O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

سفیدک سطحی عدس

کنترل بیماری گیاهی سفیدک سطحی عدس از طریق قارچ کش و باکتری کش ارگانیک بردوفیکس صورت می گیرد و در این مسیر صدمه ای به انسان ، حیوانات و محیط زیست وارد نمی شود.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

سفیدک سطحی عدس

 1. 1. -‫چیست؟‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬ -‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ -‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ -‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬ -‫است؟‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬ -‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ -‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫زراعی‬ ‫کنترل‬ -‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫صیه‬ ‫تو‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ماده‬ ‫چه‬ ‫شیمیایی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ -‫است؟‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫غلظت‬ -‫دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫این‬ ‫آیا‬
 2. 2. -‫چیست‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫علمی‬ ‫نام‬‫؟‬ ‫عامل‬‫بیماری‬‫گیاهی‬‫سفیدک‬‫سطحی‬،‫عدس‬‫قارچ‬Erysiphe polygoni‫می‬‫باشد‬.
 3. 3. -‫است؟‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫بیماری‬‫گیاهی‬‫سفیدک‬‫سطحی‬‫یا‬‫سفیدک‬‫پودری‬‫نه‬‫تنها‬‫بر‬‫روی‬‫عدس‬‫بلکه‬‫روی‬‫بسیاری‬‫از‬‫گیاهان‬‫مث‬‫ل‬‫توت‬ ،‫فرنگی‬،‫هندوانه‬،‫سیر‬،‫پیاز‬،‫کتان‬،‫خیار‬،‫بادمجان‬،‫فلفل‬‫سیب‬‫زمینی‬‫و‬...‫توان‬‫بیماری‬‫زایی‬‫دارد‬.
 4. 4. -‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫عالئم‬‫بیماری‬‫نه‬‫تنها‬‫روی‬‫برگ‬‫بلکه‬‫روی‬‫ساقه‬‫و‬‫غالف‬‫نیز‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫است‬.
 5. 5. -‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫بارزترین‬ ‫عالئم‬‫بیماری‬‫در‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫لکه‬‫های‬،‫کوچک‬‫رنگ‬‫پریده‬‫و‬‫پراکنده‬‫می‬‫باشد‬.‫در‬‫طی‬‫چند‬‫روز‬‫روی‬‫ای‬‫ن‬ ‫قسمت‬،‫ها‬‫بافت‬‫های‬‫سفید‬‫و‬‫کرکی‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آیند‬‫و‬‫به‬‫سرعت‬‫در‬‫دو‬‫سطح‬‫برگ‬‫گسترش‬‫پیدا‬‫می‬‫کنن‬‫د‬.‫این‬‫الیه‬ ‫پودری‬‫نه‬‫تنها‬‫روی‬،‫برگ‬‫بلکه‬‫روی‬‫ساقه‬‫و‬‫غالف‬‫های‬‫آلوده‬‫نیز‬‫شکل‬‫می‬‫گیرد‬.‫برگ‬‫های‬‫آلوده‬‫به‬‫مرور‬‫خش‬‫ک‬ ‫و‬‫پیچیده‬‫شده‬‫و‬‫قبل‬‫از‬‫رشد‬‫کامل‬‫از‬‫بوته‬‫جدا‬‫می‬‫شوند‬.‫بذور‬‫به‬‫دست‬‫آمده‬‫از‬‫غالف‬‫های‬‫آلوده‬،‫نیز‬‫کوچک‬‫و‬ ‫چروکیده‬‫هستند‬.
 6. 6. -‫است؟‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬ ‫گذرانی‬ ‫زمستان‬ ‫زمستان‬‫گذرانی‬‫عامل‬‫بیماری‬‫روی‬‫بقایای‬‫به‬‫جای‬‫مانده‬‫گیاهی‬‫و‬‫یا‬‫روی‬‫میزبان‬‫های‬‫دیگر‬‫بیماری‬‫صورت‬‫م‬‫ی‬ ‫گیرد‬.
 7. 7. -‫است‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬‫؟‬ ‫آب‬‫و‬‫هوای‬‫مرطوب‬‫و‬‫محدوده‬‫دمای‬20‫الی‬25‫درجه‬‫سانتی‬‫گراد‬‫تاثیر‬‫زیادی‬‫در‬‫رشد‬‫عامل‬‫بیماری‬‫دارد‬.
 8. 8. -‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫زراعی‬ ‫کنترل‬ •‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گیاهان‬ ‫زودهنگام‬ ‫کشت‬ •‫برداشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫گیاهی‬ ‫بقایای‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •‫بیماری‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫ارقام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 9. 9. -‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ماده‬ ‫چه‬ ‫شیمیایی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫سم‬‫پاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫توصیه‬‫می‬‫شود‬.
 10. 10. -‫ا‬ ‫شکلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫غلظت‬‫ست؟‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬: •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بذر‬ ‫ضدعفونی‬10‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ‫خاک‬ ‫ضدعفونی‬10‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫ها‬ ‫برگ‬ ‫اولین‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫گلدهی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هزار‬ ‫در‬ •‫نسبت‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سم‬5‫گلدهی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزار‬ ‫در‬
 11. 11. -‫دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫بردوفیکس‬‫جزو‬‫معدود‬‫سموم‬‫معدنی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫کشاورزی‬‫ارگانیک‬‫توصیه‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫اثر‬‫سویی‬‫بر‬‫انسا‬‫ن‬‫و‬‫محیط‬ ‫زیست‬‫نداشته‬‫و‬‫برخالف‬‫سایر‬‫سموم‬،‫رایج‬‫مواد‬‫باقی‬‫مانده‬‫از‬‫تجزیه‬‫آن‬‫سازگار‬‫با‬‫محیط‬‫زیست‬‫است‬.
 12. 12. Click below address

×