دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ

Majid Babaie, MBA, PMP
Majid Babaie, MBA, PMPFounder at Iran Technology Think Tank em Iran Technology Think Tank

چند هفته ایست که ساخت طبقه دوم بزرگراه صدر به پایان رسیده است. از نگاه فنی و مدیریت اجرایی الحق جای تبریک و تحسین دارد. به جرات می توان گفت که نمونه چنین پروژه بزرگ شهری قبلا در سابقه پروژه های عمرانی شهر تهران انجام نگردیده است. قطعا مهمترین معیار انتخاب چنین سناریویی برای اجرا رفع گلوگاه های ترافیکی منطقه مربوطه بوده است و حتما ذیل چنین طرح مهمی تائید چندین مهندس مشاور ترافیک و حمل و نقل هم وجود دارد. در طول اجرای طرح و پس از افتتاح آن دیدگاه های مختلفی پیرامون اجرای این پروژه از نگاه متخصصین امر ارائه گردیده است. مجریان طرح با ذکر دلایلی و مستنداتی این سناریو را بهترین گزینه قلمداد کرده و پیش بینی می کنند که اثرات مثبتی در جریان حرکت خودروها در منطقه داشته باشد. از سوی دیگر گروهی از متخصصین حمل و نقل ترافیک هم اصولا با مقوله بزرگراه سازی مخالف بوده و در تاثیر چنین پروژه هایی بر روان سازی ترافیک تردید جدی دارند. حال که این پروژه به بهره برداری رسیده است تب دوطبقه سازی بالا گرفته و پیش بینی می گردد که مسیرهای دیگری نیز از جمله بزرگراه بعثت , آزادگان و همت هم کاندیدای بعدی باشند. البته دیگر شهرها هم نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده و صحبت از اجرای پروژه های مشابه در شهرهای متبوع خود می نمایند. حال سوال این است که از نگاه مدیریت شهری و توسعه پایدار در خصوص اجرای پروژه های توسعه معابر چه رویکردی را بایستی در پیش گرفت؟ نقش حمل و نقل عمومی و توسعه حمل و نقل ریلی شهری نظیر مترو در این بین چه می شود؟ در انتخاب بهترین سناریو مطالعات هزینه منفعت از نگاه شهری و شاید هم ملی چه جایگاهی دارد؟ خوب است دوستانی که در حوزه حمل و نقل و ترافیک دارای تجربه و مطالعاتی هم هستند در این خصوص مشارکت داشته باشند. باید بررسی شود که عملکرد بزرگراه دوطبقه صدر پس از افتتاح چگونه است و آیا صرف میلیارها تومان هزینه در مقایسه با دستاوردهای آن منطقی بوده است؟

‫ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد‬

‫دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬

‫دوطﺒﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑﺰرﮔﺮاه ھﺎ , ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ روﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ‬
‫واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫اﺳﻔﻧد 2931‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫ﻣدﯾران اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫ﻣﺟﯾد ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬
‫ﻣوﺳس اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری‬
‫ﻣﮭﻧدس ﻣﮭرداد ﻧﺟﻔﯽ‬

‫ﻣدﯾرﺑﺧش زﯾرﺑﻧﺎھﺎ و اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣل و ﻧﻘل‬
‫ﻣﮭﻧدس ﻣرﺗﺿﯽ ﻧﺎﺻرﯾﺎن‬

‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ‬
‫ﻣﮭﻧدس ﻋﻠﯽ اﺻﻐر ﺷﻔﯾﻊ ﻧﺎدری‬

‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻧﺎدر‬
‫ﻣﮭﻧدس ﯾوﻧس ﻏرﺑﺎﻟﯽ‬

‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺣﻣل وﻧﻘل ھواﯾﯽ‬
‫ﻣﮭﻧدس ﮐﺷﺎورزﯾﺎن‬

‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه‬
‫ﺧﺎﻧم دﮐﺗرﺛﺎﻣﻧﯽ‬

‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ھوﺷﻣﻧد‬

‫ﻣﮭﻧدس ﺳﯾﺎدت ﻣوﺳوی‬

‫72 ‪Page 2 of‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬

‫ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻧﻈﺮات‬
‫)ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻧﻈﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﮑﺎر ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ(‬
‫¸‬
‫¸‬
‫¸‬
‫¸‬

‫¸‬
‫¸‬
‫¸‬

‫¸‬

‫¸‬
‫¸‬
‫¸‬

‫¸‬
‫¸‬

‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه 26 ﻧﻈﺮ‬
‫ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﺰرﮔﺮاه ھﺎ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣ ﻞ ﻣﻌﻀ ﻞ ﺗﺮاﻓﯿ ﮏ ﻧﻤ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ﺗﻮﺳ ﻌﮫ ﻣﻌ ﺎﺑﺮ ﺑ ﮫ‬
‫ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﮭﺮی ﺗﻮﺟﮫ زﯾﺎد ﺑﮫ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‬
‫ﻧﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی ﺧﻮدروﻣﺤﻮری ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﮫ راه ﺣﻞ ھﺎی ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘ ﮫ‬
‫ﺷﺪه ﺑﺠﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺴ ﯿﺮھﺎی ﺟﺪﯾ ﺪ ﺑ ﺮای ﺗ ﺮدد‬
‫ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﭼﺮا در اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ ھﺎی رﻓﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد‬
‫ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﮭﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﺮو و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺮای آن در ﮐﻼن ﺷ ﮭﺮ ﺗﮭ ﺮان‬
‫طﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺮای ﭘﻞ ﺻﺪر ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‬
‫ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨ ﺪه ﺗ ﺮدد ﺧ ﻮدرو ﺷﺨﺼ ﯽ ﻧﻈﯿ ﺮ ‪ Road Diet‬ﮐ ﮫ در اﻏﻠ ﺐ ﮐ ﻼن‬
‫ﺷﮭﺮھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑ ﮫ درﺳ ﺘﯽ اﺟ ﺮا ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد , ھﻨ ﻮز درک درﺳ ﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی اﺟﺮاﯾ ﯽ در اﯾ ﻦ‬
‫ﺣﻮزه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‬
‫روﯾﮑﺮد ھﺰﯾﻨﮫ - ﻣﻨﻔﻌﺖ در اﺟﺮای ﭘﻞ ﺻﺪر ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﯾ ﺪه و ﺑ ﺎ ﺻ ﺮف ﭼﻨ ﺪ ﺻ ﺪ‬
‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮑ ﯽ ﻣﺴﯿﺮﻣﺘﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ اﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟‬
‫از ﻣﻨﻈﺮ ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑ ﯽ ﭘﻮﺷ ﺶ داده ﺷ ﺪه , ﭘ ﻞ ﺻ ﺪردر ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ ﮔﺰﯾﻨ ﮫ اﯾﺠ ﺎد ﻣﺘ ﺮو در ﻣﺴ ﯿﺮ‬
‫ﻣﺬﮐﻮرﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫از ﻣﻨﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا , ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی( ﻋﻠﯽ اﻟ ﺮﻏﻢ ﺑﺤﺮاﻧ ﯽ ﺑ ﻮدن‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ , اﺣﺪاث ﭘﻞ ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬
‫اﯾﺠﺎد ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدرو و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ )اﺗﻮﺑ ﻮس ﯾ ﺎ‬
‫ﺗﺮن ھﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺮو( در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﮔﻮﯾﺎی ﺿﻌﻒ طﺮاﺣ ﯽ در ﺑﺨ ﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮑ ﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت‬
‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از اﻓﺘﺘﺎح ﭘﻞ ﺻﺪر ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽ دھ ﺪ‬
‫ﮐﮫ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‬
‫در ﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی‬
‫ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐ ﺰ ﮔ ﺮدد , ﻻزم اﺳ ﺖ ﺑ ﺮای ﻣ ﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮭﺘ ﺮ ﺗﻘﺎ ﺿ ﺎی ﺳ ﻔﺮ ﻧﯿ ﺰ ﺗﻤﮭﯿ ﺪاﺗﯽ‬
‫اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد‬

‫72 ‪Page 3 of‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫‪Majid Babaie, MBA, PMPSecretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬

‫ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺧت طﺑﻘﮫ دوم ﺑزرﮔراه ﺻدر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت. از ﻧﮕﺎه ﻓﻧﯽ و ﻣدﯾرﯾت اﺟراﯾ ﯽ اﻟﺣ ق ﺟ ﺎی ﺗﺑرﯾ ﮏ و‬
‫ﺗﺣﺳﯾن دارد. ﺑﮫ ﺟرات ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﭘروژه ﺑزر گ ﺷﮭری ﻗﺑﻼ در ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘروژه ھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران اﻧﺟﺎم‬
‫ﻧﮕردﯾده اﺳت. ﻗطﻌﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﭼﻧﯾن ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ ﺑرای اﺟرا رﻓﻊ ﮔﻠوﮔﺎه ھﺎی ﺗراﻓﯾﮑ ﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرﺑوط ﮫ ﺑ وده اﺳ ت و‬
‫ﺣﺗﻣﺎ ذﯾل ﭼﻧﯾن طرح ﻣﮭﻣﯽ ﺗﺎﺋﯾد ﭼﻧدﯾن ﻣﮭﻧدس ﻣﺷﺎور ﺗراﻓﯾﮏ و ﺣﻣل و ﻧﻘل ھم وﺟ ود دارد. در ط ول اﺟ رای ط رح و ﭘ س از‬
‫اﻓﺗﺗﺎح آن دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﭘﯾراﻣون اﺟرای اﯾ ن ﭘ روژه از ﻧﮕ ﺎه ﻣﺗﺧ ﺻﺻ ﯾن اﻣ ر اراﺋ ﮫ ﮔردﯾ ده اﺳ ت. ﻣﺟرﯾ ﺎن ط رح ﺑ ﺎ ذﮐ ر‬
‫دﻻﯾﻠﯽ و ﻣﺳﺗﻧداﺗﯽ اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو را ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﻗﻠﻣداد ﮐرده و ﭘﯾ ش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺛرات ﻣﺛﺑﺗﯽ در ﺟرﯾ ﺎن ﺣرﮐ ت ﺧودروھ ﺎ‬
‫در ﻣﻧطﻘﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. از ﺳوی دﯾﮕر ﮔروھﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗراﻓﯾ ﮏ ھ م اﺻ وﻻ ﺑ ﺎ ﻣﻘوﻟ ﮫ ﺑزرﮔ راه ﺳ ﺎزی ﻣﺧ ﺎﻟف‬
‫ﺑ وده و در ﺗ ﺎﺛﯾر ﭼﻧ ﯾن ﭘ روژه ھ ﺎﯾﯽ ﺑ ر روان ﺳ ﺎز ی ﺗراﻓﯾ ﮏ ﺗردﯾ د ﺟ دی دارﻧ د.‬
‫ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾن ﭘروژه ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداری رﺳﯾده اﺳت ﺗب دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز از‬
‫ﺟﻣﻠﮫ ﺑزرﮔراه ﺑﻌﺛت , آزادﮔﺎن و ھﻣت ھم ﮐﺎﻧدﯾدای ﺑﻌدی ﺑﺎﺷ ﻧد. اﻟﺑﺗ ﮫ دﯾﮕ ر ﺷ ﮭرھﺎ ھ م ﻧﺳ ﺑت ﺑ ﮫ اﯾ ن ﻣو ﺿ وع واﮐ ﻧش ﻣﺛﺑ ت‬
‫ﻧﺷ ﺎن داده و ﺻ ﺣﺑت از اﺟ رای ﭘ روژه ھ ﺎی ﻣ ﺷ ﺎﺑﮫ در ﺷ ﮭرھﺎی ﻣﺗﺑ وع ﺧ ود ﻣ ﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧ د .‬
‫ﺣﺎل ﺳوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار در ﺧﺻوص اﺟرای ﭘروژه ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﭼﮫ روﯾﮑردی را‬
‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﭘﯾش ﮔرﻓت؟ ﻧﻘش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﺷﮭری ﻧظﯾ ر ﻣﺗ رو در اﯾ ن ﺑ ﯾن ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ود؟ در‬
‫اﻧﺗﺧ ﺎب ﺑﮭﺗ رﯾن ﺳ ﻧﺎرﯾو ﻣطﺎﻟﻌ ﺎت ھزﯾﻧ ﮫ ﻣﻧﻔﻌ ت از ﻧﮕ ﺎه ﺷ ﮭر ی و ﺷ ﺎﯾد ھ م ﻣﻠ ﯽ ﭼ ﮫ ﺟﺎﯾﮕ ﺎھﯽ دارد؟‬
‫ﺧوب اﺳت دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣوزه ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ دارای ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ھم ھﺳ ﺗﻧد در اﯾ ن ﺧﺻ وص ﻣﺷ ﺎرﮐت داﺷ ﺗﮫ‬
‫ﺑﺎﺷﻧد. ﺑﺎﯾد ﺑررﺳﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑزرﮔراه دوطﺑﻘﮫ ﺻدر ﭘس از اﻓﺗﺗﺎح ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت و آﯾ ﺎ ﺻ رف ﻣﯾﻠﯾﺎرھ ﺎ ﺗوﻣ ﺎن ھزﯾﻧ ﮫ در‬
‫ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی آن ﻣﻧطﻘﯽ ﺑوده اﺳ ت؟‬
‫)91( ‪Like‬‬
‫)26( ‪Comment‬‬
‫‪Share‬‬
‫‪Unfollow‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Add to Manager's Choice‬‬
‫‪Close Discussion‬‬

‫∑‬
‫∑‬
‫∑‬
‫∑‬
‫∑‬
‫∑‬
‫∑‬

‫‪Comments‬‬
‫‪HOSSEIN AMIN SADRABADY, ali delghavi and 17 others like this‬‬
‫‪62 comments Jump to most recent comment‬‬

‫∑‬
‫‪Dr.En.Vida‬‬
‫‪Dr.En.Vida SeyedNejadi‬‬
‫‪Technische Sachbearbeiterin bei RAI‬‬
‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾش اﻗﺗدار ﻧﯾروی ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻧﯽ و اﺟراﯾﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ و ﺑﺗﺻوﯾرﮐﺷﯾدن ﺛروت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ و ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﺳت ﮐﮫ در دور)ﻟ وپ( ﺑ ﯽ ﻓﮑ ری و ﺳ طﺣﯽ‬
‫ﻧﮕری در ﻣﻘﺎطﻊ ﮐﻼن ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺳﻘوط ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎن ﻣﯽ ﭼرﺧد؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﯾ ﮏ از ﻣ ﺎ ﺧ ود را ﻣﺳ ول ﻧﻣ ﯽ داﻧ ﯾم و ﻣﻧﺗظ ر ﺗﺣ وﻟﯽ ﻋ ظ ﯾم از ﺟﺎﻧ ب ﻓ ﻼن ﻣﺳ ول‬
‫ﺻﺎﺣب ﻧﺎم و ﻓﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺳﺗﯾم -ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھم از ﺧود ﻣﺎ ﺗﺷ ﮑﯾل ﺷده- ﺳﻘوط ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺎ ﭼﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮫ در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻧﻣﺎﯾﯽ)ﻟﮕﺎرﯾﺗﻣﯽ(‬
‫اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت و ﺗﻠﻔﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن؛ ﻟذا ﺑﮫ ﺷﺧﺻﮫ ﻗدم اول را در راﺳﺗﺎی ﺧروج از اﯾن دور ﺑﺎطل، ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﯾﻧم.‬
‫)5( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫72 ‪Page 4 of‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫‪Alireza Hashemi, ali delghavi and 3 others like this‬‬

‫∑‬
‫,‪Shadi‬‬
‫‪Shadi, Karim‬‬
‫)‪Managin director at Nou Andishan Rail Iranian (NARICO‬‬
‫ﻧﻣﯽ داﻧم ﺗﺎ ﺑﺣﺎل در ﺗراﻓﯾﮏ طﺑﻘﮫ دوم ﺑزرﮔراه ﺻدر ﮔﯾر اﻓﺗﺎده اﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر‬
‫ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﻣن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد و ھﻣﯾﻧط ور ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑزرگ و وﺳﻌت ﻓﺿﺎی اﺷﻐﺎل ﺷده ﺗوﺳط طﺑﻘﮫ دوم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای ﺑﯾن آن و ﻣﻧورﯾل در‬
‫ذھﻧم ﺷﮑل ﮔرﻓت. واﻗﻌﺎ ً آﯾﺎ ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﻣﻧورﯾل ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﻧﺑود. ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﺟﺎی ﺑررﺳﯽ ﺟدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Alireza Hashemi, Majid Babaie, MBA, PMP and 3 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Hazrati‬‬
‫‪Hazrati Metro‬‬
‫‪translator & researching in tehran metro‬‬
‫اﺗوﺑﺎن زﯾﺑﺎﯾﻲ اﺳت ، اﻣﺎ ﺻرﻓﺎ" ﺑراي ﺷﮭروﻧداﻧﻲ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺧودروي ﺷﺧﺻﻲ در اﯾن اﺗوﺑﺎن ﺗردد ﻣﻲ ﻛﻧﻧد . از ﻧﮕﺎه ﺑرﺧﻲ ﺷﮭروﻧدان اﯾن اﺗوﺑﺎن ﺑﮫ ﺷﻠوﻏﻲ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﮭر ،‬
‫ﺗردد زﯾﺎد و آﻟودﮔﻲ ھوا اﺿﺎﻓﮫ ﻛرده اﺳت. در ﻛﻧﺎر اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن اﺗوﺑﺎن زﯾﺑﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺗوان ﺑﺎ اﺧﺗ ﺻﺎص ﯾك طﺑﻘﮫ از اﺗوﺑﺎن ﺻدر ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ از ﻗﺑﯾل ،‬
‫ﻣﺗرو ، اﺗوﺑوس ، ﺗراﻣوا وﻣوﻧورﯾل و ﺣﺗﻲ دو ﭼرﺧﮫ ﻣوﺿوع ﺷﻠوﻏﻲ و ﺗردد ﺑﯾش از ظرﻓﯾت ﺧودرو را ﻛﻧﺗرل ﻛرد.ھم ﭼﻧﯾن در ﻛﻧﺎر ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ از ﻓ ﺿﺎي‬
‫ﺳﺑز ﻧﯾزدر ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار و ﻣﺳﺋﻠﮫ آﻟودﮔﻲ ھوا ﻣﻲ ﺗوان اﯾن اﺗوﺑﺎن را ﺑراي ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان از ھﻣﮫ ﻧظ ر ﺧوﺷﺎﯾﻧد و زﯾﺑﺎ ﻛرد.‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Majid Babaie, MBA, PMP and 3 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪elnaz‬‬
‫‪elnaz irannezhad‬‬
‫‪Transportation modeling at Iran University of Science and Technology‬‬
‫ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ راه ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﯾﺳت، ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻣوﻟد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗراﻓﯾﮏ اﺳت. ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺦ را‬
‫ﺑرای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺻرف ﮐردن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاف ﺟﮭت ﺳﺎﺧت ﺑزﮔراه، ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳوی ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻏﯾر ﻣوﺗوری ﭘﯾش روﯾم. ﭘل ﺻدر ﻧﯾز ﮔرھﯽ ﺟدﯾد‬
‫در ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﮭران ﺷد. اﻣری ﮐﮫ از دﯾد ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل از ﻗﺑل ھم واﺿﺢ ﺑود. ﻧﮕرﺷﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم ﺣﻣل و ﻧﻘل: ﺳﺎﺧت ﺑزﮔراه، ﺗوﻧل، ﭘل‬
‫ﻧﮕرش ﺟدﯾد: ﺗﺧﺻﯾص ظزﻓﯾت ﻣﻌﺎﺑر ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻏﯾر ﻣوﺗوری‬
‫)01( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Nariman V., Shahrokh Zohrabzadeh and 8 others like this‬‬

‫72 ‪Page 5 of‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬

‫∑‬
‫‪Mehrdad‬‬
‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬
‫--‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد طﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻌرﯾض ﯾﺎ ﺳﺎﺧت ﺑزرﮔراه و ﺗوﻧل و ........... ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ھم ﻧدارﻧد . ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ‬
‫ﻣﺻﺎدﯾق اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ھﺳﺗﻧد و اﻣروزه در دﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده ﮐﮫ ھر ﻧوع اﻓزاﯾش ظرﻓﯾﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر ﺑﺎ ﺧودرو‬
‫ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻋوارض ﻣﻧﻔﯽ ﺧود را دارد . ﻟطﻔﺎ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر را ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧظرات ﻣن اﺳت‬
‫:4712=‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id‬آﯾﺎ-ﺗوﺳﻌﮫ-ﻣﻌﺎﺑر-،-ﻣﺷﻛل-ﺗراﻓﯾك-را-ﺣل-‬
‫ﻣﯾﮑﻧد؟:39=‪&catid‬ﻣطﺎﻟﺑﯽ-در-ﻣورد -ﺗﻐﯾﯾر-ﻧﮕرش-ھﺎی-ﺗراﻓﯾﮑﯽ731=‪&Itemid‬‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Bagher Sayadi, Dr.En.Vida SeyedNejadi and 11 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Esmaiel‬‬
‫‪Esmaiel Ghahremani‬‬
‫‪Business Development Manager‬‬
‫ﺗﺟرﺑﮫ ﭼﻧد دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﻋث رواﻧﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﻣﯾﺷود. ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث رواﻧﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﯾﺷود‬
‫)ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺷود(، ﺑﺎز ھم ﺑﮫ دﻻﯾل اﺗﻼف ﺳوﺧت و اﻓزاﯾش آﻟودﮔﯽ، راه ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری ﻧﯾﺳت. ﻟﺣﺎط ﻧﻣودن ﺗراﮐم ﺑﺎﻻی ﺷﮭر ﺗﮭران ﮐﻔﮫ ﺗرازو را ﺑﮫ‬
‫ﺳﻣت ﺗوﺳﻌﮫ رﯾﻠﯽ، ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻧﮕﯾن ﻣﯾﮑﻧد.ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﮫ ﻧظ رم ﻧﺗﺎﯾﺞ زﯾﺎﻧﺑﺎر دو طﺑﻘﮫ ﮐردن ﺻدر ﺑزودی روﺷن ﺧواھد ﺷد )ﻗطﻌﺎ ﺗﺎ ھﻣﯾن اﻻن ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ‬
‫روﺷن ﺷده اﺳت(. اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ھﯾﭼوﻗت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ در ﺷﮭر ﻧﯾﺳت، ﺑﺎﯾد ﺗﻌﺎدل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ‬
‫ﺑرﻗرار ﺷود ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﻧﺷده اﺳت‬
‫)5( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪ali delghavi, Dr.En.Vida SeyedNejadi and 3 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Ali‬‬
‫‪Ali Fakher‬‬
‫‪Associate Professor at University of Tehran‬‬
‫‪As a person who is not an expert in traffic/transportation engineering, I read all comments. I wonder that all experts are saying the same‬‬
‫.‪thing but the authorities are undertaking different thing‬‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP and 4 others like this‬‬

