Digiopus luento 4

Anne Rongas
Anne RongasIdeatarhuri at Otavan Opisto em Otavan Opisto
Luento 4
Digitaalisen
oppimateriaalin
käytettävyys ja laatu
11.5.2017
Pedagoginen muotoilu oppimateriaalissa
Tavoitteena tällä kurssilla innostaa, kannustaa ja
antaa riittäviä eväitä tekemiseen (ks. YouTube).
Anne Rongas ja Kari A. Hintikka
Luentosarjan kulku ja ohjeet
1. Mitä opettajan on hyvä tietää, kun hän tekee oppimateriaaleja digitaalisessa
muodossa? (Intro YouTube)
2. Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen alkuvaiheessa?
(20.4., aina klo 15-16:30)
3. Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit (27.4.)
4. Oppimateriaalin moniaistisuus (4.5.)
5. Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu (11.5.)
6. Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen (18.5.)
OHJE: Jos haluat 1 op suorituksen, tee omalla tyylilläsi lyhyt tuotos, joka
ilmentää tällä kurssilla oppimaasi. Tuotos saa olla mielellään kollaasimainen
eli yhdistää useampaa eri sisältömuotoa. Tekstinä korkeintaan yksi A4-sivu, video-
tai audiotiedostona enintään 2 minuuttia. Toimita tuotoksesi koulutuksen päätyttyä
viimeistään 8.6.2017 mennessä sähköpostilla digiopus1op@gmail.com. Viestin
otsikkoon Digiopus 1 op ja nimesi.
Kurssisuorituksesta
Millainen
kurssisuoritus voi olla?
● riittää, että kurssisuorituksen MUOTO on digitaalinen
● ei pitkä, tekstinä n. 1 A4, mediatiedostona pari
minuuttia
● jos olet tehnyt pidemmän aineiston, tee siitä lyhyt
esittely
● kurssisuorituksen aiheena voi olla myös kurssi
itsessään, mutta silloinkin suoritusmuotona jokin
digitaalinen toteutus
● 1 op suorittaneet saavat käyttöönsä badgen eli
osaamismerkin (ks. lisätietoja osaamismerkeistä).
Verkkojatkot
ja aineistot
● Facebook: Digiopus-ryhmä
https://www.facebook.com/groups/Digi
opus/
● Twitter #digiopus
● Purot-wiki http://digiopus.purot.net/
luentokertojen chat + taustakeskustelu
yhdistettynä pohja-aineistoon. Avoin
editointi, mahdollisuus kommentoida.
● Kevään 2017 kurssiesite
● Luentotallenteiden linkit on lähetetään
osallistujille sähköpostilla.
● Kevään 2017 luentotallenteet ovat
katsottavissa 31.8.2017 saakka.
Aineistowiki aina avoin.
“ Pedagoginen muotoilu:
käyttäjille suunniteltu,
käyttökokemus, oppimisen
tukeminen, ohjauksellisuus,
palvelumuotoilun tapaan
(ks. palvelumuotoilun
työkalupakki http://sdt.fi/).
□ Esim. sisällön rajaaminen ja kohdentaminen, käyttäjien
kanssa suunnittelu, käyttökontekstit, käyttäjätestit.
Kriteeristö sähköiselle oppimissisällölle?
□ Muodot kehittyvät nopeasti. Miten
esimerkiksi annettaisiin kriteerejä
3D-tulostetulle havainnekuvalle,
jota käytetään opetuksessa tai
3D-elokuvalle, jota katsotaan
erityisillä laseilla?
□ Perusasiat pysyvät, mutta
erityiskysymyksissä vanhoja
kriteeristöjä pitää soveltaa. Tarve ja
tavoite määrittelevät myös sitä,
millaisia kriteerejä tarvitaan.
Kriteeristö sähköiselle oppimissisällölle?
□ Kun sisällöntuotannosta on tullut
osittain tai kokonaan käyttäjien
(vertais)tuotantoa, tarvitaan myös
kriteerejä, joilla opastetaan
käyttäjiä.
□ Kriteerien päivittämisessä ollaan
tällä hetkellä vaiheessa.
Digiopus luento 4
Opus2015 – oppikirja oppimisympäristönä -hanke julkaisi yhtenä
tuotoksena ominaisuuslistauksen sekä vertailun tekijälle kopioitavan
taulukon, joiden avulla voi hahmottaa uudenlaisten oppikirjan tyyppisten
oppimissisältöjen ominaisuuksia.
Laatukriteeristöt
• Taustalla yleinen laadun ja sen arvioinnin lisääminen, kuten
