O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
¢ÈËÁÔ‡Ì·È Î·È
Áڿʈ ÈÛÙÔڛ˜
((∞∞ÓÓ··‰‰ÈÈ‹‹ÁÁËËÛÛËË))
∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∞Ú¯È΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ππ.
ÕÍÔÓ·˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1: ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ...
¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ··ÓÙ¿Ì ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.
4
1
·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘;
‚. ¶ÔÈÔ˜ ...
¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ Ù˘.
5
2
«√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜»
II
ŒÙÛÈ ¤˙ËÛ· ÌfiÓÔ˜, ‰›¯ˆ˜ ηӤӷ Ô˘ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο,
ÒÛÔ˘ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ...
ŸÙ·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Û ͷÊÓÈ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ·-
Ú·ÎÔ‡ÛÂȘ. ŸÛÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ Î·È Ó· ÌÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·˘...
¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ì Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜.
8
3
Ë ‚Ï¿‚Ë ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·' fiÏÔ˘˜
Ô ÎÈÓËÙ‹Ú...
¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Û ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÔÈ Ï¤ÍÂȘ.
9
4
Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜
Ô ÈÏfiÙÔ˜
ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ
ÙÔ ...
•·Ó·‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÁÔ˘Ì ηÈ
΢ÎÏÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
10
5
ŒÓ·˜ ÈÏfiÙÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ·fi ‚...
11
™Â οı ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÎÚ˘Ì̤ÓË ÂÚÒÙËÛË.
¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÓfi ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘...
·. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ
›Ó·Î· Ì ٷ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔ...
‚. ∆ÒÚ·, Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.
13
ÃÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ
Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ‰È¿ÊÔÚ·
ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó.
...
¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘
Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·...
«∆ÈÓ¿¯ÙËη ¿Óˆ Û· Ó· Ì ›¯Â ‚·Ú¤ÛÂÈ
·ÛÙÚÔÂϤÎÈ. ŒÙÚÈ„· ηϿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘.
∫Ô›Ù·Í· ηϿ ηϿ. ∫È Â›‰· ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ‰·,
ÂÓÙÂ...
¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ Î›ÌÂÓÔ.
∆ËÓ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ì η...
ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Â›¯· Ì¿ıÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ Î¿ÙÈ ÛÔ˘‰·›Ô: ¶ˆ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ·'
fiÔ˘ ηٷÁfiÙ·Ó, ÌfiÏȘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·fi ¤Ó· Û›ÙÈ! ∞ÏÏ...
¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú·ÁڿʈÓ
Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ⁄ÛÙÂÚ· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì Ôχ Ï›Á˜ ϤÍÂȘ:
·. ŒÓ...
¶·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ··ÓÙ¿Ì ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ:
·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô...
¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.
∞Îԇ̠ÙÔ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ Î·È ÁÚ¿-
ÊÔ˘Ì ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙȘ ...
™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÚfiÔ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜:
21
15
¢ÈËÁÔ‡Ì·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì οÔÈÔÓ ‹ Ì οÙÈ Ô˘ ÌÔ˘
‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‹ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ...
™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ Î·È ··ÓÙ¿Ì ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi Ú›ÁÎÈ·.
23
18
– ¢È¿‚·Û· ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË, Ù· ˙Ò·, Ù· Ê˘-
Ù¿, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÁÈ· Ù· Û...
™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó.
¢È·‚¿˙ˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌÂٷʤڈ ÛÙÔ ·ÚfiÓ.
ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘...
¶·Ú·ÙËÚÒ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ··ÓÙÒ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.
∆È Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘;
25
3
4
¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›Ù...
26
5 ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙÔ ÛΛÙÛÔ, ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Áڿʈ
ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ.
∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜
«∏ ...
¢È·‚¿˙ˆ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ˆÚ›˙ˆ
Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.
6
27
∏ ÌÈÎÚ‹ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ù˘ °Ë˜, Ë ™ÂÏ‹ÓË, ‹Ú ...
28
7 ¶·Ú·ÙËÚÒ Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Î·È Û˘-
ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ï›Ô˘Ó.
·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô/Ë Û˘ÁÁÚ·...
29
·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘;
‚. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô/Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜;
Á. ¶ÔÈÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË;
‰. ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ô ...
30
1 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ.
1. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂΉÒÛÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô.
2. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏϤ˜.
3. ∞˘...
31
2 ¢È·‚¿˙ˆ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÙÔ ¯ˆÚ›˙ˆ Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ‰›Óˆ Û οıÂ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ.
