O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

کنترل و پیشگیری بیماری های انگور مو به روش ارگانیک

کنترل بیماری های درختان مو به روش ارگانیک با سود جستن از قارچ کش و باکتری کش ارگانیک بردوفیکس

 • Entre para ver os comentários

کنترل و پیشگیری بیماری های انگور مو به روش ارگانیک

 1. 1. . ‫آن‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫انگور‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ Grape diseases
 2. 2. . ‫باغب‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شرکت‬‫تاک‬ ‫ان‬
 3. 3. ‫بردوفیکس‬ ‫بهترین‬‫سالمترین‬ ‫و‬‫کش‬ ‫قارچ‬‫کش‬ ‫باکتری‬ ‫و‬‫ارگانیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
 4. 4. ‫مو‬ ‫دروغی‬ ‫یا‬ ‫داخلی‬ ‫سفیدک‬ ‫یکی‬‫از‬‫های‬‫بیماری‬‫بسیار‬‫رایج‬،‫ها‬‫تاکستان‬‫سفیدک‬‫داخ‬‫لی‬‫مو‬ ‫است‬‫که‬‫به‬‫همۀ‬‫های‬‫اندام‬‫هوایی‬‫گیاه‬‫مانند‬،‫برگ‬،‫گل‬‫می‬‫دم‬،‫وه‬ ،‫حبه‬‫پیچک‬‫و‬‫شاخه‬‫خسارت‬‫زند‬‫می‬.‫میزان‬‫خسارت‬‫ناشی‬‫از‬ ‫آن‬‫برحسب‬‫وضعیت‬،‫وهوایی‬‫آب‬‫بسیار‬‫متغیر‬‫است‬‫و‬‫در‬ ‫هایی‬‫سال‬‫که‬‫میزان‬‫بارندگی‬‫بیشتر‬‫و‬‫دما‬‫باالتر‬،‫باشد‬‫خ‬‫سارت‬ ‫ناشی‬‫از‬‫این‬‫بیماری‬‫نیز‬‫بیشتر‬‫شود‬‫می‬.
 5. 5. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫در‬‫ابتدا‬‫عالئم‬‫این‬‫بیماری‬‫روی‬‫سطح‬‫ها‬‫برگ‬‫صورت‬‫به‬‫لکه‬‫های‬ ‫زرد‬،‫رنگ‬‫کم‬،‫شفاف‬‫نیمه‬‫روغنی‬‫و‬‫بدون‬‫حاشیۀ‬‫مشخص‬‫دید‬‫ه‬ ‫شود‬‫می‬.‫در‬‫سطح‬‫زیرین‬‫همین‬،‫نقاط‬‫قارچی‬‫صورت‬‫به‬‫ها‬‫کرک‬‫ی‬ ‫خاکستری‬‫یا‬‫ای‬‫قهوه‬‫شکالتی‬‫وجود‬‫به‬‫آید‬‫می‬.‫های‬‫قسمت‬‫آل‬‫وده‬ ‫تدریج‬‫به‬‫نکروزه‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫به‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫آید‬‫درمی‬.‫های‬‫لکه‬ ‫مرده‬‫نامنظم‬‫هستند‬‫و‬‫به‬‫هم‬‫پیوسته‬‫شود‬‫می‬.‫ترتی‬‫بدین‬،‫ب‬ ‫های‬‫قسمت‬‫وسیع‬‫ای‬‫مرده‬‫روی‬‫برگ‬‫پدید‬‫آید‬‫می‬‫و‬‫باعث‬‫ریزش‬ ‫نابهنگام‬‫ها‬‫آن‬‫شود‬‫می‬.
 6. 6. ‫های‬‫نشانه‬‫این‬‫بیماری‬‫بر‬‫روی‬‫ها‬‫گل‬‫و‬‫های‬‫خوشه‬‫جوان‬ ‫صورت‬‫به‬‫خوردگی‬‫پیچ‬‫و‬‫عصایی‬‫شکل‬‫شدن‬‫خود‬‫را‬‫نشان‬ ‫دهد‬‫می‬.‫سپس‬‫پوشش‬‫سفید‬‫شفافی‬‫روی‬‫ها‬‫آن‬‫ظاهر‬‫ش‬‫می‬‫ود‬ ‫که‬‫تدریج‬‫به‬‫رنگ‬‫شکالتی‬‫شده‬‫و‬‫خشکد‬‫می‬.‫گونه‬‫این‬‫خ‬‫ها‬‫وشه‬ ‫محض‬‫به‬‫ایجاد‬‫ترین‬‫کم‬‫ای‬‫ضربه‬‫شکند‬‫می‬.
