Gorgan technology center

Babak Sorkhpour
Babak SorkhpourResearch Assistant at the University of Siegen, Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Universität Siegen em University of Siegen
Gorgan technology center
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫معرفی‬‫مراکز‬‫رشد‬‫و‬‫پارکهای‬‫تجاری‬‫و‬‫تکنولوژی‬
‫سابقه‬‫عملیاتی‬‫در‬‫استان‬
‫تعریف‬SME(‫مراکز‬‫اقتصادی‬‫کوچک‬‫و‬‫متوسط‬)
‫دالیل‬‫لزوم‬‫اجرای‬‫طرح‬‫به‬‫صورت‬‫خصوصی‬
‫اهداف‬
‫چشم‬‫انداز‬
‫برنامه‬‫ها‬
‫خدمات‬‫و‬‫روشهای‬‫جذب‬SME‫ها‬
‫گروهای‬‫هدف‬
‫ماژولها‬‫و‬‫فازهای‬‫طرح‬
‫معرفی‬‫پیشنهاد‬‫دهندهگان‬‫طرح‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 2
‫تکنولوژ‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫پارکهای‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫مراکز‬ ‫معرفی‬‫ی‬
‫تکنو‬‫پارکهای‬‫بین‬‫المللی‬
‫تکنو‬‫پارک‬‫اصفهان‬
‫تکنو‬‫پارکهای‬‫دولتی‬
‫تکنو‬‫پارکهای‬‫خصوصی‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 3
‫استان‬ ‫در‬ ‫عملیاتی‬ ‫سابقه‬
‫پارک‬‫تکنولوژی‬‫گرگان‬(‫طرح‬‫عصر‬‫دانش‬‫افزار‬)
‫مرکز‬‫رشد‬‫تجاری‬‫استان‬‫گلستان‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 4
‫تعریف‬SME(‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫اقتصادی‬ ‫مراکز‬)
‫نوپا‬ ‫شرکتهای‬
‫محور‬ ‫دانش‬ ‫شرکتهای‬
‫کوچک‬ ‫مبادالت‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫تجاری‬ ‫شرکتهای‬
‫بخش‬ ‫مدیریت‬ ‫توسط‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫لزوم‬ ‫دالیل‬
‫گروه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬
‫بازی‬ ‫کاغذ‬ ‫و‬ ‫کندی‬
‫دولتی‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫کارشناسی‬ ‫های‬ ‫البی‬ ‫منافع‬
‫ور‬ ‫بهره‬ ‫نگرش‬ ‫عدم‬
‫گروه‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬
‫مدیریتی‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫پذیری‬ ‫ریسک‬
‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬(‫دانشجویان،متخصص‬‫ین‬)
‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬
‫عمومی‬ ‫خدمات‬
‫جذب‬ ‫خدمات‬SME‫ها‬
‫عمومی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬
○‫استقرار‬ ‫خدمات‬
○‫اداری‬ ‫خدمات‬
‫ای‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬
‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزش‬ ‫خدمات‬
‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫خدمات‬
‫شبکه‬ ‫خدمات‬LAN‫اینترنت‬ ‫و‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫خدمات‬‫مهندسی‬ ‫فنی‬
‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 7
‫خدمات‬‫روشهای‬ ‫و‬‫جذب‬SME‫ها‬
‫خدمات‬‫جذب‬‫در‬‫قالب‬‫برنامه‬‫های‬‫کوتاه‬‫مدت‬‫و‬‫بلندمدت‬‫به‬‫شرح‬
‫ذیل‬‫می‬‫باشد‬:
.1‫راه‬‫اندازی‬WebSite‫و‬‫تکمیل‬‫آن‬‫به‬‫عنوان‬‫نقطه‬‫تماس‬‫مرکز‬‫با‬‫خارج‬
‫از‬‫آن‬
.2‫تماس‬‫با‬‫انکوباتور‬‫های‬‫بین‬‫المللی‬‫جهت‬‫انتقال‬‫تجربیات‬‫و‬‫اطال‬‫عات‬
.3‫تشکیل‬‫گروهای‬‫کاری‬‫در‬‫دانشگاه‬‫جهت‬‫توجیح‬‫متخصصان‬‫و‬
‫اندیشمندان‬
.4‫ارائه‬‫مقاالت‬‫و‬‫مصاحبه‬‫ها‬‫در‬‫مطبوعات‬‫و‬‫صدا‬‫و‬‫سیما‬‫جهت‬‫تبیین‬
‫جایگاه‬،‫مرکز‬‫در‬‫رشد‬‫و‬‫توسعه‬‫استان‬‫و‬‫باروری‬‫استعدادها‬‫و‬
‫توانمندی‬‫های‬‫جوانان‬‫این‬‫مرز‬‫و‬‫بوم‬.
.5‫تشکیل‬‫جلسات‬‫و‬‫سمینار‬‫و‬‫کارگاه‬‫های‬‫آموزشی‬‫جهت‬‫آشنایی‬
‫بیشتر‬‫مدیران‬‫و‬‫کارشناسان‬‫دستگاه‬‫های‬‫اجرایی‬‫استان‬‫برای‬
‫همراهی‬‫با‬‫سیاست‬‫های‬‫مرکز‬‫رشد‬
.6‫تالش‬‫در‬‫جهت‬‫جذب‬‫منابع‬‫مالی‬،‫علمی‬‫و‬‫فنی‬‫از‬‫مجاری‬‫دولتی‬‫و‬
‫خصوصی‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 8
‫اهداف‬
‫ایجاد‬‫ساختمانی‬‫سبز‬‫با‬‫کمک‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫حفظ‬
‫انرژی‬‫و‬‫محیط‬‫زیست‬.
‫ایجاد‬‫مرکزی‬‫جهت‬‫پوشش‬‫نیازهای‬‫اداری‬،‫فنی‬،
‫علمی‬‫و‬‫آموزشی‬‫و‬‫رفاهی‬‫استان‬.
