O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

KERJASAMA SERANTAU - APEC DAN ASEAN

28.732 visualizações

Publicada em

ASM

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

KERJASAMA SERANTAU - APEC DAN ASEAN

 1. 1. Tutorial 12 KERJASAMA SERANTAU: APEC DAN ASEAN.
 2. 2. 1 (a) Takrifkan maksud kerjasama ekonomi serantau. (3) Kerjasarna serantau adalah satu pakatan yang dibentuk antara negara-negara berjiran dalam konteks untuk menjaga kepentingan bersarna berdasarkan prinsip "saling menguntungkan". Kerjasarna serantau lazimnya melibatkan kerjasarna dalarn bidang ekonorni (regional economic association) yang dianggap sebagai satu integrasi ekonomi antara negara berjiran.
 3. 3. 1 (b) Bezakan keanggotaan APEC dan ASEAN. (4) APEC terdiri daripada 21 buah negara. laitu sebahagian daripada negara ASEAN, tiga negara anggota NAFTA (Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico), dua anggota ANZAC (Australia dan New Zealand ), negara-negara Asia Timur (Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan serta China dan Jepun ). Manakala ASEAN terhad kepada negara-negara di rantau Asia Tenggara sahaja, la meliputi Asia Tenggara kebenuaan dan kepulauan. la juga terdiri daripada Ssebahagian besar negara demokrasi yang mengamalkan pasaran bebas kecuali Myanrnar.
 4. 4. 1 (c) Bagaimanakah kerjasama ekonomi serantau boleh mengurangkan kesan negatif globalisasi ekonomi? (4) Melalui konsep pasaran bersama/ pasaran bebas. Kawasan pasaran bebas seperti AFTA diwujudkan untuk menguranglkan monopoli pasaran dari negaranegara maju seperti USA, Eropah, Jepun dil di dalam pasaran ASEAN. Dengan adanya pasaran bebas ASEAN ini harga barangan produlk sesarna negara ASEAN menjadi lebih murah. Kesannya tekanan dan monopoli pasaran oleh negara luar ASEAN semakin berkurangan disarnping mengurangkan ancaman larnbalkan produk dari China. Selain itu penubuhan pasaran bebas ASEAN/ AFTA juga dapat meningkatkan aliran perdagangan intra ASEAN — melalui penghapusan sekatan/ halangan tariff, penghapusan dasar perlindungan, peraturan/ birokrasi, cukai yang lebih rendah. Ini menyebabkan produk barangan ASEAN menjadi lebih murah berbanding dengan produk dari negara luar.
 5. 5. 1 (d) Bagaimanakah kerjasama ekonomi APEC boleh meningkatkan aliran perdagangan antara negara-negara di rantau Asia Pasifik? (4) Menerusi konsep liberalisasi perdagangan yang terkandung dalam perjanjian perdagangan TransPasifik. Oleh sebab itu kerjasama APEC pastinya akan meningkatkan aliran perdagangan antara Negara Asia Pasifik apabila masing-masing negara menghapuskan dasar perlindungan negara masing-masing. Persaingan perdagangan alkan menjadi lebih terbuka untuk menembusi negara anggota. Melalui jalinan Internet, segala data mengenai perdagangan, peluang pelaburan kuasa beli pasaran, dan lain-lain di sesebuah negara anggota dapat diketahui dengan mudah untuk digunakan dalarn urusan perdagangan antara negara. Selain itu, melalui penubuhan Pusat Pertukaran Data Elektronik APEC pula, membantu dalam pertukaran dokumen perdagangan bagi usaha melicinkan lagi aliran perdagangan serantau APEC.
