O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Keutamaan Do’a AkasahDikutip dari Buku berjudul "Terjemah Majmu Syarif (Jalan kemuliaan menujukebahagiaan dunia & akherat)...
TERJEMAH DO’A AKASAHDengan Asma’ Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih.Ya Allah,tetapkanlah shalawat dan salam atas ju...
Ya Allah, seandainya kufur/rasa bimbang dan ragu masuk dalam keimanankukepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau menger...
Ya Allah, seandainya rasa penyerupaan dan lalai masuk ke dalam ma’rifatkukepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau meng...
Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, lalu akusalah gunakan, durhaka kepadamu sedang aku tid...
Ya Allah, jika aku bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapikepayahan-kepayahan, sedang aku tidak mengerti atau ...
Ya Allah, Yang Hidup tegak kokoh, Yang memiliki rahmat dan banyakanugerahNya, banyak memberi dan Pemilik kerajaan, Tidak a...
Ya Allah, Yang Hidup, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha SuciEngkau, bahwasanya aku termasuk orang-orang yang ...
Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97
Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97
Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97
Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97
Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97
Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97
Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
Doa sholawat akasah
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97

Baixar para ler offline

Doa sholawak akasah pwrpoint2003-97

 1. 1. Keutamaan Do’a AkasahDikutip dari Buku berjudul "Terjemah Majmu Syarif (Jalan kemuliaan menujukebahagiaan dunia & akherat)" Keutamaan Doa Akasah1.Barang siapa membacanya atau menulisnya (disimpan dirumahnya) insya Allah diaakan diampuni oleh Allah SWT segala dosanya.2.Barang siapa yang membacanya, insya Allah akan dilapangkan rizkinya, dilindungirumahnya dari bahaya kebakaran, karena Allah SWT selalu merahmatiNya.3.Bila bepergian dapat membaca do‘a ini, insya Allah selamat dari marabahaya.4.Bila punya banyak hutang, bacalah doa ini dengan istiqomah, Insya Allah diberikemudahan / jalan untuk melunasi hutangnya.5.Serta bila ada orang gila, kesurupan, sakit panas, lalu dibacakan doa ini, insya Allahdapat sembuh dengan izin Allah SWT.NB: Bait demi bait dalam doa ini penuh makna dan menyentuh hati. Mengagungkan Nama dan Sifat Allah yang mulia, serta memohon ampunan kepada Allah atas berbagai macam dosa yang mungkin banyak terdapat pada diri kita baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui.Saran: Baca doa ini sehari sekali secara istiqomah, dan buktikan sendiri rahmat dan anugerah Allah bagi yang mengamalkannya.
 2. 2. TERJEMAH DO’A AKASAHDengan Asma’ Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih.Ya Allah,tetapkanlah shalawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, Keluargadan shahabat-shahabat beliau.Dengan Asma’ Allah yang menyinari sinar diatas sinar, Segala puji bagi AllahPencipta nur dan menurunkan kitab Taurat diatas gunung Thurdi dalam kitabyang tertulis, Segala Puji bagi Allah Yang Disebut kaya dengan kemulyaan dankeagungan yang dikenal dan atas senang dan susah yang disyukuri dan segalapuji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap danterang, kemudian orang-orang kafir kepada Tuhannya dan berpaling.Kaf Ha Ya ‘Ain Shaad, Ha Mim ‘Ain Sin Qaf, hanya kepada-Mu lah kamimenyembah dan memohon pertolongan, hai Dzat Yang Hidup Tegak Kokoh, AllahYang sangat belas kasihan kepada hamba-Nya memberi rizki kepada siapa sajayang dia kehendaki, Dia sangat kuat dan mulia, hai Dzat Yang mencukupi segalasesuatu, cukupilah aku dan palingkanlah dariku segala sesuatu dengankekuasaanMu yang baik, bahwasanya Engkau berkuasa atas segala-galanya.Ya Allah, Dzat Yang banyak pemberiannya dan Yang selalu bertemu, Yang bagusperbuatannya, Pemberi rizki hamba-hambaNya pada setiap keadaan, hai DzatPencipta pertama kali dengan tidak melalui contoh, hai Dzat yang langgeng, yangtidak akan binasa, selamatkanlah kami dari kufur dan tersesat dengan : La ila haillallah Muhammadur Rasulullah SAW.
 3. 3. Ya Allah, seandainya kufur/rasa bimbang dan ragu masuk dalam keimanankukepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubatdan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur RasulullahSAW.Ya Allah, seandainya kufur masuk kedalam keislamanku kepada Engkausedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserahdiri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, seandainya rasa bimbang dan ragu masuk ke dalam ketauhidankuterhadap Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka akubertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah MuhammadurRasulullah SAW.Ya Allah, seandainya rasa sombong, takabur,riya’ dan sum’ah / menonjolkandiri dan kekurangan di dalam amal perbuatanku bagi Engkau masuk ke dalamhatiku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat danberserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur RasulullahSAW.Ya Allah, seandainya sifat dusta, pengumpat, mengadu domba dan pembohongberjalan pada mulutku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka akubertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah MuhammadurRasulullah SAW.Ya Allah, seandainya di dalam hatiku terlintas rasa was-was sedang aku tidakmengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri denganmengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
