O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

nous curriculums - salou

nous curriculums - salou

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

nous curriculums - salou

 1. 1. <ul><li>Disseny Curricular (LOE) </li></ul><ul><li>Eixos bàsics del currículum de l’educació obligatòria a Catalunya </li></ul><ul><li>Montserrat Casas Vilalta </li></ul>
 2. 2. Idees força que orienten el currículum <ul><li>Remarcar que la llengua catalana, és la llengua vehicular a l’escola </li></ul><ul><li>Potenciar una formació trilingüe (català , castellà i anglès) </li></ul><ul><li>Establir les competències com a marc de referència bàsic </li></ul><ul><li>Concretar les competències per àrees curriculars </li></ul><ul><li>Remarcar la inclusió i normalitzar els programes de diversificació curricular </li></ul><ul><li>Fomentar l’autonomia dels centres, tant en l’àmbit pedagògic com de gestió </li></ul>
 3. 3. El currículum ha de donar resposta als nous reptes de l’educació del segle XXI <ul><li>Volem avançar en la línia d´altres projectes: </li></ul><ul><li>L’informe Delors de la Unesco sobre: L’educació del segle XXI http:// www.unesco.org / education / pdf /DELORS_ S.PDF </li></ul><ul><li>L’estudi PISA de la OCDE ( Programa per a l’Avaluació Internacional d’estudiants que evalua els aprenentatges) . www.pisa.ocde.org / </li></ul><ul><li>Edgar Morin : </li></ul><ul><li>“ Val més un cap ben clar que un cap ben plè” per: </li></ul><ul><li>a. Saber organitzar els coneixements i </li></ul><ul><li>b. Aprendre a viure </li></ul><ul><li>Els sabers necessaris per l’educació del futur </li></ul><ul><li>Projecte Tuning. </li></ul><ul><li>Reflexió comuna a nivell europeu </li></ul>
 4. 4. Els sabers necessaris per l’educació del futur <ul><li>La relativitat del coneixement </li></ul><ul><li>El coneixement pertinent i útil </li></ul><ul><li>El dubte i la incertesa, per avançar en el coneixement </li></ul><ul><li>El reconeixement de l’identitat </li></ul><ul><li>La comprensió de la complexitat i de la diversitat </li></ul><ul><li>El diàleg i els valors democràtics, com a factors bàsics per a la convivència </li></ul>
 5. 5. El currículum s’ha de concretar a partir de quatre grans principis <ul><li>1) Significativitat: Per això cal que: </li></ul><ul><ul><li>Se centri en els problemes rellevants de l’actualitat i de la societat a partir de pocs temes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacioni els nous aprenentatges amb els anteriors i amb els fets i fenòmens del nostre entorn. </li></ul></ul><ul><li>2) Integració i complexitat (el coneixement és global) Per això cal: </li></ul><ul><ul><li>Tenir la intenció d’ensenyar a pensar des d’una perspectiva interdisciplinària del coneixement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclogure l’ús de les TIC com a eines de treball, tant per rebre informació com per comunicar el coneixement </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>3) Fonamentat en els valors democràtics. Per això cal que: </li></ul><ul><ul><li>Fomenti el pensament crític i creatiu de l’alumnat sobre les qüestions, fets i fenòmens rellevants. </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavoreixi l’anàlisi d’un problema des de diferents perspectives , confronti punts de vista oposats i faciliti el posicionament individual en base als coneixements que aporta la ciència. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomenti la participació activa i responsable en la vida social i política de l’alumnat. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>4) Acció i aplicació Per això cal que: </li></ul></ul><ul><ul><li>Faciliti l’adquisició d’aprenentatges a través de: l’obtenció, selecció i interpretació de la informació per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-lo amb els dels altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permeti utilitzar els aprenentatges en contextos propers a la vida real </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupi competències: aplicació dels coneixements, habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia. </li></ul></ul>
 8. 8. Què entenem per competència? <ul><li>La capacitat d’utilitzar de manera transversal: </li></ul><ul><li>els coneixement SABER </li></ul><ul><li>les habilitats SABER FER </li></ul><ul><li>els valors i les actituds SER </li></ul><ul><li>Per a què? </li></ul><ul><li>Per a poder interpretar i resoldre problemes de la vida quotidiana en situacions imprevistes i en contextos diferents </li></ul><ul><li>Com fer-ho? </li></ul><ul><li>A través dels continguts curriculars </li></ul><ul><li>A través del treball a l’aula </li></ul><ul><li>De la implicació en la vida del centre </li></ul><ul><li>Del coneixement i compromís amb l’entorn </li></ul>
 9. 9. Competències bàsiques. 1 <ul><li>1. Competències transversals </li></ul><ul><ul><li>Competència comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència artística i cultura </li></ul></ul><ul><ul><li>Competències metodològiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència d’aprendre a aprendre </li></ul></ul>
 10. 10. Competència en comunicació lingüística <ul><ul><ul><li>Competència transversal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitació per a la construcció del discurs propi de cada àmbit científic a partir de les competències lingüístiques: descriure, narrar, explicar, interpretar, justificar i argumentar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitació per a comunicar, oralment i per escrit, el propi pensament i coneixement. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coneixement i ús adequat del vocabulari propi de cada ciència </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Competència cultural i artística <ul><ul><ul><li>Competències transversal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coneixement i valoració de les manifestacions artístiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament del sentit estètic, la capacitat d’emocionar-se. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Protecció del patrimoni històric, artístic i mediambiental i comprensió del seu paper en la formació de la cultura. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Tractament de la informació i competència digital <ul><ul><ul><li>Competència metodològica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recerca, selecció, organització i interpretació de la informació a partir de fonts diverses, especialment del suport digital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitació per a distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i subjectives i per tant, la intencionalitat dels missatges. