O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
-@/ .l
',.-.'lJi eJ
.Jli:l
ii liir .+
il-iilr/ -"ri lifll B
;llil c
*1iiff c
. 7| *=t
l
'.-
LT iTi t ii.C f-i * F?i I i{
i...
+1-1)ri
+oJ
(
/r2
t&or
3F,^,
-
(-
)+)
=
(
JE= I
| "l L,._-..
(
Jo1 = 4t+ QZ*.
3 =Lqt r Te
r -l
'i.- L, - - (-,
.
0.[-- cL ...
-- FAKLI LlEfl f; KGr'j'f, idir'(
p.Q-cvl Ll I F FnAt'l u E5 ll i ri4llM rlii4E
,if,j.., ., .-Ll".ionit kairor 0,75:" +2,2...
oc)
!-lcl
C., I
'tl- I
clll!ll
arI
-
i--*xijLrerj EK.r3rrlOtuili{
D. P,Q.C!',i i.4 I i-- RAi.l u E$ * g 1,1 algtirlETi Ki
...
i'r-r:; ii ,'.;,7 ,i'.7 O) e 5' Y/'?z:i
nn
A."'rysidil-a.jt4
, ^<
u) -'- - " -)-.-
.'r1<-i:<-l
a) Y = -v!:::--:-:--
il" of...
Provimi
elrin b
pranues ne
n€drejtdzdn b;c+2v -i = 0 qii ajo i6 kalojd ndpdr pik6n A(2,-1)'
b) b=3
rreihii: x2 -6:c+y2
b) ...
.4---) Shkruaj clisa terma te vargut aritmetik ndse jand dlrrine : ar= - 6, 0=3.
,i :i
/ A/
//
,/ )/^ I
t o- )
'--i
Te zgj...
I e 3'ii ,'
'|-il'.i
Provirni pra[iues ne [/'1ei3nr aii ke-Fak. Ekoncmil( )
'?-
drejiez; ..; -
cr Ldr;-.J,q.
-l = 0.Td cie...
To<'fl li?
pi-anues ne llatei naiik€-Fak.El<onoiniK )
a ne ekr-racionin - 5.r + i.y -3+4tz =0 ashtu q€drejteza e pret
5
(f...
2.
'' 7 !
Tesli lV
rovi m i pi-a n u es ne N4 aierri aii ke-Fafi'E l'lo no m i k )
3 drejiize 5;;-.r' + 3 = 0 'TJ gjendet ...
e -.]
:.-i"Ft
:P--_t
-:=t=
Fili i:",
lilr_ru
it-
|-
r.
FA}{U LTITI E KO rr"Ciiil ii
F P, OV I isl I P,:]"A. ii U E S t't
=...
FAKULTETi EKONCflN]i{
F, PROVItqlI PP,A.I.JUEs ili ifiATEE,i.qTiKE
€ekuacionil kalroi' :r? - 36 = 0 ian€ :
< (.-:s,-Z)r-t ...
1:)'
6 t;.,j=.5: r?cio{ri::::: shtncS i !::nE.o:r::rie:
'-'6fr ir r.'rolucicn-::, ri rncr.rscirl n€'rngli di:e ai aciiri!:...
(it
el Caj2t.C2it;
i1.Sec:oicgjio'-sii'- =tk.ztc=
{@))lircc"r:c: l2 t.ii; z )
t
'b) lJor,,rce
',1
?) !ts;i-',:ci.l =; 9z
,...
/,1)Loka.to z rannco-:;ve rzzon' ,V1c{ci'rurnin qc
Yic,*i-os-e+<-j-o--gredHmii) -iz :ie-;a.
,/>"
/t' 
| 1Ol!.rct.: eic-hku...
23 -! ii (j
-LI 'i /_ - 
(_)
Tesii 3
,a. l g.1i t: jeni n:ri,-''et j''r''iciii: rr-i'-r'oral:?
(i) po ;
 o.i .tu
,,rXr,loo...
/fi,/ R.iiniioni ii:ja) k: ii 5ej rrre k'ik'sai dh' vlerisinin s sjellje';: : li q-ndim:ve
-/ -"ira !:: t: '':':;ij: nJ nl...
',1 esn 4
" e i::. sh-!:'r:-i (r-ei.lo):
!. i/e prin "SfEE:ft j
i Utoou
--
i/
ftt
, _-'
(_/
' I /',^
. (:_.
,,;,';ffi" io"...
. ( z.)
nDrniksi siudion pil-l€ir'shi anen ekonoiiike i:i jei!s shoqerorb
sL Giroqdii dh= i'.'rshiei e|lonomike ie bashke'...
43
/i ) Cka eslrte rrllsi':ja or.oi-Luite i: Z:/
_: -:,,.=-
K,ostcja cpoiillitt -'atei. rne aiqka, rga e cila JU hiqni dor...
'rj,t... Ciie t ja n- fakior:t q= ndil"rcjne ie ka rr.es a r
i'l! hrve soret jan+ : (1) ie arJhtirai e !':onsumaior:t't (r...
iri slrkalld : pErcakijr-ni i q€llimeve
shpenzimeve.
l(
A?o/
€f qJ nriil:ojne n': k u rsir-ne i e ind iv
e iiiirnii (perci...
@rr,re:lriE o:jei..ii'ri irryesurr inie firrna 1 ' -d'-'/
P Ji'gjiih esishi, si objel'riiv liryesor i nje frrir-rre i<onsi...
QLla
jan 3 s Pei':ula+'criii
?
Aia qi blejne cse shesin
spekrriaior0'
Qka bshiii korr'rabilit:ii
,-i ,,
t
"L.
r - i;
aksio...
iriga kush varet prodirtte:irrriria a nji ver,''1i ?
prcrjhr-r:shnr;ria-e i-rie
lildl l:=l:t
n!n
'
- :;il;;t cil*si= e mak...
92. Qka Peira cie so n P aiEnia ?
,f"ng"':; f p tn nb sug't pei- I7 vie" )
Faterria penaq€s''rr .
te drejii: eks''il''-rzi...
71. Ciiii iregues pdi-rloien pdr tnasen e kapiiali!- ?
Si tre,3ues ie mases se kaPiiaiii
nj€ momeni id clh€nd i'.clra ) dh...
www.e-Libraria.com
ot.
LIllet ij-'ra li iailsa'ie jani :
'/,l0al I, e!i,:izat, i;iinr€i nrbi
r vo3el, iaiinri rnli Pa:i:rine,
Qka esh'.1 Par-...
--sO , tL:/.oS-
.s,rn e 1a 9L{& -A1- -
, 2^s- = q
)
o.-ta, I =_c.
S',-= zo.,r! (*-n Je^
s^t=5
ft "rr lt " ]
S^>--=Bl*-5l
S...
o:i. Ciiai jai',5 kaiegcriiS !<iTlsci'e i5 iregr''i nrcneiai- ?
r--iy jani i:.eiegcriie ki-y=soi-e i5
90. Qka P5nacieson e...
X-2-Y'>--8 - '?- '-,' --? +.2-
2-r +) * - -Zy.: -e /: C-21
5r = -4v fzs-
-=-Ao---.-,
s<-
-'z-.7 = -"
I - =*.-
z_Ko$ €*-z_
...
s9.
'ri.
Ekspoiii neio pdrfaqdson Ciferencen
i nr po i-i-'ve g jatd p ei'i ud ir e s pei-l''a iese'
, ,_-_-._!^ a
100. Cl:...
.'_
s-ZxL-s-+X _zts_sx >__3-.11-3x
z-- -,r-s-
a0x4-rD rc-4
lAz*+/tGTl
{(rr 4c)[:4,s2 l:t"n
^-4
1, c.c*-
Xt*.t
g. t"b "^eLi...
1i7. Qka eshie likuiclieti -l
iirle likuicjiiei kuptojrni lehtJsin€ cihe shpejt€sinii e kihirnii i
ira nsaksione sh.
Lil':...
@ Qr 6S
ff = lroj
a;,= 0,, Hl
8{+rT6
{,t1 s>-
(V=lo
f lrvl
,i,, )
s r(t
G")
{ s" o
q
,k
L- t!/"
)
(l*
(rt'. = lQoeo {g-<c ...
't7ii. Qka eshiS cnriml ?
ilmirir quajrne vieien e rnaliii ie shpiehur ne Para.
Cilat jane q:liirnei me iii rinci€sishme i...
a)v
S33oo SS4o O
r- 311' ot-
' JS{ o?_
l?:"-' ,
33Js6 ' 4oo q+/
?.t^.'o
41--i <- 0
4=L
Jlo
S.= *tQr t qr) :i
r)
tQnn: Qlrt...
-i
.jil. Si r'raiel siancjarC i ijaiasJs s5 njE vand!
SianCarii ijtiesis s= nie iienrji matei nle sasine . te mii-ave dh
,...
@
=-Q-x+ tl
X=o
-2x = - {
?*=+ (
t<--
?= /
P-
o
)=
v._
oi{/ r L
l-.,
Lr*Q-e
@
,
/=
www.e-Libraria.com
-: ., 1_1J i. !..;1 tsirie i:val"'liit
-l
Y r'. ,"i,rin ti e:lil r''ase
,li-rJ. .a P3rasa se nj3
moneeaia liEl;rre e
,;and...
y'nhotoc.n' *.tu,liodc'icn
4€reme
I
I
+1
).
3.
o.
t'r
-l
Testi I .
LrrC;es s-i socioiogiisd ;i:ik*:c! r k:.':E larec;:i: :...
'-'i
3'CiI at -1
ane rneto da't
: :1"::T'"' :i":itlli::- -- --'---3-.lr4etociate
ekonomt;iti
-" ;;.;+;1" dhe sintezds
' I{...
' - ?5-'OPinoini-
' -" "ndonje CnlP l?o'{-"i::.{:' I-'
--'::'-" " .
--- --=- -:'-"""
-li
siPas venbanim€ve'i '
26'Si nda'h...
-,----r'S=qL. es1it6'gjuha?---.------ -
-,u
Ut*a-afrelS nile-r procifiI1a-'-: .-
::- ii:ci,rla_+!L"_!9:'jll'"9.{1,Te 3"ns9...
-_+------.e; --. -'
--8.veprare5,u:.t^,***tlr#,u;,.f"-,a-*l;l5;;t;Fbjaibdlirt,,
V e o r a t €ll.e! r -r!..s,-r):.-::
J
i;t...
PYTJE
: . --'-'.'*,::f
;::;3?l i*li*;1tii3'Ji'a!ff:i:l;"';--i.Fjala sociologj:. - - .. z^'* .r^ *- +r.iinF i'.=;;i"finii. ...
'.'t..3
117;le+i*5'
"
iiteye ?"' | '
:, .':-r.: -..rrlidsioriirit t9- kapi!gliz-:r-. . -.''-
-
) '' -;t':.'t"fuo.s
81- cil...
Yenii
e r€lJrcve dh€
sr.pqe,
' kzPii=1i q1e
www.e-Libraria.com
I
!
-/
sis-'euinrngle-'9iY
en e Isedjs, ' si clre
5blbr,ale
www.e-Libraria.com
---.-_--61:-
cil at -jea€-kategorit -e-pages-?--"-
V,.__-____i). i,ueu
. .. -. b)-Paea
'rioicinale
reqle
---c) 'paga--rela...
1t- r -ri * ies se DaDunsis nuk eshte rritja tre e
tr€ cene se str!'ak f rritjes se p€pu
_----"hp'.ejr-"-.tuqi;li*";;;;;-"...
49.'cilat.iiiu uetodat e prodhirit te.
- -' 50.-9ta .quaju' nbivlere apsulutd ?
'--:-.. "-- - :"-"-- t' ' -.-__--:.IlD$I.r...
-:----.---4e-1-rErilt-:,ieToflr-bi"":rii--*:rtf
="-i--
a) nanilaktura'o.rPanike.i -:r.
b) nenifak'r".:re $ererog;ene'
41 ,...
:
peras ne treg'.
"
u'' cilat janE sbklqet e deflecionit ? "
rJl'
: .' '- -1:-: 't Loi-'none'{have , zv'oelirnj ] krecis
'...
.. ..a)
b)
31. Qk2 quajm Qiziu I nallit ?
Qr:r:-.n quaiin vleren e maliitre shlrehur nE pa.ra
'
aPo vieren e mallit te
::....
1_B: :ii: i i* !.!l_qj :l - ri p ro.d-h i rnit-s h o qerir r -?__,_ _ __... _
a) riprodhimi.shoqeror I thjesht _. . -
_ . ...
-'= b/i{-"it-*iir i lti elev etz rtrrei - - -'. "-
-'- .' -' "
--:i- ;#;j;=;F ;6p;#;; J ni"ai'"i'1t' ?TL?d'' -
-', 6 ""nil...
:.--.:-.-'- : _- --'- " "_'---
'
. stiiat i
"g-etpedaqq1;-e-5-i!-e.-eko
n o m is poI i t! ke-bi sh ko h ore J
. p) -Al.&sC...
2.crtJi"
:'
?ufi€i:, , ,')
'l-e I ir.ic:;irt,il slrprclrj:r:
-./.!.r lfiiJril c-
.t'fi
I ..-
7'...:.ji.lhjct c irrci:u Irt...
I
i'
iT
t, /i
'., .:
IT
Lt
i'i
!
I
r?,
,"x'iJ
-. ;i; ..rl*;;i
^
j r.: -ri.:
:.-.r:, )i!!aj t_i^rn:!a:
r : .,1 :r - i:+T:.
...
I
I
I
I
l
!
I
I
rriirc ll
-ll
It cl: t r;rC irrrtc'. ';
l' I {l
.vJ
t'=)
I
I
inrit
I
I
.t'-
!.r,.l.
j" .}.
/-r:jitllrict c...
t.
l
I
i,'$ ,4
Iti
ir !
,-'l,,ji.ii'i,:
ektr:rciorr
t.:..1i,-';i1;
[6.,:
+
cvc {
[. -,
I:
1:illl i
_7.
t0
b.
, l I lil
J. ...
r1
!.'o'
TgjiOtti. c cku;rcicrri
:.ft; ",:j*':i 1,,:',
4'1.
cl:spottcuci:rl
4x+a
b
tl
.r --T
-il
c
l@ 1
{!
F{t,'
.Zrj idhj...
'-l-- -- -31 ;--:--=:-: :: :
L----.=:;--"--
I
i
il
.. 1
'J:
I
;r.
ii
i.'LgY.g:=
:.:: illlr.i':i
":
(:l:tt:ic:it:tt
.rr .:....
I
:--',"' lpYrJE n"konoti
:lt::::: lt,roo.u..n,, nno s.
t
""3., jinn'.,0'oftTqhrplatesNormal'dot
t','f"'-"
"-
I PYriE
Subj...
e publike
{PAoE }
www.e-Libraria.com
6i.Fiala kredi rrjedh nga
"BE-SiMIT" qd d'rn'th bt
niardhenjeve ekonomik
l<thimit.
64.Cka qujamE fond shot
64.Masae gjithm...
, - '^.-=,-",- -"nl0,,.r',tarEt
e fiziolcratizmit? ! '. rL^ +;;
(6
54 Me eka
ja'E
'nan'.m.e1;otl;;1lj;;#;;;*. ou;.t,in e p...
I
az.Cili eshte pdrfaqesutsleminent i frzikr.atizmit? 4 {
+i. f erf.qer".s etninent i i
i'ziLratitmit dshtd Adam S mitlr'
...
,'ly
34 Qka l""j,f 1l.1ill:i:::*, fizik ose jr.rridik qe blejn rna'in p€r ne',,oja
34.i(on$rrnatot quaJme persolr'tt,4rr v...
rl.Prodhi rl natYral qua
ni.rtot. nuk $i dedikof
24.Cka quajrnd Prodhirnr
?.l.PLodhinii mallLash qu
e rilrrne td procihimi...
I
PSH=rK+A| fl-
I
oet bruto-Drddukti shoqdror dhe cilatjand elementet?
l7.cl<a paiaqer bruto-prciduldi shoqdror dhe cilat ...
9.Qka quajm€ mardhe{e
9. Ivlardherij e td Prodhrm't
oroanimit si dhe rnardh
ane kenibim'
l0.Cka quajniE Produi+
t
I0.Sliik...
HYRJP hl' !'KUlurYrr
I
l.Clta 6shtd el<ouomia politil<e?
I . Eko n o r' i a p o I itke dsh isi s'tn(e;cd
li
tl:try
I
tYll,...
I
I m.ndimin, bindjen qd mund td ketd shoqdria ose
ndonje gltrp shoqeror pt''pethq" shoqdrore id ndryshme''
I
?6.Si nclahe...
| ., .
I7.I(ush e pdrb€n kultur€{r dhe kush.m,errtl.t: t1":T1",::ilj
17.I(ultur'€n e PErbdjn td 91t
l;itha ato siellijellj...
g./eprat e l(arl Marksit j
"l{a n ifesi i Parttse tiot
l0.VePrat e Maks Vebe
"Eliononria dbe shoq'd
i 2.Qka ka P€r detYr P...
I
PYTJFI 4
socibr-o-dlr
I
l.Nea rliedli lala socioiof,ji dhe kusli e p€rdori pdr herrd t€ par6?
i i;;i't t"""'lgi'''l'art ...
3
.Funet',:
huadhenesit per. njetet
qua:jn karat.
I
r:.r sisietin . troDeial.t. '.t...
;Jin
".
hedis, . si dbe
-.-$l
www.e...
