O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

FIEK provime pranuese teste.

FIEK provime pranuese teste.

 • Seja o primeiro a comentar

FIEK provime pranuese teste.

 1. 1. ( : 馬 ョ 割 ヾ 1     ¨、 一 ¨ ´  一 ¨r     ・ 岬 ガ 引 ψ     一 ¨ / = 、 C     、 , ノ Vi   l 一 2 一 :r kc ёslltё : C 卜4 9 b 4 一 o C o 二 4 d 0 二 = 炒 マ Tё tlⅢ Shbhtt shPrtill■ デギ景チ冽」fに │ a │) rt t-1. tt + I C tr - l, tt ;. --l ・0 `′ ― ″ │′ ■ ′7 n Zttidl」 れC Cku`tc onit l:":+3]・ 到:+5:輸ご a 35 `:=~1~コ T b 一= 一 12ζ ・ ‐~15~ C 12= `=~ 1焉~ 月秦想日   っヽ ZgJidh;ei e iriek rcionit 4 5 r =l :, r: .l l irtni:: -4 4 一 5 ヽ■ b 4 一 5 ゴヽ C ■ 一 う 、 一一 ヽ ハFu  4 I D 一 一一 ■     一 予 マ Z」 idhjet c ckuacionit kut Itatik ,2-■τ-28=0 J alnC b r'=7, r.-ui C Lr =-". ir=+ 口 .. -.? - .t!t - ,I ir - www.e-Libraria.com
 2. 2. ヾ 7,glidhh, e ekuacionit irac iorrrl 4*3J*4 =2x-l eshte: a b Y=14 ■=― 14 C 一   d 、=7 ■‐ 7 了 き V Zgidlり a c cktiac Onit clsponcncial V7T=√雨 ёshtё : 3 43 ,=― ―, tl 可 b C 判 下 ・ 〓ヽ d 一つ 〓 夕 Q 亀11:結lrF!ょ ,limimlik a 、=拒 +l b ■=│カ C .r=, lrJi 椰 ` l κ_J』 _│ 曇ヾ ● Zjdttd d¨b呻ml=+≒壁キ0 」tl'lC: f [1,3)∪ [5+∽) [l,3Ju(5, +cc) C (l , 3) r-, [s, a z.1 d II,1)t'(5,+rrJ) こ 1 Zttidi」 Ct e inckuaci。 1]it 2■ -71≦ 5 janё : @ C 〆   一 [-1, [― │、 61 6) C [l,6〕 d 「l,6リ www.e-Libraria.com
 3. 3. ′ リ ヽ ヽ 一 ` ,ド f銅 Zgidet e inekuacion it l(].]aorttr l: l:r- - jr+i>uJilt']a' 夕 ヽ {― rr」 ,!′ 2) D (-,r). ii2)J(1 , +,r) ^ 〔lノ 21) d (l.+∽ ) e s istenr it tt eliilici(rrlr';c II 3 は   一一    〓 山 ]″に Z ′ 、 押 a ヽf=-3 1,‐ 5 b I - -.1 . r.- .-5 r =.i. t,- -5 G r =-.1. r. -5 鰭郎 eJ(Lrxc ior'revc [ ,〓6 7一0 r ゝ   I 御P P 肛 a 〓 1 一 つ 一 〓ヽ b ^ ・ 一 ヽ ・ 〓一 つ 一 一〓ヽ C ¨ ■ く ・ 〓一ヽ = 電 ヽ D 一 く リ 〓 ー , 一 ′ 一 〓F Zgrdhjci e el(uacionit tligonr-rnte ltik cos I 'l ct)s 2- =() rre irrte rvalin It), 2;r], jane: a ン 一ヽ, ´ 一生 3 b ´ン 下D ″ 下 D C π 一メ 一 ヽ 一 d 5, 7,~■~ 7 4 媚 ;-r tC ir e le一■シ 下 ・ r 一 γ 5 llE qolie se t.qd = :- cosa tsh td: a に 一日 饂 う 一 T コ ー 一 C 同 一曖 d 13 12 つ 言 ザ だ 曾 唱4 nヽ www.e-Libraria.com