korkeakouluissa EU:n Barcelona-sopimus 1994 kurssien kuvaukset
opinto-ohjelmissa
• Suomessa mm. Virtuaaliyliopisto-konsortio yritti aikoinaan
• JHS 129, verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, päivityksessä
• Julkishallinnon laatukriteeristö 2000-luvun alusta alkaen, nyt Suomi.fi
• Opetushallitus: Arvioi ja analysoi – digimateriaalien ominaisuudet ja
pedagogiset käyttötavat (päivitetty 2016), ks. pedagoginen laatu.
• Opetushallituksen Edu.fi: E-oppimateriaalin laatukriteerit-sivu
• Opetushallituksen Verkko-oppimateriaalin laatukriteeristö (PDF, 2005)
ja oppimateriaalin laadun pikatesti.
• Liisa Ilomäki toim. 2012 Laatua e-oppimateriaaleihin (OPH:n
julkaisu).
Laatu-
kriteeristöt
• Suomessa mm.
Virtuaaliyliopisto-konsortio
yritti aikoinaan 2001-2010
laatuloikkaa korkea-asteen
verkko-opetuksessa.
• Kun julkinen rahoitus loppui
2007, Virtuaaliyliopiston
toiminta laantui ja loppui.
• Niiltä ajoilta edelleen monin
osin toimivat VopLa ja
TieVie-sivustot.
Laatu-
kriteeristöt
□ E-aineisto ei vain kirja
verkossa. Mahdollisuuksien
mielekäs hyödyntäminen.
□ Oppimisen taitojen
kehittymisen tukeminen.
□ Ohjaa työstämään opittavaa.
□ Laatu on osiensa summa.
□ OPH on tuottanut
laatukriteeristön
arvioinnin
apuvälineen.
□ Arviointi-apuväline
löytyy
http://edu.fi/verkk
o_oppimateriaalit/
arvioi_ja_analysoi
Laatukriteeristö
• Digioppimateriaalin kokonaisuus koostuu useista osista, kuten
– Varsinaisen kurssin tai jakson sisältö
– Pakolliset ja valinnaiset tehtävät
– Vaihtoehtoiset oppimispolut, erilaiset kurssin suoritustavat
– Opettajan ohjeistus
– Oheismateriaali
Opetushallitus 2005
Opetushallituksen verkkomateriaalin
laatukriteerit (2005)
A. Pedagogisen laadun kriteerit
• 1. Verkko-oppimateriaalin tavoitteet ja opiskelun
luonne ilmaistaan selkeästi
• 2. Verkko-oppimateriaali tukee kehittyneitä
opiskelukäytäntöjä
• 3. Verkko-oppimateriaalin tieto on
merkityksellistä, ja se esitetään oppimista
tukevalla tavalla
• 4. Verkko-oppimateriaali tukee monipuolista
arviointia
Opetushallituksen verkkomateriaalin
laatukriteerit (2005)
B. Käytettävyyden laatukriteerit
• 1. Verkko-oppimateriaali löytyy ja voidaan ottaa
käyttöön helposti
• 2. Verkko-oppimateriaalin käyttö on nopeaa ja
tehokasta
• 3. Verkko-oppimateriaali ohjaa käyttäjää
toimimaan oikein.
• 4. Verkko-oppimateriaalin käyttöliittymä on
selkeä ja innostava
Opetushallituksen verkkomateriaalin
laatukriteerit (2005)
C. Esteettömyys (ks. myös Essi – esteetön
sisällöntuotanto)
• 1. Verkko-oppimateriaalin sisältö on kaikkien
saavutettavissa
• 2. Verkko-oppimateriaalin käyttöliittymä on
kaikkien käytettävissä
• 3. Verkko-oppimateriaalin sisältö ja käyttöliittymä
ovat helppoja ymmärtää
• 4. Käytetyt tekniikat toimivat luotettavasti
mahdollisimman monissa käyttömuodoissa.
Opetushallituksen verkkomateriaalin
laatukriteerit (2005)
D. Tuotanto
1. Verkko-oppimateriaali tuotetaan hallitusti
2. Verkko-oppimateriaalin tuotanto pohjautuu tiedollisiin, taidollisiin ja
oppimista tukeviin tavoitteisiin
3. Käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet otetaan huomioon
4. Käytettävyys ja esteettömyys arvioidaan ja varmistetaan
5. Sisältö tuotetaan ammattimaisesti
6. Verkko-oppimateriaalin tekijän- ja käyttöoikeuksia hallitaan.
7. Tuotanto on teknisesti korkealaatuista ja medianmukaista
8. Verkko-oppimateriaalin turvallisuus ja tekninen toimivuus varmistetaan