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Ekonomik provime pranuese +skripte
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ekonomik provime pranuese +skripte

Ekonomik provimi pranues +skripte

 • Seja o primeiro a comentar

Ekonomik provime pranuese +skripte

 1. 1. -@/ .l ',.-.'lJi eJ .Jli:l ii liir .+ il-iilr/ -"ri lifll B ;llil c *1iiff c . 7| *=t l '.- LT iTi t ii.C f-i * F?i I i{ idhjei e ekuacicnii keir 1,25:c2 -3,J5x -5 = 0 jand : ( d).r=1;r=-J D)x=t,)::c=l,l) J 4 ?<.r<5 c):c> 5 .L Cila prej parabolave €Fret bdshiin o"teffi /=3r2 +3.r:-1 ; b)y=xz +2r+2; c) y =-3r1 +4x-?. Cila prej drejtd,zave nuk e prei lai<oren y = " + * j =6-x b) y =:, -i c) y = 2x-3 . d b) Y = -x +i , )t = 0,15x -3;J .5_2a)!=-x+Z,y=-x-2; y = -2x +7, y = o,Sx +2 Cildn perqindje t€shumds s€ tyre e pernelnO 6umrat SOSOO?fre SItCO: Progresioni (vargu ) aritmetik eisrrte on#e @dhe diferencdn d. = 7.Cila €shi6 shuma e dhjet€ gjymtyrdve kufizave) id para td tii :' Sro = 3E5 b) Sro = 420 c) Srn = 455 ' Frogi'es.ioni (vargu ) gjeoineirik dsn@ 65 dhe koeficientin q = 1,05 . Cila €shi€shurna e dhjel6 gjymtyreve ' .--1""" i) Sro = 859,79 b) S'n = 840.43 14000 euro , i dhdnd me Syi interes te n = 1 0 vjet€ €shid :' ' fto= 22804,52 b) Kro = 23683.91 c) Kio = 21490.51 ili prej numrave paraqet a?J 4 J 2 .^ vlerdn e Y=-'1 b) 12 Pdrgatiii : Faton Hyseni, inxh. i din. i rnaiemalik€s -,+rv(tJ+<b 7ZV*{ /K_l 4 I t www.e-Libraria.com
 2. 2. +1-1)ri +oJ ( /r2 t&or 3F,^, - (- )+) = ( JE= I | "l L,._-.. ( Jo1 = 4t+ QZ*. 3 =Lqt r Te r -l 'i.- L, - - (-, . 0.[-- cL - ed . rl $,i:cx- >o ct : tXl-qC Iwww.e-Libraria.com
 3. 3. -- FAKLI LlEfl f; KGr'j'f, idir'( p.Q-cvl Ll I F FnAt'l u E5 ll i ri4llM rlii4E ,if,j.., ., .-Ll".ionit kairor 0,75:" +2,25:r' jand : E. : ;:a :::.; ...r e) r>4 b) -4<r<0,25 Q)t-8- a) y= -x2 +2r-0,75; c)y=-0,2)Y'-):c+I 1 @-v = 2(x +l) b)y-t-t dGiteza norntale : - 1 1 e y = lx -2, y =Zx +2; @t = -i' +t, Y = 2Y-3; )- c)y=0,5x+2,Y=1:::i Cilen PArqindje iffirat3o45odhe a) zr-v",asza @ 3ffi,95:a,, , "),, esn-anenfiastrrtyEn e Par€ a1 = 6 oii,.-aoniTvarou ) ariimdik dshte dnene me g1yrilryr t'' I t' arl"=iit"r""Jan j,= b.cit. dsht6 shurna e dhjeto gjymiyr€ve kuiizave) ie Para te iij : cl^ - rl?n c) Sro = 3E5 il miyrdn e Par-i a1 ! id,i#r"Jl;.;ti; ;'= r,o+ . cit" 6sht6 shurna e diriet€ sjv-rntvrdve a) Sro = eZS,98 b) S't = 859.'19 €rii vieior Che t roituli=;rn vietor p6r n = 10 vietd 6shtd : a) Kro = 241e0,49 o = 23683,91 einlrel numrave Paraqet vlei-€n x=-2: ;? diGt;t-telFte i'u n ks i o n i t -), Y = -1,5r' - lx' + 3r - 5 ne P6icatit! : Faton llysenr' in:hi. i die. i matsmatikEs www.e-Libraria.com
 4. 4. oc) !-lcl C., I 'tl- I clll!ll arI - i--*xijLrerj EK.r3rrlOtuili{ D. P,Q.C!',i i.4 I i-- RAi.l u E$ * g 1,1 algtirlETi Ki 1 iei e ekuacionii katror 1-vt +..v - 6 = 0 jane : . J,, a'Jx=2;x=-5 trT Zo'|tdh',a e iobarazis4 -{:c+2<-3r+6 €shtd: c) x<-4 f) x>-+ c')r<-6 Cila prej rJrejliizave nuk e pret paraboll6n I = xz " 6ilv=x-1a) Y=-E u)Y=* UtJ'' ekuacionesh itijza paralele : a) 2x - y =l b)3r -2Y = 5 @- 5'r+ a-r = O . 2x+Y=3 2x-3Y=2 =7 cili cift ekuacionesh it€za normale : y -- xl4, y =-x -2; b) Y -2x+1, Y =3:c+2, c)y=-2r+2,Y=2x+4 = C'tla-n perqindie i€ shurn6s se tyre e inri numrat ?4t100 dhe 51000 : ar 34%.66% 6I szs'.,6896 c) 36%, 64% ) id Para td Progresionii a) ar=-1 , d=6 (bD ar=2, d=5 c) ar=3, d=4 St=137257 6shi5 shurna e gjymtyi-dve ( kufizave ) td Para a) a,=4 . q=5 b) a1=r , q=6 G)) ar=l , cl=7 - Ka-iiffi0o euro , i dh€ne me 5% inieres td rb€r€ vjetor dhe l<aoitalizim vietor p€r n = 9 vietd 6shte : a)Kq=43033,9C O)@ ill-E€ nuir,ra-'/e paraqet 'rlerdn o derivaiit te pai'e t€fr-rnksionit y =4x3 -3x' +2-'r+I0 n4 x=L: Pdrsatiti : Fatcn HYseni, inxh. i tiip. i riiaietnatlkEs w' €g qg www.e-Libraria.com
 5. 5. i'r-r:; ii ,'.;,7 ,i'.7 O) e 5' Y/'?z:i nn A."'rysidil-a.jt4 , ^< u) -'- - " -)-.- .'r1<-i:<-l a) Y = -v!:::--:-:-- il" of o'",t"za're nuk e Prei lakoren -L1-t- '/ x+ b) Y = x:1i €-reke{a1PY19te. 6 ) = -o,25 x + t, ffim;-rat-sqo oi: one z:-ffil;;aw-a : ;v'eare al = i aie oiterence# i ii,"kdfizave)-!? - ^ac) 510 - l- Sro = 499 S,o = 3Q9?9 ^-r noq,^ = tJ/ c,vu o) K,o ---2af994? K,o = ?4379;f a) K'01?9ellE9 ffiurete=efi Tl"iC#-"" "+ r aqet v rer€ s . 3 ,.5*-'t ne x=-'i Y ='6'' +---]----------- . ffi Hg ,l;+3. gd +-"r#"F Lf;2:i-q+:-tt Faq ffi= {rffi'#'#"rc rff'{** EmB +f,tu"* Lr*'.fl ff--,,*.€f'{f:ry www.e-Libraria.com
 6. 6. Provimi elrin b pranues ne n€drejtdzdn b;c+2v -i = 0 qii ajo i6 kalojd ndpdr pik6n A(2,-1)' b) b=3 rreihii: x2 -6:c+y2 b) Q(-4,-3), r=5 I ci b=-'2 {fi "urroqendren clhe i-rezen e a) Q(4,3), r=4e ,2 1 .Y.' Shkruaj disa ierma a) 2,6,'l 8,54,... o.. ^,/ -. n -oy-L--u. //^ !'Z)c-t12,+t, te vargui aritmetik ndse iane dhiind : a1=2, d=3' ,r' ($.>z,s,alt, c)2,8,14'20' " ... ,) _ _, !l ,t - -t I " r^ -6r+9 -9x2 +27 x -27 cl ' [ = rr-,_9x! -2'1x -27.-',/ -t c) x+ 4v =2)' -t-x+Y=J) b) x=1, J 16 v=-I ^ 1d4 Pergaiiii : lnxh. i dip. Faion HYseni imatematikEs '-i '/, { o) Gjeje ,'I') dhe lr nese A= x-3 . ,(./ le zgjtd net eKuaclonl . ._2a) r = );J Td zgjidhet sistemi i ekuacioneve : a) x=2, y=-t G1eni12% t€ numrit 120. t// ,:' ^J ra + b) 144 7+6x - .-3+5.r -OJO --1 . . A' = *t -6x-gfJ) ' A) =xr +9.t2 -27x+27 5 Tesit I .! .-- Maiei-na'rikc-Fak.El';cn,rrnik ) 21.- ) ./ t- www.e-Libraria.com
 7. 7. .4---) Shkruaj clisa terma te vargut aritmetik ndse jand dlrrine : ar= - 6, 0=3. ,i :i / A/ // ,/ )/^ I t o- ) '--i Te zgjid het ekuacioni : . 16 4) 'l-- J Tii zgjidhet sistenri i ekuacioneve a x=1, y=3 5 4;r+3 4-6x _r+-=--- 416 3 ' 16 -. - rl I - -t I .. -, r I .y-Lt) ..-_1 ,,- ? J_ J c) -6,3,6,9,... 6) ,t - Fir' + 5.r + 12 ) J u) ,' -:,1 Y-! 0,25 P€rgaiiii : Faton HYseni inxir. i dip. i maiematikds k c: a -:i 3tft'l'bl ,F ll a[, Pi-ov'iriri i.iin b b) b= -5 cihe rrezen e rreihit . x' + yt -2x -- 0 . b) O(0'1)' r=2 a) -6, Cakio prodhimin e polinomeve : (.r-3)(;r'? -3r- 4). :) rr + 6x2 -5x+12 b) xr-6.rt -5x-12 Testi li p ianues ne lvlaieni a'tik6-Fah. El'iononr ik ) ne ekuacionin 3y-5t+4o-3 = 0 ashiu q6 drejiiza e pret 1.c) 1 a c)Q(-1,0), r=3 ren I- | (t -u,-r,0,='^21-''-1'- e' - 2.t + -'l b) | ? Gjeni 0,25% t€; numrii 100. a) 25 b) 2,s c) ffi/'#www.e-Libraria.com
 8. 8. I e 3'ii ,' '|-il'.i Provirni pra[iues ne [/'1ei3nr aii ke-Fak. Ekoncmil( ) '?- drejiez; ..; - cr Ldr;-.J,q. -l = 0.Td cieniei l"losiici=nii -'/ i ,/ ,-i-+ i,'Y.-. .J -' 1 bt k=1 :p.('l ,0) '4 i clreltirrrii k cllie Prerja e saj ./ a (Qrlix j - ti . L.-/- .ri-l 0)t "t '),' c) Q(-3,-4), r=6 . a,=1 re . -- I I wl J:" ,, ^ _ '...) l) a, 3r2 + 10; -r 8 b) x=7 1 49 c) iekuacioneve: 3(x-y)=s(x+3)-13.] 2(2:c -3Y - 10) = S1,1, * 2r1 r Y---') v=2 Gjeni 40% td numrii 80' a) 0,32 I )r-'t ./ -/tt lr b) s,2 G;' " Pijrqaiiii : Faion HYseni tnxf]. i Aip. i matenratik€s e #ffi*e7 a rs -*# Fh*< ff- "s ,s #c%ff,* EI l[i) cut,o qendren clhe a) A(-3,a), r=4 rrezen e rreihii : x' + Y2 - 6:c +3Y -- 0 ' b) o(3,-a), r=s Shl,ruaj disa terma te progresionit gjeornetril< n6se jan6 dh€nd /bs.zs.t25,o2s.-. b) 5,10,15'20' " I "/ 4- Cakto prodhimin e polint-'meve : (-;c-2)(-3-r-4) ' a) -3xr -10-t-B b) 3'rt -10'r+8 5. Td zgiiclhet ekuacioni , t6, u) -!3:l = -7 - 3.r + 13 a) :c -- 49 Td zgjidhet sistemi 7_ ffffiffi#&tRi F *.i ffiffsB€-#ffirtJ g-FF st'aag FJ g Pruf,e a 'it Fflf.ffi www.e-Libraria.com
 9. 9. To<'fl li? pi-anues ne llatei naiik€-Fak.El<onoiniK ) a ne ekr-racionin - 5.r + i.y -3+4tz =0 ashtu q€drejteza e pret 5 (f, o .: ci 'cr i ;iliD ll r- ll ..r lL P rorr-itti i eiTln 1 Ca l,rio q--nd ren dhe rrezen a) Q(0,21, r=2 J oi a = -'2 e rrethit . ,rt +,-= -4-r=0. b) a(2 0), r=1 c) a = 13 c)a(0,-2), i-J 4- 5. Shkruaj disa terma a) 2,5,8,11 ,... Te zgjidhet a) :c=3 .._22 2 hl ,, - - - -' -'3'9'27' te progresionit gjeometrik neise jane dhene : q=3 , o. I 6,C+,... afz, (ej, Cakio prodhimin e polinomerre : (-r: + 3)(;r - 7) . {,tt -z -a) x'-/r--Jx-lI lo) ,r--/.Y +i,Y-zI "_?- e_-'Yei<uactolit . Y_---= ) 812 rr' llb) x=2.. ,r c) :ct +7x? -3x-21 ? r) =1 x =1, / =2 .1C) -Y = -'2 6- T6 zgjidhei sisterni iekuacione're: 3.r+4/ = l1l +x+3y = 1Q) b) ;c= 7. a) r=-1, y---2 Gjeni 0,37% td numrit 1000. ,(a) ?,t / b) 37 c) 0,37 P5rgaiiti : Faioll HYseni lnxh. i dip. i maiematikes www.e-Libraria.com
 10. 10. 2. '' 7 ! Tesli lV rovi m i pi-a n u es ne N4 aierri aii ke-Fafi'E l'lo no m i k ) 3 drejiize 5;;-.r' + 3 = 0 'TJ gjendet koeficienii i drejtir"nii k orciinaiSs. @n=u;A(0,3) Cakio qenCrdn r-lhe rrezen e rreihit : xt + 1" -1 = 0 a) Q(1 ;1), r=2 b) aQ'z)' r=2 3. Shkruaj clisa terma te progresionit gjeometrik n5se jan6 dh6nd /-:, (u);+,zo,roo soo'. b) 4'e'14'1e' " r--, "i/-- < 4- Cakto proclhimin e poltnomeve (-4'r -r J"r^ b) 2.'rl +13r-15 4x i'f,-t/ r'r 'l -+--tl = ---:- -/l/J- /': /@,)*=rs -1 d he Dre rj;. - il c) K=J , ,-.t I,r/ c) 12,5 j'- ! J. a) -zr2 - 13.r - 15 Td zgjidhet ekuacioni : 1 ^d) IJ E- T6 zgjiclhet sistemi i ekuacioneve @, *=t' '=' 7 G1eniD,25'k td numrii 500' a) 125 5r-7Y-t:0'lI lir = iU -:/ J L .- - 1 e) - ltr !=: ,Q,,,, or,n ariii : Fatoi'l HyseniI sr 5e.. -' inxh. i diP. i maiemaitx=> i' , .) ,4i 'l tl ' o 4'-e (0 -"'+13'r-15 .=4-# irt # ,'r" ffitd ef Sr I e*=+ www.e-Libraria.com
 11. 11. e -.] :.-i"Ft :P--_t -:=t= Fili i:", lilr_ru it- |- r. FA}{U LTITI E KO rr"Ciiil ii F P, OV I isl I P,:]"A. ii U E S t't = illa t f I'i.erTi f-E rjet e eliuacionil kali-oi' 12 - 36 = 0 jend : -t2) Zgjidhja e jobarazisE kairore :r= - 4 > 0 dshi€: ,fr)- - r--- -"r, , 2< -/-- -, -t'(?;t'o ) b)x< (-2.2') .... c):e (--cc,+m) 3./ Ciiaprejdrejtezave epreti-reihin +? +y' =4' zJ1.- l r"! ?, .- - r- D) x+.y = 2^1 2 c) t+ y =tg !) Cili gift ekuacicnesh paraqet dy cjrejidza paralele : 2x-3y+4=D r-4y+3=0 - - r', r I - n Zt*y-t=O b)a) (c))-;-r3y+5=0 2x-6v+4=rJ Q Cili girt ekuacionesh paraqet dy drelldza normale : tt) y =2x +j, y = -2x+l; c) y = --v+1 , y =2x -7 6. -) Cildn pdrqindie td shumds sd tyre e p6rbeind numrat 22400 dhe 12600 : 1 a) 58%,42% C6) o<y",e6% c) 68%,32% 3J So=78 €shtd shuma e gjashtd gjymtyr6ve (l<ufizave )t€ para t6 progresionii ariimeirk : ^ a) a1= -1, d=3 6D ar=3, C=+ c) ar= -5, d=5 8,/ Ss=4665 dshtd shuma ..' oieometrik : e pesd g]ymiyrdve ( kufizave ) t€para t€prr:grssionii 1 a) a1=5, q=4 b) s1={ , q-5 6t ar=3 . q=6 V Kapitali K = 25000. : . eLrro , i dhene me 10% interes td pdrb€r6 vjetor dhe kapiralizim vjeior, p€r n = 8 viete Ashtd : |^, a) lG = 63859,34 dfifio = 53589.72 c) Ka = 53053.25 lV Cili prej numreve paraqet vlerdn y = :x'-:x' +_5-y+ 2 n6 .r = -l : )L e derivatii td par€ td funksicnit c)3a) 12 b))t0 Fergatli'i : Faton fiiyseni, inxh. i dip. i rnaiematik,Ss t<2 r..r t)l .l$,fr Eiz www.e-Libraria.com
 12. 12. FAKULTETi EKONCflN]i{ F, PROVItqlI PP,A.I.JUEs ili ifiATEE,i.qTiKE €ekuacionil kalroi' :r? - 36 = 0 ian€ : < (.-:s,-Z)r-t (2;+,n ) ,)t s (-2.2) ,.. c): e (-co,+'-: ) Ciia prej drejtdzave e pret i-rethin -y?+y2=4. zl : r ,.i,,, -/=o b)x+y=2^12 c):t+Y=1.0 Cili cift ekuacionesh oaraqet dv ,:reitdza paralele : 2x-3y+4=0 x-4y+i=A b):;-2y+1=0 2x+y-7=0 -:c +3y +5 = 0 2x-6y+4=0 Cili ciri el<uacionesh paraqei dv dreitdza normale : d) y =2x +3, y = -2x +r; @y = -:t*2, I =!, -z; c) y = -.v +l , / =2x -1 Cild,'t pa,rqindie td shumds se tyre e pdrbdjnd numrat 2?400 dhe 12600 : a) 58% .42% (6 oaY". soy. c) 68% ,3,2% So=Zg esnte shuma e gjashtd gjymtyreve ( kufizave ) td para te progi'esionit a) ar= -1 . d=3 ar=3. d=4 C) s1= -5, d=5 S."=+6OS esnte shuma e pes€g]ymiyrdve ( kufizave ) td para i€ prcgresionit eometrik : a) ar=5 . o=4 bl a,=4 . o=5 (c)'t ar=3 , q=6 ReFrEli-i<;-5ct00. : . euro , i dh6nd me 10% inieres td pdrberd vjt--tor dhe kaoiializim vieior pdr n = 8 vietd 6shid : = 53589.72 c) lG = 53053,25 @tleren rt ueiivatit t€pard i6 runksicntt v=:Y5-ax2 +5.r+2 nd -Y=-l : ) -!. P€rgatli.'i : Faion HYseni, inxh. i diP. i rnaiernatikds www.e-Libraria.com
 13. 13. 1:)' 6 t;.,j=.5: r?cio{ri::::: shtncS i !::nE.o:r::rie: '-'6fr ir r.'rolucicn-::, ri rncr.rscirl n€'rngli di:e ai aciiri!: n'i -ia'-'cl lg dl r:'iclucioni ind'.:st:i'-i n: 'r'ngli :. r: ioi'J:i:ni P':liti!: ni icanci I -f f'f - t:risir e ti a-i:ii'.rr'": rjeri:or;, o'ri:rale r]bc iaPir-riicr: ejb:: si (rethc); R =,r / ttr "'-;--F:"Gi"; ii ' ' q$"'"-''''*-t 'L 3'# F Filc:car tsl -'- i. Sist:r-sr i iderc, i'ooc:Piets d-Le bi':djtve ci i:b€rbtc r:aii:i-dt i: LEielesc7i t€ snrpev: tt HtU* c r(-u!-rr. tioc.;rori ql::ic( -.-- t * ffiO r Ya1tr ==i ((:f ., i1.ur lj€ bu.J:e t kl sr'loiE:.n'it ini le .BaC53 s:se tE ard'hu:at' "b:-het se I:a: *riA, BA W I L a. suicit ,'- #ffi)' €A 1r,-< , -. -: '' gi[H *p '€iFI U ^*;1";;.i,':"-. ,,. 6.i dt fic it Y eth," ib:lancuer Ciii eshtc aelesi i vgri.le i sul'-c:it td rji bi-acsi (ne tbo)? €shlg ge lEsi i veri.la I su-l'3.51c te 4e Et=tr'rL t!!surr./: R Hii Bh ,. qiE : . a. iie r: c sllctqyera, s, -€.f* W rt b. irii !i b izEe s *?,St ..ffiL t da .",.r;6i i trrid:srhdE i des.lt ).' q"{ 'q i$ @ sn:diuri i kujd:sshda i tregrt _,,1'/ R;q Y3 d ,/!. ,. ^,"?q.ki?tflf;;'.,---.,"", ffi # df e". B*io,. tE !-ote(esit (l-"1313t!t q = ja. Eu'rime id r:ocEs "* En /flr f a-rtore (burl-ne) t: prodUr:rlt dg*'-- ,.-orln qJ ekooomrEE.c a;+11'f11uer{1'to)' qq$ -:-t- m Ei:cro.-nia bya aE grurin e sL-k-:rcrve(n-e (!o) : * '; ( t' / t U' '/' 4''.,/ I '-' a. rrinor. (7,, ,':1; 1ti,.i^,tI h, @ shoqerore - Lol l'te vojst oj:r:zore,ani (,,etbo): I ' 4 ii lrir:uuri "'-l I i: ., ) @l rd gl.:.rfrzuur. ," '1';^il--el" t r - --d oaoaf =o u€perpu'ije me br:'irlct -. ...,", " "i_.--= .,L"lt Flai;iclte-rr ikerk-ess's n:!oo se od 9f:,d r::.:se gm.hi iojE produH adi.l':o[ ng sssi-Ei e otsdI td tij' ( a.) t'o 6l to r-r, ,!_:rr_..- .i;5 ,! rrr?r! i p€r i'iu -----lD N, Y*";t;f.t*t veqc'Llrt shji:sve cihe t€ bLeiSsyc tE '/e9r-atg a'J': b astukd're-orol o ' perg..1i.3jur p;'eije'"e: si' !:-sh ilhe 9i:.r: ,: ^ . r i : "9 l" ,-Ll r',uLw.t ".-7t 't7,r-t' ---Gt,",.*@"#o,.',lio'*oo zsii'lijcr q: bijci ia: i;:t' 'E'l;''id:t lt bi=*"'' -"' /^ - E/ ro GII io si. i ''' ''"t-j ' f; .- | / ,ft,/ a/t-.,t, -l-..$ 1 -:-:..,r,/,):,i ti iiJ E) ltfl (] illl i'r iil n'JCr, t),1 I xl lt i, rt' l;; fril r ": lli!, m?.u, "-A,e* sd€ ,.e'49 reA- R'p ftrc t+' HJ Ws€>'. UH ffi/ g#- ## #tu# * Kq &* Effi- -*-ffi R+ qq$ iti ' r),e ,. .,,,.i, l4r_ /,(r a /,rf-,-(.4-, -1,'. ,'/- :' .:.a '.' ' ,"1- Ii. l''t7 c// eE l t.,/4 A l,ti t..i ,E-EA ,,,. -lifl-'#,1-:;- ttj fti.EE{5:l F.l E i.-= 4-:9 b-" i ( i;.,', www.e-Libraria.com
