بتن شاتکریت چیست؟

B

به کلمه ی shotcrete توجه کنید. این کلمه از ترکیب دو کلمه concrete به معنای بتن و کلمه ی shot به معنای پاششی ساخته شده است. بنابراین شاتکریت بتن به معنای بتنی که به روش پاششی اجرا شود گفته می شود. شات کریت یا بتن پاشی در واقع شیوه ای در اجرای بتن در ساخت و ساز می باشد که تمامی المان های یک بتن ریزی خوب را در کنار هم دارد. این ویژگی ها شامل مقاومت بالای بتن، نفوذپذیری کم و شکل پذیری خوب بتن پیش از خشک شدن می باشد. همین ویژگی ها استفاده از این شیوه از بتن ریزی را در میان مشتریان زیاد کرده است.

‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬
Page 2 of 5
‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬
‫؟‬ ‫چیست‬ ‫شاتکریت‬ ‫بتن‬
‫ک‬ ‫کلمهه‬ ‫به‬shotcrete‫لدهککمهکلمهه‬ ‫کنککت‬ ‫هلکلمهه‬ ‫اکن‬ ‫کلیده‬ ‫توجه‬concrete‫لک‬ ‫کبه‬ ‫کعنیه‬ ‫به‬‫ه‬‫ک‬‫ک‬ ‫لمهه‬
shot‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکل‬‫ه‬‫ی‬ ‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫کعنی‬ ‫ه‬‫ه‬‫لکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫شکب‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫لکس‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشاکبی‬‫ه‬‫بکنش‬ ‫ه‬‫ه‬‫کس‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکش‬‫ه‬‫سا‬ ‫کی‬ ‫ه‬‫ه‬‫کعنی‬ ‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫هشک‬
‫لکم‬ ‫کبه‬ ‫ن‬ ‫کنجه‬ ‫کم‬ ‫کهنههاکسهدوبکن‬ ‫سههکم‬ ‫لکی‬ ‫کبه‬ ‫ه‬ ‫هشک‬ ‫ککل‬ ‫کعهکسهوماکسه‬ ‫نکسومکگف‬ ‫ساهکنج‬ ‫ی‬‫اشک‬ ‫کشه‬
‫هک‬‫گههک‬ ‫هلکه‬ ‫ماکن‬ ‫کیهیکمن‬ ‫کلیه‬ ‫نکم‬ ‫ک‬ ‫کاهو‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫هنکبه‬ ‫ک‬ ‫هکیه‬ ‫عهکنمهه‬ ‫کتهه‬ ‫کل‬ ‫س‬ ‫ککعهکب‬ ‫ش‬‫یه‬‫ک‬ ‫ع‬ ‫کسه‬
‫اکیههدل‬ ‫سه‬ ‫هکعههکب‬ ‫کنککااهنکسه‬ ‫لکیهد‬ ‫کبه‬ ‫کاهو‬ ‫کیهر‬ ‫کلهیکهکسهی‬ ‫کففوپیهر‬ ‫ل‬ ‫کبه‬ ‫ال‬ ‫هعشکب‬ ‫عق‬‫ک‬
‫ب‬ ‫مبکنشهشاکبیه‬ ‫مکله‬ ‫ه‬ ‫هکک‬ ‫هکعاه‬ ‫کعده‬ ‫نکم‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫لکسهدوبکنککبه‬ ‫مبکنککن‬ ‫ف‬ ‫کنش‬ ‫گهکی‬ ‫ه‬‫م‬ ‫لکعط‬ ‫ن‬‫ک‬ ‫نه‬‫هلک‬ ‫ن‬
‫ید‬ ‫نکنککمششکف‬ ‫کنششک‬ ‫منا‬ ‫لکی‬ ‫شکب‬ ‫تی‬ ‫ککتخصصهکهکفیهکس‬ ‫عهکفی‬ ‫کته‬ ‫کب‬ ‫نکل‬ ‫عطمکک‬.
‫همهک‬ ‫هکن‬ ‫کمهکنمهه‬ ‫عهکمنفهدیکله‬‫ن‬ ‫ه‬ ‫کبکنب‬ ‫هنکشه‬ ‫یک‬ ‫ای‬ ‫مکنشه‬ ‫جه‬ ‫کن‬ ‫م‬‫م‬ ‫عدمگه‬‫ک‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫کنککنهکسهدوبکبه‬ ‫هکبنه‬
‫هکک‬ ‫ه‬‫ه‬‫هنکتف‬‫ه‬ ‫ماک‬ ‫کمن‬ ‫د‬ ‫ه‬‫ه‬‫کبکت‬ ‫ه‬‫ه‬‫هنکش‬‫ه‬ ‫یک‬ ‫ای‬ ‫ه‬‫ه‬‫کنش‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫کنف‬ ‫کم‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬ ‫مکم‬ ‫هون‬‫ه‬‫کع‬ ‫ه‬‫ه‬‫مبکی‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬ ‫کم‬ ‫هشاکم‬‫ه‬‫هکنش‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ه‬‫ش‬
‫ک‬ ‫هه‬ ‫لک‬ ‫کبهه‬ ‫کم‬ ‫ههلکنشههشکلهه‬ ‫مکهکنهکیههیکن‬ ‫شکهجههومکمن‬ ‫تی‬ ‫هشکسهه‬ ‫کعنهههومهکهک‬ ‫هه‬ ‫لک‬ ‫هکبهه‬ ‫لمهههکعدهه‬
‫ه‬‫ه‬ ‫کعه‬ ‫هو‬‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫هلکعافی‬‫ه‬ ‫کن‬ ‫ه‬‫ه‬‫کل‬ ‫ه‬‫ه‬‫کمنس‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫که‬ ‫کن‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکعافی‬ ‫کم‬ ‫لکم‬ ‫ه‬‫ه‬‫هومهکب‬‫ه‬‫عنه‬‫ک‬‫ک‬ ‫کم‬ ‫ه‬‫ه‬‫کت‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکلی‬‫ه‬‫هشکع‬‫ه‬‫ل‬ ‫ح‬
‫ک‬ ‫عه‬ ‫کیههدلک‬ ‫کفمهومبکله‬ ‫هلکعافیه‬ ‫کن‬ ‫کبه‬ ‫ک‬ ‫کفده‬ ‫گه‬ ‫شکم‬ ‫تی‬ ‫لکسه‬ ‫کبه‬ ‫کم‬ ‫مماکنعه‬ ‫کگه‬ ‫کتخمد‬ ‫مکفی‬ ‫شطحکعو‬
‫هک‬ ‫کجهو‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫کهکیهجیهدلک‬ ‫هکیه‬ ‫کعیه‬ ‫ه‬ ‫کنل‬ ‫لکم‬ ‫هلکفهودکبه‬ ‫هکن‬ ‫نحهشکهکنشه‬ ‫مک‬ ‫ب‬ ‫نحههکهکله‬ ‫ک‬ ‫کم‬ ‫تق‬ ‫ثکن‬ ‫ب‬
‫هکله‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫کع‬ ‫کلیه‬ ‫شکم‬ ‫تی‬ ‫اکهدههشکسه‬ ‫کسه‬ ‫کاونیه‬ ‫یه‬ ‫کههشکهکی‬ ‫کم‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫کادمههک‬ ‫هه‬ ‫الکفمهومبکهکنتف‬ ‫مکبه‬ ‫من‬
‫مبکنشش‬ ‫فاکل‬ ‫نک‬ ‫کسدوبکعنهومهک‬ ‫کب‬ ‫لک‬ ‫ککب‬ ‫نککعن‬.‫ک‬
Page 3 of 5
‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬
‫چیست؟‬ ‫شاتکریت‬ ‫روش‬
‫شکبه‬ ‫تی‬ ‫کسه‬ ‫ن‬ ‫سههکبهوماکفاهوبکنجه‬ ‫لکی‬ ‫کبه‬ ‫کعنیه‬ ‫لکبه‬ ‫شکب‬ ‫تی‬ ‫یکس‬ ‫م‬ ‫هکل‬ ‫کبد‬ ‫کل‬ ‫فگوف‬ ‫یه‬‫ک‬‫ک‬ ‫هو‬ ‫هلک‬ ‫ن‬‫ک‬
‫مکفیه‬ ‫کعهو‬ ‫کعاه‬ ‫کبه‬ ‫ککنشه‬ ‫هو‬ ‫ک‬ ‫مکهکبه‬ ‫کمن‬ ‫ن‬ ‫که‬ ‫کن‬ ‫ههکعافی‬ ‫کم‬ ‫لکم‬ ‫کب‬ ‫نششکل‬‫بکعههک‬ ‫سهد‬ ‫کی‬‫سه‬‫ک‬ ‫وماکبه‬
‫کبه‬ ‫ن‬ ‫کنجه‬ ‫اکیهجیهدلکبه‬ ‫نکعههکلیه‬ ‫هکمشهشکیده‬ ‫ال‬ ‫هعهشکبه‬ ‫کلهیکهکعق‬ ‫کففوپکیر‬ ‫لکب‬ ‫هشکب‬ ‫لک‬ ‫ن‬‫ک‬ ‫ه‬ ‫لک‬
‫ک‬ ‫نسه‬ ‫ککف‬ ‫کفده‬ ‫مهککبیه‬ ‫که‬ ‫کبه‬ ‫تهکله‬ ‫همده‬ ‫کعوجهومکهک‬ ‫کبکیه‬ ‫کشه‬ ‫لکجههشکتنهده‬ ‫لکسدوبکب‬ ‫کن‬ ‫ب‬‫ه‬‫ک‬‫ن‬ ‫کمن‬ ‫ه‬‫ک‬
‫فش‬ ‫کگ‬ ‫کاونی‬ ‫ن‬ ‫مکه‬ ‫ب‬ ‫مکل‬ ‫کعو‬ ‫س‬ ‫بکب‬ ‫لکیدجد‬ ‫نسی‬.
‫بت‬ ‫کاربردهای‬‫شاتکریت‬ ‫ن‬
‫یههکمنامه‬ ‫کب‬ ‫کیوسه‬ ‫هدیکم‬ ‫الکگف‬ ‫کهبههشکبه‬ ‫کم‬ ‫هکله‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫کع‬ ‫کبه‬ ‫کتوجه‬ ‫کب‬ ‫لک‬ ‫لکسدوبکب‬ ‫نککن‬‫فهنکیه‬ ‫هکت‬‫ک‬
‫هلکسهدو‬ ‫کنهکنککن‬ ‫هاهبکبه‬ ‫ماک‬ ‫کعههکگده‬ ‫ن‬ ‫مبکهه‬ ‫ف‬ ‫مکنشه‬ ‫بکعهو‬ ‫کتیده‬ ‫لکیهد‬ ‫کهکبه‬ ‫کهکعخه‬ ‫کی‬ ‫توف‬‫کیوسه‬ ‫بکم‬‫ک‬