 4. 4. Ya Allah, seandainya rasa penyerupaan dan lalai masuk ke dalam ma’rifatkukepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubatdan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur RasulullahSAW.Ya Allah, seandainya rasa nifak, dosa-dosa besar dan kecil masuk ke dalamhatiku maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallahMuhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, seandainya sifat riya’ masuk ke dalam amal perbuatanku danperkataanku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat danberserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, kejahatan-kejahatan yang telah aku perbuat sedang aku tidak tahu atautahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallahMuhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki bagiku, lalu aku tidak dapatmensyukuri sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserahdiri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, hal-hal yang telah Engkau takdirkan kepadaku, lalu aku tidakbergembira atau tidak menerimakannya sedang aku tidak tahu atau tahu, makabertaubatlah aku dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallahMuhammadur Rasulullah SAW.
 5. 5. Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, lalu akusalah gunakan, durhaka kepadamu sedang aku tidak mengerti atau mengerti,maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallahMuhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau kuasakan kepadaku, lalu akutidak bersyukur kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, makaaku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallahMuhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan akutidak memujiMu, sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat danberserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, berfikir dalam kekuasaanMu yang Engkau ciptakan terhadapku, lalu akumenutup mata, sedang aku mengetahui atau tidak, maka aku bertaubat danberserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, perbuatan-perbuatan yang aku lakukan sepanjang umurku, lalu Engkautidak ridha, sedang aku mengerti atau tidak, maka aku bertaubat dan berserahdiri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, amal perbuatanku yang Engkau perpendek di dalam mengharap-haraprahmatMu, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat danberserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
 6. 6. Ya Allah, jika aku bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapikepayahan-kepayahan, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka akubertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah MuhammadurRasulullah SAW.Ya Allah, jika aku memohon pertolongan kepada selain Engkau, dalamkecelakaan dan bahaya, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka akubertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah MuhammadurRasulullah SAW.Ya Allah, urusan-urusanku yang telah Engkau baguskan dengan anugerahEngkau dan pandanganku salah, sedang aku tidak mengerti atau mengerti,maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallahMuhammadur Rasulullah SAW.Ya Allah, jika aku tegelincir menyimpang dari jalan lurus (shirat), karenamemohon kepada selain Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti,maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallahMuhammadur Rasulullah SAW.
 7. 7. Ya Allah, Yang Hidup tegak kokoh, Yang memiliki rahmat dan banyakanugerahNya, banyak memberi dan Pemilik kerajaan, Tidak ada Tuhan yang lainkecuali Engkau, maha suci Engkau, bahwasanya aku menganiaya diri sendiri,(firman Allah) :“Lalu Kami kabulkan dan Kami selamatkan dia dari kesusahan, demikianlahKami menyelamatkan orang-orang beriman”Zakariya ketika menyeru tuhannya, ya Tuhanku:“Janganlah Engkau tinggalkan aku sendiri, Engkaulah waris yang paling baik”.Ya Allah, dengan hak La ila ha illallah dan kemuliaannya, hak kursi dankeluasannya, hak ‘Arsy dan keagungannya, hak kalam dan berjalannya, hak LauhMahfudh dan penjaga-penjaganya, hak Timbangan (Mizan) dan dua matanya, hakShirat dan kelembutannya, dengan hak Jibril dan kejujurannya, hak Mikail danbelas kasihnya, hak Israfil dan terompetnya, hak Izrail dan terpilihnya, hakRidlwan dan surganya, hak Malik dan nerakanya, hak Adam dan terpilihnya, hakIbrahim dan terpilihnya sebagai khalilullah, hak Ishak dan keagamaannya, hakIsma’il dan disembelihnya, hak Ya’kub dan kedukaannya, hak Yusuf danterasingnya, hak Musa dan ayat-ayatnya, hak Harun dan kehormatannya, hakHud dan kewibawaannya, hak Shaleh dan untanya, hak Luth dan pemikirannya,hak Yunus dan ajakannya, hak Danial dan kerahmatnya, hak Zakariya dankesuciannya, hak Isa dan kejiwaannya dan dengan hak Muhammad yang terpilihmenjadi kekasihNya dan dengan syafa’at ‘Udhmanya SAW.
 8. 8. Ya Allah, Yang Hidup, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha SuciEngkau, bahwasanya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri,(Firman Allah); Lalu kami mengabulkannya dan menyelamatkannya darikesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, kepadaNya aku bertawakkal, Diapengurus ‘Arsy yang Agung. Allah-lah yang mencukupi aku, sebaik-baikPelindung, Pengurus dan Penolong. Tidak ada daya kekuatan kecuali denganpertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Agung.Ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan akherat, sertapeliharalah kami dari siksa api neraka. Shalawat Allah tetapkanlah kepadasebaik-baik makhlukNya, cahaya ‘ArsyNya yaitu junjungan kami , Nabi danpemberi syafaat bagi kami Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatbeliau semua dengan rahmatMu hai Dzat Yang paling belas kasihan. Amin(Semoga Allah mengabulkan permohona kami ini, hai Dzat yang mengurusalam semesta).Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 • DaoudaTraor

  Oct. 26, 2015

Vistos

Vistos totais

1.165

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

255

Ações

Baixados

5

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×