‫72 ‪Page 6 of‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬

‫∑‬
‫‪Shahrokh‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh‬‬
‫‪Mr‬‬
‫اﮔر ﻣﺛﻼ 02 ﺳﺎل ﭘﯾش در اﯾن ﺧﺻوص ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑروﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﺑزرﮔراه ھﺎ، ﻣط رح ﺷدن اﯾده ھﺎ و ﻧظرات‬
‫ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﻧطﻘﯽ ﺑود. اﻣﺎ ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ اﻻن در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺿر ﺑودن ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﺑﯾش از اﯾن ﻣﻘدار ﮐﻧوﻧﯽ، اظﮭر ﻣن اﻟﺷﻣس اﺳت و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧدارد.‬
‫ﺗوﻧل ﻧﯾﺎﯾش و ﺑزرﮔراه ﺻدر ھم از آن دﺳت ﭘروژه ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﺷروع ﻧﺎدرﺳت ﺑودﻧش آﺷﮑﺎر ﺑود. ﺟﺎﻟب آﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﭼﻣران در ﺷورای ﺷﮭر ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ‬
‫ﺑرای اﯾن ﭘروژه 2 ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷده اﺳت. در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺻﻼ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗراﻓﯾﮑﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ. اﺑﺗدا ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑرای ﻣﻌﺎوﻧت ﻓﻧﯽ ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران‬
‫ﭘروژه ﺗوﻧل ﻧﯾﺎﯾش رو ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﺎر ﺷروع ﻣﯽ ﺷود. ﺳﭘس ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ رو ﺻدا ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗراﻓﯾﮑﯽ ھم ﺑﮑﻧﯾد !!! و ﺑﮫ ھﻣﯾن‬
‫ﺗرﺗﯾب ﭘل ﺻدر ھم ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷده ! و اول ﻗرار ﺑوده ﺗﺎ ﺑﻌد از ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻗﯾط رﯾﮫ و ﺑﻌد ﺗﺎ ﻧوﺑﻧﯾﺎد و ﺑﻌد ﺗﺎ ﺻﯾﺎد و در آﺧر ھم ﺗﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ! . ھﻣﯾن !‬
‫ﺣﺎﻻ ھم ﻻﺑد اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواد ﺑرای ھﻣ ت و ﺑﻌﺛت ﺗﮑرار ﺷود.‬
‫در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ھﻣﯾن ﻓﺿﺎی ﻣوﺟود ﺻدر ﻣﯽ ﺷد ﺟﮭت اﺣداث ﯾﮏ ﺧط ﻣﺗرو ﺑﮫ ﺻورت ھواﯾﯽ )ھر ﻗطﺎر ھواﯾﯽ ﻟزوﻣﺎ ﻣوﻧورﯾل ﻧﯾﺳت( اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .‬
‫در وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ، ﭘل ﺻدر دارای دو ﺧط ﻋﺑوری در ھر ﺟﮭت اﺳت. اﮔر ظرﻓﯾت ھر ﺧط رو در ﺣﺎﻟت ﺣداﮐﺛر ﺑراﺑر ﺑﺎ 0002 ﺧودرو در ﺳﺎﻋت در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ظرﻓﯾت‬
‫ھر ﻣﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود 0004 ﺧودرو و اﮔر ﺿرﯾب ﺳرﻧﺷﯾن رو ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ 2.1 در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﻣﯽ ﺷود 0084 ﻧﻔر در ﺳﺎﻋت در ھر ﺟﮭت. ﺣﺎﻻ ﻓرض ﮐﻧﯾم آن ﭘل ﺑﮫ‬
‫ﻋﺑور ﻗطﺎر )از ھﻣﯾن ﻗطﺎرھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﻧﮫ ﻣوﻧورﯾل( اﺧﺗ ﺻﺎص ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐرد. ﻗطﺎرھﺎی ﻣوﺟود ﻣﺗرو در وﺿﻌﯾت 7 واﮔﻧﮫ دارای ﮔﻧﺟﺎﯾش 0021 ﻧﻔر ﺑﺎ ﺳطﺢ ﺳروﯾس ﻣطﻠوب‬
‫و 0041 ﻧﻔر ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﻓﺷردﮔﯽ و 0071 ﻧﻔر ﺑﺎ ﻓﺷردﮔﯽ ﻋذاب آور ھﺳﺗﻧد. ﺣﺎل اﺻﻼ ظرﻓﯾت ھر ﻗطﺎر رو 0001 ﻧﻔر ﻓرض ﮐﻧﯾم ) ﺳطﺢ ﺳروﯾس ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب( . در اﯾن‬
‫ﺻورت اﮔر ھر 3 دﻗﯾﻘﮫ ھم ﯾﮏ اﻋزام ﺻورت ﮔﯾرد آن وﻗت ظرﻓﯾت ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ 02 ھزار ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷود. اﮔر ھم اﻋزاﻣﮭﺎ ﺑﮫ دو دﻗﯾﻘﮫ ﺑرﺳد ظرﻓﯾت ﺧواھد ﺷد‬
‫03 ھزار ﻧﻔر ﺑر ﺳﺎﻋت. ﺣﺎﻻ اﯾن 02 ھزار و 03 ھزار رو ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ھزار و ھﺷﺗ ﺻد ﻧﻔری ﮐﮫ ﻗرار اﺳت از ﭘل ﺻدر ﻋﺑور ﮐﻧﻧد. و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ‬
‫ﻋرض ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻋﺑور دو ﻗطﺎر ﯾﮏ ﺳوم ﻣﻘطﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻓﻌﻠﯽ اﺳت .‬
‫اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑزرﮔراھﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ در ھر ﺳﺎﻋ ت 02 ھزار ﻧﻔر در ھر ﺟﮭت ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد دارای 8 ﺧط رﻓت و 8 ﺧط ﺑرﮔﺷت ﺑﺎﺷد. ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺑزرﮔراه 61 ﺧطﮫ !‬
‫اﮔر 03 ھزار ﻧﻔر ﻣﻌﯾﺎر ﻗرار ﮔﯾرد آن وﻗ ت ﻣﯽ ﺷود 01 ﺧط رﻓت و 01 ﺧط ﺑرﮔﺷت ! ﯾﻌﻧﯽ ﺑزرﮔراه 02 ﺧطﮫ ! ﺣﺎﻻ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑﺎ ھﻣت و ﺑﻌﺛت ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﯾن ﺑزرﮔواران‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Bagher Sayadi, Majid Babaie, MBA, PMP and 5 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Shahrokh‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh‬‬
‫در اداﻣﮫ ﭘﺳت ﻗﺑﻠﯽ ، ﻋرض ﺷود ﮐﮫ ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔواراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺻوص اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾر ھﺳﺗﻧد ﺧودﺷﺎن ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑﺎ ﺧودروی ﺷﺧﺻﯽ ھﺳﺗﻧد. ﺑﮫ ﺑﯾﺎن‬
‫دﯾﮕر ﺧودﺷﺎن اﺗوﺑوس ﺳوار و ﻣﺗرو ﺳوار ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﻧﺗﺧﺎب اول و آﺧرﺷﺎن ﺧودروی ﺷﺧﺻﯾﺷﺎن )اﺣﺗﻣﺎﻻ از ﻧوع ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻧد !( اﺳت. اﯾن ﺧودروھﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻧد‬
‫ھم ﺑدﺟوری ﺷده اﺳت آﻓت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭری. آﺧر ﺧودروﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ طراﺣﯾش ﺣرﮐت در ﻣﻧﺎطق ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ﺑوده رو ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﺷﮭری؟ ﺑزرﮔواری ھم ﮐﮫ ﺑﺎﻻی 001‬
‫ﻣﯾﻠﯾون ﺑدھد ﺑرای ﯾﮑﯽ از ھﻣﯾن ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻧدھﺎ ﺑﺎ وزن ﺑﯾش از 2 ﺗن ﻣﻌﻠوم اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑزرﮔراه ﺑﺎﺷد. ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺑت ﺣرﮐت اﯾن ﺧودروھﺎ ﺑﺎ آن وزن 2 و 3 ﺗﻧﯽ‬
‫ازﺷﺎن ﭘوﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد. ﺑزرﮔراه ﻣﺟﺎﻧﯽ، آﺳﻔﺎﻟت ﻣﺟﺎﻧﯽ، ﺧط ﮐﺷﯽ ﻣﺟﺎﻧﯽ، و....‬
‫)5( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Bagher Sayadi, mostafa hosseini and 3 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Mehrdad‬‬
‫‪Mehrdad Najafi‬‬
‫‪Transportation Planner‬‬

‫72 ‪Page 7 of‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫ظﺎھرا ﺑواﺳطﮫ وﺟود ﮐﻠﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺗن ﺑﮭم رﯾﺧﺗﮫ آﻧرا ﺑﺻورت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ و دوﺑﺎره ﭘﺳت ﻣﯽ ﮐﻧم. ﻣﻣﻧون‬
‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی راھﮭﺎ، اﺧﺗراع دوﺑﺎره ﭼرخ اﺳت. از دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز ﻣﮭﻧدس ﻋﻣران ﻋذر ﻣﯽ ﺧواھم وﻟﯽ ھر ﭼﮫ در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزھﺎ ﺑﺗﺎزﯾم ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ‬
‫ﻧﺧواھﯾم رﺳﯾد. ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ھرﭼﻧد ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧود اﻋﺗراف ﻧﮑردهاﻧد ﻟﯾﮑن ﺑﺎ ظراﻓت ﺗﻐﯾﯾر روﯾﮫ دادهاﻧد. ﻣﺛﺎل آن ﺗوﺳﻌﮫ ﻗطﺎرھﺎی ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر در ﺟﺎﻣﻌﮫای‬
‫اﺳت ﮐﮫ ﻣرد ﺑدون ﺧودرو و ﺗﻔﻧﮓ را ﻣرد ﻧﻣﯽ داﻧﺳت. ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز ﻣدرس ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺗراﻓﯾﮏ، آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﺷﺗو را ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم. ﺗﺎ ﺳﺎل 4002 در‬
‫اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺣث ﻣﯾدان ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﺗراﻓﯾﮏ از آن ﺣداﻗل ﺧوﺷﻣﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد، آﻣده ﺑود ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻣﯾدان در آﻣرﯾﮑﺎ در 4091 ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد وﻟﯽ ﺑﻌد از‬
‫دھﮫ 06 ﺳﺎﺧت ﻣﯾﺎدﯾن در آﻣرﯾﮑﺎ رو ﺑﮫ اﻓول ﮔذاﺷت ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در اروﭘﺎ ﺑﮫ روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ ﺧود اداﻣﮫ داد. ھﻣﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﺳﺎﺧت ﻣﯾدان ﻧﻘش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ‬
‫ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻧﻘش ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﺳت. ﺣﺎل اﮔر ورژن 2102 اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺧواﻧﯾد ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﺧت ﻣﯾداﻧﮭﺎ در آﻣرﯾﮑﺎ دوﺑﺎره رو ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﮭﺎده‬
‫اﺳت. در ﺟﮭت زﯾﺑﺎﺗر ﺷدن ﺷﮭرھﺎ، ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾﺎده روی و اﯾﺟﺎد ﻣﺣدودﯾت ﺑرای ﺧودروھﺎ از ط رﯾق ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺗردد ﺧودروھﺎ و ...‬
‫ﺑﮫ ھﻣﯾن راﺣﺗﯽ‬
‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ )اچ ﺳﯽ ام( را ھم ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم. در ورژن 0102 اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ در دﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد، ﻣﺑﺣﺛﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﺑرﯾن ﭘﯾﺎده و دوﭼرﺧﮫ ﺳواران ﺑرای‬
‫اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده ﺑﮫ ﻓراﺧور ﮐﺎرم آﻧرا ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣودهام و ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن ﻧﯾز آﻧرا ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد. ﯾﺎدﻣﺎن ﻧرود اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳ ت‬
‫و ﺗﺣﻠﯾل ﺣرﮐت ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده و دوﭼرﺧﮫ را در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار داده ﮐﮫ ﺗراﮐم ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن و ﻣﺳﯾرھﺎ ط وﻻﻧﯽ اﺳت. ﻋﻠت ﭼﯾﺳت؟‬
‫)4( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪mostafa hosseini, Shahrokh Zohrabzadeh and 2 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Shahrokh‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh‬‬
‫‪Mr‬‬
‫ﺟﻧﺎب ﻧﺟﻔﯽ ﭼرا ﻋذر ﺧواھﯽ؟ ﺑرای ﺣرف ﺣق ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻋذر ﺧواھﯽ ﮐرد .‬
‫از دوﺳﺗﺎن ﻣﮭﻧدس ﻋﻣران ﻣﯾﺧواھﯾم اﯾن ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز در ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز رو ﺑﮫ ﺳﻣت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﺣﺻل آن ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار اﺳت ﺳوق دھﻧد. ﺑﻧده در ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﯾن ﻧﯾوز ﻗرار‬
‫دارد ﻋرض ﮐردم ﮐﮫ ﺗوﻧل رﺳﺎﻟت ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع طول 2 ﮐﯾﻠوﻣﺗر در طﯽ ﺑﯾش از 01 ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد. ﺳﭘس ﺗوﻧل ﺗوﺣﯾد ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع طول دوﺑراﺑر )4 ﮐﯾﻠوﻣﺗر( و ﻋﻣق ﺑﯾﺷﺗر طﯽ‬
‫ﺣدود 2 ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد. و ﺑﻌد از آن ﺗوﻧل ﻧﯾﺎﯾش ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع 01 ﮐﯾﻠوﻣﺗر طول و دھﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋرﯾﺿﺗر و ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﭘﯾﯾده ﺗر در ﻣدت ﺣدود 2 ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد. ھﻣﯾﻧطور ﭘل‬
‫ﺻدر ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع طول 01 ﮐﯾﻠوﻣﺗر طﯽ ﻣدت 2 ﺳﺎل. ﻓﮑر ﮐﻧم اﯾن رﮐورد از رﮐورد ﺗوﺳﻌﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻋ رﺑﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﻣﺗروی دﺑﯽ( ھم ﺑﮭﺗر اﺳت. ﺧب وﻗﺗﯽ‬
‫اﯾن ﺗوان وﺟود دارد ﭼرا آﻧرا ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﺷﮭرھﺎی ﺧودﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﻧﮕﯾرﯾم؟ اﮔر اﯾن ﻋ زم و اراده ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻧل ﺗوﺣﯾد و ﻧﯾﺎﯾش و ﭘل ﺻدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ‬
‫ﺷده، ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺧطوط رﯾﻠﯽ ﺗﮭران و ﺳﺎﯾر زﯾر ﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ھﻣراﺳﺗﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود. اﻓﺗﺧﺎر ش ھم ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑرای ﻣﻣﻠﮑت و ﺳﭘس ﻣﯽ‬
‫ﺗوان اﯾن ﺗوان رو ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺻﺎدر ﮐرد .‬
‫اﻻن ﻓﮑر ﮐﻧم 3-4 ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت دو اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗرو در ﻓرودﮔﺎه ﻣﮭراﺑﺎد از ط رﯾق ﯾﮏ ﺗوﻧل ﻓﮑر ﮐﻧم ﺣدود 2 ﮐﯾﻠوﻣﺗری وﺻل ﺷود ﺑﮫ ﺧط 4 ﻣﺗرو. اﯾن ﭘروژه‬
‫ظﺎھرا ﻻک ﭘﺷﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯾرود و از آن طرف ﯾﮏ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻋظﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی 1 و 2 در ﺣﺎل اﺣداث اﺳت ! ﺧب ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑودﺟﮫ آن ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻋرﯾض و طوﯾل‬
‫را ﺑﮫ آن ﺗوﻧل ﻧﺣﯾف اﺧﺗﺻﺎص داد. اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﮐﻣﺑود ﺟﺎی ﭘﺎرک درﻣﮭراﺑﺎد ھم ﺑدون اﺣداث ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺟدﯾد ﻣرﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷود. ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷﮑل ﻣﺎ ﻧﮫ ﮐﻣﺑود ﺑودﺟﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺑود و‬
‫ﮐﻣﺑود ﺗوان و اﻣﮑﺎﻧﺎت. ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﮑل ﺗﺧﺻﯾص ﻧﺎدرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳت‬
‫)5( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Bagher Sayadi, mostafa hosseini and 3 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Mohammad Reza‬‬
‫‪Mohammad Reza Abed‬‬
‫‪Owner, Managing Director at Namad Mobtaker, MBA‬‬
‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده إز روﺷﮭﺎى ﺳﺧت اﻓزارى ﺑﺄﯾد ﺣﺗﻰ اﻻﻣﻛﺎن ظرﻓﯾت ھﺎى ﻧرم اﻓزارى را اﻋﻣﺎل ﻧﻣود. ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﻰ ﻛﮫ ﯾﻛﻲ از روش ھﺎى اﺻﻠﻰ ﺑراى ﻛﻧﺗرل‬
‫ﺗراﻓﯾك ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣدوده ﺳرﻋت در ﺑزرﮔراھﮭﺎ در طول ﺳﺎﻋﺎت روز اﺳت . ﺗﺎ اﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﻣن ﻣﯾداﻧم اﯾن روش ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻛل ﺑوﻣﻲ ﺷده در اﯾران ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.‬
‫‪Like‬‬

‫72 ‪Page 8 of‬‬

‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Siamak‬‬
‫‪Siamak Mahmoudian‬‬
‫‪Judiciary expert - recognized appraiser - valuer‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ دوﺳﺗﺎن‬
‫ﻣن ﻣﺗﺧﺻص ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﯾﺳﺗم وﻟﯽ ﺧواﻧده ام ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﭼﺎره ﮐﺎر در ﮔﺳﺗرش و ﺗروﯾﺞ ﻓرھﻧﮓ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺟﺎی‬
‫ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده و در اﯾن راﺳﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟذاب ﮐردن اﺳﻔﺎده از آﻧﮭﺎ در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺑوده اﺳ ت. ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن‬
‫ﺷﮭرﺳﺎزی ﻧﯾز در اﯾن ﺧﺻوص ﺻﺎﺣب ﻧظر ھﺳﺗﻧد و ﺗﻐﯾﯾر ﭼﮭره و ﺑﺎﻓت ﺷﮭر ﺑﺎﯾد ﻣد ﻣظ ر ﻗرار ﮔﯾرد. در ﺧﯾﻠﯽ از ﺷﮭر ھﺎ ﻧﯾز ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﻲ در آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻ اﺳ ت ، ﺗﺷوﯾق‬
‫ﻣردم ﺑﮫ ﭘﯾﺎده روی و اﺳﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧﮫ و اﺟرای زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز در اﯾن ﺟﮭت ﻧﯾز ﻣورد ﺗﺄﮐﯾد ﺑوده اﺳت. ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑراﯾﻧد و ﺑﺎزﺧوردھﺎی اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده از‬
‫طرف ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻣر ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ" اﯾن ھﻣﮫ ﺻرف ھزﯾﻧﮫ آن ھم در ﺷﮭری ﮐﮫ درآﻣد ﻋﻣده ﺷﮭرداری آن از ﻓروش ﺗراﮐم ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﭼﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ‬
‫داﺷﺗﮫ اﺳت.‬
‫)1( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪kiarash Ghasemlou likes this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫,‪Shadi‬‬
‫‪Shadi, Karim‬‬
‫)‪Managin director at Nou Andishan Rail Iranian (NARICO‬‬
‫در ﺧﺻوص ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﯽ ﺗوان از اﺑزارھﺎی ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎز ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل وﺿﻌﯾت راھﮭﺎ و ﮔره ھﺎی ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود. اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت راھﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻓﮑر اﺷﺗﺑﺎھﯽ اﺳت ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ﮔﺎھﺎ ً ﺑرای ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﯾﮏ ﮔره ﺑﺎﯾد از ﻋرض راھﮭﺎی ورودی ﮐﺎﺳت.‬
‫ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﺣدوده ﺑﺎرﮔﯾری ﺧودروھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﻣدل ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺳﭘس ﯾﮏ ﻣدل رﯾﺎﺿﯽ ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﺟﺎده ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑوﺟود آورد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن‬
‫ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود.ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﻣوﺿوع ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑرﻧوﻟﯽ را ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد‬
‫ﻣوﺿوع ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار دﯾﮕر در ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ اﯾﺟﺎد ﻧظم ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﺳت اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻧدﺳﮫ راھﮭﺎی ﺷﮭری ﺑﮕوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ و ﻟذا اﻓزاﯾش ﺑﺎر‬
‫ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔردد.‬
‫ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ دو طﺑﻘﮫ ﺷدن اﺗوﺑﺎن ھﺎ اﮔر ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻻزم ھﻣراه ﻧﺑﺎﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﮔردد‬
‫)2( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪kiarash Ghasemlou, Amir Shahali like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪mostafa‬‬
‫‪mostafa hosseini‬‬
‫‪Transport expert‬‬
‫ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دھﮫ اﺧﯾر در زﻣﯾﻧﮫ ﺑزرﮔراه، ﭘل و ﺗوﻧل اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌ ﺿل ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق ﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﺗر و ﺑدﺗر ﻧﯾز ﺷده‬
‫اﺳت. ﭘس ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز و اﻓزاﯾش ﻣﻌﺎﺑر ﺷﮭری ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧودروی ﺷﺧﺻﯽ ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﮑل ﺗراﻓﯾﮏ را ﺣل ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺿﻼت‬
‫ﺑﯾﺷﺗری ﻣﺎﻧﻧد آﻟودﮔﯽ ھوا، ﻣﺣﯾط زﯾﺳت، از ﺑﯾن ﺑردن ﺑﺎﻓت ﺷﮭری، زﺷت و ﺑﯽ ﻗواره ﮐردن ﺷﮭر و ﮔراﯾش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه آورده‬

‫72 ‪Page 9 of‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫اﺳت. از ﻧظر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ظ رﻓﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده ﻧﯾز، ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ‬
‫ﮔرﻓﺗﮫ و اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد و اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓن آوری و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاف را در ﺟﮭت دﯾﮕر ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺗرو و ﺳﺎﯾر ﻣدھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ‬
‫اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد. اﻣﯾد وارم ﻣدﯾران ﺷﮭری ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ ﻓﮑر رﻓﻊ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﮕرش ھﺎی اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺳﺎﯾر ﺷﮭرھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ط رز ﮐور ﮐوراﻧﮫ ای از اﯾن ﮔوﻧﮫ‬
‫ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزھﺎ در ﺷﮭر ﺗﮭران ﺗﻘﻠﯾد ﮐرده و ﺑﺎﻓت ھﺎی ﺷﮭری ﺧود را ﺑﺎ ورود ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺧودرو ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‬
‫)2( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Bagher Sayadi like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪S. M. Mahdi‬‬
‫‪S. M. Mahdi Amiripour‬‬
‫‪Consultant Engineer at Sharan Transportation Research Center‬‬
‫ﻣوﺿوع ﻣﮭم در اﯾن ﻣﺎﺟرا ھﺎ ﺑﺣث ﻧﻣﺎدھﺎ و ﯾﺎدﮔﺎرﯾﮭﺎﺳت، اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻼن ﻣدﯾر ﻓﻼن ﭼﯾز را ﺳﺎﺧت. ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣدﯾران ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت )ﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﺳﻠﯾﻘﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ(‬
‫ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد وﺿﻌﯾت ﺑﮭﺗری را ﺷﺎھد ﺑودﯾم. ﺑﻧده ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺎﺟرای ﻣﻧورﯾل و ﺻدر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم. ھر دو ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺗﺎب زده و ﺻدر ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺗﺎب زده ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده‬
‫ﺑﺎ اﺛرات ﻣﺧرب ﺑﯾﺷﺗر .‬
‫ﺑﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﮭﻧدس ﻋﻣران از اﺟرا ﺷدن ﯾﮏ ﭘروژه ﺑﮫ اﯾن ﺑزرﮔﯽ در ﺷراﯾط ﺗﺣرﯾم ﺧوﺷﺣﺎﻟم اﻣﺎ ﮐﺎش اﯾن ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑت اﺗﻣﺎم 8 ﺧط ﻣﺗرو )ھر ﮐدام ﺑرای 00003‬
‫ﺗﺎ 00006 ﻧﻔر ﻣﺳﺎﻓر در ﺳﺎﻋت در ﺟﮭت( در اﯾن دوره 8 ﺳﺎﻟﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﺎد ﻧﮫ ﯾﮏ ﺑزرﮔراه دو ﺧطﮫ ﺑرای 0006 ﻧﻔر در ﺳﺎﻋت در ﺟﮭت )در ﺑﮭﺗرﯾن ﺷراﯾط)‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Ali Amin, Majid Babaie, MBA, PMP and 2 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Behyar‬‬
‫.‪Behyar S‬‬
‫‪Technical Director at Rayan Diesel‬‬
‫رﻓﻊ ﮔﻠوﮔﺎه ھﺎی ﺗردد در ﺷﮭر ﻧﯾز ﺟزو وظﺎﯾف ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ھﺳت اﻣﺎ اوﻟوﯾت اول رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣطﻠوب ﺳﺎزی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﭘروژه‬
‫ھﺎی ﺷﮭری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﭼﮭت رﻓﻊ ﮔﻠوﮔﺎه ھﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔﻠوﮔﺎه ھﺎی ﻣوﺟود را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد. اﮔر ﯾﮏ ﻗﯾف را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﭘروژه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ دو طﺑﻘﮫ ﺻدر‬
‫ﺑﮫ ﺟﺎی اﻓزاﯾش ﻗطر ﻗﯾف در ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﻗطر دھﺎﻧﮫ ورودی آن ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺷدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﺧﻠﯾﮫ آن ﻓراھم ﻧﺷده اﺳت. ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ھدف آن‬
‫ﭼﯾزی ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗن رﮐورد در ﮐﺗﺎب ﮔﯾﻧس آن ھم از ﺟﯾب ﺷﮭروﻧدان ﻧﺑﺎﺷد. اﮔر اﯾن ھزﯾﻧﮫ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ در آﯾﻧده ھم ﻗ ﺻد اﻧﺟﺎم آن وﺟود دارد، ﺻرف‬
‫اﻓزاﯾش ﻣطﻠوﺑﯾت ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ از ﻧوع ﮐﻣﺗرﯾن آﻻﯾﻧده ﻣﺣﯾط ﻣﯽ ﺷد ﻗطﻌﺎ ً در رﮐورھﺎی ﺳرﯾﻌﺗرﯾن، ﺑﯾﺷﺗرﯾن، ﮐﻣﺗرﯾن و ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ﻗرار ﻧﻣﯾﮕرﻓت وﻟﯽ در رﮐورد ﺑﮭﺗرﯾن‬
‫ﮔزﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت.‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Hazrati Metro, Majid Babaie, MBA, PMP and 4 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬
‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬
‫‪Top Contributor‬‬