 7. 7. ‫های‬‫حبه‬‫جوان‬‫انگور‬‫در‬‫موقع‬‫تشکیل‬‫خوشه‬‫یا‬‫کمی‬‫بعد‬‫از‬ ،‫آن‬‫ممکن‬‫است‬‫در‬‫معرض‬‫حملۀ‬‫قارچ‬‫قرار‬‫گیرند‬‫و‬‫روی‬ ‫ها‬‫آن‬‫پوشش‬‫سفیدی‬‫از‬‫کرک‬‫تشکیل‬‫شود‬.‫های‬‫غوره‬‫جوان‬ ‫حساسیت‬‫بیشتری‬‫دارند‬‫و‬‫براثر‬‫آلودگی‬‫به‬‫رنگ‬‫قهو‬‫ای‬‫ه‬ ‫آیند‬‫درمی‬‫و‬‫ریزند‬‫می‬.‫چنانچه‬‫اندازۀ‬‫ها‬‫حبه‬‫به‬‫نصف‬‫رسی‬‫ده‬ ،‫باشد‬‫قارچ‬‫به‬‫نسج‬‫ها‬‫آن‬‫نفوذ‬‫پیدا‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫براثر‬‫آلو‬،‫دگی‬ ‫رنگ‬‫ها‬‫آن‬‫قرمز‬‫و‬‫ای‬‫قهوه‬‫شده‬‫و‬‫چروکیده‬‫شود‬‫می‬.‫در‬ ‫مراحل‬‫پیشرفته‬‫و‬‫نزدیک‬‫به‬‫زمان‬‫برداشت‬،‫محصول‬‫این‬ ‫ها‬‫حبه‬‫پالسیده‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫منظرۀ‬‫پوسیدگی‬‫ای‬‫قهوه‬‫را‬ ‫وجود‬‫به‬‫آورد‬‫می‬.
 8. 8. ‫های‬‫شاخه‬،‫جوان‬،‫ها‬‫پیچک‬‫ها‬‫برگ‬‫دم‬‫و‬‫ها‬‫میوه‬‫دم‬‫نیز‬‫ممکن‬ ‫است‬‫آلوده‬‫شده‬‫و‬‫رشد‬‫آنها‬‫متوقف‬‫شود‬.‫نوک‬‫های‬‫شاخه‬ ‫آلوده‬‫متورم‬‫و‬‫شکل‬‫عصایی‬‫و‬‫خمیده‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫های‬‫کرک‬ ‫سفیدی‬‫روی‬‫آن‬‫را‬‫پوشاند‬‫می‬.ً‫ا‬‫بعد‬‫این‬‫ها‬‫شاخه‬‫به‬‫رنگ‬ ‫ای‬‫قهوه‬‫آید‬‫درمی‬‫و‬‫ازبین‬‫رود‬‫می‬.
 9. 9. .
 10. 10. .
 11. 11. .
 12. 12. .
 13. 13. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫سفیدک‬‫داخلی‬‫قارچ‬plasmopara viticola‫است‬. ‫قارچ‬‫عامل‬‫بیماری‬‫زمستان‬‫را‬‫صورت‬‫به‬‫اوسپور‬‫در‬‫داخل‬ ‫های‬‫برگ‬‫مرده‬‫و‬‫گاهی‬‫در‬‫میوه‬‫و‬‫شاخۀ‬‫مرده‬‫گذراند‬‫می‬. ‫های‬‫برگ‬‫مرده‬‫در‬‫زمستان‬‫پوسد‬‫می‬‫و‬‫اسپورها‬‫را‬‫آزاد‬‫کند‬‫می‬. ‫در‬‫هنگام‬‫بارش‬‫باران‬‫در‬‫فصل‬،‫بهار‬‫باران‬‫و‬‫باد‬‫اوسپورها‬‫ر‬‫ا‬ ‫روی‬‫گیاهان‬‫منتقل‬‫کند‬‫می‬‫یا‬‫اینکه‬‫اسپورها‬‫در‬‫سطح‬‫خ‬‫اک‬ ‫جوانه‬‫زند‬‫می‬.‫اوسپوری‬‫که‬‫براثر‬‫این‬‫زدن‬‫جوانه‬‫تولید‬‫ش‬،‫ده‬‫به‬ ‫های‬‫برگ‬‫خیس‬‫نزدیک‬‫به‬‫سطح‬‫خاک‬‫منتقل‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫آن‬‫ها‬ ‫را‬‫آلوده‬‫کند‬‫می‬.
 14. 14. . ‫وقتی‬‫ها‬‫اسپورانژیوم‬‫در‬‫سطح‬‫خیس‬‫برگ‬‫قرار‬،‫گیرد‬‫می‬‫جوانه‬ ‫زند‬‫می‬‫و‬‫سپس‬‫از‬‫طریق‬،‫ها‬‫روزنه‬‫های‬‫آلودگی‬‫ثانویه‬‫را‬ ‫وجود‬‫به‬‫آورد‬‫می‬.