 14. 14. (it el Caj2t.C2it; i1.Sec:oicgjio'-sii'- =tk.ztc= {@))lircc"r:c: l2 t.ii; z ) t 'b) lJor,,rce ',1 ?) !ts;i-',:ci.l =; 9z ,^--:*^-- ;,-a-' ,r c iinc; l(u ii'j.siz tiitt.c 1a"- iz ;'-ni :z: ?e: 'b)liehr#tt e:'z v cr ! crir,r-,eril< : l j€h j''r il:q ,;3.r. f<r::ir:rz. i: icrc z ):uci=:e j"nz 6,ri("no.. itt. (e sck':z) qr./r-i;.---,!l i -ir,_--,! c) A:;r;zre (lM " r.C i,/ lLe-Lrnrc'Ct'Ez: M#o#-rr-#fu -= _ i - <4;-2?L^** ut ='3 t( " 5 *frfle,*"z*gas*Y- '/t) .ci;i rce l<z;o :niira - 1 7 -1 = '-.1j). :;jrctr3z; e zi<uocioni l<uadrorii<: ^ r r O-.1 2.7---. +'-'--L-w v .^/,1 =.._ l_l L t3 =(3 ":) b € 2oL .aer I vi;z: t- 4? r'tt' p e;- 3 'riir : 9 (tt,ca. /ot' ponjc hurc . .rs5'=13*'- -/-1 -_. -A<l -'-'-41 et mz iiliz.=z i"' a 0/c5" ioee{ { | rei nc 67" ini:r- I .-. (ploi:o) : ' linesr;i'.e d't iz I Sl(rr) i zoc ./- , -,O; ( -z-n ciY er:.!ic::vc 1 I fi. f ^1;+"ii or:j 50.C€O zsrc cip-oonohe .aAj =z1ao (e :ol<ie) t b) aaz=o c) 45040 li).1(oo;loli ,i'z'iz:'z l-ooco d <ieconoh '=1" a9' :u jziz iniecz=? .. .-,1! eg" "2"'r-r" '!S)[e :gjiihai :i::cmi i elc'rocjonii' .:1 t c1 -1 -/ 'L-1- x''L- | ; ,_;,-, , :-'*1' !';L- | p. c.'l;o.i Po:ir:r r:cior: kc ;c ci . l-.1 - r'l Ll: r-J4 I t-v L2' L''-6**5=0J GgE2- kE n ir) U.V. . LlLr.ur'f,uuuri) 2z='i /OL = www.e-Libraria.com
 15. 15. /,1)Loka.to z rannco-:;ve rzzon' ,V1c{ci'rurnin qc Yic,*i-os-e+<-j-o--gredHmii) -iz :ie-;a. ,/>" /t' | 1Ol!.rct.: eic-hkuir': pe;ioren pzr' c.|-P:r ni er-iinri.r . niz icbci<e Q) 6izc.ien e lerieve ie Farc.t"r Fc'a '--i .a{ i r-/ i::i.S- : ; 1 :-; r ;:'- 1::j:; :--j l- i .-'j l: S' i -.;" i1 j:-.i-:j- i 'i"-:- .:t.): ;:: ::>:t -: s j..-: :- ; :--j .. --- ?;: vi,,. i ;i-a;iLte5 i,i ici'l:.:il;z;i;', i . irl.:.vo.io; nja-r:or: jcne ;z: olT: kuiirccr t/ 91i z i:clilrir:-r:.. {3 :.:i(;:l Y,/ 2.Slrzr:inei 7u'oiikz z=:tiz n-,2 mirz;e uchzhiger ncc C;.2'ra:-:t: o) -i-O 15) lo (e:ckte) -?.Kul :iczr:ir,rzi jcne ir':e ;e ia.acha :a ie o) Su T:c:i [4'1 Deiicii (e :ak;a) ,:.pc=ia e;i::i{rc.'re qe l'.c:rs-rmc:oc:i jcne i:' co;icrn : l'kurr....^ (c : oi'.ie)'b; Of..+." 5. Koroorcro.i 't.=te geroje= j=i: : <I>-" kuii:uer (e :oldr) . t b) Te pokuii:ucr 6.?,ocorii ne trte: g:ilimii ihe:cii:z ." '-. 6E> d.. iia (e srir:e)E:u71.-,.r b) I:hir-zjie c) i:luk l:cne ;-ccc ri l/ o€h,:r:; cf--f i 4 @,<ot.oio z cil': mbz;e; polt a :hr-rca : :r jc jia edhz p<- ;crdhini; quhe; I /[:p_.d=-,/, I u=r U l-/ i"-o''- t' '' '-" +J'y'.. kz;rli: ;t^ - :1 -:: - ii =ic-lnz Jaa=c ?; I tt,lrl l1t,,i,iti 1 nje :ni-zi r:.: n c ;e eti. f "- sa'<t ) L,.' www.e-Libraria.com
 16. 16. 23 -! ii (j -LI 'i /_ - (_) Tesii 3 ,a. l g.1i t: jeni n:ri,-''et j''r''iciii: rr-i'-r'oral:? (i) po ; o.i .tu ,,rXr,loo n:3ul!ai qi e 'i-31iojni sj:lljer rote q'J.ec r4i t'1-'1+1e' Ptr,adsu;si i sociaii'zrji ie h:!5bgm u:ooi:i :sE:d: /i) n; P:i.-:!.2 b. Tcr,uzo KamoasDt14 ItL.L 1@ .28 -J- {Dt- -,Or".Eii eshre oje PasqyrE e cila prczarior pasurhE e cdirnanles @1 io., -i,@'t6t 'io'l* "tt'* o€para rd rsaLkavE dle ii sbefbi-Beve ' o. J'J I ffi: Lli;hiu akor'esoocdon rire kosroa ooorrur'e? TL-/ @eo _j=- 'ii lo r€l dctlacioa€./ ' c. st3qlhclon K-u{ le ardhuret e parasiriku-aia Saad i€ baraber-ua mc shpec-aneet e pla-nji:-kua-ra' cili ilo-i i bu<-betit -...-.'1.1.Per41Lr-!.. a- dehcitar b suficitrr ,,rffi,:l:til::."-*"ve.oubri!-e si rjhe str,oiljzi',jr e eko.olljie ii ckoac.o,.D€ r tsegri i sigurotr: , v.l bezu @ q"u"tio "-t. oi4rl'arqei www.e-Libraria.com
 17. 17. /fi,/ R.iiniioni ii:ja) k: ii 5ej rrre k'ik'sai dh' vlerisinin s sjellje';: : li q-ndim:ve -/ -"ira !:: t: '':':;ij: nJ nlE :lrcq:t e. 90 f,c.,j Jo C,:I.-:r,, kr-akerisri'r'i lt'IlT-"-rt*;l;: cihz.: c'johuri';e:hktncor: (oatho)? ' '' bindj:re 6] :i;iliiri.i:i3n'-:cl:v3',r"'/E'-(E-.,1 " & :'{:Xii-:'il ::"iio'r'.nvi'it' or'' ekspeei nent:r ;z fl 1'r.-ta iaeor: dttr Politilc d njoh!ril' ai'e pirtc;l e p:rurutt"'- 14: ) Zt'lit11i i inior'riatikEs e:hre faz: c rc c :llrilliiirit ti: '-,/' a ekononise @ tttt-t::t dhc t:lTrologiitE . ia!:i l Kes .r?) r<"",. /sho:nrime) te Pxnd"'shuesrme (fiI::e) jl're: t=2 --'-:' '.""..i;rdh. lsnda e Par€ L' € nxu:;lJIp'oar;mi'l ' " ":3,' T ;:,ff jJ: ;iTl[(i'.["];, ", n /€ :;**"tU:1 nje'le*'c dhe Pasurine r -' Dar.qe! (.rstho): / niE leier mc tirull Pronestc v/r iu-tivitet rnobilizues tE btanestt fitim ngi. Prooasia , i' __L Sa:ia: p;pdu-tc-:ve qa shiiisit cfrojnE pEr t.rne te ndrysir-'ne' ,,,,hr rJ* aJ|--t? ci ajd !:cb€ dh' ve:ld t: caktuer -..- .'A Aktoni ',, @i D,J c. o Nj: Trje c-:I::]r't"f"'j'r?.]., ,: *"ui, ne ,.=s I i I'ii'll"- "-o'L' rt millir nd ues -l-' #l .;i;9 'ke'kuai te m3ili( ne rcs ' Ne ekonomin€ e ptanifikurr sasia c r' miravd materiale dhe e sh€rbimeve pircakiohet (r''Eiho): r sioas ir-"diles - 'g *:,[l*:Hi*::':lT"i:?::" -. /ff.-l Sis,.-i y':rl ekonornik i talon: t-/ - .;.r"mii:kcnodlli s "' ' ii.,.-i, tton"n.lt m!icionr,l b. sisicmit :kor'omtx l: t<tt.r'"*'* @5' sts'-cmt' '= ''-"' '" " -- - ng ekonomi r. k:nsiderohe: ii N: ',<Isht.l . r:nishr"c tJ :hvillimit etonomik nCerh lT ja mE a'kive e q:" ense ,iri".i, t:: -t-ono*ite sE trcs'jl Po |l* ta { Il.l ixiir',:,n n: oronl J 6) po .{A:-, lo i/t ni vendin ton! c r*bl;Ch qsvcria qcndrore' -EF ;ts !s -c!t a ffiiEe"/ Rtrffiqg .e#- rq www.e-Libraria.com
 18. 18. ',1 esn 4 " e i::. sh-!:'r:-i (r-ei.lo): !. i/e prin "SfEE:ft j i Utoou -- i/ ftt , _-' (_/ ' I /',^ . (:_. ,,;,';ffi" io"'' 'bo*'''*i::::::::?,il"edbia e ns:rij:ve dbe "etin e lvlstlll esoie ugrrr:! a! --':-' ' ., : i:!lrehu.- o: c_is: iin:lie. ijlrtzve, i tid-lur rrr: e=3r:i'rel ci: ' -''lioi:oji eChe de ior '-'iinii l; eviioheE iiur q:liirnr-n qi e'i!e sole'l !t lur'r do ti ishte (4r r^,'-',^imi ishteiil ei e!:oucni filloi: "''"'". *o, f-tn t k-apitaliziJi Iiberal @ psg==*:*t-c. @) K-.rk... por:q].:t (T'rl:] : ;-t " !I;t "'; mira;e qe e cid:iJroo l:o$umat:n @) s:sioe e r: milav: -o: :",:"*;lJ:.t i sabhem dile i eftd te blei :Y "*;.a e i€ mir'!'/e q: otobeq !e trcg' 6_,poLT^ h ta:gu - .rr edhe nig-J:dhe tJetra 10. tvt:r-Jdrrloiet nE prodtr'im dcfirroher: '" i. - '1 '-t"; r ajJi'*r nci{ "',',:",';:1",:;: ;#;L " pLlxis ..-- <@X' .i raport iprodhues"c 1o;;;r";;-#;*oicve oe erodjrhr i-4 si ruPoct aidis forcave Pi .A. e kristoo dal|jini cidis GNP cibe GDP? ,@ Po b. Jo g,-zr,.si "L z'3i"iitj: dhe Ltlslc. oponune? -@ Po -i- io ;i.derohet si shtTllj e sisieEut ri inicialiv€s sE lir-i tg tr€-q'rt' Sist:rd iqra.,.i::ve a iluad t: l:c$tdcroncu:t ""1!!- e ''''-- ,tz1 L----'/.?', ( =- .-i.- u IILI t q o O-J /11; A,J' (.ty "1i' tJ. l/' q ./l ' 1,.' '/ .l 1 1 i2t - www.e-Libraria.com
 19. 19. . ( z.) nDrniksi siudion pil-l€ir'shi anen ekonoiiike i:i jei!s shoqerorb sL Giroqdii dh= i'.'rshiei e|lonomike ie bashke'"ep j-imii i€ Ekononti|rsi pirgiiih€sisni percakiohei si shilenca qa slircJion aiok l-rufizua ra ndaj ne'zojave l.onkun-rese. l'le uemer i5 ekoncmiksii qdndrclne il,:rLceplet oasui-i 'ihe rnii-loenie' 9+rg?le]€i-onamiksiz Ekonornihsi ncjahet ne.dy pjese : Eikfoel'ongqL dhe makoglgllo$ (Q. , 9k. studicn mikroekonornia e g}ta maki'oakonomla ? ArlaIQgkQ nq n-.r ia nrerrei me silicljmin e sjelljes sd ,agjent6ve el<onomik : i,^^^,,-..r^7;.,-, ti.^rta ia hiznr':ii ci .lha t-.i :fliensive oeverirarg n-: masdn ci!t"l'oniumaloEv-rfit*a,re i5 biT.nesii si dhe td agjensive qeverirare rilloAtiY-P'.;: ti= ' v-eprirniaria e tyre lidhet me a lo ki''i-iin e burinteve dhe funl"lsionirnin e sekiordve t€ vegante tir ekonomise. i'.16 qenddr t,3 vemendies se rnjkroekonomisb jend tregjet e -. mallrave apo sherbimeve te veganta dhe kushle; e ekuilibrit ld tyre' NlakroekCncnria merrei me stu,:iimin e sjelljes se! ekonomisd kombdtare ne teresi, me :-+ fiffir e agr"gaierre ekonomik, si prod ukii i p6rgjithshdm, puhtizdnia toiale dhe papundsia, niveli i pdrgjithshdnr i qmimeve dhe inflacioni, bilarrci i brendsirem dhe i jashtem makroekonomik, etj. f aktorelt e prodhimii Burimei ose fakiorcji e prodhimit sikurse quhen ndryshe, zakonishte i klasifikojmti nd iri grupe : Puna, Toka dhe @[ -f) cif i risht<! problemi ekonomik kryesor i gdo shoq6iie ? Problerni i aiokimit td burimeve te kufiTuara r,nidis nevojave konkuruese e iaktikisht i€ pakr-rfizuara id shoqdrisd, perben problemin ekonoinrk kryesor td gdo shcqdrie. Pr-oblemi ekonomik kryesor lidhet me 'rr-i pyetje kryesore, cilat jand ato ? Aio jand ;.Qiard i5 prodhohei ( dne n5 qiard sasie )? Si td procjhohei? Per k3 td prodhohel? ,# , i Ciidt janei iipet e sistemeve ekonomilte ? -O Sisternet ekonomike jani :rra,iicionale, li koma$-!Crs ( tgfleqlikuara )dhe id 9.!,a! o-!L1-Li sel iegL-r t fa e tregon edhe vetd emri ( percall.timi )n; nj5 ekoncmi iracjicionale burimei shperndairen sipas ir;ciiias. IJd nje ekonomi te komanduar ( i5 planifii,ruai') shpernrjarja bdhel nga oi-ganet e pianiiikii:ri shleleror, kurse n5 nj5 el'lonomi ii-egu shpernclarja b,ehei sipas ligie"'e tii kerkes5s dhe oferids. i: -. G) l/jul / i --f--/- -'/ L'-u I w ' 7 r,1-o t qHe i,il +93 n-4. A { t>zY,rfl www.e-Libraria.com
 20. 20. 43 /i ) Cka eslrte rrllsi':ja or.oi-Luite i: Z:/ _: -:,,.=- K,ostcja cpoiillitt -'atei. rne aiqka, rga e cila JU hiqni dor-:-per t i3 cii€n kent ne,..' ,e shuinE. Kostoja cpoi-iune ncirysile quhei i :, - /1 . ;, --j]- l:-t1h7 o' <:'/q. ,4FP,( l.le,LL '.9) 9xa paraqet KLiTril Imundsslve ,i r,:J;:l;,4 ' "f7 Kuiiii i munddsive ie procihirnit shpreh lionrbinirire i5 ndrysh sh€i-bime're qe muncl t+ o.ai";a njd vend 9jat5.nid periudhe i4 dhdne kohe' pErdorur ie gjiiha buriinei ne Jltpoti"ion dhe rne iek'nifiai i'n€efiqente i3 prodhimit "i,C, tt " kuptoni me rriije ekc-.'nomike ? l'lj€zgjerim i qdndi-ueshrlin i mr-inCesive ie prodhimit quhet rriija ekonomike Rriija ekonomii.re kushtdzonei nlu ,tiiiu " burimeve cj.m.th. e iokes,€ kapiialii dhe e pun€s' ose pdrmiresimi cilesor i lYra. F.nqu .tono-ike nanfupion pdrgjiihdsisht rritjen e burimeve' para se gjlihash rriiien e proclhinrit ie mallrave ka pital +e-si.sd+-marr:je,s q g-lirj:j-'--k--'-" Slriyllat e siper, arrjes sd lird jan€ : prona private' sisiemi i qmimeve dhe konkurrenca' {D rfi. C*a quajm6 in'.eres L?' [!3. Qfarii Pdrgjesjiisi Qeveria b- t,) ekcnomik vetjak ? ekorromitd Deshira pdr tii arriiur fitimin m! td cilen ekonomist6t e cluajn€ interes maclh dihtS nxitesi kryesor ne ekonomil'l vetja k- te mund tt! p6rmbush qeveria nt! ekonomi ? mund td peirmoush kdio pdrgjegjdsi ekonomike : Mbrojijen e'sistemit iei tregut- Sigurimin e te mirave dhe sherbimeve Qejndrirnin ndaj efekieve i6 jashtme' Ndihmai p6r aia qd kanei nevoje. Ndihmai p6r gruPe te caktuara. Stabilizii-nin e el"o nomise- publike. dhe shitesve i6 veqani6 konsumaiorei jand ie gatshdm dhe id aftii id blejnd dhe me njd qmim te dheind. 2 (f-' er. kuptoni me ekonomi tii ti'egui ? G. c'iisht6 kbrkesa ? -Kerkesa eshtd sasia e produkiit qd nti njti kohd nd nj€ veni t5 cakiuar 15) Eka i.hotei ligji i kErkesSs ? Ekonomia e tregui esi-rtd aio ekonomi ku vqndimet 9 blgfelve Jurnf,eu"pro;n6"p€r t'iu pdigjiEjur pyetjeve gfa16' si cjhe kush Lidhja miciis sasis€ se k5rkuar dhe gmimii shpiehei nga lJgii i k'Eikeses: S?"1' ketil lisjl kui- .qmimei e produkie',.e ut-n, ."=i" q€ blerbsii janE t6-gatshdm dhe ne. gjendje id blejnii rrilei dhe kui.qmimet rriien, sasia e k€rk.rar pakdsohet, me kusht qi; iaktorSi e Cilai tjere te rnbeten le PanclrYshuar' www.e-Libraria.com
 21. 21. 'rj,t... Ciie t ja n- fakior:t q= ndil"rcjne ie ka rr.es a r i'l! hrve soret jan+ : (1) ie arJhtirai e !':onsumaior:t't (ri ,.:l]11' l;: J= ;; r'..;. i = ii =' p io i+ "' u' : I : I 31 1:1 ?'"i=T?ll'.' :]::,: :il,{ zev?rruu5Lr'}" " '- t'"'".;;i"tJre,l.,'tS j shijei cihe prefeierr qrnii-nei, eij, (4) numi'i il'lon sasine e nj<i produkii qd shii€si| janS ne gjencij: t5 oii-o'lnd p€i. ncryshme, giai3 nje p"nuCn"'iA tik'i'-'ur. kohe' !:ui-fakiorei e tjei-: Qka ihoiS ligji ioferies ? Liclnia midis sasisd s€ofruar dhe qmimii shprehe-t-nca li3ji i ofertels' Sipas I-<€tij Ii-lji' shirdsit do id ofrojn6 nji-:.;;; te rnadhe p.r Jr''iiiJ-r,ur gmimei niten' rlhe e kundSrta Cilet janS faktordi e prodhinrii qii ndikojn6 te ofeita ? Mekrvesoretjan6:(1)qmimelefaktore'reteprodhirnii'(2)tek'nologjiaeperclorur' (3) qmimet e mallrave id lil'h;;;' [j piiU"t " ofruesve' (5) numri i ofruesve.' '"" " [u r .,,c l:€n tI:- "l 191 i-- r i'r ll .-t Q'eshtii ofei-ia ? Oiena Pe r-faqasotr sliitje nre gmirne 're nuk ndrlrshojne. @t t:f {r) Q'dslri-a ekuilibri ? - :I l*'" 5"J#'B"i: ll#ru':':il :': : "i i1 i= il'i x* : ":* :::: "t nn* 11, lx?iX ; J il1; [;, I "' i:; :,f;,? ..'... {42 Qka p6i-faqiison gmimi i e}<uilibrii ? ' : QmimiiekuilibriipdriaqdsonErnimin,pertdcilinsasiaekerkuardheajo'eofruarjane tei barabar;.a' Q'€shte. Themi se me sasine disekuilibri ? a) Q'iishis elas'ticite ii i kEr-kesds ? Elasiiciieii ik6rl<esijs iregon se ne 9'inase ne sasine e kdrkuar td tij' ekziston disekuilibri, kur sasia e k6rkuar nuk dshid e barabarte ..-*-'.'. ndryshimi i qmirnii td njii piodukii ndikon nd njd treg e ofrua r. Qka iregon elasiiciieti i oferi6s ? Eias'rrciieri i ofen€s mai shkallen J-ndiE$nmd'ltd ie! ndryshimii td sasisti se ofruar i5 ru" ..ffi llur qmimi i k€tij malli nciryshon' -251 Cilai janei burimei e td ardhurave '''E individii ? , / Burimet e te arcnural'in l"iiu.', ina ' te uicf,u'-ai nga puna dhe id ai'cihurai nga Jpa s una. elb ir. "cd.'9 t www.e-Libraria.com