‫مک‬ ‫کعهو‬ ‫کشهیگهکسهدککمن‬ ‫بکیه‬ ‫هخ‬ ‫ک‬ ‫کنته‬ ‫کآه‬ ‫مکسه‬ ‫جه‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫کبه‬ ‫ککفوالم‬ ‫فا‬ ‫میهک‬‫ک‬ ‫ن‬ ‫مکهه‬ ‫ب‬ ‫له‬‫عه‬‫هک‬
‫لکیه‬ ‫ه‬‫ه‬‫یههکهکب‬ ‫کب‬ ‫کبکیه‬ ‫ه‬‫ه‬‫کش‬ ‫ک‬ ‫کشه‬ ‫عدیکهکب‬ ‫کته‬ ‫هدلکم‬‫ه‬‫کیهجی‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫هدوبکنککبه‬‫ه‬‫هلکس‬ ‫ماکنککن‬ ‫گده‬‫ک‬‫ک‬ ‫ههک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ه‬
‫ه‬‫ه‬‫مکیوس‬ ‫ه‬‫ه‬‫ج‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫هیه‬‫ه‬‫کهکس‬ ‫ه‬‫ه‬‫کا‬ ‫ه‬‫ه‬‫هدککی‬‫ه‬‫کس‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هشکی‬‫ه‬‫کجه‬ ‫ههک‬‫ه‬‫ککعدی‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کبکی‬ ‫ه‬‫ه‬‫کش‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هشکی‬‫ه‬‫جه‬‫ک‬
‫ه‬‫ه‬ ‫کی‬ ‫ه‬‫ه‬‫لکی‬ ‫ه‬‫ه‬‫ف‬ ‫کل‬ ‫ه‬‫ه‬‫یدی‬ ‫کال‬ ‫خ‬ ‫ه‬‫ه‬‫بکنش‬ ‫هون‬‫ه‬ ‫کم‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫لک‬ ‫ه‬‫ه‬‫اشکهکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫کش‬ ‫ه‬‫ه‬‫کتوف‬ ‫ه‬‫ه‬‫بکنهمد‬ ‫ه‬‫ه‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫فگه‬‫م‬ ‫ه‬‫ه‬‫کل‬ ‫ن‬‫مهک‬ ‫ه‬‫ه‬‫هکعن‬‫ه‬‫ک‬
‫م‬ ‫کعهکگد‬ ‫ن‬ ‫مبکه‬ ‫ف‬ ‫مکنش‬ ‫ککعو‬ ‫کا‬ ‫ش‬ ‫کنککف‬ ‫جموگد‬.
‫شاتکریت‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬
‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ککب‬ ‫ه‬‫ه‬‫لدم‬ ‫هلکت‬‫ه‬ ‫هوماکن‬‫ه‬‫ههکس‬‫ه‬‫کع‬ ‫هید‬‫ه‬‫کتا‬ ‫نف‬ ‫هیگ‬‫ه‬‫هکهکش‬ ‫هده‬‫ه‬‫کش‬ ‫ه‬‫ه‬‫ش‬ ‫هککع‬‫ه‬‫لد‬ ‫شکنککت‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشکس‬ ‫ک‬ ‫لکم‬ ‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫ی‬‫بک‬ ‫هد‬‫ه‬‫س‬
‫ع‬ ‫ه‬‫ه‬‫ی‬ ‫مگهکم‬ ‫ه‬‫ه‬‫کفا‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هلکال‬‫ه‬ ‫کن‬ ‫ه‬‫ه‬‫مکل‬ ‫ه‬‫ه‬‫کل‬ ‫ه‬‫ه‬‫مکاونی‬ ‫ه‬‫ه‬‫ج‬ ‫نلیکن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کع‬ ‫هد‬‫ه‬‫کبب‬ ‫کن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هنکال‬‫ه‬ ‫هطحک‬‫ه‬‫کش‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫هکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬‫دیهک‬
‫ب‬‫م‬ ‫کمن‬ ‫هکفد‬ ‫ال‬.‫ک‬
‫ک‬
‫ک‬
Page 4 of 5
‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬
‫شاتکریت‬ ‫مصالح‬ ‫بندی‬ ‫دانه‬
‫ک‬ ‫ه‬ ‫همفههک‬ ‫کهکعهونمکنف‬ ‫شه‬ ‫کع‬ ‫هک‬ ‫کشهده‬ ‫نهلک‬ ‫لدهککگه‬ ‫لکنککت‬ ‫شکبه‬ ‫تی‬ ‫ککسه‬ ‫لدم‬ ‫کت‬ ‫کبی‬ ‫منف‬‫م‬‫کیهه‬ ‫کبه‬ ‫نفه‬‫نبک‬
‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ههکیه‬‫ه‬‫گ‬ ‫که‬ ‫کبه‬ ‫م‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کک‬ ‫د‬ ‫ه‬‫ه‬‫لکت‬ ‫ههکبه‬ ‫کم‬ ‫هونمکم‬‫ه‬‫هلکع‬ ‫مکن‬ ‫ب‬ ‫ه‬‫ه‬‫نهکل‬ ‫ه‬‫ه‬‫بکنشهشاکعد‬ ‫ه‬‫ه‬‫کس‬ ‫کتاهید‬ ‫ن‬‫لک‬ ‫ه‬‫ه‬‫مقوبکب‬
‫نهلک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کهکگ‬ ‫ه‬‫ه‬‫ش‬ ‫لکع‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هونهکع‬‫ه‬‫ی‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ماکب‬ ‫من‬۷۵‫ک‬‫کنککهکهکهک‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫م‬۶۵‫ک‬‫ه‬‫ه‬ ‫نکب‬ ‫شک‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫هیکس‬‫ه‬‫کنککحج‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫م‬‫ک‬ ‫هید‬‫ه‬‫کتا‬
‫هدلک‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هکب‬ ‫هده‬‫ه‬‫کش‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫نهکن‬ ‫ه‬‫ه‬‫کعد‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههلکنفی‬‫ه‬‫اکآ‬ ‫ه‬‫ه‬‫می‬۰.۴‫ک‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ت‬۰.۵‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ف‬ ‫کع‬ ‫د‬ ‫ه‬‫ه‬‫کت‬ ‫هد‬‫ه‬‫کبب‬ ‫ه‬‫ه‬‫نل‬ ‫کا‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬ ‫ب‬‫کهک‬ ‫گ‬
‫کن‬ ‫نکعههکسهومکله‬ ‫ککنجه‬ ‫اشکهکشه‬ ‫کشه‬ ‫کهکااهنکم‬ ‫ککته‬ ‫هو‬ ‫کمهک‬ ‫لکب‬ ‫شکب‬ ‫تی‬ ‫ماکس‬ ‫لکمن‬ ‫هعشکب‬ ‫عق‬‫ک‬ ‫کیه‬ ‫ه‬ ‫مم‬
‫نکم‬ ‫کنجه‬ ‫ن‬ ‫نکبه‬ ‫کاهومک‬ ‫نیکسدوبکاه‬ ‫ل‬‫نکعههکتو‬ ‫شک‬ ‫تی‬ ‫هککمهکفهودکسه‬ ‫کتفه‬ ‫ه‬ ‫کک‬ ‫کتصهو‬ ‫ماکم‬ ‫ن‬‫ی‬ ‫کعاه‬ ‫نفده‬‫بک‬
‫ئد‬ ‫فه‬.
‫چیست؟‬ ‫خشک‬ ‫شاتکریت‬
‫ه‬ ‫شکااهنک‬ ‫تی‬ ‫هشکسه‬ ‫ک‬ ‫م‬Dry Mix Shotcrete – DMS‫ک‬ ‫کعافیه‬ ‫ککااهنکم‬ ‫هو‬ ‫ک‬ ‫عهونمکبه‬
‫کلکهکتاهشک‬ ‫مبکنککفه‬ ‫ف‬ ‫کنشه‬ ‫هلکعهونمکبه‬ ‫مکن‬ ‫کشه‬ ‫م‬ ‫کعههکگده‬ ‫ن‬ ‫مکهه‬ ‫کهدهدکمن‬ ‫کبه‬ ‫کسیمهکسمد‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫یکی‬ ‫کف‬ ‫کب‬ ‫ن‬
‫ف‬‫ک‬ ‫ه‬ ‫کب‬ ‫گ‬ ‫کنشهشکله‬ ‫کپله‬ ‫بکعههکسهوماکالکیکبه‬ ‫سهد‬ ‫کشهطحکی‬ ‫مکبه‬ ‫کمشهشکمن‬ ‫نکم‬ ‫کلک‬ ‫کف‬ ‫کل‬ ‫گ‬ ‫کتوشطکل‬ ‫ا‬
‫ک‬ ‫کهکم‬ ‫کناهه‬ ‫حمهه‬ ‫کع‬ ‫کم‬ ‫هشکن‬ ‫ههلک‬ ‫کن‬ ‫لکم‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫اکبیهه‬ ‫لکلیهه‬ ‫هه‬ ‫نکلی‬ ‫کلک‬ ‫ههکفهه‬ ‫کم‬ ‫بکبهه‬ ‫لکسهه‬ ‫ههه‬ ‫کن‬ ‫نهکن‬ ‫عدهه‬
‫ه‬‫ه‬‫مبکفخونی‬ ‫ف‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشکنش‬‫ه‬‫س‬ ‫محکشهیگهکم‬ ‫ه‬‫ه‬‫هنکنککعص‬‫ه‬‫شکاا‬ ‫تی‬ ‫هوماکسه‬‫ه‬‫ههکس‬‫ه‬‫کع‬ ‫ف‬ ‫ه‬‫ه‬‫کلکنآ‬ ‫لکنککفه‬ ‫ه‬‫ه‬‫هتکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫یکا‬ ‫ییگه‬‫ک‬
