قیمت شفت فلزی شفت هارد هارد کروم

B

شفت فلزی چیست؟ به مقطع یا میلگرد فولادی جهت انتقال نیرو و گشتاور شفت یا میل (محور) گفته می شود. این محصول در اصل عضو مکانیکی دورانی یا رفت و برگشتی به حساب می آید که در هر وسیله مکانیکی از جمله خودرو، آسانسور، ساختمان، تونل و… نیز بکار برده می شود. در مهندسی عمران اما شفت از اصطلاحات ساختمانی و به معنای گذرگاه عمودی یا شیب دار زیرزمینی می باشد. این شیب را عموما جهت احداث تونل، دسترسی به سازه های زیر زمینی مانند تونل و یا احداث تهویه هوا برای اینگونه سازه ها بنا می کنند. در مباحث مهندسی شفت یا محور در قطعات مکانیکی جهت سوار کردن کلاچ ها، چرخ دنده ها، چرخ تسمه، دسته لنگها و این موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

‫ش‬ ‫قیمت‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫فت‬
Page 2 of 4
‫قیمت‬‫ش‬‫ف‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫ت‬
‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫شافت‬ ‫قیمت‬
‫قیمت‬‫ش‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫فت‬.‫نمائید‬ ‫دریافت‬ ‫لینک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬
‫چیست؟‬ ‫فلزی‬ ‫شفت‬
‫د‬ ‫شع‬ ‫مع‬ ‫شفنعه‬ ‫رد‬ ‫میع‬ ‫میعت‬ ‫یعا‬ ‫شعفت‬ ‫شفعناور‬ ‫و‬ ‫نیعرو‬ ‫اننقعا‬ ‫انعت‬ ‫جدت‬ ‫فع‬ ‫میردعرد‬ ‫یعا‬ ‫مقطع‬ ‫به‬‫ایعن‬ .
‫م‬ ‫عیره‬ ‫و‬ ‫هعر‬ ‫در‬ ‫کعه‬ ‫هیعد‬ ‫مع‬ ‫عا‬ ‫ب‬ ‫بعه‬ ‫برشفعن‬ ‫و‬ ‫رفعت‬ ‫یا‬ ‫دوران‬ ‫مکانیک‬ ‫عض‬ ‫اصت‬ ‫در‬ ‫میص‬‫کعانیک‬
‫و‬ ‫نعت‬ ‫ن‬ ، ‫عاخنما‬ ،‫ر‬ ‫ع‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ،‫درو‬ ‫خ‬ ‫امره‬ ‫از‬…‫نیع‬‫بکعار‬‫بعرد‬‫مع‬‫د‬ ‫شع‬.‫در‬‫ع‬ ‫منند‬‫عمعرا‬‫ا‬‫معا‬‫شعفت‬
‫از‬‫عطابا‬‫ع‬‫اص‬‫عاخنمان‬‫ع‬‫و‬‫عه‬‫ع‬‫ب‬‫عات‬‫ع‬‫معن‬‫عگرشا‬‫ع‬‫ش‬‫دت‬ ‫ع‬‫ع‬‫عم‬‫عا‬‫ع‬‫ی‬‫عی‬‫ع‬‫ش‬‫دار‬‫ع‬‫ع‬‫زیرزمین‬‫ع‬‫ع‬‫م‬‫عد‬‫ع‬‫باش‬.‫عن‬‫ع‬‫ای‬‫عی‬‫ع‬‫ش‬‫را‬
‫ما‬ ‫عم‬‫انت‬‫ابداث‬،‫نت‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫نر‬ ‫د‬‫بعه‬‫عاز‬‫هعات‬‫زیعر‬‫زمینع‬‫ماننعد‬‫نعت‬ ‫ن‬‫و‬‫یعا‬‫ابعداث‬‫یعه‬ ‫نن‬‫هع‬‫ا‬‫بعرات‬
‫عه‬‫ع‬‫ن‬ ‫ایند‬‫عاز‬‫ع‬‫عا‬‫ع‬‫ه‬‫عا‬‫ع‬‫بن‬‫ع‬‫ع‬‫م‬‫عد‬‫ع‬‫کنن‬.‫در‬‫منن‬ ‫عم‬‫ع‬‫مباب‬‫ع‬‫ع‬ ‫عت‬‫ع‬‫ان‬ ‫عانیک‬‫ع‬‫مک‬ ‫عا‬‫ع‬‫قطع‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫می‬ ‫عا‬‫ع‬‫ی‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ع‬‫ع‬ ‫د‬‫ار‬
‫م‬ ‫قرار‬ ‫نفاد‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫م‬ ‫ارد‬ ‫م‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫لندنا‬ ‫نه‬ ‫د‬ ،‫مه‬ ‫ن‬ ‫چرخ‬ ،‫ها‬ ‫دند‬ ‫چرخ‬ ،‫ها‬ ‫کاچ‬ ‫کرد‬‫شیرد‬.
