O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
.
‫باغب‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شرکت‬‫تاک‬ ‫ان‬
‫بردوفیکس‬
‫بهترین‬‫سالمترین‬ ‫و‬‫کش‬ ‫قارچ‬‫کش‬ ‫باکتری‬ ‫و‬‫ارگانیک‬
‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫کنترل‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫گردو‬ ‫های‬ ‫بیماری‬
Walnut
•‫مقدمه‬:
•‫گردو‬‫از‬‫درختان‬‫بسیار‬‫ارزشمندی‬‫است‬‫که‬‫اهمیت‬،‫صنعتی‬‫چو‬،‫ب‬
،‫میوه‬‫ارزآوری‬‫و‬‫خصوصیات‬‫مفید‬‫آن‬‫بر‬‫...
‫گردو‬ ‫باکتریایی‬ ‫بالیت‬ ‫بیماری‬
‫بالیت‬‫باکتریایی‬‫گردو‬‫که‬‫به‬‫آن‬‫بالیت‬،‫گردو‬‫پ‬‫وسیدگی‬
‫مغز‬‫گردو‬‫و‬‫نقطه‬‫سیا...
‫بیماری‬ ‫عالیم‬:
‫این‬‫باکتری‬،‫جوانه‬،‫برگ‬،‫سرشاخه‬،‫شاتون‬،‫مادگی‬‫میوه‬‫چه‬‫و‬
‫مغز‬‫گردو‬‫را‬‫آلوده‬‫کند‬‫می‬.‫در‬‫ا...
‫آلودگی‬‫میوه‬‫ممکن‬‫است‬‫از‬‫زمان‬‫تشکیل‬‫میوه‬‫تا‬‫زمان‬
‫برداشت‬‫آن‬‫اتفاق‬‫بیفتد‬.‫اولین‬‫نشانه‬‫بیماری‬‫در‬‫ب‬‫های‬‫ر...
‫مصرف‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫مقدار‬‫بردوفیکس‬:
‫ها‬‫جوانه‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫ها‬‫برگ‬ ‫ریزش‬ ‫از‬ ‫بعد‬10‫هزار‬ ‫در‬
‫میو...
‫زمانی‬‫که‬‫ها‬‫گل‬‫طولشان‬1-2‫متر‬‫سانتی‬‫است‬‫به‬‫این‬
‫بیماری‬‫آلوده‬‫شوند‬‫می‬.‫های‬‫گلچه‬‫نر‬،‫آلوده‬‫تیره‬‫رنگ‬‫ش‬‫د...
‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬‫آن‬:
‫عامل‬‫بیماری‬‫بالیت‬‫باکتریایی‬،‫گردو‬‫باکتری‬
Xanthomonas-arboricola-PV.juglandis‫باشد‬‫...
‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫برگ‬ ‫های‬‫روزنه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫آلودگی‬.‫فص‬ ‫در‬‫ل‬
‫هوا‬ ‫دمای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫بهار‬12-14‫رطو...
‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬‫کنترل‬:
‫سالم‬ ‫نهال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫و‬ ‫برگ‬ ،‫میوه‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫آلوده‬ ‫بقایای‬ ‫انهدام‬ ‫و...
‫برای‬‫کنترل‬،‫شیمیایی‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫در‬‫مراحل‬‫ق‬‫بل‬‫از‬
‫باز‬‫شدن‬‫ها‬‫جوانه‬‫و‬‫های‬‫نوبت‬‫بعدی‬‫بعد‬‫از‬‫تشکیل‬‫ه...
‫گردو‬ ‫آنتراکنوز‬ ‫بیماری‬
‫آنتراکنوز‬‫گردو‬‫که‬‫به‬‫آن‬‫بیماری‬‫لکه‬‫سیاه‬‫گردو‬‫هم‬‫گف‬‫ته‬
‫شود‬‫می‬‫در‬‫اکثر‬‫مناطق‬‫...
‫بیماری‬ ‫عالیم‬:
‫آنتراکنوز‬‫گردو‬‫به‬،‫برگ‬،‫دمبرگ‬‫سر‬‫ها‬‫شاخه‬‫و‬‫های‬‫میوه‬‫جوان‬
‫حمله‬‫کند‬‫می‬.‫روی‬‫ها‬‫برگ‬‫ابت...
‫در‬‫اواخر‬‫بهار‬‫در‬‫متن‬‫این‬‫ها‬‫لکه‬‫نقاط‬‫رنگی‬‫سیاه‬‫به‬‫طور‬
‫پراکنده‬‫یا‬‫در‬‫دوایر‬‫هم‬‫مرکز‬‫معموال‬‫در‬‫سطح‬‫زی...
‫عالئم‬‫بیماری‬‫روی‬‫پوست‬‫سبز‬‫های‬‫میوه‬‫جوان‬‫به‬‫صورت‬
‫های‬‫لکه‬‫گرد‬‫نامنظم‬‫و‬‫کمی‬‫فرو‬‫رفته‬‫دیده‬‫شوند‬‫می‬.
‫ها...
‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬:
‫عامل‬‫بیماری‬‫قارچ‬Gnomonia leptostyla‫است‬‫و‬‫شکل‬‫غیر‬
‫جنسی‬‫آن‬Marssonina juglandis‫نام‬...
‫در‬‫فصل‬‫بهار‬‫زمان‬‫هم‬‫با‬‫بارش‬‫های‬‫باران‬،‫بهاری‬
‫آسکوسپورهای‬‫قارچ‬‫از‬‫داخل‬‫های‬‫پریتسیوم‬‫کوچکی‬‫ک‬‫ه‬
‫روی‬‫ها...
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬:
‫رعایت‬‫فاصله‬‫کافی‬‫بین‬‫ها‬‫درخت‬‫برای‬‫جریان‬‫هوا‬‫و‬‫کنترل‬‫رطوب‬‫ت‬
‫آوری‬‫جمع‬‫و...
‫گردو‬ ‫پوستی‬ ‫شانکر‬
‫شانکر‬‫پوستی‬‫گردو‬‫که‬‫به‬‫آن‬‫شانکر‬‫باکتریایی‬‫گردو‬‫هم‬
‫گفته‬،‫شود‬‫می‬‫در‬‫مناطق‬‫مرطوب‬‫و‬‫...
‫بیماری‬ ‫عالیم‬:
‫بیماری‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫هایی‬‫لکه‬‫به‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫تی‬‫ره‬‫در‬
‫های‬‫قسمت‬‫خارجی‬‫پوست‬‫تنه‬‫و‬‫های...