°È·Ù› ‰ÂÓ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ...
32
3 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
Διηγούμαι και γράφω ιστορίες 4η ενότητα
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Διηγούμαι και γράφω ιστορίες 4η ενότητα

314 visualizações

Publicada em

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Διηγούμαι και γράφω ιστορίες 4η ενότητα

 1. 1. ¢ÈËÁÔ‡Ì·È Î·È Áڿʈ ÈÛÙÔڛ˜ ((∞∞ÓÓ··‰‰ÈÈ‹‹ÁÁËËÛÛËË))
 2. 2. ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∞Ú¯È΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ππ. ÕÍÔÓ·˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1: ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ¢ηÈÚÈÒÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. ª¤ÙÚÔ 1. 1: µÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙË- Ì· ·ÙfiÌˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 1. 1.1.: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ·È‰ÈÒÓ Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÁψÛÛÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∫·ÙËÁÔÚ›· Ú¿ÍÂˆÓ 1.2.1·: ŒÓÙ·ÍË ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ - ÛÙfi¯ˆÓ: ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ, ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ, ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÔÌÔÁÂÓÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶Ú¿ÍË: ŒÓÙ·ÍË ·È‰ÈÒÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË - ∂∫∆ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ºÔÚ¤·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘: À¶∂¶£ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶.√.¢.∂. ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: πÛÌ‹ÓË ∫ÚÈ¿ÚË ¢È‡ı˘ÓÛË °′ ∫¶™ ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘: ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ ∆Ì‹Ì· º.¶.æ. ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ πÏ›ÛÈ· 15784 ∆ËÏ.: 210-7277522 ∂-mail: information@keda.gr ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜: ∫·ı. πˆ¿ÓÓ˘ ∫. ∫·Ú¿ÎˆÛÙ·˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜: ∞ÊÚÔ‰›ÙË µ¿ÛÛÔ˘ À‡ı˘ÓË ‰Ú¿Û˘: ∞ÊÚÔ‰›ÙË µ¿ÛÛÔ˘ √Ì¿‰· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜: ™ÔÊ›· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÊÚÔ‰›ÙË µ¿ÛÛÔ˘ ÃÚ˘Û·˘Á‹ °Ï¤ÓË ∂‡Ë °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¡ÙÂÏ‹˜-™Ì˘Ú›ÏÈÔ˜ ™ÔÊ›· ¶·ÏÈÔ‡Ú· ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: §È¿Ó· ªÂÚÙ˙¿ÓË °ÏˆÛÛÈ΋ Î·È ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ·: ∆˙¤ÓË ¶·ÓÙ·˙‹ 2Ë ¤Î‰ÔÛË ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ·ÙÂÏȤ MULTIMEDIA AE ∂ÎÙ‡ˆÛË - ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: µπµ§π√™À¡∂ƒ°∞∆π∫∏ ∞∂¶∂∂
 3. 3. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ··ÓÙ¿Ì ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. 4 1 ·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; ‚. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜; Á. ¶ÔÈÔ˜ ¤Î·Ó ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË; ‰. ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜; Antoine de Saint-Exupery «√ ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜», ∂ΉfiÛÂȘ ∏Úȉ·Ófi˜, 1968.