‫ایجاد‬‫مرکزی‬‫جهت‬‫پیوند‬‫علم‬،‫سرمایه‬‫و‬‫تکنولوژی‬.
‫ایجاد‬‫مرکزی‬‫جهت‬‫هدایت‬‫نیروهای‬‫انسانی‬‫فارغ‬
‫التحصیل‬‫به‬‫بازار‬‫کار‬‫و‬‫اشتغال‬.
‫ایجاد‬‫مرکزی‬‫مدرن‬‫به‬‫عنوان‬‫نقطه‬‫تجاری‬‫و‬‫علمی‬
‫شمال‬‫کشور‬.
‫ایجاد‬‫مجموعه‬‫ای‬‫فرهنگی‬‫و‬‫رفاهی‬‫مطابق‬‫با‬
‫نیازهای‬‫استان‬.
‫انداز‬ ‫چشم‬
‫حف‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫سبز‬ ‫ساختمانی‬ ‫ایجاد‬‫ظ‬
‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫انرژی‬.
، ‫فنی‬ ، ‫اداری‬ ‫نیازهای‬ ‫پوشش‬ ‫جهت‬ ‫مرکزی‬ ‫ایجاد‬
‫شهر‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫علمی‬.
‫ادامه‬‫جذب‬ ‫خدمات‬SME‫ها‬
.8‫جهت‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫جذب‬ ‫فراخوان‬
‫تشکیل‬SME‫ها‬
.9‫بررس‬ ‫جهت‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫تشکیل‬‫ی‬
‫طرح‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬‫ایده‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬
.10‫پرونده‬ ‫تشکیل‬SME‫بانک‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫اطالعات‬
.11‫برنامه‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫رشد‬ ‫مرکز‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 11
‫عمومی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬
،‫اداری‬ ‫تجهیزات‬ ،‫کار‬ ‫فضای‬ ‫تقسیم‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫خدماتی‬ ‫ارائه‬
‫دس‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کارپردازی‬ ‫و‬ ‫تکثیر‬ ،‫تایپ‬ ،‫منشیگری‬‫ته‬
‫تقسیم‬ ‫اداری‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫خدمات‬
‫شوند‬ ‫می‬.
‫استقرار‬ ‫خدمات‬
‫اداری‬ ‫فضاهای‬
‫اختصاصی‬ ‫انبارهای‬
‫جلسات‬ ‫های‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫اجتماعات‬ ‫سالن‬
‫اداری‬ ‫تجهیزات‬
‫اداری‬ ‫خدمات‬
‫منشیگری‬
‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫تایپ‬ ‫خدمات‬
‫تلفن‬ ‫مرکز‬
‫کارپردازی‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 12
‫ای‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬
‫طرح‬ ‫مدیریت‬‫و‬ ‫بیمه‬ ،‫مالیاتی‬ ‫مشاورین‬ ‫حضور‬ ،‫ای‬ ‫مشاوره‬ ‫سمینارهای‬ ‫برگزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫مست‬ ‫واحدهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬‫قر‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.‫می‬ ‫برگزار‬ ‫مؤسسات‬ ‫استقرار‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫در‬
‫گردد‬.
‫امور‬ ‫ثبت‬‫طرح‬ ‫مدیریت‬‫ها‬
‫سرپرستی‬ ‫اصول‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬
‫جلسات‬ ‫مؤثر‬ ‫اداره‬ ‫فن‬
‫مالی‬ ‫حسابداری‬
‫کارگری‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫بیمه‬
‫نامه‬ ‫اظهار‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫مالیات‬
‫نویسی‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫مکاتبات‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬
‫قراردادها‬ ‫امور‬
‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫زمان‬ ‫مدیریت‬
‫وری‬ ‫بهره‬ ‫مدیریت‬
‫کارآفرینی‬ ‫مدیریت‬
‫آن‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصول‬
‫تجاری‬ ‫مذاکرات‬ ‫فنون‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 13
‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزش‬ ‫خدمات‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬IT‫گروه‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫نیروی‬ ‫تربیت‬ ‫و‬
‫ذیل‬ ‫های‬:
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬:‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تخصص‬C++,Visual
Basic,Java‫و‬(UML,Ratianal Rose) OO
‫اینترنت‬ ‫توسعه‬:‫های‬ ‫تخصص‬ASP,XML
‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫توسعه‬:Oracle, SQL Server