 15. 15. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ۱.‫پیشگیری‬‫از‬‫شدن‬‫جمع‬‫آب‬‫راکد‬‫در‬‫ها؛‬‫تابستان‬ ۲.‫بردن‬‫ازبین‬‫های‬‫اندام‬‫سبز‬‫ویژه‬‫به‬‫هایی‬‫برگ‬‫که‬‫بسی‬‫ار‬ ‫نزدیک‬‫به‬‫سطح‬‫زمین‬‫هستند؛‬ ۳.‫آوری‬‫جمع‬‫و‬‫انهدام‬‫ها‬‫برگ‬‫و‬‫های‬‫شاخه‬‫آلوده؛‬
 16. 16. . ۴.‫ها‬‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ‫پاشی‬‫سم‬: -‫جوانه‬ ‫تورم‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫هزار؛‬ ‫در‬ ‫ده‬ ‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ،‫ها‬ -‫هزار؛‬ ‫در‬ ‫پنج‬ ‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ،‫دادن‬‫گل‬ ‫از‬ ‫قبل‬ -‫گل‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫شود‬ ‫تکرار‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫روز‬ ‫دوازده‬ ‫الی‬ ‫ده‬ ‫هر‬ ،‫دادن‬. ‫گفتنی‬‫است‬‫که‬‫دفعات‬‫پاشی‬‫سم‬‫به‬‫باتوجه‬‫وضعیت‬‫م‬‫حیطی‬‫و‬ ‫تعداد‬‫بارندگی‬‫و‬‫های‬‫توصیه‬‫کارشناسان‬‫های‬‫ایستگاه‬ ‫آگاهی‬‫پیش‬‫تعیین‬‫خواهد‬‫شد‬.
 17. 17. ‫سفیدک‬‫مو‬ ‫سطحی‬ ‫بیماری‬‫سفیدک‬‫سطحی‬‫یا‬‫حقیقی‬،‫مو‬‫از‬‫های‬‫بیماری‬‫ق‬‫ارچی‬ ‫بسیار‬‫خطرناک‬‫انگور‬‫در‬‫دنیاست‬‫و‬،‫هرساله‬‫در‬‫بیشتر‬ ‫های‬‫تاکستان‬‫ایران‬‫نیز‬‫های‬‫خسارت‬‫بسیاری‬‫بار‬‫به‬‫آو‬‫می‬‫رد‬.
 18. 18. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫قارچ‬‫عامل‬‫بیماری‬‫تواند‬‫می‬‫تمام‬‫های‬‫اندام‬‫جوان‬‫و‬‫سبز‬‫مو‬ ‫اعم‬‫از‬،‫برگ‬،‫شاخه‬،‫پیچک‬‫گل‬‫و‬‫میوه‬‫حمله‬‫کرده‬‫و‬‫ها‬‫آن‬‫را‬ ‫آلوده‬‫کند‬.‫ترین‬‫مهم‬‫عالمت‬‫این‬‫بیماری‬‫صورت‬‫به‬‫های‬‫لکه‬ ‫سفید‬‫روی‬‫سطح‬‫فوقانی‬‫ها‬‫برگ‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬‫و‬،‫سپس‬‫س‬‫طح‬ ‫ها‬‫آن‬‫را‬‫پوشش‬‫آردی‬‫مانندی‬‫پوشاند‬‫می‬.،‫همچنین‬‫های‬‫برگ‬ ‫آلوده‬‫تر‬‫کوچک‬‫شده‬‫و‬‫سپس‬‫تدریج‬‫به‬‫ضخیم‬‫و‬‫متورم‬ ‫شود‬‫می‬.‫مواقعی‬‫که‬‫ها‬‫برگ‬‫شدت‬‫به‬‫آلوده‬،‫باشد‬‫در‬‫وضعی‬‫ت‬ ‫گرم‬‫و‬‫خشک‬‫طرف‬‫به‬‫باال‬‫لوله‬‫شود‬‫می‬.‫های‬‫برگ‬‫مبتال‬‫در‬ ‫تابستان‬‫ای‬‫قهوه‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫قبل‬‫از‬‫موعد‬‫خزان‬‫کند‬‫می‬.
 19. 19. . ‫روی‬‫های‬‫شاخه‬‫جوان‬‫آلوده‬‫های‬‫لکه‬‫ای‬‫قهوه‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬‫و‬ ‫این‬‫ها‬‫شاخه‬‫رشد‬‫کمتری‬‫کنند‬‫می‬.،‫همچنین‬‫فاصلۀ‬‫بی‬‫ن‬ ‫ها‬‫گره‬‫کاهش‬‫یابد‬‫می‬‫و‬‫سرانجام‬‫تغییررنگ‬‫دهد‬‫می‬‫و‬‫در‬‫پ‬‫اییز‬ ‫به‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫متمایل‬‫به‬‫سیاه‬‫آید‬‫درمی‬. ‫های‬‫نشانه‬‫این‬‫بیماری‬‫روی‬‫میوه‬‫صورت‬‫به‬‫گرد‬‫سفید‬ ‫رنگی‬‫خاکستری‬‫است‬‫که‬‫روی‬‫ها‬‫حبه‬‫را‬‫پوشاند‬‫می‬.‫اگر‬ ‫ها‬‫حبه‬‫قبل‬‫از‬‫رسیدن‬‫آلوده‬،‫شوند‬‫رشد‬‫طبیعی‬‫کن‬‫نمی‬‫ند‬‫و‬ ‫ترش‬‫مانند‬‫می‬‫و‬‫ترک‬‫دارند‬‫برمی‬.‫های‬‫حبه‬‫برداشته‬‫ترک‬ ‫خشک‬‫شود‬‫می‬‫یا‬‫اغلب‬‫براثر‬‫حملۀ‬‫قارچ‬Botrytis cinerea ‫پوسد‬‫می‬.
 20. 20. .
 21. 21. .