 4. 4. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ Ù˘. 5 2
 5. 5. «√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜» II ŒÙÛÈ ¤˙ËÛ· ÌfiÓÔ˜, ‰›¯ˆ˜ ηӤӷ Ô˘ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÒÛÔ˘ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÌÔ˘ ¤·ı ÌÈ· ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜, ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. ∫¿ÙÈ Â›¯Â Û¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÔ˘. ∫È fiˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯· Ì·˙› ÌÔ˘ Ì‹Ù Ì˯·ÓÈÎfi, Ì‹Ù ÂÈ‚¿Ù˜, ÂÙÔÈÌ·˙fiÌÔ˘Ó Ó· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÈÛ΢‹. ◊Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘. ∆Ô ÓÂÚfi Ô˘ ›¯· ÁÈ· Ó· ›Óˆ ı· ÌÔ˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ Ôχ Ô¯ÙÒ Ì¤Ú˜. ∆Ô ÚÒÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÏÔÈfiÓ ·ÔÎÔÈÌ‹ıËη ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ¯›ÏÈ· Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ηÙÔÈÎË̤ÓË ÁË. ◊ÌÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó Ó·˘·Áfi ¿Óˆ ÛÙË Û¯Â‰›· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. º·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ ÌÔ˘, Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù·, fiÙ·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏfiÎÔÙË ÊˆÓ‹ Ì ͇ÓËÛÂ, ϤÁÔÓÙ·˜: – ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ... ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÌÔ˘ ¤Ó· ·ÚÓ›! – ¶Ò˜; – ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÌÔ˘ ¤Ó· ·ÚÓ›... ∆ÈÓ¿¯ÙËη ¿Óˆ Û· Ó· Ì ›¯Â ‚·Ú¤ÛÂÈ ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ. ŒÙÚÈ- „· ηϿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ∫Ô›Ù·Í· ηϿ ηϿ. ∫È Â›‰· ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ‰·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ Ô˘ Ì ÎÔÈÙÔ‡Û Ì ÛÔ‚·ÚfiÙË- Ù·. ∂‰Ò ‚ϤÂÙ ÙÔ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ Ô˘ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÙÔ˘ ο- Óˆ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∆Ô Û¯¤‰Èfi ÌÔ˘, Ê˘ÛÈο, ·Ô‰›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ¢ÂÓ ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ. ∞Ôı·ÚÚ‡ÓıËη ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û ËÏÈ- Λ· ¤ÍÈ ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ¤Ì·ı· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ Ù›ÔÙ·, ÌfiÓÔ ‚fi˜, Ù' ·¤Íˆ Î·È Ù' ·Ô̤۷. ∫Ô›Ù·˙· ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÙ·Û›· ÁÔ˘ÚÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ·fi ηٿÏËÍË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÙ ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ¯›ÏÈ· Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. ∫È fï˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÌÔ˘ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· '¯ÂÈ ¯·ı›, Ì‹Ù Âı·Ì¤ÓÔ˜ ·' ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË, Ì‹Ù Â- ı·Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ›ӷ, Ì‹Ù Âı·Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰›„·, Ì‹Ù Âı·Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Êfi‚Ô. ¢ÂÓ ¤‰ÂȯÓ ηıfiÏÔ˘ Û·Ó ·È‰› Ô˘ ¯¿ıËΠ̤۷ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, ¯›ÏÈ· Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. ŸÙ·Ó ÌfiÚÂÛ· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, ÙÔ˘ ›·: – ª·... ÙÈ ı˜ ÂÛ‡ Â‰Ò ¤Ú·; ∆fiÙ ÌÔ˘ Í·Ó¿Â, ÛÈÁ·Ó¿, Û· Ó· 'Ù·Ó Î¿ÙÈ Ôχ ÛÔ‚·Úfi: – ™Â ·Ú·Î·ÏÒ... ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÌÔ˘ ¤Ó· ·ÚÓ›... 6
 6. 6. ŸÙ·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Û ͷÊÓÈ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ·- Ú·ÎÔ‡ÛÂȘ. ŸÛÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ Î·È Ó· ÌÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·˘Ùfi, ¯›ÏÈ· Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·' fiϘ ÙȘ ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Û ı·Ó¿ÛÈÌÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ¤‚Á·Ï· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙ› ÎÈ ¤Ó·Ó ÛÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔ. ∞ÏÏ¿ ÙfiÙ ı˘Ì‹- ıËη ˆ˜ ›¯· Ì¿ıÂÈ ÚÔ·ÓÙfi˜ ÁˆÁÚ·Ê›·, ÈÛÙÔÚ›·, ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÎÈ Â›· ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ·ÓıÚˆ¿ÎÔ (ηÎfiÎÂÊÔ˜ οˆ˜) ˆ˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ó· ۯ‰ȿۈ. ∂ΛÓÔ˜ ÌÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËÎÂ: – ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÌÔ˘ ¤Ó· ·ÚÓ›. Ÿˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯· ÔÙ¤ ÌÔ˘ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ¤Ó· ·ÚÓ›, ÙÔ˘ ͷӿηӷ ÙÔ ¤Ó· ·' Ù· ‰‡Ô ÌÔÓ·‰Èο Û¯¤‰È· Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ÈηÓfi˜ Ó· ˙ˆÁڷʛۈ, ÂΛÓÔ Ì Ù' ·¤Íˆ ÙÔ˘ ‚fi·. ∫È ¿ÎÔ˘Û· Ì ηٿÏËÍË ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ·ÓıÚˆ¿ÎÔ Ó· ÌÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È: – Ÿ¯È! Ÿ¯È! ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ¤Ó·Ó ÂϤʷÓÙ· ̤۷ Û' ¤Ó·Ó ‚fi·. ŒÓ·˜ ‚fi·˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ú¿Ì· ÎÈ ¤Ó·˜ ÂϤʷÓÙ·˜ È¿ÓÂÈ Ôχ ÙfiÔ. ∂Λ Ô˘ ˙ˆ, Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ‡ÙÛÈη. ÃÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¤Ó· ·ÚÓ›. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÌÔ˘ ¤Ó· ·ÚÓ›. Antoine de Saint-Exupery «√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜» (ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ™ÙÚ·Ù‹ ∆Û›Úη), ∏Úȉ·Ófi˜, 1968, Û.13-14. 7
 7. 7. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ì Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜. 8 3 Ë ‚Ï¿‚Ë ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·' fiÏÔ˘˜ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÚÔηÏÒ ¤ÎÏËÍË Ô ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ fiÙ·Ó ¯¿Óˆ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÌÔ˘ Ô Ó·˘·Áfi˜ Ë „¢‰·›ÛıËÛË, οÙÈ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÏÏfiÎÔÙË ÊˆÓ‹ ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ Ë ˙ËÌÈ¿ Ë ÁÔËÙ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, Ôχ ·ÚÂÛÙfi ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÌ·È Ô ÎÂÚ·˘Ófi˜ Ë Î·Ù¿ÏËÍË ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ΛӉ˘ÓÔ, Êfi‚Ô Ë ÔÙ·Û›· ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô‡ÏÈ·Í ͷÊÓÈ¿˙ˆ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÛË Û οÙÈ Ô ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Ë ¤ÎÏËÍË Ë ¤ÚËÌÔ˜ ·Ú¿ÍÂÓË ÊˆÓ‹
 8. 8. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Û ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ. 9 4 Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ¯·Ú¿Ì·Ù· ¤ÚËÌÔ˜ ‚Ï¿‚Ë, ÎÈÓËÙ‹Ú·˜, ÂÈ‚¿Ù˜, ÂÈÛ΢‹ ÌfiÓÔ˜, ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜, Û·Ó Ó·˘·Áfi˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˜ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜, ‰ÂÓ ¤‰ÂȯÓÂ Û·Ó ·È‰› Ô˘ ¯¿ıËΠ̤۷ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ¿ÌÌÔ˜, ˙¤ÛÙË, ‰ÂÓ Î·ÙÔÈΛ ηÓ›˜, ·ÌÌfiÏÔÊÔ˜ Ôχ Úˆ›, ·˘Á‹, ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ, ÂϤʷÓÙ·˜ ̤۷ Û' ¤Ó·Ó ‚fi·
 9. 9. •·Ó·‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ Î·È Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 10 5 ŒÓ·˜ ÈÏfiÙÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ·fi ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·- ¯¿Ú·˜. ∆Ô ÓÂÚfi Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Ó ÁÈ· ¿Ú· ÔÏϤ˜ ̤Ú˜. ◊Ù·Ó ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ Û·Ó Ó·˘·Áfi˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ˜, ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ¤Ó· ·ÚÓ›. •‡ÓËÛ ·fi ÙË ÊˆÓ‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘. √ ÌÈÎÚfi˜ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ʷÁËÙfi Î·È ÓÂÚfi, ÁÈ· Ó· ͉Ȅ¿ÛÂÈ. √ ÌÈÎÚfi˜ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ô˘ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ¤Ó· ·ÚÓ›. √ ÈÏfiÙÔ˜ ‹ÍÂÚ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ôχ ηϿ. √ ÈÏfiÙÔ˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ‰‡Ô Û¯¤‰È·. √ ÌÈÎÚfi˜ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, fiÙ·Ó Â›‰Â ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ ¤Ó·Ó ÂϤʷÓÙ· ̤۷ Û' ¤Ó·Ó ‚fi·.
 10. 10. 11 ™Â οı ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÎÚ˘Ì̤ÓË ÂÚÒÙËÛË. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÓfi ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. ¶.¯. ¶ÔÈÔ˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·; ∞˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙË ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜». ∞ÊÔ‡ ¤Ú·Û·Ó ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÈÏfiÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ ‰ÈËÁËı›. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜. ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿ ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ¤Ó· ·ÚÓ›. √ ÈÏfiÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›¯Â ÁÈ· Ó· ›ÓÂÈ ı· ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ Ôχ Ô¯ÙÒ Ì¤Ú˜.