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬:UNIX ,Windows NT,2000,XP
‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫سیم‬ ‫بی‬ ‫فناوری‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫این‬CIW, MCSD, MCSE,
MOS, A+, Server+, Network+, ICDL‫و‬...‫همکاری‬ ‫با‬
‫خواهد‬ ‫محقق‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫مؤسسات‬‫شد‬.
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 14
‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫خدمات‬
،‫مرکز‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫واحدهای‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫خدمات‬ ‫زمینه‬ ‫سه‬ ‫در‬
‫شبکه‬LAN‫و‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫خدمات‬ ،‫اینترنت‬ ‫و‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬.
‫شبکه‬ ‫خدمات‬LAN‫اینترنت‬ ‫و‬
‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رشد‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫فضاهای‬ ‫کلیه‬LAN‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬
ON_Line‫امکانات‬ ‫با‬ ‫و‬Multi Media‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬Interanet
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬:
‫خدم‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫موجود‬ ‫شبکه‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬‫ات‬
‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سازی‬ ‫بستر‬web
‫سایت‬ ‫وجود‬fpt‫طریق‬ ‫از‬ ‫مؤسسات‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
Interanet
‫همکار‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫ستاد‬ ‫و‬ ‫مستقر‬ ‫مؤسسات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 15
‫ادامه‬‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫خدمات‬
‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫خدمات‬
‫آنها‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫ویژه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تهیه‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
‫کامپیوتر‬ ‫اجاره‬
‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫ستادی‬ ‫مرکز‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫اطالعات‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬
‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیز‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬
‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬
‫عموم‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ،‫مجله‬ ،‫کتاب‬ ‫نظیر‬ ‫منابعی‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫با‬ ‫مرکز‬ ‫کتابخانه‬‫ی‬
،‫تخصصی‬ ‫و‬CD‫های‬‫را‬ ‫زیر‬ ‫خدمات‬ ‫ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ،‫آموزشی‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مؤسسات‬ ‫به‬.
‫منطقه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫امانت‬
‫منابع‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬
‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫موجود‬ ‫مقاالت‬ ‫متن‬ ‫کامل‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬
‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫ارائه‬
‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬
‫همکار‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫درخواست‬ ‫مقاالت‬ ‫دریافت‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 16
‫ساختمان‬ ‫کلیات‬
‫نجوم‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫نما‬ ‫افالک‬
‫هتل‬4‫طبقه‬
‫آموزش‬ ، ‫جلسات‬ ‫سالن‬ ، ‫چندگانه‬ ‫یشهای‬ ‫هما‬ ‫مرکز‬1‫طبقه‬
‫اداری‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫واحد‬–‫بانکی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬4‫طبقه‬