‫در‬‫تابستان‬‫با‬‫پیشروی‬‫بیماری‬‫پوست‬‫محل‬‫ها‬‫لکه‬‫شک‬‫اف‬
،‫برداشته‬‫از‬‫آنجا‬‫شیرابه‬‫ای‬‫قهوه‬‫متمایل‬‫به‬‫سیاهی‬‫خا...
‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬:
‫عامل‬‫بیماری‬‫باکتری‬Brenneria nigrifluens‫است‬.‫بیماری‬
‫در‬‫شانکرها‬‫و‬‫های‬‫بافت‬‫عفونی‬‫...
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬:
‫قطع‬،‫ها‬‫شاخه‬‫ها‬‫پاجوش‬‫و‬‫های‬‫قسمت‬‫خشکیده‬‫درختان‬
‫بیمار‬‫کمی‬‫تر‬‫پایین‬‫از‬‫ه...
.
‫گردو‬ ‫سیتوسپورایی‬ ‫شانکر‬
‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫بیشتر‬‫درختان‬،‫گردو‬‫مخصوصا‬‫درختان‬‫در‬
‫نقاط‬‫مرتفع‬‫و‬‫کوهستانی‬‫و‬‫یا‬...
‫بیماری‬ ‫عالیم‬:
‫های‬‫سرشاخه‬‫درختان‬‫آلوده‬‫در‬‫اثر‬‫آلودگی‬‫خشک‬‫شود‬‫می‬‫و‬
‫در‬‫سطح‬‫آنها‬‫های‬‫برجستگی‬‫مخروطی‬‫به‬...
‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬:
‫دو‬‫گونه‬‫قارچ‬Cytospora juglandicola‫و‬
Cytospora juglandina‫عامل‬‫شانکر‬‫سیتوسپورایی‬‫...
‫پس‬‫از‬‫وقوع‬،‫عفونت‬‫قارچ‬‫به‬‫سرعت‬‫پوسته‬‫داخلی‬‫را‬‫اش‬‫غال‬
‫کرده‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫خشک‬‫کند‬‫می‬.‫خنکی‬‫و‬‫رطوبت‬،‫هوا‬‫ب...
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬:
‫به‬،‫باغی‬‫تقویت‬‫درخت‬‫و‬‫جلوگیری‬‫از‬‫زخمی‬‫شدن‬
‫درخت‬‫به‬‫هر‬‫دلیل‬
‫های‬‫شاخه‬‫خ...
‫با‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫محصول‬‫ارگانیک‬‫تولید‬‫نمایی‬‫د‬.
‫بردوفیکس‬‫به‬‫خاطر‬‫داشتن‬pH‫حدود‬7‫در‬‫همه‬‫فصول‬
‫قابل‬‫استفاده‬...
‫گردو‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫طوقه‬ ‫فیتوفتورایی‬ ‫پوسیدگی‬
‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫بیشتر‬‫درختان‬‫میوه‬،‫دار‬‫دانه‬‫دار‬‫هسته‬‫و‬
‫خشکباری...
‫بیماری‬ ‫عالیم‬:
‫های‬‫نشانه‬‫اصلی‬‫بیماری‬‫در‬،‫ریشه‬‫طوقه‬‫و‬‫بن‬‫تنه‬‫ظاهر‬‫می‬‫شود‬
‫و‬‫عالئم‬‫ثانوی‬‫روی‬‫های‬‫اندام...
‫های‬‫ریشه‬‫اصلی‬‫و‬‫فرعی‬‫تیره‬‫رنگ‬،‫شده‬‫بعدا‬‫بر‬‫اثر‬‫ف‬‫عالیت‬
‫دیگر‬‫میکرو‬‫ها‬‫ارگانیزم‬‫به‬‫رنگ‬‫سیاه‬‫در‬‫آیند‬‫...
‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬:
‫قارچ‬Phytophthora cactorum‫عامل‬‫پوسیدگی‬‫طوقه‬‫و‬
‫ریشه‬‫باشد‬‫می‬.‫های‬‫گونه‬‫دیگر‬‫فی...
‫قدرت‬‫باالی‬‫کشی‬‫قارچ‬‫و‬‫کشی‬‫باکتری‬‫بردوفیکس‬‫ب‬‫ه‬‫میزان‬
‫باالی‬‫آزاد‬‫شدن‬‫یون‬‫مس‬‫در‬‫یک‬‫لحظه‬‫بستگی‬‫دارد‬.
‫ب...
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬:
‫اجتناب‬‫از‬‫آبیاری‬‫غرقابی‬‫و‬‫عدم‬‫تماس‬‫آب‬‫با‬‫طوقه‬‫درخ‬‫ت‬
‫احداث‬‫باغ‬‫در‬‫های‬...
‫جدا‬‫کردن‬‫خاک‬‫اطراف‬‫طوقه‬‫و‬‫تراشیدن‬‫های‬‫قسمت‬
‫پوسیده‬‫و‬‫عفونی‬،‫تنه‬،‫طوقه‬‫ریشه‬‫و‬‫انهدام‬‫بقایای‬
‫تراشیده‬‫ش...
‫موقع‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬ ‫را‬ ‫گیاه‬‫مقابل‬
‫نمایید‬ ‫مقاوم‬ ‫یخبندان‬ ‫و‬ ‫سرما‬.
‫بردوفیکس‬‫امکان‬‫اختالط‬‫با‬‫روغن‬‫ولک‬،
‫اکثر‬‫ها‬‫کش‬‫آفت‬‫و‬‫ها‬‫میکروالمنت‬‫را‬‫دارد‬.
‫بردوفیکس‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫های‬‫بیماری‬‫قارچی‬
‫و‬‫باکتریایی‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫و‬،‫دار‬‫هسته‬،‫انگور‬
،‫م...
‫بردوفیکس‬‫خطر‬‫سرما‬‫زدگی‬‫را‬‫کم‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫زنبو‬‫ر‬
‫عسل‬‫بی‬‫خطر‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫دافع‬،‫حشرات‬،‫زنجرک‬
‫موریا...