 11. 11. ·. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ٷ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚfiÓÔ. 12 7 ∆Ô ÚÒÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÏÔÈfiÓ ·ÔÎÔÈÌ‹ıËη ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿Ì- ÌÔ, ¯›ÏÈ· Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ηÙÔÈÎË̤ÓË ÁË. ◊ÌÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó Ó·˘·Áfi ¿Óˆ ÛÙË Û¯Â‰›· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. º·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ ÌÔ˘, Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù·, fiÙ·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏfiÎÔ- ÙË ÊˆÓ‹ Ì ͇ÓËÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÌÔ˘ ¤Ó· ·ÚÓ›». ∆ÈÓ¿¯ÙËη ¿Óˆ Û· Ó· Ì ›¯Â ‚·Ú¤ÛÂÈ ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ. ŒÙÚÈ„· ηϿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ∫Ô›Ù·Í· ηϿ ηϿ. ∫È Â›‰· ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ‰·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ Ô˘ Ì ÎÔÈ- ÙÔ‡Û Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ∂‰Ò ‚ϤÂÙ ÙÔ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ Ô˘ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÙÔ˘ οӈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∆Ô Û¯¤‰Èfi ÌÔ˘, Ê˘ÛÈο, ·Ô‰›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘.
 12. 12. ‚. ∆ÒÚ·, Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. 13 ÃÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó. ÃÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó.
 13. 13. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ô- ‰›‰Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜. «ŒÙÛÈ ¤˙ËÛ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌfiÓÔ˜, ‰›¯ˆ˜ Î·Ó¤Ó·Ó Ô˘ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÎÔ˘‚Â- ÓÙÈ¿Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÒÛÔ˘ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÌÔ˘ ¤·ı ÌÈ· ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜, ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. ∫¿ÙÈ Â›¯Â Û¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÔ˘. ∫È fiˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯· Ì·˙› ÌÔ˘ Ì‹Ù Ì˯·ÓÈÎfi Ì‹Ù ÂÈ‚¿Ù˜, ÂÙÔÈ- Ì·˙fiÌÔ˘Ó Ó· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÈÛ΢‹. ∏Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘. ∆Ô ÓÂÚfi Ô˘ ›¯· ÁÈ· Ó· ›Óˆ ı· ÌÔ˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ Ôχ Ô¯ÙÒ Ì¤Ú˜». ŒÓ·˜ ÈÏfiÙÔ˜, Ô˘ ˙Ô‡Û ÌfiÓÔ˜, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ ·fi ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¯ˆÚ›˜ , ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚¿Ù˜, Ì ϛÁÔ ÁÈ· Ô¯ÙÒ Ì¤Ú˜. «∆Ô ÚÒÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÏÔÈfiÓ ·ÔÎÔÈÌ‹ıËη ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ¯›ÏÈ· Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ηÙÔÈÎË̤ÓË ÁË. ◊ÌÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó Ó·˘·- Áfi ¿Óˆ ÛÙË Û¯Â‰›· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. º·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ ÌÔ˘, Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù·, fiÙ·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏfiÎÔÙË ÊˆÓ‹ Ì ͇ÓËÛÂ, ϤÁÔÓÙ·˜: «™Â ·Ú·Î·ÏÒ...˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÌÔ˘ ¤Ó· ·ÚÓ›!»....». ∞ÊÔ‡ Û· Ó·˘·Áfi˜ ̤۷ Û ˆÎ·Ófi, ͇ÓËÛ ·fi ÌÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ¤Ó· . 14 8
 14. 14. «∆ÈÓ¿¯ÙËη ¿Óˆ Û· Ó· Ì ›¯Â ‚·Ú¤ÛÂÈ ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ. ŒÙÚÈ„· ηϿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ∫Ô›Ù·Í· ηϿ ηϿ. ∫È Â›‰· ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ‰·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ Ô˘ Ì ÎÔÈ- ÙÔ‡Û Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ∂‰Ò ‚ϤÂÙ ÙÔ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ Ô˘ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÙÔ˘ οӈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∆Ô Û¯¤‰Èfi ÌÔ˘, Ê˘ÛÈ- ο, ·Ô‰›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÌÔ- ÓÙ¤ÏÔ˘. ¢ÂÓ ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ. ∞Ôı·ÚÚ‡ÓıËη ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· ¤ÍÈ ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ¤Ì·ı· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ Ù›ÔÙ·, ÌfiÓÔ ‚fi- ˜, Ù' ·¤Íˆ Î·È Ù' ·Ô̤۷». – ¢ÂÓ Â›Ì·È ÌfiÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘! ∂›Ì·È Î·È ·- Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜! ∏ ÚÒÙË ÌÔ˘ ϤÍË ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÈÔ Ì¤Û·, ¤¯ˆ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÓfiËÌ· Î·È Ì·˙› Ì ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‰Ë- ÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘! 15 9 ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘.