9. Verkko-oppimateriaalia kehitetään seurannan perusteella.
Ks. Virtuaaliammattikorkeakoulun aineisto
Nielsenin säännöt
Käytettävyyden
kotimainen klassikko
Käytettävyyden psykologia
Sinkkonen Irmeli, Kuoppala
Hannu, Parkkinen Jarmo ja
Vastamäki Raino
Edita 2006
Käytettävyys
(Jacob
Nielsen 1993)
a) Kuinka hyvin jonkin järjestelmän, kuten
web-palvelun, toimintoja voidaan käyttää?
b) Haluttuun tarkoitukseen esimerkki: kirves
□ Opittavissa tarkoitukseltaan ja logiikaltaan
□ Aktivoitavissa nopeasti ja virheettömästi
□ Ymmärrettävissä perustuen jo opittuihin
asioihin
□ Muistettavissa ilman palveluun palattaessa
Käyttöliittymän lisäksi käytettävyyttä parantaa muun
muassa ohjeistus palvelun käyttöympäristö erityisesti
käytön tarve.
Jacob
Nielsen:
Käytettävyys
Yhdessä toiminnallinen hyödyllisyys (toiminnot) ja
niiden käytön sujuvuus (käytettävyys) muodostavat
järjestelmän kokonaishyödyllisyyden
Uuden
omaksuminen
Everett M. Rogersin mukaan yksilön kyky
omaksua idea, käytäntö tai uusi tuote riippuu
viidestä seikasta:
1) suhteellinen hyöty, eli onko innovaatio
parempi kuin edellinen ratkaisu,
2) sopivuus, eli kuinka hyvin innovaatio vastaa
henkilön omia kokemuksia, arvoja ja tarpeita,
3) tarve muutokseen, eli paljonko käyttäjän
tulisi mukauttaa oma toimintaansa,
4) kokeilumahdollisuus, eli kuinka paljon
systeemiä on mahdollisuus kokeilla etukäteen
5) kommunikoitavuus, eli kuinka helposti
hyödyt ovat näkyvissä yhteisön muille
jäsenille.
Käyttäjien
tarveanalyysi
□ Mitä käyttäjien tarpeita palvelulla
pyritään tyydyttämään?
□ Tarpeet voivat olla ristiriidassa
tarjoajan tavoitteiden kanssa
□ Ensisijaisia tavoitteita ovat
kuitenkin asiakkaiden tarpeet
□ Digioppimateriaaleilla selkeä
tarve, kuten digikirjoilla, mutta
millainen?
Käyttäjien tarveanalyysi
□ Mitä tarpeita käyttäjillä on jo nyt ennen
palvelua (suhteessa palveluun)?
□ Mihin tarpeisiin ei tällä hetkellä vastata eli
miten toimitaan nyt?
□ Mihin tarpeisiin voidaan tällä hetkellä itse
vastata?
□ Mitä muita tarpeita käyttäjillä on, jotka
sivuavat palvelua?
□ Miten perustella käyttäjälle, jos tarpeeseen ei
voida vastata?
□ Onko tarve luonteeltaan muuttuvaa vai
pysyvää?
□ Onko tarve luonteeltaan usein vai harvoin?
□ Onko tarve aikakriittinen?
Mitä hyötyä käytettävyydestä on?
• Jonkun aikaa tärvääntyy sisällön tai palvelun käytettävyydessä:
suunnittelijan, toteuttajan - tai varsinaisen käyttäjän
– Erityisesti nettiaikana tieto ja mielikuva tuotteen käytettävyydestä tai sen
puutteesta leviää nopeasti, kuten lukko jota ei voi murtaa
Käytettävyys on enemmän asenne ja lähestymistapa kuin koulutusta
• Verkotettu itsepalvelu voi säästää merkittävästi kustannuksia
• Virheet havaitaan aikaisemmin tuotesuunnitteluprosessissa
– korjaaminen alussa edullisempaa
• Sujuvampi käyttö vähentää käyttötuen tarvetta käyttäjien keskuudessa
• Käyttöönoton yhteydessä koulutustarpeet voivat olla vähäisempiä
• Hyvä käytettävyys nostaa käyttäjätyytyväisyyttä
• Edullinen satsaus tarjoajan mielikuvan parantamiseen kuluttajan silmissä
• Hyväkään käytettävyyssuunnittelu ja -testaus ei 100 % takaa tuotteen tai
palvelun käyttökelpoisuutta käyttäjälle, mutta ainakin poistaa suurimman
osan virheistä
Verkkokäytettävyyden erityispiirteitä
• Fyysisten liikkeiden ja materiaalisuuden simulointi
– Perinteisesti vain a) otetaan b) kirja c) käteen ja d) käännetään sivua
• Edelleenkin vakiintumattomat esitys- ja hallintakäytännöt