Page 5 of 5
‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬
‫هدوبک‬‫ه‬‫هلکس‬‫ه‬ ‫کن‬ ‫هو‬‫ه‬‫د‬ ‫ماکنکک‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫هکف‬ ‫ال‬ ‫ه‬‫ه‬‫فدیهکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشکعی‬‫ه‬‫هع‬ ‫هدلکعق‬‫ه‬‫کیه‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬‫م‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬‫ک‬‫ه‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫غم‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬ ‫ح‬‫ک‬‫نک‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫منف‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ی‬‫ک‬
‫ه‬ ‫هده‬‫ه‬‫ش‬‫ک‬‫م‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫عا‬‫ک‬‫ب‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬ ‫ل‬‫ک‬‫هه‬‫ه‬‫ع‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫س‬ ‫ب‬‫اک‬‫هاهب‬‫ه‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫ک‬‫نه‬‫ک‬‫م‬‫ک‬‫هل‬‫ه‬ ‫ن‬‫ک‬‫هدوب‬‫ه‬‫س‬‫ک‬‫هاک‬‫ه‬‫ع‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫نت‬ ‫ید‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫فخونی‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫س‬‫ک‬‫ه‬‫ک‬‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫عق‬‫ک‬‫نک‬‫ک‬
‫هاک‬‫ه‬‫ع‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ی‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫اونی‬‫ک‬‫هش‬‫ه‬‫ف‬‫اک‬‫نک‬‫ک‬‫ش‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬‫ک‬‫هن‬‫ه‬‫اا‬‫ک‬‫م‬‫ک‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫همد‬‫ک‬‫هه‬‫ه‬‫نت‬ ‫تنهد‬‫ک‬‫ه‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫هل‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫ک‬‫عش‬ ‫هخ‬‫ه‬‫آ‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ی‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬ ‫له‬‫ک‬‫ن‬‫کک‬
۱۰‫ک‬‫م‬ ‫کعهکگد‬ ‫ن‬ ‫مبکه‬ ‫ف‬ ‫مکنش‬ ‫کعو‬ ‫ده‬ ‫ف‬ ‫ش‬.
‫چیست؟‬ ‫تر‬ ‫شاتکریت‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫شکته‬ ‫تی‬ ‫هشکسه‬ ‫ک‬ ‫م‬Wet Mix Shotcrete – WMS‫کبه‬ ‫کنشهشکله‬ ‫صه‬ ‫کلکع‬ ‫کفه‬ ‫کیهونکبه‬ ‫شهو‬ ‫له‬‫ک‬
‫ب‬ ‫سهد‬ ‫هدکشهطحکی‬ ‫ک‬ ‫کبه‬ ‫ههکعافیه‬ ‫کم‬ ‫بکم‬ ‫کسه‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫کگ‬ ‫ن‬ ‫بکهکهه‬ ‫مبکسه‬ ‫لکنعه‬ ‫کیهونکهکبه‬ ‫لکفاه‬ ‫ه‬ ‫ن‬‫ک‬‫ک‬ ‫اونیه‬
‫نکبهومهکفاه‬ ‫کمن‬ ‫کممده‬ ‫هشکبه‬ ‫هلک‬ ‫اکن‬ ‫س‬‫کم‬ ‫شکته‬ ‫تی‬ ‫کنککسهدوبکااهنکنشهشاکنککسه‬ ‫هکته‬ ‫کیهونکنشه‬‫ک‬ ‫ن‬ ‫کنجه‬
‫عشک‬ ‫کآهخ‬ ‫یههکبه‬ ‫کب‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫م‬۵۰‫ک‬‫عشک‬ ‫کآهخ‬ ‫کهکشهقدکبه‬ ‫ده‬ ‫ف‬ ‫شه‬۲۰‫ک‬‫ف‬ ‫کنشه‬ ‫حمه‬ ‫هنکع‬ ‫ک‬ ‫کم‬ ‫ده‬ ‫ف‬ ‫شه‬‫مبکعههک‬
‫ن‬ ‫ماکنککع‬ ‫کله‬ ‫کاونیه‬ ‫هکیهر‬ ‫نکنعیه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫کعه‬ ‫هیبکیه‬ ‫کیه‬ ‫لکم‬ ‫کبه‬ ‫ن‬ ‫هکنجه‬ ‫لکسهدوبکنعیه‬ ‫سوماکن‬‫تی‬ ‫کسه‬ ‫ه‬‫شک‬
‫ک‬ ‫مهککبیه‬ ‫که‬ ‫ککب‬ ‫یکفد‬ ‫ک‬ ‫ت‬‫کهکه‬ ‫ی‬ ‫وکنفه‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫کتهوجههکم‬ ‫به‬ ‫نهکه‬ ‫کعده‬ ‫دکبه‬ ‫کیههدلکنشه‬ ‫مکبه‬ ‫من‬‫ک‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ههشک‬
‫ه‬‫ه‬‫الکهکففوپی‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫کبی‬ ‫کن‬ ‫م‬ ‫هنکمن‬‫ه‬‫هودکاا‬‫ه‬‫کف‬ ‫ه‬‫ه‬‫همشکب‬‫ه‬‫کفب‬ ‫ه‬‫ه‬‫فدیهکبدا‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشکعی‬‫ه‬‫هع‬ ‫اکعق‬ ‫ه‬‫ه‬‫کس‬ ‫ه‬‫ه‬‫هکاونی‬ ‫هو‬‫ه‬‫ج‬‫ک‬ ‫ر‬
‫مهکب‬ ‫کله‬ ‫هله‬ ‫ک‬ ‫یه‬ ‫ک‬ ‫کشه‬ ‫ن‬ ‫کهکنجه‬ ‫نککشه‬ ‫کتنهده‬ ‫هلکسهدوبکم‬ ‫کلمههکنککن‬ ‫هو‬ ‫ک‬ ‫ماکبه‬ ‫دیهکمن‬ ‫ی‬‫کهک‬ ‫کشه‬ ‫فه‬
‫کهک‬ ‫ئ‬ ‫کح‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫مدشکم‬ ‫ت‬‫م‬ ‫کعهکگد‬ ‫ن‬ ‫مکه‬ ‫ب‬ ‫مکل‬ ‫کعو‬ ‫ی‬ ‫نوکش‬ ‫کن‬ ‫لوبکی‬.
‫شاتکریت‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬
‫نیک‬ ‫کله‬ ‫کیه‬ ‫مکله‬ ‫کهکااهنکهجهومکمن‬ ‫شکته‬ ‫تی‬ ‫کمهکفهودکسه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫کل‬ ‫من‬ ‫کعط‬ ‫یج‬ ‫کن‬ ‫کت‬ ‫کل‬ ‫فگوف‬ ‫یه‬‫ه‬‫که‬ ‫گههکیه‬‫ک‬
‫ه‬‫ه‬ ‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫هونعمهکل‬‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬ ‫هشاکنککم‬‫ه‬‫نکمنس‬ ‫هومک‬‫ه‬‫کا‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫هو‬‫ه‬‫کعخص‬ ‫ه‬‫ه‬‫می‬ ‫ب‬ ‫هشکهکل‬‫ه‬‫نکمنس‬ ‫هومک‬‫ه‬‫ههکا‬‫ه‬‫ککفی‬ ‫ه‬‫ه‬‫عاخص‬‫ک‬‫ک‬ ‫م‬
‫هود‬‫ه‬‫کف‬ ‫ه‬‫ه‬‫خ‬ ‫نف‬‫ک‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫هونمکهش‬‫ه‬‫کع‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکب‬‫ه‬‫ش‬ ‫نهکمش‬ ‫ه‬‫ه‬‫کعد‬ ‫م‬ ‫ه‬‫ه‬‫ص‬ ‫کنه‬ ‫ه‬‫ه‬‫ونع‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کمید‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫که‬ ‫ه‬‫ه‬‫کفی‬ ‫ه‬‫ه‬‫شکع‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬‫ع‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ا‬
‫شکم‬ ‫تی‬ ‫کفودکس‬ ‫خ‬ ‫کنف‬ ‫کم‬ ‫م‬ ‫نهکک‬ ‫کعد‬ ‫کب‬ ‫کعهکتونف‬ ‫نتو‬ ‫بمدشکنی‬ ‫ککهکه‬ ‫ککهکعه‬ ‫همد‬‫کنشش‬ ‫اد‬.
‫ک‬