 22. 22. ‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬: ‫قارچ‬Uncinuha necator‫عامل‬‫بیماری‬‫سفیدک‬‫مو‬‫است‬‫و‬‫در‬ ‫درون‬‫هایی‬‫جوانه‬‫که‬‫سال‬‫قبل‬‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬‫یا‬‫روی‬ ‫های‬‫شاخه‬،‫آلوده‬‫گذرانی‬‫زمستان‬‫کند‬‫می‬.‫محض‬‫به‬‫شروع‬ ‫فعالیت‬،‫ها‬‫جوانه‬‫عامل‬‫بیماری‬‫نیز‬‫فعالیت‬‫خود‬‫را‬‫ازسر‬ ‫گیرد‬‫می‬‫و‬‫سطح‬‫های‬‫اندام‬‫سبز‬‫را‬‫پوشاند‬‫می‬.‫دمای‬‫بین‬ ۱۸‫تا‬۲7‫درجۀ‬‫گراد‬‫سانتی‬‫برای‬‫رشد‬‫و‬‫گسترش‬‫این‬‫بیم‬‫اری‬ ‫مناسب‬‫است‬.
 23. 23. . ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ۱.‫هرس‬‫های‬‫اندام‬‫سبز‬‫منظور‬‫به‬‫انجام‬‫عمل‬‫تهویه‬‫و‬‫استفاد‬‫ۀ‬ ‫کافی‬‫مو‬‫از‬‫نور‬‫خورشید؛‬ ۲.‫آوری‬‫جمع‬‫شاخه‬‫و‬‫های‬‫برگ‬‫آلوده‬‫و‬‫انهدام‬‫ها؛‬‫آن‬ ۳.‫استفاده‬‫از‬‫بروفیکس‬‫برای‬‫کنترل‬‫و‬‫پیشگیری‬‫از‬‫ش‬‫یوع‬ ‫بیماری‬. ‫در‬‫اکثر‬،‫مواقع‬‫بیماری‬‫سفیدک‬‫سطحی‬‫و‬‫داخلی‬‫توأم‬‫در‬ ‫ها‬‫تاکستان‬‫ظاهر‬‫شود؛‬‫می‬‫لذا‬‫باید‬‫برای‬‫کنترل‬‫ها‬‫آن‬ ‫بردوفیکس‬‫با‬‫یکی‬‫از‬‫سموم‬‫گوگرد‬‫و‬‫تابل‬‫مخلوط‬‫شو‬‫د‬‫و‬‫در‬ ‫این‬‫های‬‫زمان‬‫شده‬‫تعیین‬‫پاشی‬‫سم‬‫انجام‬‫گیرد‬:
 24. 24. . -‫ت‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫یعنی‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫تازه‬ ‫ها‬‫جوانه‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ً‫ا‬‫قریب‬ ‫باشد؛‬ ‫شده‬ ‫ظاهر‬ ‫ها‬‫شاخه‬ ‫روی‬ ‫جوان‬ ‫برگ‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫چهار‬ -‫ها؛‬‫گلبرگ‬ ‫ریزش‬ ‫از‬ ‫پس‬ -‫پانزده‬ ‫حدود‬ ‫یعنی‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫ترش‬ ‫تازه‬ ‫ها‬‫غوره‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫بیست‬ ‫تا‬.
 25. 25. ‫سرطان‬،‫طوقه‬‫ساقه‬‫و‬‫ریشه‬‫مو‬ ‫عامل‬‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫مناطقی‬‫که‬‫آسیب‬‫بندان‬‫یخ‬‫وجود‬‫د‬،‫ارد‬ ‫شیوع‬‫پیدا‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫موجب‬‫خسارت‬‫شود‬‫می‬.‫شیوع‬‫بیم‬‫اری‬ ‫در‬‫این‬،‫مناطق‬ً‫ال‬‫احتما‬‫به‬‫این‬‫دلیل‬‫است‬‫که‬‫سرما‬‫و‬‫ب‬‫یخ‬‫ندان‬ ‫باعث‬‫ایجاد‬‫زخم‬‫و‬‫های‬‫ترک‬‫ریز‬‫در‬‫تاک‬‫شود‬‫می‬.‫این‬‫ه‬‫ترک‬‫ا‬ ‫و‬‫ها‬‫زخم‬‫مکانی‬‫مناسب‬‫برای‬‫نفوذ‬‫باکتری‬‫عامل‬‫بیماری‬ ‫است‬.