• Käyttäjän tarpeet (kerta-asiointi, jatkuva käyttö, haku, jne.)
• Käyttäjän taidot sekä käyttötapa / käyttäjäprofiili (aloitteleva,
ammattikäyttäjä, yleiskatsaus, syventävä opiskelu jne.)
• Yleiset muotoilukysymykset ja estetiikka - osin makuasioita, osittain
huomioitava erityisryhmille, kuten värisokeat
• Teknologiset reunaehdot, kuten tekstin skaalautuvuus, luettavuus eri
päätelaitteilla, www-selaimet ja eri käyttöjärjestelmät
Informaatioarkkitehtuuri oppimateriaalissa ja
muuallakin
• Oppimateriaali toteutetaan yhä useammin oppimisympäristöön
• Sisältö
• Pääkäyttöliittymä ja navigointi, toiminnallisuudet ja liikkuminen
• Käyttäjän sijainti eli muropolku
• Työkalut, kuten tekstin suurennus / pienennys, haku, kieliversiot ja painike
aloitustilanteeseen, esim. tuotteen tai palvelun logo vasen yläreuna
• Apunavigointi, kuten Edellinen / Seuraava, nuolet
• Apua-painike tai vastaava, yhteydenotto
• Päivitettävät ja dynaamiset elementit, kuten Ajankohtaista
• Upotukset ja linkitykset muualle (nettiin)
• Mahdollinen metadata ja kuvaus hakukoneita varten
• Jos oppimateriaali on itsenäinen, niin on tarjottava vastaavat
käyttöliittymäelementit
• Usein nämä elementit on toteutettu sovelluksessa, jolla materiaalia
käytetään: Slideshare, PDF-lukija, nettiselain etc.
Otavan Opisto: Muikku
Oppimateriaali ja sisältö
Esimerkki käyttöliittymistä: Wikiopisto
Kärrynpyörä –rakenne vrt. Vuorovaikutteisuus
Puuhierarkia –rakenne
vrt. Vuorovaikutteisuus
Wikiopiston pääkäyttöliittymä ja navigointi
Wikiopiston Työkalut
Wikiopiston Muropolku
Käytettävyyden testaus
• Huolellisesti tehtynä oma aliprojektinsa
• Käytettävyysmenetelmiä on kymmenittäin, kuten heuristinen arviointi
• Oppimateriaalin tuottamisen kannalta toteutuu – tai ei toteudu -
pääosin oppimisympäristössä tai käyttösovelluksessa kuten
PDF-lukija, YouTube, Slideshare, www-selain etc.
Yksinkertainen käytettävyystestaus
ei-ammattilaiselle
• 1. Käy läpi oppimateriaalisi eri laitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selaimilla
tai erityissovelluksilla
– Apple / Android / Windows (ja Linux) sekä läppäri / tabletti / älykänny
– Safari / Chrome / Firefox / Explorer
– Jopa PDF-materiaali ja Wordpress-blogi käyttäytyy eri tavoin
• 2. Etsi 3-5 kohderyhmän todellista edustajaa, ei työkavereita
– Jo näin pieni määrä testaajia löytää 90 % havainnoista ja mahdollisista
ongelmista
• 3. Teetä 2-3 aitoa tehtävää ja tee huolelliset muistiinpanot ja / tai
haastattelut, kuten
– Miten käyttäjä pääsee oppimateriaalin aloitustilanteesta kohtaan X
– Miten käyttäjä suorittaa tehtävän X
– Toiminnoista riippuen, miten käyttäjä vaikkapa kopioi tai kommentoi sisältöä
• 4. Korjaa oppimateriaalia ja sen käyttöliittymää havaintojen mukaisesti
• 5. Resurssien puitteissa tee testi korjausten jälkeen uusilla käyttäjillä
“ Saavutettavuus
– yksi digitaalisen
aineiston laatukriteeri on
pääsy aineistolle, joten ei
ole merkityksetöntä, missä
aineisto sijaitsee ja miten
sitä jaellaan.
Kiitos!
Seuraava jakso: to 18.5. klo 15-16:30:
5. luento: Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen
tuottaman aineiston käyttäminen
Kysyttävää, kommentteja tai palautetta?
Jatketaan Facebookissa ja Purot-wikissä
Aineistopaketti rakentuu kurssin ajan.
Anne Rongas, Twitter @arongas
rongas.anne (a) gmail.com
Kari A. Hintikka, Twitter @nethunt
kari.hintikka (a) gmail.com
Credits
Esityksen layout, kiitokset:
□ SlidesCarnival
1 de 35