‫72 ‪Page 10 of‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫ﭼﻧدی ﭘﯾش از ﺳوی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔروھﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺟﻧﺑش ﺿد ﺗﺣرﯾم" ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای را ﺗﻧظﯾم ﮐرده ﺑودﻧد و ﺑرای اﻧﺟﻣن ھﺎ ارﺳﺎل ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ھم اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐردﻧد و ﺑﮫ آن‬
‫ﭘﯾوﺳﺗﻧد. ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ ﺣرﮐت ھﺎی اﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﻗداﻣﺎت رﺳﻣﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟواب ﻣﯽ دھد. در ﺧﺻوص ﺟﮭت دھﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری از ﺑزرﮔراه‬
‫ﺳﺎزی ﺑﮫ ﺳﻣت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﻧظر ﺟﻣﯾﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺛﺑت و ﺧواھﺎن ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی رﯾﻠﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣدھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬
‫اﻣﺎ ﻣدﯾران ذﯾرﺑط ﺑدﻻﯾﻠﯽ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾن روﯾﮑرد ﻧدارﻧد. ﻓﮑر ﮐﻧم ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎری ﻧﻣﺎدﯾن ﺗﮭﯾﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎﯾت از زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی رﯾﻠﯽ ﺷﮭری ) و ﯾﺎ‬
‫ﺟﻧﺑش ﺿد ﺑزرﮔراھﺳﺎزی ( ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺛرﺑﺧش ﺑﺎﺷد. ﻣﺷﮑل ﺑﻧﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗظﺎراﺗﺷﺎن ھرﭼﻧد ﻋﻠﻣﯽ و درﺳت اﺳت اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد ﭘﺳﻧد ﺟو ﻋﻣوﻣﯽ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺳﺎﺧت ﺑزرﮔراه و ﻣﻌﺎﺑر را اﻗداﻣﯽ ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻣﻠﮑ رد ﻣﺛﺑت ﺷﮭرداران در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد. ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم‬
‫ﺟﻧﺎب دﮐﺗر ﺗﻘﯽ زاده اﯾن ﻣوﺿوع را از اﯾن ﻣﻧظر در ﺟﻠﺳﮫ آﺗﯽ ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣط رح ﻓرﻣﺎﯾﻧد. اﻗداﻣﺎت از اﯾن دﺳت ﺗوﺟﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﻋواﻗب اﯾن دﺳت از‬
‫ﭘروژه ھﺎ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاﻓﯽ ﮐﮫ از ﺟﯾب ﺧودﺷﺎن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. ﺷﺎﯾد ھم ﺑد ﻧﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﺷورا را در روی ﭘل ﺻدر ﭘﺷت ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﺎ‬
‫ﺣﺿور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﻣردم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺳوﻟﯾن ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد.‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Mehrdad Taghizadeh and 1 other like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Bagher‬‬
‫‪Bagher Sayadi‬‬
‫‪Export Manager at IRICO‬‬
‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧوﺑﯽ اﺳت، اﻣﺎ ﺣرﮐت آن ﺟﻧﺑش ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﺑﮫ ﻧﻣﺎدﯾن داﺷﺗﮫ اﺳت.‬
‫ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﺣﺿﺎر دارﯾد، در اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ھداﯾت ﺷده ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ )ﺑﺎ اراﺋﮫ آﻣﺎر و اطﻼﻋﺎت و ﻻﺑﯽ ﮔری‬
‫ﻣﻧﺎﺳب( ﻋﺎﻣل ھداﯾت اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳو دادن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣ ﺳوب ﻣﯽ ﺷود.‬
‫اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎ ﻻﺑﯽ ھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ و ذﯾﻧﻔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﭘروژه ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ/ﻧﺎوﮔﺎن اﺗوﺑوﺳ ﯽ و‬
‫ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺧطوط رﯾﻠﯽ در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺻﻧﻌت ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ و ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﻋﻣراﻧﯽ ﺟﺎده ھﺎ/ﺑزرگ راه ھﺎ( ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺗﻘﺎﺑل ﺧواھﻧد‬
‫ﺑود و ﻻزم ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻻﺑﯽ ھﺎی ﻻزم ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت‬
‫ھﺎی/راھﮑﺎرھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾﻧد و در ﮐﻧﺎر آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﺑدﯾل‬
‫ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ، ﺟﻧﺑﮫ اﺟراﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧود ﮔﯾرﻧد.‬
‫‪http://www.worldcargonews.com/htm/w20131217.960033.htmhttp://www.unece.org/env/pp/ppif.compendium.html‬‬
‫‪http://www.publicintegrity.org/politics/congress/transportation-lobby‬‬

‫اﮔر ﺑزرﮔواران ﭘذﯾرا ﺑﺎﺷﻧد، ﺣداﻗل ﺑرای ﺑﺧش رﯾﻠﯽ )ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻓراواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽ ﺷود( ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ‬
‫اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ/ﺗﺷﮑل ھﺎﺷوراھﺎ ذﯾﻧﻔﻊ در اﯾن ﺑﺧش ، در ﺧﺻوص ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﮐﻣﭘﯾن ‪ Shift2Rail‬و ﯾﺎ‬
‫‪Shift2PublicTransport‬آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ راه ﮔﺎم ھﺎی اﺟراﯾﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺷﺎﯾد واﻗﻌﺎ ﺗﺣوﻟﯽ آﻏﺎز ﮔردد، در ﻏﯾر‬
‫اﯾﻧﺻورت اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﮔر اداﻣﮫ روﻧد ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺳﺎت ھﺎی ﭘراﮐﻧده ﺗوﺳ ط دوﻟت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در دوره ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ‬
‫ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷﯾم!‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Mehrdad Taghizadeh, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Bagher‬‬
‫‪Bagher Sayadi‬‬
‫‪Export Manager at IRICO‬‬
‫اﻟﺑﺗﮫ ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی اﯾده ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ‪ Leadership‬و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻗوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺣداﻗل ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت ھﺎی ﻋﺿو اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻔﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ/ﺳﺎزﻧدﮔﺎن‬
‫ﺗﺟﮭﯾزات رﯾﻠﯽ/اﻧﺟﻣن ﻣﮭﻧدﺳﯽ رﯾﻠﯽ اﯾران آﻏﺎز ﮔردد.‬
‫)1( ‪Like‬‬

‫72 ‪Page 11 of‬‬

‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Mehrdad Taghizadeh likes this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Mehrdad‬‬
‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬
‫در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ آﺗﯽ ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣوﺿوع و دﺳﺗور ﮐﺎر ﻣﺷﺧص دارد و ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﻧﯾﺳت و -‬
‫در ﻣورد : راه ﮐﺎرھﺎی اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ و ﮐﺎھش ﻣطﻠوﺑﯾت آن و اﻓزاﯾش ﻣطﻠوﺑﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ" اﺳت و ﻣﮭﻧدس ﺗﺷﮑری ﻣﻌﺎون ﺣﻣل و‬
‫ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ھم ﺣﺿور دارﻧد. اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در آذر ﻣﺎه ھم ھﻣﯾن ﻣوﺿوع را آﻏﺎز ﮐرد و در دی ﻣﺎه اداﻣﮫ ﺧواھد داد. اﻟﺑﺗﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﻗﺑﻠﯽ اﻓراد ﺑﮫ ﺑزرﮔراه‬
‫ﺻدر ھم اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺗﻧد و اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺣﺿور ﻓﻌﺎل ھﻣﮫ اﻋﺿﺎء ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺧوﺑﯽ ﺑرﺳﯾم‬
‫)1( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh likes this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Ghazanfar‬‬
‫‪Ghazanfar Gholinejad‬‬
‫.‪warranty manager at Mapna co‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﻼم‬
‫اﮔر ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﭘروزه ای ﺑﺎ اﮔر و اﻣﺎ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﺻل ھدف را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد و ﯾﺎ ﺑﻌد ازﮔذﺷت زﻣﺎن ﻧﮫ ﭼﻧدان زﯾﺎد ،اﺗﻔﺎق آرا ﺑر ﻋدم ﮐﺎراﺋﯽ و ﺑر‬
‫ﻟزوم ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎدﯾن آن اﺳت ، ﻋﻠت را ﺑﺎﯾد در ﺿﻌف ﺑﻧﯾﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﺗﺎﺑزدﮔﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد،واﻗﻌﯾت آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔرا طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺻدر اﮔر ﮔذرﺗﺎن اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد ، ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﮔر‬
‫وارد طﺑﻘﮫ ﻓوﻗﺎﻧﯽ آن ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎره ای ﺟز طﯽ ﻣﺳﯾر ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ ،در ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﻔﺳﮕﯾر آﻧرا ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ، ﺑﮫ ﮐرارات از ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ، ﺗﺎﺛﯾر ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﯾن ﺑزرﮔراه‬
‫ھﻣﯾن ﺑود؟ ، ﺑد ﻧﺳﯾت اھداف ﮐﻣﯽ ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﯾن ﭘروژه در اﯾن اﺗﺎق ﻣورد ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.‬
‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑﺎﯾد در ﭘروژه ھﺎ ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ داد.‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Behyar‬‬
‫.‪Behyar S‬‬
‫‪Technical Director at Rayan Diesel‬‬
‫در ﭘﺎﺳﺦ ﻧظر آﻗﺎی ﻗﻠﯽ ﻧژاد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺷﮑل در ﺿﻌف ﺑﻧﯾﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت. ﻣﺷﮑل در ﮔوش ﺷﻧوای ﻣﺳﺋوﻻن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻧظر ﻣﺧﺎﻟف ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑر اﺳﺎس ﻋﻼﯾق‬
‫دﯾﮕر ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕرﻧد و در ﮐﺷور ھم ﻣرﺟﻌﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣﺳﺋوﻻن ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﺻﻣﯾم اﺷﺗﺑﺎه ﺷﺎن وﺟود ﻧدارد. ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻋوارض‬
‫ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﺎ آن در رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼﺗﺷﺎن اﻗدام ﮐﻧﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رﮐوردھﺎی اﻓﺗﺧﺎر ﺑرای ﺛﺑت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﮭﺎ ﻣﯾﺷود. ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫72 ‪Page 12 of‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬

‫∑‬
‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬
‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬
‫‪Top Contributor‬‬
‫در ﺧﺻوص ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ اراﺋﮫ ﮐرده ﺑودم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷروع ﺣرﮐﺗﯽ ﺑرای روﺷﻧﮕری ﺷﮭروﻧدان ﭘﯾراﻣون ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣطﻠوب ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر و ﺑزرﮔراه ھﺎ ﺑﺎ ﺟﻧﺎب دﮐﺗر ﺗﻘﯽ زاده‬
‫ﺻﺣﺑت ﺷد و ﻗرار ﮔذاﺷﺗﯾم ﮐﺎرﮔروھﯽ در ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ روی ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ اوﻟﯾﮫ را اﻧﺟﺎم دھد و ﻧﺗﯾﺟﮫ و راھﮑﺎرھﺎ را در ﺟﻠﺳﮫ ﺷورا ﺑﮫ ﺑﺣ ث ﺑﮕذارﯾم. در‬
‫اﯾن ﺧﺻوص ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﺧواھم ﮔرﻓت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺎرﮔروه را ﺗﻧظﯾم ﺧواھﯾم ﮐرد. اﻣﯾدوارم اﯾن ﺣ رﮐت در ﮐﻧﺎر ﮐﺎرھﺎی‬
‫ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور روﺷﻧﮕری ﻣردم در اﯾن ﺧﺻوص ﺑوﺟود آورد. ﻗطﻌﺎ در اﯾن راه ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ھم ﮐم ﻧﺧواھﻧد ﺑود ﭼﮫ در ﺑﺧش ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری و ﭼﮫ در ﺑدﻧﮫ‬
‫ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ.‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Bagher Sayadi like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Ali‬‬
‫‪Ali Fakher‬‬
‫‪Associate Professor at University of Tehran‬‬
‫ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم ﺳﺎﺧت طﺑﻘﮫ دوم ﺑزرﮔراه ﺻدر و ﺗوﻧل ﻧﯾﺎﯾش ﺗوﺳط ﭼﻧدﯾن ﺷرﮐت ﺑزرگ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﺷﺎور طراﺣﯽ و ﺗوﺳط ﭼﻧد ﺷرﮐت دﯾﮕر طﯽ ﻓرآﯾﻧدی ﺑﺳﯾﺎر زﻣﺎن ﺑر‬
‫ﺗﺎﯾﯾد ﺷده و در ﻧﮭﺎﯾت ھم ﺗﺎﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺎور در ﺷﮭرداری ﺗﮭران را اﺧذ ﮐرده اﺳت. ﺑﺣث ﺗﺎﯾﯾد اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﻣدت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ اداﻣﮫ داﺷت. ﺑﺎ اﯾن وﺟود، در‬
‫اﯾن ﺑﺣث در ﻟﯾﻧﮑداﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺗراﻓﯾﮏ و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ آن ﻣواﻓق ﺑﺎﺷد. آﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﻋﺿو ﻟﯾﻧﮑداﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اظﮭﺎر‬
‫ﻧظر ﻧدارﻧد؟‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪kiarash Ghasemlou, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Mohammad reza‬‬
‫‪Mohammad reza Hassani‬‬
‫‪Construction Supervisor at Saze Paydar-e Markazi‬‬
‫ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرام ﺳؤال ﺑوده ﮐﮫ ﭼرا ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ؟؟؟‬
‫ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺳﺎﺧت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﺑرای ھدف ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ، اﻣری ﻧﮫ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای ﺷﮭری ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗﮭران ﺑوده؟؟؟‬
‫ﺗﮭران ﯾﮏ ﺑرگ ﺑرﻧده داره ﺑﺎﺑت ﺷراﯾط وﯾژه ی ﺗوﭘوﮔراﻓﯾش , اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ از ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﺎی ﺛﻘﻠﯽ در ﭼﻧد ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺣﺎﻻ ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺛﻘﻠﯽ‬
‫رﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﯾﺎ ﻏﯾر رﯾﻠﯽ‬
‫اﮔر ﺑرای ﺳﻔرھﺎی ﺷرق ﺑﮫ ﻏرب و ﺑﺎﻟﻌﮑس اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧداره ﺣداﻗل ﺑرای ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺟﻧوﺑﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺗﺑوار ﺑزرگ راه ھﺎ، ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ‬
‫ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷﮫ‬
‫ﮐم ﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ش ھم ﮐﻧﺗرل و ﺣﺗﯽ ﮐﺎھش آﻟودﮔﯽ ھوا و آﻟودﮔﯽ ﺻوﺗﯽ ﺧواھد ﺑود‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫72 ‪Page 13 of‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬

‫∑‬
‫‪Ghazanfar‬‬
‫‪Ghazanfar Gholinejad‬‬
‫.‪warranty manager at Mapna co‬‬
‫اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺣراف ﯾﮏ ﭘرو ژه از اھداف اوﻟﯾﮫ را ﻧﻣﯽ ﺗوان و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﻣﻊ و ﯾﺎ ﻗﺷر ﺧﺎﺻﯽ ﮔذاﺷت و ﺗﯾم ﭘروژه در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارﻧد ، ﺑﻧده ﻓﮑ ر ﻣﯾﮑﻧم اﮔر‬
‫اھداف اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺳﺗﻧد ، ﭘروزه ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﺑزرﮔراه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺻدر ، در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺎورد ﻣوﺟود ، ھﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺑﻠوی روزﺷﻣﺎر ﭘروژه، ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در دوﺳوی ﺑزرﮔراه ، در‬
‫ﻣﻌرض ﻗﺿﺎوت اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد، و روز ﺷﻣﺎر دﺳﺗﺎورد ﭘروژه در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اھداف در ﻣﻌرض دﯾد ﻗرار ﮔﯾرد ، راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی آﯾﻧده ﮔﺷود ه ﺧواھد‬
‫ﺷد، ،‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Bagher‬‬
‫‪Bagher Sayadi‬‬
‫‪Export Manager at IRICO‬‬

‫آﯾﺎ اﺟرای‬
‫‪Project post-Evaluation‬‬

‫در اﯾران راﯾﺞ اﺳت؟‬
‫ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﺗﮭﯾﮫ آن و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﺑررﺳﯽ ﺻﺣت آن و اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺗﺎﯾﺞ آن اﺳت؟‬
‫‪http://www.academia.edu/510933/Integrating_Post‬‬‫‪Evaluation_into_Project_Cycle_Management_for_Road_Infrastructure_Projects_in_Vietnam‬‬
‫)1( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh likes this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Shermin‬‬
‫.‪Shermin Hedayat, E.I.T‬‬
‫‪Engineer‬‬
‫اﯾن ﮐﺎﻣﻼ درﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑرای ﺷﮭر ﺗﮭران، ﮔﺳﺗرش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ )ﻣﺗرو، ﺧطﮭﺎی اﺗوﺑوﺳﮭﺎی ﺗﻧدرو،،،( ﺑﺎﯾد از اوﻟﯾت وﯾژه ﺑرﺧوردار‬
‫ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ اﯾن ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﺑزرﮔراه ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ در ﺗﮭران ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟواﺑﮕوی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر در اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺷﻠوغ ﻋ ﺻر ﺗﮭران‬
‫ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﭼﻧد ﻣﻌﺑر ﺑﺎ ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﺳﺑﺗﺎ روان داﺷﺗﯾم ﺑﯾﺎﯾﯾم و ﻣدﯾرﯾت ﺗراﻓﯾﮑﯽ رو اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾﯾم. وﻗﺗﯽ ﺗﻌداد ﺑزرﮔراھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ ﺗﮭران ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳ ت‬
‫)ﻋﻣدﺗﺎ ﺑزرﮔراھﮭﺎی ﭘر ﺗراﻓﯾﮏ ﺻدر و ﺷﮭﯾد ﭼﻣران )ﭘﺎرک وی( (، دو طﺑﻘﮫ ﮐردن ﺑزرﮔراه ﺻدر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺳﮭﯾﻼت وﯾژه ای ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﮫ ﺛﻣر ﺑرﺳﺎﻧد از ﺟﻣﻠﮫ‬
‫ﺗﺳﮭﯾل ﻋﺑور اﺗوﺑوﺳﮭﺎ، آﻣﺑوﻻﻧﺳﮭﺎ، ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺳﯾر طوﻻﻧﯽ از ﺑزرﮔراه را طﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .)‪(commuters‬اﮔر رﺷد ﺟﻣﻌﯾت ﺗﮭران و ﺑﮭﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐم‬
‫ﻧﮕﮭداری ﻣﻌﺎﺑر دروﻧﺷﮭری )در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﻼن ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر( وھزﯾﻧﮫ ﺧرﯾد زﻣﯾن ﺑﻣﻧظور ﺳﺎﺧت ﻣﻌﺎﺑر ﺟدﯾد ﻟﺣﺎظ ﮔردد، ﺳﺎﺧت ﺑزرﮔراه دوطﺑﻘﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ﺟواﻧب‬
‫ﻣذﮐور ﺑرای ﻣدت ﻣﻌﯾن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﯾﮭﺎی ﺑﻌدی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد . اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر، ﺗﻧﮭﺎ راه ﻋ ﻼج ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﮭران ﮐﺎھش‬
‫ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر و اﻓزاﯾش ﮐﯾﻔﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺷﺗر رﻏﺑت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ از ﺧودروی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﻧد!‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬

‫72 ‪Page 14 of‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Mehrdad‬‬
‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬
‫--‬

‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷرﻣﯾن‬
‫ﺿﻣن اﺣﺗرام ﺑرای ﻧظر ﺷﻣﺎ ، آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد "ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﺑزرﮔراه ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ در ﺗﮭران ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟواﺑﮕو ی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر در اﯾن‬
‫ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺷﻠوغ ﻋﺻر ﺗﮭران ﺑﺎﺷد" را ﮐﮫ در ﻣﺗن آورده اﯾد ، ﺗﻌرﯾف ﻓرﻣﺎﯾﯾد؟ آﯾﺎ ھرﮔز ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ رﺳﯾد ﯾﺎ‬
‫اﯾﻧﮑﮫ ھر ﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺑﺳﺎزﯾم ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر ﻧﺧواھد ﺑود ؟ اﻟﺑﺗﮫ در دﻧﯾﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ : ﻗطﻌﺎ و ﺑدون‬
‫ﺗردﯾد ھر ﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺑﺳﺎزﯾم ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر ﻧﺧواھد ﺑود. زﯾرا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر ﺑﺎز ھم اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. ﺑرای ﻣﻼﺣظﮫ اﺳﺗدﻻل‬
‫آن ، ﻟطﻔﺎ ﻣﺻوﺑﮫ 05 ﻧﻔر از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﮐﺷور در ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ را در ﻟﯾﻧ ﮏ زﯾر ﻣﻼﺣظﮫ‬
‫ﻓرﻣﺎﯾﯾد‬
‫:1081=‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id‬ﻣﺻوﺑﮫ-ﺷوراي-ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-ھﻣﮕﺎﻧﻲ-در-ﻣورد-اﯾﻧﻛﮫ-ﭼرا-‬
‫ﻣﺷﻛل-ﺗردد-ﺷﮭرھﺎي-ﻣﺎ-ﺣل-ﻧﻣﻲ -ﺷود؟:97=‪&catid‬ﺷوراي-ھﻣﺎھﻧﮕﻲ -ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-ھﻣﮕﺎﻧﻲ -ﻛﺷور121=‪&Itemid‬‬
‫ﺿﻣﻧﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرھﺎی دﻧﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ھﺎ را ھم ﻧدارﯾم. در‬
‫ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ اﺷﺎره ﺷده اﺳت‬
‫:9381=‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id‬ﻣﺣدود-ﺳﺎزي-ﺧودروھﺎي-اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ-ﻣوﺗوري-)ﺷﺧﺻﻲ-و-‬
‫ﻣوﺗور-ﺳﯾﻛﻠت:97=‪)&catid‬ﺷوراي-ھﻣﺎھﻧﮕﻲ -ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-ھﻣﮕﺎﻧﻲ-ﻛﺷور 121=‪&Itemid‬‬
‫)4( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Ali Amin, Shahrokh Zohrabzadeh and 2 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬
‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬
‫‪Top Contributor‬‬
‫دوﺳﺗﺎن ﻣطﻠب ذﯾل در ﺧﺻوص ﭘل ﺻدر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد. ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮫ ﮔوش ﻣﺳوﻟﯾن ﺑرﺳد ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذر ﺧوﺑﯾﺳت‬
‫ﻣﻌﺎون ﻓﻧﯽ ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺗﯾن ﻧﯾوز‬
‫ﭘل ﺻدر، ظرﻓﯾت ﺳرﻋت 08 ﮐﯾﻠوﻣﺗر را دارد/ ﻋدم وﺟود ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ،" ﺷوﺧﯽ ﺑزرگ" اﺳت/ ﺑزرﮔراه ﺑﻌﺛت، دوطﺑﻘﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود‬
‫ﺗﯾن ﻧﯾوز | ﻣﻌﺎون ﻓﻧﯽ ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾر راه در ﺧﺻوص ﻋدم وﺟود ﺣﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑرای ﭘل دوطﺑﻘﮫ ﺻدر‬
‫ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد: اﯾن ﺣرف ﺷوﺧﯽ ﺑزرﮔﯽ اﺳت .‬
‫ﻣﺎزﯾﺎر ﺣﺳﯾﻧﯽ در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﯾن ﻧﯾوز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺻﺣﺑتھﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾر راه ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر وﺟود ﺗراﻓﯾﮏ در ھر دو طﺑﻘﮫ در زﻣﺎن ﭘﯾﮏ ﺗراﻓﯾﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن‬
‫ﻋدم وﺟود ﺣﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑرای اﯾن ﭘروژه ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد: اﯾن ﺣرف ﺷوﺧﯽ ﺑزرﮔﯽ اﺳت و اﮔر دوﺑﺎره ﺑﺧواھم ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم ﺗﮑرار ﻣﮑررات اﺳت؛ ھﻣﭼﻧﯾن‬
‫ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘل ﺻدر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب در ﻣطﺑوﻋﺎت وﺟود دارد .‬
‫وی در اداﻣﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣواردی ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺳ رﻋت ﺣداﮐﺛر 06 ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺑرای ﭘل ﺻدر وﺟود دارد، اظﮭﺎر ﮐرد: اﯾن ﭘل از دوام و اﺳﺗﺣ ﮑﺎم ﻻزم ﺑرﺧوردار‬
‫اﺳت. از ﻧظر ﻣﻌﺎوﻧت ﻓﻧﯽ ﻋﻣراﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ط راح ﭘروژه ھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭری، ﺳرﻋت طرح، ﺑر روی ﭘل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﻧل 08 ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده اﺳت .‬
‫ﻣﻌﺎون ﺷﮭردار ﺗﮭران اﻓزود: ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻓزاﯾش و ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺑر ﻋﮭده ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ و ﭘﻠﯾس راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ اﺳت و ﺑر اﺳﺎس ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ھﻣﭼون اﯾﻣﻧﯽ‬
‫و ﻓرھﻧﮓ راﻧﻧدﮔﯽ ﺳرﻋت را ﺑﮫ 06 ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﮐﺎھش داده اﻧد .‬
‫ﺣﺳﯾﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘراﮐﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت در ﺧﺻوص دوطﺑﻘﮫ ﮐردن ﺑزرﮔراه ﺑﻌﺛت ﻧﯾز ﮔﻔت: ﺷﮭرداری ﻗﺻد دوطﺑﻘﮫ ﮐردن ﺑزرﮔراه ﺑﻌﺛت را ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ‬
‫ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧوﺳﺎزی ﭘل ﻓرﺳوده در آن ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫72 ‪Page 15 of‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬

‫∑‬
‫‪Peyman‬‬
‫‪Peyman Moayed‬‬
‫‪Manager‬‬
‫آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ طﺑﻔﺎﺗﯽ ﮐردن ﺑزرﮔراھﮭﺎ ﻣﯾﺷود ﺷﻠوﻏ ﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی داﺧل ﺷﮭر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش زﯾﺎدی از آن ﺑﺎ ﭘﺎرک ﺧودرو )ﺑﻌﺿﺎ ﺗﺎ‬
‫ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ﺑﺻورت دوﺑﻠﮫ( ﻓﺿﺎی ﺗردد را ﻣﺳدود ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺎﻋ ث ﮐﻧدی ﺣرﮐت ﻣﯾﺷود؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮕﮭﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ ﻓواﺻل ﮐوﺗﺎه از ھم اﻣﮑﺎن آزاد ﮐردن ﻓﺿﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن‬
‫ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺗردد ﺧودروھﺎ راه ﺣل ارزاﻧﺗر و راﺣﺗﺗری ﻧﯾﺳت؟ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮕﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﺷﻠوغ ﯾﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی اﺻﻠﯽ و در ﻧزدﯾﮑﯽ اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺗرو‬
‫اﻧﺑوھﯽ از ﺗراﻓﯾﮏ ﺧودروھﺎ را ﮐم ﮐﻧد. ﺑرای اﯾن ﻣﻧظ ور ﺷﮭرداری ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑرای ﺧرﯾد ﺑﻠوﮐﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ از زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﯾﻧﮑﺎر را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارد؟ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن‬
‫اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ ﺑرای ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻓراھم ﮐﻧد. ﻗطﻌﺎ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺷد. ﺿﻣن‬
‫اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗرﮐﯾب ظﺎھری ﺷﮭر ﻧﯾز آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑزرﮔراھﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ آن آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد ﺑﮭﺗر ﺣﻔظ ﺧواھد ﺷد.‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪ahmad‬‬
‫‪ahmad vafaei‬‬
‫‪Engineer‬‬
‫ﯾﮑﯽ از اوﻟوﯾت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم ﺗﮭران و ﻣﮭﻣﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﺷﮭر ﺗﮭران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣل ﻣﺷﮑل ﺗراﻓﯾﮏ اﺳت و ﺣل ﺷدن ﺗراﻓﯾﮏ ھﯾﭻ راه ﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺟز اﯾﺟﺎد ﺷﺑﮑﮫ ﺟﺎﻣﻊ‬
‫ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﻣدرن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ﻣردم ﻧدارد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺗرو و ﺧطوط رﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺟزو اوﻟﯾن اوﻟوﯾت ھﺎی ﺷﮭری ﺑﺎﺷد . اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ‬
‫ﭘروژهای ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎي ﻣﯾﻠﯾﺎردي - ﻧﺟوﻣﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺎور ) ﭘل ﺻدر ( ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﭘﯾوﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ، اﻧﮕﯾزه ﺳﯾﺎﺳﻲ و ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودن ﭘروژه و ﺑﻌد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﻲ آن ﺑﺎﻋ ث ﺗﻌرﯾف و اﺟراي‬
‫آن از ﺳوي ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭري ﺑود . در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﮔر اﯾن ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ وﺗﻘوﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ اﺧﺗ ﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ، اﻣروز ﺷﺎھد اﻓزاﯾش ﮐﯾﻠوﻣﺗرھﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺗرو ﺷﮭر‬
‫ﺗﮭران ﺑودﯾم.‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Shermin‬‬
‫.‪Shermin Hedayat, E.I.T‬‬
‫‪Engineer‬‬
‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺗﻘﯽ زاده، ﻣﺗﺷﮑرم از اﯾﻧﮑﮫ ﻧظر ﺑﻧده رو ﻣﻼﺣظﮫ ﮐردﯾد و ﻣن ھم ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﺎرﻧﻣﺎ ﭘﯾوﺳت ﺷده ﺑود را ﺧواﻧدم. ﻣﻧظور ﻣن از ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﺎﺑر ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ‬
‫آن ﺗﻌدادی اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺣﺟم ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﻣﺎﻟﯽ – ﺟﻧوﺑﯽ ﻣوﺟود از آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد، ﺳطﺢ ﺳروﯾس ھﯾﭻ ﮐدام اف ﻧﺧواھد ﺷد. ﮐﮫ ﺑوﺿوح دو ﺑزرﮔراه ﺻدر )در ﺣﺎﻟت‬
‫ﻋﺎدی در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ( و ﺷﮭﯾد ﭼﻣران در ﺑرﺧﯽ روزھﺎ و در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯾﮏ ﺗراﻓﯾﮏ، راھﺑﻧداﻧﮭﺎی طوﻻﻧﯽ دارﻧد )ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺳطﺢ ﺳروﯾس ھر دوی آﻧﮭﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺳطﺢ اف‬
‫اﺳت( . ﺑررﺳﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﮭران در ﺳطﺢ ﮐﻼن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ای ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳت ﮐﮫ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺣرﮐت در ﻣﺣور ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ‬
‫ﻏرﺑﯽ را دارد. ﺣﺎﻻ ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ ﮐوﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ، ھر دوی ﺑزرﮔراھﮭﺎ ﻣذﮐور ﺑﮫ ﺳطﺢ اف ﺑرﺳد، ﺧوب ﺗﺎﺧﯾر ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ ﺑرای راﻧﻧدﮔﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ! ﺑرای ھﻣﯾن‬
‫اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻣﻌﺎﺑر ﺗﺎ ﺣد ﻣﻌﻘول آن ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎده ﮐردن ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺗراﻓﯾ ﮏ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎھش زﻣﺎن ﺳﻔر ﺑرای اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ﻣﯾﮑﻧد. ﺑﮫ‬
‫ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل، اﮔر ﻣﺳﺎﻓران اﺗوﺑوس ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﺗوﺑوس ﺑﮫ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﯽ رﺳد، ﺣق ﺗﻘدم ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﺧواھد ﺑود، ﺧوب اﯾن ﻣﺷوق ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ‬
‫اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد. در ﻣدﻟﺳﺎزی ﺷﺑﮑﮫ ای ﺑرای ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﻟﯾن در اوﺗﺎوا، زﻣﺎن ﺗوﻗف اﺗوﺑوس ھﺎ در ﭘﺷت ﭼراغ ﻗرﻣز در ﺷﻠوﻏﺗرﯾن ﺗﻘﺎطﻊ را ﺗﺎﺣداﮐﺛر 06 ﺛﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎھش دادم و وﻗﺗﯽ‬
‫ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺳرﯾﻌﺗر از ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ ﺧود از ﺗﻘﺎطﻊ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد، ﺣس ﺧوﺑﯽ ﺧواھد داﺷت. اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﺗداﺑﯾر ﻣﺳﺗﻠزم وﺟود ﻣﻌﺎﺑر ﻧﺳﺑﺗﺎ ﭘوﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را‬
‫ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑدھد ﮐﮫ اﮔر اﺗوﺑوس ﺳﻔر ﮐﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻌت ﺧواھد ﺑود .‬
‫ﻗﺿﺎوت ﺑﻧده در ﻣورد ﮐﺎراﯾﯽ ﺑزرﮔراه ﺻدر ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ آﻣﺎر آن اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺛﺑت آﻧﮭﺎ در ﻣﺎھﮭﺎی آﯾﻧده ﺑﮭره ﺑرداری از اﯾن ﻣﻌﺑر ﺑﮫ دﺳﺗﻣﺎن ﺧواھد رﺳﯾد.‬
‫‪Like‬‬

‫72 ‪Page 16 of‬‬

‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
o
o
o

Reply privately
Delete
2 months ago

∑
Shahrokh
Shahrokh Zohrabzadeh
Mr

o
o
o
o

‫راه اﻧدازی ﮐﻣﭘﯾن ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺣدودﺳﺎزی ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﯾده ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧدی اﺳت و ﺑﻧده آﻣﺎدﮔﯽ ﺧودم رو ﺑرای ھﻣﮑﺎری در اﯾن ﺧﺻوص‬
‫اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم‬
Unlike
Reply privately
Delete
2 months ago
sheida roshankhah, Majid Babaie, MBA, PMP and 2 others like this

∑
‫اﻣﯾر‬

‫ اﻣﯾر‬jafarpur
Manager in Transportation Policy Making at Government of I.R.Iran

o
o
o
o

‫ﻣن ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺳووﻟﯾت اداری و ھم ﺷﮭروﻧدی ﻧظر ﻣﮭﻧدس ظﮭراﺑزاده را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم‬
Unlike
Reply privately
Delete
2 months ago
Shahrokh Zohrabzadeh, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this

∑
Ali
Ali Amin
Student at IKIU
‫ﻣﻣﻧون آﻗﺎی ﺗﻘﯽ زاده از ﻣطﺎﻟب ﺧوﺑﺗون، ﺑرای ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻔﯾد ﺑود‬

o
o
o
o

Like
Reply privately
Delete
2 months ago

∑
Hazrati
Hazrati Metro
translator & researching in tehran metro

Page 17 of 27
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫ﺳﺎﺧت ﭼﻧﯾن ﺑزرﮔراھﻲ ھزﯾﻧﮫ ھﺎي ﮔزاﻓﻲ داﺷﺗﮫ ﻛﮫ ﺑرﮔﺷت ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت . ﺣﺎل ﻛﮫ اﯾن ﻛﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﭼﮫ درﺳت و ﭼﮫ ﻧﺎدرﺳت ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﻛرد ؟ ﺑﺎﯾد ﭼﺎره اي اﻧدﯾﺷﯾد ﺗﺎ وﺿﻊ‬
‫اﯾن ﺑزرﮔراه ﺑﮭﺗر ﺷود .وﺟود ﻣدﯾرﯾت ﻛﺎرآﻣد و ﻣوﺛر در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑر ﭘﺎره اي از اﯾن ﻣﻌﺿﻼت ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷود. ﭘس ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺗﺧﺻﺻﻲ و ﻗوي ﻧﺳﺑت‬
‫ﺑﮫ رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﻛل ﻛﻣك ﻛﻧﯾم.‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Ebrahim‬‬
‫‪Ebrahim Issai‬‬
‫‪Board Member, Amout Sepehr Company‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﭘﺎس از ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑرای طرح اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﮭم‬
‫ﻣن ھم از زﻣﺎن ورود ﺑﮫ اﯾن ﮔروه طرح ﮐردن اﯾن ﭘروژه را در ذھن داﺷﺗم و ھر ﭼﻧد ﻓرﺻت ﻧﮑردم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧظرات دوﺳﺗﺎن ﻓرھﯾﺧﺗﮫ را ﺑﺧواﻧم، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اﯾن‬
‫ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑرای ﻣن ﮐﮫ از 2-3 ﺳﺎل ﭘﯾش درﮔﯾر آن ﺑوده ام، ارزش اﯾﻧﻘدر ھزﯾﻧﮫ را ﻧداﺷت. ﺑﺎ ﻧﺻف ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﮐﻣﺗر از اﯾن ھزﯾﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺗرو ﺳﺑﮏ )اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺧش ﺳﺎزه ای آن( ﻗﺎﺑل‬
‫ﺳﺎﺧت ﺑود‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Majid Babaie, MBA, PMP, Shahrokh Zohrabzadeh like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Shahrokh‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh‬‬
‫‪Mr‬‬
‫ﺟﻧﺎب ﺷرﻣﯾن ھداﯾت، ﻋرض ﺳﻼم و ادب دارم‬
‫ﻣﺷﮑل ﻓﻘط راﺳﺗﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺟﻧوﺑﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧﯾﺳت. ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎت ﺗراﮐم ﺗراﻓﯾﮏ و ﺳطﺢ ﺳروﯾس اف وﺟود دارد. در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ھم ﮔرﻓﺗﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﮫ ﻧﺎﺷﯽ از‬
‫ﺧود ﻣﻌﺑر، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻋدم ﭘذﯾرش ﻣﻌﺑر ﭘﺎﯾﯾن دﺳﺗﯽ اﺳت و راه ﭼﺎره ای ﻧﯾز وﺟود ﻧدارد .‬
‫ﻓﮑر ﻧﮑﻧم در دﻧﯾﺎ ﮐﻼن ﺷﮭری وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﺑر آن در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺳروﯾس اف ﻧرﺳد. ﻟذا ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل ﺑرای ﻣﺷﮑل ﺗراﻓﯾﮏ ﺧودرو ﺑﮫ‬
‫ﻧوﻋﯽ رھﺎ ﮐردن آن، آن ھم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺑزرﮔراھﯽ در ﺗﮭران ﺧﺻوﺻﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳت، و اﯾﺟﺎد زﯾرﺳﺎﺧت ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن، و ﻧﮫ‬
‫ﺧودرو اﺳت .‬
‫در ﺑﺧش ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﺗﮭران ﻓواﺻل ﻣﯾﺎن ﺑزرﮔراهھﺎ در ھر دو راﺳﺗﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ-ﻏرﺑﯽ، 1 اﻟﯽ 2 ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﯾن ﺗراﮐم ﺷﺑﮑﮫ ﺑزرﮔراھﯽ‬
‫ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎز ھم ﺳطﺢ ﺳروﯾس اف ﮔرﯾز ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Behyar‬‬
‫.‪Behyar S‬‬
‫‪Technical Director at Rayan Diesel‬‬

‫72 ‪Page 18 of‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم ﺣﺿرﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻋرض ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑول داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﯾﻣﺎر اﺳت و اﺟرای دﺳﺗور ﭘزﺷﮏ را ﺑرای ﺧود واﺟب ﺑداﻧد ﻣؤﺛر‬
‫ﺧواھد ﺑود. ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻗﺑول ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن دو طﺑﻘﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ را ﮐﮫ ﺣل ﻧﮑرده ﻣزﯾد ھم ﺷده اﺳت، ﺑﻌد درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن راه ﺣل ﺗﺧﺻﺻﯽ و‬
‫ﻗوی ﺑدھﻧد. در اﯾن ﺷراﯾط ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺧود را ﻗﺑول ﻧدارﻧد ﮐﺎر اول ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻗﺑول اﺷﺗﺑﺎه و ﻋدم ا ﺻرار ﺑر ﺗﮑرار آن در آﯾﻧده و ﺗﻣرﮐز ﺑر اﻓزاﯾش ﻣطﻠوﺑﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬
‫ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐم آﻻﯾﻧده اﺳت.‬
‫‪Unlike‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪kiarash Ghasemlou, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪elnaz‬‬
‫‪elnaz irannezhad‬‬
‫‪Transportation modeling at Iran University of Science and Technology‬‬
‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم ﺣﺿرﺗﯽ، ﺑﻧده ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮐﺎھش زﯾﺎﻧﮭﺎی اﯾن طرح ﻣﯽ ﺷود، ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺧﺻﯾص ﯾﮏ ﺧط رﻓت و ﺑرﮔﺷت وﯾژه‬
‫اﺗوﺑوس در ﭘﺎﯾﯾن ﭘل اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﺎﺷد .، ھرﭼﻧد اﯾن طرح ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎرﺑرﯾﮭﺎی اطراف و ﺑررﺳﯾﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗر ھﻣراه ﺑﺎﺷد‬
‫)1( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh likes this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Mehrdad‬‬
‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬
‫-‬‫ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ دھم ﯾﮏ ﺧط وﯾژه ﺑﯽ آر ﺗﯽ در ﭘﺎﯾﯾن و ﯾﮏ ﺧط وﯾژه ﺑﯽ آر ﺗﯽ ﺳرﯾﻊ در ﺑﺎﻻ )ﻓﻘط ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺗوﻗف در ﮐل ﻣﺳﯾر( اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم و اﯾن اﺗوﺑوس ھﺎ از ﺗوﻧل ھم‬
‫ﻋﺑور ﮐﻧﻧد و در داﺧل ﺗوﻧل اﺟﺎزه ﻋﺑور از ﺧط اﺿطرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﻧﯾﻠﯾش و ﮐردﺳﺗﺎن ﺟﻧوب ﺑروﻧد و اﻧﺷﻌﺎب ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺻﻧﻌت و ﮐﺎج و ﺑوﻟوﻟرز ﮐﺷﺎورز و ﺧط‬
‫ﺑﯽ آر ﺗﯽ وﻟﯽ ﻋﺻر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷود‬
‫)4( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Shermin Hedayat, E.I.T. and 2 others like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬
‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬
‫‪Top Contributor‬‬

‫اﻗﺗﺻﺎد اﯾران دﭼﺎر ﭘدﯾده "ﻧﻔرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ" ﺷده اﺳت / ﺳﺎﺧت اﺗوﺑﺎن دو طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺗرو‬
‫‪http://tinn.ir/vdcbg8b8wrhb0wp.uiur.html‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫72 ‪Page 19 of‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬

‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Ebrahim Issai and 1 other like this‬‬

‫∑‬
‫‪Ali‬‬
‫‪Ali Amin‬‬
‫‪Student at IKIU‬‬
‫ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در طول و ﺗﻣﺎم وروی ھﺎی ﭘل و ﺗوﻧل ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺣﺟم ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﺳﯾرھﺎی ﭘﯾش رو ھم اﻗداﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑﺎﺷد‬
‫‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Behnam‬‬
‫‪Behnam Aliazar‬‬
‫‪head of superstructure & systems group at Metra Consulting Engineers‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده در ﺧﺻوص ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑوﯾژه ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ھﯾﭻ وﻗت اﯾﺟﺎد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﭘﯾﮕﯾری ﻧﺷده اﺳت‬
‫اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ در ﺳطﺢ ﮐﺷور ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم‬
‫اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ روﯾﺎی دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺣداث ﺗوﻧل و ﺑزرﮔراھﮭﺎی دوطﺑﻘﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳ ت و ﺑرای ﻋﻣوم ﮐﺎرﺑران ﻣﻠﻣوس ﺷده اﺳت.‬
‫ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم اﮔر در ﺳطﺢ ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻣﺳﯾر ﺗﮭران - ﮐرج - ﻗزوﯾن ﯾﮏ راه آھن ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر اﺣداث ﺷود ﺑﺎ ﺟذب ﺗراﻓﯾﮏ از ﻣﺳﯾر اﺗوﺑﺎن ، دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ‬
‫اﺣداث ﯾﮏ ﺑﺎﻧد دﯾﮕر روی اﺗوﺑﺎن ﻣوﺟود ﻧﺧواھد داﺷت . و اﻗﺑﺎل ﻋﻣوﻣﯽ از اﯾن ط رح در ﺳﺎﯾر ﻣﺣورھﺎ ﻧﯾز ﺗﺳری ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﻧﮕﺎه ﻣردم و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر روﯾﺎ‬
‫ﺑودن ﻧﯾز از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت .‬
‫ﺑﮫ ﻗول آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﺧرم وزﯾر راه دوﻟت ﺧﺎﺗﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم رﯾﻠﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در ﮐﺷور ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣدﯾراﻧﯽ ﺷﺟﺎع و ﻣﺻﺻم و ﺑﺎ ﺟرات دارد ﺗﺎ ﻓرھﻧﮓ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم رﯾﻠﯽ‬
‫ﺳرﯾﻊ در ﮐﺷور ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﻣﯾد وارم در دوﻟت ﺟدﯾد اﯾن ھﻣت در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔﯾرد .‬
‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻋﻠﯽ رﻏم ﻣوارد اﺷﺎره ﺷده ﺗوﺳط دوﺳﺗﺎن دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزی در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ذات اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎﻻ ﺧود ﺟذب از‬
‫ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھد داﺷت.‬
‫)2( ‪Like‬‬
‫‪Reply privately‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪2 months ago‬‬
‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Ebrahim Issai like this‬‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫∑‬
‫‪Mehrdad‬‬
‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬
‫--‬

‫و اﻣﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ در ﻣورد ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕرش ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر و اﯾن ﻣوﺿوع را اﻣر ﻣﺛﺑت ﻧﭘﻧداﺷﺗن" ،‬
‫ﻣن آﻣﺎده ھﺳﺗم ﺗﺎ ﻣوﺿوع را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻗرار دھم ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﭘذﯾرد و روی اﯾن‬
‫ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﺻورت ﭘﺎورﭘوﯾﻧت آﻣﺎده ﮐﻧد. در اﯾن ﺻورت اﺑﺗدا در ﮐﺎرﮔروه 8 ﻧﻔره ﻣطرح ﮐرده و ﻧﺗﯾﺟﮫ را در‬
‫ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ 05 ﻧﻔره طرح ﺧواھﯾم ﮐرد. ﺿﻣﻧﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺷورا ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد ، ﻟﯾﻧﮏ زﯾر را‬
‫ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣﺎﯾﻧد‬
‫‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=79:%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A‬‬‫-88%9‪%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D‬‬

‫72 ‪Page 20 of‬‬
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

challenges of Top management auditchallenges of Top management audit
challenges of Top management audit
Reza Seifollahy382 visualizações
Positive psychlogy in organizationsPositive psychlogy in organizations
Positive psychlogy in organizations
mohamad forouhar490 visualizações
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژیدستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
عباس بني اسدي مقدم812 visualizações
0 illustration0 illustration
0 illustration
Somayeh Mehrizi892 visualizações
Khon,هماتولوژی,hematologyKhon,هماتولوژی,hematology
Khon,هماتولوژی,hematology
Armen Poghosiyan10.7K visualizações
Expo planExpo plan
Expo plan
Bahram Hooshyar Yousefi958 visualizações
Six thinking hatsSix thinking hats
Six thinking hats
Mohammad Hassan Adjigol698 visualizações
مناظرهمناظره
مناظره
Neda Jafari1.3K visualizações
formatformat
format
Alireza Chalekaee100 visualizações
خرید ملک در ازمیرخرید ملک در ازمیر
خرید ملک در ازمیر
mohammaddoge80 visualizações
معرفي کتاب فرق الشيعهمعرفي کتاب فرق الشيعه
معرفي کتاب فرق الشيعه
Neda Jafari3K visualizações