 4. 4. a Te■ehsOhen mad〕 ёJに ″drら にvTrita百 hak nc・ sejanё dllё nё : αI=4,ど =7,α ″=si D C 16 6 腱」ぶ■i:I∬iClllё Siに 9 dhc″ にv =tt jumuri, `Z =-9,α ″=_1125 dhe`S;,=_l・ 104 ■ 一 3 C d 一べ T 当   bi C 」 ,,-r,r:: n=4,q_5 ″=さ ,9'4 ″=5,ィ _5 で . 7 ′ν 1lⅧ [精 踏Ψf露][∫ 鷺 SI獣 ‖ ヽ たこ5,″ =] │ │ 菌 弓 〓 身 層 f社ぢlI」 J星IT:ξ,ぼ a'abn nё Pё r pよ つt n Mに P 一    で   一  ′ し -r+4y-19=O ■-4ノ _l ll‐ o :1 .',l_l -r-.{-y+19=() t Koordinatat e qenclr€s dhe rrez:ja e rTel.lrit-rr + 1,1 -g1-g|t-74=0 Jan d: a   可 驚 じ 一  c コ ー dl 0(4,3),″ =7 1 1 硼 1 1 www.e-Libraria.com
 5. 5. r √ F Л r F r ノ EkuaciOni i fcthit qendra e te cillt」 endさtDё Pikanノ 0,-5)dhe i Cili kalon nё pё T qendIじ ne sistemit koordinatiVこshtё : C χ 十 ッ 2-8'+10ッ = ・ レ // C -r' + y' - l8r + i0y =l- b +y 2+8ダ +10ν =χ d x2 +yi -i8r-10y=6 12 Nこ qona se cosα =号 ,α kё nd ne kuadralin c師■atellcr mntt cShtC a √ 丁 C 平 / b 面 丁 d 5V14 14 ■ つ Z」 id司 ::『 f坦 コ「li鷲11‖:1:lTellt/1ipnd a π 一 つ ´ ,r=0-,r= V C ェ=0、 ェ=l二 、ェ=2π , b r = 0-,r' = it-x=?r d 、=」 1、 ェ=π 、=27つ 14 -Vlere e shPrehjes sfi2a ctga - cos ?a eslrte ゞ a s1n !u C c′ gα b `gα d 1/ θ B"shketio e zgjidhjeve tE inekuacionit -_?:-:>0.eshte: r+l a 百→て里 (--'o- -: l'-,' (z- - ) b (3切 d [2、 ∽ ) -B*lrkeri, e zgjidhjeve tE inekuacior:it lr'--.-31 < 9 . Eshte: .lr @ , )t+z-:(t -o)= ''' ,rn,r,I l+! - r)- o.- = =o a 百 4)1/ C (―,3) 篠ヽ b (‐",-3)∪ (4,∽ ) d (1, 0つ ) イ a l-t=1.-v=2 C I=3,y=4 t′// 7 ノ も 卜 =ミ ッ=l ld x=2, y=l う Z』 idh」 et e siStemit tё Ckuacioncvc lちたrl]8,jalnじ a 百丁は力/ IC I(6,⇒ b (2、 6) ld (4,4) イb` ヽ ノ Enj"hsoh.., dif.renca d e vargut aritmetik. nese janE dhend a, = j' a,' = -lQ a ど=3 1C d=2 blピ =j` こ ld ど=-2 Tё rllehsohet madhesitё αl dhc S6,tё Varwt l:Υ[lrlllseianddhё nё 、)ガ a q=喘デIC ら=27,S6=号 │ │ % ツ b at =27, So = 164 d q=36,S6=半 www.e-Libraria.com