Recomendados

Digiopus luento 1 por
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1Anne Rongas
315 visualizações37 slides
Digiopus luento 3 por
Digiopus luento 3Digiopus luento 3
Digiopus luento 3Anne Rongas
293 visualizações41 slides
Digiopus luento 5 por
Digiopus luento 5Digiopus luento 5
Digiopus luento 5Anne Rongas
296 visualizações60 slides
Digiopus luento 2 por
Digiopus luento 2Digiopus luento 2
Digiopus luento 2Anne Rongas
243 visualizações54 slides
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus por
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusTVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusPekka Mertala
501 visualizações14 slides
Forssan digiportaat 26.3.21 por
Forssan digiportaat 26.3.21Forssan digiportaat 26.3.21
Forssan digiportaat 26.3.21Matleena Laakso
86 visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Verkkopedagogiikka 10.12.20 por
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Matleena Laakso
126 visualizações36 slides
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro por
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuorodigma_virtuaaliamk
561 visualizações30 slides
Lukio-open digitys 2.12.20 por
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20Matleena Laakso
261 visualizações33 slides
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Anu Ylitalo
3.6K visualizações31 slides
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäMatleena Laakso
467 visualizações59 slides
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016 por
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Matleena Laakso
466 visualizações22 slides

Mais procurados(20)

Verkkopedagogiikka 10.12.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso126 visualizações
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro por digma_virtuaaliamk
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
digma_virtuaaliamk561 visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por Anu Ylitalo
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Anu Ylitalo3.6K visualizações
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por Matleena Laakso
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso467 visualizações
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Matleena Laakso466 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Matleena Laakso1K visualizações
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1 por Jari Laru
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1 Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Jari Laru3.4K visualizações
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 por Anu Ylitalo
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Anu Ylitalo13.8K visualizações
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä por Harto Pönkä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä1.9K visualizações
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto por Jari Laru
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopistoOpettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto
Jari Laru1.2K visualizações
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por Jari Laru
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Jari Laru1.8K visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Matleena Laakso87 visualizações
Caseja sosiaalinen media oppimisessa por Anne Rongas
Caseja sosiaalinen media oppimisessaCaseja sosiaalinen media oppimisessa
Caseja sosiaalinen media oppimisessa
Anne Rongas431 visualizações
Verkkopedagogiikka 29.9.21 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 29.9.21 Verkkopedagogiikka 29.9.21
Verkkopedagogiikka 29.9.21
Matleena Laakso249 visualizações
Wrap up luento (dime 2015) por Jari Laru
Wrap up luento (dime 2015)Wrap up luento (dime 2015)
Wrap up luento (dime 2015)
Jari Laru566 visualizações
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaSähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Matleena Laakso3.3K visualizações
Uudistuva opettajuus por Anu Pruikkonen
Uudistuva opettajuusUudistuva opettajuus
Uudistuva opettajuus
Anu Pruikkonen927 visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações

Similar a Digiopus luento 4

Pedagoginen piristusruiske 081014 por
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014Matleena Laakso
1K visualizações71 slides
Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23 por
Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23
Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23Matleena Laakso
24 visualizações21 slides
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16Matleena Laakso
204 visualizações21 slides
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Matleena Laakso
525 visualizações63 slides
Didaktiikka verkko-opetuksessa por
Didaktiikka verkko-opetuksessaDidaktiikka verkko-opetuksessa
Didaktiikka verkko-opetuksessaEsko Lius
1.2K visualizações37 slides
Alustus Hoiva-ICT 20.03.2013 por
Alustus Hoiva-ICT 20.03.2013Alustus Hoiva-ICT 20.03.2013
Alustus Hoiva-ICT 20.03.2013Jani Lemmetyinen
319 visualizações17 slides

Similar a Digiopus luento 4(20)