‫رشد‬ ‫مراکز‬3‫طبقه‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫چندگانه‬ ‫های‬ ‫رستوران‬Food Curt‫تفریحی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫سینما‬(‫شهر‬
‫بازی‬)‫مارکت‬ ‫هایپر‬ ‫و‬ ‫،موزه‬2‫طبقه‬
‫های‬ ‫انبار‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫مرکز‬IT‫موبایل‬ ‫و‬2‫طبقه‬
‫فروشگاهای‬IT‫موبایل‬ ‫و‬4‫طبقه‬
‫پارکینگ‬3‫طبقه‬
‫آکواریوم‬ ‫و‬ ‫استخر‬ ، ‫ورزشی‬ ‫مرکز‬(‫زمین‬ ‫زیر‬)
‫طرح‬ ‫فازهای‬ ‫و‬ ‫ماژولها‬
‫سرمایه‬ ‫جذب‬
‫زمین‬ ‫تملک‬
‫بنا‬ ‫ساخت‬
‫الکتریکی‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫ساختهای‬ ‫زیر‬ ‫ایجاد‬
‫متخصصین‬ ‫ارتباطی‬ ‫زنجیره‬
‫دانشجویان‬
‫دانشگاه‬
‫فارغ‬
‫التحصیالن‬
‫انکوباتور‬
‫متخصصی‬
‫پارک‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 19
‫توزیع‬ ‫زنجیره‬
‫نیازها‬ ‫کلیه‬ ‫پوشش‬
‫خدمات‬
‫مواد‬
‫غذایی‬
‫تجهیزات‬
‫فنی‬
‫واحد‬‫های‬‫مدیریتی‬
•‫هتل‬
•‫سینما‬
•‫بازی‬ ‫پارک‬
•‫کورت‬ ‫فوت‬ ‫و‬ ‫رستوران‬
•‫آموزش‬
•‫دانشگاه‬
•‫انکوباتور‬
•‫پارک‬
•‫کامپیوتر‬
•‫موبایل‬
•‫غذایی‬
•‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬
•‫مارکت‬ ‫هایپر‬
•‫ای‬ ‫اجاره‬
•‫گری‬ ‫منشی‬
•‫چاپ‬ ‫و‬ ‫تکثیر‬
•‫اینترنت‬
•‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫بانکی‬ ‫و‬ ‫مالی‬
‫توزیع‬
‫خدمات‬
‫توزیع‬
‫کاال‬
‫رفاهی‬
‫علمی‬
‫فنی‬ ‫و‬
‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫همکار‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ادارات‬ ‫مجموعه‬
‫رشد‬ ‫مرکز‬ ‫با‬
‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ادارات‬
‫مرتبط‬
‫تامین‬‫اجتماعی‬
‫کار‬ ‫اداره‬
‫دارایی‬
‫وسیما‬ ‫صدا‬
‫گزاری‬ ‫سرمایه‬‫عالی‬
‫ها‬ ‫بانک‬
‫و‬...
‫همکار‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
‫استانداری‬
‫مخابرات‬
‫صنایع‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 22
‫ما‬ ‫انتظارات‬
‫اطالع‬‫رسانی‬‫دقیق‬‫و‬‫کامل‬‫از‬‫دستورالعمل‬‫های‬‫و‬‫بخشنامه‬‫های‬‫صادره‬‫و‬
‫همچنین‬‫سیاست‬‫های‬‫کلی‬‫به‬‫مرکز‬‫از‬‫طرف‬‫سرمایه‬‫گزار‬‫و‬‫زیر‬‫مجموعه‬
‫های‬‫مرتبط‬
‫عدم‬‫تداخل‬‫وظایف‬‫سایر‬‫دستگاه‬‫ها‬‫و‬‫بخشها‬‫با‬‫مرکز‬‫و‬‫رعایت‬‫چارت‬
‫سرمایه‬‫گزار‬->‫مدیریت‬‫طرح‬->SME
‫تامین‬‫به‬‫موقع‬‫منابع‬‫مالی‬‫و‬‫خدمات‬‫در‬‫تعهد‬‫دستگاه‬‫های‬‫همکار‬‫با‬‫مرکز‬
‫واگذاری‬‫کلیه‬‫عملیات‬‫تجهیز‬‫و‬‫تکمیل‬‫سخت‬‫افزاری‬‫و‬‫نرم‬‫افزاری‬‫به‬‫مدی‬‫ریت‬
‫طرح‬‫با‬‫نظارت‬‫سرمایه‬‫گزار‬
‫تعهد‬‫تامین‬‫کلیه‬‫هزینه‬‫های‬‫جاری‬‫و‬‫خدماتی‬‫مرکز‬‫از‬‫طرف‬‫سرمایه‬‫گزار‬
‫مسئولیت‬‫تامین‬‫یا‬‫تغییر‬‫یا‬‫جابجایی‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫و‬‫عناوین‬‫شغ‬‫لی‬‫به‬
‫عهده‬‫مدیریت‬‫طرح‬‫است‬
‫ارائه‬‫تسهیالت‬‫و‬‫یارانه‬‫جهت‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫و‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫مدیریت‬‫طرح‬
‫ارجاع‬‫طرح‬‫ها‬‫و‬‫پروژه‬‫های‬IT‫در‬‫سطح‬‫استان‬‫به‬‫مرکز‬
‫اجازه‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫خاص‬‫در‬‫محل‬‫مرکز‬‫جهت‬‫تامین‬‫بخشی‬‫از‬‫هزینه‬‫ها‬(
‫مانند‬‫اجاره‬،‫سالن‬‫برگزاری‬‫نمایشگاه‬‫و‬...)
‫فنآوری‬‫پردازش‬‫های‬‫موازی‬ 23
‫طرح‬ ‫دهندهگان‬ ‫پیشنهاد‬ ‫معرفی‬
‫کاووس‬‫سرخپور‬(‫کارشناس‬‫عمران‬‫با‬‫بیش‬‫از‬30
‫سال‬‫سابقه‬)
‫آرش‬‫سرخپور‬(‫کارشناس‬‫ارشد‬‫عمران‬–‫مدرس‬
‫دانشگاه‬‫بیش‬‫از‬8‫سال‬‫سابقه‬)
‫بابک‬‫سرخپور‬(‫دستیار‬‫تحقیق‬‫و‬‫دانشجوی‬‫دکت‬‫رای‬
‫مهندسی‬‫کامپیوتر‬‫دانشگاه‬‫زیگن‬‫آلمان‬–‫مدرس‬‫ب‬‫ین‬
‫المللی‬‫متافیزیک‬‫با‬‫بیش‬‫از‬12‫سال‬‫سابقه‬)‫مدیر‬
‫اولین‬‫مرکز‬‫رشد‬‫تجاری‬ICT‫در‬‫کشور‬(‫استان‬
‫گلستان‬)82/83
‫چشمان‬ ‫در‬‫ستايي‬‫و‬‫ر‬ ‫پيرمرد‬ ‫اين‬
‫؟‬ ‫است‬ ‫نهفته‬ ‫ندش‬‫ز‬‫فر‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫اي‬ ‫آينده‬‫چه‬ ‫تمناي‬
1 de 25