 6. 6. rttЧ l101ト t5TtGィ レ81Sl ιQ′ "′ ('メ } / ろ ゑ轟 il れ 碑¨¨¨レ・gィざ,′・ Sa eshte vlera e shprehjEs Jλ ○ 澤 7 0 3 一 4 0 X ι 径が過 d 4 〇 一 3 Tこ Jjesh10het shPre1la ノ⊇で マ ) フυ ヽ 1+κ ‐ C 1+,2 ■ b χ 1+χ ~ d _上望i /t r つ Zttid"aさlkuaciOni:│。 gajtnn■ ~ 10g2(■ +1)+│。 g,(工 ■3)-10gュ (■ +9)=log2 2 ごshtё : / a C 工 =D ノ b 1 1 一 D 〓エ d l 工 =― ― D __ θ 電 r騨ド詢¨y= a :r = -l C ェ=-2 b jr=0 イ、外/ ェ=2 Zgtdhje re cilil ekuacion kuadLatikjanE. -l=-r=ITenJet: .rr =)-lvf. -rl =)+lV) じ .r2-t0-r+ifl70 C エ ? -10,.-lo = o b 2+10.+30=0工     ´ d r2+10._30=0 0 Z」 idlje tё ekuacionil kuadratik 調JanC: a -rr.r = -5tJJ3 C Ⅲ=平 t b =手 、 d :c,-, = 5 1J43 〇 Z」 idhJa e ekuacio面 t iraciOnal √ 再 =l+√ ёshtё : a 工 =l フ X=:′ ゾ b ェ=2 d ェ=4 Э Zgjidhja e ekuacionit (4x -l)) +(3.:c-2)r - (5.r - 3)'7 = O eshte a .2 5 C 一う 一 , 一 〓エ ソ / つ 二 ξ υ 〓エ d .7 9 Dittona」 a e drltёkё ndeshi ёshに グ=25,ndё rsa sypHna c tj ёsbiё S=ノ 6S B」可ёt C tl」 janc: a α〒5, b=2イ C /‐ α=7 b=Jll b α =5, ιt=25 夕 α=7, b=2ィ レイ / / ~ ― 10ン EL*.iooi i d..liezEs q*kalon neper pikat -a(r,s) aire 8(- l,+)' estrte: ⊃ χ-4ノ キ19=0 / C -r-4.u-29=0 b -r+4y+19=0 d x- 1y+?9 =0 , , ,     1 / ′ www.e-Libraria.com
 7. 7. 1 〓 コ J   ↑2 ¨ ザ e     F´げ H H 日 は じ a ¨劃 弘 2F ィ賃「 1 ' 3 40 C , 10 」 3 一 40 d 3 一 0 2 Tё th」 cshtOhct shprchJa (ザ ー毒)(:― 青)= a χ+ツ ~Z C メ~ツ ーZ b χ+y tt z り χ― ッ十Z , D Zttidコ a c ehaCiOnlt 10gant面 k log 2x =2 1-10g5 ёshtё : a χ=上 し/ 2 C′ ェ=2 b/ 1 一 4 ´ 一一イ d χ=3 '4` ZglidhJa c ckuacionlt cksPonenclal ′ 4 一 3 / 1 1 1 ヽ 一ヽ ノ 6 一 9 / 1 ヽ 〓 a χ!=1,χ 2=・ C x, =-1, Yr=-( b =1, xz=4 じ )t =-1, '., =4 ZttidhJe tё Cilit ekllncionkuadratlkjanё 口ё両計均=:十 i{F,χ 2=:j{「 a 3x2 +2x-l:0 C 3x2_2x-1=0 0 3x2 -2x +1= O ど υ 3x2 +2x +l = O (^_, 2画 idttc tё ckuacioit kuadrttik χ√ +2 2x+3 2x-3 2-χV5 janё : a 鉤,=士√ C       χ!,= 15 b 石2=士√ V 3= √ 7 ZttidhJa c ekuacionlt iracional 2χ -3=V'χ +4+17 eshtё : a χ=5 C χ=-12 b ェ=12 d χ=21 σ Zttidll」 a c ekttacionit 8χ -1 4x-1 2x+3 χ+2 ёshte: a 2 X=一 5 C l χ=― 5 b 2 一 5 一〓χ K 9 ) l χ=― ― 5 9 Pcrimetj i drcJtekCndesЫ t cshtё V 24:ι77' G」 atesia e drcJtekendёshit ёshte tri llerё mё e madhe se ttё reSiaNJehsO brittё t e drcJtёkё ndeshit ⊃ 28 一 9 〓α ,ら =手 C α=l,b=発 b α=iル =手 d α=1,ら =手 10 Te caktohet koeficienti i drejtimit dhe segmenti qe fonnon drejt€za x + 4y - 1 - 0 me boshtin O/. a 1 l た=テ ク'=~テ C λ=_1、 ′η=上 4 4 b た=― :, =― : d λ=>=: 0 )ι 入―メι) www.e-Libraria.com