 6. 6. 1 (e) Jelaskan tiga masalah yang dihadapi dalam Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). (6) Jurang ekonorni yang ketara antara sE-sarna ricgara anggota. Terdapat negara yang terlalu kaya dan ada negara yang amat miskin. Idea g,obalisa& dan liberalisasi perdagangan membolehkan Negara negara kaya seperti Arnerika Syarikat dan Jep,in mengarnbil kesempatan melalui kemajuan teknoioginya untuk mengaut keuntungan dan memon000li eKonomi negara yang lebih lemah. masalah politik yang tidak stabil di kalangan negara anggota. Sesetengah negara Asia Pasvik mengalami masalah pergolakan politik di wilayah sernpadan seperti di Selatan Thailand dan Seiatan Filipina Pergolakan politik telah menjejaska, kemajuan ekonomi serantau dan mewujudkan ilklim pelaburan yang tidak sihat.
 7. 7. 1 (e) Jelaskan tiga masalah yang dihadapi dalam Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). (6) Masalah kekurangan teknologi dar kepakaran Sebahagian besar daripada negara-negara Asia Pasifik berada dalam kelompok negara sedang membangun dan negara mundur yang masih mempunyai tahap teknologi yang rendah. Ini melambatkan proses globalisasi ekonomi serantau.
 8. 8. 1 (f) Nilaikan kerjasama ASEAN dalam konteks menangani isu alam sekitar rentas sempadan. (4) Kedasama ASEAN dalam konteks rrlenanÇ_ni isu ilarr sekitar rentas sempadan masih kurang berkes,,r dan oariyak kelemahannya. Hal ini disebabkan oleh: • Kerjasama teknikal dan peranan/ fungsi iitara neyara masih belum jelas untulk menjalankar usahasama dalam mernbuat pengesanan, rondaan Kawal selia pengawasan, dan pemuliharaan jika be aku kes kes alarn sekitar rentas sernpadan. • Peruntukan undang-undang terhadap pihak yang terlibat masih belum konkrit. Siapa yang harus dipertanggungjawabkan dan huku nan yang bagaimana mesti dikenakan. Misainya dalaM ryes menangani masalah jerebu rentas sentpadar yang berpunca di Indonesia dan kesannya -lirasai oleh Negara ASEAN yang lain khususny , Malaysia, singapura dan Berunai.
 9. 9. 1 (g) Bagaimanakah konsep ZOFPAN membantu memakmurkan ASEAN (4) ASEAN bergerak berdasarkan prinsi- ZOPFAN iaitu Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Prinsip ini membolehkan negara negara ASEAN dapat hidup makmur kerana setiap negara anggota tidak boleh campur tangan hal ehwal politik dalaman negara-negara anggota lain. Sebaliknya ia saling membantu melalui rundingan dan persepakatan bersarna.
 10. 10. 1 (h) Takrifkan maksud AFTA. (4) AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN AFTA ialah satu bentuk usahasama dalani kalangan Negara ASEAN untuk mengurangkan alau menghapuskan tarif/ cukai bagi sesetengah barangan atau produk ASEAN yang diperdagangankan di kalangan Negara-negara ASEAN itu sendiri
 11. 11. 2 (a) Mengapakah kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) ditubuhkan? (10) Meningkatkan aliran perdagangan intra ASEAN – melalui penghapusan sekatan/ halangan tariff, penghapusan dasar perlindungan, peraturan/ birokrasi, cukai yang lebih rendah. Memperbaiki defisit imbangan perdagangan antara Negara ASEAN – mengimbangi import dan eksport antara negara.
 12. 12. 2 (a) Mengapakah kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) ditubuhkan? (10) Memperluaskan pasaran bersama. Pasaran dalarn negara yang mengamalkan pasaran bebas ASEAN boleh ditembusi apabila selkatan perdagangan dimansuhkan. Kesan positif dari saiz pasaran yang besar melebihi 530 juta orang. Menguranglkan tekanan/ ancaman globalisasi ekonomi. AFTA diwujudkan untuk menguranglkan monopoli pasaran dan negara- negara maju seperti USA, Eropah, Jepun dil di dalam pasaran ASEAN – Tekanan dan spekulasi pasaran berkurangan serta menguranglkan anGaman lambakan produk dari China.