 15. 15. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ Î›ÌÂÓÔ. ∆ËÓ ÂÓÙÔ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙË ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ. ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ϤÍË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ϤÍÂȘ. ∫¿ı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÓfiËÌ·. ∫¿ÔÙÂ, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ¤ÍÈ ¯ÚÔÓÒÓ, ›‰· ̤۷ Û' ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÛÙ· ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó «∞ÏËıÈÓ¤˜ πÛÙÔڛ˜» ÎÈ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ¤‰ÂȯÓ ¤Ó·Ó ‚fi· Ó· ηٷ‚ÚÔ- ¯ı›˙ÂÈ ¤Ó· ·ÁÚ›ÌÈ. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ¤ÏÂÁÂ: «∆· Ê›‰È· ÔÈ ‚fi˜ ηٷ›ÓÔ˘Ó ÙË Ï›· ÙÔ˘˜ ÔÏfi- ÎÏËÚË, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙË Ì·Û‹ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ¤ÂÈÙ' ·fi ·˘Ùfi Ó· Û·- Ϥ„Ô˘Ó Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÓÂ- „‹ ÙÔ˘˜». ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ·. ◊ÌÔ˘Ó Ôχ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·- Û¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Í‚ȉÒÛˆ ¤Ó· ·Ú·ÛÊÈÁ̤ÓÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÔ˘. ∫¿ıÈÛ· ÙfiÙÂ Î·È Û˘ÏÏÔÁ›ÛÙËη Ôχ ¿Óˆ ÛÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ηٿÊÂÚ· Ó· ¯·Ú¿Íˆ ÎÈ ÂÁÒ, Ì' ¤Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÌÔχ‚È, ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ. 16 10
 16. 16. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Â›¯· Ì¿ıÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ Î¿ÙÈ ÛÔ˘‰·›Ô: ¶ˆ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ·' fiÔ˘ ηٷÁfiÙ·Ó, ÌfiÏȘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·fi ¤Ó· Û›ÙÈ! ∞ÏÏ¿ ÙÔ‡ÙÔ ‰ÂÓ Ì ·Ú·Í¤ÓÂ„Â Î·È Ôχ. ◊ÍÂÚ· ηϿ ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿- ÏÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, fiˆ˜ ÙË °Ë, ÙÔÓ ¢›·, ÙÔÓ ÕÚË, ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÔÓfiÌ·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ, Î·È Î·- ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚÔ›, ÒÛÙ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ Ì ÙÔ ÙË- ÏÂÛÎfiÈÔ. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ·ÓÙ› ÁÈ· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. ∆ÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË: «Ô ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹˜ 3251». Œ¯ˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô Ï·- Ó‹Ù˘ ·’ fiÔ˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ Â›Ó·È Ô ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹˜ µ 612. ∆ÔÓ ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹ ·˘Ùfi, ÙÔÓ Â›‰Â ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ, ÛÙ· 1909, ¤Ó·˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ͤ¯·Û ӷ οÓÂÈ: ÙÔ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. 17 11
 17. 17. ¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ⁄ÛÙÂÚ· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì Ôχ Ï›Á˜ ϤÍÂȘ: ·. ŒÓ·Ó Ù›ÙÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÂÌ›·. ‚. ŒÓ·Ó Ù›ÙÏÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ. 18 12 ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ͤÚÂÈ ˆ˜, fiÙ·Ó ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Â›Ó·È ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÙË °·ÏÏ›· ‚·ÛÈχÂÈ. ∞Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÊÙ¿- ÛÔ˘Ì ÛÙË °·ÏÏ›· ̤۷ Û' ¤Ó· ÏÂÙfi, ı· ‚Ϥ·Ì ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂ- Ì·! ª· Ë °·ÏÏ›·, ·Ï›ÌÔÓÔ, ¤ÊÙÂÈ ¿Ú· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ™ÙÔÓ ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi Ï·Ó‹ÙË ÌÔ˘ fï˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ¿ˆ ÙËÓ Î·Ú¤- ÎÏ· ÌÔ˘ Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·Ú·¤Ú·, ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÔ˘ οÓÂÈ Î¤ÊÈ. ªÈ· ÊÔÚ¿, ›‰· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ‚·ÛÈχÂÈ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜! ŸÙ·Ó Â›Ó·È Î·Ó›˜ Ï˘Ë̤ÓÔ˜, ·Á·¿ Ù· ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ ÎÈ ÂÁÒ ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ‹ÌÔ˘Ó Ôχ Ï˘Ë̤ÓÔ˜. ∆›ÙÏÔ˜ Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Î·È ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì Ôχ Ï›Á˜ ϤÍÂȘ. ➪ ➪ ➪ ➪
