O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO 
EEnnffooqquuee ggeerraall
• OO tteerrmmoo RREENNAASSCCII MMEENNTTOO oouu 
RREENNAASSCCEENNÇÇAA ddeessccrreevvee aa 
rreennoovvaaççããoo lliitteerráár...
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS GGEERRAAIISS 
• AAnnttrrooppoocceennttrriissmmoo 
• IInnddiivviidduuaalliissmmoo 
• NNaattu...
AAnnttrrooppoocceennttrriissmmoo 
• OO hhoommeemm,, qquuee aanntteerriioorrmmeennttee eerraa 
vviissttoo ccoommoo uumm ppe...
IInnddiivviidduuaalliissmmoo 
• OO rreennaasscciimmeennttoo vvaalloorriizzaavvaa ooss 
ttaalleennttooss ee oo ppootteenncc...
NNaattuurraalliissmmoo 
• AA iinntteeggrraaççããoo ddoo hhoommeemm ccoomm aa 
nnaattuurreezzaa ee aa ddeessccoobbeerrttaa d...
HHeeddoonniissmmoo 
• ““PPrraazzeerr”” 
• OO hhoommeemm rreennaasscceennttiissttaa ppaassssoouu aa 
bbuussccaarr aa aauutt...
RReeaalliissmmoo 
• OOss aarrttiissttaass ppaassssaarraamm aa ggaassttaarr tteemmppoo 
oobbsseerrvvaannddoo ccuuiiddaaddoo...
RReettoorrnnoo aa aannttiigguuiiddaaddee cclláássssiiccaa 
• OOss mmiittooss ddaa aannttiigguuiiddaaddee iinnssppiirraarra...
OO PPEENNSSAAMMEENNTTOO 
RREENNAASSCCEENNTTIISSTTAA 
• IIddeeaall hhuummaanniissttaa (( HHuummaanniissmmoo vvaalloorriizza...
• AA rraazzããoo(( rraacciioonnaalliiddaaddee)) ee aa nnaattuurreezzaa 
ppaassssaamm aa sseerr vvaalloorriizzaaddaass ccoom...
• OO iiddeeaall ddoo hhuummaanniissmmoo ffooii oo mmóóvveell ddeessssee 
pprrooggrreessssoo ee ttoorrnnoouu--ssee oo pprró...
PPeerrííooddooss ddoo rreennaasscciimmeennttoo 
iittaalliiaannoo 
• TTrreecceennttoo ssééccuulloo XXIIVV GGiioottttoo 
• Q...
PPIINNTTUURRAA 
PPrriinncciippaaiiss ccaarraacctteerrííssttiiccaass 
• ** PPeerrssppeeccttiivvaa lliinneeaarr:: aarrttee d...
MMIICCHHEELLAANNGGEELLOO,, AA ccrriiaaççããoo ddoo hhoommeemm,, 11551111,, CCaappeellaa ssiissttiinnaa,, 
vvaattiiccaannoo
VINCI, LLeeoonnaarrddoo ddaa,, AAnnuunncciiaaççããoo,, 11447722--7755
VINCI, LLeeoonnaarrddoo ddaa vviinnccii,, AA úúllttiimmaa cceeiiaa
SSAANNZZIIOO,, RRaaffaaeell,, AA eessccoollaa ddee AAtteennaass,, 11550099--11551111.. 
((OO eeqquuiillííbbrriioo ee aa ss...
MMooiissééss,, oobbrraa ddee MMiicchheellaannggeelloo 
PPrreesseennttee ppaarraa oo PPaappaa JJúúlliioo IIII
LLaa PPiieettáá,, oobbrraa ddee MMiicchheellaannggeelloo.. BBaassíílliiccaa ddee SSããoo PPeeddrroo,, VVaattiiccaannoo
PPiieeddaaddee,, ddee MMiicchheellaannggeelloo,, MMuusseeuu ddaa ccaatteeddrraall,, eemm FFlloorreennççaa,, IIttáálliiaa,,...
EESSCCUULLTTUURRAA 
** BBuussccaavvaamm rreepprreesseennttaarr oo hhoommeemm ttaall 
ccoommoo eellee éé nnaa rreeaalliidda...
EE ffoorraa ddaa IIttáálliiaa?? 
• DDüürreerr 
• HHaannss HHoollbbeeiinn 
• BBoosscchh 
• BBrruueeggeell 
EEnnttrree aass ...