Recomendados

13th polymernameh por
13th polymernameh13th polymernameh
13th polymernamehheliad
42 visualizações11 slides
بازدید های انجام شده گروه آموزشی کامپیوتر کاردانش از مناطق و نواحی استان به ... por
بازدید های انجام شده گروه آموزشی کامپیوتر کاردانش از مناطق و نواحی استان  به ...بازدید های انجام شده گروه آموزشی کامپیوتر کاردانش از مناطق و نواحی استان  به ...
بازدید های انجام شده گروه آموزشی کامپیوتر کاردانش از مناطق و نواحی استان به ...computerka
67 visualizações3 slides
You, your work, and nothing else por
You, your work,  and nothing elseYou, your work,  and nothing else
You, your work, and nothing elseMahdi Nasseri
5.6K visualizações39 slides
Content mapping template por
Content mapping templateContent mapping template
Content mapping templateMahdi Nasseri
1.9K visualizações17 slides
problem solving by "5 whys" technique por
problem solving by "5 whys" techniqueproblem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" techniqueMahdi Nasseri
7.7K visualizações43 slides
Business idea generation por
Business idea generationBusiness idea generation
Business idea generationMahdi Nasseri
47.9K visualizações56 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Scrum اسکرام por
Scrum اسکرام Scrum اسکرام
Scrum اسکرام Mahdi Fa
1.1K visualizações56 slides
How to make StartupWeekend Final Presentations - FA por
How to make StartupWeekend Final Presentations - FAHow to make StartupWeekend Final Presentations - FA
How to make StartupWeekend Final Presentations - FAMohsen Malayeri
1.1K visualizações13 slides
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri) por
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
2.3K visualizações57 slides
No10 por
No10No10
No10پی سی ام بروکرز
394 visualizações4 slides
۲۵ دلیل برای گیاهخواری por
۲۵ دلیل برای گیاهخواری۲۵ دلیل برای گیاهخواری
۲۵ دلیل برای گیاهخواریGiah Khari
918 visualizações16 slides
5S por
5S5S
5Sabas goodarzi
176 visualizações2 slides

Mais procurados(20)

Scrum اسکرام por Mahdi Fa
Scrum اسکرام Scrum اسکرام
Scrum اسکرام
Mahdi Fa1.1K visualizações
How to make StartupWeekend Final Presentations - FA por Mohsen Malayeri
How to make StartupWeekend Final Presentations - FAHow to make StartupWeekend Final Presentations - FA
How to make StartupWeekend Final Presentations - FA
Mohsen Malayeri1.1K visualizações
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri) por Mahdi Nasseri
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri2.3K visualizações
۲۵ دلیل برای گیاهخواری por Giah Khari
۲۵ دلیل برای گیاهخواری۲۵ دلیل برای گیاهخواری
۲۵ دلیل برای گیاهخواری
Giah Khari918 visualizações
5S por abas goodarzi
5S5S
5S
abas goodarzi176 visualizações
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی por Mahdi Nasseri
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلیمسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
مسیر حرفه‌ای؛ راهبردهایی برای پیشرفت شغلی
Mahdi Nasseri1.8K visualizações
درخت زندگی por Mojtaba Esmaeili
درخت زندگیدرخت زندگی
درخت زندگی
Mojtaba Esmaeili578 visualizações
How to have a successfull TED(x) talk por Mahdi Nasseri
How to have a successfull TED(x) talkHow to have a successfull TED(x) talk
How to have a successfull TED(x) talk
Mahdi Nasseri3.4K visualizações
07 customer insight por Mahdi Nasseri
07 customer insight07 customer insight
07 customer insight
Mahdi Nasseri1K visualizações
Week 3, Fit O Mit, NEXT, Spring 2013 por Mohsen Malayeri
Week 3, Fit O Mit, NEXT, Spring 2013Week 3, Fit O Mit, NEXT, Spring 2013
Week 3, Fit O Mit, NEXT, Spring 2013
Mohsen Malayeri654 visualizações
1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية por Ayman Tobasee
1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية
1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية
Ayman Tobasee259 visualizações
نمره جذابیت por hossein javam
نمره جذابیتنمره جذابیت
نمره جذابیت
hossein javam80 visualizações
2nd StartupWeekend Tehran Report por Mohsen Malayeri
2nd StartupWeekend Tehran Report2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report
Mohsen Malayeri543 visualizações
8th polymernameh por heliad
8th polymernameh8th polymernameh
8th polymernameh
heliad137 visualizações
7th polymernameh por heliad
7th polymernameh7th polymernameh
7th polymernameh
heliad44 visualizações
Buyer persona template por Mahdi Nasseri
Buyer persona templateBuyer persona template
Buyer persona template
Mahdi Nasseri3.7K visualizações
Self online learning por Mahdi Nasseri
Self online learningSelf online learning
Self online learning
Mahdi Nasseri1.9K visualizações
05 business model patterns por Mahdi Nasseri
05 business model patterns05 business model patterns
05 business model patterns
Mahdi Nasseri2.2K visualizações

Similar a بتن شاتکریت چیست؟

آرماتوربندی استخر por
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخرbahareq
7 visualizações6 slides
Anvaeertabatat por
AnvaeertabatatAnvaeertabatat
AnvaeertabatatReza Maleki
290 visualizações8 slides
بازاریابی دیجیتال - روز هشتم por
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمبازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمAdel Talebi
841 visualizações19 slides
ترفندهای جوشکاری por
ترفندهای جوشکاری ترفندهای جوشکاری
ترفندهای جوشکاری bahareq
41 visualizações9 slides
منافقین کی کیا صفات ہیں؟ ازروئے قرآن por
منافقین کی کیا صفات ہیں؟ ازروئے قرآنمنافقین کی کیا صفات ہیں؟ ازروئے قرآن
منافقین کی کیا صفات ہیں؟ ازروئے قرآنmuzaffertahir9
489 visualizações8 slides
راهنمای محیط کلاس مجازی میزتحریر por
راهنمای محیط کلاس مجازی میزتحریرراهنمای محیط کلاس مجازی میزتحریر
راهنمای محیط کلاس مجازی میزتحریرmiztahr
620 visualizações59 slides

Similar a بتن شاتکریت چیست؟(20)

