Kamon

แฟ้มพัฒนางานครู
       (Teacher Portfolio)

      ปีการศึกษา 2554
            โดย

    นายกมล ชุบสุวรรณ
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 โรงเรียน นาข่าวิทยาคม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 1
                       ข้อมูลพื้นฐาน

1. ประวัติบุคคล
 ชื่อ–สกุล  นายกมล ชุบสุวรรณ           อายุ .....51.... ปี,
 สัญชาติ    ..ไทย                เชื้อชาติ ......ไทย... นับถือศาสนา พุทธ.
 เกิดวันที่  .30 ตุลาคม 2503...         ภูมิลาเนา จังหวัด มหาสารคาม.............
 สถานภาพ   .สมรส.......................     ชื่อคู่สมรส ..นางสมหมาย ชุบสุวรรณ.....
2. ที่พักอาศัยปัจจุบัน
 ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ …5 หมู่ 3 .ถนน ................................
 ตาบล .หนองเรือ......     อาเภอ .นาเชือก
 จังหวัด มหาสารคาม............ รหัสไปรษณีย์ .44170......
 โทรศัพท์หมายเลขบ้าน      ………………………………
 โทรศัพท์ส่วนตัวหมายเลข 0862409177
3. ประวัติรับราชการ
 เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อ         วันที่ ..13. เดือน .พฤษภาคม.... พ.ศ. 2524
    ตาแหน่ง ครู 2        ขั้นเงินเดือน .1, 905 บาท โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
    สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เงินเดือน 43,480 บาท โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
     อายุราชการ ....30......... ปี เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. …2564………
 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ................................................................
4. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา    ชื่อสถาบันการศึกษา    ปีที่   วุฒิทาง    วิชาเอก
                        สาเร็จ  การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี      มศว.มหาสารคาม        2527    กศ.บ.     ชีววิทยา
อนุปริญญา      วคม.มหาสารคาม        2523   ป.กศ.ชั้นสูง  วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสารคามพิทยาคม    2521    ม.ศ. 5
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  2519    ม.ศ. 3
ประถมศึกษา     โรงเรียนบ้านกุดรัง     2517    ป. 7
ข้อมูลความรับผิดชอบหน้าที่

       รายวิชา/งานพิเศษ         คาบ/สัปดาห์  จานวนห้อง  คาบรวม
1. วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ว 31101 ม.4/1       3       1     3
2. วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ว.33243 ม.       3       2     6
5/1,5/2
3. วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ว.33245 ม.6/1,6/2    3       2     6
3. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ม. 4           1       1     1
4. กิจกรรมลานกีฬา                 1       1     1
5. กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินเล็ก           1       1     1
6. แนะแนว                     1       1     1
     รวม คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                19
ส่วนที่ 2
   เอกสารประกอบ


- หลักฐาน กพ.7
- หลักฐานการศึกษา
- หลักฐานใบประกอบวิชาชีพครู
- หลักฐานการศึกษา
3
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- การพัฒนาตน
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
        ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูเสมอ
    การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ที่องค์การหรือ
หน่วย หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้
ต้องมีผลงานหรือรายการที่ปรากฏชัดเจน โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
    1. เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางานขององค์กร สมาคมที่ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
      ครูนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง
    2. เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
    3. เป็นผู้จัดทาและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา
    4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ
        อบรมเพศศึกษารอบด้าน                 อบรมเพศศึกษารอบด้าน
                                  ภาพกิจกรรม
        ภาพกิจกรรม                     บรรยายภาพ
        บรรยายภาพ
ผ
   อบรมการทาผลงานทางวิชาการที่เชียงใหม่

         ภาพกิจกรรม
มาตรฐานที่ 2
        ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผล ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
     การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญ
ฉลาดด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
อื่น ๆ ครูต้องคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
      1. กิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน
      2. กิจกรรมและงานต่าง ๆ ในหน้าที่ครูส่งผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน
      3. กิจกรรมและปฏิบัติงานต่าง ๆแสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถ
       ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ส่งผลถึงตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน

       สอนการร้อยมาลัยดอกไม้สด              เป็นที่ปรึกษาโครงงาน Amazing kala
         กรรมการตัดสินพานไหว้ครู
          ภาพกิจกรรม                 นานักเรียนชมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
          บรรยายภาพ
                                     ภาพกิจกรรม
                     มาตรฐานที่ 3           บรรยายภาพ
                มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
     การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู ที่จะ
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัดความสนใจ ความต้องการโดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่ให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการ


                                     ภาพกิจกรรม
                                     บรรยายภาพ
          ภาพกิจกรรม
          บรรยายภาพ
ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
     1. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายคน เป็นรายสมรรถภาพ
      2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมและเต็ม ศักยภาพตามลาดับ
       ขั้นการพัฒนา
      3. การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้
       หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ

          พิธีกรวันไหว้ครู              นานักเรียนจัดงานปีใหม่เลี้ยงไอครีม
     นักเรียนในทีภาพกิจกรรม ่ปรึกษา
           ่ปรึกษา ม.6/1ในที          จัดทาป้ายแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา
            บรรยายภาพ                    ภาพกิจกรรม
                                    บรรยายภาพ
                                     ภาพกิจกรรม
                                     บรรยายภาพ
          ภาพกิจกรรม
          บรรยายภาพ
มาตรฐานที่ 4

           พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

    การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุงหรือสร้าง
 แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน
 การสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
    1. แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน สัมพันธ์กัน
    2. แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
    3. แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และข้อจากัด
     ของสถานศึกษา        คู่มือการใช้                    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                                    เรือง การเกิดผลและเมล็ด
                                     ่
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด                                 โดย
 วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                          นายกมล ชุบสุวรรณ
                                            โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
                                         องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม


                                              เข้าสู่บทเรียน
                                  นักเรียนทุนนาข่าวิทยาคม
       การพัฒนาบทเรียน
                               ออก      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์เรือ่ ่วยสอนวิชาชีววิทยา
       ช ง การเกิดผลและเมล็ด                   ภาพกิจกรรม
                                    บรรยายภาพ
  รหัสวิชา ว40243 ระดับชั้น
                   โดย
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุบสุวรรณ
              นายกมล
                โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  และการตอบสนองของพืนช
     ออก
                เข้าสู่บทเรีย
มาตรฐานที่ 5
                  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

     การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุง เครื่องมือ
อุปกรณ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เทคนิค วิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ โดยมี
ตัวบ่งชี้ คือ
     1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน
     2. สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น
     3. ประเมินผลการใช้สื่อ และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
     4. การเผยแพร่ การใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว

   ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่ มทร. กาฬสินธุ์         ชมงานวันวิทยาศาสตร์ที่ม.ขอนแก่น
         บรรยายภาพ
    งานวันวิทยาศาสตร์ มทร.กาฬสิ นธุ์          ชมเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
                                     ภาพกิจกรรม
                                     บรรยายภาพ
         ภาพกิจกรรม                       ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ                        บรรยายภาพ
มาตรฐานที่ 6
          จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการ
ปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
      1. ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้ได้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นโดยใช้
       สถานการณ์ต่าง ๆ
      2. ผู้เรียนเลือกปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ
      3. ผู้เรียนประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง
      4. การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียน
       ตลอดไป

นมัสการพระธาตุนาดูนพร้อมครอบครัว                     สอนการทาพานบายศรี
                                      ภาพกิจกรรม
     นานักเรียนช่วยงานศพที่บ้านเวียงชัย
          ภาพกิจกรรม                นานักเรียนไปงานศพที่บ้านเวียงชัย
                                      บรรยายภาพ
          บรรยายภาพ
          ภาพกิจกรรม                        ภาพกิจกรรม
          บรรยายภาพ                        บรรยายภาพ
มาตรฐานที่ 7
        รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ

      การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ ปัจจัย และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ครูนาเสนอรายงานปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
      1. ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
      2. เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
        และขั้นตอน วิธีการ ใช้เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมนั้น
      3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผู้เรียน
      4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

  นานักเรียนจัดทาพานบายศรีสู่ขวัญวันปัจฉิมนิเทศ        เยี่ยมบ้านนักเรียนพบปะผู้ปกครอง
         ภาพกิจกรรม
        ทาบุบรรยายภาพใหม่
          ญตักบาตรปี                      พานที่บกรรมสู่ขวัญปัจฉิมนิเทศ
                                     ภาพกิจ ายศรี
                                     บรรยายภาพ
          ภาพกิจกรรม                      ภาพกิจกรรม
          บรรยายภาพ                       บรรยายภาพ
มาตรฐานที่ 8
                 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

     การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพ
โดยทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรม ที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่าเสมอ ที่ทาให้ผู้เรียน
เลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
     1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา
     2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง
     3. เสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน
     4. เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม

    ฝึกซ้อมการทาพานบายศรี 5 ชั้น             จัดทาโรงทานเลี้ยงไอศครีมที่วัดบ้านยาง
    ศ
   รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
          ภาพกิจกรรม             ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดบ้านยาง อ.บรบือ
          บรรยายภาพ
                                     ภาพกิจกรรม
                                     บรรยายภาพ
    ฆ
          ภาพกิจกรรม                      ภาพกิจกรรม
          บรรยายภาพ                       บรรยายภาพ
มาตรฐานที่ 9
             การร่วมมือกับผู้อื่น ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

     การร่วมมือกับผู้อื่น ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญ
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ
ของเพื่อน ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทานั้น โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
    1. การเป็นผู้นาในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายอย่างครอบคลุม และสัมพันธ์กับงานอื่น
      ที่เกี่ยวข้อง
    2. การเป็นผู้นาในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
    3. การช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน
    4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วนามาปรับปรุงพั ฒนางาน

 ศึกษาดูงานการแข่งขันร้อยมาลัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด   ควบคุมนักเรียนแข่งขันร้อยมาลัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด
      เป็นที่ปรึกษาคณะสีฟ้า 2554           ร่วมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม
          ภาพกิจกรรม
          บรรยายภาพ
                                    ภาพกิจกรรม
                                    บรรยายภาพ
          ภาพกิจกรรม
          บรรยายภาพ                      ภาพกิจกรรม
                                    บรรยายภาพ
มาตรฐานที่ 10
              การร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน

     การร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ในชุมชนหมายถึง การตระหนักใน ความสาคัญ รับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถของผู้อื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษาให้ชุมชน และสถานศึกษามีการ ยอมรับซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
    1. การเป็นผู้นาในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. การเป็นผู้นาในการพัฒนาทาให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ
    3. ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน
    4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและกลุ่ม แล้วนามาปรับปรุงพัฒนา

 อบรมเพศศึกษารอบด้าน โรงแรมตักศิลามหาสารคาม        อบรมการทาผลงานทางวิชาการเชียงใหม่
      ศึกษาดูภาพกิจมืองทองธานี
          งานที่เ กรรม                   ภาพกิจกรรม
                                 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังน้าเย็น
          บรรยายภาพ                     บรรยายภาพ
         ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ                      ภาพกิจกรรม
                                   บรรยายภาพ
มาตรฐานที่ 11
              แสวงหาการใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

     การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และรวบรวม
ข้อมูล ข่าวสาร ตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พั ฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สังคมได้อย่างเหมาะสม โดยมีตัวบ่งชี้ คือ สามารถจัดระบบ ข้อมูล ข่าวสาร นามาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนได้เป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก
     1. การจัดระบบข้อมูล ข่าวสารได้
     2. การให้บริการข้อมูล ข่าวสารได้
     3. การนาข้อมูล ข่าวสาร ไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

   Lศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น        แข่งขันตอบปัญหา มทร. กาฬสินธุ์
   อบรมการทาผลงาน กรรมงใหม่ออร์คิด
        ภาพกิจ ที่เชีย                 ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี
        บรรยายภาพ                       ภาพกิจกรรม
                                   บรรยายภาพ
        ภาพกิจกรรม
        บรรยายภาพ

                                   ภาพกิจกรรม
                                   บรรยายภาพ
มาตรฐานที่ 12
              สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

        การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึงการสร้างกิจกรรม
 การเรียนรู้โดยการนาเอาปัญหา หรือความจาเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในการเรียนและการ
 จัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่
 ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนาเอาวิกฤตต่างๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา
 ครูจาเป็นต้องมองมุมต่างๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กาหนด
 เป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ กล้าที่จะเผชิญ
 ปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์ หรือแง่มุมแบบตรงตัว
 ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน


นานักเรียนรับเสด็จพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม   นานักเรียนแข่งขันร้อยมาลัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 ก


           กรรม
          บรรยายภาพ                 นานักเรียนร่วมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
                                    ภาพกิจกรรม
                                    บรรยายภาพ
                                    ภาพกิจกรรม
                                    บรรยายภาพ
ส่วนที่ 4
มาตรฐานการปฏิบัติตน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ
  1) ต่อตนเอง
  2) ต่ออาชีพ
  3) ต่อการบริการ
  4) ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
  5) ต่อสังคม
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยู่เสมอ