Destaque(19)

鯖江夕景鯖江夕景
鯖江夕景
青島 英和1.4K visualizações
Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?
Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?
Nobuyuki Matsui1.8K visualizações
PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016
PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016
Wykładzina - spotkania profesjonalistów komunikacji578 visualizações
MyResearch_adMyResearch_ad
MyResearch_ad
Faidon Brotzakis450 visualizações
Tarea karla torresTarea karla torres
Tarea karla torres
katopo658 visualizações
Aporte del craeAporte del crae
Aporte del crae
Elizabeth Huisa Veria967 visualizações
ครูยอดครูยอด
ครูยอด
พิชิตชัยชาญ วรรณบุตร751 visualizações
The Farm by BBDO, 2014.The Farm by BBDO, 2014.
The Farm by BBDO, 2014.
BBDO945 visualizações
Comics analysis nick fiorentinoComics analysis nick fiorentino
Comics analysis nick fiorentino
Westminster MassComm352 visualizações
Project outlineProject outline
Project outline
chalkyface443 visualizações
5 amazing tips for interview by Jubaer5 amazing tips for interview by Jubaer
5 amazing tips for interview by Jubaer
Abu Jubaer491 visualizações
periferitos deentradaperiferitos deentrada
periferitos deentrada
jhon pintag608 visualizações
Saatchi and saatchibtehrnytejytrSaatchi and saatchibtehrnytejytr
Saatchi and saatchibtehrnytejytr
vnieuwbtwiugfty480 visualizações

Similar a دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ

Miljö farsiMiljö farsi
Miljö farsiCenterpartiet
84 visualizações2 slides
آخرت و خداآخرت و خدا
آخرت و خداNeda Jafari
1.3K visualizações7 slides
Emam SadeghEmam Sadegh
Emam Sadeghgueste54dd63
370 visualizações4 slides

Similar a دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ(20)

خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایرانخبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران
خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران
Majid Babaie, MBA, PMP589 visualizações
خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایرانخبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران
خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران
Majid Babaie, MBA, PMP718 visualizações
Miljö farsiMiljö farsi
Miljö farsi
Centerpartiet84 visualizações
آخرت و خداآخرت و خدا
آخرت و خدا
Neda Jafari1.3K visualizações
Emam SadeghEmam Sadegh
Emam Sadegh
gueste54dd63370 visualizações
داستان زندگي شعيب پيامبرداستان زندگي شعيب پيامبر
داستان زندگي شعيب پيامبر
Neda Jafari417 visualizações
تغذیه درمانگرتغذیه درمانگر
تغذیه درمانگر
Farid Kamali875 visualizações
Jobb farsiJobb farsi
Jobb farsi
Centerpartiet106 visualizações
Hassan semyari  data centerHassan semyari  data center
Hassan semyari data center
arichoana1.8K visualizações
IJME_Volume 2_Issue 3_Pages 51-63.pdfIJME_Volume 2_Issue 3_Pages 51-63.pdf
IJME_Volume 2_Issue 3_Pages 51-63.pdf
MarcelinoVargasQuea16 visualizações
باغ کالاباغ کالا
باغ کالا
mohammaddoge58 visualizações
Zu212671044Zu212671044
Zu212671044
World secrets671 visualizações
چمن مصنوعیچمن مصنوعی
چمن مصنوعی
miladdel59 visualizações
Roznamenegari CyberRoznamenegari Cyber
Roznamenegari Cyber
Novinidea1.7K visualizações
آزمایش روی حیواناتآزمایش روی حیوانات
آزمایش روی حیوانات
Farid Kamali389 visualizações
Nok1Nok1
Nok1
mohammadgh1.1K visualizações

Mais de Majid Babaie, MBA, PMP(20)

اصلاح الگوی مصرف, نقطه شروع برجام 2اصلاح الگوی مصرف, نقطه شروع برجام 2
اصلاح الگوی مصرف, نقطه شروع برجام 2
Majid Babaie, MBA, PMP305 visualizações
جایگاه حمل ونقل ریلی در دولت یازدهمجایگاه حمل ونقل ریلی در دولت یازدهم
جایگاه حمل ونقل ریلی در دولت یازدهم
Majid Babaie, MBA, PMP525 visualizações
علم بهتر است یا ثروت؟علم بهتر است یا ثروت؟
علم بهتر است یا ثروت؟
Majid Babaie, MBA, PMP479 visualizações
انفولانزای ریلی در بخش مسافریانفولانزای ریلی در بخش مسافری
انفولانزای ریلی در بخش مسافری
Majid Babaie, MBA, PMP554 visualizações
5 reasons to ride a car5 reasons to ride a car
5 reasons to ride a car
Majid Babaie, MBA, PMP312 visualizações
آیا تکنولوژی انسانیت را هدف گرفته؟آیا تکنولوژی انسانیت را هدف گرفته؟
آیا تکنولوژی انسانیت را هدف گرفته؟
Majid Babaie, MBA, PMP520 visualizações
از کدام رانت می گوئیداز کدام رانت می گوئید
از کدام رانت می گوئید
Majid Babaie, MBA, PMP398 visualizações
نقشه طرح های ریلی کشورنقشه طرح های ریلی کشور
نقشه طرح های ریلی کشور
Majid Babaie, MBA, PMP471 visualizações
الزامات تحقق رشد حمل ونقل ریلیالزامات تحقق رشد حمل ونقل ریلی
الزامات تحقق رشد حمل ونقل ریلی
Majid Babaie, MBA, PMP525 visualizações

دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ

 • 1. ‫ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫دوطﺒﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑﺰرﮔﺮاه ھﺎ , ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ روﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ‬ ‫واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫اﺳﻔﻧد 2931‬
 • 2. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫ﻣدﯾران اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻣﺟﯾد ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣوﺳس اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻣﮭرداد ﻧﺟﻔﯽ‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش زﯾرﺑﻧﺎھﺎ و اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻣرﺗﺿﯽ ﻧﺎﺻرﯾﺎن‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻋﻠﯽ اﺻﻐر ﺷﻔﯾﻊ ﻧﺎدری‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻧﺎدر‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﯾوﻧس ﻏرﺑﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺣﻣل وﻧﻘل ھواﯾﯽ‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﮐﺷﺎورزﯾﺎن‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه‬ ‫ﺧﺎﻧم دﮐﺗرﺛﺎﻣﻧﯽ‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ھوﺷﻣﻧد‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﺳﯾﺎدت ﻣوﺳوی‬ ‫72 ‪Page 2 of‬‬
 • 3. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻧﻈﺮات‬ ‫)ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻧﻈﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﮑﺎر ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ(‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه 26 ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﺰرﮔﺮاه ھﺎ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣ ﻞ ﻣﻌﻀ ﻞ ﺗﺮاﻓﯿ ﮏ ﻧﻤ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ﺗﻮﺳ ﻌﮫ ﻣﻌ ﺎﺑﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﮭﺮی ﺗﻮﺟﮫ زﯾﺎد ﺑﮫ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی ﺧﻮدروﻣﺤﻮری ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﮫ راه ﺣﻞ ھﺎی ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘ ﮫ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺠﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺴ ﯿﺮھﺎی ﺟﺪﯾ ﺪ ﺑ ﺮای ﺗ ﺮدد‬ ‫ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﭼﺮا در اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ ھﺎی رﻓﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﮭﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﺮو و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺮای آن در ﮐﻼن ﺷ ﮭﺮ ﺗﮭ ﺮان‬ ‫طﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺮای ﭘﻞ ﺻﺪر ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨ ﺪه ﺗ ﺮدد ﺧ ﻮدرو ﺷﺨﺼ ﯽ ﻧﻈﯿ ﺮ ‪ Road Diet‬ﮐ ﮫ در اﻏﻠ ﺐ ﮐ ﻼن‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑ ﮫ درﺳ ﺘﯽ اﺟ ﺮا ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد , ھﻨ ﻮز درک درﺳ ﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی اﺟﺮاﯾ ﯽ در اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﻮزه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‬ ‫روﯾﮑﺮد ھﺰﯾﻨﮫ - ﻣﻨﻔﻌﺖ در اﺟﺮای ﭘﻞ ﺻﺪر ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﯾ ﺪه و ﺑ ﺎ ﺻ ﺮف ﭼﻨ ﺪ ﺻ ﺪ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮑ ﯽ ﻣﺴﯿﺮﻣﺘﻨﺎﺳ ﺐ‬ ‫ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ اﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟‬ ‫از ﻣﻨﻈﺮ ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑ ﯽ ﭘﻮﺷ ﺶ داده ﺷ ﺪه , ﭘ ﻞ ﺻ ﺪردر ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ ﮔﺰﯾﻨ ﮫ اﯾﺠ ﺎد ﻣﺘ ﺮو در ﻣﺴ ﯿﺮ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮرﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫از ﻣﻨﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا , ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی( ﻋﻠﯽ اﻟ ﺮﻏﻢ ﺑﺤﺮاﻧ ﯽ ﺑ ﻮدن‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ , اﺣﺪاث ﭘﻞ ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدرو و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ )اﺗﻮﺑ ﻮس ﯾ ﺎ‬ ‫ﺗﺮن ھﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺮو( در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﮔﻮﯾﺎی ﺿﻌﻒ طﺮاﺣ ﯽ در ﺑﺨ ﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮑ ﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از اﻓﺘﺘﺎح ﭘﻞ ﺻﺪر ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽ دھ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‬ ‫در ﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی‬ ‫ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐ ﺰ ﮔ ﺮدد , ﻻزم اﺳ ﺖ ﺑ ﺮای ﻣ ﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮭﺘ ﺮ ﺗﻘﺎ ﺿ ﺎی ﺳ ﻔﺮ ﻧﯿ ﺰ ﺗﻤﮭﯿ ﺪاﺗﯽ‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد‬ ‫72 ‪Page 3 of‬‬
 • 4. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMPSecretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺧت طﺑﻘﮫ دوم ﺑزرﮔراه ﺻدر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت. از ﻧﮕﺎه ﻓﻧﯽ و ﻣدﯾرﯾت اﺟراﯾ ﯽ اﻟﺣ ق ﺟ ﺎی ﺗﺑرﯾ ﮏ و‬ ‫ﺗﺣﺳﯾن دارد. ﺑﮫ ﺟرات ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﭘروژه ﺑزر گ ﺷﮭری ﻗﺑﻼ در ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘروژه ھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران اﻧﺟﺎم‬ ‫ﻧﮕردﯾده اﺳت. ﻗطﻌﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﭼﻧﯾن ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ ﺑرای اﺟرا رﻓﻊ ﮔﻠوﮔﺎه ھﺎی ﺗراﻓﯾﮑ ﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرﺑوط ﮫ ﺑ وده اﺳ ت و‬ ‫ﺣﺗﻣﺎ ذﯾل ﭼﻧﯾن طرح ﻣﮭﻣﯽ ﺗﺎﺋﯾد ﭼﻧدﯾن ﻣﮭﻧدس ﻣﺷﺎور ﺗراﻓﯾﮏ و ﺣﻣل و ﻧﻘل ھم وﺟ ود دارد. در ط ول اﺟ رای ط رح و ﭘ س از‬ ‫اﻓﺗﺗﺎح آن دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﭘﯾراﻣون اﺟرای اﯾ ن ﭘ روژه از ﻧﮕ ﺎه ﻣﺗﺧ ﺻﺻ ﯾن اﻣ ر اراﺋ ﮫ ﮔردﯾ ده اﺳ ت. ﻣﺟرﯾ ﺎن ط رح ﺑ ﺎ ذﮐ ر‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ و ﻣﺳﺗﻧداﺗﯽ اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو را ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﻗﻠﻣداد ﮐرده و ﭘﯾ ش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺛرات ﻣﺛﺑﺗﯽ در ﺟرﯾ ﺎن ﺣرﮐ ت ﺧودروھ ﺎ‬ ‫در ﻣﻧطﻘﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. از ﺳوی دﯾﮕر ﮔروھﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗراﻓﯾ ﮏ ھ م اﺻ وﻻ ﺑ ﺎ ﻣﻘوﻟ ﮫ ﺑزرﮔ راه ﺳ ﺎزی ﻣﺧ ﺎﻟف‬ ‫ﺑ وده و در ﺗ ﺎﺛﯾر ﭼﻧ ﯾن ﭘ روژه ھ ﺎﯾﯽ ﺑ ر روان ﺳ ﺎز ی ﺗراﻓﯾ ﮏ ﺗردﯾ د ﺟ دی دارﻧ د.‬ ‫ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾن ﭘروژه ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداری رﺳﯾده اﺳت ﺗب دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز از‬ ‫ﺟﻣﻠﮫ ﺑزرﮔراه ﺑﻌﺛت , آزادﮔﺎن و ھﻣت ھم ﮐﺎﻧدﯾدای ﺑﻌدی ﺑﺎﺷ ﻧد. اﻟﺑﺗ ﮫ دﯾﮕ ر ﺷ ﮭرھﺎ ھ م ﻧﺳ ﺑت ﺑ ﮫ اﯾ ن ﻣو ﺿ وع واﮐ ﻧش ﻣﺛﺑ ت‬ ‫ﻧﺷ ﺎن داده و ﺻ ﺣﺑت از اﺟ رای ﭘ روژه ھ ﺎی ﻣ ﺷ ﺎﺑﮫ در ﺷ ﮭرھﺎی ﻣﺗﺑ وع ﺧ ود ﻣ ﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧ د .‬ ‫ﺣﺎل ﺳوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار در ﺧﺻوص اﺟرای ﭘروژه ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﭼﮫ روﯾﮑردی را‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﭘﯾش ﮔرﻓت؟ ﻧﻘش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﺷﮭری ﻧظﯾ ر ﻣﺗ رو در اﯾ ن ﺑ ﯾن ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ود؟ در‬ ‫اﻧﺗﺧ ﺎب ﺑﮭﺗ رﯾن ﺳ ﻧﺎرﯾو ﻣطﺎﻟﻌ ﺎت ھزﯾﻧ ﮫ ﻣﻧﻔﻌ ت از ﻧﮕ ﺎه ﺷ ﮭر ی و ﺷ ﺎﯾد ھ م ﻣﻠ ﯽ ﭼ ﮫ ﺟﺎﯾﮕ ﺎھﯽ دارد؟‬ ‫ﺧوب اﺳت دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣوزه ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ دارای ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ھم ھﺳ ﺗﻧد در اﯾ ن ﺧﺻ وص ﻣﺷ ﺎرﮐت داﺷ ﺗﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد. ﺑﺎﯾد ﺑررﺳﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑزرﮔراه دوطﺑﻘﮫ ﺻدر ﭘس از اﻓﺗﺗﺎح ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت و آﯾ ﺎ ﺻ رف ﻣﯾﻠﯾﺎرھ ﺎ ﺗوﻣ ﺎن ھزﯾﻧ ﮫ در‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی آن ﻣﻧطﻘﯽ ﺑوده اﺳ ت؟‬ ‫)91( ‪Like‬‬ ‫)26( ‪Comment‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Unfollow‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Add to Manager's Choice‬‬ ‫‪Close Discussion‬‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫‪Comments‬‬ ‫‪HOSSEIN AMIN SADRABADY, ali delghavi and 17 others like this‬‬ ‫‪62 comments Jump to most recent comment‬‬ ‫∑‬ ‫‪Dr.En.Vida‬‬ ‫‪Dr.En.Vida SeyedNejadi‬‬ ‫‪Technische Sachbearbeiterin bei RAI‬‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾش اﻗﺗدار ﻧﯾروی ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻧﯽ و اﺟراﯾﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ و ﺑﺗﺻوﯾرﮐﺷﯾدن ﺛروت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ و ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﺳت ﮐﮫ در دور)ﻟ وپ( ﺑ ﯽ ﻓﮑ ری و ﺳ طﺣﯽ‬ ‫ﻧﮕری در ﻣﻘﺎطﻊ ﮐﻼن ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺳﻘوط ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎن ﻣﯽ ﭼرﺧد؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﯾ ﮏ از ﻣ ﺎ ﺧ ود را ﻣﺳ ول ﻧﻣ ﯽ داﻧ ﯾم و ﻣﻧﺗظ ر ﺗﺣ وﻟﯽ ﻋ ظ ﯾم از ﺟﺎﻧ ب ﻓ ﻼن ﻣﺳ ول‬ ‫ﺻﺎﺣب ﻧﺎم و ﻓﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺳﺗﯾم -ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھم از ﺧود ﻣﺎ ﺗﺷ ﮑﯾل ﺷده- ﺳﻘوط ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺎ ﭼﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮫ در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻧﻣﺎﯾﯽ)ﻟﮕﺎرﯾﺗﻣﯽ(‬ ‫اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت و ﺗﻠﻔﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن؛ ﻟذا ﺑﮫ ﺷﺧﺻﮫ ﻗدم اول را در راﺳﺗﺎی ﺧروج از اﯾن دور ﺑﺎطل، ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﯾﻧم.‬ ‫)5( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫72 ‪Page 4 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 • 5. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫‪Alireza Hashemi, ali delghavi and 3 others like this‬‬ ‫∑‬ ‫,‪Shadi‬‬ ‫‪Shadi, Karim‬‬ ‫)‪Managin director at Nou Andishan Rail Iranian (NARICO‬‬ ‫ﻧﻣﯽ داﻧم ﺗﺎ ﺑﺣﺎل در ﺗراﻓﯾﮏ طﺑﻘﮫ دوم ﺑزرﮔراه ﺻدر ﮔﯾر اﻓﺗﺎده اﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر‬ ‫ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﻣن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد و ھﻣﯾﻧط ور ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑزرگ و وﺳﻌت ﻓﺿﺎی اﺷﻐﺎل ﺷده ﺗوﺳط طﺑﻘﮫ دوم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای ﺑﯾن آن و ﻣﻧورﯾل در‬ ‫ذھﻧم ﺷﮑل ﮔرﻓت. واﻗﻌﺎ ً آﯾﺎ ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﻣﻧورﯾل ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﻧﺑود. ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﺟﺎی ﺑررﺳﯽ ﺟدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Alireza Hashemi, Majid Babaie, MBA, PMP and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hazrati‬‬ ‫‪Hazrati Metro‬‬ ‫‪translator & researching in tehran metro‬‬ ‫اﺗوﺑﺎن زﯾﺑﺎﯾﻲ اﺳت ، اﻣﺎ ﺻرﻓﺎ" ﺑراي ﺷﮭروﻧداﻧﻲ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺧودروي ﺷﺧﺻﻲ در اﯾن اﺗوﺑﺎن ﺗردد ﻣﻲ ﻛﻧﻧد . از ﻧﮕﺎه ﺑرﺧﻲ ﺷﮭروﻧدان اﯾن اﺗوﺑﺎن ﺑﮫ ﺷﻠوﻏﻲ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﮭر ،‬ ‫ﺗردد زﯾﺎد و آﻟودﮔﻲ ھوا اﺿﺎﻓﮫ ﻛرده اﺳت. در ﻛﻧﺎر اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن اﺗوﺑﺎن زﯾﺑﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺗوان ﺑﺎ اﺧﺗ ﺻﺎص ﯾك طﺑﻘﮫ از اﺗوﺑﺎن ﺻدر ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ از ﻗﺑﯾل ،‬ ‫ﻣﺗرو ، اﺗوﺑوس ، ﺗراﻣوا وﻣوﻧورﯾل و ﺣﺗﻲ دو ﭼرﺧﮫ ﻣوﺿوع ﺷﻠوﻏﻲ و ﺗردد ﺑﯾش از ظرﻓﯾت ﺧودرو را ﻛﻧﺗرل ﻛرد.ھم ﭼﻧﯾن در ﻛﻧﺎر ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ از ﻓ ﺿﺎي‬ ‫ﺳﺑز ﻧﯾزدر ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار و ﻣﺳﺋﻠﮫ آﻟودﮔﻲ ھوا ﻣﻲ ﺗوان اﯾن اﺗوﺑﺎن را ﺑراي ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان از ھﻣﮫ ﻧظ ر ﺧوﺷﺎﯾﻧد و زﯾﺑﺎ ﻛرد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Majid Babaie, MBA, PMP and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪elnaz‬‬ ‫‪elnaz irannezhad‬‬ ‫‪Transportation modeling at Iran University of Science and Technology‬‬ ‫ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ راه ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﯾﺳت، ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻣوﻟد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗراﻓﯾﮏ اﺳت. ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺦ را‬ ‫ﺑرای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺻرف ﮐردن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاف ﺟﮭت ﺳﺎﺧت ﺑزﮔراه، ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳوی ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻏﯾر ﻣوﺗوری ﭘﯾش روﯾم. ﭘل ﺻدر ﻧﯾز ﮔرھﯽ ﺟدﯾد‬ ‫در ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﮭران ﺷد. اﻣری ﮐﮫ از دﯾد ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل از ﻗﺑل ھم واﺿﺢ ﺑود. ﻧﮕرﺷﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم ﺣﻣل و ﻧﻘل: ﺳﺎﺧت ﺑزﮔراه، ﺗوﻧل، ﭘل‬ ‫ﻧﮕرش ﺟدﯾد: ﺗﺧﺻﯾص ظزﻓﯾت ﻣﻌﺎﺑر ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻏﯾر ﻣوﺗوری‬ ‫)01( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Nariman V., Shahrokh Zohrabzadeh and 8 others like this‬‬ ‫72 ‪Page 5 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 • 6. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫∑‬ ‫‪Mehrdad‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬ ‫--‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد طﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻌرﯾض ﯾﺎ ﺳﺎﺧت ﺑزرﮔراه و ﺗوﻧل و ........... ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ھم ﻧدارﻧد . ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ‬ ‫ﻣﺻﺎدﯾق اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ھﺳﺗﻧد و اﻣروزه در دﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده ﮐﮫ ھر ﻧوع اﻓزاﯾش ظرﻓﯾﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر ﺑﺎ ﺧودرو‬ ‫ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻋوارض ﻣﻧﻔﯽ ﺧود را دارد . ﻟطﻔﺎ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر را ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧظرات ﻣن اﺳت‬ ‫:4712=‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id‬آﯾﺎ-ﺗوﺳﻌﮫ-ﻣﻌﺎﺑر-،-ﻣﺷﻛل-ﺗراﻓﯾك-را-ﺣل-‬ ‫ﻣﯾﮑﻧد؟:39=‪&catid‬ﻣطﺎﻟﺑﯽ-در-ﻣورد -ﺗﻐﯾﯾر-ﻧﮕرش-ھﺎی-ﺗراﻓﯾﮑﯽ731=‪&Itemid‬‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Bagher Sayadi, Dr.En.Vida SeyedNejadi and 11 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Esmaiel‬‬ ‫‪Esmaiel Ghahremani‬‬ ‫‪Business Development Manager‬‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ ﭼﻧد دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﻋث رواﻧﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﻣﯾﺷود. ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث رواﻧﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﯾﺷود‬ ‫)ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺷود(، ﺑﺎز ھم ﺑﮫ دﻻﯾل اﺗﻼف ﺳوﺧت و اﻓزاﯾش آﻟودﮔﯽ، راه ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری ﻧﯾﺳت. ﻟﺣﺎط ﻧﻣودن ﺗراﮐم ﺑﺎﻻی ﺷﮭر ﺗﮭران ﮐﻔﮫ ﺗرازو را ﺑﮫ‬ ‫ﺳﻣت ﺗوﺳﻌﮫ رﯾﻠﯽ، ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻧﮕﯾن ﻣﯾﮑﻧد.ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﮫ ﻧظ رم ﻧﺗﺎﯾﺞ زﯾﺎﻧﺑﺎر دو طﺑﻘﮫ ﮐردن ﺻدر ﺑزودی روﺷن ﺧواھد ﺷد )ﻗطﻌﺎ ﺗﺎ ھﻣﯾن اﻻن ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫روﺷن ﺷده اﺳت(. اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ھﯾﭼوﻗت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ در ﺷﮭر ﻧﯾﺳت، ﺑﺎﯾد ﺗﻌﺎدل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑرﻗرار ﺷود ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﻧﺷده اﺳت‬ ‫)5( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Dr.En.Vida SeyedNejadi and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ali‬‬ ‫‪Ali Fakher‬‬ ‫‪Associate Professor at University of Tehran‬‬ ‫‪As a person who is not an expert in traffic/transportation engineering, I read all comments. I wonder that all experts are saying the same‬‬ ‫.‪thing but the authorities are undertaking different thing‬‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP and 4 others like this‬‬ ‫72 ‪Page 6 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 • 7. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫∑‬ ‫‪Shahrokh‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh‬‬ ‫‪Mr‬‬ ‫اﮔر ﻣﺛﻼ 02 ﺳﺎل ﭘﯾش در اﯾن ﺧﺻوص ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑروﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﺑزرﮔراه ھﺎ، ﻣط رح ﺷدن اﯾده ھﺎ و ﻧظرات‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﻧطﻘﯽ ﺑود. اﻣﺎ ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ اﻻن در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺿر ﺑودن ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﺑﯾش از اﯾن ﻣﻘدار ﮐﻧوﻧﯽ، اظﮭر ﻣن اﻟﺷﻣس اﺳت و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻧدارد.‬ ‫ﺗوﻧل ﻧﯾﺎﯾش و ﺑزرﮔراه ﺻدر ھم از آن دﺳت ﭘروژه ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﺷروع ﻧﺎدرﺳت ﺑودﻧش آﺷﮑﺎر ﺑود. ﺟﺎﻟب آﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﭼﻣران در ﺷورای ﺷﮭر ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ‬ ‫ﺑرای اﯾن ﭘروژه 2 ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷده اﺳت. در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺻﻼ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗراﻓﯾﮑﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ. اﺑﺗدا ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑرای ﻣﻌﺎوﻧت ﻓﻧﯽ ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران‬ ‫ﭘروژه ﺗوﻧل ﻧﯾﺎﯾش رو ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﺎر ﺷروع ﻣﯽ ﺷود. ﺳﭘس ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ رو ﺻدا ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗراﻓﯾﮑﯽ ھم ﺑﮑﻧﯾد !!! و ﺑﮫ ھﻣﯾن‬ ‫ﺗرﺗﯾب ﭘل ﺻدر ھم ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷده ! و اول ﻗرار ﺑوده ﺗﺎ ﺑﻌد از ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻗﯾط رﯾﮫ و ﺑﻌد ﺗﺎ ﻧوﺑﻧﯾﺎد و ﺑﻌد ﺗﺎ ﺻﯾﺎد و در آﺧر ھم ﺗﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ! . ھﻣﯾن !‬ ‫ﺣﺎﻻ ھم ﻻﺑد اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواد ﺑرای ھﻣ ت و ﺑﻌﺛت ﺗﮑرار ﺷود.‬ ‫در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ھﻣﯾن ﻓﺿﺎی ﻣوﺟود ﺻدر ﻣﯽ ﺷد ﺟﮭت اﺣداث ﯾﮏ ﺧط ﻣﺗرو ﺑﮫ ﺻورت ھواﯾﯽ )ھر ﻗطﺎر ھواﯾﯽ ﻟزوﻣﺎ ﻣوﻧورﯾل ﻧﯾﺳت( اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .‬ ‫در وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ، ﭘل ﺻدر دارای دو ﺧط ﻋﺑوری در ھر ﺟﮭت اﺳت. اﮔر ظرﻓﯾت ھر ﺧط رو در ﺣﺎﻟت ﺣداﮐﺛر ﺑراﺑر ﺑﺎ 0002 ﺧودرو در ﺳﺎﻋت در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ظرﻓﯾت‬ ‫ھر ﻣﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود 0004 ﺧودرو و اﮔر ﺿرﯾب ﺳرﻧﺷﯾن رو ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ 2.1 در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﻣﯽ ﺷود 0084 ﻧﻔر در ﺳﺎﻋت در ھر ﺟﮭت. ﺣﺎﻻ ﻓرض ﮐﻧﯾم آن ﭘل ﺑﮫ‬ ‫ﻋﺑور ﻗطﺎر )از ھﻣﯾن ﻗطﺎرھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﻧﮫ ﻣوﻧورﯾل( اﺧﺗ ﺻﺎص ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐرد. ﻗطﺎرھﺎی ﻣوﺟود ﻣﺗرو در وﺿﻌﯾت 7 واﮔﻧﮫ دارای ﮔﻧﺟﺎﯾش 0021 ﻧﻔر ﺑﺎ ﺳطﺢ ﺳروﯾس ﻣطﻠوب‬ ‫و 0041 ﻧﻔر ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﻓﺷردﮔﯽ و 0071 ﻧﻔر ﺑﺎ ﻓﺷردﮔﯽ ﻋذاب آور ھﺳﺗﻧد. ﺣﺎل اﺻﻼ ظرﻓﯾت ھر ﻗطﺎر رو 0001 ﻧﻔر ﻓرض ﮐﻧﯾم ) ﺳطﺢ ﺳروﯾس ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب( . در اﯾن‬ ‫ﺻورت اﮔر ھر 3 دﻗﯾﻘﮫ ھم ﯾﮏ اﻋزام ﺻورت ﮔﯾرد آن وﻗت ظرﻓﯾت ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ 02 ھزار ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷود. اﮔر ھم اﻋزاﻣﮭﺎ ﺑﮫ دو دﻗﯾﻘﮫ ﺑرﺳد ظرﻓﯾت ﺧواھد ﺷد‬ ‫03 ھزار ﻧﻔر ﺑر ﺳﺎﻋت. ﺣﺎﻻ اﯾن 02 ھزار و 03 ھزار رو ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ھزار و ھﺷﺗ ﺻد ﻧﻔری ﮐﮫ ﻗرار اﺳت از ﭘل ﺻدر ﻋﺑور ﮐﻧﻧد. و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ‬ ‫ﻋرض ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻋﺑور دو ﻗطﺎر ﯾﮏ ﺳوم ﻣﻘطﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻓﻌﻠﯽ اﺳت .‬ ‫اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑزرﮔراھﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ در ھر ﺳﺎﻋ ت 02 ھزار ﻧﻔر در ھر ﺟﮭت ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد دارای 8 ﺧط رﻓت و 8 ﺧط ﺑرﮔﺷت ﺑﺎﺷد. ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺑزرﮔراه 61 ﺧطﮫ !‬ ‫اﮔر 03 ھزار ﻧﻔر ﻣﻌﯾﺎر ﻗرار ﮔﯾرد آن وﻗ ت ﻣﯽ ﺷود 01 ﺧط رﻓت و 01 ﺧط ﺑرﮔﺷت ! ﯾﻌﻧﯽ ﺑزرﮔراه 02 ﺧطﮫ ! ﺣﺎﻻ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑﺎ ھﻣت و ﺑﻌﺛت ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﯾن ﺑزرﮔواران‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Bagher Sayadi, Majid Babaie, MBA, PMP and 5 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Shahrokh‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh‬‬ ‫در اداﻣﮫ ﭘﺳت ﻗﺑﻠﯽ ، ﻋرض ﺷود ﮐﮫ ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔواراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺻوص اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾر ھﺳﺗﻧد ﺧودﺷﺎن ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑﺎ ﺧودروی ﺷﺧﺻﯽ ھﺳﺗﻧد. ﺑﮫ ﺑﯾﺎن‬ ‫دﯾﮕر ﺧودﺷﺎن اﺗوﺑوس ﺳوار و ﻣﺗرو ﺳوار ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﻧﺗﺧﺎب اول و آﺧرﺷﺎن ﺧودروی ﺷﺧﺻﯾﺷﺎن )اﺣﺗﻣﺎﻻ از ﻧوع ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻧد !( اﺳت. اﯾن ﺧودروھﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻧد‬ ‫ھم ﺑدﺟوری ﺷده اﺳت آﻓت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭری. آﺧر ﺧودروﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ طراﺣﯾش ﺣرﮐت در ﻣﻧﺎطق ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ﺑوده رو ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﺷﮭری؟ ﺑزرﮔواری ھم ﮐﮫ ﺑﺎﻻی 001‬ ‫ﻣﯾﻠﯾون ﺑدھد ﺑرای ﯾﮑﯽ از ھﻣﯾن ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻧدھﺎ ﺑﺎ وزن ﺑﯾش از 2 ﺗن ﻣﻌﻠوم اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑزرﮔراه ﺑﺎﺷد. ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺑت ﺣرﮐت اﯾن ﺧودروھﺎ ﺑﺎ آن وزن 2 و 3 ﺗﻧﯽ‬ ‫ازﺷﺎن ﭘوﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد. ﺑزرﮔراه ﻣﺟﺎﻧﯽ، آﺳﻔﺎﻟت ﻣﺟﺎﻧﯽ، ﺧط ﮐﺷﯽ ﻣﺟﺎﻧﯽ، و....‬ ‫)5( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Bagher Sayadi, mostafa hosseini and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mehrdad‬‬ ‫‪Mehrdad Najafi‬‬ ‫‪Transportation Planner‬‬ ‫72 ‪Page 7 of‬‬
 • 8. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫ظﺎھرا ﺑواﺳطﮫ وﺟود ﮐﻠﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺗن ﺑﮭم رﯾﺧﺗﮫ آﻧرا ﺑﺻورت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ و دوﺑﺎره ﭘﺳت ﻣﯽ ﮐﻧم. ﻣﻣﻧون‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی راھﮭﺎ، اﺧﺗراع دوﺑﺎره ﭼرخ اﺳت. از دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز ﻣﮭﻧدس ﻋﻣران ﻋذر ﻣﯽ ﺧواھم وﻟﯽ ھر ﭼﮫ در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزھﺎ ﺑﺗﺎزﯾم ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ‬ ‫ﻧﺧواھﯾم رﺳﯾد. ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ھرﭼﻧد ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧود اﻋﺗراف ﻧﮑردهاﻧد ﻟﯾﮑن ﺑﺎ ظراﻓت ﺗﻐﯾﯾر روﯾﮫ دادهاﻧد. ﻣﺛﺎل آن ﺗوﺳﻌﮫ ﻗطﺎرھﺎی ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر در ﺟﺎﻣﻌﮫای‬ ‫اﺳت ﮐﮫ ﻣرد ﺑدون ﺧودرو و ﺗﻔﻧﮓ را ﻣرد ﻧﻣﯽ داﻧﺳت. ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز ﻣدرس ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺗراﻓﯾﮏ، آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﺷﺗو را ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم. ﺗﺎ ﺳﺎل 4002 در‬ ‫اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺣث ﻣﯾدان ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﺗراﻓﯾﮏ از آن ﺣداﻗل ﺧوﺷﻣﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد، آﻣده ﺑود ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻣﯾدان در آﻣرﯾﮑﺎ در 4091 ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد وﻟﯽ ﺑﻌد از‬ ‫دھﮫ 06 ﺳﺎﺧت ﻣﯾﺎدﯾن در آﻣرﯾﮑﺎ رو ﺑﮫ اﻓول ﮔذاﺷت ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در اروﭘﺎ ﺑﮫ روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ ﺧود اداﻣﮫ داد. ھﻣﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﺳﺎﺧت ﻣﯾدان ﻧﻘش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻧﻘش ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﺳت. ﺣﺎل اﮔر ورژن 2102 اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺧواﻧﯾد ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﺧت ﻣﯾداﻧﮭﺎ در آﻣرﯾﮑﺎ دوﺑﺎره رو ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﮭﺎده‬ ‫اﺳت. در ﺟﮭت زﯾﺑﺎﺗر ﺷدن ﺷﮭرھﺎ، ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾﺎده روی و اﯾﺟﺎد ﻣﺣدودﯾت ﺑرای ﺧودروھﺎ از ط رﯾق ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺗردد ﺧودروھﺎ و ...‬ ‫ﺑﮫ ھﻣﯾن راﺣﺗﯽ‬ ‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ )اچ ﺳﯽ ام( را ھم ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم. در ورژن 0102 اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ در دﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد، ﻣﺑﺣﺛﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﺑرﯾن ﭘﯾﺎده و دوﭼرﺧﮫ ﺳواران ﺑرای‬ ‫اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده ﺑﮫ ﻓراﺧور ﮐﺎرم آﻧرا ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣودهام و ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن ﻧﯾز آﻧرا ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد. ﯾﺎدﻣﺎن ﻧرود اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳ ت‬ ‫و ﺗﺣﻠﯾل ﺣرﮐت ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده و دوﭼرﺧﮫ را در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار داده ﮐﮫ ﺗراﮐم ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن و ﻣﺳﯾرھﺎ ط وﻻﻧﯽ اﺳت. ﻋﻠت ﭼﯾﺳت؟‬ ‫)4( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪mostafa hosseini, Shahrokh Zohrabzadeh and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Shahrokh‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh‬‬ ‫‪Mr‬‬ ‫ﺟﻧﺎب ﻧﺟﻔﯽ ﭼرا ﻋذر ﺧواھﯽ؟ ﺑرای ﺣرف ﺣق ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻋذر ﺧواھﯽ ﮐرد .‬ ‫از دوﺳﺗﺎن ﻣﮭﻧدس ﻋﻣران ﻣﯾﺧواھﯾم اﯾن ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز در ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز رو ﺑﮫ ﺳﻣت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﺣﺻل آن ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار اﺳت ﺳوق دھﻧد. ﺑﻧده در ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﯾن ﻧﯾوز ﻗرار‬ ‫دارد ﻋرض ﮐردم ﮐﮫ ﺗوﻧل رﺳﺎﻟت ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع طول 2 ﮐﯾﻠوﻣﺗر در طﯽ ﺑﯾش از 01 ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد. ﺳﭘس ﺗوﻧل ﺗوﺣﯾد ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع طول دوﺑراﺑر )4 ﮐﯾﻠوﻣﺗر( و ﻋﻣق ﺑﯾﺷﺗر طﯽ‬ ‫ﺣدود 2 ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد. و ﺑﻌد از آن ﺗوﻧل ﻧﯾﺎﯾش ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع 01 ﮐﯾﻠوﻣﺗر طول و دھﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋرﯾﺿﺗر و ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﭘﯾﯾده ﺗر در ﻣدت ﺣدود 2 ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد. ھﻣﯾﻧطور ﭘل‬ ‫ﺻدر ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع طول 01 ﮐﯾﻠوﻣﺗر طﯽ ﻣدت 2 ﺳﺎل. ﻓﮑر ﮐﻧم اﯾن رﮐورد از رﮐورد ﺗوﺳﻌﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻋ رﺑﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﻣﺗروی دﺑﯽ( ھم ﺑﮭﺗر اﺳت. ﺧب وﻗﺗﯽ‬ ‫اﯾن ﺗوان وﺟود دارد ﭼرا آﻧرا ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﺷﮭرھﺎی ﺧودﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﻧﮕﯾرﯾم؟ اﮔر اﯾن ﻋ زم و اراده ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻧل ﺗوﺣﯾد و ﻧﯾﺎﯾش و ﭘل ﺻدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺷده، ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺧطوط رﯾﻠﯽ ﺗﮭران و ﺳﺎﯾر زﯾر ﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ھﻣراﺳﺗﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود. اﻓﺗﺧﺎر ش ھم ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑرای ﻣﻣﻠﮑت و ﺳﭘس ﻣﯽ‬ ‫ﺗوان اﯾن ﺗوان رو ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺻﺎدر ﮐرد .‬ ‫اﻻن ﻓﮑر ﮐﻧم 3-4 ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت دو اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗرو در ﻓرودﮔﺎه ﻣﮭراﺑﺎد از ط رﯾق ﯾﮏ ﺗوﻧل ﻓﮑر ﮐﻧم ﺣدود 2 ﮐﯾﻠوﻣﺗری وﺻل ﺷود ﺑﮫ ﺧط 4 ﻣﺗرو. اﯾن ﭘروژه‬ ‫ظﺎھرا ﻻک ﭘﺷﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯾرود و از آن طرف ﯾﮏ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻋظﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی 1 و 2 در ﺣﺎل اﺣداث اﺳت ! ﺧب ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑودﺟﮫ آن ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻋرﯾض و طوﯾل‬ ‫را ﺑﮫ آن ﺗوﻧل ﻧﺣﯾف اﺧﺗﺻﺎص داد. اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﮐﻣﺑود ﺟﺎی ﭘﺎرک درﻣﮭراﺑﺎد ھم ﺑدون اﺣداث ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺟدﯾد ﻣرﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷود. ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷﮑل ﻣﺎ ﻧﮫ ﮐﻣﺑود ﺑودﺟﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺑود و‬ ‫ﮐﻣﺑود ﺗوان و اﻣﮑﺎﻧﺎت. ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﮑل ﺗﺧﺻﯾص ﻧﺎدرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳت‬ ‫)5( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Bagher Sayadi, mostafa hosseini and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mohammad Reza‬‬ ‫‪Mohammad Reza Abed‬‬ ‫‪Owner, Managing Director at Namad Mobtaker, MBA‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده إز روﺷﮭﺎى ﺳﺧت اﻓزارى ﺑﺄﯾد ﺣﺗﻰ اﻻﻣﻛﺎن ظرﻓﯾت ھﺎى ﻧرم اﻓزارى را اﻋﻣﺎل ﻧﻣود. ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﻰ ﻛﮫ ﯾﻛﻲ از روش ھﺎى اﺻﻠﻰ ﺑراى ﻛﻧﺗرل‬ ‫ﺗراﻓﯾك ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣدوده ﺳرﻋت در ﺑزرﮔراھﮭﺎ در طول ﺳﺎﻋﺎت روز اﺳت . ﺗﺎ اﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﻣن ﻣﯾداﻧم اﯾن روش ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻛل ﺑوﻣﻲ ﺷده در اﯾران ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.‬ ‫‪Like‬‬ ‫72 ‪Page 8 of‬‬ ‫‪o‬‬
