O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Balo Hàn Quốc Toppu TP390 Black

Chất liệu: Da tổng hợp cao cấp
Số ngăn: 03 pockets
Kích thước: 30 x 43 x 16 cm
Trọng lượng: 1kg
Ngăn đựng laptop: 14inch
Thời gian bảo hành: 12 months

 • Entre para ver os comentários

Balo Hàn Quốc Toppu TP390 Black

 1. 1. 2/24/2016 Balo Han Quéc Toppu TP390 Black - BALO153 Trang chi] (I) / Balo Han Quéc Toppu TP39O Black http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc—toppu-tp390-black 1/13
 2. 2. 2/24/201 6 :1 fun: Balo Han Quoc Toppu TP390 Black - BALO153 I . More than what you want Balo Han Quéc Toppu TP390 Black Gié ban: 1.200.000 (1 Ton kho: 3 san phéim Thtroing hiéu: Truong Nguyen Ma san phéim: 444024 Mau sén phéim: E] El Chat lieu: Polyester So’ ngan: 06 pockets Kich thuéic: 28x 48 x 14 cm The’ tich: Trong luongz 1.2kg Ngén dung laptop: 15inch Thoi gian béo hanh: 12 months http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc—toppu-tp390-black
 3. 3. 2/24/2016 Balo Han Quéc Toppu TP390 Black - BALO153 Chon s6 lurong Q. Balo Han Quo'c Toppu TP390 Black 1.200.000 Q l§alo1f)_3 Gidi thiéu sén phém Thong tin thLro’ng hiéu (0) Da'nh gia' San phéim cling Ioai : http: //ba| o153.vn/ baIo-han-quoc-toppu-tp390-navy (http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc-toppu-tp390-navy) http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc-toppu-tp390-black 3/13
 4. 4. 2/24/2016 Balo Han Quoc Toppu TP390 Black - BALO153 l. ‘‘, .j~: '— A . ‘§§{‘_- I. ’ _ 3 "'3. A’ , f V *, . is » tr»? . J 1 mg‘ 3,: . "it I, .. " I . 8!: ,. .- A 1 ‘M, ’ ' . r' _ __'-7-5 r_ , 1 . .:s, 3"-— * - - -x is ' CTTT ‘ "T1 rm o I - ' u L ‘ A -A u j l 1.0: 3 c, a‘ ‘r More than what you want http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc-toppu-tp390-black 4/13
 5. 5. 2/24/201 6 http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc-toppu-tp390-black Balo Han Quoc Toppu TP39O Black — BALO153 5/13
 6. 6. 2/24/201 6 http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc-toppu-tp390-black Balo Han Quoc Toppu TP39O Black — BALO153 6/13
 7. 7. Balo Han Quoc Toppu TP39O Black — BALO153 2/24/201 6 : :ivri: lrryo, g,m, "r I . .r'F. "r, v-s—~, . : .- I(r'nr - ' I 0» " I». , . ». ' I ”''‘’/ '''v'' V "N -‘ 1 I . “' ' . . I. £': :'1". '.'. ’.'. './ .'. u3'. ‘:'. '/-'. ':. -J, .;'. _ . . : _, . http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc-toppu-tp390-black 7/13
 8. 8. 2/24/2016 Balo Han Quoc Toppu TP390 Black - BALO153 ——. I; —. g I E l v I , .'~ » ; /5 I I -. » _»' 2 . ‘. ‘§ . K In»; ., V k _‘_ _ ‘§ rel? ‘ - :1’ an 4!‘! -7 ‘til ’ ‘. ' W l. . -, 4 . ‘ ‘s http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc-toppu-tp390-black 8/13
 9. 9. 2/24/201 6 Balo Han Quoc Toppu TP39O Black — BALO153 ‘t I -.21,/ % , ' J _ j R I I ' I I‘ I’ f‘ j T ‘ ,1. : / I ': '3 . I I 3 I . I I . It (1 ‘~ / //I / / ‘ 1/, More than what you want _ / .4 t / / . http: //ba| o153.vn/ ba| o-han-quoc-toppu-tp390-b| ack 9/13
 10. 10. 2/24/201 6 co THE BAN QUAN TAM (/ balo-cnt-b|01-den) BALO CNT BLO1 BEN (/ balo-cnt-b|01-den) 250.000 :1 http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc—toppu-tp390-black Balo Han Quoc Toppu TP390 Black - BALO153 I l . 11 j I 1 ‘N ‘ . '.! ' -. ) , . j I ‘R 1 -E‘ R, W; ._J 6. . O.-J x) More than what you want (/ messenger-mikkor-glamour-chic-new-navy) 10/13
 11. 11. 2/24/2016 Balo Han Quoc Toppu TP390 Black - BALO153 TUI CHEO MIKKOR GLAMOUR CHIC NEW NAVY (/ messenger—mikkor-glamour—chic-new—navy) 317.000 Ba. IoI.53 Ba. IoI.53 More than what you want More than what you want (/ messenger-mikkor—g| amour-chic-new-black) (/ tui-cheo-mikkor-glamour-chic-new-xanh-Ia-ma) TUI CHEO MIKKOR GLAMOUR CHIC NEW BEN TUI CHEO MIKKOR GLAMOUFI CHIC NEW XANH LA (/ messenger-mikkor-gIamour-chic-new-black) 317.000 MA ¢_i (/ tuI-cheo-mikkor-glamour-chic-new-xanh-Ia-ma) 317.000 (1 SAN PHAM BAN DA XEM http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc—toppu-tp390-black 11/13
 12. 12. 2/24/2016 Balo Han Quoc Toppu TP390 Black - BALO153 A —> <— Balo153 Balo15.'5 Balo153 More than what you want More than what you want More than what you want (/ baI0-da-han-quoc-toppu-tp594- (/ balo-da-han-quoc-toppu-tp625- (/ balo-da-han-quoc-toppu-tp625- navy) black) brown) BALO DA HAN ouoc TODPU BALO DA HAN ouoc TOPDU BALO DA HAN Quoc TODPU TP594 NAW TP625 BLACK TP625 BROWN (/ baI0-da-han-quoc-toppu-tp594- (/ balo-da-han-quoc-toppu-tp625- (/ balo-da-han-quoc-toppu-tp625- navy) 1.150.000 Q black) 1.090.000 Q brown) 1.090.000 Q E7"L'"'l53 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :00 KET Non vol CHUNG Toi http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc—toppu-tp390-black 12/13
 13. 13. 2/24/2016 Balo Han Quoc Toppu TP390 Black - BAL0153 f I Siyll/1.’ aim: lrkd BAL0153 | 308 Le Van S37, Phuong 14, Quan 3, TP. Ho Chi Minh | TEL: 0835.261.308 O933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 COPYRlGHT© 2015 BAL0153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiét ké website boi thietkewebtdv. com http: //ba| o153.vn/ balo-han-quoc-toppu-tp390-black 13/13

×