    รับรางวัลครูดีเด่นงานวันครูปี 2555        อบรมการทาเชียวชาญที่เชียงใหม่
       รับมอบเกียรติบัตรครูดี        ศึกษาดูงานศิลปะหัตกรรมที่จังหวัดมหาสารคาม
         ภาพกิจกรรม                    ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ                    บรรยายภาพ
         ภาพกิจกรรม                   ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ                   บรรยายภาพ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
จรรยาบรรณที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

       ร่วมงานกิจกรรมลูกเสือ             ทาบุญเข้าพรรษาที่บ้านโคกสูง
    รับเสด็จถ่ายรูปคู่นายกอบจ.มหาสารคาม       ทาบุญเข้าภาพกิจกรรม
                                 พรรษาที่บ้านโนนม่วง
                                 บรรยายภาพ

         ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ
                                  ภาพกิจกรรม
                                  บรรยายภาพ
         ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
จรรยาบรรณที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
จรรยาบรรณที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะ และนิสัยทีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
จรรยาบรรณที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
จรรยาบรรณที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
 จรรยาบรรณที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ
เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
    ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่บรรจุใหม่
                            แชมป์วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปีชาย
         ภาพกิจกรรม
   แชมป์วอลเลย์บรรยายภาพ 18 ปีชาย
         บอลชายหาด14,
                          ควบคุมนักเรียนลงแขกเกี่ยวข้าวที่บ้านลอมคอม

         ภาพกิจกรรม                   ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ                    บรรยายภาพ
จัดแสดงผลงานครูสอนดี      รับผิดชอบจัดทามาตรฐานที่ 10
      ภาพกิจกรรม               ภาพกิจกรรม
      บรรยายภาพ
จัดทาพานบายศรีต้อนรับคณะประเมิน    จัดทาพานบายศรีบรรยายภาพเทศ
                           วันปัจฉิมนิ
      ภาพกิจกรรม
   ทัศนศึกษาที่ โรงเรียนวังน้าเย็น   ร่วมควบคุมนักเรียนไปแข่งกีฬาที่อุบล
       บรรยายภาพ
                           ภาพกิจกรรม
                           บรรยายภาพ
       ภาพกิจกรรม               ภาพกิจกรรม
       บรรยายภาพ                บรรยายภาพ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

เป็นกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนาข่าวิทยาคม     ควบคุมฝึกซ้อมทาพานบายศรี
             ม
    เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซนต์
          บรรยายภาพ           ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าคณะตาบลยาง
                                ภาพกิจกรรม
                                บรรยายภาพ
         ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ
จรรยาบรรณต่อสังคม
จรรยาบรรณที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม
รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    ทาบุญที่วัดศรีศระแรด พุทไธสงค์          ทาบุญเลี้ยงพระที่บ้านโนนม่วง
    ทอดผ้าป่าสามัคคีที่บ้านหัวเข่าแตก   ทาบุญขึ้นบ้านใหม่คุณครูสาลี เลิกนอก
                                 ภาพกิจกรรม
                                 บรรยายภาพ
         ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ
                       าพกิจกรรม
                                 บรรยายภาพ

         ภาพกิจกรรม
         บรรยายภาพ

Recomendados

SAR ปีการศึกษา 2555 por
SAR ปีการศึกษา 2555SAR ปีการศึกษา 2555
SAR ปีการศึกษา 2555Teacher Sophonnawit
28.9K visualizações35 slides
รายงานประเมินตนเองครูบุญตา por
รายงานประเมินตนเองครูบุญตารายงานประเมินตนเองครูบุญตา
รายงานประเมินตนเองครูบุญตาMontree Jareeyanuwat
13.3K visualizações23 slides
Sarครูโต้ por
Sarครูโต้Sarครูโต้
Sarครูโต้wichsitb
3.1K visualizações36 slides
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54 por
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54Montree Jareeyanuwat
16.8K visualizações26 slides
Sar ครูพิมพ์ por
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Montree Jareeyanuwat
18.5K visualizações21 slides
Sar เจียมจิตร por
Sar เจียมจิตรSar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตรMontree Jareeyanuwat
2.4K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย por
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยบันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยpuyhihi
18K visualizações15 slides
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 por
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553Nattapon
15.7K visualizações16 slides
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science por
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
4.9K visualizações30 slides
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 por
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 Weerachat Martluplao
9.7K visualizações11 slides
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55 por
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55Sircom Smarnbua
919 visualizações12 slides
สมุดบันทึกความดี por
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีAon Narinchoti
17.1K visualizações15 slides