‫عای‬‫ع‬‫ه‬ ‫عه‬‫ع‬‫میر‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫ع‬‫ع‬‫کر‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫ی‬ ‫عه‬‫ع‬‫ب‬ .‫عت‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫می‬ ‫و‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ار‬ ‫ع‬‫ع‬‫ان‬ ‫عر‬‫ع‬‫دید‬ ‫از‬ ‫ع‬‫ع‬‫نی‬ ‫عر‬‫ع‬‫مفص‬ ‫عات‬‫ع‬‫ه‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬
.‫عد‬‫ع‬‫باش‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫دار‬ ‫عه‬‫ع‬‫زاوی‬ ‫عداد‬‫ع‬‫امن‬ ‫در‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫د‬ ‫ع‬‫ع‬‫ب‬ ‫جدت‬ ‫ع‬‫ع‬‫ف‬‫عانیک‬‫ع‬‫مک‬ ‫عائت‬‫ع‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫عر‬‫ع‬‫اص‬ ‫ت‬ ‫عه‬‫ع‬‫وظیف‬
‫عاخت‬‫ع‬ ‫در‬ ‫ارد‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫عر‬‫ع‬ ‫اک‬ .‫عد‬‫ع‬‫باش‬ ‫ع‬‫ع‬‫ک‬ ‫عند‬‫ع‬‫نباش‬ ‫عداد‬‫ع‬‫امن‬ ‫عک‬‫ع‬‫ی‬ ‫در‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫دو‬ ‫عا‬‫ع‬‫می‬ ‫ع‬‫ع‬‫ییمف‬ ‫عات‬‫ع‬‫نیروه‬ ‫عا‬‫ع‬‫اننق‬
‫عر‬‫ع‬‫مفص‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫از‬ ‫عت‬‫ع‬‫نق‬ ‫و‬ ‫عت‬‫ع‬‫بم‬ ‫عات‬‫ع‬‫ه‬ ‫عین‬‫ع‬‫ماش‬ ‫و‬ ‫عا‬‫ع‬‫ه‬ ‫عت‬‫ع‬‫مبی‬ ‫ان‬ ،‫عرز‬‫ع‬‫ف‬ ‫عات‬‫ع‬‫ه‬ ‫عین‬‫ع‬‫ماش‬ ،‫عاورزت‬‫ع‬‫کف‬ ‫عات‬‫ع‬‫ه‬ ‫عین‬‫ع‬‫ماش‬
‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫ن‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫از‬ ‫عنفاد‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫عا‬‫ع‬‫نن‬ .‫د‬ ‫ع‬‫ع‬‫ش‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫عنفاد‬‫ع‬ ‫ا‬‫دو‬ ‫عات‬‫ع‬‫زوای‬ ‫عر‬‫ع‬‫بنن‬ ‫ات‬ ‫عه‬‫ع‬‫ننیت‬ ‫عرات‬‫ع‬‫ب‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫عد‬‫ع‬‫کنی‬ ‫عت‬‫ع‬‫دق‬
‫شعافت‬ ‫عنه‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫کعه‬ ‫عت‬ ‫ا‬ ‫دیدعر‬ ‫ل‬ ‫میصع‬ ‫لنع‬ ‫میعت‬ .‫کنیعد‬ ‫عاوت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫عیم‬ ‫نن‬ ‫یکعدیدر‬ ‫بعا‬ ‫بایعد‬ ‫را‬ ‫مفصت‬
Page 3 of 4
‫قیمت‬‫ش‬‫ف‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫ت‬
.‫دارد‬ ‫کعاربرد‬ ‫خطع‬ ‫بعه‬ ‫دورانع‬ ‫یعا‬ ‫و‬ ‫دورانع‬ ‫بعه‬ ‫خطع‬ ‫برکعا‬ ‫نبعدیت‬ ‫انعت‬ ‫بعه‬ ‫و‬ ‫شیرد‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫ثابت‬ ‫هات‬
‫م‬ ‫می‬ ‫بربرین‬ ‫برکا‬ ‫انت‬ ‫ریر‬ ‫شافت‬ ‫اصت‬ ‫در‬‫د‬ ‫ش‬.
‫ع‬‫ع‬‫کربن‬ ‫جد‬ ‫ع‬‫ع‬‫ف‬ ‫عنن‬‫ع‬‫ا‬ ‫عا‬‫ع‬‫ه‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫معم‬ ‫عنعت‬‫ع‬‫ص‬ ‫در‬C45‫عر‬‫ع‬‫ه‬ ‫عارای‬‫ع‬‫ک‬ ‫از‬ ‫عرد‬‫ع‬‫ب‬ ‫عر‬‫ع‬‫بن‬ ‫عرات‬‫ع‬‫ب‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫عد‬‫ع‬‫دارن‬‫ع‬‫ع‬‫چ‬‫ه‬
‫مق‬ ‫ای‬ ‫ع‬‫ع‬‫اف‬ ‫عمن‬‫ع‬ ‫عار‬‫ع‬‫ک‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫عانند‬‫ع‬‫ش‬ ‫ی‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫عروم‬‫ع‬‫ک‬ ‫از‬ ‫ات‬ ‫عه‬‫ع‬‫جی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫عنر‬‫ع‬‫بیف‬‫عت‬‫ع‬‫اوم‬
‫ث‬ ‫مع‬ ‫امعت‬ ‫ع‬ .‫بمفعد‬ ‫مع‬ ‫عنیت‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫شعفت‬ ‫روت‬ ‫بربرینع‬ ‫دورانع‬ ‫برکعت‬ ‫زدشع‬ ‫زنع‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫میص‬‫بعر‬ ‫ر‬
‫کیف‬ ، ‫میصع‬ ‫کعارت‬ ‫ماشعین‬ ‫کیفیعت‬ ‫دهیعد‬ ‫قعرار‬ ‫عر‬ ‫ن‬ ‫معد‬ ‫بایعد‬ ‫خریعد‬ ‫هندعام‬ ‫در‬ ‫کعه‬ ‫هعا‬ ‫شفت‬ ‫کیفیت‬‫یعت‬
‫و‬ ‫شفت‬ ‫اخت‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫هلیاژ‬ ‫کیفیت‬ ، ‫میردردها‬ ‫ده‬ ‫ش‬ ‫ی‬…‫م‬‫باشد‬.
‫جنس‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫شفت‬ ‫انواع‬ ‫بررسی‬
1.‫جدت‬ ‫ف‬ ‫شافت‬
‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫عنن‬‫ع‬‫ا‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫معم‬ .‫عد‬‫ع‬‫باش‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫جدت‬ ‫ع‬‫ع‬‫ف‬ ‫عرد‬‫ع‬‫میرد‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫ص‬ ‫عه‬‫ع‬‫ب‬ ‫ع‬‫ع‬‫ههن‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫عا‬‫ع‬‫هم‬ ‫ع‬‫ع‬‫واق‬ ‫در‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬
‫و‬ ‫عت‬‫ع‬‫مبی‬ ‫ان‬ ‫درو‬ ‫ع‬‫ع‬‫خ‬ ، ‫عانیک‬‫ع‬‫مک‬ ‫عا‬‫ع‬‫قطع‬ ‫عد‬‫ع‬‫لی‬ ‫ن‬ ‫عنای‬‫ع‬‫ص‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ع‬‫ع‬‫ب‬ ‫عربن‬‫ع‬‫ک‬ ‫از‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬…‫رد‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬‫عنف‬‫ع‬ ‫ا‬‫اد‬‫عرار‬‫ع‬‫ق‬
‫ع‬‫ع‬‫م‬‫عرد‬‫ع‬‫شی‬.‫عن‬‫ع‬‫ای‬‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬‫در‬‫ار‬ ‫ع‬‫ع‬‫ان‬‫عنن‬‫ع‬‫ا‬‫عات‬‫ع‬‫ه‬‫م‬ ‫ع‬‫ع‬‫مینی‬ ‫هل‬،‫عنیت‬‫ع‬ ‫ا‬،‫عرن‬‫ع‬‫ب‬،‫جدت‬ ‫ع‬‫ع‬‫ف‬‫و‬…‫ع‬‫ع‬‫لی‬ ‫ن‬‫د‬‫و‬‫عه‬‫ع‬‫ب‬
‫با‬‫نمعا‬ ‫شعمار‬ ‫بعا‬ ‫ارنبعاا‬ ‫بعا‬ ‫نننعا‬ ‫شما‬ .‫د‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫عر‬ ‫زار‬۳۵1۵۶-۰۳1‫شعف‬ ‫قیمعت‬ ‫انیعد‬ ‫ن‬ ‫مع‬، ‫ههنع‬ ‫ت‬
‫نمائید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫نیت‬ ‫ا‬ ‫شافت‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫مینی‬ ‫هل‬ ‫شفت‬ ‫قیمت‬ ، ‫برن‬ ‫شفت‬ ‫قیمت‬.