 13. 13. 2 (a) Mengapakah kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) ditubuhkan? (10) Untuk mengeiakkan persaingan produk yang sama di pasaran yang sama. Meningkatkan kerjasama antara pengilang atau pengeluar dan rangkaian pernasaran dalam konteks pengkhususan pengeluaran, perkongsian telknologi, dan kepakaran. Saling keuntungan/ menikmati faedah kos berbanding - seperti penjimatan kos buruh, bahan mentah, pengkhususan dan perkongsian komponen produlk. Harga barangan akan menjadi lebih rendah.
 14. 14. 2 (a) Mengapakah kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) ditubuhkan? (10) Menjamin bekalan barangan di pasaran sentiasa ada/ berterusan. Terutama sekali barangan keperluan harian pengguna seperti produk makanan,pakaian,barangan elektrik dsb.
 15. 15. 2 (b) Bincangkan faedah yang diperolehi Malaysia daripada menyertai AFTA. (15) 1. Harga barangan lebih murah: menguntungkan pengguna. • AFTA mengenalkan kadar cukai yang rendah/ penghapusan cukai bagi sesetengan produk. • Ini menyebabkan harga barangan pengguna dan perkhidmatan menfadi lebih murah– pengguna boleh menikmati barangan dan kos perkhidmatan yang iebih murah. • Kuasa beli pengguna bertambah/ pendapatan boleh guna meningkat – mampu memiliki barangan berjenama dan berkualiti.
 16. 16. 2 (b) Bincangkan faedah yang diperolehi Malaysia daripada menyertai AFTA. (15) 2. Pilihan barangan lebih banyak kepada pengguna. • Kepelbagaian produk dari pelbagai negara dalam pasaran AFTA menyebabkanpengguna mempunyai banyak pilihan. • Monopoli pasaran dikurangkan – bergantung sepenuhnya kepada pilihan pengguna. • Persaingan antara produk menyebabkan harganya menjacli lebih murah – pengguna mempunyai banyak pilihan untulk membeli barangan yang murah dan berkualiti.
 17. 17. 2 (b) Bincangkan faedah yang diperolehi Malaysia daripada menyertai AFTA. (15) 3. Menjana peluang pekerjaan melalui peningkatan aktiviti ekonomi. • Kesan positif perluasan pasaran. Permintaan yang tinggi dari pasaran bebas AFTA terhadap barangan dan perkhidmatan menyebabkan aktiviti pengeluaran khususnya perkilangan dan pertanian dipertingkatkan. • Kesannya kegiatan ekonomi pertanian,pemprosesan dan pembuatan dalam negara akan berkembang pesat untuk menampung permintaan dari pasaran AFTA. • Ini menjana peluang pekerjaan yang banyak kepada penduduk tempatan – mengurangkan kadar pengangguran.
 18. 18. 2 (b) Bincangkan faedah yang diperolehi Malaysia daripada menyertai AFTA. (15) 4. Keuntungan pengkhususan aktiviti pengeluaran. • AFTA membuka kerjasama yang lebih erat antara pengusaha intra ASEAN untuk menjimatkan kos, mengelak persaingan produk sejenis, meningkatkan kecekapan pengeluaran dll. • Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (complementary) akan diperolehi. • Contoh penjimatan kos buruh, kos bahan mentah, kos pengangkutan, promosi pasaran dsb.
 19. 19. 2 (b) Bincangkan faedah yang diperolehi Malaysia daripada menyertai AFTA. (15) 5. Keuntungan pembangunan teknologi,R&D dan kepakaran. • Bagi menjamin daya saing produlk di pasaran bebas AFTA maka syarikat pengeluar sentiasa meningkatkan R&D bag i mengeluarkan barangan yang dapat memenuhi kepelbagaian citarasa pengguna. • Kesannya syarikat-syarikat Malaysia alkan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D, penggunaan telknologi dan inovasi banu oleh syarikat-syarikat swasta (MNCs) atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing- masing.