 22. 22. iri slrkalld : pErcakijr-ni i q€llimeve shpenzimeve. l( A?o/ €f qJ nriil:ojne n': k u rsir-ne i e ind iv e iiiirnii (percin'Jja e shiuai')clire likuicliteti' buxlleii i balancuar, n'l".€i't',-ihe. sLrficit ? lein financiar, qi p.Srmrlerjh ie ardhur-ai dhe shpenzimei pdr nje pelirJ ffir;i;;:;;i ka shpenzime tr barabana.T'":€..99i:,:1'-1'1"-t^:'f*"ii:*'l] koh e. ;;i';I,;i;;;;;;'i i;. 'hpenzimet j?i5 Te t' l'ii1 '1.1Hu'' t;]unet5; ;:_1::i;:;!r"r. r<i,ri; ",.1n"'i.l ii.;r.lrdjn6 shpenzii,ier ka surtcii. +i ",,-,,th,i*,;f: Termi sipermarrds perdoret pdr kddo qd ka nd pronesi nje biznes te vogdl ose te .lJf.'' ,l'"u e drejion " *pt"n n6 te. Ky term per her6 td p-ard dshid perciorur nga elionomisti lrunr"t,ziun F,upii. s"iarflyrl!-800 p6r td pdishkruar njd veprimiari shum6 td renddsishme ekonomrKe- ..,(-. konomisU/Sei siParmarr;si n z 4l) Si e pelcakionte e --l ' / - llul llul r - P"'le r v !v f'v r- -. - /->, W !e f'n.,,n rirma ? ->'--" . Fi.rrna dshid njd agjent€ ekonomik' e gila ba1fr.f",91,:r-S:l',t:l gjiihd fakioidi e prochirnit ( ickeln' -pun-n' Kaplialrn dne anesite irilluar nje produkt ose shdrbim' i cili paracaktohei pdr shitie' __. ,tail Si beihet hariimi i bLrxheiit ? {fl) cilat janE pbrpare!siie kryesore i6 kieditii ? Zakoni:;ht procesi i.hai-tirnii td buxheiii, kalon n€ tin.n.iuru, vleresirni ite ardhurave dhe planifikimi i Qka siguron krecliii i konsurnaiorii ? Krediti ikonsumaiorit siguron nd gastin e duhur para' paguiren me vonci, ne td ardhmen' iei mira. ose sh6rbime, tii cilai siguria, fondei PEr raste ie. qd para(et iregu. dhe bashkerendon td sipermarr€se ) P€i-td (32J A,to jand : zotdrirni i menj€hershem, fle.ks ibiltieti' jasht6zakonshrne, kostoja me e lar[5, blerja impulsive' Peir kei p6rdcrel termi sipeii'marrds ? Sei shpjegonie se si..-'ermarrdsi 6shtd njei perscn i aiiei p6r id marrd vendirne' qe i [r"" .ie pe"i"rim nrd efekiiv id burimeve ekonomike' Q'rrugd duhet td ndjekd njE sipeirmari-i:s qi! iii ket6 sukses nii veprimtarin'e e tl? peita arritL,r sukses, sipdrmarr6si ndjek kdto rrugd : it - ia.t"t e muncishme, i6 papritura cihe iii pdrshtatshme r-.'- Ndrvshimei e kushie're td iregui' : -, Parmiresimin e nj3 produlci os9 l19c1si, ::r- pioanirnin e njd produkii ose shcirbimi aliernaiiv' ',-, Niohjen e pi-irjei'e i5 popullsise' -l! .t trE%€ii.l,:r *s www.e-Libraria.com
 23. 23. @rr,re:lriE o:jei..ii'ri irryesurr inie firrna 1 ' -d'-'/ P Ji'gjiih esishi, si objel'riiv liryesor i nje frrir-rre i<onsiderohei rn Ciiai jand iicjei e iii-rnave ? .:;irJ ".] i'l d bazd i€ kriierii ligjcr ie orgarrizii'nii t6 iyre, llojei e fiima're jan iirmai nre oriat<e ( bishkdpronai-i! ) dhe korporaiat ( shcqdriid ak: Q k a j a n i: fl rm a i i n d i v i d u a I e, i[m :: 151 e nqk S d h t-f'g!gi t u!1 Fir-ma rndividuale iishid njd birnas ne pron€si t€ nje! perscni ie veidm dhe ':ii-ejtohei vEem?reJil-J. - Finnai me.ortqke ianE lloji i dy1€ i zakonshem i organizir-nii te bi'riesit qe krijohei me :.'OToIe rna shume pronar€dhe drejiohel po prej tyre KciDorsiat iane form-i e orgarriz,mir ii biznesit ne pronesi ij sl-rume prcnarave,qe q nh-eifr:n-C,-ysne aksionare. I"',apiiali i nje korporate ,.iormohet ndpErmjei shiijes s5 aksioneve prandaj aio shpesh quhen shoqelGksionare' ,/ Qka 6shtd aksicni '? ,_ L Aksioni 6sht6 nj6 tiiull pronesie ndaj njd pjese G pasurisd s6 shoqerise, nje iet€r me vlerei qe v6rteton se nj6 indiuid ka investuar ne shoqeri vleren norninale te aksionii dhe se ka id drejidn te marre pjesd n6 fitimin e shoqerise, nd pdrpuiirje nre l:ete rrlei-e nominale.' r Cilai jand Ilojet e aksioneve ? Ekzi:;tojne ire lloje kryesore td aksioneve : 918-arua+ a d lqSl:l 9 l-" i" ko nv e riuq q h-!n e-' Qka eshiti obligacioni ? aksione te zakonshme,.-----''..- 3liiigrQ--ie ?' I 41. '.-1 L_i . It'l_-/ Obligacioni 6shtd njd leieir me vlerd qei isjell mbajtdsii ie tij te ardhura i€pdrviishme' nei baz€td pdrqindjeve fikse te caktuara nte oar€' Si quhen mbajtiisii e obligacioneve ? lVleqenese parcl e paguara pdr nj€ obligacion ns fakt iane rle hua, mbaji€sii e *,* obl:gacioneve quhen krediior r *'4Uulisqq'v''""'.,".i",fl€.' o.B -{S( 42. cka Sshid divid:nti ? . r'' efr * ff &€ --, Y'- -- .- d-' ffiie a s# ^#ji r Te ardhurat qe sigurohen nga aksionei q$en dtvdea -gft* - g;€Y' 4$€.,#$. b;" ff ,s.#. Qkaqrrajmriinvestiiore , V'"'/t #tr "#-ryJ€,r,/ $gF=FfF"#*erouQka quajmti ii:vasiiiore ? Xr" ? Aia qe biejnJ ai:sione per te pasur pjesS ne fiiimet cir+ r-i:ijen e n;e l:c'pi.$-' fBn # koh5 ie gjaie, quhen invesiiicre .. : -yW " "g|g:h5 ie g1ird, quhen invesiiicre. : g# * " -g .9. i .ssq , dF** %ff ndyY ,a.s " qq# -( 'da. E}. x3 -E* :l$ lSiFP .' www.e-Libraria.com
 24. 24. QLla jan 3 s Pei':ula+'criii ? Aia qi blejne cse shesin spekrriaior0' Qka bshiii korr'rabilit:ii ,-i ,, t "L. r - i; aksione Pet '' kaPur nje fiiirn r'^'."' rni!"imit te iniormffiit'lrr'' lfljfi:'I"'"' r :;:fi i:[:jf ;iHHli:t''i,';"]l!11"1;?il'1';''il;J*"'"nue"'";-+o=owrrrt -.^^.:t ;rhte "fotograild e '31c' '";""n-t n: iunct te nj4 viii. i*,i ,e nie pei-iudhe' zaKonlsrrr r r- rul! -- I . , ..t..t^+',+ 2tuliu ra ' rrv r - ' -' -': -rrri<hfie t6 kontabiliietit ? | +f -1 citat jan6 dok.umerriet mi: te rEndesishme 1ra e rezuilaiii Dokumenie't me ta ranoesisirri- I ie kon'tabiliteiit janb : biianci dhe pasq) i'zq financiar' Qka 6shtd biianci i flrmbs ? ' - +-r -ai na P.je momeni. B i i a n ci i n f l"=t-":11 ;l fl""t tj|"#il: i"Jiil: j:? ii'iu,i"i u' e te' u j t"-'ff:', ?l"t'Ji';ttti ",,' e' i" r..t i "' d h e p a s i vi n' Cili iisht6 parimi 'rhe-melor i biiancii t6 fiimbs ? P a ri.m ih e m e rol i'f ': i::;i'ff :.".*';.i :'J:f' : #"t! 1: niajie te bilancit ) rne Pas kohe tti dh€nti, P sh' md 31 cihjeior 200b' ahgnohet ne anen e-'o/: t--/ .il Qka tregon pasqyra e re2uliatii financiar ? pasqyra e rezuriatii il:Til:,:ffi:f,ffii:'rff::h sjata nj€ periuche kohe p sh gt"itt'"ia vi'ri me ie ardhura o Qka dsht6 Prodhueshmi:r'ia ? gxa esrrt- '"' -' ' r^r'+:";taiin e oerciorimii i3 bu.ime'ia--' p ro cr h u e s h m e ri a 6 s h id n1 e' :?n-:'"=-KJ i|n"j:,!l'", l"jlf.ffi ;;l'il ; ; ir:e;ffiprocrhueshmeria 6shid-nrd ':?'":'"=.KJilr1'?lll i"j!l'f]:llt::",llt"JJ.i:ll ia mutul. prodhueshmerlfr€,'* ^..,.rh,,rra ) per guu nJest Ld rrrPur( r- F- rrr,.lnuesrirrrs' .. ekonomisi-t ilogati:ttt,, 'afJri ,a'inputii t6 pErdorur iE matur prodhueshm_erit,s-ii"inr"iu I par- qeo mirave dhe sh€rbimeve. ,t ^,,r^, *i ?ra -. ------1 l?# : r,lii pi"a,r.ti (9giP99)39 ' - =!----- nr t loitt rodhueshmeria ="=;' per prod Qka shPreh funksioni i Prodhimit ? Funksioni i prodhimii shpreh iidhjen midis produriii ie Proih'lar' 52. Qka 6shi6 inputi ? ,, . --;, . .i.-,ar12cria e tokes, liirai e lnpuli dshi6 qdo burim qd futet 'nd lloc-::in e procihirnii : siperfada e tc karburaniii' shpenztmet per makineriie' etl E - sasisa s€inpute"'e ie p€i-d o rr-ri'a Che ffiE%* -H* x www.e-Libraria.com
 25. 25. iriga kush varet prodirtte:irrriria a nji ver,''1i ? prcrjhr-r:shnr;ria-e i-rie lildl l:=l:t n!n ' - :;il;;t cil*si= e makin eri't= cJh'- e pajrslc '': -.-t,it ,;t-ii i neacoilrrrii ie brlrirrrave - flvill'iri'_ ' l-- - iiushiet e bi;nesii' kaPila! Ciiai jand si.rkaqei e 16nies s! pi-odhu=shnrdrisd ? ciiai lane :rtr'a'-r!' - - . . .--i-,<hin13i ni fcrcin e punEs koeiOja e shka.rer e renie.s ,n 111i:::,::il'":1*"df,,?'il;l;;;l:i;f:illl;:;:[f ;iJ,';Shkauei e r=nies '" t::i::;:l:;il:,;,';6 *;o;tJrrn pLrbi't: rraresiri'i i.*'='.--rgiite ptL':':'], ^ "r-arr,imii, siraiellrre e vier:ruaia te i i kiri'"ir-neve Per qh,,{aalei e 13IliE> .'' .' .'l I ; i,r,reslir-r rii ne kapiiarrrr .p, -," ;;;;rara te biznesii, fiiimei Jaae e eiierglis'. lll-t",Ta' . ".*roi;',. siraieSjite :h'rillim, rr'rja tie'n:'l::":,^ or:r,riatcl ;?rlt['i;..it"'"n 'upo'i 'n- alo afaiEjat"r i:' Qka kr-rpiojm6 r':r e l'losio tb prodhimi" -.-^^..iarg, .e knien lirri : Nie kosro rE p,"dli:l:,:::l,J:fFi5':i,l::"=""'ve nl.neiar3' qe kryen firrna pei iE prociiruar nib ta mtre u>c prodhrrnii te nje pi-odukti ose Sa llole td kostos kriichen nd irnd giaiS I #; " 16 i(osto)'e : nr''" ln"1ni li::jfi-* :: -::"1;J=; 1:, : ,. {K/) r r^t.lo IKT ) eshte e barz ko ttolu e perg jithshrr€J,,. l;' ;'p ;a : t(i=i(F *t,'''v koston e norysnuesnme ( n'v / r'* - Si formuloh.et ligji i te ardhurave "Ottt6t" t . :,. Ekonom ster " f1,TIl?l;:: u :'.ilfi:;'i"r"jilfi::i:3#jnll,: :JJ.:"rn ;,H;IT:,J[:.JJ.'.l?#il:i-.oJi"l",.rn" :'iffi:I".i$:;; i';'i; e'te ardnu'a'';e o.Ii" ,.*", 'tie qorie -' ?H;,:' Y,hliii',J?'tj ie'.iogeion't lntitat. ) ku P:'odhirni ;te 59. Qka iisht6 mcncpoli ? F j at a m o n o p o i, 1" 1 n#;.3 ::li'J'#:r. l:"J :f ?.'":r' 1 tnote me shiie . P'1i,lt^.,..,o i'=1 ! t: i gjii[ p-.lutttt e rrie dege thof€ ivetJm "! Il':::;j:.::veime e cila prcditcn utt= nie shitdsi le vei€m ne d=ga '.1-^,.;..,." si : mUngaSu " s"l;,*"=ilitt=nca e Pei's=sav? 60. Ciii eshid tipai'i themelor i monqpolit ? Tioari i:her-nelcr r mono poltt-,,::'t:". "f';::t:i.r: l'/onopoli karekiertzc'€lu-,3"r," pe; ,e ndikuar mbi zevendbsuesve ie e iei hYries' ' '- 'uqi ti-egta'e- ? - 'i'' "'^'per i- ndrkr-rar n: cmimin e prcdhimi; 61. Qra kriptojnte,T,l,].,i-j,"''"n=rini -qe ka iirma h/e f'-iqi ireg[ar€fi'LliiL'rlrir- o. --- ""cise s€tii. n -i Hi#i ;:i;'nri:i ndiTsnimit te sasrse se tri '. e d +i.,z'..*.S www.e-Libraria.com
 26. 26. 92. Qka Peira cie so n P aiEnia ? ,f"ng"':; f p tn nb sug't pei- I7 vie" ) Faterria penaq€s''rr . te drejii: eks''il''-rzive ie-91lXnt'u' nga shie 13 saj mundSsin€ p ." or";o'il';;';;J-trrgt'-,,uini" produki p€r n Kur ngc-cih clisk'iinrinirni i gmii'neve n3 kush,e''' e nronopolii D i s f'.ri nr i n i m rn i ml,r''11 i :;: " : l,? j;.. I n Jlj$;":''i,f ".tilj'J:;: tr! nclrlsh€m' p?'- ):,,? rritet fiiimi i iirmSs. cliskriminuese eshte qe te encds monoPoiisiike ? ' 64. Ciiat jand tipai'et krl;esore tei !<onkurr Ato jand : numri i madh i firmav"l 11",':[',H ,iJll;lllifill?XJ u"t''uar i emimii' i"iititiu reiative e hyries' kopkurrence 1o r 6i Cka tishte oligoPoli ? '-,''' ""- Y '- . io td-plotd -oe p6n_aqg;o1 atd lioj tregu ku -' oligotoli bsh-l6 rli€lloi i tonkurrence:]l;-5?i"n;**;;ltt. tFnde'lidRiria' '' l sundoirrd njti;'i"; i';;g"i;irmash' vendimet e tei cileve iane te nc- - ...4i. Qiiliinii i qmime'ie .a o ,.D tt c r_ Cilat jahd iiParet kryesor te n.le '' ekzisten'ca a-nj6 nurnri 1e v-oo9l Tiparei krye-sore i€nie irgei;lfgll,*itin.lffio,.u", ndervariisia ne Kontrellin-eTioarei krye-sore i€nie-ii-eou olrgcporr5trr' ,l""'' ;; ndervirdlia ne .kontrollin e iih".'i,^J,""iu'ai'i.-ni *9. dll:51:l1j"?i"i:X!t#; iv'r. ;" "e'r'iir6si nd des-;' ir[-.rn. standardizimi ose diferenctm' ' p'"'"f i:l# nvrlu nt" veshiirdsi nd deg-a' ilft;';, *;"kurr"ntu ndpErmjet rdklames dhe cttas 67. Qka kuPtojmd me ren'td ? '. Me rent6 kupiojm6 gdo pages6 p6r p6rdorimih zYrd., e71' 66. Qka 6shiE renta ekonomike ? pione; oPfte kjo shtdPi' fabrikd' zotdruesi i nj6 fakiori' nevojshme P€r ia nxitur Reniaekonomikepeirfaqi:'sonnj6t€ardhur..to,marrenga cfaredo qoftii ky rarto'e' J'lna'^u'iitut 'po iore mbi sasinti e ioteruesin qe ta oirole reie fakiore pdr pdrdoiim 69. Qka kuPtojmd me kaPital ? Me kapital kupto.imE mallra ie qtn.d'Y"tl:i'^-od nnt njera anE paraqiien si produkie teorocesevetacartualaIJ'oJnitit"on"ngu"u;]ti"ia'siinpute'sifa'<torprodhirni l::'::t:"^".:.:i:'?:ffi iT:in"'J'H1il*:il;*Lh;'::::$U;";l':::orlmar ptuulrIlrrr' rLre"* - '1 --^;h, '.. i..i5t.!i,"" ;i p.-oJutt teshme ie procihuar' 70. Ciliit iane elemeniei kryesore ie kaPitalit ? Elemeniei knyesore te dhe inventai'i ( ProCul<ti flapiialii janci : Pajisje t i gaishdm, Prodhimi ne ,lhe makineriiS, ndeir-iesat proces, l6nda e ParE )' prodhuiSa www.e-Libraria.com
 27. 27. 71. Ciiii iregues pdi-rloien pdr tnasen e kapiiali!- ? Si tre,3ues ie mases se kaPiiaiii nj€ momeni id clh€nd i'.clra ) dhe tij giaii nje nj-;sie td dhinii kohe 72. Qka Pdriaq3scjne sindikatai ) ,ailt. /€c c.o .'i Sind ikaiai inieresa'ie e nivelii ie a pag€s,jhe permiresirnin e kushteve ie pLllres' nga nj6 person nul< perjashion kcnsumin e saj nga p"rsona i6 tjer-d, quhei e mird pt-'rbliker..rblike. Cilai jand objekiivai kryesore id nje sindikaie ? Ob:=kli'rat kryesore id nji sindikate jane tre : (1) pirrn'resirni i kornpensrmii Le punes' duke prirfshird taru pagat'snlellfirit"] ^a-"tVe' etj; (2) permiresimi i kushteve te f unes, (3) permiresimi i perspektivave te plrnezentes ,..1i:,.:;-,,.... _ .. Pei.se6shteenevojshmende!r.hyi.jaeshteiiinse-[oa1p..p];!,.. Shie'ri dLrhei iS ncldrhyje ne ekonomi pikdrisht per shkak te "deshtimeve" te iregut' '..'-.. Qka kuptojm6 me "cleshtime" tii iregui ? - - -' - ' ' 'r ';i ' Mle-'rd6s htime':,to iregul kuptojm6 id gjiiha papersosmeriie- q'mekanizniilie treEr-rt;lqe p".g"i; ;riitjen e reiuliateve bptimale' Cka ndnkupion alokimi ( shpdrnclar-ja )optimal iburimeve ? Alokimi oolimal iburimeve nenl'lupion anrtibii'e p'kds md optirnale te deshiruesl'me "a r<rrUa" e lviuniesive'rJ Prodhimii (KUIP ) Kur nj6 e mird, quhei e mi16 private dhe kur e mird publike ? Njil e mird, konsumi is6 ciles nga njd person perjashion konsumin e sai nga persona ii iieid, quhet e'mire Privele ' Njd e mird, konstrmi ise ciles '. . -:: 75. -t 6. 77. 78. Qka janei iaksat ? Taksat janil td hYra ( shteiii. I 79. Venciosja e iaksave mbJshieiet n6 disa parime' cilai jand aio ? 80. Ci.lai jani liojei e iaksave ? Llojei e iaksave jane : Prcgiesi're' pro po rcio n a le Che reg re s i'ra Disa nga parimei jand : parimi i perfiilmii' qilTi i aftisise p€r te paELrar' manciei pui,-i ictilt;.ive horizonlale dhe parirni i drejtdsive veriikale' id ardhui-a ) monetare nd clobi i-i veprimtarisd financ-tare te rnat sirre iri ( SA UZ mai * €eE " e-h q #P= www.e-Libraria.com