Page 4 of 4
‫قیمت‬‫ش‬‫ف‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫ت‬
2.‫هارد‬ ‫شافت‬
‫عاند‬‫ع‬‫ش‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫عط‬‫ع‬ ‫روت‬ ‫عر‬‫ع‬‫ب‬ ‫عرو‬‫ع‬‫ک‬ ‫عنن‬‫ع‬‫ا‬ ‫از‬ ‫ات‬ ‫عه‬‫ع‬‫جی‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫د‬ ‫ع‬‫ع‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ع‬‫ع‬‫فر‬ ‫عفت‬‫ع‬ ‫عا‬‫ع‬‫هم‬ ‫عارد‬‫ع‬‫ه‬ ‫عا‬‫ع‬‫ی‬ ‫عمت‬‫ع‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬
‫باشد‬ ‫شد‬‫مریع‬ ‫مییطع‬ ‫امعت‬ ‫ع‬ ‫برابعر‬ ‫در‬ ‫فرع‬ ‫مقاومعت‬ ‫ای‬ ‫افع‬ ‫انعت‬ ‫بعه‬ ‫کعار‬ ‫ایعن‬ .‫د‬ ‫شع‬ ‫م‬ ‫شفنه‬‫و‬…
‫در‬‫شگر‬‫زمعا‬‫انتعام‬‫مع‬‫شیعرد‬.‫کعاربرد‬‫شعافت‬‫هعارد‬‫اغرع‬‫در‬‫عندا‬ ‫د‬‫هعات‬‫یریننعر‬‫عه‬‫بععدت‬‫و‬‫د‬‫عندا‬
‫هات‬cnc‫باشد‬ ‫م‬.
۳.‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫شافت‬
‫جد‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫نع‬ ‫از‬ ‫جدت‬ ‫فع‬ ‫شعافت‬ ‫همعا‬ ‫نی‬ ‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫یا‬ ‫مت‬ ‫شفت‬ck45‫ی‬‫کعروم‬ ‫از‬ ‫شعد‬ ‫شعید‬‫مع‬‫باشعد‬
‫بعا‬ ، ‫عمت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫معمع‬ ‫ر‬ ‫نع‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫هعا‬ ‫کعروم‬ ‫هعارد‬ .‫دارد‬ ‫ردش‬ ‫خع‬ ‫برابعر‬ ‫در‬ ‫بعاجی‬ ‫مقاومت‬ ‫که‬‫هعات‬ ‫قطعر‬‫نع‬‫ا‬
2۰۰‫هعات‬ ‫یع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫منعر‬ ‫میر‬۶‫و‬۷‫هعا‬ ‫شعافت‬ .‫ند‬ ‫شع‬ ‫مع‬ ‫عه‬ ‫عر‬ ‫بعازار‬ ‫بعه‬ ‫و‬ ‫لیعد‬ ‫ن‬ ‫منعر‬ ‫میرع‬‫کعروم‬ ‫رد‬
‫عدرولیک‬‫ع‬‫هی‬ ‫عک‬‫ع‬‫ا‬ ‫عاخت‬‫ع‬ ‫در‬ ‫ع‬‫ع‬‫اغر‬ ‫را‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫ع‬‫معم‬‫عه‬‫ع‬‫ک‬‫در‬‫عنای‬‫ع‬‫ص‬‫در‬ ‫خ‬‫عنا‬‫ع‬‫ص‬ ‫و‬ ‫عاورزت‬‫ع‬‫کف‬ ‫عایت‬‫ع‬ ‫و‬ ، ‫عازت‬‫ع‬ ‫و‬‫ی‬
‫شعان‬ ‫ی‬ ‫عروم‬‫ع‬‫ک‬ ‫ت‬ ‫جیعه‬ ‫قطعر‬ ‫عد‬‫ع‬‫فرمائی‬ ‫اعه‬ ‫ن‬ .‫دارد‬ ‫کعاربرد‬ ،‫عرد‬‫ع‬‫شی‬ ‫مع‬ ‫قعرار‬ ‫عنفاد‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫مع‬ ‫ب‬ ‫چع‬‫ع‬‫ع‬‫ای‬ ‫شعد‬ ‫د‬‫ن‬
‫بععا‬ ‫برابععر‬ ‫میصعع‬۵۰‫میکععرو‬‫د‬ ‫بعع‬‫کععه‬‫مقاومععت‬‫ب‬ ‫خعع‬‫در‬‫برابععر‬‫بععت‬ ‫ری‬،‫خمیععدش‬،‫ععای‬ ‫فر‬‫و‬
‫ردش‬ ‫خ‬‫دارد‬.‫قیمت‬‫شفت‬‫هارد‬‫کروم‬‫را‬‫از‬‫همکارا‬‫ما‬‫در‬‫بم‬‫اهید‬ ‫بم‬ ‫میردرد‬ ‫فروش‬.