 8. 8. 11 PikEprerja e drejtezes x -2y =10 me nethin x1 + 1,1 -2x+ 412 = 0 dshte: a r(-2.-+) L'' C r(2.-+) b P12,4) d PO,3) 12 Tヾёqo■ёse cosα =― │:,α kёnd ne kuadrantin c dyte,atё hcrё r.・ α eshta a √ T C 上 √ b V富 7 d 7 √ 13 Zgjidhjet e ekuacionit tri gonometrik sin 3x + sin;r = 0 ne intervalin [0,"] .j*e a x=0,χ F:,x=/7 C π ″ χ=7'χ =7'X=π b x=0,χ =:卜 χ=77 d χ=0,χ =:lχ =:多 14 VLra c shprehJcs sin3 α +sin α cos2 α ёshtё a σなα 衡 ℃ フ sm α b rgα d sin2cz く フ Bashkdsia e zglidhjeve tE inekuacionit ./ rl-36r>0, eshtd: D ;r e [-6,0] u.' [6,+"o) r_ χ∈[6,0)∪ [6,■つ) b ,r e [-6,0] u (6,+"o) ノ .n e (-6,01u [6,+oo) 16 Bashk6sia e zgjidhjeve tE inekuacionit V l;'-zl > 2,r-to , esnte' 0 .:r e (- -,-al ′ .x e (- -,4] b x e (- "o,81 ゴ 7 x e (* -,-81 17 Zttidtta c siStCmit tё ekuacioneve {:1:]1[:1子 lttI、::│=6,cshtё υ C・ ― :,y=: ノ レ 3 1 X=~了 'y=―τ b l 一 5 〓ツ 3 一 5 〓χ J ρ 3 l χ=了 'y=~τ 18 Zgjidhjet e sistemit tE ekuacioneve ェ 4 ッ ~ 5 'Janc: 2x+3ッ =23 a t=4,y=-5 C x=4,y=5 b / χ=-4,ソ =5 ′ α x=-4,y=-5 19 Te njehsohen madhEsitd d dhe a,, td vargut ! aritrnetik, ndse jan€ dhene ar = 4, ,920 = 1030 0 グ =5,α20=99 ι d ='7 , azo = 957 b d =8; azo =99 ノ d=4,azo=199 20 Tε ttChSOhCn madhesitё αl dhc″ ,tё vargut 田COmCtrik,nese」 anё dhenё 9=5,α ″=250,S″ =312 a ar=4,n=$ ar: Q, n= ( b ar=),n={ グ a, =J, 1= $ www.e-Libraria.com
 9. 9. しッ1片 11 Zg,idhjet e ekuacionit togadtmik ,tou,(;') = 9 j2rrs :,χ =3) = b)χ =― :,I=2 c)x=8,χ =0 q) x--2.4,x=2 12 Bぉl■kesia e zttidlnJevc te inckuacionit 生 =_2■ +l≦ ,三l csllta 24 2 4 a) xe(--,+*) b) -t e (2,+ "o c),≧ 24 ( ,)c← ∞,2 13 Baslよesia c zttidllJCVe tё lllckuacionit 品 却 動 し _ a; xe(t, s) b)χ c← 1,5) 3〉 C〔 ,⇒ ∪0,5) 9) xe( "o, l)u(5,10 14 Bas駄eJa e zttidttCVC tё hckuadoHt l努lbleshじ 碑 剣中→澤2 b) x e (- "o, - 2l]u [3 t, +.o), ; + z c) re (- oo, +no),x+2 $-x e(2,2), x+2 15 9 sin a - 3cosa Ne qofte se =2,atcllerё 2sina + cosa a)r.