آرماتوربندی استخر por bahareq
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخر
bahareq7 visualizações
Anvaeertabatat por Reza Maleki
AnvaeertabatatAnvaeertabatat
Anvaeertabatat
Reza Maleki290 visualizações
بازاریابی دیجیتال - روز هشتم por Adel Talebi
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمبازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتم
Adel Talebi841 visualizações
ترفندهای جوشکاری por bahareq
ترفندهای جوشکاری ترفندهای جوشکاری
ترفندهای جوشکاری
bahareq41 visualizações
منافقین کی کیا صفات ہیں؟ ازروئے قرآن por muzaffertahir9
منافقین کی کیا صفات ہیں؟ ازروئے قرآنمنافقین کی کیا صفات ہیں؟ ازروئے قرآن
منافقین کی کیا صفات ہیں؟ ازروئے قرآن
muzaffertahir9489 visualizações
راهنمای محیط کلاس مجازی میزتحریر por miztahr
راهنمای محیط کلاس مجازی میزتحریرراهنمای محیط کلاس مجازی میزتحریر
راهنمای محیط کلاس مجازی میزتحریر
miztahr620 visualizações
تحصیل در استرالیا 2020 por Hamid Hedayati
تحصیل در استرالیا 2020تحصیل در استرالیا 2020
تحصیل در استرالیا 2020
Hamid Hedayati25 visualizações
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por MehriEmami1
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
MehriEmami15 visualizações
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net por Saeed Hakimi
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
Saeed Hakimi88 visualizações
داده های پارازیتی por Pejman Dashtinejad
داده های پارازیتیداده های پارازیتی
داده های پارازیتی
Pejman Dashtinejad641 visualizações
خرید لوستر در ایران por cheraghdasti
خرید لوستر در ایرانخرید لوستر در ایران
خرید لوستر در ایران
cheraghdasti 3 visualizações
start_up 08 por aliaalistartup
start_up 08start_up 08
start_up 08
aliaalistartup132 visualizações
انواع سرویس های وب por aliaalistartup
انواع سرویس های وبانواع سرویس های وب
انواع سرویس های وب
aliaalistartup226 visualizações
What is-android-box-tv por MediafoShop
What is-android-box-tvWhat is-android-box-tv
What is-android-box-tv
MediafoShop38 visualizações
آموزش خرید لوستر چوبی por iranlustrads
آموزش خرید لوستر چوبیآموزش خرید لوستر چوبی
آموزش خرید لوستر چوبی
iranlustrads49 visualizações
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای por bahareq
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایقیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای
bahareq66 visualizações
گرمکن.pdf por golinaji
گرمکن.pdfگرمکن.pdf
گرمکن.pdf
golinaji3 visualizações
11th polymernameh por heliad
11th polymernameh11th polymernameh
11th polymernameh
heliad65 visualizações
5 ways-to-get-backlinks por modiregoogle
5 ways-to-get-backlinks5 ways-to-get-backlinks
5 ways-to-get-backlinks
modiregoogle27 visualizações

Mais de bahareq

آزبست چیست؟ por
آزبست چیست؟آزبست چیست؟
آزبست چیست؟bahareq
81 visualizações6 slides
فولاد ابزار چیست؟ por
فولاد ابزار چیست؟فولاد ابزار چیست؟
فولاد ابزار چیست؟bahareq
92 visualizações5 slides
روش های تخمین عمر مفید سازه por
روش های تخمین عمر مفید سازهروش های تخمین عمر مفید سازه
روش های تخمین عمر مفید سازهbahareq
48 visualizações6 slides
معرفی انواع سیستم سازه ای por
معرفی انواع سیستم سازه ایمعرفی انواع سیستم سازه ای
معرفی انواع سیستم سازه ایbahareq
35 visualizações10 slides
نکات اجرای قالب بندی فلزی por
نکات اجرای قالب بندی فلزینکات اجرای قالب بندی فلزی
نکات اجرای قالب بندی فلزیbahareq
45 visualizações5 slides
فولاد کورتن چیست؟ por
فولاد کورتن چیست؟فولاد کورتن چیست؟
فولاد کورتن چیست؟bahareq
45 visualizações6 slides

Mais de bahareq(20)

آزبست چیست؟ por bahareq
آزبست چیست؟آزبست چیست؟
آزبست چیست؟
bahareq81 visualizações
فولاد ابزار چیست؟ por bahareq
فولاد ابزار چیست؟فولاد ابزار چیست؟
فولاد ابزار چیست؟
bahareq92 visualizações
روش های تخمین عمر مفید سازه por bahareq
روش های تخمین عمر مفید سازهروش های تخمین عمر مفید سازه
روش های تخمین عمر مفید سازه
bahareq48 visualizações
معرفی انواع سیستم سازه ای por bahareq
معرفی انواع سیستم سازه ایمعرفی انواع سیستم سازه ای
معرفی انواع سیستم سازه ای
bahareq35 visualizações
نکات اجرای قالب بندی فلزی por bahareq
نکات اجرای قالب بندی فلزینکات اجرای قالب بندی فلزی
نکات اجرای قالب بندی فلزی
bahareq45 visualizações
فولاد کورتن چیست؟ por bahareq
فولاد کورتن چیست؟فولاد کورتن چیست؟
فولاد کورتن چیست؟
bahareq45 visualizações
تحریم 8 شرکت صنایع فلزی ایران توسط آمریکا por bahareq
تحریم 8 شرکت صنایع فلزی ایران توسط آمریکاتحریم 8 شرکت صنایع فلزی ایران توسط آمریکا
تحریم 8 شرکت صنایع فلزی ایران توسط آمریکا
bahareq119 visualizações
شفت در خودرو چیست؟ por bahareq
شفت در خودرو چیست؟شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟
bahareq56 visualizações
قیمت الکترود میکا آما por bahareq
قیمت الکترود میکا آماقیمت الکترود میکا آما
قیمت الکترود میکا آما
bahareq46 visualizações
لیست قیمت قالب فلزی بتن por bahareq
لیست قیمت قالب فلزی بتنلیست قیمت قالب فلزی بتن
لیست قیمت قالب فلزی بتن
bahareq58 visualizações
قیمت شفت فلزی شفت هارد هارد کروم por bahareq
قیمت شفت فلزی شفت هارد هارد کرومقیمت شفت فلزی شفت هارد هارد کروم
قیمت شفت فلزی شفت هارد هارد کروم
bahareq68 visualizações
قیمت جک سقفی ساختمان por bahareq
قیمت جک سقفی ساختمانقیمت جک سقفی ساختمان
قیمت جک سقفی ساختمان
bahareq33 visualizações
قیمت روز سیم جوش por bahareq
قیمت روز سیم جوشقیمت روز سیم جوش
قیمت روز سیم جوش
bahareq36 visualizações
قیمت روز بولت و مهره por bahareq
قیمت روز بولت و مهرهقیمت روز بولت و مهره
قیمت روز بولت و مهره
bahareq29 visualizações
نحوه اجرای سازه های سبک فولادی LSF por bahareq
نحوه اجرای سازه های سبک فولادی LSFنحوه اجرای سازه های سبک فولادی LSF
نحوه اجرای سازه های سبک فولادی LSF
bahareq18 visualizações
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلات por bahareq
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلاتاطلاعیه عرضه بورس آهن آلات
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلات
bahareq11 visualizações
انواع عایق رطوبتی در ساختمان por bahareq
انواع عایق رطوبتی در ساختمانانواع عایق رطوبتی در ساختمان
انواع عایق رطوبتی در ساختمان
bahareq8 visualizações
آموزش صفر تا صد نصب سیم خاردار por bahareq
آموزش صفر تا صد نصب سیم خاردارآموزش صفر تا صد نصب سیم خاردار
آموزش صفر تا صد نصب سیم خاردار
bahareq13 visualizações
راه های کاهش خسارت زلزله por bahareq
راه های کاهش خسارت زلزلهراه های کاهش خسارت زلزله
راه های کاهش خسارت زلزله
bahareq10 visualizações
شناخت و رفع عیوب ورق بعد از نوردکاری por bahareq
شناخت و رفع عیوب ورق بعد از نوردکاریشناخت و رفع عیوب ورق بعد از نوردکاری
شناخت و رفع عیوب ورق بعد از نوردکاری
bahareq10 visualizações