BRUEGEL, Pieter, JJooggooss iinnffaannttiiss,, 11556600
Renascimento
Renascimento
Renascimento
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Renascimento

556 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Renascimento

 1. 1. RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO EEnnffooqquuee ggeerraall
 2. 2. • OO tteerrmmoo RREENNAASSCCII MMEENNTTOO oouu RREENNAASSCCEENNÇÇAA ddeessccrreevvee aa rreennoovvaaççããoo lliitteerráárriiaa,, aarrttííssttiiccaa ee cciieennttííffiiccaa,, qquuee aallccaannççoouu aallgguunnss ppaaíísseess ddaa EEuurrooppaa nnoo ssééccuulloo XXIIVV ee ssee eesstteennddeeuu aattéé oo ssééccuulloo XXVVII
 3. 3. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS GGEERRAAIISS • AAnnttrrooppoocceennttrriissmmoo • IInnddiivviidduuaalliissmmoo • NNaattuurraalliissmmoo • HHeeddoonniissmmoo • RReeaalliissmmoo • RReettoorrnnoo àà aannttiigguuiiddaaddee cclláássssiiccaa
 4. 4. AAnnttrrooppoocceennttrriissmmoo • OO hhoommeemm,, qquuee aanntteerriioorrmmeennttee eerraa vviissttoo ccoommoo uumm ppeeccaaddoorr,,ppaassssoouu aa sseerr eennccaarraaddoo ccoommoo aallggoo ggrraannddiioossoo ee vvaalliioossoo.. • OO tteeoocceennttrriissmmoo mmeeddiieevvaall cceeddee lluuggaarr aaoo aannttrrooppoocceennttrriissmmoo..
 5. 5. IInnddiivviidduuaalliissmmoo • OO rreennaasscciimmeennttoo vvaalloorriizzaavvaa ooss ttaalleennttooss ee oo ppootteenncciiaall ddoo iinnddiivvíídduuoo.. • OO hhoommeemm ffooii eessttiimmuullaaddoo aa ddeesseennvvoollvveerr mmaaiiss ddee uummaa hhaabbiilliiddaaddee..
 6. 6. NNaattuurraalliissmmoo • AA iinntteeggrraaççããoo ddoo hhoommeemm ccoomm aa nnaattuurreezzaa ee aa ddeessccoobbeerrttaa ddaa íínnttiimmaa rreellaaççããoo ddeellee ccoomm oo uunniivveerrssoo..
 7. 7. HHeeddoonniissmmoo • ““PPrraazzeerr”” • OO hhoommeemm rreennaasscceennttiissttaa ppaassssoouu aa bbuussccaarr aa aauuttoo--ssaattiissffaaççããoo ee aa rreeaalliizzaaççããoo eemm ttooddaass aass áárreeaass ddaa vviiddaa..
 8. 8. RReeaalliissmmoo • OOss aarrttiissttaass ppaassssaarraamm aa ggaassttaarr tteemmppoo oobbsseerrvvaannddoo ccuuiiddaaddoossaammeennttee aass ppeessssooaass,, aanniimmaaiiss ee ppaaiissaaggeennss ppaarraa ccoonnsseegguuiirr rreettrraattáá--llaass ddaa ffoorrmmaa mmaaiiss rreeaall ppoossssíívveell..
 9. 9. RReettoorrnnoo aa aannttiigguuiiddaaddee cclláássssiiccaa • OOss mmiittooss ddaa aannttiigguuiiddaaddee iinnssppiirraarraamm aass pprroodduuççõõeess aarrttííssttiiccaass ee ccuullttuurraaiiss ddaa ééppooccaa..