‫ماست‬ ‫آرمان‬ ‫سالم‬ ‫ایرانی‬
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
کنترل بیماری های گردو
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

کنترل بیماری های گردو

976 visualizações

Publicada em

کنترل بیماری های گردو با راهکارهای ارگانیک و سود بردن از قارچ کش و باکتری کش بردوفیکس

Publicada em: Alimentos
 • Seja o primeiro a comentar

کنترل بیماری های گردو

 1. 1. . ‫باغب‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شرکت‬‫تاک‬ ‫ان‬
 2. 2. ‫بردوفیکس‬ ‫بهترین‬‫سالمترین‬ ‫و‬‫کش‬ ‫قارچ‬‫کش‬ ‫باکتری‬ ‫و‬‫ارگانیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
 3. 3. ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫گردو‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ Walnut
 4. 4. •‫مقدمه‬: •‫گردو‬‫از‬‫درختان‬‫بسیار‬‫ارزشمندی‬‫است‬‫که‬‫اهمیت‬،‫صنعتی‬‫چو‬،‫ب‬ ،‫میوه‬‫ارزآوری‬‫و‬‫خصوصیات‬‫مفید‬‫آن‬‫بر‬‫همگان‬‫روشن‬‫است‬.‫یک‬‫ی‬ ‫از‬‫مهمترین‬‫عوامل‬‫کاهش‬‫تولید‬‫و‬‫کیفیت‬‫گردو‬‫های‬‫بیماری‬‫ای‬‫ن‬ ‫گیاه‬‫باشد‬‫می‬. •‫در‬‫هایی‬‫سال‬‫که‬‫مبارزه‬‫با‬‫بیماری‬‫صورت‬‫نگرفته‬،‫است‬‫خسارت‬ ‫بیماری‬‫تا‬50٪‫محصول‬‫و‬‫در‬‫مناطق‬‫پرباران‬‫تا‬80٪‫محصول‬‫هم‬ ‫رسیده‬‫است‬. ‫باشند‬‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫بیماری‬:
 5. 5. ‫گردو‬ ‫باکتریایی‬ ‫بالیت‬ ‫بیماری‬ ‫بالیت‬‫باکتریایی‬‫گردو‬‫که‬‫به‬‫آن‬‫بالیت‬،‫گردو‬‫پ‬‫وسیدگی‬ ‫مغز‬‫گردو‬‫و‬‫نقطه‬‫سیاه‬‫گردو‬‫هم‬‫گفته‬‫شود‬‫می‬‫در‬‫بی‬‫شتر‬ ‫های‬‫استان‬‫گردوخیز‬‫کشور‬‫شیوع‬‫دارد‬‫و‬‫خسارات‬‫هنگف‬‫تی‬ ‫به‬‫این‬‫محصول‬‫وارد‬‫سازد‬‫می‬.
 6. 6. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫این‬‫باکتری‬،‫جوانه‬،‫برگ‬،‫سرشاخه‬،‫شاتون‬،‫مادگی‬‫میوه‬‫چه‬‫و‬ ‫مغز‬‫گردو‬‫را‬‫آلوده‬‫کند‬‫می‬.‫در‬‫اوایل‬‫آلودگی‬‫نقاط‬‫ریز‬‫آب‬ ‫ای‬‫سوخته‬‫روی‬‫برگ‬‫دیده‬‫شوند‬‫می‬.‫در‬‫صورت‬‫پیشرفت‬‫بی‬،‫ماری‬ ‫این‬‫نقاط‬‫به‬‫هم‬‫متصل‬‫و‬‫های‬‫لکه‬‫بزرگتری‬‫ظاهر‬‫شوند‬‫می‬. ‫بیماری‬‫در‬‫های‬‫برگ‬‫جوان‬‫در‬‫حال‬،‫رشد‬‫منجر‬‫به‬‫بد‬‫شکل‬‫شدن‬ ‫ها‬‫برگ‬‫شود‬‫می‬.‫های‬‫لکه‬‫کوچک‬‫سبز‬‫مایل‬‫به‬‫زرد‬‫که‬‫تاولی‬‫ب‬‫ه‬ ‫نظر‬‫رسند‬‫می‬‫در‬‫سطح‬‫برگ‬‫دیده‬‫شوند‬‫می‬.‫مرکز‬‫این‬‫ها‬‫لکه‬‫پس‬ ‫از‬‫مدتی‬‫خشک‬‫شده‬‫و‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫به‬‫خود‬‫گیرد‬‫می‬.
 7. 7. ‫آلودگی‬‫میوه‬‫ممکن‬‫است‬‫از‬‫زمان‬‫تشکیل‬‫میوه‬‫تا‬‫زمان‬ ‫برداشت‬‫آن‬‫اتفاق‬‫بیفتد‬.‫اولین‬‫نشانه‬‫بیماری‬‫در‬‫ب‬‫های‬‫رگچه‬ ‫فرعی‬‫و‬‫قاعده‬‫گل‬‫به‬‫شکل‬‫های‬‫لکه‬‫سیاه‬‫کوچک‬‫ظاهر‬ ‫شود‬‫می‬.‫پس‬‫از‬‫تشکیل‬‫میوه‬‫در‬‫انتهای‬‫گلگاه‬‫نقاط‬‫س‬‫یاه‬ ‫رنگی‬‫بروز‬‫کند‬‫می‬‫که‬‫همزمان‬‫با‬‫رشد‬‫میوه‬‫این‬‫ها‬‫لکه‬ ‫توسعه‬‫یافته‬‫و‬‫فرو‬‫رفته‬‫شوند‬‫می‬.‫گاهی‬‫اوقات‬‫از‬‫شک‬‫های‬‫اف‬ ‫وسط‬‫ها‬‫لکه‬‫مایع‬‫زرد‬‫رنگی‬‫خارج‬‫شود‬‫می‬.
 8. 8. ‫مصرف‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫مقدار‬‫بردوفیکس‬: ‫ها‬‫جوانه‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫ها‬‫برگ‬ ‫ریزش‬ ‫از‬ ‫بعد‬10‫هزار‬ ‫در‬ ‫میوه‬ ‫تشکیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬6‫هزار‬ ‫در‬ ‫میوه‬ ‫سبز‬ ‫پوست‬ ‫از‬ ‫باکتری‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫فصلی‬ ‫بارندگی‬ ‫اگر‬‫مغز‬ ‫به‬ ‫کند‬‫می‬ ‫لزج‬ ‫و‬ ‫چروکیده‬ ،‫سیاه‬ ‫را‬ ‫مغز‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نفوذ‬ ‫گردو‬. ‫بیمار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫ترد‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫که‬ ‫شاخه‬ ‫انتهایی‬ ‫های‬‫قسمت‬‫ی‬ ‫باشند‬‫می‬ ‫تر‬‫حساس‬.‫ظاهر‬ ‫سوخته‬ ‫آب‬ ‫های‬‫لکه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عالئم‬ ‫د‬ ‫شانکر‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رفته‬ ‫فرو‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫بتدریج‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬‫یده‬ ‫شوند‬‫می‬.