Recomendados

آنتالوژی por
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژیBabak Sorkhpour
237 visualizações26 slides
طراحی تجربه کاربری چیست؟ por
طراحی تجربه کاربری چیست؟طراحی تجربه کاربری چیست؟
طراحی تجربه کاربری چیست؟Vahid Abolhassani Nejad
1.7K visualizações29 slides
50 تمرین کاربردی برای یک طراح تجربه کاربری - جلسه اول por
50 تمرین کاربردی برای یک طراح تجربه کاربری - جلسه اول50 تمرین کاربردی برای یک طراح تجربه کاربری - جلسه اول
50 تمرین کاربردی برای یک طراح تجربه کاربری - جلسه اولAli Akrami
1.3K visualizações12 slides
سخنرانی دکتر نادری در اولین رویداد بیانیک por
سخنرانی دکتر نادری در اولین رویداد بیانیکسخنرانی دکتر نادری در اولین رویداد بیانیک
سخنرانی دکتر نادری در اولین رویداد بیانیکبیانیک
915 visualizações19 slides
مدیریت مشارکتی por
مدیریت مشارکتیمدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتیMohammad Hamidi Esfahani
1.8K visualizações65 slides
تفکر طراحی |Design thinking por
تفکر طراحی |Design thinkingتفکر طراحی |Design thinking
تفکر طراحی |Design thinkingdayavent
1.6K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