‫رد‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫شفت‬ ‫قیمت‬
‫را‬ ‫عرد‬‫ع‬‫عمرک‬ ‫عرین‬‫ع‬‫بنن‬ ‫عد‬‫ع‬‫ان‬ ‫بن‬ ‫عا‬‫ع‬‫ن‬ ‫عد‬‫ع‬‫باش‬ ‫رد‬ ‫ع‬‫ع‬‫خ‬ ‫عن‬‫ع‬ ‫ع‬‫ع‬‫دقی‬ ‫و‬ ‫عاف‬‫ع‬‫ک‬ ‫ا‬ ‫ع‬‫ع‬‫می‬ ‫عه‬‫ع‬‫ب‬ ‫عد‬‫ع‬‫بای‬ ‫ع‬‫ع‬‫خ‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫عک‬‫ع‬‫ی‬‫در‬
‫عت‬ ‫ا‬ ‫هعا‬ ‫شعافت‬ ‫عطی‬ ‫کعارت‬ ‫عمت‬ ‫ا‬ ‫میع‬ ‫ج‬ ‫میصع‬ ‫ایعن‬ ‫دیدعر‬ ‫نکنعه‬ .‫باشعد‬ ‫داشعنه‬ ‫بربرین‬ ‫برکا‬.
‫ده‬ ‫مع‬ ‫انتعام‬ ‫شعفت‬ ‫عط‬ ‫عای‬ ‫از‬ ‫شیرت‬ ‫ارع‬ ‫بعرات‬ ‫را‬ ‫منکارت‬‫عمنکار‬ ‫ایعن‬ ‫کعه‬ ‫رن‬ ‫صع‬ ‫در‬ ‫کعه‬ ‫نعد‬‫ت‬
‫بعه‬ ‫هعا‬ ‫بربرینع‬ ‫عمرکعرد‬ ‫دقعت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شعد‬ ‫اهعد‬ ‫خ‬ ‫شعفت‬ ‫کیفیعت‬ ‫کعاه‬ ‫باععم‬ ‫د‬ ‫نف‬ ‫انتام‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫به‬‫شع‬‫د‬
‫د‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫نه‬ ‫کا‬.

Recomendados

رزومه شرکت تاجر الکترونیکی por
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی رزومه شرکت تاجر الکترونیکی
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی Hossein Zeinivand
136 visualizações4 slides
آرماتوربندی استخر por
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخرbahareq
7 visualizações6 slides
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای por
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایقیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایbahareq
66 visualizações10 slides
قیمت روز بولت و مهره por
قیمت روز بولت و مهرهقیمت روز بولت و مهره
قیمت روز بولت و مهرهbahareq
29 visualizações6 slides
آموزش صفر تا صد نصب سیم خاردار por
آموزش صفر تا صد نصب سیم خاردارآموزش صفر تا صد نصب سیم خاردار
آموزش صفر تا صد نصب سیم خاردارbahareq
13 visualizações5 slides
ترفندهای جوشکاری por
ترفندهای جوشکاری ترفندهای جوشکاری
ترفندهای جوشکاری bahareq
41 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a قیمت شفت فلزی شفت هارد هارد کروم

پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانی por
پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانیپنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانی
پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانیupvcglazedwindow
6.7K visualizações1 slide
گزارش مشروح کارآموزی por
گزارش مشروح کارآموزیگزارش مشروح کارآموزی
گزارش مشروح کارآموزیhesam abbaspour
865 visualizações30 slides
خرید لوستر در ایران por
خرید لوستر در ایرانخرید لوستر در ایران
خرید لوستر در ایرانcheraghdasti
3 visualizações3 slides
ورق ضد سایش چیست ؟ por
ورق ضد سایش چیست ؟ ورق ضد سایش چیست ؟
ورق ضد سایش چیست ؟ bahareq
22 visualizações5 slides
مقالات رسول امرایی por
مقالات رسول امراییمقالات رسول امرایی
مقالات رسول امراییFarzad Youssefi
178 visualizações2 slides
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک por
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکنقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکsarahekmat2
277 visualizações32 slides

Similar a قیمت شفت فلزی شفت هارد هارد کروم(11)

پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانی por upvcglazedwindow
پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانیپنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانی
پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانی
upvcglazedwindow6.7K visualizações
گزارش مشروح کارآموزی por hesam abbaspour
گزارش مشروح کارآموزیگزارش مشروح کارآموزی
گزارش مشروح کارآموزی
hesam abbaspour865 visualizações
خرید لوستر در ایران por cheraghdasti
خرید لوستر در ایرانخرید لوستر در ایران
خرید لوستر در ایران
cheraghdasti 3 visualizações
ورق ضد سایش چیست ؟ por bahareq
ورق ضد سایش چیست ؟ ورق ضد سایش چیست ؟
ورق ضد سایش چیست ؟
bahareq22 visualizações
مقالات رسول امرایی por Farzad Youssefi
مقالات رسول امراییمقالات رسول امرایی
مقالات رسول امرایی