・ α = √ 丁 1 1 一 o , 〓αな b ジ αヨ g) tga = 1 一 2 16 Zgjidhjet e ekuacionit tligonometrik sin2 x + cos 2x - ¨Cna l 一 4 a)χ =(:+2たπ,た =0, 1, ′ ` ― り = :+た ろ た=Q」″ C) il= 子+″π,た =0,士 L Oχ = :+け =Q」″ 17 Syprina e trekendeshit me kulme nd pikat A(-2, -4), B(2,s), c(r0,2) eshre: 3ソ S=60 両ёsi katrOrc b)S=5V7nJё si katrorc l C)S=30可 ёSi katrorc 9)S=139 11Jё si katore 0 0 Nga tufa c drc」 tёzaVe 21+3ッ +え (″ +3ッ +6)=O te Caktohet drcJteza e cila kalonneperpiken Pll,1を a) 7x-4y+3=0 b) x-2y-)=0 T-',*t=o $ 2x-y-3=0 19 Distanca nderlllJct qcndrNc te rrallё vc ←-7)2+(ッ +3ソ =16 x2+J72_2χ +2ッ ー11=O ёshtё _ a) r? = J50 il d=sJi c)ど =2 ( ヽウ =2V10 20 PikepLerjet e elipsave x2 +9y'-45:0; x'+9y2 -6x-27 =0 iane pikat: ^fizr), (-z,rt) 1 b10,2),0,-2 oO,0,← L⇒ 9)ll,-1),(-7,4 www.e-Libraria.com
 10. 10. _イ マ・3-3Z_千 ブノハ /') f- -l- - -l I ― ‐ グ2-6ヽ 各 2+ト な≠〕り 可 ≠   ご 勺 ι 一 努 州 7 ′ ヽ ダ 〓 「 L ヽ ′ / ′ V↑ヽ′ , ノ ノ ー ヽ 7   一一 ミミ │ 」 ` ヽ サ d= ′ ′ f ノ ー ′ / Y 〃け ヴ 一 ■ ′ ′ ノ ウ ↓ L 偽 % k l   r ヽ ノ ノ 粕   タ ´ 幌   な = ν   午 れ ヌ         ′′ 5   ん 仁 イ│ ヽ y ― Ъ ―′ チ争 (々 ´う(― %千2)一 fθ - OYし ・ 211・ ifl夕 。 `2)´ 67 t l-8-17111Fノ ゝ3を べも十1夕/tん ナ(「 」 www.e-Libraria.com
 11. 11. τ .uase=l(pEwc ygE=Ib9ЩS' ul。 9=′J01Э山:patuSO10」sIIШ:l10Aフ し n u [口 ozgz=′(qf口 。00τ=′(2 ulo001=ど(pruco,=d(o l,!t!yl.ruuadatt{seES'zurcog?lqs?[1 eEuud.(S'Erlaflasaqppura?urrxcl?lqs? ?t[erPPu?{}qs?Pu?.{e]l?elrlBIErelN uOτζ=ど(qtucat=dr(E ssz=T(PI8€=it(c elqseZ=b'g= roqrcr1a11u1auroelB ln8re^.?la.JEdale,cuuelflElqseeurnqs IOP=t(qo0Et='s(? 0z(pLz@釧ЧS。 景 ¨`:―`0`: イllЭ uj〕:」 2un82AouЭΛ7uua11!』Шn民ιI LZ-(e l=【 I-0+z([+→ (p I=z(I+0+【 I―→ ● 91Ч '0■ :u。ロマ■upuЦO」 OuO=6+イ81+χ08-τκ6+`rs S'SdII●IIuO:。211■g トチ十:[(q I=そ (1+う +【 [χ) (2 (o'r-)?