بتن شاتکریت چیست؟

  • 2. Page 2 of 5 ‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫ک‬ ‫کلمهه‬ ‫به‬shotcrete‫لدهککمهکلمهه‬ ‫کنککت‬ ‫هلکلمهه‬ ‫اکن‬ ‫کلیده‬ ‫توجه‬concrete‫لک‬ ‫کبه‬ ‫کعنیه‬ ‫به‬‫ه‬‫ک‬‫ک‬ ‫لمهه‬ shot‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکل‬‫ه‬‫ی‬ ‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫کعنی‬ ‫ه‬‫ه‬‫لکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫شکب‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫لکس‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشاکبی‬‫ه‬‫بکنش‬ ‫ه‬‫ه‬‫کس‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکش‬‫ه‬‫سا‬ ‫کی‬ ‫ه‬‫ه‬‫کعنی‬ ‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫هشک‬ ‫لکم‬ ‫کبه‬ ‫ن‬ ‫کنجه‬ ‫کم‬ ‫کهنههاکسهدوبکن‬ ‫سههکم‬ ‫لکی‬ ‫کبه‬ ‫ه‬ ‫هشک‬ ‫ککل‬ ‫کعهکسهوماکسه‬ ‫نکسومکگف‬ ‫ساهکنج‬ ‫ی‬‫اشک‬ ‫کشه‬ ‫هک‬‫گههک‬ ‫هلکه‬ ‫ماکن‬ ‫کیهیکمن‬ ‫کلیه‬ ‫نکم‬ ‫ک‬ ‫کاهو‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫هنکبه‬ ‫ک‬ ‫هکیه‬ ‫عهکنمهه‬ ‫کتهه‬ ‫کل‬ ‫س‬ ‫ککعهکب‬ ‫ش‬‫یه‬‫ک‬ ‫ع‬ ‫کسه‬ ‫اکیههدل‬ ‫سه‬ ‫هکعههکب‬ ‫کنککااهنکسه‬ ‫لکیهد‬ ‫کبه‬ ‫کاهو‬ ‫کیهر‬ ‫کلهیکهکسهی‬ ‫کففوپیهر‬ ‫ل‬ ‫کبه‬ ‫ال‬ ‫هعشکب‬ ‫عق‬‫ک‬ ‫ب‬ ‫مبکنشهشاکبیه‬ ‫مکله‬ ‫ه‬ ‫هکک‬ ‫هکعاه‬ ‫کعده‬ ‫نکم‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫لکسهدوبکنککبه‬ ‫مبکنککن‬ ‫ف‬ ‫کنش‬ ‫گهکی‬ ‫ه‬‫م‬ ‫لکعط‬ ‫ن‬‫ک‬ ‫نه‬‫هلک‬ ‫ن‬ ‫ید‬ ‫نکنککمششکف‬ ‫کنششک‬ ‫منا‬ ‫لکی‬ ‫شکب‬ ‫تی‬ ‫ککتخصصهکهکفیهکس‬ ‫عهکفی‬ ‫کته‬ ‫کب‬ ‫نکل‬ ‫عطمکک‬. ‫همهک‬ ‫هکن‬ ‫کمهکنمهه‬ ‫عهکمنفهدیکله‬‫ن‬ ‫ه‬ ‫کبکنب‬ ‫هنکشه‬ ‫یک‬ ‫ای‬ ‫مکنشه‬ ‫جه‬ ‫کن‬ ‫م‬‫م‬ ‫عدمگه‬‫ک‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫کنککنهکسهدوبکبه‬ ‫هکبنه‬ ‫هکک‬ ‫ه‬‫ه‬‫هنکتف‬‫ه‬ ‫ماک‬ ‫کمن‬ ‫د‬ ‫ه‬‫ه‬‫کبکت‬ ‫ه‬‫ه‬‫هنکش‬‫ه‬ ‫یک‬ ‫ای‬ ‫ه‬‫ه‬‫کنش‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫کنف‬ ‫کم‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬ ‫مکم‬ ‫هون‬‫ه‬‫کع‬ ‫ه‬‫ه‬‫مبکی‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬ ‫کم‬ ‫هشاکم‬‫ه‬‫هکنش‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ه‬‫ش‬ ‫ک‬ ‫هه‬ ‫لک‬ ‫کبهه‬ ‫کم‬ ‫ههلکنشههشکلهه‬ ‫مکهکنهکیههیکن‬ ‫شکهجههومکمن‬ ‫تی‬ ‫هشکسهه‬ ‫کعنهههومهکهک‬ ‫هه‬ ‫لک‬ ‫هکبهه‬ ‫لمهههکعدهه‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کعه‬ ‫هو‬‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫هلکعافی‬‫ه‬ ‫کن‬ ‫ه‬‫ه‬‫کل‬ ‫ه‬‫ه‬‫کمنس‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫که‬ ‫کن‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکعافی‬ ‫کم‬ ‫لکم‬ ‫ه‬‫ه‬‫هومهکب‬‫ه‬‫عنه‬‫ک‬‫ک‬ ‫کم‬ ‫ه‬‫ه‬‫کت‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکلی‬‫ه‬‫هشکع‬‫ه‬‫ل‬ ‫ح‬ ‫ک‬ ‫عه‬ ‫کیههدلک‬ ‫کفمهومبکله‬ ‫هلکعافیه‬ ‫کن‬ ‫کبه‬ ‫ک‬ ‫کفده‬ ‫گه‬ ‫شکم‬ ‫تی‬ ‫لکسه‬ ‫کبه‬ ‫کم‬ ‫مماکنعه‬ ‫کگه‬ ‫کتخمد‬ ‫مکفی‬ ‫شطحکعو‬ ‫هک‬ ‫کجهو‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫کهکیهجیهدلک‬ ‫هکیه‬ ‫کعیه‬ ‫ه‬ ‫کنل‬ ‫لکم‬ ‫هلکفهودکبه‬ ‫هکن‬ ‫نحهشکهکنشه‬ ‫مک‬ ‫ب‬ ‫نحههکهکله‬ ‫ک‬ ‫کم‬ ‫تق‬ ‫ثکن‬ ‫ب‬ ‫هکله‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫کع‬ ‫کلیه‬ ‫شکم‬ ‫تی‬ ‫اکهدههشکسه‬ ‫کسه‬ ‫کاونیه‬ ‫یه‬ ‫کههشکهکی‬ ‫کم‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫کادمههک‬ ‫هه‬ ‫الکفمهومبکهکنتف‬ ‫مکبه‬ ‫من‬ ‫مبکنشش‬ ‫فاکل‬ ‫نک‬ ‫کسدوبکعنهومهک‬ ‫کب‬ ‫لک‬ ‫ککب‬ ‫نککعن‬.‫ک‬
  • 3. Page 3 of 5 ‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬ ‫چیست؟‬ ‫شاتکریت‬ ‫روش‬ ‫شکبه‬ ‫تی‬ ‫کسه‬ ‫ن‬ ‫سههکبهوماکفاهوبکنجه‬ ‫لکی‬ ‫کبه‬ ‫کعنیه‬ ‫لکبه‬ ‫شکب‬ ‫تی‬ ‫یکس‬ ‫م‬ ‫هکل‬ ‫کبد‬ ‫کل‬ ‫فگوف‬ ‫یه‬‫ک‬‫ک‬ ‫هو‬ ‫هلک‬ ‫ن‬‫ک‬ ‫مکفیه‬ ‫کعهو‬ ‫کعاه‬ ‫کبه‬ ‫ککنشه‬ ‫هو‬ ‫ک‬ ‫مکهکبه‬ ‫کمن‬ ‫ن‬ ‫که‬ ‫کن‬ ‫ههکعافی‬ ‫کم‬ ‫لکم‬ ‫کب‬ ‫نششکل‬‫بکعههک‬ ‫سهد‬ ‫کی‬‫سه‬‫ک‬ ‫وماکبه‬ ‫کبه‬ ‫ن‬ ‫کنجه‬ ‫اکیهجیهدلکبه‬ ‫نکعههکلیه‬ ‫هکمشهشکیده‬ ‫ال‬ ‫هعهشکبه‬ ‫کلهیکهکعق‬ ‫کففوپکیر‬ ‫لکب‬ ‫هشکب‬ ‫لک‬ ‫ن‬‫ک‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫ک‬ ‫نسه‬ ‫ککف‬ ‫کفده‬ ‫مهککبیه‬ ‫که‬ ‫کبه‬ ‫تهکله‬ ‫همده‬ ‫کعوجهومکهک‬ ‫کبکیه‬ ‫کشه‬ ‫لکجههشکتنهده‬ ‫لکسدوبکب‬ ‫کن‬ ‫ب‬‫ه‬‫ک‬‫ن‬ ‫کمن‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫فش‬ ‫کگ‬ ‫کاونی‬ ‫ن‬ ‫مکه‬ ‫ب‬ ‫مکل‬ ‫کعو‬ ‫س‬ ‫بکب‬ ‫لکیدجد‬ ‫نسی‬. ‫بت‬ ‫کاربردهای‬‫شاتکریت‬ ‫ن‬ ‫یههکمنامه‬ ‫کب‬ ‫کیوسه‬ ‫هدیکم‬ ‫الکگف‬ ‫کهبههشکبه‬ ‫کم‬ ‫هکله‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫کع‬ ‫کبه‬ ‫کتوجه‬ ‫کب‬ ‫لک‬ ‫لکسدوبکب‬ ‫نککن‬‫فهنکیه‬ ‫هکت‬‫ک‬ ‫هلکسهدو‬ ‫کنهکنککن‬ ‫هاهبکبه‬ ‫ماک‬ ‫کعههکگده‬ ‫ن‬ ‫مبکهه‬ ‫ف‬ ‫مکنشه‬ ‫بکعهو‬ ‫کتیده‬ ‫لکیهد‬ ‫کهکبه‬ ‫کهکعخه‬ ‫کی‬ ‫توف‬‫کیوسه‬ ‫بکم‬‫ک‬ ‫مک‬ ‫کعهو‬ ‫کشهیگهکسهدککمن‬ ‫بکیه‬ ‫هخ‬ ‫ک‬ ‫کنته‬ ‫کآه‬ ‫مکسه‬ ‫جه‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫کبه‬ ‫ککفوالم‬ ‫فا‬ ‫میهک‬‫ک‬ ‫ن‬ ‫مکهه‬ ‫ب‬ ‫له‬‫عه‬‫هک‬ ‫لکیه‬ ‫ه‬‫ه‬‫یههکهکب‬ ‫کب‬ ‫کبکیه‬ ‫ه‬‫ه‬‫کش‬ ‫ک‬ ‫کشه‬ ‫عدیکهکب‬ ‫کته‬ ‫هدلکم‬‫ه‬‫کیهجی‬ ‫ه‬ ‫لک‬ ‫هدوبکنککبه‬‫ه‬‫هلکس‬ ‫ماکنککن‬ ‫گده‬‫ک‬‫ک‬ ‫ههک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ه‬ ‫ه‬‫ه‬‫مکیوس‬ ‫ه‬‫ه‬‫ج‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫هیه‬‫ه‬‫کهکس‬ ‫ه‬‫ه‬‫کا‬ ‫ه‬‫ه‬‫هدککی‬‫ه‬‫کس‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هشکی‬‫ه‬‫کجه‬ ‫ههک‬‫ه‬‫ککعدی‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کبکی‬ ‫ه‬‫ه‬‫کش‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هشکی‬‫ه‬‫جه‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کی‬ ‫ه‬‫ه‬‫لکی‬ ‫ه‬‫ه‬‫ف‬ ‫کل‬ ‫ه‬‫ه‬‫یدی‬ ‫کال‬ ‫خ‬ ‫ه‬‫ه‬‫بکنش‬ ‫هون‬‫ه‬ ‫کم‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫لک‬ ‫ه‬‫ه‬‫اشکهکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫کش‬ ‫ه‬‫ه‬‫کتوف‬ ‫ه‬‫ه‬‫بکنهمد‬ ‫ه‬‫ه‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫فگه‬‫م‬ ‫ه‬‫ه‬‫کل‬ ‫ن‬‫مهک‬ ‫ه‬‫ه‬‫هکعن‬‫ه‬‫ک‬ ‫م‬ ‫کعهکگد‬ ‫ن‬ ‫مبکه‬ ‫ف‬ ‫مکنش‬ ‫ککعو‬ ‫کا‬ ‫ش‬ ‫کنککف‬ ‫جموگد‬. ‫شاتکریت‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ککب‬ ‫ه‬‫ه‬‫لدم‬ ‫هلکت‬‫ه‬ ‫هوماکن‬‫ه‬‫ههکس‬‫ه‬‫کع‬ ‫هید‬‫ه‬‫کتا‬ ‫نف‬ ‫هیگ‬‫ه‬‫هکهکش‬ ‫هده‬‫ه‬‫کش‬ ‫ه‬‫ه‬‫ش‬ ‫هککع‬‫ه‬‫لد‬ ‫شکنککت‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشکس‬ ‫ک‬ ‫لکم‬ ‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫ی‬‫بک‬ ‫هد‬‫ه‬‫س‬ ‫ع‬ ‫ه‬‫ه‬‫ی‬ ‫مگهکم‬ ‫ه‬‫ه‬‫کفا‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هلکال‬‫ه‬ ‫کن‬ ‫ه‬‫ه‬‫مکل‬ ‫ه‬‫ه‬‫کل‬ ‫ه‬‫ه‬‫مکاونی‬ ‫ه‬‫ه‬‫ج‬ ‫نلیکن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کع‬ ‫هد‬‫ه‬‫کبب‬ ‫کن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هنکال‬‫ه‬ ‫هطحک‬‫ه‬‫کش‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫هکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬‫دیهک‬ ‫ب‬‫م‬ ‫کمن‬ ‫هکفد‬ ‫ال‬.‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
  • 4. Page 4 of 5 ‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬ ‫شاتکریت‬ ‫مصالح‬ ‫بندی‬ ‫دانه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫همفههک‬ ‫کهکعهونمکنف‬ ‫شه‬ ‫کع‬ ‫هک‬ ‫کشهده‬ ‫نهلک‬ ‫لدهککگه‬ ‫لکنککت‬ ‫شکبه‬ ‫تی‬ ‫ککسه‬ ‫لدم‬ ‫کت‬ ‫کبی‬ ‫منف‬‫م‬‫کیهه‬ ‫کبه‬ ‫نفه‬‫نبک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ههکیه‬‫ه‬‫گ‬ ‫که‬ ‫کبه‬ ‫م‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کک‬ ‫د‬ ‫ه‬‫ه‬‫لکت‬ ‫ههکبه‬ ‫کم‬ ‫هونمکم‬‫ه‬‫هلکع‬ ‫مکن‬ ‫ب‬ ‫ه‬‫ه‬‫نهکل‬ ‫ه‬‫ه‬‫بکنشهشاکعد‬ ‫ه‬‫ه‬‫کس‬ ‫کتاهید‬ ‫ن‬‫لک‬ ‫ه‬‫ه‬‫مقوبکب‬ ‫نهلک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کهکگ‬ ‫ه‬‫ه‬‫ش‬ ‫لکع‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هونهکع‬‫ه‬‫ی‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ماکب‬ ‫من‬۷۵‫ک‬‫کنککهکهکهک‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫م‬۶۵‫ک‬‫ه‬‫ه‬ ‫نکب‬ ‫شک‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫هیکس‬‫ه‬‫کنککحج‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫م‬‫ک‬ ‫هید‬‫ه‬‫کتا‬ ‫هدلک‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هکب‬ ‫هده‬‫ه‬‫کش‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫نهکن‬ ‫ه‬‫ه‬‫کعد‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههلکنفی‬‫ه‬‫اکآ‬ ‫ه‬‫ه‬‫می‬۰.۴‫ک‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ت‬۰.۵‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ف‬ ‫کع‬ ‫د‬ ‫ه‬‫ه‬‫کت‬ ‫هد‬‫ه‬‫کبب‬ ‫ه‬‫ه‬‫نل‬ ‫کا‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬ ‫ب‬‫کهک‬ ‫گ‬ ‫کن‬ ‫نکعههکسهومکله‬ ‫ککنجه‬ ‫اشکهکشه‬ ‫کشه‬ ‫کهکااهنکم‬ ‫ککته‬ ‫هو‬ ‫کمهک‬ ‫لکب‬ ‫شکب‬ ‫تی‬ ‫ماکس‬ ‫لکمن‬ ‫هعشکب‬ ‫عق‬‫ک‬ ‫کیه‬ ‫ه‬ ‫مم‬ ‫نکم‬ ‫کنجه‬ ‫ن‬ ‫نکبه‬ ‫کاهومک‬ ‫نیکسدوبکاه‬ ‫ل‬‫نکعههکتو‬ ‫شک‬ ‫تی‬ ‫هککمهکفهودکسه‬ ‫کتفه‬ ‫ه‬ ‫کک‬ ‫کتصهو‬ ‫ماکم‬ ‫ن‬‫ی‬ ‫کعاه‬ ‫نفده‬‫بک‬ ‫ئد‬ ‫فه‬. ‫چیست؟‬ ‫خشک‬ ‫شاتکریت‬ ‫ه‬ ‫شکااهنک‬ ‫تی‬ ‫هشکسه‬ ‫ک‬ ‫م‬Dry Mix Shotcrete – DMS‫ک‬ ‫کعافیه‬ ‫ککااهنکم‬ ‫هو‬ ‫ک‬ ‫عهونمکبه‬ ‫کلکهکتاهشک‬ ‫مبکنککفه‬ ‫ف‬ ‫کنشه‬ ‫هلکعهونمکبه‬ ‫مکن‬ ‫کشه‬ ‫م‬ ‫کعههکگده‬ ‫ن‬ ‫مکهه‬ ‫کهدهدکمن‬ ‫کبه‬ ‫کسیمهکسمد‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫یکی‬ ‫کف‬ ‫کب‬ ‫ن‬ ‫ف‬‫ک‬ ‫ه‬ ‫کب‬ ‫گ‬ ‫کنشهشکله‬ ‫کپله‬ ‫بکعههکسهوماکالکیکبه‬ ‫سهد‬ ‫کشهطحکی‬ ‫مکبه‬ ‫کمشهشکمن‬ ‫نکم‬ ‫کلک‬ ‫کف‬ ‫کل‬ ‫گ‬ ‫کتوشطکل‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫کهکم‬ ‫کناهه‬ ‫حمهه‬ ‫کع‬ ‫کم‬ ‫هشکن‬ ‫ههلک‬ ‫کن‬ ‫لکم‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫اکبیهه‬ ‫لکلیهه‬ ‫هه‬ ‫نکلی‬ ‫کلک‬ ‫ههکفهه‬ ‫کم‬ ‫بکبهه‬ ‫لکسهه‬ ‫ههه‬ ‫کن‬ ‫نهکن‬ ‫عدهه‬ ‫ه‬‫ه‬‫مبکفخونی‬ ‫ف‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشکنش‬‫ه‬‫س‬ ‫محکشهیگهکم‬ ‫ه‬‫ه‬‫هنکنککعص‬‫ه‬‫شکاا‬ ‫تی‬ ‫هوماکسه‬‫ه‬‫ههکس‬‫ه‬‫کع‬ ‫ف‬ ‫ه‬‫ه‬‫کلکنآ‬ ‫لکنککفه‬ ‫ه‬‫ه‬‫هتکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫یکا‬ ‫ییگه‬‫ک‬