Farzad Youssefi178 visualizações
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک por sarahekmat2
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکنقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک
sarahekmat2277 visualizações
آموزش تحلیل نیرو در خرپا por bahareq
آموزش تحلیل نیرو در خرپاآموزش تحلیل نیرو در خرپا
آموزش تحلیل نیرو در خرپا
bahareq10 visualizações
میں_کیوں_مسیحی_ہوگیا؟.pdf por adnanMasih3
میں_کیوں_مسیحی_ہوگیا؟.pdfمیں_کیوں_مسیحی_ہوگیا؟.pdf
میں_کیوں_مسیحی_ہوگیا؟.pdf
adnanMasih32 visualizações
تولید تیغه توربین کامپوزیت سرامیکی por Homayoon Fattahi
تولید تیغه توربین کامپوزیت سرامیکیتولید تیغه توربین کامپوزیت سرامیکی
تولید تیغه توربین کامپوزیت سرامیکی
Homayoon Fattahi140 visualizações
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por MehriEmami1
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
MehriEmami15 visualizações

Mais de bahareq

آزبست چیست؟ por
آزبست چیست؟آزبست چیست؟
آزبست چیست؟bahareq
81 visualizações6 slides
فولاد ابزار چیست؟ por
فولاد ابزار چیست؟فولاد ابزار چیست؟
فولاد ابزار چیست؟bahareq
92 visualizações5 slides
بتن شاتکریت چیست؟ por
بتن شاتکریت چیست؟بتن شاتکریت چیست؟
بتن شاتکریت چیست؟bahareq
46 visualizações5 slides
روش های تخمین عمر مفید سازه por
روش های تخمین عمر مفید سازهروش های تخمین عمر مفید سازه
روش های تخمین عمر مفید سازهbahareq
48 visualizações6 slides
معرفی انواع سیستم سازه ای por
معرفی انواع سیستم سازه ایمعرفی انواع سیستم سازه ای
معرفی انواع سیستم سازه ایbahareq
35 visualizações10 slides
نکات اجرای قالب بندی فلزی por
نکات اجرای قالب بندی فلزینکات اجرای قالب بندی فلزی
نکات اجرای قالب بندی فلزیbahareq
45 visualizações5 slides

Mais de bahareq(20)

آزبست چیست؟ por bahareq
آزبست چیست؟آزبست چیست؟
آزبست چیست؟
bahareq81 visualizações
فولاد ابزار چیست؟ por bahareq
فولاد ابزار چیست؟فولاد ابزار چیست؟
فولاد ابزار چیست؟
bahareq92 visualizações
بتن شاتکریت چیست؟ por bahareq
بتن شاتکریت چیست؟بتن شاتکریت چیست؟
بتن شاتکریت چیست؟
bahareq46 visualizações
روش های تخمین عمر مفید سازه por bahareq
روش های تخمین عمر مفید سازهروش های تخمین عمر مفید سازه
روش های تخمین عمر مفید سازه
bahareq48 visualizações
معرفی انواع سیستم سازه ای por bahareq
معرفی انواع سیستم سازه ایمعرفی انواع سیستم سازه ای
معرفی انواع سیستم سازه ای
bahareq35 visualizações
نکات اجرای قالب بندی فلزی por bahareq
نکات اجرای قالب بندی فلزینکات اجرای قالب بندی فلزی
نکات اجرای قالب بندی فلزی
bahareq45 visualizações
فولاد کورتن چیست؟ por bahareq
فولاد کورتن چیست؟فولاد کورتن چیست؟
فولاد کورتن چیست؟
bahareq45 visualizações
تحریم 8 شرکت صنایع فلزی ایران توسط آمریکا por bahareq
تحریم 8 شرکت صنایع فلزی ایران توسط آمریکاتحریم 8 شرکت صنایع فلزی ایران توسط آمریکا
تحریم 8 شرکت صنایع فلزی ایران توسط آمریکا
bahareq119 visualizações
شفت در خودرو چیست؟ por bahareq
شفت در خودرو چیست؟شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟
bahareq56 visualizações
قیمت الکترود میکا آما por bahareq
قیمت الکترود میکا آماقیمت الکترود میکا آما
قیمت الکترود میکا آما
bahareq46 visualizações
لیست قیمت قالب فلزی بتن por bahareq
لیست قیمت قالب فلزی بتنلیست قیمت قالب فلزی بتن
لیست قیمت قالب فلزی بتن
bahareq58 visualizações
قیمت جک سقفی ساختمان por bahareq
قیمت جک سقفی ساختمانقیمت جک سقفی ساختمان
قیمت جک سقفی ساختمان
bahareq33 visualizações
قیمت روز سیم جوش por bahareq
قیمت روز سیم جوشقیمت روز سیم جوش
قیمت روز سیم جوش
bahareq36 visualizações
نحوه اجرای سازه های سبک فولادی LSF por bahareq
نحوه اجرای سازه های سبک فولادی LSFنحوه اجرای سازه های سبک فولادی LSF
نحوه اجرای سازه های سبک فولادی LSF
bahareq18 visualizações
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلات por bahareq
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلاتاطلاعیه عرضه بورس آهن آلات
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلات
bahareq11 visualizações
انواع عایق رطوبتی در ساختمان por bahareq
انواع عایق رطوبتی در ساختمانانواع عایق رطوبتی در ساختمان
انواع عایق رطوبتی در ساختمان
bahareq8 visualizações
راه های کاهش خسارت زلزله por bahareq
راه های کاهش خسارت زلزلهراه های کاهش خسارت زلزله
راه های کاهش خسارت زلزله
bahareq10 visualizações
شناخت و رفع عیوب ورق بعد از نوردکاری por bahareq
شناخت و رفع عیوب ورق بعد از نوردکاریشناخت و رفع عیوب ورق بعد از نوردکاری
شناخت و رفع عیوب ورق بعد از نوردکاری
bahareq10 visualizações
راه های کاهش خسارت زلزله تهران 99 por bahareq
راه های کاهش خسارت زلزله تهران 99راه های کاهش خسارت زلزله تهران 99
راه های کاهش خسارت زلزله تهران 99
bahareq110 visualizações
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلات por bahareq
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلاتاطلاعیه عرضه بورس آهن آلات
اطلاعیه عرضه بورس آهن آلات
bahareq36 visualizações

قیمت شفت فلزی شفت هارد هارد کروم

  • 1. ‫ش‬ ‫قیمت‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫فت‬
  • 2. Page 2 of 4 ‫قیمت‬‫ش‬‫ف‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫ت‬ ‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫شافت‬ ‫قیمت‬ ‫قیمت‬‫ش‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫فت‬.‫نمائید‬ ‫دریافت‬ ‫لینک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫چیست؟‬ ‫فلزی‬ ‫شفت‬ ‫د‬ ‫شع‬ ‫مع‬ ‫شفنعه‬ ‫رد‬ ‫میع‬ ‫میعت‬ ‫یعا‬ ‫شعفت‬ ‫شفعناور‬ ‫و‬ ‫نیعرو‬ ‫اننقعا‬ ‫انعت‬ ‫جدت‬ ‫فع‬ ‫میردعرد‬ ‫یعا‬ ‫مقطع‬ ‫به‬‫ایعن‬ . ‫م‬ ‫عیره‬ ‫و‬ ‫هعر‬ ‫در‬ ‫کعه‬ ‫هیعد‬ ‫مع‬ ‫عا‬ ‫ب‬ ‫بعه‬ ‫برشفعن‬ ‫و‬ ‫رفعت‬ ‫یا‬ ‫دوران‬ ‫مکانیک‬ ‫عض‬ ‫اصت‬ ‫در‬ ‫میص‬‫کعانیک‬ ‫و‬ ‫نعت‬ ‫ن‬ ، ‫عاخنما‬ ،‫ر‬ ‫ع‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ،‫درو‬ ‫خ‬ ‫امره‬ ‫از‬…‫نیع‬‫بکعار‬‫بعرد‬‫مع‬‫د‬ ‫شع‬.‫در‬‫ع‬ ‫منند‬‫عمعرا‬‫ا‬‫معا‬‫شعفت‬ ‫از‬‫عطابا‬‫ع‬‫اص‬‫عاخنمان‬‫ع‬‫و‬‫عه‬‫ع‬‫ب‬‫عات‬‫ع‬‫معن‬‫عگرشا‬‫ع‬‫ش‬‫دت‬ ‫ع‬‫ع‬‫عم‬‫عا‬‫ع‬‫ی‬‫عی‬‫ع‬‫ش‬‫دار‬‫ع‬‫ع‬‫زیرزمین‬‫ع‬‫ع‬‫م‬‫عد‬‫ع‬‫باش‬.‫عن‬‫ع‬‫ای‬‫عی‬‫ع‬‫ش‬‫را‬ ‫ما‬ ‫عم‬‫انت‬‫ابداث‬،‫نت‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫نر‬ ‫د‬‫بعه‬‫عاز‬‫هعات‬‫زیعر‬‫زمینع‬‫ماننعد‬‫نعت‬ ‫ن‬‫و‬‫یعا‬‫ابعداث‬‫یعه‬ ‫نن‬‫هع‬‫ا‬‫بعرات‬ ‫عه‬‫ع‬‫ن‬ ‫ایند‬‫عاز‬‫ع‬‫عا‬‫ع‬‫ه‬‫عا‬‫ع‬‫بن‬‫ع‬‫ع‬‫م‬‫عد‬‫ع‬‫کنن‬.‫در‬‫منن‬ ‫عم‬‫ع‬‫مباب‬‫ع‬‫ع‬ ‫عت‬‫ع‬‫ان‬ ‫عانیک‬‫ع‬‫مک‬ ‫عا‬‫ع‬‫قطع‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫می‬ ‫عا‬‫ع‬‫ی‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ع‬‫ع‬ ‫د‬‫ار‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫نفاد‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫م‬ ‫ارد‬ ‫م‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫لندنا‬ ‫نه‬ ‫د‬ ،‫مه‬ ‫ن‬ ‫چرخ‬ ،‫ها‬ ‫دند‬ ‫چرخ‬ ،‫ها‬ ‫کاچ‬ ‫کرد‬‫شیرد‬. ‫عای‬‫ع‬‫ه‬ ‫عه‬‫ع‬‫میر‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫ع‬‫ع‬‫کر‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫ی‬ ‫عه‬‫ع‬‫ب‬ .‫عت‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫می‬ ‫و‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ار‬ ‫ع‬‫ع‬‫ان‬ ‫عر‬‫ع‬‫دید‬ ‫از‬ ‫ع‬‫ع‬‫نی‬ ‫عر‬‫ع‬‫مفص‬ ‫عات‬‫ع‬‫ه‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ .‫عد‬‫ع‬‫باش‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫دار‬ ‫عه‬‫ع‬‫زاوی‬ ‫عداد‬‫ع‬‫امن‬ ‫در‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫د‬ ‫ع‬‫ع‬‫ب‬ ‫جدت‬ ‫ع‬‫ع‬‫ف‬‫عانیک‬‫ع‬‫مک‬ ‫عائت‬‫ع‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫عر‬‫ع‬‫اص‬ ‫ت‬ ‫عه‬‫ع‬‫وظیف‬ ‫عاخت‬‫ع‬ ‫در‬ ‫ارد‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫عر‬‫ع‬ ‫اک‬ .