 28. 28. www.e-Libraria.com
 29. 29. ot. LIllet ij-'ra li iailsa'ie jani : '/,l0al I, e!i,:izat, i;iinr€i nrbi r vo3el, iaiinri rnli Pa:i:rine, Qka esh'.1 Par-aja ? Par-a.ja dshtJ qdo ohjei'lt cse pagesa. Pra munri rnirat dhe shiirbimel. A2. Cila.t.land iunksionei e paras4 ? oi. 84. f(ombeiare e SHBA-s6' ta'risai ml-ri qaiiiullirnin (q6 zbaiohei iiiirnrn, fatiirri mbi ie ai-tihui-ari 'ieiialt iaksa i<ombelare' taiimi nri iojrai e siandard pergjith€sishi i pranrl;r qi shilrt Jleta gjitnc*Z qe pranchei piirgjiih€sisht Funl<sionet e Parase Jane : - Paraja si rnjei li6mbimi - paraja si mjet llogarie ( mai€se - parala si mjei kursimi ( ruajtdse Qka dshii banka ? ' Banl'ra dshte nj€firnrd,'qd kryen shdrbinre te -caktuara' qe k:anO i6 bdjnii me kalimir e mjeleve le lira financiar" tgJ"t' qe i kursejni: aio iek ata qd kand nevoje per ta' Qka iishtd Sistemi iRezerves Federale? r' - sisremi i Rezerves Federaie ose ,'Fed,r;,bi9 quhef zakolisi-rt 6shtd Eanka.een'jroi-e 85. Cilai jan6 llojet e bankave ? Bankat m6 td pdrhapura jane : bankat tregtare dhe td kursimeve' Cilatjand funksicnei e Banktis Qendrore ? ti Bankat qendrore te vendeve t6 ndryshme ttlt"j.l?.:it1i'lnksione bazii : -" - - gunku Qendrore ka td drejidn e en'reiimit i5 parase- - Banka Qendrore .n!io.n'.i banl<d e bankave tii nivelit te dyie ( ose bank'at ii-egtare, bankal e kursimit )' - aaii<a Qendrore shdrben edhe si banke e qevense- - Banka Qendrore negullon oieri€in moneiare' . ;;il; o"noto'" ndSrhynd dhe rregullon iregjet moneiare' 87. Qka iishtei tregu moneiar'? nid bashkEsi insiitucionesh dhe agjentdsh ekonomik' "'Ltr."" "t" vlere aiatshkudra si bonot e ihesarit' eij' k'-t Tregu rnoneiar P6rfshin€ realizohet shiija dhe bierja 88. Qxa janS letrai me vlere ? Lelratmevlerdpeiriaq€sojneformat6akiiviieieveidncryshmedheparaqiiensi . aksion-., obtigacione,.oln;ihesari, eij. Leirai me vlere qei kand afai maiui-imi dei-i niti . vii quhen afaishkunra,'Kurse aio me afai maiurimi mbi njd vii, aiatEjata' 10 www.e-Libraria.com
 30. 30. --sO , tL:/.oS- .s,rn e 1a 9L{& -A1- - , 2^s- = q ) o.-ta, I =_c. S',-= zo.,r! (*-n Je^ s^t=5 ft "rr lt " ] S^>--=Bl*-5l S,r-=€. az- = As- q6 - G:io C q]eb 4^, o q.ove-$ ,jo.o9-<). or B r-7 : 2- al *- hy.= --3K y .- s- rZK + Gh.:S- ' 3/ ^-r,-ckL,rr.11rrI --.1n71 Zf 6q I *f r<;z^ f*td.". c] -1f -u-.V= ,t .-2- | ' 3( -{ =s- -e- '. c) ---""-"-a::=.=, .. - ^-_3: -9f '4.5*$q=.c?= - . -+ /-L I .r At - ;, ; "^ -r2-''- - 't Til:ft T A ==4 ^ ,.'Y *:= *qj'z- 6' L={www.e-Libraria.com
 31. 31. o:i. Ciiai jai',5 kaiegcriiS !<iTlsci'e i5 iregr''i nrcneiai- ? r--iy jani i:.eiegcriie ki-y=soi-e i5 90. Qka P5nacieson eiisPc-i a Ei.'.s p,.r i-ii p-'-iaqason l:.u i-se ii-nPc rii blei-jen Valutat e nd ryshme . perfaq€son grnimin e 94. Qka 6shiS.tregu valuior ? Tregu valuior pSriaqison nj6 ii'eg rne vaiuial e huaja. |iegut n-roneiar : ke*.esa Cle 9ka imporii ? ofeiia shiijen e mal[-ave dlre sherbirneve ti rl.jii vei-i: e malirave clhe sherbimer,'e nga vendei e ijeia' I 91. Qka =shi5 bilanci i oagesava ? gilanci i pagesave €shie njd koncepi i. p6r6jiihshdrn !€-:hp':l toralin e gjiihE transaksicneire te n1e vendi me vendei e tjera giat6 nje r"iii Bilanci ipag-esave jE"''np nr.enyri: ie pdrmbledhur inioi-i-nacion pdl' eksportet dhe importet' ie ai'dhurai e vendeve, p€r aktiviteiei * u"ndo.,,ru jashiS, l6vizjei nd erko nrbeiar-e. t5 kapiialit, td ardhurai e te nuajve, p+i atiiuiter=r e blera b_renda vendit, i.ransaksionet zyriate te Bankes Qenclrore 'ine shtelit, lransferirnei e njeanshme' etj' 9?. Ci!ai janei pjeset liryasoie iei bilancii te pagesave ? Bilar.rci i pagesave pdrbJhet nga kat€r pjes€. kapiialit. moipdrpuihja statisiil<ore dhe rezervai 93. Qxa €sht6 kui-si i kembimii ? kryesore : ilogaria korenie, llogaria e 7yd.are. specifik, ku realizohei kdmbimi i valutds vendase k€mbehen n€.tregr-rn valuior n<i baz6 id kursit te k€mbimii' i nje valule te slrprehur nd njd valutd tjeidr' ' ''1r 95. Qka dshtii efigenca ekonomike ? Efigencaekonornike,sipaspercaktimit,tti.ekonomistiitdmirdnjohr-rriiaiianVilfredo pareio, pariaqSson ate siiuai€ ku prodhimi inje nralii t€dhdnd nuk mund ie rriiei pa ,rur-pioirni.,-rin e nje malli ijeie r dhe kur konsunri i nj€konsui-naiori nr-rk nrund ld rritet . pa pa.kesuar konsumin e njd tjeiri' 96. Cilat janS objekiivat makroekononrike ? Oojektivel makroekonomike janei : - Pundzdnia e Plot€ - Qendrueshmeria e gmimeve - Riime i5 pershtatshme te rritjes afatgjat:i - Zhviliim ibalancuai" iajcnal -. Eilanc i ekuilibruar- pagesash' 97. Cilat jan€ dy i'loncepiet m6 id r5nd3sishme makioekonomike ? Aio janii : kdrkesa agregaie ( AD ) dhe cferia agregaie ( AS )' 4.6. cBq :!qi-.+v it 11www.e-Libraria.com
 32. 32. X-2-Y'>--8 - '?- '-,' --? +.2- 2-r +) * - -Zy.: -e /: C-21 5r = -4v fzs- -=-Ao---.-, s<- -'z-.7 = -" I - =*.- z_Ko$ €*-z_ y '(-n-') '=3 [-z-f-r- t-z-]s-t-z-") -L( == C_ K -.2. .-^o _ z_ =-2 -3 - 4r- - - (/. L"q,* .w rr^e- 5l tnpr'es bqeuer *'d<rr' +c- cqq.lt*'ott-. t<-.r = b-+ -=- 1e-o c'e q,( - S- s {4t L,r- = z.,ere,(,r + t- ^rJ 4o.- c, 1.4 eo , os 1fF /2 ^r. = t- ooo' z rg+gi1-4 4 ,.tr r, www.e-Libraria.com
 33. 33. s9. 'ri. Ekspoiii neio pdrfaqdson Ciferencen i nr po i-i-'ve g jatd p ei'i ud ir e s pei-l''a iese' , ,_-_-._!^ a 100. Cl:: eshig keri-(esa agi=leie ' Ciii ri.;hi* llr-isiiti il1''e sor i ckuliibrii maki-cglion':i'nil': ? .. ,-^t^ ! Eai-aziiiti i oiei-ies agragais me keli':=::n agieEat' ( AS=AD ) p ii eku il ibi-ii niaiii-oei':onor-nih Qka eshiS exsPoi-ii neto -i midis r'leres se eksPot'i: li€rkesa agregaie, piriaq€son sasin-e e pdrgjiihshme te mallr-ave dhe sh-:rbimeve ' per-fundirniare qe konsrrrnatoret, fii-rnat, qeveria apo id huaji jand i€ gaish5ni te Olejn6 'pir gdo ni'rel ti clh€ne g,r-rimi' n€njd kohS iti dh€nd' 101. Cilai jand komponen'r6t e ktirkesds agregale ? ., l.,.onrponeniit e kerileses agregaie janei. :,.kcnsumi ( C ), irvesiimei ( I ), shpenzir-net qeveritare per mallra dhe sh-5rb-ime ( G idhe ei(sporii neto (Nx ) ,. 102- Cka eshid oferta agrega+.e ? -.1 lor.n" agregaie i re{er-ohet-vdllimit total i5 produktit qei prodtruesit i"::- t-1::f,ff1: ;;;:;;;;;;;ia "ti";"a n;"tres me nivele te ndryshme qmir-rresh,'ne nje pe-rrirdhe ie dhdn6 kohe. 103. Qka kuPtojnr6 me inflacion 2 ' .Meinilacicnkuptojnreingriijene.'razhdueshnle.teniv-olittSpdrgjithsh€rntegmimeve. Ndryshimi i nivelit ie imimeve maiet me normen e inflacionit' .. 104. Citat janiJ ilojet e inflacionii ? Nd pdigjithdsi ne ieorine ekonomike, inilacicni klasifikohet ne ire liategcri : - lnflacioni imoderuar - infi.acioni galoPant - HiPerinilacioni 105. C-ilai jane kosigj e papuni:sise ? - F.osi:ot e papun€sisei i klasifikojm6 nd dy grupe a) Kosici ekonomike i€ PaPun6sis6 b) l(osioi sociale ie papr-rntisise' 105. Cilai jand llojet e papun6sisS ? Llcjet e paoun€sisd jand : 1. Papundsia e iEr-kimii ( fi-iksionale ) 2. PaPr-indsia strukiuiore 3. PaPirndsia ciklil'le 4. FaPunesia serona l:' *-E flE FA' !F,I ,g T2www.e-Libraria.com
 34. 34. .'_ s-ZxL-s-+X _zts_sx >__3-.11-3x z-- -,r-s- a0x4-rD rc-4 lAz*+/tGTl {(rr 4c)[:4,s2 l:t"n ^-4 1, c.c*- Xt*.t g. t"b "^eLilKq {'? t=3 v<-$^-q.-c ,rrJ- .* q." t_r:y= o- 6) x1y=.s Qx+y=5 1 , y -- xtt-;+a 6, Ct'^ Zr#{ -V-ao-ovre-q gono..2d- '' ,] @ly =-.a b" 1={ 'Y ='-( Q 1 Y-=-o,asx-,. T = -t',1s.+t co*+-(-o,r)+ 1 .z= I oy ar-a.3 T.;A1tJt q;c, clrt www.e-Libraria.com
 35. 35. 1i7. Qka eshie likuiclieti -l iirle likuicjiiei kuptojrni lehtJsin€ cihe shpejt€sinii e kihirnii i ira nsaksione sh. Lil':uidiieii mai faklin se sa lehie e keniju i'i kiheni kursii-nei tuaja i12", !ka esh'.e noi- a e inflacionii ? - f,lorma e inflacionii shpreh ri'rrnin n6 p€i-qincije td ri-iijes s€ nivelri id pergjithshdm i-i qrnimerie gjate njd peri'-rr-lhe td dhiind kohe ' i19. Ql:a rlshie cjefjacioni e 9l-la desiniiacioni ? ': Defiacioni pasqyron procesin e rdnies se gmimer''e mesaiare nen niveiin e periudhes paraardhese.Ndryshedeflacionimundi€percakioheisiinfiacionnegaiiv- besinflacioni pu.qyron procesin e reinies se gmimeve mesalare, por d'lke rnbetur rnbi ni,,,elin e periudh!s pareardheise. Pra, gjatd situaiarre d esinflacio niste inflacioni .. vazhdon id ket6 vlera pozititre. 120. Kur ka filluar inten'enimi i shieiii nei ekonomi ? lntervenimi i shietit nej ekonomi ka filluar'pas krizes se madhe ekonomil'ie, ie'vi-ieve ' 1329/1 93s. :. .- : r.'- . :- -';,. I'--,i...l 121 . Qka dshte Norma I'Jalyrore e PapunEsisE ? NormaNaiyror.eePapundsise(NNP)6sht6ajonormepapunesjen6teciL6niregjei . e pun6s .ine te te mirave jand td balancuara. Pra, NNP dshte ajo normE e _paoun€sise, nrj t6 ciliin forcai influencuese. td gmimeve, paga'/e, infiacionii jand t€ ''balancuara. 122. Si quhet gjendja ekonomike ku geirsheiohet inflacioni ilar-ie me papuneisin6 ? Gjenclja ekonornil.:e ku gershetohet inflacicni i larte-i nre papun-asinii rnasi'ze,.quhei siagflacicn. 123. cilat jan6 rrrlget kryesore per te realizuar kufizimin e iregtise sd lire ? Dy jand rrugSt kryesore pei- ii realizr-rar'kuf i'im,n e treSiiid se lire : kuciat dhe tariiat 124. Qka piirfaqiisojni: kuotat e 9ka tarifai ? 125. Qka quajmi: sh6rbi:-ne Publike ? A.riikuji qd nuk mund l'i siguroj sisiemi i ie mira e sherbinte Publike. Kuoiat pdr-faqdsojne njd kufizim t6 vendosur nga shieti ne sasine e nje malli i5 vegantii qd imporiohei nga njd rzend ijeitir nd verldin p3r'.raiis' taiifat p6,'faqdsojng taksa te vencjosura mbi mallrat e imporiii' iregut cihe qe qevei-ia duhei i'i sjguroj, quhen .14 www.e-Libraria.com
 36. 36. @ Qr 6S ff = lroj a;,= 0,, Hl 8{+rT6 {,t1 s>- (V=lo f lrvl ,i,, ) s r(t G") { s" o q ,k L- t!/" ) (l* (rt'. = lQoeo {g-<c rt ,61''l www.e-Libraria.com
 37. 37. 't7ii. Qka eshiS cnriml ? ilmirir quajrne vieien e rnaliii ie shpiehur ne Para. Cilat jane q:liirnei me iii rinci€sishme ie prolitit<3s ekoncniik ^4.cr" ] 3I tIl Puriisinii iplole, gmimet e qilndi'ueshi-ne dhe i-riija e|-'oncrmil'le j nr6 i€ i'rindijsishrne ii pcliiikJs er(omomike t5 qer,'eiis5 1?8. Ciiai jantl pdrparisiie e bizneseve td vogla -i Eiznesei e,/o!la kan€kilo perpardsi : ?/ - Aftesia p€r td plotdsuar nevoja tei veqanta. Ari6sia pdr i'u pdrshiaiur ndi-yshirneve. -:: - ^!-^ *)1 . tLr. rcr e'd p=;do:'en huat afaishkr-ri.t;'a ? i:t' . H|at afaishliur-ira percjo.en per te financuar kosion e perdiishme id zhvillimii tE ' biznesii, sig jand : pa! ai, lSnclet e para dhe treEiimi. i 30. Cilat jan6 fo:-rnai e financimit afaishkr-rridr ? Format m 'ii ie zakonshme tei iinanoimit afaishkuridr janO : krediii iregtar, hr-rat nga insiiiucionet financiare dhe huat nga iiTiiestiior6t. - *:* : '''r-'-' -.':^:: '. - j f if . Kur financimi iishtd afatgjatii ? Financimi eishid afatgjaid kur parald do te perdor:en pdr nj5 vit ose rnj shumd koh€ . . . P.sh. nddrtimi i nj€fabrrike, blerja e pajisjeve, pdrpjekjet e medha pdr kdrkirne jand - projel'rte q6 kdrkojnd iinancirn afaigjate. 132. Cilai janci burimei e financim!i afatgjaie ? Eurimet e Takonshme te financirnit afatgjatd jand : fitimet e mbajiui-e, huat a iatgjaia dhe shiija e aksionerze. . 133. Qka 6shtd hipoteka ? Forma me e zakonshme e huas dshtii hipoieka, q6 eishtd nji: pasuri e garantuar me pasuri te paiundshme ( tok6 ose nddriesd ) '1 34. Qka ilshtd br-rrsa e leirava m-. viere ? i Bursa e lelrave me'.,lere eishiti njd ireg ku komisionarei iakohen piir id blerd duke shiiur aksionet dhe obligacionet piir llogari td klienidve i6 tyre. 135. Qka eshi6 obiigacioni ? ' ._ Crbligacicni ishre leiiii'm= vlei:, qd emeiohei nga firma apo nje eni huamari'e s per i: ' .siguruai bui'ime financiai-e afatgjata pir kr.rei-jen e veprimiarise se saj. JIT *& Fa :t :d l5www.e-Libraria.com
 38. 38. a)v S33oo SS4o O r- 311' ot- ' JS{ o?_ l?:"-' , 33Js6 ' 4oo q+/ ?.t^.'o 41--i <- 0 4=L Jlo S.= *tQr t qr) :i r) tQnn: Qlrt @ l)4 , q= +(qnt ert{ r,l-r)d):+ @g,t(,a-.,)t)'z- Qr io.,4- ( o, www.e-Libraria.com