Mais procurados(17)

บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย por puyhihi
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยบันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
puyhihi18K visualizações
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 por Nattapon
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
Nattapon15.7K visualizações
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science por Kobwit Piriyawat
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat4.9K visualizações
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 por Weerachat Martluplao
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
Weerachat Martluplao9.7K visualizações
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55 por Sircom Smarnbua
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
Sircom Smarnbua919 visualizações
สมุดบันทึกความดี por Aon Narinchoti
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดี
Aon Narinchoti17.1K visualizações
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat214.8K visualizações
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑ por patchara111
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
patchara111554 visualizações
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556 por เทวัญ ภูพานทอง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 por Nattapon
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Nattapon7.4K visualizações
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat110.6K visualizações
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 por Nattapon
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
Nattapon2.7K visualizações
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc por Aobinta In
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
Aobinta In372 visualizações
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์ por Krupol Phato
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
Krupol Phato25.9K visualizações
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน por Weerachat Martluplao
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
Weerachat Martluplao1.6K visualizações

Destaque

il-pornprasert por
il-pornprasertil-pornprasert
il-pornprasert0846054411
230 visualizações15 slides
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ป่าไม้)+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f10-... por
 ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ป่าไม้)+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f10-... ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ป่าไม้)+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f10-...
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ป่าไม้)+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f10-...Prachoom Rangkasikorn
711 visualizações9 slides
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย por
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยphaholtup53
931 visualizações19 slides
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f09-1page por
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f09-1pageใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f09-1page
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f09-1pagePrachoom Rangkasikorn
1.5K visualizações30 slides
Personality r1 por
Personality r1Personality r1
Personality r1isamare-hesheit
1.5K visualizações37 slides
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม por
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม0846054411
13.9K visualizações15 slides

Destaque(15)

il-pornprasert por 0846054411
il-pornprasertil-pornprasert
il-pornprasert
0846054411230 visualizações
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ป่าไม้)+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f10-... por Prachoom Rangkasikorn
 ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ป่าไม้)+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f10-... ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ป่าไม้)+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f10-...
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ป่าไม้)+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f10-...
Prachoom Rangkasikorn711 visualizações
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย por phaholtup53
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
phaholtup53931 visualizações
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f09-1page por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f09-1pageใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f09-1page
ใบความรู้+ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น+ป.3+241+dltvscip3+54sc p03 f09-1page
Prachoom Rangkasikorn1.5K visualizações
Personality r1 por isamare-hesheit
Personality r1Personality r1
Personality r1
isamare-hesheit1.5K visualizações
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม por 0846054411
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
084605441113.9K visualizações
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย por benjama
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
benjama4.6K visualizações
การพัฒนาบุคลิกภาพ por MediaDonuts
การพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
MediaDonuts6.1K visualizações
การวิจัยเบื้องต้น por อรุณศรี
การวิจัยเบื้องต้นการวิจัยเบื้องต้น
การวิจัยเบื้องต้น
อรุณศรี29.4K visualizações
การสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูล por Ultraman Taro
การสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูลการสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูล
การสร้างเครื่องมือและการเก็บข้อมูล
Ultraman Taro49.6K visualizações
ระเบียบวิธีวิจัย por Kero On Sweet
ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
Kero On Sweet74.4K visualizações
9 รูปแบบการวิจัย por guest9e1b8
9 รูปแบบการวิจัย9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัย
guest9e1b8230.7K visualizações
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj154.2K visualizações

Similar a Kamon

Sar ครูพิมพ์ por
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Montree Jareeyanuwat
1.2K visualizações21 slides
รายงานการประเมินตนเอง 2 54 por
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54Jiraporn
27.7K visualizações28 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยศิริลักษณ์ ภิวัฒน์
265 visualizações24 slides
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ por
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์guest5660a9a
3.3K visualizações8 slides
ชุดที่+4 ..[1] por
ชุดที่+4 ..[1]ชุดที่+4 ..[1]
ชุดที่+4 ..[1]Aon Narinchoti
8.2K visualizações22 slides

Similar a Kamon(20)