 20. 20. 2 (b) Bincangkan faedah yang diperolehi Malaysia daripada menyertai AFTA. (15) 6. Meningkatkan allran perdagangan • Aliran perdagangan Malaysia dengan rakan dagangan ASEAN meningkat kerana boleh menikmati faedah daripada penghapusan sekatan' perdagangan,dasar perlindungan dan cukai/ tarif yang lebih rendah. • Defisit imbangan perdagangan (import – eksport) diperbaiki. Pendapatan eksport Malaysia meningkat. • Meningkatkan kerjasama perdagangan antara negara. Karenah birokrasil peraturan rigid dalam perdagangan boleh diminimakan.
 21. 21. 2 (b) Bincangkan faedah yang diperolehi Malaysia daripada menyertai AFTA. (15) 7. Perluasan pasaran • Saiz pasaran semakin luas/ jumlah penduduk bertambah. AFTA memiliki saiz pasaran melebihi 530 juta orang. • Pasaran dalam negara ASEAN boleh ditembusi apabila sekatan perdagangan dimansuhkan. Produk Malaysia bebas berada di pasaran negara ASEAN lain. • Kesan positif perluasan pasaran termasuklah hubungan antara rangkaian pemasaran, pengilang atau pengeluar dalam AFTA menjadi lebih kukuh. • Kuasa beli pengguna meningkat – harga produk dalam AFTAjauh lebih murah. • Bekalan barangan di pasaran AFTA sentiasa ada dan berterusan.
 22. 22. 2 (b) Bincangkan faedah yang diperolehi Malaysia daripada menyertai AFTA. (15) 8. Menguranglkan tekanan globalisasi ekonorni yang dihadapi Malaysia. • AFTA mengurangkan monopoli pasaran dari negara-negara maju seperti USA, Eropah, Jepun dil di dalam pasaran ASEAN – Tekanan dan spekulasi pasaran berkurangan. • Kebergantungan kepada produk dari negara maju sahaja dapat dikurangkan. • Ancaman lambakan produk dari negara China yang tidak berkualiti boleh dikurangkan. Pengguna boleh pilih produlk buatan Malaysia yang lebih berkualiti pada harga yang lebih murah.
 23. 23. 3 (a) Apakah yang diamksudkan dengan kerjasama ekonomi asia pasifik (APEC)? (15) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau lebih clikenali sebagai APEC (Asia Pacific Economic Co- operation) adalah pertubuhan separuh rasmi yang dianggotai oleh 21 buah negara. la melibatkan kerjasama ekonorni sahaja. Kerjasama ini bersifat terbuka yang membolehkan mana-mana negara yang dilingkungi oleh lautan Pasifik boleh menganggotainya. • .
 24. 24. 3 (a) Apakah yang diamksudkan dengan kerjasama ekonomi asia pasifik (APEC)? (5) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau lebih clikenali sebagai APEC (Asia Pacific Economic Co- operation) adalah pertubuhan separuh rasmi yang dianggotai oleh 21 buah negara. la melibatkan kerjasama ekonorni sahaja. Kerjasama ini bersifat terbuka yang membolehkan mana-mana negara yang dilingkungi oleh lautan Pasifik boleh menganggotainya.
 25. 25. 3 (b) Huraikan perbezaan ciri keanggotaan antara APEC dengan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (10) Item Parbezaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasfftk (APEC) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 1. Status pertubuhan. • Pertubuhan separa rasmi. • Tidak didaftar di bawah PBB. • Pertubuhan rasmi. • Didaftar dibawah PBB.
 26. 26. 3 (b) Huraikan perbezaan ciri keanggotaan antara APEC dengan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (10) Item Parbezaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasfftk (APEC) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 2. Sejarah penubuhan. • Dibentuk melalui persidangan • pertamanya pada November 1989 di Canberra, Australia. • Ditubuhkan melalui Deklarasi, Bangkok 1967. • Dibentuk melalui duaperjanjian, • iaitu: Deklarasi Kerukunan ASEAN (Declaratian of ASEAN concord) dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia).