 9. 9. ‫زمانی‬‫که‬‫ها‬‫گل‬‫طولشان‬1-2‫متر‬‫سانتی‬‫است‬‫به‬‫این‬ ‫بیماری‬‫آلوده‬‫شوند‬‫می‬.‫های‬‫گلچه‬‫نر‬،‫آلوده‬‫تیره‬‫رنگ‬‫ش‬‫ده‬ ‫و‬‫های‬‫شاتون‬‫رشد‬،‫یافته‬‫بدشکل‬‫گردند‬‫می‬. ‫های‬‫گلچه‬‫ماده‬‫نیز‬‫در‬‫تمام‬‫مدت‬‫افشانی‬‫گره‬‫آلوده‬‫شده‬‫و‬ ‫اغلب‬‫ریزند‬‫می‬.
 10. 10. ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬‫آن‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫بالیت‬‫باکتریایی‬،‫گردو‬‫باکتری‬ Xanthomonas-arboricola-PV.juglandis‫باشد‬‫می‬.‫باکتری‬ ‫روی‬‫های‬‫جوانه‬‫بیمار‬،‫خفته‬‫های‬‫زخم‬،‫ها‬‫سرشاخه‬‫های‬‫میوه‬ ‫آلوده‬‫روی‬‫درخت‬‫و‬‫زمین‬‫ریخته‬،‫شده‬‫زمستان‬‫گذرانی‬ ‫کند‬‫می‬‫و‬‫در‬‫بهار‬‫توسط‬‫قطرات‬،‫باران‬‫های‬‫دانه‬،‫گرده‬ ‫های‬‫شاتون‬،‫آلوده‬‫حشرات‬‫و‬‫انسان‬‫منتشر‬‫شود‬‫می‬.‫قطرات‬ ‫آب‬‫انتقال‬‫باکتری‬‫را‬‫از‬‫های‬‫قسمت‬‫آلوده‬‫به‬‫های‬‫قسمت‬ ‫دیگر‬‫میسر‬‫سازند‬‫می‬.
 11. 11. ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫برگ‬ ‫های‬‫روزنه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫آلودگی‬.‫فص‬ ‫در‬‫ل‬ ‫هوا‬ ‫دمای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫بهار‬12-14‫رطوبت‬ ‫و‬ ‫گراد‬‫سانتی‬ ‫درجه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫رخ‬ ‫آلودگی‬ ‫باشد‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫نیز‬.‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬‫اندازه‬ ‫به‬ ‫برگ‬2‫هایی‬‫اندام‬ ‫اولین‬ ،‫ماده‬ ‫و‬ ‫نر‬ ‫های‬‫گل‬ ‫رسید‬ ‫متر‬‫سانتی‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬.‫بی‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬‫آلوده‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫پنهان‬ ‫دوره‬ ‫که‬ ‫اولیه‬ ‫عالئم‬ ‫ظهور‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫بیماری‬ ‫به‬ ‫شدن‬‫ماری‬ (‫کمون‬)‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬10-20‫است‬ ‫روز‬.
 12. 12. ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬‫کنترل‬: ‫سالم‬ ‫نهال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫برگ‬ ،‫میوه‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫آلوده‬ ‫بقایای‬ ‫انهدام‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫آلوده‬ ‫های‬‫شاخه‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ‫سبب‬ ‫منظم‬ ‫هرس‬ ‫و‬ ‫درختان‬ ‫فواصل‬ ‫رعایت‬ ‫شاخ‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫رطوبت‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گردو‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫شاخ‬ ‫تراکم‬‫ه‬ ‫کند‬‫نمی‬ ‫تجمع‬. ‫از‬ ‫کودهای‬ ‫زیاد‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫و‬ ‫درختان‬ ‫متعادل‬ ‫تغذیه‬‫ته‬
 13. 13. ‫برای‬‫کنترل‬،‫شیمیایی‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫در‬‫مراحل‬‫ق‬‫بل‬‫از‬ ‫باز‬‫شدن‬‫ها‬‫جوانه‬‫و‬‫های‬‫نوبت‬‫بعدی‬‫بعد‬‫از‬‫تشکیل‬‫ه‬‫میوه‬‫ای‬ ‫جوان‬‫به‬‫فاصله‬15‫روز‬‫تا‬‫اواسط‬‫تابستان‬‫توصیه‬‫شود‬‫می‬. ‫بردوفیکس‬‫به‬‫دلیل‬‫باال‬‫بودن‬‫خاصیت‬،‫چسبندگی‬‫مق‬‫اومت‬ ‫بیشتری‬‫نسبت‬‫به‬‫باران‬‫شویی‬‫داشته‬‫و‬‫با‬‫اثر‬‫حفاظت‬‫ی‬‫و‬‫تماسی‬ ‫باعث‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫ها‬‫بیماری‬‫در‬‫طیف‬‫وسیعی‬‫می‬‫گردد‬.
 14. 14. ‫گردو‬ ‫آنتراکنوز‬ ‫بیماری‬ ‫آنتراکنوز‬‫گردو‬‫که‬‫به‬‫آن‬‫بیماری‬‫لکه‬‫سیاه‬‫گردو‬‫هم‬‫گف‬‫ته‬ ‫شود‬‫می‬‫در‬‫اکثر‬‫مناطق‬‫گردوخیز‬‫کشور‬‫شیوع‬‫دارد‬.‫بیمار‬‫ی‬‫در‬ ‫مناطقی‬‫که‬‫بهار‬‫سرد‬‫و‬‫مرطوب‬‫داشته‬‫یا‬‫در‬‫اواخر‬‫تابستان‬ ‫هنگامی‬‫که‬‫دمای‬‫هوا‬‫پایین‬‫آمده‬‫و‬‫رطوبت‬‫باال‬‫رود‬‫می‬‫بیش‬‫تر‬ ‫ظاهر‬‫شده‬‫و‬‫در‬‫های‬‫سال‬‫پرباران‬‫و‬‫مرطوب‬‫شدت‬‫پیدا‬‫کند‬‫می‬.