Sar ครูพิมพ์ por Montree Jareeyanuwat
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
Montree Jareeyanuwat1.2K visualizações
รายงานการประเมินตนเอง 2 54 por Jiraporn
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
Jiraporn27.7K visualizações
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ por guest5660a9a
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
guest5660a9a3.3K visualizações
ชุดที่+4 ..[1] por Aon Narinchoti
ชุดที่+4 ..[1]ชุดที่+4 ..[1]
ชุดที่+4 ..[1]
Aon Narinchoti8.2K visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 por Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว... por Kobwit Piriyawat
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
Kobwit Piriyawat126.7K visualizações
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ por tassanee chaicharoen
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
tassanee chaicharoen1.9K visualizações
B math2 por tawansunsmile
B math2B math2
B math2
tawansunsmile379 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Rsmay Saengkaew
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Rsmay Saengkaew131 visualizações
ระดับครูผู้ช่วย por Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 visualizações
8 กระบวนพัฒน์ por krutukSlide
8 กระบวนพัฒน์8 กระบวนพัฒน์
8 กระบวนพัฒน์
krutukSlide827 visualizações
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน por watdang
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
watdang24.7K visualizações
วันวิสาขบูชา por suchinmam
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
suchinmam12.7K visualizações
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน por tassanee chaicharoen
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
tassanee chaicharoen3.5K visualizações
วิจัยสุขศึกษา por an1030
วิจัยสุขศึกษาวิจัยสุขศึกษา
วิจัยสุขศึกษา
an103013.2K visualizações