 18. 18. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ··ÓÙ¿Ì ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; ‚. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; Á. ∆È ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; 13 ·. ‚. Á. ·. ‚. Á. Philippe Delerm «∆π øƒ∞π∞ ¶√À ∂π¡∞π...», ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, 2001. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Â͈ʇÏÏÔ˘: §‹‰· µ·Ú‚·ÚÔ‡ÛË ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜ «∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∫∞π ∆√ ¶∂ƒπ™∆∂ƒπ». ∞£∏¡∞ 2004, À¶.∂.¶.£ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ™. °Ô‡Û˘, ¡, ∫··ÙÛÔ‡ÏÈ·
 19. 19. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∞Îԇ̠ÙÔ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ Î·È ÁÚ¿- ÊÔ˘Ì ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ∞ Î·È µ. 20 14 ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÔÓfiÙÔÓË. £· ÁÓˆÚ›Ûˆ ¤Ó·Ó ÎÚfiÙÔ ·fi ·Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ. ∆· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ì ÙÔ ÛÙ¿ÚÈ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù›ÔÙÂ. £· ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó' ·ÎÔ‡ˆ ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ Ì¤Û· ÛÙ· ÛÙ¿¯˘·. ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË.
 20. 20. ™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÚfiÔ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜: 21 15
 21. 21. ¢ÈËÁÔ‡Ì·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì οÔÈÔÓ ‹ Ì οÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‹ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË °Ë. 22 16 17 √ ÕÚ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Ï·ÌÚfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË °Ë. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó Ù›ÔÙÂ. ∏ °Ë...
 22. 22. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ Î·È ··ÓÙ¿Ì ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi Ú›ÁÎÈ·. 23 18 – ¢È¿‚·Û· ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË, Ù· ˙Ò·, Ù· Ê˘- Ù¿, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÁÈ· Ù· ÛÔ˘- ‰·›· Î·È ÂÚ›ÂÚÁ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û˘Ì- ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Û·˜... ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ˙Ò·... ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜;
 23. 23. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¢È·‚¿˙ˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌÂٷʤڈ ÛÙÔ ·ÚfiÓ. ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ¶ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ¶ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ. ¶ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ó¤Ó·. √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ¤Ó· Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ. √ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ˜ ÙÔ Î·¤ÏÔ Î·È ÛÂÌÓ¿. ·. ™˘Ó¿ÓÙËÛ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·' fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ‚. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ· ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì ٷ Ì·ÔÌ¿Ì. Á. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ‰. ¶ÚÔÛٿل·Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘. Â. ™· Ó· ‹Ú·Ó Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· ʈÙÈ¿. ·. ‚. Á. ‰. Â. 24 1 2 ̇ÚÈÛ ÎÔ›Ù·Í ¯Ù‡ËÛ ·Á¿ËÛ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ·Ó·Û‹ÎˆÛ ÚÒÙËÛ· ÙÚfiÌ·Í ¤‰ÂÈÍ·
 24. 24. ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ··ÓÙÒ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∆È Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘; 25 3 4 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜; πÔ‡ÏÈÔ˜ µÂÚÓ «√ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 Ë̤Ú˜», ∂Ú¢ÓËÙ¤˜.