(o'e)k(n (0`Olを(0`Z→レ(q lBIId?uPt rouqqsoqerrjg=71-t-r+r,t+rx llqtar.raFfrerda;tl4 o`I→υ(o`る→[(q(0`Olを(I― `0ど(2 う =,(P `ヽヽ、、ヽ発=,. :9111S2 0=E―イζ―X9。qpO=6+イレーχZ 。噂11lppいopul四】,I =p(c ツ フy=P(e Is=ィ(p半=イ ・ :glqqgyuafur:qeu2tulnle8u :nuaqrara,(E,r)J,(:,,)" .(,.r, 1e1rdeuaurln:1aurlrqsepug{ar}eErs?uE'J tt='t@EE=Lt(p 0=イ`I=ズ(Pg=l('6=x(c ?*t(e,8)s,(t_,Z)y n>1gytrtuaru?esptusorrreplEurproo)τ[ S=イ`Z=χ(q7=t'9=x(e uso.-[(p炒τ尋(o :OШ,Wq●I●qo,lЧs。 II 器GI撃← www.e-Libraria.com
 12. 12. ,. ■ 〓           一 ・ 2 El:uacioni i r,e thir me qenriEr la oikan .S(j,a) qde ra!:on di'ejtEzen 2.r-.y+ j=0, :sht.: a ←+3)2+し 2)]=奪 う C ∈-3):■ 6,-2)2=望 ) (■ +3)=+し _4)2=望 ) b (■ -3).+6, 1): 1/ ギ T , 〓 d Nと qonё sc cOsα =7 αkё nd nckuadranun eにntё ■どatё herё cOs■ ごshは つ a VT ) C b 5 丁 d 13 Zgidhjet e ekuacion jr rrigonometnli : sinr+cos-r'= l+siDf,r . n6 inlenrlin t^ 'l lu. ,ul . J 3ne: a I=0,=二 、=二 /4 2 C ヽン 一ユ 一一 ■ π 一 1 〓エ π ■ ‐ ― つ b 、=0■ =二 │ π 一 つ ・ 〓 d 、=Ov=上 ェ=二 │ 4 一 VIera e shP β 一αな S コ ■     一 [赫 獄   一月 eshtё : a 0 sin(a + p) b lプ d ぼ(α β) θ BashkEsia e zgjidhjeue rd inekuacionir .t-l-^ .. -- -su-ishtr: r+l a {― Ll〕 iC (― ′ _― l]∪ (1‐ 4) b [―"-1)∪ 11′ ) ld 卜Llj/ 1-6-3〕 ∪[1,¨ ) Basl*isia e zgjidhjeve ra inekuacionir l,-r +;..1 > 6 . dshtd: a (ス 刊可うマ1可 L→ C b ( ,-6]∪ [-3-2] d (一 、-6〕 ∪[1,") 、こl:J=2/ ■ =)、 =) ´ ― ・ _ ∩ lt       一   O o m         一一    一一 康   ウ ン S       一    + 置   ヽメ   打 hj   i t d 田 Z ekuacloneve ёshtё : a F=b y=4 C ― b ェ=-3 ν=― │ d 恥 υ ● Zgjidhjet e sistemit te ekuacionere 51 fr 5y . janE: 1t.-___ l 6.r l0 v a / 1 一 5 1 一 , / 1 ヽ C い,5) b (5.?) d 一 ヽ , イ ー ー ヽ 琥 Te njehSohen madhesire n dlre S,, te vargr.rt- arirmetik. ndse jand dhdnE dr =4, d =5, a,_49 a n=9, Ss =l6i C り 出ο=3/ b n=10, Sro =25i d ″=9,S9=255 儡 ` ヽ ノ l a nJehsohen madhesite a,.dhe n. tE va._qut gje ometrik, n6se jand dhdn€ q = -6, o,, = -? i6. S,, - - 136 a a, =-i- r7=i C α I =6. n=j b ら-6,″ =3ヴ d .1t=-6, n=6 〓′′ 多 ′′ ● 〇 www.e-Libraria.com