 15. 15. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫آنتراکنوز‬‫گردو‬‫به‬،‫برگ‬،‫دمبرگ‬‫سر‬‫ها‬‫شاخه‬‫و‬‫های‬‫میوه‬‫جوان‬ ‫حمله‬‫کند‬‫می‬.‫روی‬‫ها‬‫برگ‬‫ابتدا‬‫های‬‫لکه‬‫کوچک‬‫گرد‬‫با‬‫حاشی‬‫ه‬ ‫دار‬‫دندانه‬‫به‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫متمایل‬‫به‬‫قرمز‬‫با‬‫مرکز‬‫ای‬‫قهوه‬ ‫خاکستری‬‫و‬‫با‬‫حاشیه‬‫زرد‬‫تشکیل‬‫شوند‬‫می‬. ‫این‬‫ها‬‫لکه‬‫به‬‫تدریج‬‫بزرگ‬‫شده‬‫به‬‫صورت‬‫نواحی‬‫بافت‬‫مرد‬‫ه‬‫بین‬ ‫ها‬‫رگبرگ‬‫و‬‫معموال‬‫در‬‫حاشیه‬‫نوک‬‫ها‬‫برگ‬‫دیده‬‫شوند‬‫می‬.
 16. 16. ‫در‬‫اواخر‬‫بهار‬‫در‬‫متن‬‫این‬‫ها‬‫لکه‬‫نقاط‬‫رنگی‬‫سیاه‬‫به‬‫طور‬ ‫پراکنده‬‫یا‬‫در‬‫دوایر‬‫هم‬‫مرکز‬‫معموال‬‫در‬‫سطح‬‫زیرین‬‫برگ‬‫ها‬ ‫به‬‫وجود‬‫آیند‬‫می‬‫و‬‫در‬‫نهایت‬‫سبب‬‫نکروز‬‫و‬‫ریزش‬‫قبل‬‫ا‬‫ز‬ ‫موعد‬‫آنها‬‫شود‬‫می‬. ‫عالئم‬‫بیماری‬‫روی‬‫های‬‫سرشاخه‬‫جوان‬‫درختان‬‫آلوده‬‫به‬ ‫صورت‬‫های‬‫زخم‬‫بیضوی‬‫یا‬‫گرد‬‫نامنظم‬‫و‬‫کمی‬‫فرو‬‫رفت‬‫ه‬‫به‬ ‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫مایل‬‫به‬‫خاکستری‬‫ظاهر‬‫شوند‬‫می‬.
 17. 17. ‫عالئم‬‫بیماری‬‫روی‬‫پوست‬‫سبز‬‫های‬‫میوه‬‫جوان‬‫به‬‫صورت‬ ‫های‬‫لکه‬‫گرد‬‫نامنظم‬‫و‬‫کمی‬‫فرو‬‫رفته‬‫دیده‬‫شوند‬‫می‬. ‫های‬‫میوه‬‫جوان‬‫آلوده‬‫ممکن‬‫است‬‫بریزند‬.‫های‬‫لکه‬‫پیشرف‬‫ته‬ ‫روی‬‫میوه‬‫ممکن‬‫است‬‫موجب‬‫کوچک‬‫یا‬‫خشک‬‫شدن‬‫میوه‬ ‫یا‬‫نارس‬‫ماندن‬‫مغز‬‫آن‬‫گشته‬‫و‬‫در‬‫نهایت‬‫منجر‬‫به‬‫پیدای‬‫ش‬ ‫های‬‫لکه‬‫بافت‬‫مرده‬‫تیره‬‫رنگ‬‫در‬‫مغز‬‫گردو‬‫شوند‬.
 18. 18. ‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫قارچ‬Gnomonia leptostyla‫است‬‫و‬‫شکل‬‫غیر‬ ‫جنسی‬‫آن‬Marssonina juglandis‫نام‬‫دارد‬.‫بیماری‬‫زمستان‬ ‫را‬‫اغلب‬‫به‬‫صورت‬‫پریتسیوم‬‫در‬‫داخل‬‫های‬‫برگ‬،‫آلوده‬ ‫های‬‫میوه‬‫ریخته‬‫شده‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫داخل‬‫های‬‫زخم‬‫ها‬‫شاخه‬ ‫گذراند‬‫می‬.
 19. 19. ‫در‬‫فصل‬‫بهار‬‫زمان‬‫هم‬‫با‬‫بارش‬‫های‬‫باران‬،‫بهاری‬ ‫آسکوسپورهای‬‫قارچ‬‫از‬‫داخل‬‫های‬‫پریتسیوم‬‫کوچکی‬‫ک‬‫ه‬ ‫روی‬‫ها‬‫برگ‬‫و‬‫های‬‫میوه‬‫به‬‫زمین‬‫افتاده‬‫در‬‫اواخر‬‫پاییز‬ ‫تشکیل‬‫اند‬‫یافته‬‫بیرون‬‫ریزند‬‫می‬‫و‬‫توسط‬‫باد‬‫انت‬‫قال‬‫یافته‬‫و‬ ‫بدین‬‫وسیله‬‫آلودگی‬‫اولیه‬‫شروع‬‫شود‬‫می‬.
 20. 20. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫رعایت‬‫فاصله‬‫کافی‬‫بین‬‫ها‬‫درخت‬‫برای‬‫جریان‬‫هوا‬‫و‬‫کنترل‬‫رطوب‬‫ت‬ ‫آوری‬‫جمع‬‫و‬‫انهدام‬‫ها‬‫برگ‬‫و‬‫های‬‫میوه‬‫آلوده‬‫ریخته‬‫شده‬‫پای‬‫درخت‬ ‫سمپاشی‬‫درختان‬‫گردو‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫بالفاصله‬‫بعد‬‫از‬ ‫ریزش‬‫ها‬‫گلبرگ‬‫و‬‫در‬‫صورت‬‫شدت‬‫آلودگی‬‫تکرار‬‫آن‬‫هر‬15‫روز‬
 21. 21. ‫گردو‬ ‫پوستی‬ ‫شانکر‬ ‫شانکر‬‫پوستی‬‫گردو‬‫که‬‫به‬‫آن‬‫شانکر‬‫باکتریایی‬‫گردو‬‫هم‬ ‫گفته‬،‫شود‬‫می‬‫در‬‫مناطق‬‫مرطوب‬‫و‬‫پر‬‫باران‬‫ایران‬‫به‬ ‫شدت‬‫شیوع‬‫دارد‬‫و‬‫به‬‫درختان‬‫گردو‬‫خسارت‬‫وارد‬ ‫سازد‬‫می‬.