Kamon

 • 1. แฟ้มพัฒนางานครู (Teacher Portfolio) ปีการศึกษา 2554 โดย นายกมล ชุบสุวรรณ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียน นาข่าวิทยาคม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
 • 3. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ประวัติบุคคล ชื่อ–สกุล นายกมล ชุบสุวรรณ อายุ .....51.... ปี, สัญชาติ ..ไทย เชื้อชาติ ......ไทย... นับถือศาสนา พุทธ. เกิดวันที่ .30 ตุลาคม 2503... ภูมิลาเนา จังหวัด มหาสารคาม............. สถานภาพ .สมรส....................... ชื่อคู่สมรส ..นางสมหมาย ชุบสุวรรณ.....
 • 4. 2. ที่พักอาศัยปัจจุบัน ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ …5 หมู่ 3 .ถนน ................................ ตาบล .หนองเรือ...... อาเภอ .นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม............ รหัสไปรษณีย์ .44170...... โทรศัพท์หมายเลขบ้าน ……………………………… โทรศัพท์ส่วนตัวหมายเลข 0862409177
 • 5. 3. ประวัติรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อ วันที่ ..13. เดือน .พฤษภาคม.... พ.ศ. 2524 ตาแหน่ง ครู 2 ขั้นเงินเดือน .1, 905 บาท โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เงินเดือน 43,480 บาท โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย อายุราชการ ....30......... ปี เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. …2564……… ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ................................................................
 • 6. 4. ประวัติการศึกษา ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่ วุฒิทาง วิชาเอก สาเร็จ การศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี มศว.มหาสารคาม 2527 กศ.บ. ชีววิทยา อนุปริญญา วคม.มหาสารคาม 2523 ป.กศ.ชั้นสูง วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2521 ม.ศ. 5 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2519 ม.ศ. 3 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกุดรัง 2517 ป. 7
 • 7. ข้อมูลความรับผิดชอบหน้าที่ รายวิชา/งานพิเศษ คาบ/สัปดาห์ จานวนห้อง คาบรวม 1. วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ว 31101 ม.4/1 3 1 3 2. วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ว.33243 ม. 3 2 6 5/1,5/2 3. วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ว.33245 ม.6/1,6/2 3 2 6 3. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ม. 4 1 1 1 4. กิจกรรมลานกีฬา 1 1 1 5. กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินเล็ก 1 1 1 6. แนะแนว 1 1 1 รวม คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 19
 • 8. ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบ - หลักฐาน กพ.7 - หลักฐานการศึกษา - หลักฐานใบประกอบวิชาชีพครู - หลักฐานการศึกษา
 • 9. 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน - การพัฒนาตน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐาน
 • 10. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูเสมอ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา ตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ที่องค์การหรือ หน่วย หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีผลงานหรือรายการที่ปรากฏชัดเจน โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1. เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางานขององค์กร สมาคมที่ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ครูนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง 2. เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 3. เป็นผู้จัดทาและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา 4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ อบรมเพศศึกษารอบด้าน อบรมเพศศึกษารอบด้าน ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ ผ อบรมการทาผลงานทางวิชาการที่เชียงใหม่ ภาพกิจกรรม
 • 11. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผล ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญ ฉลาดด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม อื่น ๆ ครูต้องคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1. กิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน 2. กิจกรรมและงานต่าง ๆ ในหน้าที่ครูส่งผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน 3. กิจกรรมและปฏิบัติงานต่าง ๆแสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถ ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ส่งผลถึงตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน สอนการร้อยมาลัยดอกไม้สด เป็นที่ปรึกษาโครงงาน Amazing kala กรรมการตัดสินพานไหว้ครู ภาพกิจกรรม นานักเรียนชมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม มาตรฐานที่ 3 บรรยายภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู ที่จะ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัดความสนใจ ความต้องการโดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่ให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ
 • 12. ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายคน เป็นรายสมรรถภาพ 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมและเต็ม ศักยภาพตามลาดับ ขั้นการพัฒนา 3. การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ พิธีกรวันไหว้ครู นานักเรียนจัดงานปีใหม่เลี้ยงไอครีม นักเรียนในทีภาพกิจกรรม ่ปรึกษา ่ปรึกษา ม.6/1ในที จัดทาป้ายแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ
 • 13. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุงหรือสร้าง แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1. แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน สัมพันธ์กัน 2. แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง 3. แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และข้อจากัด ของสถานศึกษา คู่มือการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง การเกิดผลและเมล็ด ่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด โดย วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายกมล ชุบสุวรรณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เข้าสู่บทเรียน นักเรียนทุนนาข่าวิทยาคม การพัฒนาบทเรียน ออก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์เรือ่ ่วยสอนวิชาชีววิทยา ช ง การเกิดผลและเมล็ด ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ รหัสวิชา ว40243 ระดับชั้น โดย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุบสุวรรณ นายกมล โรงเรียนนาข่าวิทยาคม เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และการตอบสนองของพืนช ออก เข้าสู่บทเรีย
 • 14. มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เทคนิค วิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ โดยมี ตัวบ่งชี้ คือ 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน 2. สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น 3. ประเมินผลการใช้สื่อ และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 4. การเผยแพร่ การใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่ มทร. กาฬสินธุ์ ชมงานวันวิทยาศาสตร์ที่ม.ขอนแก่น บรรยายภาพ งานวันวิทยาศาสตร์ มทร.กาฬสิ นธุ์ ชมเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ
 • 15. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการ ปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1. ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้ได้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นโดยใช้ สถานการณ์ต่าง ๆ 2. ผู้เรียนเลือกปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ 3. ผู้เรียนประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง 4. การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียน ตลอดไป นมัสการพระธาตุนาดูนพร้อมครอบครัว สอนการทาพานบายศรี ภาพกิจกรรม นานักเรียนช่วยงานศพที่บ้านเวียงชัย ภาพกิจกรรม นานักเรียนไปงานศพที่บ้านเวียงชัย บรรยายภาพ บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ
 • 16. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนา ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ ปัจจัย และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดย ครูนาเสนอรายงานปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 1. ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 2. เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอน วิธีการ ใช้เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมนั้น 3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผู้เรียน 4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น นานักเรียนจัดทาพานบายศรีสู่ขวัญวันปัจฉิมนิเทศ เยี่ยมบ้านนักเรียนพบปะผู้ปกครอง ภาพกิจกรรม ทาบุบรรยายภาพใหม่ ญตักบาตรปี พานที่บกรรมสู่ขวัญปัจฉิมนิเทศ ภาพกิจ ายศรี บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ
 • 17. มาตรฐานที่ 8 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพ โดยทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรม ที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่าเสมอ ที่ทาให้ผู้เรียน เลื่อมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง 3. เสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน 4. เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม ฝึกซ้อมการทาพานบายศรี 5 ชั้น จัดทาโรงทานเลี้ยงไอศครีมที่วัดบ้านยาง ศ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภาพกิจกรรม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดบ้านยาง อ.บรบือ บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ฆ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ
 • 18. มาตรฐานที่ 9 การร่วมมือกับผู้อื่น ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การร่วมมือกับผู้อื่น ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ ของเพื่อน ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ กระทานั้น โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1. การเป็นผู้นาในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายอย่างครอบคลุม และสัมพันธ์กับงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง 2. การเป็นผู้นาในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ 3. การช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วนามาปรับปรุงพั ฒนางาน ศึกษาดูงานการแข่งขันร้อยมาลัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ควบคุมนักเรียนแข่งขันร้อยมาลัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ปรึกษาคณะสีฟ้า 2554 ร่วมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ
 • 19. มาตรฐานที่ 10 การร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน การร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ในชุมชนหมายถึง การตระหนักใน ความสาคัญ รับฟังความ คิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถของผู้อื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษาให้ชุมชน และสถานศึกษามีการ ยอมรับซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1. การเป็นผู้นาในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. การเป็นผู้นาในการพัฒนาทาให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ 3. ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและกลุ่ม แล้วนามาปรับปรุงพัฒนา อบรมเพศศึกษารอบด้าน โรงแรมตักศิลามหาสารคาม อบรมการทาผลงานทางวิชาการเชียงใหม่ ศึกษาดูภาพกิจมืองทองธานี งานที่เ กรรม ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังน้าเย็น บรรยายภาพ บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ
 • 20. มาตรฐานที่ 11 แสวงหาการใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และรวบรวม ข้อมูล ข่าวสาร ตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พั ฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา สังคมได้อย่างเหมาะสม โดยมีตัวบ่งชี้ คือ สามารถจัดระบบ ข้อมูล ข่าวสาร นามาใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอนได้เป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 1. การจัดระบบข้อมูล ข่าวสารได้ 2. การให้บริการข้อมูล ข่าวสารได้ 3. การนาข้อมูล ข่าวสาร ไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ Lศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น แข่งขันตอบปัญหา มทร. กาฬสินธุ์ อบรมการทาผลงาน กรรมงใหม่ออร์คิด ภาพกิจ ที่เชีย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ
 • 21. มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึงการสร้างกิจกรรม การเรียนรู้โดยการนาเอาปัญหา หรือความจาเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในการเรียนและการ จัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนาเอาวิกฤตต่างๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจาเป็นต้องมองมุมต่างๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กาหนด เป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ กล้าที่จะเผชิญ ปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์ หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน นานักเรียนรับเสด็จพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม นานักเรียนแข่งขันร้อยมาลัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ก กรรม บรรยายภาพ นานักเรียนร่วมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ
 • 22. ส่วนที่ 4 มาตรฐานการปฏิบัติตน จรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ 1) ต่อตนเอง 2) ต่ออาชีพ 3) ต่อการบริการ 4) ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 5) ต่อสังคม
 • 23. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองอยู่เสมอ รับรางวัลครูดีเด่นงานวันครูปี 2555 อบรมการทาเชียวชาญที่เชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรครูดี ศึกษาดูงานศิลปะหัตกรรมที่จังหวัดมหาสารคาม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ
 • 24. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ร่วมงานกิจกรรมลูกเสือ ทาบุญเข้าพรรษาที่บ้านโคกสูง รับเสด็จถ่ายรูปคู่นายกอบจ.มหาสารคาม ทาบุญเข้าภาพกิจกรรม พรรษาที่บ้านโนนม่วง บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ
 • 25. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า จรรยาบรรณที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยทีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ จรรยาบรรณที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ จรรยาบรรณที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ จรรยาบรรณที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่บรรจุใหม่ แชมป์วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปีชาย ภาพกิจกรรม แชมป์วอลเลย์บรรยายภาพ 18 ปีชาย บอลชายหาด14, ควบคุมนักเรียนลงแขกเกี่ยวข้าวที่บ้านลอมคอม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ
 • 26. จัดแสดงผลงานครูสอนดี รับผิดชอบจัดทามาตรฐานที่ 10 ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ จัดทาพานบายศรีต้อนรับคณะประเมิน จัดทาพานบายศรีบรรยายภาพเทศ วันปัจฉิมนิ ภาพกิจกรรม ทัศนศึกษาที่ โรงเรียนวังน้าเย็น ร่วมควบคุมนักเรียนไปแข่งกีฬาที่อุบล บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ บรรยายภาพ
 • 27. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ควบคุมฝึกซ้อมทาพานบายศรี ม เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซนต์ บรรยายภาพ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าคณะตาบลยาง ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ
 • 28. จรรยาบรรณต่อสังคม จรรยาบรรณที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็น ผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทาบุญที่วัดศรีศระแรด พุทไธสงค์ ทาบุญเลี้ยงพระที่บ้านโนนม่วง ทอดผ้าป่าสามัคคีที่บ้านหัวเข่าแตก ทาบุญขึ้นบ้านใหม่คุณครูสาลี เลิกนอก ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ าพกิจกรรม บรรยายภาพ ภาพกิจกรรม บรรยายภาพ