‫عد‬‫ع‬‫باش‬ ‫ع‬‫ع‬‫ک‬ ‫عند‬‫ع‬‫نباش‬ ‫عداد‬‫ع‬‫امن‬ ‫عک‬‫ع‬‫ی‬ ‫در‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫دو‬ ‫عا‬‫ع‬‫می‬ ‫ع‬‫ع‬‫ییمف‬ ‫عات‬‫ع‬‫نیروه‬ ‫عا‬‫ع‬‫اننق‬ ‫عر‬‫ع‬‫مفص‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫از‬ ‫عت‬‫ع‬‫نق‬ ‫و‬ ‫عت‬‫ع‬‫بم‬ ‫عات‬‫ع‬‫ه‬ ‫عین‬‫ع‬‫ماش‬ ‫و‬ ‫عا‬‫ع‬‫ه‬ ‫عت‬‫ع‬‫مبی‬ ‫ان‬ ،‫عرز‬‫ع‬‫ف‬ ‫عات‬‫ع‬‫ه‬ ‫عین‬‫ع‬‫ماش‬ ،‫عاورزت‬‫ع‬‫کف‬ ‫عات‬‫ع‬‫ه‬ ‫عین‬‫ع‬‫ماش‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫ن‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫از‬ ‫عنفاد‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫عا‬‫ع‬‫نن‬ .‫د‬ ‫ع‬‫ع‬‫ش‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫عنفاد‬‫ع‬ ‫ا‬‫دو‬ ‫عات‬‫ع‬‫زوای‬ ‫عر‬‫ع‬‫بنن‬ ‫ات‬ ‫عه‬‫ع‬‫ننیت‬ ‫عرات‬‫ع‬‫ب‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫عد‬‫ع‬‫کنی‬ ‫عت‬‫ع‬‫دق‬ ‫شعافت‬ ‫عنه‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫کعه‬ ‫عت‬ ‫ا‬ ‫دیدعر‬ ‫ل‬ ‫میصع‬ ‫لنع‬ ‫میعت‬ .‫کنیعد‬ ‫عاوت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫عیم‬ ‫نن‬ ‫یکعدیدر‬ ‫بعا‬ ‫بایعد‬ ‫را‬ ‫مفصت‬
  • 3. Page 3 of 4 ‫قیمت‬‫ش‬‫ف‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫ت‬ .‫دارد‬ ‫کعاربرد‬ ‫خطع‬ ‫بعه‬ ‫دورانع‬ ‫یعا‬ ‫و‬ ‫دورانع‬ ‫بعه‬ ‫خطع‬ ‫برکعا‬ ‫نبعدیت‬ ‫انعت‬ ‫بعه‬ ‫و‬ ‫شیرد‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫ثابت‬ ‫هات‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫بربرین‬ ‫برکا‬ ‫انت‬ ‫ریر‬ ‫شافت‬ ‫اصت‬ ‫در‬‫د‬ ‫ش‬. ‫ع‬‫ع‬‫کربن‬ ‫جد‬ ‫ع‬‫ع‬‫ف‬ ‫عنن‬‫ع‬‫ا‬ ‫عا‬‫ع‬‫ه‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫معم‬ ‫عنعت‬‫ع‬‫ص‬ ‫در‬C45‫عر‬‫ع‬‫ه‬ ‫عارای‬‫ع‬‫ک‬ ‫از‬ ‫عرد‬‫ع‬‫ب‬ ‫عر‬‫ع‬‫بن‬ ‫عرات‬‫ع‬‫ب‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫عد‬‫ع‬‫دارن‬‫ع‬‫ع‬‫چ‬‫ه‬ ‫مق‬ ‫ای‬ ‫ع‬‫ع‬‫اف‬ ‫عمن‬‫ع‬ ‫عار‬‫ع‬‫ک‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫عانند‬‫ع‬‫ش‬ ‫ی‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫عروم‬‫ع‬‫ک‬ ‫از‬ ‫ات‬ ‫عه‬‫ع‬‫جی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫عنر‬‫ع‬‫بیف‬‫عت‬‫ع‬‫اوم‬ ‫ث‬ ‫مع‬ ‫امعت‬ ‫ع‬ .‫بمفعد‬ ‫مع‬ ‫عنیت‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫شعفت‬ ‫روت‬ ‫بربرینع‬ ‫دورانع‬ ‫برکعت‬ ‫زدشع‬ ‫زنع‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫میص‬‫بعر‬ ‫ر‬ ‫کیف‬ ، ‫میصع‬ ‫کعارت‬ ‫ماشعین‬ ‫کیفیعت‬ ‫دهیعد‬ ‫قعرار‬ ‫عر‬ ‫ن‬ ‫معد‬ ‫بایعد‬ ‫خریعد‬ ‫هندعام‬ ‫در‬ ‫کعه‬ ‫هعا‬ ‫شفت‬ ‫کیفیت‬‫یعت‬ ‫و‬ ‫شفت‬ ‫اخت‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫هلیاژ‬ ‫کیفیت‬ ، ‫میردردها‬ ‫ده‬ ‫ش‬ ‫ی‬…‫م‬‫باشد‬. ‫جنس‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫شفت‬ ‫انواع‬ ‫بررسی‬ 1.‫جدت‬ ‫ف‬ ‫شافت‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫عنن‬‫ع‬‫ا‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫معم‬ .‫عد‬‫ع‬‫باش‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬ ‫جدت‬ ‫ع‬‫ع‬‫ف‬ ‫عرد‬‫ع‬‫میرد‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫ع‬‫ص‬ ‫عه‬‫ع‬‫ب‬ ‫ع‬‫ع‬‫ههن‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫عا‬‫ع‬‫هم‬ ‫ع‬‫ع‬‫واق‬ ‫در‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬ ‫عن‬‫ع‬‫ای‬ ‫و‬ ‫عت‬‫ع‬‫مبی‬ ‫ان‬ ‫درو‬ ‫ع‬‫ع‬‫خ‬ ، ‫عانیک‬‫ع‬‫مک‬ ‫عا‬‫ع‬‫قطع‬ ‫عد‬‫ع‬‫لی‬ ‫ن‬ ‫عنای‬‫ع‬‫ص‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ع‬‫ع‬‫ب‬ ‫عربن‬‫ع‬‫ک‬ ‫از‬ ‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬…‫رد‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬‫عنف‬‫ع‬ ‫ا‬‫اد‬‫عرار‬‫ع‬‫ق‬ ‫ع‬‫ع‬‫م‬‫عرد‬‫ع‬‫شی‬.‫عن‬‫ع‬‫ای‬‫ج‬ ‫ع‬‫ع‬‫میص‬‫در‬‫ار‬ ‫ع‬‫ع‬‫ان‬‫عنن‬‫ع‬‫ا‬‫عات‬‫ع‬‫ه‬‫م‬ ‫ع‬‫ع‬‫مینی‬ ‫هل‬،‫عنیت‬‫ع‬ ‫ا‬،‫عرن‬‫ع‬‫ب‬،‫جدت‬ ‫ع‬‫ع‬‫ف‬‫و‬…‫ع‬‫ع‬‫لی‬ ‫ن‬‫د‬‫و‬‫عه‬‫ع‬‫ب‬ ‫با‬‫نمعا‬ ‫شعمار‬ ‫بعا‬ ‫ارنبعاا‬ ‫بعا‬ ‫نننعا‬ ‫شما‬ .‫د‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫عر‬ ‫زار‬۳۵1۵۶-۰۳1‫شعف‬ ‫قیمعت‬ ‫انیعد‬ ‫ن‬ ‫مع‬، ‫ههنع‬ ‫ت‬ ‫نمائید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫نیت‬ ‫ا‬ ‫شافت‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫مینی‬ ‫هل‬ ‫شفت‬ ‫قیمت‬ ، ‫برن‬ ‫شفت‬ ‫قیمت‬.