Pedagoginen piristusruiske 081014 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014
Matleena Laakso1K visualizações
Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23 por Matleena Laakso
Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23
Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23
Matleena Laakso24 visualizações
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por Matleena Laakso
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 visualizações
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso525 visualizações
Didaktiikka verkko-opetuksessa por Esko Lius
Didaktiikka verkko-opetuksessaDidaktiikka verkko-opetuksessa
Didaktiikka verkko-opetuksessa
Esko Lius1.2K visualizações
Alustus Hoiva-ICT 20.03.2013 por Jani Lemmetyinen
Alustus Hoiva-ICT 20.03.2013Alustus Hoiva-ICT 20.03.2013
Alustus Hoiva-ICT 20.03.2013
Jani Lemmetyinen319 visualizações
Pedagogin digitystä 17.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 17.2.22Pedagogin digitystä 17.2.22
Pedagogin digitystä 17.2.22
Matleena Laakso138 visualizações
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15 por Matleena Laakso
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Matleena Laakso1.1K visualizações
Ohjelmien ja verkkopalveluiden arviointi oppimisen ja opetuksen näkökulmasta ... por Harto Pönkä
Ohjelmien ja verkkopalveluiden arviointi oppimisen ja opetuksen näkökulmasta...Ohjelmien ja verkkopalveluiden arviointi oppimisen ja opetuksen näkökulmasta...
Ohjelmien ja verkkopalveluiden arviointi oppimisen ja opetuksen näkökulmasta ...
Harto Pönkä441 visualizações
Pedagogin digitystä 6.10.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21
Matleena Laakso136 visualizações
Kopro ari rapo_20012012 por Ari Rapo
Kopro ari rapo_20012012Kopro ari rapo_20012012
Kopro ari rapo_20012012
Ari Rapo373 visualizações
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen por Ilkka Kukkonen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminenLuentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Ilkka Kukkonen391 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Matleena Laakso920 visualizações
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17 por Matleena Laakso
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Matleena Laakso3.2K visualizações
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento por Ville Manninen
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Ville Manninen309 visualizações
Vastuullisesti ja turvallisesti verkossa 11.5.23 por Matleena Laakso
Vastuullisesti ja turvallisesti verkossa 11.5.23Vastuullisesti ja turvallisesti verkossa 11.5.23
Vastuullisesti ja turvallisesti verkossa 11.5.23
Matleena Laakso54 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações
Ohjausta verkossa por Harto Pönkä
Ohjausta verkossaOhjausta verkossa
Ohjausta verkossa
Harto Pönkä3.8K visualizações
Oppimisen aktivointi 10.9.21 por Matleena Laakso
Oppimisen aktivointi 10.9.21Oppimisen aktivointi 10.9.21
Oppimisen aktivointi 10.9.21
Matleena Laakso204 visualizações

Mais de Anne Rongas

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia por
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaAnne Rongas
343 visualizações31 slides
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 por
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Anne Rongas
1.7K visualizações17 slides
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 por
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Anne Rongas
391 visualizações14 slides
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä por
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäAnne Rongas
1.8K visualizações58 slides
Arviointi lukiossa por
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossaAnne Rongas
950 visualizações50 slides
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018 por
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Anne Rongas
223 visualizações8 slides

Mais de Anne Rongas(20)

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia por Anne Rongas
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Anne Rongas343 visualizações
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 por Anne Rongas
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Anne Rongas1.7K visualizações
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 por Anne Rongas
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Anne Rongas391 visualizações
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä por Anne Rongas
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Anne Rongas1.8K visualizações
Arviointi lukiossa por Anne Rongas
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossa
Anne Rongas950 visualizações
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018 por Anne Rongas
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Anne Rongas223 visualizações
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet por Anne Rongas
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimetDigitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Anne Rongas277 visualizações
Kyytiä copy-paste -opiskelulle por Anne Rongas
Kyytiä copy-paste -opiskelulleKyytiä copy-paste -opiskelulle
Kyytiä copy-paste -opiskelulle
Anne Rongas4K visualizações
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen por Anne Rongas
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseenLukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Anne Rongas659 visualizações
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa por Anne Rongas
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaIlmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa
Anne Rongas7.1K visualizações
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit por Anne Rongas
Muistitikku i padille – opeblogin vinkitMuistitikku i padille – opeblogin vinkit
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit
Anne Rongas6K visualizações
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016 por Anne Rongas
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
Anne Rongas486 visualizações
Digitalisaatio opetuksen maailmassa por Anne Rongas
Digitalisaatio opetuksen maailmassaDigitalisaatio opetuksen maailmassa
Digitalisaatio opetuksen maailmassa
Anne Rongas2.3K visualizações
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa por Anne Rongas
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaaPodcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Anne Rongas2.8K visualizações
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille por Anne Rongas
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajilleDigitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Anne Rongas1.1K visualizações
Thinglink-ohje por Anne Rongas
Thinglink-ohjeThinglink-ohje
Thinglink-ohje
Anne Rongas14.2K visualizações
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissa por Anne Rongas
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissaAktiiviseksi avoimissa verkostoissa
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissa
Anne Rongas807 visualizações
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen por Anne Rongas
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminenJakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen
Anne Rongas2.8K visualizações
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija por Anne Rongas
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppijaMukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Anne Rongas6.1K visualizações
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper por Anne Rongas
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paperMicro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper
Anne Rongas1.5K visualizações