 26. 26. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫بارزترین‬‫عالمت‬‫این‬‫بیماری‬‫ظهور‬‫تومورهای‬‫گوشتی‬‫اس‬‫ت‬. ‫در‬‫مراحل‬‫اولیۀ‬،‫رشد‬‫تومورها‬‫وبیش‬‫کم‬‫کروی‬‫و‬‫سفیدرنگ‬‫یا‬ ‫گوشتی‬‫رنگ‬‫و‬‫نرم‬‫هستند‬.‫چون‬‫ها‬‫غده‬‫در‬‫های‬‫محل‬ ‫شده‬‫زخمی‬‫شروع‬،‫شود‬‫می‬‫تشخیص‬‫ها‬‫آن‬‫در‬‫ابتدا‬‫از‬‫بافت‬‫د‬‫ر‬ ‫حالت‬‫التیام‬‫پذیر‬‫امکان‬‫نیست؛‬‫ولی‬‫سرعت‬‫تشکیل‬‫آ‬‫ها‬‫ن‬ ‫زیادتر‬‫از‬‫سرعت‬‫التیام‬‫بافت‬‫زخمی‬‫است‬.‫در‬‫درختان‬‫تاک‬ ،‫آلوده‬‫ها‬‫گال‬‫بیشتر‬‫در‬‫قسمت‬‫پایین‬‫تنه‬‫و‬‫ها‬‫نزدیکی‬‫ی‬‫سطح‬ ‫خاک‬‫وجود‬‫به‬‫آید؛‬‫می‬
 27. 27. . ،‫باوجوداین‬‫گاهی‬‫ها‬‫گال‬‫در‬‫محل‬‫طوقه‬‫در‬‫زیر‬‫خاک‬‫یا‬‫روی‬ ‫های‬‫قسمت‬‫هوایی‬‫مو‬‫حتی‬‫تا‬‫ارتفاع‬‫یک‬‫متری‬‫هم‬‫تشکی‬‫ل‬ ‫شود‬‫می‬. ‫گیاهان‬‫آلوده‬‫به‬،‫تومور‬‫رشد‬‫کمتری‬‫دارند‬‫و‬‫های‬‫برگ‬‫ها‬‫آن‬ ‫کوچک‬‫و‬‫زرد‬‫شود‬‫می‬.‫عالئم‬‫بیماری‬‫اغلب‬‫روی‬‫های‬‫ساقه‬ ‫دوساله‬‫و‬‫چندساله‬‫و‬‫ریشه‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬.
 28. 28. . ‫های‬‫خوشه‬‫انگوری‬‫که‬‫روی‬‫های‬‫ساقه‬‫آلوده‬‫قرار‬،‫دارد‬‫تنک‬‫و‬ ‫آب‬‫کم‬‫است‬‫و‬‫گاهی‬‫میوه‬‫روی‬‫ساقۀ‬‫مبتال‬‫خشکد‬‫می‬.‫حمل‬‫ۀ‬ ‫بیماری‬‫طوری‬‫نیست‬‫که‬‫درخت‬‫را‬‫ظرف‬‫یک‬‫سال‬‫خشک‬ ‫کند؛‬‫بلکه‬‫تدریج‬‫به‬‫و‬‫در‬‫طول‬‫چندین‬،‫سال‬‫آن‬‫را‬‫از‬‫پای‬ ‫آورد‬‫درمی‬.
 29. 29. .
 30. 30. .
 31. 31. ‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬: ‫باکتری‬Agrobacterium vitis‫عامل‬‫بیماری‬‫است‬.‫این‬‫بیماری‬ ‫زمستان‬‫را‬‫در‬‫خاک‬‫سپری‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫تواند‬‫می‬‫چندین‬‫سال‬ ‫روی‬‫بقایای‬‫آلوده‬‫زندگی‬‫کند‬.‫وقتی‬‫که‬‫تاک‬‫در‬‫چنین‬‫خاکی‬ ‫کشت‬،‫شود‬‫باکتری‬‫از‬‫طریق‬‫هایی‬‫زخم‬‫که‬‫براثر‬‫عملیا‬‫ت‬ ،‫زراعی‬،‫حشرات‬‫بندان‬‫یخ‬‫و‬...‫ایجاد‬‫شده‬،‫است‬‫وارد‬‫ریشه‬‫ی‬‫ا‬ ‫ساقه‬‫شود‬‫می‬.‫پس‬‫از‬‫ورود‬‫به‬،‫گیاه‬‫باکتری‬‫سریع‬‫به‬‫ر‬‫شد‬ ‫خود‬‫ادامه‬‫دهد‬‫می‬.
 32. 32. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ۱.‫شو‬ ‫استفاده‬ ‫بیماری‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫های‬‫قلمه‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫کاشت‬ ‫موقع‬ ‫در‬‫د؛‬ ۲.‫شود؛‬ ‫منهدم‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫باغ‬ ‫از‬ ‫آلوده‬ ‫موهای‬ ۳.‫بردوفی‬ ‫با‬ ،‫تاک‬ ‫دهی‬‫شکل‬ ‫و‬ ‫هرس‬ ‫برای‬ ‫شده‬‫استفاده‬ ‫ابزارهای‬‫کس‬ ‫شود؛‬ ‫ضدعفونی‬ ۴.‫شود؛‬ ‫اجتناب‬ ‫درخت‬ ‫به‬ ‫ترک‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ 5.‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تراشیده‬ ‫مو‬ ‫روی‬ ‫موجود‬ ‫تومورهای‬ ‫شود؛‬ ‫پانسمان‬ 6.‫س‬ ‫یک‬ ‫مدت‬‫به‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درختان‬ ‫نهال‬ ‫ریشۀ‬ ‫و‬ ‫قلمه‬‫اعت‬ ‫شود؛‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هزار‬ ‫در‬ ‫پنج‬ ‫بردوفیکس‬ ‫محلول‬ ‫در‬
 33. 33. . 7.‫های‬‫تاکستان‬‫آلوده‬‫برای‬‫جلوگیری‬‫از‬‫رشد‬‫باکتری‬‫ب‬‫ا‬ ‫بردوفیکس‬‫پاشی‬‫سم‬‫شوند‬‫و‬‫اطراف‬‫طوقه‬‫با‬‫محلول‬ ‫بردوفیکس‬‫پنج‬‫در‬‫هزار‬‫آبیاری‬‫شود‬.