 • 9. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Siamak‬‬ ‫‪Siamak Mahmoudian‬‬ ‫‪Judiciary expert - recognized appraiser - valuer‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ دوﺳﺗﺎن‬ ‫ﻣن ﻣﺗﺧﺻص ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﯾﺳﺗم وﻟﯽ ﺧواﻧده ام ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﭼﺎره ﮐﺎر در ﮔﺳﺗرش و ﺗروﯾﺞ ﻓرھﻧﮓ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺟﺎی‬ ‫ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده و در اﯾن راﺳﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟذاب ﮐردن اﺳﻔﺎده از آﻧﮭﺎ در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺑوده اﺳ ت. ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن‬ ‫ﺷﮭرﺳﺎزی ﻧﯾز در اﯾن ﺧﺻوص ﺻﺎﺣب ﻧظر ھﺳﺗﻧد و ﺗﻐﯾﯾر ﭼﮭره و ﺑﺎﻓت ﺷﮭر ﺑﺎﯾد ﻣد ﻣظ ر ﻗرار ﮔﯾرد. در ﺧﯾﻠﯽ از ﺷﮭر ھﺎ ﻧﯾز ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﻲ در آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻ اﺳ ت ، ﺗﺷوﯾق‬ ‫ﻣردم ﺑﮫ ﭘﯾﺎده روی و اﺳﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧﮫ و اﺟرای زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز در اﯾن ﺟﮭت ﻧﯾز ﻣورد ﺗﺄﮐﯾد ﺑوده اﺳت. ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑراﯾﻧد و ﺑﺎزﺧوردھﺎی اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده از‬ ‫طرف ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻣر ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ" اﯾن ھﻣﮫ ﺻرف ھزﯾﻧﮫ آن ھم در ﺷﮭری ﮐﮫ درآﻣد ﻋﻣده ﺷﮭرداری آن از ﻓروش ﺗراﮐم ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﭼﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ‬ ‫داﺷﺗﮫ اﺳت.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪kiarash Ghasemlou likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫,‪Shadi‬‬ ‫‪Shadi, Karim‬‬ ‫)‪Managin director at Nou Andishan Rail Iranian (NARICO‬‬ ‫در ﺧﺻوص ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﯽ ﺗوان از اﺑزارھﺎی ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎز ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل وﺿﻌﯾت راھﮭﺎ و ﮔره ھﺎی ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود. اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت راھﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻓﮑر اﺷﺗﺑﺎھﯽ اﺳت ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ﮔﺎھﺎ ً ﺑرای ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﯾﮏ ﮔره ﺑﺎﯾد از ﻋرض راھﮭﺎی ورودی ﮐﺎﺳت.‬ ‫ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﺣدوده ﺑﺎرﮔﯾری ﺧودروھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﻣدل ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺳﭘس ﯾﮏ ﻣدل رﯾﺎﺿﯽ ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﺟﺎده ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑوﺟود آورد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن‬ ‫ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود.ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﻣوﺿوع ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑرﻧوﻟﯽ را ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد‬ ‫ﻣوﺿوع ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار دﯾﮕر در ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ اﯾﺟﺎد ﻧظم ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﺳت اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻧدﺳﮫ راھﮭﺎی ﺷﮭری ﺑﮕوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ و ﻟذا اﻓزاﯾش ﺑﺎر‬ ‫ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔردد.‬ ‫ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ دو طﺑﻘﮫ ﺷدن اﺗوﺑﺎن ھﺎ اﮔر ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻻزم ھﻣراه ﻧﺑﺎﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﮔردد‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪kiarash Ghasemlou, Amir Shahali like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪mostafa‬‬ ‫‪mostafa hosseini‬‬ ‫‪Transport expert‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دھﮫ اﺧﯾر در زﻣﯾﻧﮫ ﺑزرﮔراه، ﭘل و ﺗوﻧل اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌ ﺿل ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق ﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﺗر و ﺑدﺗر ﻧﯾز ﺷده‬ ‫اﺳت. ﭘس ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز و اﻓزاﯾش ﻣﻌﺎﺑر ﺷﮭری ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧودروی ﺷﺧﺻﯽ ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﮑل ﺗراﻓﯾﮏ را ﺣل ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺿﻼت‬ ‫ﺑﯾﺷﺗری ﻣﺎﻧﻧد آﻟودﮔﯽ ھوا، ﻣﺣﯾط زﯾﺳت، از ﺑﯾن ﺑردن ﺑﺎﻓت ﺷﮭری، زﺷت و ﺑﯽ ﻗواره ﮐردن ﺷﮭر و ﮔراﯾش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه آورده‬ ‫72 ‪Page 9 of‬‬
 • 10. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫اﺳت. از ﻧظر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ظ رﻓﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده ﻧﯾز، ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ و اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد و اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓن آوری و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاف را در ﺟﮭت دﯾﮕر ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺗرو و ﺳﺎﯾر ﻣدھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد. اﻣﯾد وارم ﻣدﯾران ﺷﮭری ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ ﻓﮑر رﻓﻊ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﮕرش ھﺎی اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺳﺎﯾر ﺷﮭرھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ط رز ﮐور ﮐوراﻧﮫ ای از اﯾن ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزھﺎ در ﺷﮭر ﺗﮭران ﺗﻘﻠﯾد ﮐرده و ﺑﺎﻓت ھﺎی ﺷﮭری ﺧود را ﺑﺎ ورود ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺧودرو ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Bagher Sayadi like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪S. M. Mahdi‬‬ ‫‪S. M. Mahdi Amiripour‬‬ ‫‪Consultant Engineer at Sharan Transportation Research Center‬‬ ‫ﻣوﺿوع ﻣﮭم در اﯾن ﻣﺎﺟرا ھﺎ ﺑﺣث ﻧﻣﺎدھﺎ و ﯾﺎدﮔﺎرﯾﮭﺎﺳت، اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻼن ﻣدﯾر ﻓﻼن ﭼﯾز را ﺳﺎﺧت. ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣدﯾران ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت )ﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﺳﻠﯾﻘﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ(‬ ‫ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد وﺿﻌﯾت ﺑﮭﺗری را ﺷﺎھد ﺑودﯾم. ﺑﻧده ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺎﺟرای ﻣﻧورﯾل و ﺻدر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم. ھر دو ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺗﺎب زده و ﺻدر ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺗﺎب زده ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده‬ ‫ﺑﺎ اﺛرات ﻣﺧرب ﺑﯾﺷﺗر .‬ ‫ﺑﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﮭﻧدس ﻋﻣران از اﺟرا ﺷدن ﯾﮏ ﭘروژه ﺑﮫ اﯾن ﺑزرﮔﯽ در ﺷراﯾط ﺗﺣرﯾم ﺧوﺷﺣﺎﻟم اﻣﺎ ﮐﺎش اﯾن ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑت اﺗﻣﺎم 8 ﺧط ﻣﺗرو )ھر ﮐدام ﺑرای 00003‬ ‫ﺗﺎ 00006 ﻧﻔر ﻣﺳﺎﻓر در ﺳﺎﻋت در ﺟﮭت( در اﯾن دوره 8 ﺳﺎﻟﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﺎد ﻧﮫ ﯾﮏ ﺑزرﮔراه دو ﺧطﮫ ﺑرای 0006 ﻧﻔر در ﺳﺎﻋت در ﺟﮭت )در ﺑﮭﺗرﯾن ﺷراﯾط)‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ali Amin, Majid Babaie, MBA, PMP and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Behyar‬‬ ‫.‪Behyar S‬‬ ‫‪Technical Director at Rayan Diesel‬‬ ‫رﻓﻊ ﮔﻠوﮔﺎه ھﺎی ﺗردد در ﺷﮭر ﻧﯾز ﺟزو وظﺎﯾف ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ھﺳت اﻣﺎ اوﻟوﯾت اول رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣطﻠوب ﺳﺎزی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﭘروژه‬ ‫ھﺎی ﺷﮭری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﭼﮭت رﻓﻊ ﮔﻠوﮔﺎه ھﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔﻠوﮔﺎه ھﺎی ﻣوﺟود را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد. اﮔر ﯾﮏ ﻗﯾف را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﭘروژه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ دو طﺑﻘﮫ ﺻدر‬ ‫ﺑﮫ ﺟﺎی اﻓزاﯾش ﻗطر ﻗﯾف در ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﻗطر دھﺎﻧﮫ ورودی آن ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺷدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﺧﻠﯾﮫ آن ﻓراھم ﻧﺷده اﺳت. ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ھدف آن‬ ‫ﭼﯾزی ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗن رﮐورد در ﮐﺗﺎب ﮔﯾﻧس آن ھم از ﺟﯾب ﺷﮭروﻧدان ﻧﺑﺎﺷد. اﮔر اﯾن ھزﯾﻧﮫ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ در آﯾﻧده ھم ﻗ ﺻد اﻧﺟﺎم آن وﺟود دارد، ﺻرف‬ ‫اﻓزاﯾش ﻣطﻠوﺑﯾت ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ از ﻧوع ﮐﻣﺗرﯾن آﻻﯾﻧده ﻣﺣﯾط ﻣﯽ ﺷد ﻗطﻌﺎ ً در رﮐورھﺎی ﺳرﯾﻌﺗرﯾن، ﺑﯾﺷﺗرﯾن، ﮐﻣﺗرﯾن و ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ﻗرار ﻧﻣﯾﮕرﻓت وﻟﯽ در رﮐورد ﺑﮭﺗرﯾن‬ ‫ﮔزﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Hazrati Metro, Majid Babaie, MBA, PMP and 4 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫72 ‪Page 10 of‬‬
 • 11. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫ﭼﻧدی ﭘﯾش از ﺳوی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔروھﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺟﻧﺑش ﺿد ﺗﺣرﯾم" ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای را ﺗﻧظﯾم ﮐرده ﺑودﻧد و ﺑرای اﻧﺟﻣن ھﺎ ارﺳﺎل ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ھم اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐردﻧد و ﺑﮫ آن‬ ‫ﭘﯾوﺳﺗﻧد. ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ ﺣرﮐت ھﺎی اﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﻗداﻣﺎت رﺳﻣﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟواب ﻣﯽ دھد. در ﺧﺻوص ﺟﮭت دھﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری از ﺑزرﮔراه‬ ‫ﺳﺎزی ﺑﮫ ﺳﻣت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﻧظر ﺟﻣﯾﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺛﺑت و ﺧواھﺎن ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی رﯾﻠﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣدھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫اﻣﺎ ﻣدﯾران ذﯾرﺑط ﺑدﻻﯾﻠﯽ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾن روﯾﮑرد ﻧدارﻧد. ﻓﮑر ﮐﻧم ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎری ﻧﻣﺎدﯾن ﺗﮭﯾﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎﯾت از زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی رﯾﻠﯽ ﺷﮭری ) و ﯾﺎ‬ ‫ﺟﻧﺑش ﺿد ﺑزرﮔراھﺳﺎزی ( ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺛرﺑﺧش ﺑﺎﺷد. ﻣﺷﮑل ﺑﻧﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗظﺎراﺗﺷﺎن ھرﭼﻧد ﻋﻠﻣﯽ و درﺳت اﺳت اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد ﭘﺳﻧد ﺟو ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺳﺎﺧت ﺑزرﮔراه و ﻣﻌﺎﺑر را اﻗداﻣﯽ ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻣﻠﮑ رد ﻣﺛﺑت ﺷﮭرداران در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد. ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم‬ ‫ﺟﻧﺎب دﮐﺗر ﺗﻘﯽ زاده اﯾن ﻣوﺿوع را از اﯾن ﻣﻧظر در ﺟﻠﺳﮫ آﺗﯽ ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣط رح ﻓرﻣﺎﯾﻧد. اﻗداﻣﺎت از اﯾن دﺳت ﺗوﺟﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﻋواﻗب اﯾن دﺳت از‬ ‫ﭘروژه ھﺎ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔزاﻓﯽ ﮐﮫ از ﺟﯾب ﺧودﺷﺎن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. ﺷﺎﯾد ھم ﺑد ﻧﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﺷورا را در روی ﭘل ﺻدر ﭘﺷت ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺿور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﻣردم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺳوﻟﯾن ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Mehrdad Taghizadeh and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Bagher‬‬ ‫‪Bagher Sayadi‬‬ ‫‪Export Manager at IRICO‬‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧوﺑﯽ اﺳت، اﻣﺎ ﺣرﮐت آن ﺟﻧﺑش ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﺑﮫ ﻧﻣﺎدﯾن داﺷﺗﮫ اﺳت.‬ ‫ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﺣﺿﺎر دارﯾد، در اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ھداﯾت ﺷده ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ )ﺑﺎ اراﺋﮫ آﻣﺎر و اطﻼﻋﺎت و ﻻﺑﯽ ﮔری‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب( ﻋﺎﻣل ھداﯾت اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳو دادن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣ ﺳوب ﻣﯽ ﺷود.‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎ ﻻﺑﯽ ھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ و ذﯾﻧﻔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﭘروژه ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ/ﻧﺎوﮔﺎن اﺗوﺑوﺳ ﯽ و‬ ‫ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺧطوط رﯾﻠﯽ در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺻﻧﻌت ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ و ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﻋﻣراﻧﯽ ﺟﺎده ھﺎ/ﺑزرگ راه ھﺎ( ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺗﻘﺎﺑل ﺧواھﻧد‬ ‫ﺑود و ﻻزم ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻻﺑﯽ ھﺎی ﻻزم ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت‬ ‫ھﺎی/راھﮑﺎرھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾﻧد و در ﮐﻧﺎر آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﺑدﯾل‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ، ﺟﻧﺑﮫ اﺟراﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧود ﮔﯾرﻧد.‬ ‫‪http://www.worldcargonews.com/htm/w20131217.960033.htmhttp://www.unece.org/env/pp/ppif.compendium.html‬‬ ‫‪http://www.publicintegrity.org/politics/congress/transportation-lobby‬‬ ‫اﮔر ﺑزرﮔواران ﭘذﯾرا ﺑﺎﺷﻧد، ﺣداﻗل ﺑرای ﺑﺧش رﯾﻠﯽ )ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻓراواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽ ﺷود( ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ‬ ‫اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ/ﺗﺷﮑل ھﺎﺷوراھﺎ ذﯾﻧﻔﻊ در اﯾن ﺑﺧش ، در ﺧﺻوص ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﮐﻣﭘﯾن ‪ Shift2Rail‬و ﯾﺎ‬ ‫‪Shift2PublicTransport‬آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ راه ﮔﺎم ھﺎی اﺟراﯾﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺷﺎﯾد واﻗﻌﺎ ﺗﺣوﻟﯽ آﻏﺎز ﮔردد، در ﻏﯾر‬ ‫اﯾﻧﺻورت اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﮔر اداﻣﮫ روﻧد ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺳﺎت ھﺎی ﭘراﮐﻧده ﺗوﺳ ط دوﻟت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در دوره ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷﯾم!‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Bagher‬‬ ‫‪Bagher Sayadi‬‬ ‫‪Export Manager at IRICO‬‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی اﯾده ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ‪ Leadership‬و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻗوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺣداﻗل ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت ھﺎی ﻋﺿو اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻔﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ/ﺳﺎزﻧدﮔﺎن‬ ‫ﺗﺟﮭﯾزات رﯾﻠﯽ/اﻧﺟﻣن ﻣﮭﻧدﺳﯽ رﯾﻠﯽ اﯾران آﻏﺎز ﮔردد.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫72 ‪Page 11 of‬‬ ‫‪o‬‬
 • 12. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mehrdad‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬ ‫در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ آﺗﯽ ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣوﺿوع و دﺳﺗور ﮐﺎر ﻣﺷﺧص دارد و ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﻧﯾﺳت و -‬ ‫در ﻣورد : راه ﮐﺎرھﺎی اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ و ﮐﺎھش ﻣطﻠوﺑﯾت آن و اﻓزاﯾش ﻣطﻠوﺑﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ" اﺳت و ﻣﮭﻧدس ﺗﺷﮑری ﻣﻌﺎون ﺣﻣل و‬ ‫ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ھم ﺣﺿور دارﻧد. اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در آذر ﻣﺎه ھم ھﻣﯾن ﻣوﺿوع را آﻏﺎز ﮐرد و در دی ﻣﺎه اداﻣﮫ ﺧواھد داد. اﻟﺑﺗﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﻗﺑﻠﯽ اﻓراد ﺑﮫ ﺑزرﮔراه‬ ‫ﺻدر ھم اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺗﻧد و اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺣﺿور ﻓﻌﺎل ھﻣﮫ اﻋﺿﺎء ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺧوﺑﯽ ﺑرﺳﯾم‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ghazanfar‬‬ ‫‪Ghazanfar Gholinejad‬‬ ‫.‪warranty manager at Mapna co‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم‬ ‫اﮔر ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﭘروزه ای ﺑﺎ اﮔر و اﻣﺎ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﺻل ھدف را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد و ﯾﺎ ﺑﻌد ازﮔذﺷت زﻣﺎن ﻧﮫ ﭼﻧدان زﯾﺎد ،اﺗﻔﺎق آرا ﺑر ﻋدم ﮐﺎراﺋﯽ و ﺑر‬ ‫ﻟزوم ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎدﯾن آن اﺳت ، ﻋﻠت را ﺑﺎﯾد در ﺿﻌف ﺑﻧﯾﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﺗﺎﺑزدﮔﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد،واﻗﻌﯾت آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔرا طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺻدر اﮔر ﮔذرﺗﺎن اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد ، ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﮔر‬ ‫وارد طﺑﻘﮫ ﻓوﻗﺎﻧﯽ آن ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎره ای ﺟز طﯽ ﻣﺳﯾر ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ ،در ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﻔﺳﮕﯾر آﻧرا ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ، ﺑﮫ ﮐرارات از ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ، ﺗﺎﺛﯾر ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﯾن ﺑزرﮔراه‬ ‫ھﻣﯾن ﺑود؟ ، ﺑد ﻧﺳﯾت اھداف ﮐﻣﯽ ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﯾن ﭘروژه در اﯾن اﺗﺎق ﻣورد ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑﺎﯾد در ﭘروژه ھﺎ ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ داد.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Behyar‬‬ ‫.‪Behyar S‬‬ ‫‪Technical Director at Rayan Diesel‬‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﻧظر آﻗﺎی ﻗﻠﯽ ﻧژاد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺷﮑل در ﺿﻌف ﺑﻧﯾﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت. ﻣﺷﮑل در ﮔوش ﺷﻧوای ﻣﺳﺋوﻻن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻧظر ﻣﺧﺎﻟف ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑر اﺳﺎس ﻋﻼﯾق‬ ‫دﯾﮕر ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕرﻧد و در ﮐﺷور ھم ﻣرﺟﻌﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣﺳﺋوﻻن ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﺻﻣﯾم اﺷﺗﺑﺎه ﺷﺎن وﺟود ﻧدارد. ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻋوارض‬ ‫ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﺎ آن در رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼﺗﺷﺎن اﻗدام ﮐﻧﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رﮐوردھﺎی اﻓﺗﺧﺎر ﺑرای ﺛﺑت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﮭﺎ ﻣﯾﺷود. ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫72 ‪Page 12 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 • 13. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫در ﺧﺻوص ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ اراﺋﮫ ﮐرده ﺑودم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷروع ﺣرﮐﺗﯽ ﺑرای روﺷﻧﮕری ﺷﮭروﻧدان ﭘﯾراﻣون ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣطﻠوب ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر و ﺑزرﮔراه ھﺎ ﺑﺎ ﺟﻧﺎب دﮐﺗر ﺗﻘﯽ زاده‬ ‫ﺻﺣﺑت ﺷد و ﻗرار ﮔذاﺷﺗﯾم ﮐﺎرﮔروھﯽ در ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ روی ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ اوﻟﯾﮫ را اﻧﺟﺎم دھد و ﻧﺗﯾﺟﮫ و راھﮑﺎرھﺎ را در ﺟﻠﺳﮫ ﺷورا ﺑﮫ ﺑﺣ ث ﺑﮕذارﯾم. در‬ ‫اﯾن ﺧﺻوص ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﺧواھم ﮔرﻓت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺎرﮔروه را ﺗﻧظﯾم ﺧواھﯾم ﮐرد. اﻣﯾدوارم اﯾن ﺣ رﮐت در ﮐﻧﺎر ﮐﺎرھﺎی‬ ‫ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور روﺷﻧﮕری ﻣردم در اﯾن ﺧﺻوص ﺑوﺟود آورد. ﻗطﻌﺎ در اﯾن راه ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ھم ﮐم ﻧﺧواھﻧد ﺑود ﭼﮫ در ﺑﺧش ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری و ﭼﮫ در ﺑدﻧﮫ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Bagher Sayadi like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ali‬‬ ‫‪Ali Fakher‬‬ ‫‪Associate Professor at University of Tehran‬‬ ‫ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم ﺳﺎﺧت طﺑﻘﮫ دوم ﺑزرﮔراه ﺻدر و ﺗوﻧل ﻧﯾﺎﯾش ﺗوﺳط ﭼﻧدﯾن ﺷرﮐت ﺑزرگ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﺷﺎور طراﺣﯽ و ﺗوﺳط ﭼﻧد ﺷرﮐت دﯾﮕر طﯽ ﻓرآﯾﻧدی ﺑﺳﯾﺎر زﻣﺎن ﺑر‬ ‫ﺗﺎﯾﯾد ﺷده و در ﻧﮭﺎﯾت ھم ﺗﺎﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺎور در ﺷﮭرداری ﺗﮭران را اﺧذ ﮐرده اﺳت. ﺑﺣث ﺗﺎﯾﯾد اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﻣدت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ اداﻣﮫ داﺷت. ﺑﺎ اﯾن وﺟود، در‬ ‫اﯾن ﺑﺣث در ﻟﯾﻧﮑداﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺗراﻓﯾﮏ و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ آن ﻣواﻓق ﺑﺎﺷد. آﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﻋﺿو ﻟﯾﻧﮑداﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اظﮭﺎر‬ ‫ﻧظر ﻧدارﻧد؟‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪kiarash Ghasemlou, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mohammad reza‬‬ ‫‪Mohammad reza Hassani‬‬ ‫‪Construction Supervisor at Saze Paydar-e Markazi‬‬ ‫ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرام ﺳؤال ﺑوده ﮐﮫ ﭼرا ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ؟؟؟‬ ‫ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺳﺎﺧت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﺑرای ھدف ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ، اﻣری ﻧﮫ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای ﺷﮭری ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗﮭران ﺑوده؟؟؟‬ ‫ﺗﮭران ﯾﮏ ﺑرگ ﺑرﻧده داره ﺑﺎﺑت ﺷراﯾط وﯾژه ی ﺗوﭘوﮔراﻓﯾش , اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ از ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﺎی ﺛﻘﻠﯽ در ﭼﻧد ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺣﺎﻻ ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺛﻘﻠﯽ‬ ‫رﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﯾﺎ ﻏﯾر رﯾﻠﯽ‬ ‫اﮔر ﺑرای ﺳﻔرھﺎی ﺷرق ﺑﮫ ﻏرب و ﺑﺎﻟﻌﮑس اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧداره ﺣداﻗل ﺑرای ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺟﻧوﺑﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺗﺑوار ﺑزرگ راه ھﺎ، ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﮐم ﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ش ھم ﮐﻧﺗرل و ﺣﺗﯽ ﮐﺎھش آﻟودﮔﯽ ھوا و آﻟودﮔﯽ ﺻوﺗﯽ ﺧواھد ﺑود‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫72 ‪Page 13 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 • 14. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫∑‬ ‫‪Ghazanfar‬‬ ‫‪Ghazanfar Gholinejad‬‬ ‫.‪warranty manager at Mapna co‬‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺣراف ﯾﮏ ﭘرو ژه از اھداف اوﻟﯾﮫ را ﻧﻣﯽ ﺗوان و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﻣﻊ و ﯾﺎ ﻗﺷر ﺧﺎﺻﯽ ﮔذاﺷت و ﺗﯾم ﭘروژه در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارﻧد ، ﺑﻧده ﻓﮑ ر ﻣﯾﮑﻧم اﮔر‬ ‫اھداف اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺳﺗﻧد ، ﭘروزه ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﺑزرﮔراه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺻدر ، در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺎورد ﻣوﺟود ، ھﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺑﻠوی روزﺷﻣﺎر ﭘروژه، ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در دوﺳوی ﺑزرﮔراه ، در‬ ‫ﻣﻌرض ﻗﺿﺎوت اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد، و روز ﺷﻣﺎر دﺳﺗﺎورد ﭘروژه در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اھداف در ﻣﻌرض دﯾد ﻗرار ﮔﯾرد ، راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی آﯾﻧده ﮔﺷود ه ﺧواھد‬ ‫ﺷد، ،‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Bagher‬‬ ‫‪Bagher Sayadi‬‬ ‫‪Export Manager at IRICO‬‬ ‫آﯾﺎ اﺟرای‬ ‫‪Project post-Evaluation‬‬ ‫در اﯾران راﯾﺞ اﺳت؟