معرفي سيستم winaura por
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winauraBabak Sorkhpour
226 visualizações14 slides
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز por
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریزکارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریزBabak Sorkhpour
371 visualizações34 slides
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت por
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتBabak Sorkhpour
328 visualizações110 slides
سیستم خبره خودآموز por
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزBabak Sorkhpour
197 visualizações38 slides
فناوری های مدیریت دانش por
 فناوری های مدیریت دانش فناوری های مدیریت دانش
فناوری های مدیریت دانشBabak Sorkhpour
716 visualizações84 slides
معارفه ریکی و متافیزیک por
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکBabak Sorkhpour
423 visualizações53 slides

Destaque(20)

معرفي سيستم winaura por Babak Sorkhpour
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
Babak Sorkhpour226 visualizações
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز por Babak Sorkhpour
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریزکارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
Babak Sorkhpour371 visualizações
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت por Babak Sorkhpour
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
Babak Sorkhpour328 visualizações
سیستم خبره خودآموز por Babak Sorkhpour
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
Babak Sorkhpour197 visualizações
فناوری های مدیریت دانش por Babak Sorkhpour
 فناوری های مدیریت دانش فناوری های مدیریت دانش
فناوری های مدیریت دانش
Babak Sorkhpour716 visualizações
معارفه ریکی و متافیزیک por Babak Sorkhpour
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
Babak Sorkhpour423 visualizações
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش por Babak Sorkhpour
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
Babak Sorkhpour1.1K visualizações
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی por Babak Sorkhpour
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
Babak Sorkhpour267 visualizações
مبانی انگیزه کارکنان por Babak Sorkhpour
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
Babak Sorkhpour456 visualizações
All love.com por Babak Sorkhpour
All love.comAll love.com
All love.com
Babak Sorkhpour263 visualizações
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟ por Babak Sorkhpour
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
Babak Sorkhpour2.4K visualizações
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24 por Babak Sorkhpour
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak Sorkhpour363 visualizações
professional flow por Mahdi Nasseri
professional flowprofessional flow
professional flow
Mahdi Nasseri1.5K visualizações
چگونه یک برند جهانی بسازیم por Masih Karimian
چگونه یک برند جهانی بسازیمچگونه یک برند جهانی بسازیم
چگونه یک برند جهانی بسازیم
Masih Karimian2.1K visualizações
آمارهای موجود از چگونگی ارائه خدمات مشتری por Nomatec Co. - نوماتک
آمارهای موجود از چگونگی ارائه خدمات مشتریآمارهای موجود از چگونگی ارائه خدمات مشتری
آمارهای موجود از چگونگی ارائه خدمات مشتری
Nomatec Co. - نوماتک716 visualizações
Design Thinking por Asma Karoobi
Design Thinking Design Thinking
Design Thinking
Asma Karoobi3.1K visualizações
روباه و خارپشت - راهکارهایی برای پرورش خلاقیت por Masih Karimian
روباه و خارپشت - راهکارهایی برای پرورش خلاقیتروباه و خارپشت - راهکارهایی برای پرورش خلاقیت
روباه و خارپشت - راهکارهایی برای پرورش خلاقیت
Masih Karimian5.4K visualizações
توسعه مشتری por Masih Karimian
توسعه مشتریتوسعه مشتری
توسعه مشتری
Masih Karimian2.8K visualizações
A dream come true -TEDxNaghshejahan por Mahdi Nasseri
A dream come true -TEDxNaghshejahanA dream come true -TEDxNaghshejahan
A dream come true -TEDxNaghshejahan
Mahdi Nasseri1.5K visualizações
Why do they become my customer? (value proposition in business model) por Mahdi Nasseri
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Mahdi Nasseri3K visualizações