 10. 10. OO PPEENNSSAAMMEENNTTOO RREENNAASSCCEENNTTIISSTTAA • IIddeeaall hhuummaanniissttaa (( HHuummaanniissmmoo vvaalloorriizzaaççããoo ddoo hhoommeemm)) • VVaalloorriizzaaççããoo ddaa ccuullttuurraa ggrreeccoo--rroommaannaa.. PPaarraa ooss aarrttiissttaass ddaa ééppooccaa rreennaasscceennttiissttaa,, ooss ggrreeggooss ee rroommaannooss ppoossssuuííaamm uummaa vviissããoo ccoommpplleettaa ee hhuummaannaa ddaa nnaattuurreezzaa,, aaoo ccoonnttrráárriioo ddooss hhoommeennss mmeeddiieevvaaiiss;; -- AAss qquuaalliiddaaddeess mmaaiiss vvaalloorriizzaaddaass nnoo sseerr hhuummaannoo ppaassssaarraamm aa sseerr aa iinntteelliiggêênncciiaa,, oo ccoonnhheecciimmeennttoo ee oo ddoomm aarrttííssttiiccoo ((aaccrreeddiittaavvaamm nnoo hhoommeemm));; -- EEnnqquuaannttoo nnaa IIddaaddee MMééddiiaa aa vviiddaa ddoo hhoommeemm ddeevviiaa eessttaarr cceennttrraaddaa eemm DDeeuuss (( tteeoocceennttrriissmmoo )),, nnooss ssééccuullooss XXVV ee XXVVII oo hhoommeemm ppaassssaa aa sseerr oo pprriinncciippaall ppeerrssoonnaaggeemm ((aannttrrooppoocceennttrriissmmoo))..
 11. 11. • AA rraazzããoo(( rraacciioonnaalliiddaaddee)) ee aa nnaattuurreezzaa ppaassssaamm aa sseerr vvaalloorriizzaaddaass ccoomm ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee.. • OO hhoommeemm rreennaasscceennttiissttaa,, pprriinncciippaallmmeennttee ooss cciieennttiissttaass,, ppaassssaamm aa uuttiilliizzaarr mmééttooddooss eexxppeerriimmeennttaaiiss ee ddee oobbsseerrvvaaççããoo ddaa nnaattuurreezzaa ee uunniivveerrssoo.. RRiiggoorr cciieennttííffiiccoo
 12. 12. • OO iiddeeaall ddoo hhuummaanniissmmoo ffooii oo mmóóvveell ddeessssee pprrooggrreessssoo ee ttoorrnnoouu--ssee oo pprróópprriioo eessppíírriittoo ddoo RReennaasscciimmeennttoo.. UUmmaa vvoollttaa ddeelliibbeerraaddaa,, qquuee pprrooppuunnhhaa aa rreessssuurrrreeiiççããoo ccoonnsscciieennttee ((oo rree--nnaasscciimmeennttoo)) ddoo ppaassssaaddoo,, ccoonnssiiddeerraaddoo aaggoorraa ccoommoo ffoonnttee ddee iinnssppiirraaççããoo ee mmooddeelloo ddee cciivviilliizzaaççããoo.. NNuumm sseennttiiddoo aammpplloo,, eessssee iiddeeaall ppooddee sseerr eenntteennddiiddoo ccoommoo aa vvaalloorriizzaaççããoo ddoo hhoommeemm ((HHuummaanniissmmoo)) ee ddaa nnaattuurreezzaa,, eemm ooppoossiiççããoo aaoo ddiivviinnoo ee aaoo ssoobbrreennaattuurraall,, ccoonncceeiittooss qquuee hhaavviiaamm iimmpprreeggnnaaddoo aa ccuullttuurraa ddaa IIddaaddee MMééddiiaa..
 13. 13. PPeerrííooddooss ddoo rreennaasscciimmeennttoo iittaalliiaannoo • TTrreecceennttoo ssééccuulloo XXIIVV GGiioottttoo • QQuuaattrroocceennttoo ssééccuulloo XXVV BBoottttiicceellllii • QQuuiinnhheecceennttoo ssééccuulloo XXVVII LLeeoonnaarrddoo ddaa VViinnccii,, MMiicchheellaannggeelloo ee RRaaffaaeell