 22. 22. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫بیماری‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫هایی‬‫لکه‬‫به‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫تی‬‫ره‬‫در‬ ‫های‬‫قسمت‬‫خارجی‬‫پوست‬‫تنه‬‫و‬‫های‬‫شاخه‬‫اصلی‬‫بروز‬ ‫کند‬‫می‬‫و‬‫پس‬‫از‬‫مدتی‬‫این‬‫عالئم‬‫در‬‫سطح‬‫اپیدرم‬‫ظاهر‬ ‫شوند‬‫می‬.‫با‬‫تراشیدن‬‫اپیدرم‬‫ها‬‫تنه‬‫های‬‫شاخه‬‫عفونی‬ ‫ای‬‫قهوه‬،‫شده‬‫های‬‫بافت‬‫خارجی‬‫پوست‬‫کامال‬‫مشخص‬ ‫گردند‬‫می‬.
 23. 23. ‫در‬‫تابستان‬‫با‬‫پیشروی‬‫بیماری‬‫پوست‬‫محل‬‫ها‬‫لکه‬‫شک‬‫اف‬ ،‫برداشته‬‫از‬‫آنجا‬‫شیرابه‬‫ای‬‫قهوه‬‫متمایل‬‫به‬‫سیاهی‬‫خارج‬‫ش‬‫ده‬‫و‬ ‫سرانجام‬‫حالت‬‫شانکر‬‫پیدا‬‫کند‬‫می‬. ‫بیماری‬‫گاهی‬‫نواحی‬‫بزرگی‬‫از‬‫تنه‬‫و‬‫های‬‫شاخه‬‫اصلی‬‫را‬ ‫فرا‬‫گیرد‬‫می‬.‫در‬‫تنه‬‫بعضی‬‫از‬‫درختان‬‫کامال‬‫بیمار‬‫که‬‫رو‬‫ب‬‫ه‬ ‫خشکیدن‬،‫روند‬‫می‬‫های‬‫پاجوش‬‫متعددی‬‫روید‬‫می‬‫که‬‫آنها‬‫نی‬‫ز‬ ‫به‬‫شدت‬‫مبتال‬‫به‬‫بیماری‬‫شوند‬‫می‬.
 24. 24. ‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫باکتری‬Brenneria nigrifluens‫است‬.‫بیماری‬ ‫در‬‫شانکرها‬‫و‬‫های‬‫بافت‬‫عفونی‬‫درختان‬‫زمستان‬‫گذرانی‬‫و‬ ‫همراه‬‫شیرابه‬‫مترشحه‬‫از‬‫محل‬‫شانکرها‬‫به‬‫خارج‬‫راه‬‫پید‬‫ا‬ ‫کند‬‫می‬.‫انتشار‬‫بیماری‬‫در‬‫تابستان‬‫اگر‬‫هوا‬‫مرطوب‬‫ی‬‫ا‬ ‫بارندگی‬‫زیاد‬‫باشد‬‫سریع‬‫است‬.‫تورم‬‫شانکرها‬‫در‬‫فص‬‫ل‬ ‫تابستان‬‫شروع‬‫و‬‫در‬‫پاییز‬‫و‬‫زمستان‬‫متوقف‬‫شود‬‫می‬.
 25. 25. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫قطع‬،‫ها‬‫شاخه‬‫ها‬‫پاجوش‬‫و‬‫های‬‫قسمت‬‫خشکیده‬‫درختان‬ ‫بیمار‬‫کمی‬‫تر‬‫پایین‬‫از‬‫های‬‫محل‬‫عفونی‬‫و‬‫آوری‬‫جمع‬‫و‬ ‫انهدام‬‫آنها‬ ‫تراشیدن‬‫شانکرهای‬‫تنه‬‫و‬‫های‬‫شاخه‬‫اصلی‬‫بعد‬‫از‬‫ریزش‬ ‫ها‬‫برگ‬‫در‬‫پاییز‬‫و‬‫بالفاصله‬‫پانسمان‬‫محل‬‫ها‬‫زخم‬‫با‬ ‫بردوفیکس‬‫رقیق‬‫نشده‬ ‫سمپاشی‬‫درختان‬‫بعد‬‫از‬‫ریزش‬‫ها‬‫برگ‬‫با‬‫بردوفیکس‬
 26. 26. .
 27. 27. ‫گردو‬ ‫سیتوسپورایی‬ ‫شانکر‬ ‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫بیشتر‬‫درختان‬،‫گردو‬‫مخصوصا‬‫درختان‬‫در‬ ‫نقاط‬‫مرتفع‬‫و‬‫کوهستانی‬‫و‬‫یا‬‫آنهایی‬‫که‬‫تغذیه‬‫مناس‬‫بی‬ ‫ندارند‬‫شیوع‬‫دارد‬‫و‬‫معموال‬‫باعث‬‫خشک‬‫شدن‬‫تعدادی‬‫از‬ ‫های‬‫شاخه‬‫درختان‬‫آلوده‬‫شود‬‫می‬.
 28. 28. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫های‬‫سرشاخه‬‫درختان‬‫آلوده‬‫در‬‫اثر‬‫آلودگی‬‫خشک‬‫شود‬‫می‬‫و‬ ‫در‬‫سطح‬‫آنها‬‫های‬‫برجستگی‬‫مخروطی‬‫به‬‫اندازه‬‫ته‬‫سنج‬‫اق‬‫و‬ ‫تر‬‫کوچک‬‫به‬‫وجود‬‫آمده‬‫و‬‫رنگ‬‫پوست‬‫آنها‬‫تیره‬‫شود‬‫می‬. ‫پوست‬‫های‬‫شاخه‬‫چند‬‫ساله‬‫گردو‬‫نیز‬‫در‬‫اثر‬‫ابتال‬‫به‬‫ای‬‫ن‬ ‫بیماری‬‫به‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫تیره‬‫در‬‫آمده‬‫و‬‫ها‬‫شاخه‬‫خشک‬ ‫شوند‬‫می‬.‫در‬‫سطح‬‫پوست‬‫چنین‬‫هایی‬‫شاخه‬‫معموال‬ ‫ترشحاتی‬‫پراکنده‬‫به‬‫شکل‬‫قطره‬‫و‬‫به‬‫رنگ‬‫زرد‬‫طالی‬‫ی‬ ‫شفاف‬‫متمایل‬‫به‬‫ای‬‫قهوه‬‫دیده‬‫شود‬‫می‬.‫این‬‫قطرات‬‫در‬ ‫مجاورت‬‫هوا‬‫سفت‬‫شوند‬‫می‬.