Similar a Gorgan technology center

DATA por
DATADATA
DATAsaman momtazkhah
108 visualizações30 slides
فناوری اطلاعات por
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعاتAli Reza Hashemi Nekoo
52 visualizações14 slides
پروژه سیستم کنفرانس پارک علم و فناوری استان ایلام por
پروژه سیستم کنفرانس پارک علم و فناوری استان ایلامپروژه سیستم کنفرانس پارک علم و فناوری استان ایلام
پروژه سیستم کنفرانس پارک علم و فناوری استان ایلامشرکت مهندسی نوآوران تحقیق
214 visualizações10 slides
مقدمه ای بر هوش تجاری por
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریZahra Mansoori
62 visualizações6 slides
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده por
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم دادهسمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم دادهMeisam Asgari
107 visualizações84 slides
سیستم های اطلاعات مدیریت 1 por
سیستم های اطلاعات مدیریت 1سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1Ali Reza Hashemi Nekoo
121 visualizações11 slides

Similar a Gorgan technology center(20)

مقدمه ای بر هوش تجاری por Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 visualizações
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده por Meisam Asgari
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم دادهسمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
Meisam Asgari107 visualizações
سیستم های اطلاعات مدیریت 1 por Ali Reza Hashemi Nekoo
سیستم های اطلاعات مدیریت 1سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1
Ali Reza Hashemi Nekoo121 visualizações
IOT-Startup-Business-Model-Canvas por Mahdi Nasseri
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
Mahdi Nasseri3.2K visualizações
هوش تجاری (Business intelligence) por RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 visualizações
Resume por Aslan Monem
ResumeResume
Resume
Aslan Monem59 visualizações
Mis 1 por guest73dd52
Mis 1Mis 1
Mis 1
guest73dd521.4K visualizações
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری por عباس بني اسدي مقدم
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
عباس بني اسدي مقدم439 visualizações
Sapra Group Co Ver 14 por sona Torabi
Sapra Group Co Ver 14Sapra Group Co Ver 14
Sapra Group Co Ver 14
sona Torabi298 visualizações
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان por Amir Mahjoorian
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیانBIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
Amir Mahjoorian739 visualizações
Cobit&internal control por sararoosta
Cobit&internal controlCobit&internal control
Cobit&internal control
sararoosta208 visualizações
اسلايد آموزشي هوش تجاري por Ali Masoombeigi
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
Ali Masoombeigi7.9K visualizações
Rezome.Ali.Bagheri por Ali Bagheri
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.Bagheri
Ali Bagheri131 visualizações
رزومه خرداد 95 por Foad Hanzal
رزومه خرداد 95رزومه خرداد 95
رزومه خرداد 95
Foad Hanzal250 visualizações

Mais de Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors por
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsBabak Sorkhpour
305 visualizações4 slides
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o... por
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Babak Sorkhpour
948 visualizações40 slides
D7.1 project management handbook por
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookBabak Sorkhpour
394 visualizações63 slides
D2.1 definition of reference architecture por
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureBabak Sorkhpour
144 visualizações46 slides
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns por
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsBabak Sorkhpour
225 visualizações54 slides
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان por
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانBabak Sorkhpour
115 visualizações22 slides

Mais de Babak Sorkhpour(9)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors por Babak Sorkhpour
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Babak Sorkhpour305 visualizações
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o... por Babak Sorkhpour
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Babak Sorkhpour948 visualizações
D7.1 project management handbook por Babak Sorkhpour
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
Babak Sorkhpour394 visualizações
D2.1 definition of reference architecture por Babak Sorkhpour
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
Babak Sorkhpour144 visualizações
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns por Babak Sorkhpour
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
Babak Sorkhpour225 visualizações
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان por Babak Sorkhpour
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
Babak Sorkhpour115 visualizações
شناسایی دانش por Babak Sorkhpour
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
Babak Sorkhpour940 visualizações
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش por Babak Sorkhpour
کارگاه  جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه  جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
Babak Sorkhpour1.1K visualizações
مديريت دانش در سيسكو por Babak Sorkhpour
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
Babak Sorkhpour1K visualizações

Gorgan technology center

Notas do Editor

  1. 1382/06/15
  2. 1382/06/15