 25. 25. 26 5 ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙÔ ÛΛÙÛÔ, ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Áڿʈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ. ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜ «∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∫∞π ∆√ ¶∂ƒπ™∆∂ƒπ». ∞£∏¡∞ 2004, À¶.∂.¶.£ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ™. °Ô‡Û˘, ¡, ∫··ÙÛÔ‡ÏÈ·
 26. 26. ¢È·‚¿˙ˆ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ˆÚ›˙ˆ Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. 6 27 ∏ ÌÈÎÚ‹ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ù˘ °Ë˜, Ë ™ÂÏ‹ÓË, ‹Ú ÌÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ó¿- Û· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÍËÁ› ÛÙÔÓ ˘ÂÚÁ·Ï·ÍÈ·Îfi Úfi‰ÚÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‹ÏÈÔ˘˜ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È Ô ◊ÏÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÈÌÒÚË- Û ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·. – §ÔÈfiÓ, ·ÚÈ Úfi‰ÚÂ, ͤÚÂÙ fiÙÈ Ë °Ë Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηÙÔÈ- ÎÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜, ıÂÔ‡˜ Î·È ËÌ›ıÂÔ˘˜. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂ- ÙÂ, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ Ô‡ Î·È Ô‡ ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÙÛ·- ÎÒÓÔÓÙ·È. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ·Á¿ËÛ ÎÚ˘Ê¿ ÙËÓ Ô- Ï˘·Á·Ë̤ÓË ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘ °Ë˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË ÌÔÓ·¯Ô- ÎfiÚË Ù˘ ı¿˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÙÈ Ó· Û·˜ ˆ! §·ÌÂÚ‹ Û·Ó ËÏÈ·¯Ù›‰·, ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙ· ¯Â›ÏË, ÍÂÎÈÓÔ‡Û οı Úˆ› ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ¯ÔÚfi ̤۷ ÛÙ· ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÏÈ- ‚¿‰È· Ù˘ °Ë˜. ∞fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ë ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÔÈ ¿Ï- Ϙ Ó‡Ìʘ Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÔ¯¤˜, Ù· Û·ÚÙ¿ Î·È ÙȘ ÙfiÛÔ ÛË- Ì·ÓÙÈΤ˜ ÁˆÚÁÈΤ˜ ·Û¯Ôϛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ªÈ· ̤ڷ, fï˜, Ô˘ Ë ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌfiÓË Ù˘ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È, Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ÍÂÁ¤Ï·Û ÙË °Ë ηÈ, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·ÚÌ·ÙËÏ¿ÙË ÂÓfi˜ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ˘ ¿ÚÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÙÔ ¤ÛÂÚÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·‡Ú· ¿ÏÔÁ·, ¿Ú·Í ÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË Û·Ó ·ÛÙÚ·‹. √È ÎÚ·˘Á¤˜ Ù˘ ÂȉÔÔ›Ë- Û·Ó ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ηÎfi, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ·ÚÁ¿. ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô˘ Ô‡ÙÂ Ô ◊ÏÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›‰Â Ù›ÔÙ·.
 27. 27. 28 7 ¶·Ú·ÙËÚÒ Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Î·È Û˘- ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ï›Ô˘Ó. ·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô/Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜; ‚. ¶ÔÈÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË; Á. ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜;
 28. 28. 29 ·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; ‚. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô/Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜; Á. ¶ÔÈÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË; ‰. ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜;
 29. 29. 30 1 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ. 1. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂΉÒÛÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. 2. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏϤ˜. 3. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. 4. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÓfi˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. 5. ∂›Ó·È Ë Ô˘Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÓfi˜ ÎÂÊ·- Ï·›Ô˘ Î·È ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘. 6. ∂›Ó·È ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiË- Ì·, ·ÏÏ¿ Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÓfiËÌ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 1 5 2 3 6 4
 30. 30. 31 2 ¢È·‚¿˙ˆ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÙÔ ¯ˆÚ›˙ˆ Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ‰›Óˆ Û οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ ÂÈfiÏ·È·. ¡ÈÒ- ıˆ ÙfiÛË ıÏ›„Ë ·ÓÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ¶¿Ó ÎÈfi- Ï·˜ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤Ê˘Á Ì ÙÔ ·ÚÓ› ÙÔ˘. ∞Ó ÚÔ- Û·ıÒ ÙÒÚ· Ó· ÙÔÓ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ‰Ò, Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌË ÙÔÓ Í¯¿- Ûˆ. ∂›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi Ó· ͯӿ˜ ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ Ô˘ ·Ô- ¯ÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ. ∫·È ÌÔÚÒ Ó· Á›Óˆ ÎÈ ÂÁÒ Û·Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È È· ·Ú¿ ÁÈ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·. ∫È Â›Ó·È ·Îfi- Ì· ÁÈ' ·˘Ùfi Ô˘ ·ÁfiÚ·Û· ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÌÔχ‚È·. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔ˘ Ó· ηٷÈ¿ÓÔÌ·È ¿ÏÈ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, fiÙ·Ó fiϘ ÎÈ fiϘ ÔÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ô˘ ¤Î·Ó· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‚fi·˜, Ù'·¤Íˆ Î·È Ù' ·Ô̤۷ ÙÔ˘, ·fi ¤ÍÈ ¯ÚÔÓÒ ·È‰›! µ¤‚·È·, ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ο̈ ÔÚÙÚ·›Ù· Ô˘ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Ôχ. ª· ‰ÂÓ Â›Ì·È Ôχ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ı· ÙÔ ÂÙ‡¯ˆ.
 31. 31. 32 3 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

×