 29. 29. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫دو‬‫گونه‬‫قارچ‬Cytospora juglandicola‫و‬ Cytospora juglandina‫عامل‬‫شانکر‬‫سیتوسپورایی‬‫گردو‬ ‫باشند‬‫می‬.‫بیماری‬‫معموال‬‫در‬‫زیر‬‫پوست‬‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬ ‫زمستان‬‫گذرانی‬‫کند‬‫می‬.‫در‬‫پاییز‬‫و‬‫زمستان‬‫هر‬‫وقت‬‫بار‬‫ان‬ ‫ببارد‬‫و‬‫دما‬‫مناسب‬،‫باشد‬‫قارچ‬‫به‬‫شکل‬‫قطره‬‫از‬‫ها‬‫روزنه‬ ‫خارج‬‫و‬‫همراه‬‫با‬‫قطرات‬‫ریز‬‫باران‬‫و‬‫باد‬‫به‬‫های‬‫قسمت‬‫مختل‬‫ف‬ ‫درخت‬‫منتقل‬‫شده‬‫و‬‫از‬‫راه‬‫های‬‫زخم‬‫ایجاد‬‫شده‬‫بر‬‫اثر‬،‫هرس‬ ‫شکستگی‬،‫ها‬‫شاخه‬،‫زدگی‬‫آفتاب‬‫نیش‬‫حشرات‬‫و‬‫یا‬‫ترک‬‫های‬ ‫ریز‬‫ایجاد‬‫شده‬‫بر‬‫اثر‬‫سرما‬‫و‬‫گرما‬‫آلودگی‬‫شروع‬‫شود‬‫می‬.
 30. 30. ‫پس‬‫از‬‫وقوع‬،‫عفونت‬‫قارچ‬‫به‬‫سرعت‬‫پوسته‬‫داخلی‬‫را‬‫اش‬‫غال‬ ‫کرده‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫خشک‬‫کند‬‫می‬.‫خنکی‬‫و‬‫رطوبت‬،‫هوا‬‫بارندگ‬‫ی‬ ‫و‬‫وجود‬‫های‬‫راه‬‫نفوذ‬‫از‬‫عوامل‬‫مساعد‬‫برای‬‫پیدایش‬‫و‬ ‫شدت‬‫بیماری‬‫هستند‬.
 31. 31. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫به‬،‫باغی‬‫تقویت‬‫درخت‬‫و‬‫جلوگیری‬‫از‬‫زخمی‬‫شدن‬ ‫درخت‬‫به‬‫هر‬‫دلیل‬ ‫های‬‫شاخه‬‫خشک‬‫شده‬‫و‬‫آلوده‬‫باید‬10‫تا‬12‫متر‬‫سانتی‬ ‫تر‬‫پایین‬‫از‬‫های‬‫بافت‬‫به‬‫ظاهر‬،‫آلوده‬‫قطع‬‫و‬‫منهدم‬‫گرد‬‫ند‬. ‫در‬‫پاییز‬‫بعد‬‫از‬‫ریزش‬،‫ها‬‫برگ‬‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬‫و‬‫خشکی‬‫ده‬ ‫را‬‫هرس‬‫و‬‫بالفاصله‬‫بعد‬‫از‬‫هرس‬،‫ها‬‫درخت‬‫محل‬‫هرس‬‫را‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫رقیق‬‫نشده‬‫پانسمان‬‫و‬‫درختان‬‫را‬‫با‬ ‫بردوفیکس‬‫سمپاشی‬‫کرد‬.
 32. 32. ‫با‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫محصول‬‫ارگانیک‬‫تولید‬‫نمایی‬‫د‬. ‫بردوفیکس‬‫به‬‫خاطر‬‫داشتن‬pH‫حدود‬7‫در‬‫همه‬‫فصول‬ ‫قابل‬‫استفاده‬‫است‬.
 33. 33. ‫گردو‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫طوقه‬ ‫فیتوفتورایی‬ ‫پوسیدگی‬ ‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫بیشتر‬‫درختان‬‫میوه‬،‫دار‬‫دانه‬‫دار‬‫هسته‬‫و‬ ‫خشکباری‬‫مخصوصا‬،‫پسته‬‫بادام‬‫و‬‫گردو‬‫شیوع‬‫داشت‬‫ه‬‫و‬ ‫خسارات‬‫هنگفتی‬‫به‬‫آنها‬‫وارد‬‫سازد‬‫می‬.
 34. 34. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫های‬‫نشانه‬‫اصلی‬‫بیماری‬‫در‬،‫ریشه‬‫طوقه‬‫و‬‫بن‬‫تنه‬‫ظاهر‬‫می‬‫شود‬ ‫و‬‫عالئم‬‫ثانوی‬‫روی‬‫های‬‫اندام‬‫هوایی‬‫به‬‫صورت‬‫ضعف‬،‫عمومی‬ ‫کم‬‫برگ‬‫شدن‬،‫درختان‬‫زردی‬،‫خفیف‬‫خزان‬‫زود‬،‫هنگام‬‫کاهش‬ ‫عملکرد‬‫و‬‫خشکیدگی‬‫سر‬‫ها‬‫شاخه‬‫مشاهده‬‫شود‬‫می‬.‫پوست‬ ‫طوقه‬‫و‬‫بعضی‬‫مواقع‬‫بخشی‬‫از‬‫بن‬‫تنه‬‫ترک‬‫خورده‬‫و‬‫شیرا‬‫به‬ ‫سیاه‬‫رنگی‬‫از‬‫آنجا‬‫به‬‫خارج‬‫تراوش‬‫کند‬‫می‬.‫بافت‬‫زیر‬‫پوس‬‫ت‬‫بنه‬ ‫تنه‬‫در‬‫محل‬‫شانکر‬‫به‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫مایل‬‫به‬‫سیاه‬‫در‬‫آی‬‫می‬‫د‬.