 14. 14. PPIINNTTUURRAA PPrriinncciippaaiiss ccaarraacctteerrííssttiiccaass • ** PPeerrssppeeccttiivvaa lliinneeaarr:: aarrttee ddee ffiigguurraa,, nnoo ddeesseennhhoo oouu ppiinnttuurraa,, aass ddiivveerrssaass ddiissttâânncciiaass ee pprrooppoorrççõõeess qquuee ttêêmm eennttrree ssii ooss oobbjjeettooss vviissttooss àà ddiissttâânncciiaa,, sseegguunnddoo ooss pprriinnccííppiiooss ddaa mmaatteemmááttiiccaa ee ddaa ggeeoommeettrriiaa.. (( ttrrêêss ddiimmeennssõõeess-- aallttuurraa,, llaarrgguurraa ee pprrooffuunnddiiddaaddee)) • ** UUssoo ddoo ccllaarroo--eessccuurroo:: ppiinnttaarr aallgguummaass áárreeaass iilluummiinnaaddaass ee oouuttrraass nnaa ssoommbbrraa,, eessssee jjooggoo ddee ccoonnttrraasstteess rreeffoorrççaa aa ssuuggeessttããoo ddee vvoolluummee ddooss ccoorrppooss.. • ** RReeaalliissmmoo:: oo aarrttiissttaa ddoo RReennaasscciimmeennttoo nnããoo vvêê mmaaiiss oo hhoommeemm ccoommoo ssiimmpplleess oobbsseerrvvaaddoorr ddoo mmuunnddoo qquuee eexxpprreessssaa aa ggrraannddeezzaa ddee DDeeuuss,, mmaass ccoommoo aa eexxpprreessssããoo mmaaiiss ggrraannddiioossaa ddoo pprróópprriioo DDeeuuss.. EE oo mmuunnddoo éé ppeennssaaddoo ccoommoo uummaa rreeaalliiddaaddee aa sseerr ccoommpprreeeennddiiddaa cciieennttiiffiiccaammeennttee,, ee nnããoo aappeennaass aaddmmiirraaddaa.. • ** IInniicciiaa--ssee oo uussoo ddaa tteellaa ee ddaa ttiinnttaa àà óólleeoo.. • ** SSuurrggiimmeennttoo ddee aarrttiissttaass ccoomm uumm eessttiilloo ppeessssooaall,, ddiiffeerreennttee ddooss ddeemmaaiiss,, jjáá qquuee oo ppeerrííooddoo éé mmaarrccaaddoo ppeelloo iiddeeaall ddee lliibbeerrddaaddee ee,, ccoonnsseeqqüüeenntteemmeennttee,, ppeelloo iinnddiivviidduuaalliissmmoo..
 15. 15. MMIICCHHEELLAANNGGEELLOO,, AA ccrriiaaççããoo ddoo hhoommeemm,, 11551111,, CCaappeellaa ssiissttiinnaa,, vvaattiiccaannoo
 16. 16. VINCI, LLeeoonnaarrddoo ddaa,, AAnnuunncciiaaççããoo,, 11447722--7755
 17. 17. VINCI, LLeeoonnaarrddoo ddaa vviinnccii,, AA úúllttiimmaa cceeiiaa
 18. 18. SSAANNZZIIOO,, RRaaffaaeell,, AA eessccoollaa ddee AAtteennaass,, 11550099--11551111.. ((OO eeqquuiillííbbrriioo ee aa ssiimmeettrriiaa))
 19. 19. MMooiissééss,, oobbrraa ddee MMiicchheellaannggeelloo PPrreesseennttee ppaarraa oo PPaappaa JJúúlliioo IIII
 20. 20. LLaa PPiieettáá,, oobbrraa ddee MMiicchheellaannggeelloo.. BBaassíílliiccaa ddee SSããoo PPeeddrroo,, VVaattiiccaannoo
 21. 21. PPiieeddaaddee,, ddee MMiicchheellaannggeelloo,, MMuusseeuu ddaa ccaatteeddrraall,, eemm FFlloorreennççaa,, IIttáálliiaa,, sséécc..XXVV
 22. 22. EESSCCUULLTTUURRAA ** BBuussccaavvaamm rreepprreesseennttaarr oo hhoommeemm ttaall ccoommoo eellee éé nnaa rreeaalliiddaaddee.. ** PPrrooppoorrççããoo ddaa ffiigguurraa mmaanntteennddoo aa ssuuaa rreellaaççããoo ccoomm aa rreeaalliiddaaddee.. ** PPrrooffuunnddiiddaaddee ee ppeerrssppeeccttiivvaa.. ** EEssttuuddoo ddoo ccoorrppoo ee ddoo ccaarráátteerr hhuummaannoo ..
 23. 23. EE ffoorraa ddaa IIttáálliiaa?? • DDüürreerr • HHaannss HHoollbbeeiinn • BBoosscchh • BBrruueeggeell EEnnttrree aass aarrtteess pplláássttiiccaass,, ffooii aa ppiinnttuurraa qquuee mmeellhhoorr rreefflleettiiuu oo eessppíírriittoo hhuummaanniissttaa ddoo rreennaasscciimmeennttoo iittaalliiaannoo
 24. 24. BRUEGEL, Pieter, JJooggooss iinnffaannttiiss,, 11556600

×