 34. 34. ‫مو‬ ‫آنتراکنوز‬ ‫این‬‫بیماری‬‫سبب‬‫آلودگی‬‫بیشتر‬‫های‬‫اندام‬‫سبز‬‫مو‬‫می‬‫شود‬‫و‬ ‫های‬‫لکه‬‫مشخصی‬‫روی‬‫های‬‫دانه‬‫انگور‬‫ایجاد‬‫کند‬‫می‬‫که‬ ‫همین‬‫به‬،‫جهت‬‫به‬‫آن‬‫پوسیدگی‬‫ای‬‫پرنده‬‫چشم‬Birds eye rot ‫نیز‬‫گویند‬‫می‬.
 35. 35. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫بر‬‫روی‬‫های‬‫برگ‬‫آلوده‬‫های‬‫لکه‬‫داری‬‫زاویه‬‫با‬‫حاشیۀ‬ ‫رنگ‬‫سیاه‬‫یا‬‫سیاه‬‫مایل‬‫به‬‫بنفش‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬.‫سپس‬‫مرکز‬ ‫ها‬‫لکه‬‫به‬‫رنگ‬‫سفید‬‫مایل‬‫به‬‫خاکستری‬‫آید‬‫درمی‬‫که‬‫پ‬‫س‬‫از‬ ‫شدن‬‫خشک‬‫پودر‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫ریزد‬‫می‬‫و‬‫سوراخی‬‫در‬‫مرکز‬‫لک‬‫ه‬ ‫باقی‬‫گذارد‬‫می‬.‫های‬‫برگ‬‫آلوده‬‫دلیل‬‫به‬‫نکردن‬‫رشد‬‫پهنک‬‫در‬ ‫محل‬‫ها‬‫لکه‬‫بدشکل‬‫شود‬‫می‬.‫همچنین‬‫به‬‫رنگ‬‫بنفش‬ ‫آید‬‫درمی‬‫و‬‫غربالی‬‫شود‬‫می‬.،‫صورت‬‫بدین‬‫ای‬‫منظره‬‫شبیه‬ ‫های‬‫برگ‬‫زده‬‫تگرگ‬‫پیدا‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫پاره‬‫پاره‬‫شود‬‫می‬.
 36. 36. . ‫های‬‫شاخه‬‫جوان‬‫نیز‬‫براثر‬‫این‬‫بیماری‬‫از‬‫های‬‫لکه‬‫آنتراکن‬‫وز‬ ‫پوشیده‬‫شده‬‫و‬‫انتهای‬‫ها‬‫آن‬‫سیاه‬‫شود؛‬‫می‬‫که‬‫طوری‬‫به‬‫ای‬‫ن‬ ‫ها‬‫شاخه‬‫ای‬‫منظره‬‫مانند‬‫سوخته‬‫پیدا‬‫کند‬‫می‬.‫انشعابات‬ ‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬‫شانکرهای‬‫سیاه‬‫و‬‫ای‬‫سوخته‬‫را‬‫وجود‬‫به‬ ‫آورد‬‫می‬‫و‬‫های‬‫ساقه‬‫جوان‬‫پژمرده‬‫شود‬‫می‬.‫های‬‫خوشه‬‫جوان‬ ‫نیز‬‫بعد‬‫از‬‫آلودگی‬‫سیاه‬‫و‬‫خشک‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫ازبین‬‫رو‬‫می‬‫د‬.
 37. 37. .
 38. 38. .
 39. 39. .
 40. 40. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫عامل‬‫این‬‫بیماری‬‫قارچی‬‫به‬‫نام‬Elsinoe ampelina‫است‬. ‫گذرانی‬‫زمستان‬‫این‬‫قارچ‬‫بر‬‫روی‬‫شانکرهای‬‫ها‬‫شاخه‬‫و‬‫روی‬ ‫های‬‫لکه‬‫ها‬‫برگ‬‫است‬‫و‬‫در‬‫بهار‬‫موجب‬‫آلودگی‬‫ثانویه‬‫ش‬‫می‬‫ود‬. ‫الزم‬‫به‬‫توضیح‬‫است‬‫که‬‫رطوبت‬،‫هوا‬‫وضعیت‬‫را‬‫برای‬‫رش‬‫د‬‫و‬ ‫توسعۀ‬‫این‬‫قارچ‬‫مساعد‬‫سازد‬‫می‬.
 41. 41. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ۱.‫مقاوم؛‬ ‫های‬‫پایه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ۲.‫ها؛‬‫آن‬ ‫انهدام‬ ‫و‬ ‫آلوده‬ ‫های‬‫شاخه‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫و‬ ‫هرس‬ ۳.‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ‫پاشی‬‫سم‬: -‫جوانه‬ ‫بازشدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫زمستان‬ ‫در‬‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ،‫ها‬۱۰‫هزار؛‬ ‫در‬ -‫طولشان‬ ‫جوان‬ ‫های‬‫ساقه‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بهار‬ ‫در‬‫به‬۲۰‫تا‬۲5 ‫بردوفیکس‬ ‫با‬ ،‫رسید‬ ‫سانتیمتر‬5‫هزار‬ ‫در‬.