 35. 35. ‫های‬‫ریشه‬‫اصلی‬‫و‬‫فرعی‬‫تیره‬‫رنگ‬،‫شده‬‫بعدا‬‫بر‬‫اثر‬‫ف‬‫عالیت‬ ‫دیگر‬‫میکرو‬‫ها‬‫ارگانیزم‬‫به‬‫رنگ‬‫سیاه‬‫در‬‫آیند‬‫می‬.‫در‬‫ختان‬ ً‫ا‬‫شدید‬‫آلوده‬‫ممکن‬‫است‬‫خشک‬‫شوند‬. ‫بردوفیکس‬‫ارگا‬ ‫کش‬‫باکتری‬ ‫و‬ ‫کش‬‫قارچ‬ ‫بهترین‬‫نیک‬
 36. 36. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫قارچ‬Phytophthora cactorum‫عامل‬‫پوسیدگی‬‫طوقه‬‫و‬ ‫ریشه‬‫باشد‬‫می‬.‫های‬‫گونه‬‫دیگر‬‫فیتوفتورا‬‫نیز‬‫تاک‬‫نون‬‫در‬ ‫درختان‬‫آلوده‬‫جداسازی‬‫اند‬‫شده‬. ‫آلودگی‬‫با‬‫آب‬‫آبیاری‬،‫ها‬‫رودخانه‬،‫ها‬‫کانال‬،‫استخرها‬‫خاک‬‫و‬ ‫مواد‬‫گیاهی‬‫آلوده‬‫وارد‬‫های‬‫باغ‬‫گردو‬‫شده‬‫و‬‫موجب‬‫آلودگی‬ ‫درختان‬‫شود‬‫می‬.‫قارچ‬‫عامل‬‫بیماری‬‫تواند‬‫می‬‫ها‬‫سال‬‫در‬ ‫خاک‬‫باغ‬‫و‬‫های‬‫اندام‬‫عفونی‬‫به‬‫حیات‬‫خود‬‫ادامه‬‫دهد‬. ‫پیدایش‬‫و‬‫شدت‬‫بیماری‬‫به‬‫رطوبت‬‫خاک‬‫بستگی‬‫دا‬‫رد‬.
 37. 37. ‫قدرت‬‫باالی‬‫کشی‬‫قارچ‬‫و‬‫کشی‬‫باکتری‬‫بردوفیکس‬‫ب‬‫ه‬‫میزان‬ ‫باالی‬‫آزاد‬‫شدن‬‫یون‬‫مس‬‫در‬‫یک‬‫لحظه‬‫بستگی‬‫دارد‬. ‫بردوفیکس‬‫بیشتر‬‫از‬5‫ام‬‫پی‬‫پی‬‫یون‬‫مس‬‫در‬‫یک‬‫لحظه‬‫آزاد‬ ‫کند‬‫می‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫اکسی‬‫کلرور‬‫مس‬‫و‬‫سایر‬‫ترکیبا‬‫ت‬ ‫مسی‬‫توانند‬‫نمی‬‫به‬‫این‬‫میزان‬‫بون‬‫مس‬‫در‬‫یک‬‫لحظه‬‫آ‬‫زاد‬ ‫کند‬.
 38. 38. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫اجتناب‬‫از‬‫آبیاری‬‫غرقابی‬‫و‬‫عدم‬‫تماس‬‫آب‬‫با‬‫طوقه‬‫درخ‬‫ت‬ ‫احداث‬‫باغ‬‫در‬‫های‬‫زمین‬‫زهکشی‬‫شده‬ ‫رعایت‬‫به‬‫باغی‬‫کامل‬‫و‬‫فاصله‬‫درختان‬ ‫در‬‫درختانی‬‫که‬‫شدت‬‫آلودگی‬‫بیشتر‬‫است‬‫بایست‬‫ی‬‫به‬ ‫شعاع‬‫حدود‬1‫الی‬5/1‫متر‬‫پیرامون‬‫تنه‬‫هر‬،‫درخت‬ ‫بردوفیکس‬20‫در‬‫هزار‬‫پاشید‬‫و‬‫با‬‫بیل‬‫خاک‬‫را‬‫شخم‬‫زد‬ ‫و‬‫سپس‬‫درختان‬‫تیمار‬‫شده‬‫را‬‫آبیاری‬‫کرد‬‫این‬‫عمل‬‫س‬‫ه‬ ‫بار‬‫در‬‫سال‬(‫دو‬‫بار‬‫در‬‫بهار‬‫و‬‫یک‬‫بار‬‫در‬‫پاییز‬)‫تکرار‬‫ش‬‫ود‬.
 39. 39. ‫جدا‬‫کردن‬‫خاک‬‫اطراف‬‫طوقه‬‫و‬‫تراشیدن‬‫های‬‫قسمت‬ ‫پوسیده‬‫و‬‫عفونی‬،‫تنه‬،‫طوقه‬‫ریشه‬‫و‬‫انهدام‬‫بقایای‬ ‫تراشیده‬‫شده‬‫و‬‫سپس‬‫پانسمان‬‫کردن‬‫های‬‫محل‬‫تراش‬‫یده‬ ‫شده‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫رقیق‬‫نشده‬ ‫سمپاشی‬‫درختان‬‫آلوده‬‫با‬‫بردوفیکس‬
 40. 40. ‫موقع‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬ ‫را‬ ‫گیاه‬‫مقابل‬ ‫نمایید‬ ‫مقاوم‬ ‫یخبندان‬ ‫و‬ ‫سرما‬.
 41. 41. ‫بردوفیکس‬‫امکان‬‫اختالط‬‫با‬‫روغن‬‫ولک‬، ‫اکثر‬‫ها‬‫کش‬‫آفت‬‫و‬‫ها‬‫میکروالمنت‬‫را‬‫دارد‬.
 42. 42. ‫بردوفیکس‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫های‬‫بیماری‬‫قارچی‬ ‫و‬‫باکتریایی‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫و‬،‫دار‬‫هسته‬،‫انگور‬ ،‫مرکبات‬‫محصوالت‬،‫ای‬‫گلخانه‬،‫جات‬‫صیفی‬‫زمی‬‫سیب‬،‫نی‬ ‫درختان‬،‫گرمسیری‬،‫برنج‬،‫گندم‬،‫جو‬‫گیاهان‬‫صنعتی‬، ‫درختان‬‫غیرمثمر‬‫و‬...‫با‬‫نتایج‬‫بسیار‬‫عالی‬‫استفاده‬‫م‬‫شود‬‫ی‬.
 43. 43. ‫بردوفیکس‬‫خطر‬‫سرما‬‫زدگی‬‫را‬‫کم‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫زنبو‬‫ر‬ ‫عسل‬‫بی‬‫خطر‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫دافع‬،‫حشرات‬،‫زنجرک‬ ‫موریانه‬‫و‬‫حلزون‬‫می‬‫باشد‬. ‫قوام‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫بردوفیکس‬‫ب‬ ‫نسبت‬‫اکسی‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫کشی‬ ‫قارچ‬ ،‫مس‬ ‫کلرور‬.
 44. 44. ‫ماست‬ ‫آرمان‬ ‫سالم‬ ‫ایرانی‬

×