 27. 27. 3 (b) Huraikan perbezaan ciri keanggotaan antara APEC dengan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (10) Item Parbezaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasfftk (APEC) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 3. Ciri geo-politik negara anggota. • Keanggotaannya lebih luas dan terbuka kepada mana-mana negara yang dilingkungi oleh lautan Pasifik. • Meliputi 5 benua. • Pelbagai ideologi politik. Pertembungan antara demokrasi dan pasaran bebas dengan komunis dan sosialis yang diwakili oleh China. • Terhad kepada negara-negara di rantau Asia Tenggara sahaja. • Meliputi Asia Tenggara kebenuaan dan kepulauan. • Sebahagian besar negara demokrasi yang mengamalkan pasaran bebas kecuali Myanmar.
 28. 28. 3 (b) Huraikan perbezaan ciri keanggotaan antara APEC dengan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (10) Item Parbezaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasfftk (APEC) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 4. Jumlah negara anggota dan kepellbagaian negara. • Terdiri daripada 21 buah negara. • laitu sebahagian daripada negara ASEAN, tiganegara anggota NAFTA (Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico), dua anggota ANZAC (Australia dan New Zealand), negara-negare Asia Timur (Hong Kong , Taiwan dan Korea Selatan serta China dan Jepun ) • Hanya terdiri daripada 11 buah negara-negara Asia Tenggara sahaja iaitu: Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, Firlipina, Berunai, Vietnam, Kemboja, Laos, Myanmar dan Timur Leste
 29. 29. 3 (b) Huraikan perbezaan ciri keanggotaan antara APEC dengan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (10) Item Parbezaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 5. Ciri ekonomi negara anggota. • Jurang ekonomi yang besar antara negara anggota. Ada negara maju dan kaya dari kumpulan G7 yang diwakili oleh Amerika Syarikat, Jepun dan Kanada dan juga negara-negara membangun seperti Indonesia, Filipina, Thailand dll. • Terdiri daripada negara berpendapatan perkapita tinggi seperti Jepun, Amerika Syarikat. Negara berpendapatan perkapita sederhana seperti Korea Selatan dan negara berpendapatan perkapita rendah seperti Filipina dan Indonesia. • Tidak wujud jurang ekonomi yang besar antara negara anggota kecuali dengan Singapura. • Tardiri daripada negara sedang membangun – tiada negara maju.
 30. 30. 3 (b) Huraikan perbezaan ciri keanggotaan antara APEC dengan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (10) Item Parbezaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasfftk (APEC) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 6. Skop kerjasarna. • Fokus kepada kerjasama perdagangan dan ekonomi sahaja. • Kerjasama meliputi semua aspek iaitu ekonomi, sosial dan politik. • Tetapi mengamalkan dasar berkecuali: Wilayah Aman, Bebas dan Berkecuali (Zone of Peace, Free and Neutral, ZOPFAN). Iaitu tidak mencampuri urusan politilk dalaman negara masing-masing.
 31. 31. 3 (c) Jelaskan bagaimana APEC dapat memberikan manfaat kepada negara anggotanya. (10) 1. Manfaat daripada segi peningkatan aliran perdagangan antara negara anggota. • Dilaksanakan menerusi prinsip librelisasi perdagangan. • Strategi memperkukuhkan sistem perdagangan pelbagai hala dan terbuka untuk kepentingan bersama negara-negara Asia Pasifik. • Mengurangkan halangan dalam perdagangan barangan, perkhidmatan dan pelaburan di kalangan negara anggota agar selaras dengan prinsip GATT, sesuai dan tidak mudarat kepada wilayah ekonomi yang lain.