 39. 39. -i .jil. Si r'raiel siancjarC i ijaiasJs s5 njE vand! SianCarii ijtiesis s= nie iienrji matei nle sasine . te mii-ave dh ,lhe mr:nd.ie prodhcj veiroi pir q;neiarei e uei. 137. Qka iisnti noi'nla e iazari'5s Sasia e Tezen/a,ie, qi iiirlichei id mbajn€bankai, shprehei ciepo'iiave te pdrgjiihshme ii iyre clhe quhei notrna e rezzrrls' 138. Qka janei id ar-dhui-ai kcrnbeitare ? Te ai-dhui-ai iromb€iara jan€ti-eguesi nr€ ir,indesishdm i..rclqliate';e cihe i sukseseve ie ekolomise s6 n1d regjioni apo te nje '.,endi gjaie njd lerir-rdhe ie cakiuar ilohore, pe rkat,4sisht brenda njd viii. Te ardhurai kombeiaie paraqesin VlerJn e krijuar td re ie cildn njd bashkEsi shoq€rore ( shteti ) e prodhon gjatri nj6 periucjhe te cakiuar kohore ( p.sh. njti vii ) Tk=osh-vb i ao pand'drprere nd njd bashirdsi 140. Cilai jani! llojei e i-ipi'odhimii slroqeiror ? Llojet e riprodhimit shoqdror jane : - Riprodhirni shoqdror i thjesht6. . Riprodhimi .shoqdror i zgjeruar ( i shiuar ). Riprodhirni shoqiror i zvogeiluar ose dekadent. 141. Qka quajmii mali ? lvlall quajmd aid prodLrkr' nd ireg prlr t'u Shiiur. Qka qr-rajmd riproclhim shcqiiror ? Riprocjhim shoqeror quajmd procesin e prodhimii shoq€rore prej viiit nei 'rit. t5 le punes njer€zore qd i dedikchei ii'egut, d.rn.ih. qd nxirrei 142. Cilai janri vetiid kq;esor-e iei mallii Veiiti kryesore id mallit jane : . a) Vlera e perdorimii b) Vlera e mallit. Qka risht6 geku ? Qeku dshtd njd urdhtiiresd rne shkrii-n, Iigjdi'ishl e percakiuai' me anen e si ciles personai qJ kanri para id ceponuara nei llogarind ri-jedhdse i6 tyi-e kryejnd pagesa i5 -,J- .^L - ^I tr.t I yJt ll c. fi'D Qka dshtd kar,rbiati 7 - :l ..-'/'' Karnbiali eshtd nje ddshni e '"eganie me shkrim, ligjtirishi e percakiuar rne anen e se ciies personi qri iSshon aiei ( irasanli )obligohet se n€ afaiin e cakiuar do t'i paguaj personii td cailiuar ( reniit;niii ) shurn€n e caktuar iE parasi!. eE A+ t5 ge,E B Lg 11 ? . tlJ www.e-Libraria.com
 40. 40. @ =-Q-x+ tl X=o -2x = - { ?*=+ ( t<-- ?= / P- o )= v._ oi{/ r L l-., Lr*Q-e @ , /= www.e-Libraria.com
 41. 41. -: ., 1_1J i. !..;1 tsirie i:val"'liit -l Y r'. ,"i,rin ti e:lil r''ase ,li-rJ. .a P3rasa se nj3 moneeaia liEl;rre e ,;andi ni ki-ahasii-n z'rogeiimit, i-, re arin dhe r-,irka:i:sisht valuiai iiera' ir.a iishid i'e"'aivirrri ? , l" /,L Ravalvii'ni pe'r'aci3i aie nrasS iE poiiiikes devaivimir'r e Parase' moneiare t5 nie vendi qe #' ""^ia'ne kat'.eia'i ? - ' .. . [].i:i:'ij"':i;,.xT;?5:li;,ltT.:i{Ti'ff :ixiT[:::;;::Ui,13,,,i=-"r krihasim rne ndermairjen e zakonshme peroeri td k6sai F avaresre ' i 'i48. Qka esnie L! u>LI : Trusti Pafaqei nddimarrjen Prodhimtarisb' enorme ' e cila mbizoteron ne degen e cakiuar t€ Tg Qka jirnd koncei'ne't .. L.^+Ar.re nei perberje t5 tri cilave hyjn€ me Koncerner j,"? *li:..ff;,n;llili;JJ"";i:t;'rl"fi;"" ii"'"t+'""nl'"e te ndrvshme re dhiet'i13 e qinCra nc boids kaPiialisie' (lSo. Qka iishtd fletaksioni 2 )r shurneln e Freraksioni asirte-.iiijeji:#;n""':l:;"::: fr:':I:L!i",nliS'i'['5; ,..;;'"'l' .t dePonuar tb Parase tlc rr rwH"''' aksionit' ,z g c- '!J t9 Pirgaiiii: Fa.ioc i-lysent ' Ferizai,Gusht 2O07 t n x h i n i e r t a o t 9 y i i l, "t^t!, i'f,fiiiliix dhe SiuCe nt i Falulteltt g Iigq g "g Li www.e-Libraria.com
 42. 42. y'nhotoc.n' *.tu,liodc'icn 4€reme I I +1 ). 3. o. t'r -l Testi I . LrrC;es s-i socioiogiisd ;i:ik*:c! r k:.':E larec;:i: : l ii dz r:rol,.:cionet- ai rndus=rl ia.a.n?li ch.:i :cli;:k:i F:rnc!. ./0. iaTcluclonl Incusii]al ne.r.nl:l c. revollcion,: politik ri Fraicgl. . : ' T:r€sia e re arntur1ve ojerdzo;:, r::at:iale dhe si:in€rirf cjrhersi iirerto): a. Relieiion .a .-.'.-(o,. Kultura r, -.-c. lrlozoll Sisrcni i id.cve, koncspreve che b bdje';e qd i shd:'rc: rc:lkimit t5 L:rte:csav: :d 3:.r:ev: . ca!:;uara shoq€rore qu-her lTl€c f-c GJ ) Ku! nj; buxher ka shpenzin:et aE ii ia€dha sesa id ardhur:g thuhet se ka: -+t:J a. suficir @ a.ti"i, c. eshtg i balancuar Cili :shre cet€si i vdnerd. i suk:esir :i njd bb'resi (;:eti.o)? . a. ideid e sh-kdicye:a, b. faci nE b iares (EJ snrd.lrtr l kujdessllcl:l l i::3Jt Puna. toka cihe krpiratijar:€: r. Burime id inle;esir (k1r;tri:s) b. Burirne iE rent€s @ Fektor€ (burirne) td Frcdti!::il Shpdmdarja a€ ekonomin€ e rrzur isrii.zole: (r.'&o): @ sipas lig'eve t€ kirkes-is ihe rS oier-'Es b. sioas redirEs c. nEp€rrnjel organeve iE planii'iiinit shceti;ci N€ ;kocor'.rieE e pl'onifikuar cor.riroc (:.elLo): a. orona orivate f,6] .rona shtetEroce v/':. prcns 5hoqaior: Ekoaomia hlrn nd zrL:Din :.s <::c:r':i-::Ito): .r*, s. E 9 a. narlTor? /,1: LgZi sl]oqerore 10. Ne vo.1ac n_ier€zore jari (iie:ho): r- td kuilzuen *b. ia pakufizuare $ :iodher cd pdryur1e =e:uil;el t I - Etrsticiteri i kiil<:sEs i:gon se rg i:tr:'j r,:se 9r:i-'-j i :rji :iccu-;i a,Jikoil 3a :ai:r: : '-'i'-:r :: ij ,f p^'!1 ^- +o- io <:- 12. Nd:kononi,'r€ : r::Eui veed.i;c: sili::s', e dis :: c!3::s1: i:' '":ta-:lie :ru-': !r:iili"::rli:i :ir: :u F;:,:i,i... it.--.r-,/-. .i- k;s! ile ci:5. ,li.' P o J-^ r^ I J. )e -...---il l,llL-aeic:.cr-ir;:'cd:,.- -;-j'-: -r'-i -j-i jr-i " :--i:1:aa::i.::::cs::. ----"--F;--:'-'---r'!q't"--:!'rr! $..: i'o f .".. Jo www.e-Libraria.com
 43. 43. '-'i 3'CiI at -1 ane rneto da't : :1"::T'"' :i":itlli::- -- --'---3-.lr4etociate ekonomt;iti -" ;;.;+;1" dhe sintezds ' I{etoda e anauzEr:l'::'*';--,"t'^innir - '" "' - e- l{eloda iJ"*"'o"tt 9l" u't1-"::t"nit "" " - e 'ietoda I'"*er*t' u]1" :To:1t^T-"n""" ' ir'letoda e anaiogjis€ dhe hitpo'rezes ,t.cilat jane faktordt e prodhimit mat:}?I", Mieret e punls , dhe obiekti i 4'Faktordt e prodhlmiimaterial ian€: Hur Punds' -_P-YTJE--__ EYRJqNEEKON ox{I :9-Y,o:,l'"ff ,ry,l'*'#'lli*!11'*11''.1111::':':;'.::,:;:;ilT":f5i: iilliii:*:::;grr':*:i:'i:IJ""#i'*i"0""'Punandahe'in€ il;".,#ffi;;" an"-Pu"e j oProdhues e' 6.Qka quajme ,'J1l:^llP"Htilitl'u ,,o vegla, p-aisje ,insturmente-etj' Me ane lX"r:'":b::1.:'t'Hl'#;J ;'' o'"'"'r' Jpioot'i'it duke vePruar mDt . 9:S1":-!un::' 7'Qka quajmE "Pf"I]"',"JJ:':lou,.ri. rE navtr€s mbi t€cil€n vepron njeriu l;3lti';:"*::T?T':ff qe ;;i; pei'h'lt ne'ojave te veta 8.eka quajme t:t:ll:"ronX"jrir.rrr. me vetit€g 11,1s punuese dhe.sE bashku 8.Nierzird rne P€rvojat il;;i;i;; ou'Es i q'ajm€ forca prodhuese {pAcE i www.e-Libraria.com
 44. 44. ' - ?5-'OPinoini- ' -" "ndonje CnlP l?o'{-"i::.{:' I-' --'::'-" " . --- --=- -:'-""" -li siPas venbanim€ve'i ' 26'Si nda'het o-^o{l-u,-''",",-eve ndahet n€FASHAT dhe QYTET. iZ.p"pt[i sipas vendmanimeve ndanet r --'irR!?i#'#?3ii1;;;;;=;il" lre i a"ii"i"e *lili;' tone {PAGE } www.e-Libraria.com
 45. 45. -,----r'S=qL. es1it6'gjuha?---.------ - -,u Ut*a-afrelS nile-r procifiI1a-'-: .- ::- ii:ci,rla_+!L"_!9:'jll'"9.{1,Te 3"ns9re- -_ .- - .---.-:--- -=: -'-J ---:--:' -' " -- - - T2hvi i l i m i t ku lturor - ' ::.: m€t€hershme te -' - t9=9Ka-qe-!Ie ie'Jglfli-- - " - l?+Ki :,e.T-". i; ;lHni *a t i Ei ala"u I i ilr e s)-€ shte' I i dhj t! idhje e komunitetit'tE -, -- - i s.R;l t a;*i (l ;1id-isht Ral i *i *11: - -- -"- is R;ligj ioni (latini sht Kelr gr arc-re """""''; ;1 ;mente praktike rituale (t€ caktuar shoq€ror' t€kainit' te fisit q-€ perm'-. ""n, niE lloi sYstem besiraeshcaktuar shoq€r-or' te kalnlt- re rrsrl L{c -- nje 'loj system besiraesh il;;ii;l;i-Jteril"^T"-1::,::lt,.T-"T1,.iiXl*r*KryqUaIlt Ie Xl l>ril-r rr; "-", --.:--",- -.a i-,n.rt r.r-re ritUaiin. o"5 i; ;. d.elggl'"5ryf i5""'n fl'ig'"'''---_- --,-iiuuu,;3u;g;eF",1&:ll:*',l.lil}jf,iffif*."i;;'.$$;,J:f;i;l ;*i -- llff:l':IlfJ;'iigd.,;ft'P4rti9qile-q15ju9:i": ol"ll"9il:.' "'=:--- -" -:- - -- briiior.gjia-, Sociologiia eq' :::: ' 20'r 'ga rrj:grr .rr3]a- fi:U;'r;T;".*os-fryme. erE forrunE) €sirte njE bindje se - :: J'J5# :lii:Ti-"ff ,"# ffi ;;' ; ".11 :: :-1 m e th E n E s e r e gi i th a fer,or.'enet j an€ rezuliat "'ipi"':"t'" i' padulcii'eni ci percaktojnE rijecli'jen e rrgjarjeve dhe fatin e n;erzeve' 21.ir'{e qka ka t€ b€.1e nro;ali dhe kush nen'et nre st''rcimin e tij ? 2i.l,4orali ka te bEjd lr,t o1'**"'ilt'uit'si*in e sjelijeve e re gdndrimeve t€ cilat konsiderohen si tti *i"'"t' ti l':1t::J:,:l:E lJ*:ll:Iff."'cilat konsiderohen sl :.t.1=tt'o Lrr.- ',r rL r!-i-1- pir td kund€rren.Me il t, ;;;' ; ilet m ardh€nj e nj erzore ": t^ ldik:l1^ti srudumin e moralit t""ti;;;i;bline filozofike Erika' 22. Qka eshte.e drejta? : e qE i ruljerr shteti dhe q€ 1;.;'i;t"*eshte sisiemi i rregullave dhe i normav 1 p€rcaktohen PreJ tU' 'rtr:'#,::lE ffii. ' i€ buku::Es' shpesh quhet loj€e lire e mend;t'6ve' ndrfturim€ve, ndjen-lave, ffi;;#i;Jnlti*purte"e t€mbrenrltsme te " - 'ni "ril-rt, imagjinatd krijuese' ii.ic.l:Xr',iliT"'51'r:lll1:' i ideve,lo'l':1'.:'^1he i bindj€r'e qE i sh.rben ;;i;t,? inrdresave tE grupeve shoqerore te cakruara-. 25.C'eshte oPinibni Publ ik? {PAGE } www.e-Libraria.com
 46. 46. -_+------.e; --. -' --8.veprare5,u:.t^,***tlr#,u;,.f"-,a-*l;l5;;t;Fbjaibdlirt,, V e o r a t €ll.e! r -r!..s,-r):.-:: J i;t i.-, aFtrt ez;t ;-F bj aibd li I t" : l,itianifesi i partisE kon -*jr::?fitil";fiiili;:--Ylats'metod'es's-ocloregj!!-e"'-- -' - iiizslEvrrs.ial-dhe-''Ioutal-eJ9r-t-4g-Ig!9jgtlllellgiot":-----'- -- =- *-s.c1l;il;;e ;P; " tmiJ lrr|emitt' :::_1i0.9:'tei:.t ;."*;n,il]i,;iY5Yi|1ttt?r-'=l- -' - - -' : - :- ---- ::.--i6.}-.;tut "vtatE.VpS-gr-t jFrts;- -- -.--.---;:=::;;;h; rn.mri"e' - --':----" "Ekonomia un" 'iila;#;';'pt;u;-t;o1;ist;;T;aha fr1'md ti' - -- = ka P ita lizm it" ' ii,'tfl#;" '*uii[arame t-i$ ose meliTt'*'-I-" ^^Ernr+i t.insrirucron" Jtt:::.'ji': regulluar jerel.r_l_::.:t:i. orelniri*i, t€mardhdn-ieve miciis njerz€ve per te r l2.Cka ka p€r cetrrp-o1t,.'.,llnroo,r": cjhe realizo-i inreresa te cakiuare fJr:i:i::[^.1'''':JiHi;'i;, ffi;I'i" "v k'umundet ''!e shuj eij l;.Sfi"i.iffti:llu.ion m€i tuqishern poiirik.i crii krijon sigurin€ dhe. srab l !t erin n €sh oq€ri, dKii;H + i:: il,f 3,:"'i1: TJ::i :il::;:.*'srabillterin n€shoqeri' Derls rrrr!'rr muna te ekzi stoj shteti. ;:;t#; te pei"Ltu"u*:.] l?-Pi :: :l:: ""k l 14.Cilat ian€format dhe tipat e shtetit? t+.Format shtetit jan€:4"i*tfttlftt F epublika ntiErsa tipat e shtetit jane: i;i^.;;;;;', E'ua"r dhe Kapiiatis apo Socialist' i5'Qka9'n"l.l:'^":,'^:.,y,1;t[{]*.theksojn€ngja jshm€rinE."y"' l,:,H::l""Xl"J l'#i "'l ; t; eiu ar -d ail im et e t'v r e si1 e' <i oI e | 9 9 dvti : ;;;;" p-'o""t i akomodimit' iS.Biiir;f,'1ffi'x':,ilff?ilil", shoq3rore e ciia mirret me studimin e poPulsisE' {PAGE } www.e-Libraria.com
 47. 47. PYTJE : . --'-'.'*,::f ;::;3?l i*li*;1tii3'Ji'a!ff:i:l;"';--i.Fjala sociologj:. - - .. z^'* .r^ *- +r.iinF i'.=;;i"finii. e'ihte Shk6irca.mbiI ..r r er 4 J J " "' - - -t r.n. e_.Qg_d.o_ms_tlr.ry_qg_qgq1, lggl gPre D I ,"'sr -----sreke'LOGOS-shrence-'-2-e-q-u-l-tt'-i"i'ii.t-.+oiNrr=--^- - -=;:o?;qlel"!:rGii4d1 :I il iT"j --- '3:Definicioni i sociolodjis€? i.S "ii"f "g i t dsht€ sli-liencd :l: gel*:-: l-t-+* r i *r i cr zh'i l l i rnin dhe3.Socloiogta c:"" t, lidhjet- zh'illirni _ __nioai!l* il !-"_._r e"'.- r1. 1 i sj| 1=1 9 ry1:-- funksioninrin e tYre' ' iire te rend€Sisheni? 4.Cilat -ian e aglensal l.egl.;tr" .ne t" tendatitirem jane: : Familja " Shkolla ' lIoshatarEt ' I'1as-nrediat dhe e Shteti. 5.Cilat ian€gruPet etnike? ;.il;:;;;'-"e'j ane : P o PULLI dire KO{BI' 5.Cilat iane metodat e sociologjis€? 5.Metoiat e sociologiis€jan€: c lvletoda e tE viejturit o ]r4etoda e inien'ist6s dhe an]<etes o M..odu e eksPerimentinrit dhe ' '' - o Metoda statistikore' 7.Kur lindi Og,vs Konti dhe cila €sht€ vepra e tij? T.Oevst konti lindi nE vitin 1798-i S57 kurse vepra e tij dshte "Kursi i Fiiozo{ise Pozitive"' 8.Cilat jan€ vePrat e Karl Marksit? {PAGE } www.e-Libraria.com
 48. 48. '.'t..3 117;le+i*5' " iiteye ?"' | ' :, .':-r.: -..rrlidsioriirit t9- kapi!gliz-:r-. . -.''- - ) '' -;t':.'t"fuo.s 81- cilzi' i"e' *I:?'i. ;....- -.,,.-. -.L!4v J-: ..:.-. -.-.. : : : _. .:. --.,,.--..:-'-.;; ;' - :.1- ;'.-. :..;: --. : -.' -= -i';' : 1 : l.--- .-:+ -'-' t944 nE SH'E'A: www.e-Libraria.com
 49. 49. Yenii e r€lJrcve dh€ sr.pqe, ' kzPii=1i q1e www.e-Libraria.com
 50. 50. I ! -/ sis-'euinrngle-'9iY en e Isedjs, ' si clre 5blbr,ale www.e-Libraria.com
 51. 51. ---.-_--61:- cil at -jea€-kategorit -e-pages-?--"- V,.__-____i). i,ueu . .. -. b)-Paea 'rioicinale reqle ---c) 'paga--relatiye €'3. qk€ c-u"ag.n r=e-uh:hirin I kepitilit ? -l-d-vTZ j a--e-rE*iau-"ii*e--kEFital-rr-i:bp?i-sfe-rdn-c-piddh"itrit-dh-€-_-" -ue -c-a:'kuliimii , si dlre .fezz r.iera perb€rse ku edhe fiton fo:'uat .€ Y€ta g-ieg jese, e quajn proc€ss clkllli apc rrethg jerin te i<aP!-"al it . i:aPi'ue1i theneior ?el- Cz.;sh-"e p-iesa e iipitatit Prothues c-e p!.irr e s d!:€n€r1i€iresa qe hYng prodhisii.. eshre avancuar De r'rjetet e -uei"s i shr ' ne Proc es in e blerjen e 65. C€shie kaPiteli qa::k'uliues ? pjesa e kapi,tali.r prodhues qe eshte ellancuar ne lendeve ie D€r, sjeteve djekse, karburant etj' . - -€+.-Sesb++-ee*+u+E! ? konsriniinii' vjeiersisi, harxlriri- I ejeeenteve te'kapitalit thenelor e qua-in alortizin. ,'; ' E.DlPt. E1(T* AA9ll www.e-Libraria.com
 52. 52. 1t- r -ri * ies se DaDunsis nuk eshte rritja tre e tr€ cene se str!'ak f rritjes se p€pu _----"hp'.ejr-"-.tuqi;li*";;;;;-"a-rr-itia '-e-kapitalit-por--zvoelini-" ---'--'- relaiive I kepitalit varieble' ateher.kete fugi o"":1:t "t-". rerert ' e o-uajl supe:'pcpul'1si r-elative -:- -.'- ' 5?- QPsh-ue ragroekclcnia ?. Halioekonoria esh-ue s'uuCisi nai fulsicnin e ekoncrcis:si -u€rsi. Ajo nirret ne nivelir' .e ejithdl'arshen -ue prcdhiaii ;;;;""t"'te pr:nsiri! ' ie cni4ir <iie re -tresiis se jasht'e' =iboekcncT;a ? ilie tregjet e cr inet indiji-i d.gai e-,-F-?F LIa .U I58. Qeshte s*"udion ne hcl is i noi-y shne qo pager e koh.e punt paSeli e cope tij. 60.-cil'ai jao€'ici:let e PaEes f a) b) www.e-Libraria.com