Digiopus luento 4

 • 1. Luento 4 Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu 11.5.2017 Pedagoginen muotoilu oppimateriaalissa
 • 2. Tavoitteena tällä kurssilla innostaa, kannustaa ja antaa riittäviä eväitä tekemiseen (ks. YouTube). Anne Rongas ja Kari A. Hintikka
 • 3. Luentosarjan kulku ja ohjeet 1. Mitä opettajan on hyvä tietää, kun hän tekee oppimateriaaleja digitaalisessa muodossa? (Intro YouTube) 2. Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen alkuvaiheessa? (20.4., aina klo 15-16:30) 3. Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit (27.4.) 4. Oppimateriaalin moniaistisuus (4.5.) 5. Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu (11.5.) 6. Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen (18.5.) OHJE: Jos haluat 1 op suorituksen, tee omalla tyylilläsi lyhyt tuotos, joka ilmentää tällä kurssilla oppimaasi. Tuotos saa olla mielellään kollaasimainen eli yhdistää useampaa eri sisältömuotoa. Tekstinä korkeintaan yksi A4-sivu, video- tai audiotiedostona enintään 2 minuuttia. Toimita tuotoksesi koulutuksen päätyttyä viimeistään 8.6.2017 mennessä sähköpostilla digiopus1op@gmail.com. Viestin otsikkoon Digiopus 1 op ja nimesi.
 • 4. Kurssisuorituksesta Millainen kurssisuoritus voi olla? ● riittää, että kurssisuorituksen MUOTO on digitaalinen ● ei pitkä, tekstinä n. 1 A4, mediatiedostona pari minuuttia ● jos olet tehnyt pidemmän aineiston, tee siitä lyhyt esittely ● kurssisuorituksen aiheena voi olla myös kurssi itsessään, mutta silloinkin suoritusmuotona jokin digitaalinen toteutus ● 1 op suorittaneet saavat käyttöönsä badgen eli osaamismerkin (ks. lisätietoja osaamismerkeistä).
 • 5. Verkkojatkot ja aineistot ● Facebook: Digiopus-ryhmä https://www.facebook.com/groups/Digi opus/ ● Twitter #digiopus ● Purot-wiki http://digiopus.purot.net/ luentokertojen chat + taustakeskustelu yhdistettynä pohja-aineistoon. Avoin editointi, mahdollisuus kommentoida. ● Kevään 2017 kurssiesite ● Luentotallenteiden linkit on lähetetään osallistujille sähköpostilla. ● Kevään 2017 luentotallenteet ovat katsottavissa 31.8.2017 saakka. Aineistowiki aina avoin.
 • 6. “ Pedagoginen muotoilu: käyttäjille suunniteltu, käyttökokemus, oppimisen tukeminen, ohjauksellisuus, palvelumuotoilun tapaan (ks. palvelumuotoilun työkalupakki http://sdt.fi/). □ Esim. sisällön rajaaminen ja kohdentaminen, käyttäjien kanssa suunnittelu, käyttökontekstit, käyttäjätestit.
 • 7. Kriteeristö sähköiselle oppimissisällölle? □ Muodot kehittyvät nopeasti. Miten esimerkiksi annettaisiin kriteerejä 3D-tulostetulle havainnekuvalle, jota käytetään opetuksessa tai 3D-elokuvalle, jota katsotaan erityisillä laseilla? □ Perusasiat pysyvät, mutta erityiskysymyksissä vanhoja kriteeristöjä pitää soveltaa. Tarve ja tavoite määrittelevät myös sitä, millaisia kriteerejä tarvitaan.
 • 8. Kriteeristö sähköiselle oppimissisällölle? □ Kun sisällöntuotannosta on tullut osittain tai kokonaan käyttäjien (vertais)tuotantoa, tarvitaan myös kriteerejä, joilla opastetaan käyttäjiä. □ Kriteerien päivittämisessä ollaan tällä hetkellä vaiheessa.
 • 10. Opus2015 – oppikirja oppimisympäristönä -hanke julkaisi yhtenä tuotoksena ominaisuuslistauksen sekä vertailun tekijälle kopioitavan taulukon, joiden avulla voi hahmottaa uudenlaisten oppikirjan tyyppisten oppimissisältöjen ominaisuuksia.
 • 11. Laatukriteeristöt • Taustalla yleinen laadun ja sen arvioinnin lisääminen, kuten korkeakouluissa EU:n Barcelona-sopimus 1994 kurssien kuvaukset opinto-ohjelmissa • Suomessa mm. Virtuaaliyliopisto-konsortio yritti aikoinaan • JHS 129, verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, päivityksessä • Julkishallinnon laatukriteeristö 2000-luvun alusta alkaen, nyt Suomi.fi • Opetushallitus: Arvioi ja analysoi – digimateriaalien ominaisuudet ja pedagogiset käyttötavat (päivitetty 2016), ks. pedagoginen laatu. • Opetushallituksen Edu.fi: E-oppimateriaalin laatukriteerit-sivu • Opetushallituksen Verkko-oppimateriaalin laatukriteeristö (PDF, 2005) ja oppimateriaalin laadun pikatesti. • Liisa Ilomäki toim. 2012 Laatua e-oppimateriaaleihin (OPH:n julkaisu).