 32. 32. 3 (c) Jelaskan bagaimana APEC dapat memberikan manfaat kepada negara anggotanya. (10) 2. Perluasan pasaran dan kesan2 positif dari perluasan pasaran • Dasar buka pintu kepada negara anggota lain seperti yang dibuat oleh negara China kini. • Mengamalkan prinsip pasaran bebas - membolehkan sernua pasaran negara anggota APEC dapat ditembusi tanpa halangan/ sekatan yang ketat. Pasaran tidak dimonopoli oleh negara tertentu sahaja. • Saiz pasaran diperluaskan menerusi pertambahan penduduk serantau dan peningkatan kuasa beli yang menyebabkan barangan dan perkhidmatan boleh dijual ke serata negara. • Projek Jalinan Maklumat Elektronik APEC (APEC Electronik Information Network - APEC ELIN) membolehkan maklumat dan kuasa pasaran sesebuah negara anggota dapat diketahui dengan mudah.
 33. 33. 3 (c) Jelaskan bagaimana APEC dapat memberikan manfaat kepada negara anggotanya. (10) 3. Kemasukan modal asing (FDI) bagi menjana ekonomi sesebuah negara. • Kemasukan pelabur asing lebih bebas dan mudah dari negara anggota APEC yang akan menambahkan dana dalam negara dan seterusnya menjana ekonomi tempatan. • Perkongsian modal/ kewangan dilangsungkan menerusi pelbagai konsep dan prinsip seperti pelaburan silang. pelaburan bersarna serta pelaburan langsung dll. • Pelaburan modal asing biasanya datang daripada negara-negara anggota APEC yang maju khususnya Amerika Syarikat dan Jepun di samping membantu mengembangkan ekonomi negara yang lebih mundur, negara APEC yang maju pula dapat menikmati keuntungan daripada skim insentif pelaburan, taraf perintis serta kos buruh yang murah yang disedialkan atau tersedia wujud di negara yang dilaburinya
 34. 34. 3 (c) Jelaskan bagaimana APEC dapat memberikan manfaat kepada negara anggotanya. (10) 4. Manfaat pembangunan teknologi dan R&D • Kemasukan teknologi moden dari negara maju khususnya Hi Tech. akan menggalakkan perkembangan R&D dalam negara yang memberikan manfaat kepada penduduk setempat. • Negara-negara APEC yang kurang maju boleh menikmati keuntungan pernindahan telknologi dari negara yang lebih maju apabila kerjasama yang lebih erat wujud. • Hal ini dicapai dan diselaraskan melalui projelk APITIN (Asia Pacific Investment and Tecnology Information Network).
 35. 35. 3 (c) Jelaskan bagaimana APEC dapat memberikan manfaat kepada negara anggotanya. (10) 5. Manfaat dari pengaliran buruh dan perkongsian kepakaran. • Kemasukan buruh asing yang lebih mudah dari negara-negara APEC bagi menampung kekurangan buruh dalam negara dalam pelbagai sektor ekonomi • Perkongsian kepakaran menerusi latihan lanjutan luar negara, pinjaman tenaga pakar dari luar atau program usahasama antara universiti. • Misalnya menerusi projek Pembangunan Sumber Manusia (HRD) Pelbagai Hala Asia Pasifik (Asia Pacific Multilateral Human Resource Development Initiative) telah mengabungkan 13 universiti di rantau Asia Pasifik dalam satu jaringan internet yang memudahkan pertukaran maklumat mengenai pendidikan, latihan kemahiran dan teknologi tinggi bagi tujuan HRD sesama negara APEC dikembangkan.
 36. 36. 3 (c) Jelaskan bagaimana APEC dapat memberikan manfaat kepada negara anggotanya. (10) 6. Manfaat dalam konteks pembangunan sumber alam sekitar yang lestari • Perkongsian teknologi baru dalam pengurusan dan penjagaan alam sekitar. • Penyelesaian bersama mengenai isu-isu alam sekitar serantau seperti pernanasan global, pencemaran laut, jerebu rentas sempadan, pencerobohan perairan perikanan diluar daripada ZEE, isu kepupusan sumber marin dll. • Sebagai contoh projek pernbangunan sumber marin Asia Pasifik yang diketuai oleh Kanada, New Zealand dan Indonesia akan menekankan kepada pelindungan pinggir pantai dan perairan daripada pencemaran khususnya yang berkaitan dengan minyak dan bahan radio aktif.

×