  • 4. Page 4 of 4 ‫قیمت‬‫ش‬‫ف‬‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫و‬ ‫هارد‬ ‫ت‬ 2.‫هارد‬ ‫شافت‬ ‫عاند‬‫ع‬‫ش‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫عط‬‫ع‬ ‫روت‬ ‫عر‬‫ع‬‫ب‬ ‫عرو‬‫ع‬‫ک‬ ‫عنن‬‫ع‬‫ا‬ ‫از‬ ‫ات‬ ‫عه‬‫ع‬‫جی‬ ‫عه‬‫ع‬‫ک‬ ‫د‬ ‫ع‬‫ع‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ع‬‫ع‬‫فر‬ ‫عفت‬‫ع‬ ‫عا‬‫ع‬‫هم‬ ‫عارد‬‫ع‬‫ه‬ ‫عا‬‫ع‬‫ی‬ ‫عمت‬‫ع‬ ‫عفت‬‫ع‬‫ش‬ ‫باشد‬ ‫شد‬‫مریع‬ ‫مییطع‬ ‫امعت‬ ‫ع‬ ‫برابعر‬ ‫در‬ ‫فرع‬ ‫مقاومعت‬ ‫ای‬ ‫افع‬ ‫انعت‬ ‫بعه‬ ‫کعار‬ ‫ایعن‬ .‫د‬ ‫شع‬ ‫م‬ ‫شفنه‬‫و‬… ‫در‬‫شگر‬‫زمعا‬‫انتعام‬‫مع‬‫شیعرد‬.‫کعاربرد‬‫شعافت‬‫هعارد‬‫اغرع‬‫در‬‫عندا‬ ‫د‬‫هعات‬‫یریننعر‬‫عه‬‫بععدت‬‫و‬‫د‬‫عندا‬ ‫هات‬cnc‫باشد‬ ‫م‬. ۳.‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫شافت‬ ‫جد‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫نع‬ ‫از‬ ‫جدت‬ ‫فع‬ ‫شعافت‬ ‫همعا‬ ‫نی‬ ‫کروم‬ ‫هارد‬ ‫یا‬ ‫مت‬ ‫شفت‬ck45‫ی‬‫کعروم‬ ‫از‬ ‫شعد‬ ‫شعید‬‫مع‬‫باشعد‬ ‫بعا‬ ، ‫عمت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫معمع‬ ‫ر‬ ‫نع‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫هعا‬ ‫کعروم‬ ‫هعارد‬ .‫دارد‬ ‫ردش‬ ‫خع‬ ‫برابعر‬ ‫در‬ ‫بعاجی‬ ‫مقاومت‬ ‫که‬‫هعات‬ ‫قطعر‬‫نع‬‫ا‬ 2۰۰‫هعات‬ ‫یع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫منعر‬ ‫میر‬۶‫و‬۷‫هعا‬ ‫شعافت‬ .‫ند‬ ‫شع‬ ‫مع‬ ‫عه‬ ‫عر‬ ‫بعازار‬ ‫بعه‬ ‫و‬ ‫لیعد‬ ‫ن‬ ‫منعر‬ ‫میرع‬‫کعروم‬ ‫رد‬ ‫عدرولیک‬‫ع‬‫هی‬ ‫عک‬‫ع‬‫ا‬ ‫عاخت‬‫ع‬ ‫در‬ ‫ع‬‫ع‬‫اغر‬ ‫را‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫ع‬‫معم‬‫عه‬‫ع‬‫ک‬‫در‬‫عنای‬‫ع‬‫ص‬‫در‬ ‫خ‬‫عنا‬‫ع‬‫ص‬ ‫و‬ ‫عاورزت‬‫ع‬‫کف‬ ‫عایت‬‫ع‬ ‫و‬ ، ‫عازت‬‫ع‬ ‫و‬‫ی‬ ‫شعان‬ ‫ی‬ ‫عروم‬‫ع‬‫ک‬ ‫ت‬ ‫جیعه‬ ‫قطعر‬ ‫عد‬‫ع‬‫فرمائی‬ ‫اعه‬ ‫ن‬ .‫دارد‬ ‫کعاربرد‬ ،‫عرد‬‫ع‬‫شی‬ ‫مع‬ ‫قعرار‬ ‫عنفاد‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫مع‬ ‫ب‬ ‫چع‬‫ع‬‫ع‬‫ای‬ ‫شعد‬ ‫د‬‫ن‬ ‫بععا‬ ‫برابععر‬ ‫میصعع‬۵۰‫میکععرو‬‫د‬ ‫بعع‬‫کععه‬‫مقاومععت‬‫ب‬ ‫خعع‬‫در‬‫برابععر‬‫بععت‬ ‫ری‬،‫خمیععدش‬،‫ععای‬ ‫فر‬‫و‬ ‫ردش‬ ‫خ‬‫دارد‬.‫قیمت‬‫شفت‬‫هارد‬‫کروم‬‫را‬‫از‬‫همکارا‬‫ما‬‫در‬‫بم‬‫اهید‬ ‫بم‬ ‫میردرد‬ ‫فروش‬. ‫رد‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫شفت‬ ‫قیمت‬ ‫را‬ ‫عرد‬‫ع‬‫عمرک‬ ‫عرین‬‫ع‬‫بنن‬ ‫عد‬‫ع‬‫ان‬ ‫بن‬ ‫عا‬‫ع‬‫ن‬ ‫عد‬‫ع‬‫باش‬ ‫رد‬ ‫ع‬‫ع‬‫خ‬ ‫عن‬‫ع‬ ‫ع‬‫ع‬‫دقی‬ ‫و‬ ‫عاف‬‫ع‬‫ک‬ ‫ا‬ ‫ع‬‫ع‬‫می‬ ‫عه‬‫ع‬‫ب‬ ‫عد‬‫ع‬‫بای‬ ‫ع‬‫ع‬‫خ‬ ‫عافت‬‫ع‬‫ش‬ ‫عک‬‫ع‬‫ی‬‫در‬ ‫عت‬ ‫ا‬ ‫هعا‬ ‫شعافت‬ ‫عطی‬ ‫کعارت‬ ‫عمت‬ ‫ا‬ ‫میع‬ ‫ج‬ ‫میصع‬ ‫ایعن‬ ‫دیدعر‬ ‫نکنعه‬ .‫باشعد‬ ‫داشعنه‬ ‫بربرین‬ ‫برکا‬. ‫ده‬ ‫مع‬ ‫انتعام‬ ‫شعفت‬ ‫عط‬ ‫عای‬ ‫از‬ ‫شیرت‬ ‫ارع‬ ‫بعرات‬ ‫را‬ ‫منکارت‬‫عمنکار‬ ‫ایعن‬ ‫کعه‬ ‫رن‬ ‫صع‬ ‫در‬ ‫کعه‬ ‫نعد‬‫ت‬ ‫بعه‬ ‫هعا‬ ‫بربرینع‬ ‫عمرکعرد‬ ‫دقعت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شعد‬ ‫اهعد‬ ‫خ‬ ‫شعفت‬ ‫کیفیعت‬ ‫کعاه‬ ‫باععم‬ ‫د‬ ‫نف‬ ‫انتام‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫به‬‫شع‬‫د‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫نه‬ ‫کا‬.