 53. 53. 49.'cilat.iiiu uetodat e prodhirit te. - -' 50.-9ta .quaju' nbivlere apsulutd ? '--:-.. "-- - :"-"-- t' ' -.-__--:.IlD$I.r"-q--fitohet roe.-rritjen-.e-shkal1es- se-kunsunit-te--. 'n-{/--- , ....--{gql-F-"-P}nl9fe-Pfrtej-kohes se domosdoshne te punes e quajm ''u"'/' H- aPsulute' ::: . r,''j 5 t.;-G'a-a-u-d J i- rb-iViAr iE lEf i-v e ? s. relative punes €es ate mbivler ue rritjen e -c-e pro<ihbhei jo lne zejal-ien e dites se intenziieti-L t€pun€s se Durtorit poi !,-/ ./ ne shkurij.ojn e kohes se ooscs&sh-me t.e -Dunes pei rjpeo<ihisin e kundervleres se fuqis puntcre :_ .t!l sy' CesLte supe==bivie:ra ? realiziri I nje rblviere ei<stra e c-ua ja suPe:-nbivler€' Ir' 53, Ce'shte air'"r=,u1i-ri ? ne fjalen akuoulis te kapitaLit'kuptojm ndarjen e nje pjese te mbivi.ter.es ne fondj.n e ek':-u:liri-'- cihe avancinin e saj te vazhd:rshero,ne pr&esin e vetrritjes se'tij' ' - iL gre-eshte pirpodnrsi i-tljislii kapitelit indivi&'"]? Procesi e pro<ilrini'" te pancerprer ne nderrar-rje kapitalisre ku prej nje cikli ne tjeier i03sa e pro<ii:kteve te prodhuar pertr.ihen: ne nivei ie njeji ,..perke'Lesisht -"e paridlyshushen- www.e-Libraria.com
 54. 54. -:----.---4e-1-rErilt-:,ieToflr-bi"":rii--*:rtf ="-i-- a) nanilaktura'o.rPanike.i -:r. b) nenifak'r".:re $ererog;ene' 41 ,' .'Q€shte laPii=ii v-aaie,rjqte! .e $::'t rt' :.at.ti' ::jli'-:j 'j rel irat, t ;i. I',.L'-a-:14- - - -.ry 45. Ciiat ja::E i<usb-r'et .l ie fuclis P'.si-ucra? rullcli puntcli. .. : 46. pr:ntore ? vlerz. Perioruese e F' P ' vlesa t6 f,u eis Eunicse' . :. 47. -;Qka.c-uajn sbivlerE ? nga fuqia. PtJ-rr-uor € , c-e e rreg'een ka ronobol ne a) b) ")b) -uQ te .i".i T iire'iu:'id!!-lbht che ..- ,, .: ,',. :' jer exc::cbiki-ihl€ - -1'- iets'ryar I 'ciIat jalE vetit k:1'esore te fuo-is www.e-Libraria.com
 55. 55. : peras ne treg'. " u'' cilat janE sbklqet e deflecionit ? " rJl' : .' '- -1:-: 't Loi-'none'{have , zv'oelirnj ] krecis ' rritja e f-9h: tU' ' 'r l:2ftf:olechave , zvo-ellrni I krecis ' rriga e 1t-"':*: l'*" l 3,Li:ffi''rrFx;'*'=';:;;"1 *-*it' briokimi l rbndeve', ti *onut=t. 't . ". - +99:9rfP:---'-'---' - ---- --- ----- . , '- ]v1-: i'-o!eizi.e llsore " 1".:ry::11T-Fii:*':;'ff-:i I vleres'i= - q'Tr[' pz:zs eeelev:endi ne Lr?bs:rr Ee a-:-:n clle YaruL'L Ys- ' 39. ' 'Qesbte rer':-]v;ci ? 40. GeI.!J o u ury v-v---- ' :e punes !0e pege, mi:-eve kapital'e ne prone private ohe t i"tli.tl.i. rL1€rr rs'biproduktin ne foro fitisi' kepiteli feidel . : -___:__.__._.. _. -____ _. v.z_ - *a.r-m fi llp.itare d i.apital'it kala-u apo 'iz' ; iorn filiestare'-e !''apr L4'! r r' ' n c-urs e e.-- " iiacitaf i fajcie esn-"t l- r 1 ., lluc www.e-Libraria.com
 56. 56. .. ..a) b) 31. Qk2 quajm Qiziu I nallit ? Qr:r:-.n quaiin vleren e maliitre shlrehur nE pa.ra ' aPo vieren e mallit te ::."-:. ..r+.rl.,' r" . : u-"rsfolnrrrirne:fonnmbiieiare: .'l;i'---:-i.;i ..i;r'-'':r";.: '- www.e-Libraria.com
 57. 57. 1_B: :ii: i i* !.!l_qj :l - ri p ro.d-h i rnit-s h o qerir r -?__,_ _ __... _ a) riprodhimi.shoqeror I thjesht _. . - _ . _ ___!). "p-re-$!-o-e J- zgs pttat -. ") ripro. Shoq; I zvogluar - - ----,-- ig.-qitsht€..p rod u kti f-domosdoshem-? '''- - ' ' - -' '-- masa b te mirave materiale Qe-Eevojifef pdr plbresimiii e nevojir; "' . - n li ..... .- . normale te nje.orccihuesi te drejpercirejr e quajm product shoqeror . '1."!"-t .! 2C,CEshte puna e. domosdoshme ?,rr sasia e punes se harxiru:r per prodhimin q Froduktit te domosdoshem t ,,.t/' - quhet pune e dorncsdcish$€: - --'- --- 21. CEshte koba e punes se domosdoshern ? ne qenE se sasia e punes se ciomosdoshem e harxhuar per picdh!::iin e pioduktit te dorr:csCoshem naiet ine gjai€sin e kohes se kesaj pune quhet rnbikohe e aiehei ketb b'quajnr kohe te domoscioshr.,e . 2?. Q€shte mbiprcdukti ? procihlmi I teprices se te mirave materiale e qua-im nbiprodukr. 2-:. Q€shte mbipuna ? puna e harxhu3r gja-,-e n-rbikohes se punes per. prochimin e mbiprodukrin e quajm mbipur'. "' 24.'Q€shte mbikoLa e punes ? koha e punes g!ate seciles prodhohet mbiprodukri PUnes. Ecc Dlpl.Mciroi'g::hl !rud.pordiFl.U.p. ,Jt,t !i f .rJ www.e-Libraria.com
 58. 58. -'= b/i{-"it-*iir i lti elev etz rtrrei - - -'. "- -'- .' -' " --:i- ;#;j;=;F ;6p;#;; J ni"ai'"i'1t' ?TL?d'' - -', 6 ""nili;t"h"il5tt" sbkences e telrnologts e) orga;ri-ljnri I PuPes. jjtrCgitrgf-PgFi!,i-.'.- 7) ma:dheniet ne Prodhiril 1-4. cilanjan€ sirukiura e prodbirnii sbcqeror i roduktil-shbq eror-?*' - <--l-l N vlbren e ba:'n:r a) siru-ictr:.,-a natYrote dl€ vlerore 15. cke;aae tri'arairurat koabEtere ? m us a € + P:TP: I'll "J*T";T,TI?T"I*: j' Altr r.Ea vitet e klluar h'to.tm TI{-=PSE-ry' 16. cilat jane shperndarja e te ardbu:-ave !:o:-abetare'? a) shPemdarje Pnm-ore dhe bi shPemdaYja sekon''ere' i?.-ediaie'iiPioafini iloo'eror ? .orodhi-'rhoql'o; oStjro procesul e picdl'lirrit te panderpre n3 nj€ ;btktt .hfi.rtt" Poi viiit ne vit www.e-Libraria.com
 59. 59. :.--.:-.-'- : _- --'- " "_'--- ' . stiiat i "g-etpedaqq1;-e-5-i!-e.-eko n o m is poI i t! ke-bi sh ko h ore J . p) -Al.&sC-Fa:-sheli (1842-1 924) Ui lofin nahard (1883-19a6 ) "j luul entoni iamuelson (191 prodb.EB ro'atenar.i " - 9. ciia'. ls.nE.fator-et e prodhlrnit ? .'l ---l-pruia'e nieriut si falcior subielciv , ' . - Paraqei nje fcrm te vec-aiit te liqiit te pergiithshem ie'shpemdarjes propccioiale te fcndit ie gii 'r-"nb arsh e::: shoqeror te punes' deget dhe u.p;-t tit e.ndryshroe te prodhiinit ne ekonon-'ii: e riegui' d pjese e ligjit ie vleres eshre OFERTA <lhe KERSESA' b) rn-ietet.e punes c)-objekti I Punes 1C.si cdahei Puna ? a) pu::a pro<ihuese b) pu-najbpridhuese ii.qitshtE iigii I vleres ? lz.qesbte Produldi shoeeror ? plodhuara mbrenda nje vlb ne n3e shooeror. produtcri:r shoqerbr duiet &liuar nga pasruia naiyroie dhe pasuna shoqerore. I, ' www.e-Libraria.com
 60. 60. 2.crtJi" :' ?ufi€i:, , ,') 'l-e I ir.ic:;irt,il slrprclrj:r: -./.!.r lfiiJril c- .t'fi I ..- 7'...:.ji.lhjct c irrci:u Irtr:ill'it n t iL ar .t. it ..t Jr +h II tl I i:rrrt: It t. rl I :r(l!l 1 ) ckrr.rc .(r.'l"t Ni. qolit sc .'lg r! '': ,{tthcri! :;irr,r iisirtij: -: , .....:-..;..,,,:.-.,,r:.,,.,j.., ....: :1 , i. I :. .. ' Tgjhllrici i cktracio ' 3sin:.t - 7 cris www.e-Libraria.com
 61. 61. I i' iT t, /i '., .: IT Lt i'i ! I r?, ,"x'iJ -. ;i; ..rl*;;i ^ j r.: -ri.: :.-.r:, )i!!aj t_i^rn:!a: r : .,1 :r - i:+T:. ii'.. www.e-Libraria.com
 62. 62. I I I I l ! I I rriirc ll -ll It cl: t r;rC irrrtc'. '; l' I {l .vJ t'=) I I inrit I I .t'- !.r,.l. j" .}. /-r:jitllrict c si:;t [ .t+ -" 'l 'l .r - .r' t :1nc 'i ! .l Il:rutcior;i i. rlctirit i cili k:rlt'rr rrijpir' -t IiLxt t:)llr..l)r. ,rr'i tir 'lh': lilrl' I'l i"lrt:' i t_ i . .t- --i----'I i .. 'l't giurrtlct tcrttri t'' tllic rrtrtsi ''r i procrlsiortit cictrrrl'irrit' rr'i ttollt' ::c: n.t I -. t. j':.'t r; ': ; -. i.l. il ! ': i-. .'j. '. I i-ti' _l _ li.. ; i r-'. lr,llrc ri.'r r.1.. I i rllrc I.-'. --'l il. t' .llrt r-i. -ii (.,' -r'): ; {r' !i} ' -r:t )J.gjr rllr.!;r I r: & i:;irti:: V - tr.t'- ; t I -{} - frll. www.e-Libraria.com
 63. 63. t. l I i,'$ ,4 Iti ir ! ,-'l,,ji.ii'i,: ektr:rciorr t.:..1i,-';i1; [6.,: + cvc { [. -, I: 1:illl i _7. t0 b. , l I lil J. _', - ') c I .. - ,) cl .r=-;,J!--.5 l '.-i--. rl rl..t 7- g.j iilhjcr c sistc::; itl tt f.."=lo clitr:rcicnc vc {t.. ,{r, ? r g J:tnt' I I I I I I i__ a (:,-s),(z], 'i) b (-', t,r'+, 'll c (2, s) , [-r j. r{) @ 12, s), [ru, r{l -i. ,rr t T I I ilr I I I I Zglrl:rjct ,r' - ,'J .r = i c cl: u;rciolt 0 nt intcrl'.l I I I it trigononrctrik 2 tg.r srir 'alin [U,2n], jute '. "' ,a ., -i^ - : l' lr 0 d u, -t o !l ili,Srrlif su lgrl tshtt sin<:=i ! i I I I i I _t r. 'l ,,.=[r;z.J , rrilrcrd ffi 4, 1 L LJ 3 lt c -_1 1 d 4 1 a u,=10,r! =7 15 'l:l rrjclrs,rhcrr rn:r,'llrcl :rlitrttctik rrcsc j:rrr'i til a. = 105 , rr = li siti rr, rllru rrf tii r':rlgtrl hirri: i tilrc S, = E4(! o I u, =Q,d =7 c / i ('t =0 ' ci'.=17 d .t ar=10,d=l't j www.e-Libraria.com
 64. 64. r1 !.'o' TgjiOtti. c cku;rcicrri :.ft; ",:j*':i 1,,:', 4'1. cl:spottcuci:rl 4x+a b tl .r --T -il c l@ 1 {! F{t,' .Zrj idhj I c ckrracioni ishrc: -s logrrritnrik log,.r 7 = 3 a G) -t. = .'l .u5..F c {=J-'/ u d .,.= _i6 -; a b c Zgj idl)jct c i:rclrtracit JilIe " il - 14.' 9r - 30 - ,., t)tt ---- r -t't'I .{ - 'l (- I , ll r-.r ['l . 6l (-1, l)u('l , 6) F e [-?, ll/]l [-],I l/3) :' (-?., I l/lJ Ew nt*.,1s 1C ;.i*i;irEr::-.:rri -:.- :r.g ir ll3-2.rlzla.t-91 b c d rnit kuadirtik --:8. a b -_:- lA 9 ; www.e-Libraria.com
 65. 65. '-l-- -- -31 ;--:--=:-: :: : L----.=:;--"-- I i il .. 1 'J: I ;r. ii i.'LgY.g:= :.:: illlr.i':i ": (:l:tt:ic:it:tt .rr .:. l?.t - ii - C jrri: ---F.:--:_-+=-'it i I I i I I I I lir::r'jtlrlili ?iI t -[ il irl --1 d c! il 1200 :i) ; I I [' i-r i r::','- it__ t/lcil c sl;lrr'clii:: r:ttt i:;lt it: ('3)'t.'1)'crili c I 4.rl ctr -.ll- rI +@ 500 _-.1---.-.'---_ 600 -(l t'- -lt 'l'ii I ltjcshtohct sliPre w b l I c it -r" I "s J 11 cl lil =trt-s +.r) t lt) tshrii: al -.x bl . c 6 /i i..- J : Zgj idlrj i c ckttacicn 2(.r : l)(.r + 3) + 'r('t 14. ZUiidlict e iick j:rniJ: a 6 d jl "- 5 ..1 ,==ll |--.;_--_ti .r;4T I ! , .l il .* r'l' I [): Lacion ir q _ j.1 =l j.r - n !.- :__----".------- .'.+;;1,:i.;-. I iiefrfi{+:i;!.,; j ',+,ii.;#;+,ai.Ef1#j . ---. . -: .,_:-t-:: -.:?.t:r,_:ii:iwww.e-Libraria.com
 66. 66. I :--',"' lpYrJE n"konoti :lt::::: lt,roo.u..n,, nno s. t ""3., jinn'.,0'oftTqhrplatesNormal'dot t','f"'-" "- I PYriE Subject: I - ittui'o" !Kt';t r sa Chnnge Nurnber: l5 il;3;;ft;, lsrunoonle:56:oo i^rii"'"a ev, lru.ltt s" i:l'***=;'l'' | ;f,Ht"oTi o,o',oo elof Ust ComPlete irinti Number of Pa ttlni n zsl,Adnrini stlatorAppli cationgs Kgvrvords: i :::'lll'J8,,.' l,'u',ooo 14:23:oo Number of N -- liumbpr of 1,711 (4PProx.) 9,755 (aPP;c::') www.e-Libraria.com
 67. 67. e publike {PAoE } www.e-Libraria.com
 68. 68. 6i.Fiala kredi rrjedh nga "BE-SiMIT" qd d'rn'th bt niardhenjeve ekonomik l<thimit. 64.Cka qujamE fond shot 64.Masae gjithmbarshm pdr sigurimin e Produkt quajrne tbnd shoqEror' 65.Qka kr.rPtojild m.e o: 65.Me ofertd kuPto.lme infromon blerdsin Pdr 66.Qka kuPtojmd me re 6 6.lv{e -kdllseSikuPto;me produkteve PdrkatEse n€ .. 67.Cilat jab shtYllat e si 6T.ShtYllat e e si .- Prona Private j -sistemi i gmim . Konkurenca 68.Ciiatjane rolet e qev 68.Roiet e qeverisE janE . Ruajtja e sistem . Sigurimi i oti ' Ndibma PEr nev . Stabilizimi i eko 6g.Ckajane taksat dhe 6g.iaksatjan€ t0 hYra shtetit.Llojet tYre jan€: o ?0.Cilat j anEP€rgiegj€s :-+::+i-.11"_'-..' .: iala latine "CREDO" q€ka kuptirnin.e i *i o^'.q:, *:!:'1. ::.':7;f.'riliX'*,,';-lementet krYesore jane : r iror? .1""* se giall6 dhe td materiaiizuar qd p€-rdoret ;tHj, *fi.;;L 't''oqetot' mbrenda nj€viti ! T' I-l1 ..o PGrPj o Regresslv :t ore dhe . e oroduktdve td ofruar n€ treg me- g'rast.shit€si :ii;;tJh. ernimin e mallit td ofruar n€ treg' '? mas€ monetare qd 6sht6 e gatslme pdr blerjen e arrjes se lird? es sE lirE j an6: e dhe tE tregut jtar dhe omlse. lse / :ianE [ojet e tyre? i .tilt;, a"Uf tii veprimtaris€ financiare tE i i ekonomike tE qeveris€? {PAGE } www.e-Libraria.com
 69. 69. , - '^.-=,-",- -"nl0,,.r',tarEt e fiziolcratizmit? ! '. rL^ +;; (6 54 Me eka ja'E 'nan'.m.e1;otl;;1lj;;#;;;*. ou;.t,in e prodhimit dhe td 54.Mendirntardt e ttztoKraitzllrrt J4rr' 'rqrr rr'- - -J i qarkullinrit. 1 -* 5 : e il r, :'l :: ::i:: I P;i'fi? iJffi iililJ:,l?! i'n"lli.,' *' i n'ii mi'i 55.Q€llimi krlesor t avar, ;' s6.C' far] dege dshtd ndEiimtaria? il.^:;;;;;;ia dsrrtd de! sh€rbYese' i 57.I(ur r'r paraqit ndarja tbknike e punds? 57.Ndarja teknike t pund'u pttuqit ne prodhimir' zejtar' I 5S.Si shprehet ekonomiaisipas Arisotelit? ' 5 8. S ipas Ari sotel it "u'+ilf:f,'liiii iJ'n* *-P-M-P ( mal li-paraj a-mall i- paraja). ' i 5g.Ciia esht6 kategorit dr'ut'o" e tregui monetar? 59'Kategoria kr)'esore tffi ton"tlr eshtd shp€mdarj a' I 6 0. Ck a qu aj m d t d ardhula ko mb etare 9n "- t-1,'-t-: in:,titt "t 60.T€ardhura Lu'luett'fq"tjme "leren e-rikrijuar td njd vendi apo bashk€sie shoqerore o'l[il";':i "itiie urarrural tomba'" Ilogariten kur prej plbdutiit'l,oqe'o'iil'i;i;il;ti; "b'*' rK=PsH-lg ql !I" p"i3:"l lllX".'j ifftJ:;'jj[li$.lr*.,. "oo,*l .oonomr!:':e i3 6l.Bilanci i tregtisE :t JP::*.]-'"f:,::" -'. ;"'i"aft r€cakluar kohore q€ ft"#ffi; 'o"iat"lt*'e p€rfshira nd nj€pertu zakonisht eshte nje vit': '1 I 62'Qkap d r fshin b *:tj !ir|rlt# $rn. u or t' e tras aks i on ev e eko nomik e t€ 62.Bilanci i Pagesave I ,ip,.t u." hd vler€ " ;Fil:1;i'i;;";;'"" tjera n€ periudh tE caktuar koirore.Formula i ^ BP=FP-OP BP-bil-anci i Pagesat'e ! f o-f itlmi i PergjithshEm OP- L''olgiet e botds : 63.Nga cila lal rrjedh {ala kredi dhe cilat janE elementet ktlesore? l! tPAcE ) www.e-Libraria.com
 70. 70. I az.Cili eshte pdrfaqesutsleminent i frzikr.atizmit? 4 { +i. f erf.qer".s etninent i i i'ziLratitmit dshtd Adam S mitlr' 43.Cka kuptojme *t notfonin inflacion? , , 43.Me nocionin innttiol iuiiol*e t-t'iqtn e vazhdueshnre t€grnimdve' I ;t+.i(u nrbdshtetet riprodirimi shoqdror..i,tgl.t].":l?t ++. ni p r"ir,i * i't''oqe'o''i'lj J# tCn tiEtei n€fonf,rn e Akumui i'rit' 45.Cila €shtd forma dot{nut'" e tregut nE kapitalizmin liberai? 45.Forma domiuuese t i;;;i*P-alizmin liberal dshte konkurenca e I plote. i i . . , 'reh{ shp€mdarja 9 faktordve td prodhimit? 46.Me ndihrnen e kuJt KD .^ r--.r-^+ *. -rtihrnEn e e trol i?ii."r:lilii"";?'#il;;;;;#; krvrret me ndihm€n e e tresut 47.Si kr-ijohet vlera e nrallit?+/.Qr Nrrrvl,-' "--- r.n€ sferen e prodhimit. il xl,:i : ;xlil f'H:'i1ilffi;;;ffij *: :i:lls'J#i? ii hl?[illl"ifli:ffi ["riffi;.';" i"'tu*ti*it eparaqiti David Rikardoja. me an€ t€ Prodhimit' 50.Qmimi i mairave ,ip^, .rt"re, Pdrdoruese te mallil' 51.Kur ka filluar inten' ' 5.1.lntervenimi i shtetit ekonomike te viteve 19 11933. i2.Cili eshte objekti si 52.Objekti i studimit te kdrkesat e konsumato rimi i shtetit nE ekonomi? e i'f.on.*i ka filluar pas kizes s€madhe , r cii^ .l* io*u ra'i'o" : lT:', 1*1t*111ili1rtff*"ffi::53.Cila eiht€ forma k4'9gt": ilffiii)'Jrii.rr,r"i;, dsht. Firnia me crtak' 53.For:rla krYesore e ltrnr it te mikroekonomisd? ilffi;#;G Dobia menaxheriale dhe {PAOE ) www.e-Libraria.com