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contrastació de la informació a partir de fonts diverses i de la seva comparació per al desenvolupament del pensament crític. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Competència matemàtica <ul><ul><ul><li>Competència metodològica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilització dels nombres i el càlcul en contextos pràctics per dibuixar, mesurar i calcular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús de tècniques de representació geomètrica per projectar formes dels objectes i els espais. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilització de sistemes convencionals de representació espacial (maquetes, plànols, mapes) per obtenir o comunicar informació relativa a l'espai físic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interpretació i presentació d’informació a partir de taules, gràfics i quadres estadístics. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Aprendre a aprendre <ul><ul><ul><li>Competència metodològica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plantejament de preguntes per la resolució de problemes: què?, quan?, on?, com? per què? .... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament d’estratègies per a buscar, organitzar, recuperar, comprendre i interpretar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals...). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament del pensament complex (estratègies de raonament, anàlisi multicausal de variables, plantejament d’hipòtesis...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament d’estratègies de regulació i autoregulació, per aprendre a millorar i per saber comunicar el que s’ha après </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Competències bàsiques. 2 <ul><li>3. Les relatives al desenvolupament personal. </li></ul><ul><li>Desenvolupament i afirmació de la identitat personal, actitud oberta, flexible, autònoma i de compromís vers els altres </li></ul><ul><li>Competència d’autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>4. Les específiques relacionades amb la cultura i la visió del món. </li></ul><ul><li>Conviure i habitar el món, esdevenir membres actius en una societat democràtica i participativa </li></ul><ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, social, cultural, econòmic…. </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana </li></ul>
 16. 16. Autonomia i iniciativa personal <ul><ul><ul><li>Desenvolupament personal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitació d’estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitació per a la presa de decisions a partir de la reflexió. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament de la iniciativa personal i voluntat d’actuar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitació per a la reflexió sobre l’acció i fer propostes per a la millora. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Coneixement i interacció amb el món <ul><ul><ul><li>Específiques relacionades amb la visió del món </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coneixement de l´entorn i interacció entre l´entorn i l’activitat humana. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament d’actituds i actuacions per a la sostenibilitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comprensió de la interdependència dels agents, els fets i els fenòmens naturals, socials, econòmics, polítics, culturals... en un món global. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Competència social i ciutadana <ul><ul><ul><li>Específiques relacionades amb la visió del món </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Respecte i assumpció de la diversitat cultural com una riquesa personal i col·lectiva. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contextualització dels problemes socials i la seva resolució a través d’un pensament racional i creatiu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valoració i exercici del diàleg, la cooperació i el treball col·laboratiu com a mitjans per a la construcció de la societat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participació ciutadana com a mitjà per a l’acció en la vida política i social de les comunitats de pertinença (família, escola, barri... </li></ul></ul></ul>
 19. 19. > Ser i actuar de forma autònoma > Pensar raonar i comunicar > Descobrir i tenir iniciativa > Conviure i habitar el món que condueixi al debat en els centres en base a l’aportació de les àrees curriculars a l´adquisició de les competències bàsiques
 20. 20. Fomentar l’autonomia dels centres <ul><li>Àmbit pedagògic: </li></ul><ul><li>Projecte curricular educatiu i curricular propi </li></ul><ul><li>Adaptacions curriculars segons necessitats </li></ul><ul><li>Avaluacions d’acord amb el Projecte aplicat </li></ul><ul><li>Organització dels aprenentatges segons necessitats </li></ul><ul><li>b. Àmbit de gestió: </li></ul><ul><li>Organització pedagògica del centre </li></ul><ul><li>Establir prioritats segons Projecte Educatiu </li></ul><ul><li>Autonomia en la gestió econòmica </li></ul><ul><li>Establir la selecció del personal a partir de perfils </li></ul>
 21. 21. ... Projectes interdisciplinars que pot dissenyar el centre <ul><li>L’organització horària flexible permet el desenvolupament de projectes interdisciplinaris </li></ul><ul><li>El treball per projectes és un marc molt adequat per a l’adquisició de les C.B. Permet treballar: </li></ul><ul><li>1. La recerca, selecció, organització i interpretació de la informació </li></ul><ul><li>2. El treball interdisciplinari al voltant de situacions-problema </li></ul><ul><li>3. L´ús de la llengua en la reconstrucció i comunicació del coneixement </li></ul><ul><li>4. La construcció compartida del coneixement a través del treball cooperatiu </li></ul>
 22. 22. <ul><li>1r. Curs: Projecte que tingui com a centre d’interès les ciències socials, per exemple, el paisatge. </li></ul><ul><li>Interdisciplinarietat amb llengua, ciències naturals, i tecnologia. </li></ul><ul><li>2n. Curs: Projecte que tingui com a centre d’interès les ciències naturals, per exemple, l´alimentació. </li></ul><ul><li>Interdisciplinarietat amb llengua, matemàtiques, i tecnologia. </li></ul><ul><li>3r Curs: Projecte que tingui com a centre d´interès la tecnologia, per exemple, l’habitatge. </li></ul><ul><li>Interdisciplinarietat amb llengua, anglès, matemàtiques. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Gràcies per l’atenció </li></ul>

×