‬ ‫ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﺗﮭﯾﮫ آن و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﺑررﺳﯽ ﺻﺣت آن و اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺗﺎﯾﺞ آن اﺳت؟‬ ‫‪http://www.academia.edu/510933/Integrating_Post‬‬‫‪Evaluation_into_Project_Cycle_Management_for_Road_Infrastructure_Projects_in_Vietnam‬‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Shermin‬‬ ‫.‪Shermin Hedayat, E.I.T‬‬ ‫‪Engineer‬‬ ‫اﯾن ﮐﺎﻣﻼ درﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑرای ﺷﮭر ﺗﮭران، ﮔﺳﺗرش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ )ﻣﺗرو، ﺧطﮭﺎی اﺗوﺑوﺳﮭﺎی ﺗﻧدرو،،،( ﺑﺎﯾد از اوﻟﯾت وﯾژه ﺑرﺧوردار‬ ‫ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ اﯾن ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﺑزرﮔراه ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ در ﺗﮭران ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟواﺑﮕوی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر در اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺷﻠوغ ﻋ ﺻر ﺗﮭران‬ ‫ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﭼﻧد ﻣﻌﺑر ﺑﺎ ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﺳﺑﺗﺎ روان داﺷﺗﯾم ﺑﯾﺎﯾﯾم و ﻣدﯾرﯾت ﺗراﻓﯾﮑﯽ رو اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾﯾم. وﻗﺗﯽ ﺗﻌداد ﺑزرﮔراھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ ﺗﮭران ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳ ت‬ ‫)ﻋﻣدﺗﺎ ﺑزرﮔراھﮭﺎی ﭘر ﺗراﻓﯾﮏ ﺻدر و ﺷﮭﯾد ﭼﻣران )ﭘﺎرک وی( (، دو طﺑﻘﮫ ﮐردن ﺑزرﮔراه ﺻدر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺳﮭﯾﻼت وﯾژه ای ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﮫ ﺛﻣر ﺑرﺳﺎﻧد از ﺟﻣﻠﮫ‬ ‫ﺗﺳﮭﯾل ﻋﺑور اﺗوﺑوﺳﮭﺎ، آﻣﺑوﻻﻧﺳﮭﺎ، ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺳﯾر طوﻻﻧﯽ از ﺑزرﮔراه را طﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .)‪(commuters‬اﮔر رﺷد ﺟﻣﻌﯾت ﺗﮭران و ﺑﮭﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐم‬ ‫ﻧﮕﮭداری ﻣﻌﺎﺑر دروﻧﺷﮭری )در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﻼن ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر( وھزﯾﻧﮫ ﺧرﯾد زﻣﯾن ﺑﻣﻧظور ﺳﺎﺧت ﻣﻌﺎﺑر ﺟدﯾد ﻟﺣﺎظ ﮔردد، ﺳﺎﺧت ﺑزرﮔراه دوطﺑﻘﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ﺟواﻧب‬ ‫ﻣذﮐور ﺑرای ﻣدت ﻣﻌﯾن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﯾﮭﺎی ﺑﻌدی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد . اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر، ﺗﻧﮭﺎ راه ﻋ ﻼج ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﮭران ﮐﺎھش‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر و اﻓزاﯾش ﮐﯾﻔﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺷﺗر رﻏﺑت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ از ﺧودروی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﻧد!‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫72 ‪Page 14 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 • 15. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mehrdad‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬ ‫--‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷرﻣﯾن‬ ‫ﺿﻣن اﺣﺗرام ﺑرای ﻧظر ﺷﻣﺎ ، آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد "ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﺑزرﮔراه ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ در ﺗﮭران ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟواﺑﮕو ی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر در اﯾن‬ ‫ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺷﻠوغ ﻋﺻر ﺗﮭران ﺑﺎﺷد" را ﮐﮫ در ﻣﺗن آورده اﯾد ، ﺗﻌرﯾف ﻓرﻣﺎﯾﯾد؟ آﯾﺎ ھرﮔز ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ رﺳﯾد ﯾﺎ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ ھر ﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺑﺳﺎزﯾم ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر ﻧﺧواھد ﺑود ؟ اﻟﺑﺗﮫ در دﻧﯾﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ : ﻗطﻌﺎ و ﺑدون‬ ‫ﺗردﯾد ھر ﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺑﺳﺎزﯾم ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر ﻧﺧواھد ﺑود. زﯾرا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر ﺑﺎز ھم اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. ﺑرای ﻣﻼﺣظﮫ اﺳﺗدﻻل‬ ‫آن ، ﻟطﻔﺎ ﻣﺻوﺑﮫ 05 ﻧﻔر از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﮐﺷور در ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ را در ﻟﯾﻧ ﮏ زﯾر ﻣﻼﺣظﮫ‬ ‫ﻓرﻣﺎﯾﯾد‬ ‫:1081=‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id‬ﻣﺻوﺑﮫ-ﺷوراي-ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-ھﻣﮕﺎﻧﻲ-در-ﻣورد-اﯾﻧﻛﮫ-ﭼرا-‬ ‫ﻣﺷﻛل-ﺗردد-ﺷﮭرھﺎي-ﻣﺎ-ﺣل-ﻧﻣﻲ -ﺷود؟:97=‪&catid‬ﺷوراي-ھﻣﺎھﻧﮕﻲ -ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-ھﻣﮕﺎﻧﻲ -ﻛﺷور121=‪&Itemid‬‬ ‫ﺿﻣﻧﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرھﺎی دﻧﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ھﺎ را ھم ﻧدارﯾم. در‬ ‫ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ اﺷﺎره ﺷده اﺳت‬ ‫:9381=‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id‬ﻣﺣدود-ﺳﺎزي-ﺧودروھﺎي-اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ-ﻣوﺗوري-)ﺷﺧﺻﻲ-و-‬ ‫ﻣوﺗور-ﺳﯾﻛﻠت:97=‪)&catid‬ﺷوراي-ھﻣﺎھﻧﮕﻲ -ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-ھﻣﮕﺎﻧﻲ-ﻛﺷور 121=‪&Itemid‬‬ ‫)4( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ali Amin, Shahrokh Zohrabzadeh and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫دوﺳﺗﺎن ﻣطﻠب ذﯾل در ﺧﺻوص ﭘل ﺻدر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد. ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮫ ﮔوش ﻣﺳوﻟﯾن ﺑرﺳد ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذر ﺧوﺑﯾﺳت‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻓﻧﯽ ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺗﯾن ﻧﯾوز‬ ‫ﭘل ﺻدر، ظرﻓﯾت ﺳرﻋت 08 ﮐﯾﻠوﻣﺗر را دارد/ ﻋدم وﺟود ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ،" ﺷوﺧﯽ ﺑزرگ" اﺳت/ ﺑزرﮔراه ﺑﻌﺛت، دوطﺑﻘﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﯾن ﻧﯾوز | ﻣﻌﺎون ﻓﻧﯽ ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾر راه در ﺧﺻوص ﻋدم وﺟود ﺣﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑرای ﭘل دوطﺑﻘﮫ ﺻدر‬ ‫ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد: اﯾن ﺣرف ﺷوﺧﯽ ﺑزرﮔﯽ اﺳت .‬ ‫ﻣﺎزﯾﺎر ﺣﺳﯾﻧﯽ در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺗﯾن ﻧﯾوز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺻﺣﺑتھﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾر راه ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر وﺟود ﺗراﻓﯾﮏ در ھر دو طﺑﻘﮫ در زﻣﺎن ﭘﯾﮏ ﺗراﻓﯾﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫ﻋدم وﺟود ﺣﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑرای اﯾن ﭘروژه ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد: اﯾن ﺣرف ﺷوﺧﯽ ﺑزرﮔﯽ اﺳت و اﮔر دوﺑﺎره ﺑﺧواھم ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم ﺗﮑرار ﻣﮑررات اﺳت؛ ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘل ﺻدر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب در ﻣطﺑوﻋﺎت وﺟود دارد .‬ ‫وی در اداﻣﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣواردی ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺳ رﻋت ﺣداﮐﺛر 06 ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺑرای ﭘل ﺻدر وﺟود دارد، اظﮭﺎر ﮐرد: اﯾن ﭘل از دوام و اﺳﺗﺣ ﮑﺎم ﻻزم ﺑرﺧوردار‬ ‫اﺳت. از ﻧظر ﻣﻌﺎوﻧت ﻓﻧﯽ ﻋﻣراﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ط راح ﭘروژه ھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭری، ﺳرﻋت طرح، ﺑر روی ﭘل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﻧل 08 ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده اﺳت .‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺷﮭردار ﺗﮭران اﻓزود: ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻓزاﯾش و ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺑر ﻋﮭده ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ و ﭘﻠﯾس راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ اﺳت و ﺑر اﺳﺎس ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ھﻣﭼون اﯾﻣﻧﯽ‬ ‫و ﻓرھﻧﮓ راﻧﻧدﮔﯽ ﺳرﻋت را ﺑﮫ 06 ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﮐﺎھش داده اﻧد .‬ ‫ﺣﺳﯾﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘراﮐﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت در ﺧﺻوص دوطﺑﻘﮫ ﮐردن ﺑزرﮔراه ﺑﻌﺛت ﻧﯾز ﮔﻔت: ﺷﮭرداری ﻗﺻد دوطﺑﻘﮫ ﮐردن ﺑزرﮔراه ﺑﻌﺛت را ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧوﺳﺎزی ﭘل ﻓرﺳوده در آن ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫72 ‪Page 15 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 • 16. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫∑‬ ‫‪Peyman‬‬ ‫‪Peyman Moayed‬‬ ‫‪Manager‬‬ ‫آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ طﺑﻔﺎﺗﯽ ﮐردن ﺑزرﮔراھﮭﺎ ﻣﯾﺷود ﺷﻠوﻏ ﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی داﺧل ﺷﮭر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش زﯾﺎدی از آن ﺑﺎ ﭘﺎرک ﺧودرو )ﺑﻌﺿﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ﺑﺻورت دوﺑﻠﮫ( ﻓﺿﺎی ﺗردد را ﻣﺳدود ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺎﻋ ث ﮐﻧدی ﺣرﮐت ﻣﯾﺷود؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮕﮭﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ ﻓواﺻل ﮐوﺗﺎه از ھم اﻣﮑﺎن آزاد ﮐردن ﻓﺿﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن‬ ‫ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺗردد ﺧودروھﺎ راه ﺣل ارزاﻧﺗر و راﺣﺗﺗری ﻧﯾﺳت؟ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮕﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﺷﻠوغ ﯾﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی اﺻﻠﯽ و در ﻧزدﯾﮑﯽ اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺗرو‬ ‫اﻧﺑوھﯽ از ﺗراﻓﯾﮏ ﺧودروھﺎ را ﮐم ﮐﻧد. ﺑرای اﯾن ﻣﻧظ ور ﺷﮭرداری ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑرای ﺧرﯾد ﺑﻠوﮐﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ از زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﯾﻧﮑﺎر را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارد؟ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ ﺑرای ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻓراھم ﮐﻧد. ﻗطﻌﺎ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺷد. ﺿﻣن‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗرﮐﯾب ظﺎھری ﺷﮭر ﻧﯾز آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑزرﮔراھﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ آن آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد ﺑﮭﺗر ﺣﻔظ ﺧواھد ﺷد.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ahmad‬‬ ‫‪ahmad vafaei‬‬ ‫‪Engineer‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اوﻟوﯾت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم ﺗﮭران و ﻣﮭﻣﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﺷﮭر ﺗﮭران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣل ﻣﺷﮑل ﺗراﻓﯾﮏ اﺳت و ﺣل ﺷدن ﺗراﻓﯾﮏ ھﯾﭻ راه ﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺟز اﯾﺟﺎد ﺷﺑﮑﮫ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﻣدرن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ﻣردم ﻧدارد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺗرو و ﺧطوط رﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺟزو اوﻟﯾن اوﻟوﯾت ھﺎی ﺷﮭری ﺑﺎﺷد . اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ‬ ‫ﭘروژهای ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎي ﻣﯾﻠﯾﺎردي - ﻧﺟوﻣﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺎور ) ﭘل ﺻدر ( ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﭘﯾوﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ، اﻧﮕﯾزه ﺳﯾﺎﺳﻲ و ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودن ﭘروژه و ﺑﻌد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﻲ آن ﺑﺎﻋ ث ﺗﻌرﯾف و اﺟراي‬ ‫آن از ﺳوي ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭري ﺑود . در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﮔر اﯾن ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ وﺗﻘوﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ اﺧﺗ ﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ، اﻣروز ﺷﺎھد اﻓزاﯾش ﮐﯾﻠوﻣﺗرھﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺗرو ﺷﮭر‬ ‫ﺗﮭران ﺑودﯾم.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Shermin‬‬ ‫.‪Shermin Hedayat, E.I.T‬‬ ‫‪Engineer‬‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺗﻘﯽ زاده، ﻣﺗﺷﮑرم از اﯾﻧﮑﮫ ﻧظر ﺑﻧده رو ﻣﻼﺣظﮫ ﮐردﯾد و ﻣن ھم ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﺎرﻧﻣﺎ ﭘﯾوﺳت ﺷده ﺑود را ﺧواﻧدم. ﻣﻧظور ﻣن از ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﺎﺑر ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ‬ ‫آن ﺗﻌدادی اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺣﺟم ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﻣﺎﻟﯽ – ﺟﻧوﺑﯽ ﻣوﺟود از آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد، ﺳطﺢ ﺳروﯾس ھﯾﭻ ﮐدام اف ﻧﺧواھد ﺷد. ﮐﮫ ﺑوﺿوح دو ﺑزرﮔراه ﺻدر )در ﺣﺎﻟت‬ ‫ﻋﺎدی در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ( و ﺷﮭﯾد ﭼﻣران در ﺑرﺧﯽ روزھﺎ و در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯾﮏ ﺗراﻓﯾﮏ، راھﺑﻧداﻧﮭﺎی طوﻻﻧﯽ دارﻧد )ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺳطﺢ ﺳروﯾس ھر دوی آﻧﮭﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺳطﺢ اف‬ ‫اﺳت( . ﺑررﺳﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﮭران در ﺳطﺢ ﮐﻼن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ای ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳت ﮐﮫ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺣرﮐت در ﻣﺣور ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ‬ ‫ﻏرﺑﯽ را دارد. ﺣﺎﻻ ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ ﮐوﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ، ھر دوی ﺑزرﮔراھﮭﺎ ﻣذﮐور ﺑﮫ ﺳطﺢ اف ﺑرﺳد، ﺧوب ﺗﺎﺧﯾر ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ ﺑرای راﻧﻧدﮔﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ! ﺑرای ھﻣﯾن‬ ‫اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻣﻌﺎﺑر ﺗﺎ ﺣد ﻣﻌﻘول آن ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎده ﮐردن ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺗراﻓﯾ ﮏ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎھش زﻣﺎن ﺳﻔر ﺑرای اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ﻣﯾﮑﻧد. ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل، اﮔر ﻣﺳﺎﻓران اﺗوﺑوس ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﺗوﺑوس ﺑﮫ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﯽ رﺳد، ﺣق ﺗﻘدم ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﺧواھد ﺑود، ﺧوب اﯾن ﻣﺷوق ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد. در ﻣدﻟﺳﺎزی ﺷﺑﮑﮫ ای ﺑرای ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﻟﯾن در اوﺗﺎوا، زﻣﺎن ﺗوﻗف اﺗوﺑوس ھﺎ در ﭘﺷت ﭼراغ ﻗرﻣز در ﺷﻠوﻏﺗرﯾن ﺗﻘﺎطﻊ را ﺗﺎﺣداﮐﺛر 06 ﺛﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎھش دادم و وﻗﺗﯽ‬ ‫ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺳرﯾﻌﺗر از ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ ﺧود از ﺗﻘﺎطﻊ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد، ﺣس ﺧوﺑﯽ ﺧواھد داﺷت. اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﺗداﺑﯾر ﻣﺳﺗﻠزم وﺟود ﻣﻌﺎﺑر ﻧﺳﺑﺗﺎ ﭘوﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑدھد ﮐﮫ اﮔر اﺗوﺑوس ﺳﻔر ﮐﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻌت ﺧواھد ﺑود .‬ ‫ﻗﺿﺎوت ﺑﻧده در ﻣورد ﮐﺎراﯾﯽ ﺑزرﮔراه ﺻدر ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ آﻣﺎر آن اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺛﺑت آﻧﮭﺎ در ﻣﺎھﮭﺎی آﯾﻧده ﺑﮭره ﺑرداری از اﯾن ﻣﻌﺑر ﺑﮫ دﺳﺗﻣﺎن ﺧواھد رﺳﯾد.‬ ‫‪Like‬‬ ‫72 ‪Page 16 of‬‬ ‫‪o‬‬
 • 17. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ o o o Reply privately Delete 2 months ago ∑ Shahrokh Shahrokh Zohrabzadeh Mr o o o o ‫راه اﻧدازی ﮐﻣﭘﯾن ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺣدودﺳﺎزی ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﯾده ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧدی اﺳت و ﺑﻧده آﻣﺎدﮔﯽ ﺧودم رو ﺑرای ھﻣﮑﺎری در اﯾن ﺧﺻوص‬ ‫اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم‬ Unlike Reply privately Delete 2 months ago sheida roshankhah, Majid Babaie, MBA, PMP and 2 others like this ∑ ‫اﻣﯾر‬ ‫ اﻣﯾر‬jafarpur Manager in Transportation Policy Making at Government of I.R.Iran o o o o ‫ﻣن ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺳووﻟﯾت اداری و ھم ﺷﮭروﻧدی ﻧظر ﻣﮭﻧدس ظﮭراﺑزاده را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم‬ Unlike Reply privately Delete 2 months ago Shahrokh Zohrabzadeh, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this ∑ Ali Ali Amin Student at IKIU ‫ﻣﻣﻧون آﻗﺎی ﺗﻘﯽ زاده از ﻣطﺎﻟب ﺧوﺑﺗون، ﺑرای ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻔﯾد ﺑود‬ o o o o Like Reply privately Delete 2 months ago ∑ Hazrati Hazrati Metro translator & researching in tehran metro Page 17 of 27
 • 18. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫ﺳﺎﺧت ﭼﻧﯾن ﺑزرﮔراھﻲ ھزﯾﻧﮫ ھﺎي ﮔزاﻓﻲ داﺷﺗﮫ ﻛﮫ ﺑرﮔﺷت ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت . ﺣﺎل ﻛﮫ اﯾن ﻛﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﭼﮫ درﺳت و ﭼﮫ ﻧﺎدرﺳت ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﻛرد ؟ ﺑﺎﯾد ﭼﺎره اي اﻧدﯾﺷﯾد ﺗﺎ وﺿﻊ‬ ‫اﯾن ﺑزرﮔراه ﺑﮭﺗر ﺷود .وﺟود ﻣدﯾرﯾت ﻛﺎرآﻣد و ﻣوﺛر در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑر ﭘﺎره اي از اﯾن ﻣﻌﺿﻼت ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷود. ﭘس ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺗﺧﺻﺻﻲ و ﻗوي ﻧﺳﺑت‬ ‫ﺑﮫ رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﻛل ﻛﻣك ﻛﻧﯾم.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ebrahim‬‬ ‫‪Ebrahim Issai‬‬ ‫‪Board Member, Amout Sepehr Company‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﭘﺎس از ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑرای طرح اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﮭم‬ ‫ﻣن ھم از زﻣﺎن ورود ﺑﮫ اﯾن ﮔروه طرح ﮐردن اﯾن ﭘروژه را در ذھن داﺷﺗم و ھر ﭼﻧد ﻓرﺻت ﻧﮑردم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧظرات دوﺳﺗﺎن ﻓرھﯾﺧﺗﮫ را ﺑﺧواﻧم، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اﯾن‬ ‫ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑرای ﻣن ﮐﮫ از 2-3 ﺳﺎل ﭘﯾش درﮔﯾر آن ﺑوده ام، ارزش اﯾﻧﻘدر ھزﯾﻧﮫ را ﻧداﺷت. ﺑﺎ ﻧﺻف ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﮐﻣﺗر از اﯾن ھزﯾﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺗرو ﺳﺑﮏ )اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺧش ﺳﺎزه ای آن( ﻗﺎﺑل‬ ‫ﺳﺎﺧت ﺑود‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP, Shahrokh Zohrabzadeh like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Shahrokh‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh‬‬ ‫‪Mr‬‬ ‫ﺟﻧﺎب ﺷرﻣﯾن ھداﯾت، ﻋرض ﺳﻼم و ادب دارم‬ ‫ﻣﺷﮑل ﻓﻘط راﺳﺗﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺟﻧوﺑﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧﯾﺳت. ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎت ﺗراﮐم ﺗراﻓﯾﮏ و ﺳطﺢ ﺳروﯾس اف وﺟود دارد. در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ھم ﮔرﻓﺗﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﮫ ﻧﺎﺷﯽ از‬ ‫ﺧود ﻣﻌﺑر، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻋدم ﭘذﯾرش ﻣﻌﺑر ﭘﺎﯾﯾن دﺳﺗﯽ اﺳت و راه ﭼﺎره ای ﻧﯾز وﺟود ﻧدارد .‬ ‫ﻓﮑر ﻧﮑﻧم در دﻧﯾﺎ ﮐﻼن ﺷﮭری وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﺑر آن در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺳروﯾس اف ﻧرﺳد. ﻟذا ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل ﺑرای ﻣﺷﮑل ﺗراﻓﯾﮏ ﺧودرو ﺑﮫ‬ ‫ﻧوﻋﯽ رھﺎ ﮐردن آن، آن ھم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺑزرﮔراھﯽ در ﺗﮭران ﺧﺻوﺻﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳت، و اﯾﺟﺎد زﯾرﺳﺎﺧت ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن، و ﻧﮫ‬ ‫ﺧودرو اﺳت .‬ ‫در ﺑﺧش ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﺗﮭران ﻓواﺻل ﻣﯾﺎن ﺑزرﮔراهھﺎ در ھر دو راﺳﺗﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ-ﻏرﺑﯽ، 1 اﻟﯽ 2 ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﯾن ﺗراﮐم ﺷﺑﮑﮫ ﺑزرﮔراھﯽ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎز ھم ﺳطﺢ ﺳروﯾس اف ﮔرﯾز ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Behyar‬‬ ‫.‪Behyar S‬‬ ‫‪Technical Director at Rayan Diesel‬‬ ‫72 ‪Page 18 of‬‬
 • 19. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم ﺣﺿرﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻋرض ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑول داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﯾﻣﺎر اﺳت و اﺟرای دﺳﺗور ﭘزﺷﮏ را ﺑرای ﺧود واﺟب ﺑداﻧد ﻣؤﺛر‬ ‫ﺧواھد ﺑود. ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻗﺑول ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن دو طﺑﻘﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ را ﮐﮫ ﺣل ﻧﮑرده ﻣزﯾد ھم ﺷده اﺳت، ﺑﻌد درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن راه ﺣل ﺗﺧﺻﺻﯽ و‬ ‫ﻗوی ﺑدھﻧد. در اﯾن ﺷراﯾط ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺧود را ﻗﺑول ﻧدارﻧد ﮐﺎر اول ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻗﺑول اﺷﺗﺑﺎه و ﻋدم ا ﺻرار ﺑر ﺗﮑرار آن در آﯾﻧده و ﺗﻣرﮐز ﺑر اﻓزاﯾش ﻣطﻠوﺑﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐم آﻻﯾﻧده اﺳت.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪kiarash Ghasemlou, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪elnaz‬‬ ‫‪elnaz irannezhad‬‬ ‫‪Transportation modeling at Iran University of Science and Technology‬‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم ﺣﺿرﺗﯽ، ﺑﻧده ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮐﺎھش زﯾﺎﻧﮭﺎی اﯾن طرح ﻣﯽ ﺷود، ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺧﺻﯾص ﯾﮏ ﺧط رﻓت و ﺑرﮔﺷت وﯾژه‬ ‫اﺗوﺑوس در ﭘﺎﯾﯾن ﭘل اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﺎﺷد .، ھرﭼﻧد اﯾن طرح ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎرﺑرﯾﮭﺎی اطراف و ﺑررﺳﯾﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗر ھﻣراه ﺑﺎﺷد‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mehrdad‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬ ‫-‬‫ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ دھم ﯾﮏ ﺧط وﯾژه ﺑﯽ آر ﺗﯽ در ﭘﺎﯾﯾن و ﯾﮏ ﺧط وﯾژه ﺑﯽ آر ﺗﯽ ﺳرﯾﻊ در ﺑﺎﻻ )ﻓﻘط ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺗوﻗف در ﮐل ﻣﺳﯾر( اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم و اﯾن اﺗوﺑوس ھﺎ از ﺗوﻧل ھم‬ ‫ﻋﺑور ﮐﻧﻧد و در داﺧل ﺗوﻧل اﺟﺎزه ﻋﺑور از ﺧط اﺿطرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﻧﯾﻠﯾش و ﮐردﺳﺗﺎن ﺟﻧوب ﺑروﻧد و اﻧﺷﻌﺎب ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺻﻧﻌت و ﮐﺎج و ﺑوﻟوﻟرز ﮐﺷﺎورز و ﺧط‬ ‫ﺑﯽ آر ﺗﯽ وﻟﯽ ﻋﺻر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷود‬ ‫)4( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Shermin Hedayat, E.I.T. and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫اﻗﺗﺻﺎد اﯾران دﭼﺎر ﭘدﯾده "ﻧﻔرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ" ﺷده اﺳت / ﺳﺎﺧت اﺗوﺑﺎن دو طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺗرو‬ ‫‪http://tinn.ir/vdcbg8b8wrhb0wp.uiur.html‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫72 ‪Page 19 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
 • 20. ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Ebrahim Issai and 1 other like this‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ali‬‬ ‫‪Ali Amin‬‬ ‫‪Student at IKIU‬‬ ‫ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در طول و ﺗﻣﺎم وروی ھﺎی ﭘل و ﺗوﻧل ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺣﺟم ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﺳﯾرھﺎی ﭘﯾش رو ھم اﻗداﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑﺎﺷد‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Behnam‬‬ ‫‪Behnam Aliazar‬‬ ‫‪head of superstructure & systems group at Metra Consulting Engineers‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده در ﺧﺻوص ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑوﯾژه ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ھﯾﭻ وﻗت اﯾﺟﺎد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﭘﯾﮕﯾری ﻧﺷده اﺳت‬ ‫اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ در ﺳطﺢ ﮐﺷور ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم‬ ‫اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ روﯾﺎی دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺣداث ﺗوﻧل و ﺑزرﮔراھﮭﺎی دوطﺑﻘﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳ ت و ﺑرای ﻋﻣوم ﮐﺎرﺑران ﻣﻠﻣوس ﺷده اﺳت.‬ ‫ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم اﮔر در ﺳطﺢ ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻣﺳﯾر ﺗﮭران - ﮐرج - ﻗزوﯾن ﯾﮏ راه آھن ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر اﺣداث ﺷود ﺑﺎ ﺟذب ﺗراﻓﯾﮏ از ﻣﺳﯾر اﺗوﺑﺎن ، دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ‬ ‫اﺣداث ﯾﮏ ﺑﺎﻧد دﯾﮕر روی اﺗوﺑﺎن ﻣوﺟود ﻧﺧواھد داﺷت . و اﻗﺑﺎل ﻋﻣوﻣﯽ از اﯾن ط رح در ﺳﺎﯾر ﻣﺣورھﺎ ﻧﯾز ﺗﺳری ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﻧﮕﺎه ﻣردم و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر روﯾﺎ‬ ‫ﺑودن ﻧﯾز از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت .‬ ‫ﺑﮫ ﻗول آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﺧرم وزﯾر راه دوﻟت ﺧﺎﺗﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم رﯾﻠﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در ﮐﺷور ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣدﯾراﻧﯽ ﺷﺟﺎع و ﻣﺻﺻم و ﺑﺎ ﺟرات دارد ﺗﺎ ﻓرھﻧﮓ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺳرﯾﻊ در ﮐﺷور ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﻣﯾد وارم در دوﻟت ﺟدﯾد اﯾن ھﻣت در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔﯾرد .‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻋﻠﯽ رﻏم ﻣوارد اﺷﺎره ﺷده ﺗوﺳط دوﺳﺗﺎن دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزی در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ذات اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎﻻ ﺧود ﺟذب از‬ ‫ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھد داﺷت.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Shahrokh Zohrabzadeh, Ebrahim Issai like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mehrdad‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬ ‫--‬ ‫و اﻣﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ در ﻣورد ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕرش ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑر و اﯾن ﻣوﺿوع را اﻣر ﻣﺛﺑت ﻧﭘﻧداﺷﺗن" ،‬ ‫ﻣن آﻣﺎده ھﺳﺗم ﺗﺎ ﻣوﺿوع را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻗرار دھم ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﭘذﯾرد و روی اﯾن‬ ‫ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﺻورت ﭘﺎورﭘوﯾﻧت آﻣﺎده ﮐﻧد. در اﯾن ﺻورت اﺑﺗدا در ﮐﺎرﮔروه 8 ﻧﻔره ﻣطرح ﮐرده و ﻧﺗﯾﺟﮫ را در‬ ‫ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ 05 ﻧﻔره طرح ﺧواھﯾم ﮐرد. ﺿﻣﻧﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺷورا ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد ، ﻟﯾﻧﮏ زﯾر را‬ ‫ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣﺎﯾﻧد‬ ‫‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=79:%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A‬‬‫-88%9‪%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D‬‬ ‫72 ‪Page 20 of‬‬