 71. 71. ,'ly 34 Qka l""j,f 1l.1ill:i:::*, fizik ose jr.rridik qe blejn rna'in p€r ne',,oja 34.i(on$rrnatot quaJme persolr'tt,4rr vJv J!'^'---- I lionsumues. I I 35.Qka quajnE kapitai kfnstant dhe kapitalvariabdi? 35.Kapital konstant A"'.1tpn p.;tt'" e kapitalit te av-ancuar nd blerjen e mjeteve td prodhimit'K'pili'"t'itunr qua}; kapitalin e avancuar pF'r bleijen e fuqisd Plrntore' i i 36.Si shprehet struktura prganike e kapitalit? 36.Struktura organrKe t ff;il*6;et nd raportiii inidis kapitalit konstsrrt ;i.fi',f,:JlJ::#;:,1+,nzik ose juridik qd brejn marrra me qeriim pdr t'i .i rishitur. dhe i<apitalit variabdl' 4 L C i I at j ane probl'met lth"melore tu ltf ii:. l::tihimit? ; i;;il;,'tt tmtto'd ne lEmin e prodhimit janE: di';ilil";^ eiprodhimit t i M.to,t" e Pioclhimit dhe ^t Qh ni; rn rlnrin, a) Strulitura eiProdhimit 1 f z.Qfa quajrnd aliumulii te lepitalit? 37.Aku'rurim te r.p,t.rr,'qiiile "i^t:." e njE pjese td mbivleres nd fondrn e akuraulirnit ant oe "u*"ili#itqi' i'^ia;'i'lnt ne procesin e vetEritj€s sE tij. i - 'i i 38.Cita 6shtd fonna me 7 Paorgani^t1:tt:il^'^'"-,lottn P"'":'::1 .- , - 38.Forma md e paorganli*-i-g-qqgff p- L1cit9 PY{9r'e-91F1-e'-tr-qgq ' ' pavarur Primar i fuqis€ Puntore' r 'istences sd shoq€ris njerzore? I 3 'ilf,"TIii:';:ifpffi "': *J"" esr'te niiroarr ;'ri sh o qero r i zgjdruar. i ! i! 40.Si p€rcaktohet gmimi i mallrave? 40.Qnrirni i mallrave oeitffi tipas vlirds pdrdoruese t€ rnallit' c) ShPdrndarjh' {PAGE } www.e-Libraria.com
 72. 72. rl.Prodhi rl natYral qua ni.rtot. nuk $i dedikof 24.Cka quajrnd Prodhirnr ?.l.PLodhinii mallLash qu e rilrrne td procihimit ku produktet ",?Y::ti ar' rvrrrrv '- r'---'' irejt nga prcdhi;'i nd tregut Por shkojn drejtPdrt mallrash? il ;e fonnd td pLodhimit kupt-odl:ktet e punes tE pun€s sE njeriut q€ i dedikohet tregut peitu shitur (M-P-M)' tg {PICE } lionsum. 25.lr4all quajm€ atE odrkat€sisht q€qitet nd 'Z6.Citat.1ane vdtitd kry njerzore -anin n€ konsuil lipJ*i" tregut'iorrnula (lt{-P-x{)' 25.Qka quajmE mall? re tE mallit? 26.Vetit€ krYesore tE itjane: ) Vlera e PErdo i dhe ) Vlera e mallit' 27 .Qka quaj md Pun€konfaete?- li FIiJL'liffi iJ #"ffi::;"1: T;^1131Y p,-ntori p €r pro dh irni n e nj E ! l'r'une rlurr^rrlv r--'"-ld nevoj konkrete td njeriut' produkti i cili Plotdson n1t 28.$ka quajme Pun€ab ;Til ", p€rgjith€si dhe si e tillE ajo krijon vler€n 28.Pun€abstralce qua.;m e nrallit. ?g.Qkaquajme koh€shr 29.Kohd shoqdrisht t€o shpenzohet Pdr Proo-nt: produkti,rit"t dhe intes 3O.Cilat jand kategorit.el 3 0.Kategoritd ekonomtk 3lTregu €sht€vePrtmra sh€rbim6Ye P€r sht!e te 32.Cl(a Eshte gmimi? 32.Qminri dshtd vlera e risht te d-omosdoshme tE punds? . .. - ^: ;:a"tft*.,, pun€s quajm€ atd lcoh€ pr:ne qe . rii *tifi sipas kushteve normalepra me shoq€risht mesatar' lit e shPrehur n€Para' onomilce? janE: ' / ltllera etregut e / Qmimi i tregut' 3l.Qka Esht€treg? e cila rninetme blerjan e pioduktEve e t€' €tejshme. www.e-Libraria.com
 73. 73. I PSH=rK+A| fl- I oet bruto-Drddukti shoqdror dhe cilatjand elementet? l7.cl<a paiaqer bruto-prciduldi shoqdror dhe cilat jand elementet'/ iz.ir.,,oproiutti shoqerbr paraqet shumdn vlersore te prodhimit cihe te ,neiUin.,eu. prodhuese teite giitlre subjekt€r,e ekonomike dhe prodhusve inJi.,iuor te ie gjithe sektirreve. *on:*i o,:o',tttj!,:t,. Lt^:::l:T-' 0""" te fetg 4fttflt"J t€ prodhlmtarisd materiale nd ekonomin€ kombetare' Elernentit e BPSH janE:l - - o vlera e riprodhlmit (shpenzimet materiale dhe amonizimi) dhe o tU n.atturat toJnletar" (fondet konsumues dhe akumulimi)' I8.Si shprehet formula bruto-produkti slioqdror? lS.Formula e BPSH 6sh BPSH=SHI{+TI{ I 9.Qka quajme PriProdli m shoqeror? 19.fuprbdhirn shoqeroi mirave materiale dhe td bashk€si shoqdrole. jmd procesin e prodhimit td panddrpler t€ td e te tjera te prodhirnit prej vitit ne vit te nje 20.Cilat janE strukturat riprci$imit? 2O.Stlukturat e ri ' Riprodhimi ' Riprodhimi ' Riprodhimi oqEror i tliieshtd oq6ror i zgiEruar dhe oqEror i zvogluar. ? l.Cilat jane fdzat e Pro shoqdror? 2l.Fazat e prodhimit sh qdrorjan€: o Prodhimi o SfiPdrndarja dlte o Konsumi' I I ' 22.Cilat jan€ format e p/pdhimit shoq€ror? 22.Fonnat e prodhimit sfroq€ror janE: ' 'i Prodhin:i na$'fal dhe 'i Prodhimi i mailrave. I ?3.Qlca q r-raj nrd prodhirninatyral? i I I I I rl I l----' :r "iii.+, .',. -.. . . ..::::i-. . .+;,,i-:1,.'{+ , ', .:r:_;:. } - ". ' ,., .,|':-...r.i .:.-,: ! ..i {PAAE } www.e-Libraria.com
 74. 74. 9.Qka quajm€ mardhe{e 9. Ivlardherij e td Prodhrm't oroanimit si dhe rnardh ane kenibim' l0.Cka quajniE Produi+ t I0.Sliikur nga asPektt.t P prodhimit? {t ;,fi#;;;i rn e Prodrru,esv' *:j l1::l*'::'lu4J'rv vvlr'-" - ' .. .nt, shpdrndarje, iionsunr et midis njerzve ne Prodhl domosdosh€rlr? iii'it":ont*ejt Produkt td 9"t::.1::::ollus)r! rr' 'vJI/-'-- -J r clotsimin e nevojave td rnateriale qo nevoitet P€r 1 s€ domosdoshme? sE domoSdoshme e shPenzuariar p€r Pro.ohir:niir:nin e nj6 irra ["ft, e quajme kohe te Pun€s s€ o : ' le q€ Prodhr'resi i mase !e t€mirave maier:a. .te mUifiof.ret me an6 te mbiPuads' quajnrd at6 nrasd td mtra tij. I i.Qka qr.rajmd Pund te nrosdoshme? :iifi#;;t€rdoret p€r prodhimin e njd produkti I I .Sasia aPo rTlasa e quhet Pun€ e domosd l2.Qka quajm€ l:oh' lt,, l2.Meqense sasra e Pun produkii natet me kohd' domosdoshme' 13.Qka quajrnE mbiPro I 3.lvlbiProdukt quaJme drejtpdrdrejt i Prodhon l4.Qka quajm€ Prod 14.Masa e gjithm n€njE bashk€si shoq shoqdror. l5.Perbeija e Produkti Eror? l5.Produkti shoqdror . StrukturEs na shoq€ror? I ilr" tir""" materiale dhe shdrbirndv e t€prodhu ara : ffiil; ;j;'p*i"ar" kohore quhet prociukt :bdhet Prej: ,?'ioJ"l"rt"t nE td mira prodhuese dhe . i:Hli',""?,11t"'(qd p€rb€het prej amortizimit dhe at€ arcih'rrave . komb€tare)' I :li ri.l !..^: 1 6.Si shprelret fonr:ula ie.prog*t":l:l""ttI 6.Si shprehet fonnula ie.prodllKil srelltrlur : io.i"t"i"r^ e PLoduktitlshoq€ror dshtd: i,*o--o* I r:$ --{'.+u' | : {PA.E } www.e-Libraria.com
 75. 75. HYRJP hl' !'KUlurYrr I l.Clta 6shtd el<ouomia politil<e? I . Eko n o r' i a p o I itke dsh isi s'tn(e;cd li tl:try I tYll,",:t :r:i:.T:: ::?:fl :1 'te r@ 4.Cilat jane faktordt e it material? i:Fiffi:,t;5fiL:Iffi;;il;#;p;;", Mjetet e pun6s ' drre ob-iercti i : r:.Hllil'.i: :Tffi I ilil; ii ;,; ; n€ pro dh i rn, sh p ern d arj e' ko nsu m dlie l<drnbim. i joprodhuese. -=gr punds. t€ cilavbe njeriu sh objektin e Pun€s. 5.Qka quajme pun€ dhe.ii ".d-th::i,t ".iniitftn* t0 r'jeriut qe; !;a si rezult" ll,:.1.,d_ ,. 5.Pund quajrn€ atd v lftT;;i:T il ,;;il;4ffi',;a"ur'r'r-m siiciqEror.Puna ndahet nd Pund p::odhuese dhe P 6.Qka quaime mjete td 4u1"16'Qka qualme TJt":i1",?;inn. ",o vegla, paisje 'insturmente etj' Me ane 6.Mjete td pun€s quaJm?' -.. -:- ^ --^,-.i,nit J,,ke veo*rar mbi " i', pt"""trt JfiJaii*iiduke veprrrar mbi 7.Qka quajmE oujet<r 1e iqYner] .usD : "tg ntut"ri" tE naytres mbi tE cil€n vePron erlu T.Objeli,t t€Punes qua/.JuJerr ." y",.]] ---J |.., , rve te veta. r. r.ji.t e purn€s rne q'dilim qd t'ia p€rshtat nevo;a I 2.i(ur u thetnelua ekonofria politike? 2.Ekonomia politike " thP;til;;-lulzimin e shkollds kalsike me teoriket ffi;:il; s*iiti, viii"" Peti dhe David Rikardo' ;.TiJiffi; i*iiiiitiii"" Peti dhe David Rikardo' I 3.Cilat jand metodat e ekbnomis€politike? i.Vi.,"a* e ekonomisd {olitike jand: . llletocla c analizps shekf&" dhe sintezEs . nl"i"O^ induhcibriit dhe ded'rlccicn!t . ttl.toan e venerjmit dhe el<sperimentimit . rtl"i"o" e analollisE dhe hitpoiezEs www.e-Libraria.com
 76. 76. I I m.ndimin, bindjen qd mund td ketd shoqdria ose ndonje gltrp shoqeror pt''pethq" shoqdrore id ndryshme'' I ?6.Si nclahet populli sipal venbanin 26.Poptrlli sipas t'tnd'najiteut nauntt ne FASHAT dlie QYTET' i 27.Qka quajmd shtet ligidr? 27.Shteti q€ vepron ''pu'lligent te tij quhet shtet ligior' I 28.Qka jand normat? i ,, - . r -,r^i-,.i -i-'ion rnnF ;;.il;il;lun-ir"*"'u, hegulla qe i drejtojn€ sjelljen ton€' I I I I I i I I .:::!.--.-.i I I :.:. :r' I www.e-Libraria.com
 77. 77. | ., . I7.I(ush e pdrb€n kultur€{r dhe kush.m,errtl.t: t1":T1",::ilj 17.I(ultur'€n e PErbdjn td 91t l;itha ato siellijellje qd njeriut nuk ia dhanatyra por qe r /' rur t'ur "" v uvr vvrrr'- Taion'l'n t*potogli^' Histo ria' Etnolo gj ia' i l<rijoi vef .I(ultr"rrdn e.stt, . Psiliologj ia, Sociologjia et1' IS.Qka eshte giuha? i lS.Gjuha€shte ncl€r elerlentet.me qensore td kulturds dhe jd nddr prodriktet lS.Giuha eshte ndet elellenLsL rrr' Yvrr'rvre nre tE hel-shme te zhviiliniit l<ulturor' l9.Qka estrte..tigionif i ,. - .. r-r::,:- i lg.Religjioni (latinislit Rpligiare+e lidhes) eshte tidhie e komunitetit ie cakt'ar shoqdror, td ktl"i;,'il;;#ffib* 1r1*a"1t praktike rituale (te krv'ouarit te lu ishterit, n.f i-i1t *u'iimane; esht nje.iloj system besimesh r-r -r----' I besimin ne raport me ritualiir' qd do ure th€nd e tlielcon Deslmlll IItr rdyvrr 'rv rrre 20.Nga rrje.dh lala enin{i"a'ofu ?O.Fjala Animizdn lCttflitftt Aheriros-frymE'..ei€ fortuad) eshte nje bii:dje se qclo gje n€ natvre k' ;;;ii;;;itmen e "ete. qe do me th€nd se tE giitha fenomenet jane ,.r"I;;i{ thpi#t* ie ptaukihem qe pdrcaktojn€ rrjechjen e ngiarjeve dhe fatin e nJeizeve' 2l.Me qka ka td b€jd 'oo[tti ant kr:sh merret me studirnin e tij ? 2l.N,Iorali ka tE bej€*."t r,**", lft. vlersimin e sjelljeve e te qenrlrimeve: te cilat konsiderohen si;;fi;" ose si tE kqdija nd shoqdri qe do'me th€nE t bejne ato v€rtet mardidffi-ni""o'"o" niito;ne p€r te kunddr-t€n'Vie ,rudu*in e moralit *toLi ne aitiplinE fiiozofike Etika' -- -'--' ' ' I 22. Qka€sl1td e drejta? | .-^:.^ ^t;i -w.ietr shrpti dhr 22.E drjetaeshte sisteni i negullave dhe i normave qd i nxjen shteti dhe q€ percaktohen Prej trj' I I 23.Qka €shtd arti? | 23.Artiesht€ kijim i t€ fukur€s' shpesh quhet loi€ e lire e mend'in:Eve' pdrft uri rndv e, "dj tlj ;[;;;ti t"ei t arti i*pul'eut td rirbrencir sm e t€ njeriut, irnagj inatd krijubse'-l I ?a.Qka e'shtP ideol ogj i af ?4.ldeologiia €shtE s)'stbm i ideve, i koncepteve dhe i bindjEve qd i shdrbett lealizinrit G ini€r'esave te grupeve shoqErore te eaktuara" 25.q'eshte oPinioni Pu$titz | 't {PAGE } I I I I I iI --.5:.:.1;.-ii::i..;'. .. | .; .i,..;- .. .,j.'j- j'ri':lii..... .- ::') ' ','."",'-.i, "-'- ..i. . :.... . ..,:.:: I r. www.e-Libraria.com
 78. 78. g./eprat e l(arl Marksit j "l{a n ifesi i Parttse tiot l0.VePrat e Maks Vebe "Eliononria dbe shoq'd i 2.Qka ka P€r detYr Po t2.Politika ka Pdr deqt nd: ,r-nir,." dhe "Tezat e Fojerbahut"' g.Cilat janE vePrat eEmi !.Veprat e Emil Di'rken Dyrkemit? i'Nantjt e Punds n'd sho Jr,ii "nr.gutlat e nretod.issociologjilie" ' "i .f .rn.nt"'t. tE jetiis religlioze' ,.Vs1[r,r;rsja" dhe "For l0.Cilat jane vePrat e --v Veberit? ian€: i' "61i1<o Protestante dhe fryma e liapitalizmit"' te regulluarame ligi ose m€nyr tjetEr t€ . . ",iait "i.itru" pL td t"gulluarjetdn shoqdrore' .lho 'eelizoi interesa td caktuara ;i;;ilt:, mundet t€shuj etj' shoqdrore, re evitoj ko ilde, te shuaj 13.Cka €sht€ shteti? t i.shteti eshte instituci t€ perfaqesoj stabilitetin nd shoqdri, mardh€njdve tE P€ I 4.Format Sirtetit jand: tipat e shtetit? ;I*rktffi; Republika nddrsa tipat e shtetit jans:l4.Cilat jan€ for:nat SlilavoPronar, Feudal dhe KaPitalis aPo Socialisi' l5.Qka quhet Proces i modirait? ia.*it J"ffi.et e ryre si te dorEs sd dyt6' tret€qr'rhet Proces I onsloer rodimit. me i tuqishem politik i cili k'rijon si.qT:^:l: i*fit'it . "iltnai 'e nje sisterni te sjeiijeve cihe #.iil;;;J.it=ti nut mr:nd te ekzistoj shteti' " iilJ.yti'-" theksojn€ tgi ^j :hle1l"-,:yt"'I5.kur Pjestaret e gruP bashk-€Punojnd, duke i I 6.Cfar diciPline dshte Demografia? ;;li;;;;q^"t€shoqErore e cila mirret me studrm''r t6.Demografia dshtE e populsis€. {PAGE } www.e-Libraria.com
 79. 79. I PYTJFI 4 socibr-o-dlr I l.Nea rliedli lala socioiof,ji dhe kusli e p€rdori pdr herrd t€ par6? i i;;i't t"""'lgi'''l'art "Ej lt'' LatinoSoClETAs-shoqeridhe !ala erelte LOGOS-shkencd 'iie io tt rhdnd se lglo]ogjiu dshtd Slrl<enca mbt ii.*;'U*t. pdr herd tejire e p€rdori OGYST KONTI' j.i 2.N€cilin shekuil lindi sdciologjia? :.i".i"f "Sf ^ lindi ne sheitcullin XiX ' I 3.Definicioni i sociolodjiie? 3fi';iGi; ltrr€tr*tile shoqdrore e pergjithshrne e cila rniiret me studirnin e shoqdrisE ttie gitftt ftnomtneq iidhjet' zhvillimin dhe Iunlcsionimin e tYre' i I 4.Cilat jan€agjensat me ie rendesisheni? 4.Agiensat m€te rendesibhdm.;ane: c Familja : . Shkolla i ' j'IoshrtarEt " N{as-mediat dhe ' Shteti' : -.: 5.Cilat jane gruPet etnike? i.Ct"pi, to.ri.e jand: POPULLI dhe I(OMBI' metodat e sociologiisd? sociologjisd jand: Ivietoda e t€ vrejturit Metoda e intervist€s dhe anketds Metoda e eiksPerimentimit dhe ' Ir4etoda staiistikore. 6.Cilat jand 6.Metodat e B c o o I I '7.Kur lindi OgYs Konti ilhe T.Ogystkonti lindi n€vitin Filozofisd Pozitir'e" cila €sht6 vePra e tij? i 1798-i857 kurse vePra eftj €sht6 "Kursi i 8.Cilat jane -Tr I ir,iarksit?vePrat e tial' i I I I {PAGE ) www.e-Libraria.com
 80. 80. 3 .Funet',: huadhenesit per. njetet qua:jn karat. I r:.r sisietin . troDeial.t. '.t... ;Jin ". hedis, . si dbe -.-$l www.e-Libraria.com

×