 42. 42. . ‫داخ‬ ‫سفیدک‬ ‫های‬‫بیماری‬ ‫علیه‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫پاشی‬‫سم‬‫لی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫مؤثر‬ ‫نیز‬ ‫آنتراکنوز‬ ‫روی‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬.‫تعد‬‫اد‬ ‫بست‬ ‫بیماری‬ ‫شدت‬ ‫و‬ ‫جوی‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫بهار‬ ‫در‬ ‫پاشی‬‫سم‬‫گی‬ ‫دارد‬.
 43. 43. ‫مو‬ ‫خاکستری‬ ‫پوسیدگی‬ ‫این‬‫بیماری‬‫به‬‫تمام‬‫های‬‫اندام‬‫هوایی‬،‫مو‬‫ویژه‬‫به‬‫خوشه‬‫دم‬‫و‬ ‫خوشۀ‬‫انگور‬‫حمله‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫وجود‬‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫روی‬ ‫انگورهایی‬‫که‬ً‫ا‬‫صرف‬‫برای‬‫خوردن‬‫تولید‬،‫شود‬‫می‬‫بسی‬‫ار‬ ‫خطرناک‬‫است‬.
 44. 44. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫از‬‫اواسط‬‫اردیبهشت‬‫تا‬‫نیمۀ‬‫اول‬‫خرداد‬‫در‬‫حاشیۀ‬‫پهنک‬ ‫های‬‫برگ‬‫درخت‬،‫مو‬‫های‬‫لکه‬‫ای‬‫قهوه‬‫یا‬‫رنگی‬‫خرمایی‬‫با‬ ‫ظاهری‬‫سوخته‬‫و‬‫خطوط‬‫خوردۀ‬‫ترک‬‫متحدالمرکز‬‫پدیدار‬ ‫شود‬‫می‬.‫در‬‫وهوای‬‫آب‬،‫مرطوب‬‫در‬‫حاشیۀ‬‫این‬‫ها‬‫لکه‬‫گرد‬ ‫رنگی‬‫خاکستری‬‫که‬‫همان‬‫های‬‫کنیدی‬‫قارچ‬،‫است‬‫ظاهر‬ ‫شود‬‫می‬. ‫های‬‫ساقه‬‫درخت‬‫از‬‫محل‬‫ها‬‫زخم‬‫یا‬‫براثر‬‫تماس‬‫برگ‬‫با‬‫خوشۀ‬ ،‫آلوده‬‫به‬‫بیماری‬‫مبتال‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫روی‬‫ها‬‫آن‬‫های‬‫لکه‬‫نکروز‬ ٌ‫ا‬‫نسبت‬،‫عمیق‬‫پدیدار‬‫شده‬‫و‬‫موجب‬‫توقف‬‫رشد‬‫ها‬‫آن‬‫شود‬‫می‬.
 45. 45. . ‫روی‬‫های‬‫خوشه‬،‫انگور‬‫حملۀ‬‫بیماری‬‫راحتی‬‫به‬‫به‬‫چشم‬ ‫آید‬‫می‬‫که‬‫برای‬‫تولیدکنندگان‬‫انگور‬‫بسیار‬‫خطرناک‬‫است‬. ‫آلودگی‬‫در‬‫تمام‬‫مدت‬‫رشد‬‫و‬‫نمو‬‫خوشه‬‫ممکن‬‫است‬‫انجام‬ ‫پذیرد‬‫و‬‫چنانکه‬‫آلودگی‬‫قبل‬‫از‬‫بازشدن‬‫ها‬‫گل‬‫صورت‬‫گ‬،‫یرد‬ ‫های‬‫خوشه‬‫جوان‬‫خشک‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫ریزد‬‫می‬.‫پس‬‫از‬‫دهی‬‫گل‬ ‫نیز‬‫های‬‫اندام‬‫پژمردۀ‬‫گل‬‫راحتی‬‫به‬‫آلوده‬‫شود‬‫می‬.‫عامل‬ ‫بیماری‬‫ابتدا‬‫صورت‬‫به‬‫ساپروفیت‬‫روی‬‫ها‬‫آن‬‫سر‬‫به‬‫ب‬‫می‬‫رد‬‫و‬ ،‫تدریج‬‫به‬‫بعد‬‫از‬‫استقرار‬‫بر‬‫روی‬،‫دم‬‫های‬‫حبه‬‫غوره‬‫زندگی‬ ‫پارازیتی‬‫خود‬‫را‬‫آغاز‬‫کنند‬‫می‬.