  • 5. Page 5 of 5 ‫صفر‬‫شاتکریت‬ ‫بتن‬ ‫صد‬ ‫تا‬ ‫هدوبک‬‫ه‬‫هلکس‬‫ه‬ ‫کن‬ ‫هو‬‫ه‬‫د‬ ‫ماکنکک‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫هکف‬ ‫ال‬ ‫ه‬‫ه‬‫فدیهکب‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشکعی‬‫ه‬‫هع‬ ‫هدلکعق‬‫ه‬‫کیه‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬‫م‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬‫ک‬‫ه‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫غم‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬ ‫ح‬‫ک‬‫نک‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫منف‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ی‬‫ک‬ ‫ه‬ ‫هده‬‫ه‬‫ش‬‫ک‬‫م‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫عا‬‫ک‬‫ب‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬ ‫ل‬‫ک‬‫هه‬‫ه‬‫ع‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫س‬ ‫ب‬‫اک‬‫هاهب‬‫ه‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫ک‬‫نه‬‫ک‬‫م‬‫ک‬‫هل‬‫ه‬ ‫ن‬‫ک‬‫هدوب‬‫ه‬‫س‬‫ک‬‫هاک‬‫ه‬‫ع‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫نت‬ ‫ید‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫فخونی‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫س‬‫ک‬‫ه‬‫ک‬‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫عق‬‫ک‬‫نک‬‫ک‬ ‫هاک‬‫ه‬‫ع‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ی‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫اونی‬‫ک‬‫هش‬‫ه‬‫ف‬‫اک‬‫نک‬‫ک‬‫ش‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬‫ک‬‫هن‬‫ه‬‫اا‬‫ک‬‫م‬‫ک‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫همد‬‫ک‬‫هه‬‫ه‬‫نت‬ ‫تنهد‬‫ک‬‫ه‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫هل‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ب‬‫ک‬‫عش‬ ‫هخ‬‫ه‬‫آ‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬‫ی‬‫ک‬‫ه‬‫ه‬ ‫له‬‫ک‬‫ن‬‫کک‬ ۱۰‫ک‬‫م‬ ‫کعهکگد‬ ‫ن‬ ‫مبکه‬ ‫ف‬ ‫مکنش‬ ‫کعو‬ ‫ده‬ ‫ف‬ ‫ش‬. ‫چیست؟‬ ‫تر‬ ‫شاتکریت‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شکته‬ ‫تی‬ ‫هشکسه‬ ‫ک‬ ‫م‬Wet Mix Shotcrete – WMS‫کبه‬ ‫کنشهشکله‬ ‫صه‬ ‫کلکع‬ ‫کفه‬ ‫کیهونکبه‬ ‫شهو‬ ‫له‬‫ک‬ ‫ب‬ ‫سهد‬ ‫هدکشهطحکی‬ ‫ک‬ ‫کبه‬ ‫ههکعافیه‬ ‫کم‬ ‫بکم‬ ‫کسه‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫کگ‬ ‫ن‬ ‫بکهکهه‬ ‫مبکسه‬ ‫لکنعه‬ ‫کیهونکهکبه‬ ‫لکفاه‬ ‫ه‬ ‫ن‬‫ک‬‫ک‬ ‫اونیه‬ ‫نکبهومهکفاه‬ ‫کمن‬ ‫کممده‬ ‫هشکبه‬ ‫هلک‬ ‫اکن‬ ‫س‬‫کم‬ ‫شکته‬ ‫تی‬ ‫کنککسهدوبکااهنکنشهشاکنککسه‬ ‫هکته‬ ‫کیهونکنشه‬‫ک‬ ‫ن‬ ‫کنجه‬ ‫عشک‬ ‫کآهخ‬ ‫یههکبه‬ ‫کب‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫م‬۵۰‫ک‬‫عشک‬ ‫کآهخ‬ ‫کهکشهقدکبه‬ ‫ده‬ ‫ف‬ ‫شه‬۲۰‫ک‬‫ف‬ ‫کنشه‬ ‫حمه‬ ‫هنکع‬ ‫ک‬ ‫کم‬ ‫ده‬ ‫ف‬ ‫شه‬‫مبکعههک‬ ‫ن‬ ‫ماکنککع‬ ‫کله‬ ‫کاونیه‬ ‫هکیهر‬ ‫نکنعیه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫کعه‬ ‫هیبکیه‬ ‫کیه‬ ‫لکم‬ ‫کبه‬ ‫ن‬ ‫هکنجه‬ ‫لکسهدوبکنعیه‬ ‫سوماکن‬‫تی‬ ‫کسه‬ ‫ه‬‫شک‬ ‫ک‬ ‫مهککبیه‬ ‫که‬ ‫ککب‬ ‫یکفد‬ ‫ک‬ ‫ت‬‫کهکه‬ ‫ی‬ ‫وکنفه‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫کتهوجههکم‬ ‫به‬ ‫نهکه‬ ‫کعده‬ ‫دکبه‬ ‫کیههدلکنشه‬ ‫مکبه‬ ‫من‬‫ک‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ههشک‬ ‫ه‬‫ه‬‫الکهکففوپی‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫کبی‬ ‫کن‬ ‫م‬ ‫هنکمن‬‫ه‬‫هودکاا‬‫ه‬‫کف‬ ‫ه‬‫ه‬‫همشکب‬‫ه‬‫کفب‬ ‫ه‬‫ه‬‫فدیهکبدا‬ ‫ه‬‫ه‬‫هشکعی‬‫ه‬‫هع‬ ‫اکعق‬ ‫ه‬‫ه‬‫کس‬ ‫ه‬‫ه‬‫هکاونی‬ ‫هو‬‫ه‬‫ج‬‫ک‬ ‫ر‬ ‫مهکب‬ ‫کله‬ ‫هله‬ ‫ک‬ ‫یه‬ ‫ک‬ ‫کشه‬ ‫ن‬ ‫کهکنجه‬ ‫نککشه‬ ‫کتنهده‬ ‫هلکسهدوبکم‬ ‫کلمههکنککن‬ ‫هو‬ ‫ک‬ ‫ماکبه‬ ‫دیهکمن‬ ‫ی‬‫کهک‬ ‫کشه‬ ‫فه‬ ‫کهک‬ ‫ئ‬ ‫کح‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫مدشکم‬ ‫ت‬‫م‬ ‫کعهکگد‬ ‫ن‬ ‫مکه‬ ‫ب‬ ‫مکل‬ ‫کعو‬ ‫ی‬ ‫نوکش‬ ‫کن‬ ‫لوبکی‬. ‫شاتکریت‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫معیارهای‬ ‫نیک‬ ‫کله‬ ‫کیه‬ ‫مکله‬ ‫کهکااهنکهجهومکمن‬ ‫شکته‬ ‫تی‬ ‫کمهکفهودکسه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫کل‬ ‫من‬ ‫کعط‬ ‫یج‬ ‫کن‬ ‫کت‬ ‫کل‬ ‫فگوف‬ ‫یه‬‫ه‬‫که‬ ‫گههکیه‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫کب‬ ‫ه‬‫ه‬‫هونعمهکل‬‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫گ‬ ‫هشاکنککم‬‫ه‬‫نکمنس‬ ‫هومک‬‫ه‬‫کا‬ ‫ه‬‫ه‬‫کب‬ ‫هو‬‫ه‬‫کعخص‬ ‫ه‬‫ه‬‫می‬ ‫ب‬ ‫هشکهکل‬‫ه‬‫نکمنس‬ ‫هومک‬‫ه‬‫ههکا‬‫ه‬‫ککفی‬ ‫ه‬‫ه‬‫عاخص‬‫ک‬‫ک‬ ‫م‬ ‫هود‬‫ه‬‫کف‬ ‫ه‬‫ه‬‫خ‬ ‫نف‬‫ک‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫هونمکهش‬‫ه‬‫کع‬ ‫ه‬‫ه‬‫ههکب‬‫ه‬‫ش‬ ‫نهکمش‬ ‫ه‬‫ه‬‫کعد‬ ‫م‬ ‫ه‬‫ه‬‫ص‬ ‫کنه‬ ‫ه‬‫ه‬‫ونع‬ ‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫کمید‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه‬‫که‬ ‫ه‬‫ه‬‫کفی‬ ‫ه‬‫ه‬‫شکع‬ ‫تی‬ ‫ه‬‫ه‬‫س‬‫ع‬‫ک‬ ‫ه‬‫ه‬‫ا‬ ‫شکم‬ ‫تی‬ ‫کفودکس‬ ‫خ‬ ‫کنف‬ ‫کم‬ ‫م‬ ‫نهکک‬ ‫کعد‬ ‫کب‬ ‫کعهکتونف‬ ‫نتو‬ ‫بمدشکنی‬ ‫ککهکه‬ ‫ککهکعه‬ ‫همد‬‫کنشش‬ ‫اد‬. ‫ک‬