 13. 13. 蓋ュぁh.」 酔ここψ 「 c助 ギ 1 ‐ ` CL ド 一 3 C 5 一 13 υ ● 一 一・ ぃぃ 一 b 8 一 d 書/ン r― ) 工■J log3(3・ 二′)十 ヽ二│ こshtё : b血 eヒPOnendJ 3` ~1-1:)~2~・ ・ 9:J =213 1 cshlё : a b 2ヽ 工 ~― ソ C -r+l -;------- ' -r- + _ri- /ソ 一 一 ´ d 詢 一 一 ・ [〓 一 rl 1 ェ=-2 C I=2 V=~1 d '=1/ メ 一 ト ド ■=1/ C ヽ =-1 工=2 d I=~2 ●~ 9、 2-5=ヽ -86=0 C 9、 1-54て ゥ 86=0 式 ノ TT」j軍1ll」]ギ l a 一b 9.rr+i4.t-36=0 d 9.rr +5-l.i+86=0 a b 工にュ C 8: ivf -t'.. = -l-Z」 idliJe tё CkuaciOnit kuadranヽ (5,+S)2+7‐ 0 」ane: 拒=平 / d 8t i7J1 ''- ) a b ヽC( ,コ / C Ic(2_+■) 一/ ¨ Z」 ldhJゴ e ekuadOnlt i ■+2-II-21=2、 こshtё : ′ Zgidh」 a e ekuacionit rc(コ℃,2) d xc[2,十∞) a b l 工 =一 7 / I 一 7 一〓エ C ι ・ 1 一 ^ D 一 一 μ d 1 ■ D 〓ヽ a Q10,7)[he C,← S,' C ¨ eCユ 。 「 ⇒ 0 ノ Jan『 dhenё dy kulme /(2,-2)dhe おt6,0,lё t『∵旦:アだl二Tal∫ 111::4BC t(FIPnnae d ― Clに " b q①,7ソCC,棒 '~り C -2、 十 V+11=0 ′// 丁 巧 ―H‐ 0~Ekuac10ni l dreJtと zё S qこ kJon nOPё T Pikё n ル′(4,一 ⇒dhC ёShi norTnJe nё drltezじ n ェ■2)-1=O ёShtこ : a -Zx-Y+ll=0│ 0 0 1x +7Y +ll = 0 d '` ■しt・・r、 ■ ■ナさl``‐ www.e-Libraria.com
 14. 14. 午'3 ¨ ノ               メ ノ / ↓   一 C> --l x=2.4,x=l Zttidll」 et e ekuaCiOnit10garimik χ4J げ=ウ janё ll ) OX=:,X=3 b)xcl,+→ ¨ 喬χc← ∞,+塾 12 Bashkdsia e zgjidhjeve te lneloaclonlr 3l -Zx *r.3x-8 _ r dshte: 3 4 γ ¨ Ы xc← 1.5〕 ↓ 一 C> 13 14 百五sはesia e zttidllJCVe te lnekuaoonI xll-2x)(3x+2)>O ёshtё : 4,2+9 Basはёsia e z」 通巧eve tё heklladO● t ёshte e mc: ヽ 21J写 l 2 b) 0 a)二 重 ⊃鴇 q b)χ =士 等+力π,た =0,士 LI χ=士 ;「 +たπ,た =0,士 t ´ 0 ZttidlllCt C COS X― COS │ ckuaCiOnit tigonOll■ etrlK 2x=l iand │ ― r とニギ │た =Qi与 21π ,χ F土 :+2た π )n」 esi`at10rcb)S=13 17 硫t;WすWITTpu k q; S:i00vT njesi katrore l,rcit E7.av e18 :二燿 藍[1:鼻ふ]」e[鮮1湯 l)ッ +4=0 に ジ `+1=υ ノ=5 グ=●輛 ←3,2),0,2) oIelLE4it G Lrtq uJ'r!v v*_'-'- iltr,r"" "d.t,"let qelrdrave te lratlrdve x2 +y2 +2x -2Y -ll = 0 ,2 +ul _4x+6y- I7 =0 eshte 19 C)グ =2 0   一 り3 一 2 4 / 1 1 1 、 つ ン 13,2)20 嚇 tC dr.tёZё S χ+2ッ ー7=O mc elipsё n χ2+4y2=25; janё Pikati ¨ 9)0,1),← 1,-2 www.e-Libraria.com

×