 46. 46. . ‫ی‬ ‫غوره‬ ‫های‬‫حبه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫گل‬ ‫پژمردۀ‬ ‫های‬‫اندام‬ ‫تماس‬ ،‫درحقیقت‬‫ا‬ ‫ایجا‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫های‬‫بافت‬ ‫روی‬ ‫پاتوژن‬ ‫استقرار‬ ‫موجب‬ ‫ها‬‫خوشه‬‫د‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫آلودگی‬. ‫های‬‫حبه‬‫انگور‬‫رسیده‬‫تر‬‫حساس‬‫است‬.‫رنگ‬‫های‬‫حبه‬‫آلودۀ‬ ‫خرمایی‬‫یا‬‫ای‬‫قهوه‬‫شده‬‫و‬‫سپس‬‫پوشش‬‫گردمانند‬ ‫رنگی‬‫خاکستری‬‫روی‬‫ها‬‫آن‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫های‬‫قسمت‬‫آلودۀ‬ ،‫خوشه‬‫نرم‬‫و‬‫شل‬‫شده‬‫و‬‫خشک‬‫شود‬‫می‬.‫حملۀ‬‫قارچ‬‫اثرات‬ ‫نامطلوب‬‫بسیاری‬‫بر‬‫کیفیت‬‫آب‬‫انگور‬‫نیز‬‫دارد‬.
 47. 47. .
 48. 48. .
 49. 49. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫قارچ‬Botrytis cinerea‫عامل‬‫بیماری‬‫پوسیدگی‬‫خاکستری‬ ‫مو‬‫است‬.‫گذرانی‬‫زمستان‬‫این‬‫قلرچ‬‫روی‬‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬‫ک‬‫ه‬ ‫رشدشان‬‫کند‬،‫است‬‫انجام‬‫گیرد‬‫می‬.‫با‬‫آغاز‬‫بهار‬‫و‬‫وجود‬ ‫رطوبت‬،‫کافی‬‫میسلیوم‬‫شماری‬‫بی‬‫تولید‬‫شده‬‫و‬‫باد‬‫و‬‫باران‬ ‫سبب‬‫انتشار‬‫آن‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫امکان‬‫آلودگی‬‫ها‬‫برگ‬‫و‬ ‫های‬‫ساقه‬‫جوان‬‫را‬‫فراهم‬‫کند‬‫می‬.
 50. 50. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ۱.‫هرس‬‫های‬‫اندام‬‫سبز‬‫یا‬‫هایی‬‫وبرگ‬‫شاخه‬‫که‬‫مانع‬‫انجام‬ ‫تهویه‬‫شود؛‬‫می‬ ۲.‫ممانعت‬‫از‬‫تولید‬‫زخم‬‫یا‬‫محل‬‫نفوذ‬‫عامل‬‫بیماری؛‬
 51. 51. ۳.‫پاشی‬‫سم‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫پنج‬‫در‬‫هزار‬‫در‬‫این‬‫زم‬‫ها‬‫ان‬: -‫هنگام‬‫ریزش‬‫گلبرگ‬‫ها؛‬ -‫هنگام‬‫تشکیل‬‫ها؛‬‫غوره‬ -‫هنگام‬‫شدن‬‫شیرین‬‫ها؛‬‫غوره‬ -‫سه‬‫هفته‬‫قبل‬‫از‬‫برداشت‬‫محصول‬.
 52. 52. . ‫موقع‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬ ‫را‬ ‫گیاه‬‫مقابل‬ ‫نمایید‬ ‫مقاوم‬ ‫یخبندان‬ ‫و‬ ‫سرما‬.
 53. 53. . ‫بردوفیکس‬‫امکان‬‫اختالط‬‫با‬‫روغن‬‫ولک‬، ‫اکثر‬‫ها‬‫کش‬‫آفت‬‫و‬‫ها‬‫میکروالمنت‬‫را‬‫دارد‬.
 54. 54. . ‫با‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫محصول‬‫ارگانیک‬‫تولید‬‫نمای‬‫ید‬. ‫بردوفیکس‬‫به‬‫خاطر‬‫داشتن‬pH‫حدود‬7‫در‬‫همه‬‫فصول‬ ‫قابل‬‫استفاده‬‫است‬.
 55. 55. . ‫بردوفیکس‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫های‬‫بیماری‬‫قارچی‬ ‫و‬‫باکتریایی‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫و‬،‫دار‬‫هسته‬،‫انگور‬ ،‫مرکبات‬‫محصوالت‬،‫ای‬‫گلخانه‬،‫جات‬‫صیفی‬‫زمی‬‫سیب‬،‫نی‬ ‫درختان‬،‫گرمسیری‬،‫برنج‬،‫گندم‬،‫جو‬‫گیاهان‬‫صنعتی‬، ‫درختان‬‫غیرمثمر‬‫و‬...‫با‬‫نتایج‬‫بسیار‬‫عالی‬‫استفاده‬‫م‬‫شود‬‫ی‬.
 56. 56. . ‫بردوفیکس‬‫خطر‬‫سرما‬‫زدگی‬‫را‬‫کم‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫زنبو‬‫ر‬ ‫عسل‬‫بی‬‫خطر‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫دافع‬،‫حشرات‬،‫زنجرک‬ ‫موریانه‬‫و‬‫حلزون‬‫می‬‫باشد‬. ‫قوام‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫بردوفیکس‬‫ب‬ ‫نسبت‬‫اکسی‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫کشی‬ ‫قارچ‬ ،‫مس‬ ‫کلرور‬.
 57. 57. ‫ماست‬ ‫آرمان‬ ‫سالم‬ ‫ایرانی‬

×