 • 12. Laatu- kriteeristöt • Suomessa mm. Virtuaaliyliopisto-konsortio yritti aikoinaan 2001-2010 laatuloikkaa korkea-asteen verkko-opetuksessa. • Kun julkinen rahoitus loppui 2007, Virtuaaliyliopiston toiminta laantui ja loppui. • Niiltä ajoilta edelleen monin osin toimivat VopLa ja TieVie-sivustot.
 • 13. Laatu- kriteeristöt □ E-aineisto ei vain kirja verkossa. Mahdollisuuksien mielekäs hyödyntäminen. □ Oppimisen taitojen kehittymisen tukeminen. □ Ohjaa työstämään opittavaa. □ Laatu on osiensa summa. □ OPH on tuottanut laatukriteeristön arvioinnin apuvälineen. □ Arviointi-apuväline löytyy http://edu.fi/verkk o_oppimateriaalit/ arvioi_ja_analysoi
 • 14. Laatukriteeristö • Digioppimateriaalin kokonaisuus koostuu useista osista, kuten – Varsinaisen kurssin tai jakson sisältö – Pakolliset ja valinnaiset tehtävät – Vaihtoehtoiset oppimispolut, erilaiset kurssin suoritustavat – Opettajan ohjeistus – Oheismateriaali Opetushallitus 2005
 • 15. Opetushallituksen verkkomateriaalin laatukriteerit (2005) A. Pedagogisen laadun kriteerit • 1. Verkko-oppimateriaalin tavoitteet ja opiskelun luonne ilmaistaan selkeästi • 2. Verkko-oppimateriaali tukee kehittyneitä opiskelukäytäntöjä • 3. Verkko-oppimateriaalin tieto on merkityksellistä, ja se esitetään oppimista tukevalla tavalla • 4. Verkko-oppimateriaali tukee monipuolista arviointia
 • 16. Opetushallituksen verkkomateriaalin laatukriteerit (2005) B. Käytettävyyden laatukriteerit • 1. Verkko-oppimateriaali löytyy ja voidaan ottaa käyttöön helposti • 2. Verkko-oppimateriaalin käyttö on nopeaa ja tehokasta • 3. Verkko-oppimateriaali ohjaa käyttäjää toimimaan oikein. • 4. Verkko-oppimateriaalin käyttöliittymä on selkeä ja innostava
 • 17. Opetushallituksen verkkomateriaalin laatukriteerit (2005) C. Esteettömyys (ks. myös Essi – esteetön sisällöntuotanto) • 1. Verkko-oppimateriaalin sisältö on kaikkien saavutettavissa • 2. Verkko-oppimateriaalin käyttöliittymä on kaikkien käytettävissä • 3. Verkko-oppimateriaalin sisältö ja käyttöliittymä ovat helppoja ymmärtää • 4. Käytetyt tekniikat toimivat luotettavasti mahdollisimman monissa käyttömuodoissa.
 • 18. Opetushallituksen verkkomateriaalin laatukriteerit (2005) D. Tuotanto 1. Verkko-oppimateriaali tuotetaan hallitusti 2. Verkko-oppimateriaalin tuotanto pohjautuu tiedollisiin, taidollisiin ja oppimista tukeviin tavoitteisiin 3. Käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet otetaan huomioon 4. Käytettävyys ja esteettömyys arvioidaan ja varmistetaan 5. Sisältö tuotetaan ammattimaisesti 6. Verkko-oppimateriaalin tekijän- ja käyttöoikeuksia hallitaan. 7. Tuotanto on teknisesti korkealaatuista ja medianmukaista 8. Verkko-oppimateriaalin turvallisuus ja tekninen toimivuus varmistetaan 9. Verkko-oppimateriaalia kehitetään seurannan perusteella.
 • 20. Käytettävyyden kotimainen klassikko Käytettävyyden psykologia Sinkkonen Irmeli, Kuoppala Hannu, Parkkinen Jarmo ja Vastamäki Raino Edita 2006
 • 21. Käytettävyys (Jacob Nielsen 1993) a) Kuinka hyvin jonkin järjestelmän, kuten web-palvelun, toimintoja voidaan käyttää? b) Haluttuun tarkoitukseen esimerkki: kirves □ Opittavissa tarkoitukseltaan ja logiikaltaan □ Aktivoitavissa nopeasti ja virheettömästi □ Ymmärrettävissä perustuen jo opittuihin asioihin □ Muistettavissa ilman palveluun palattaessa Käyttöliittymän lisäksi käytettävyyttä parantaa muun muassa ohjeistus palvelun käyttöympäristö erityisesti käytön tarve.
 • 22. Jacob Nielsen: Käytettävyys Yhdessä toiminnallinen hyödyllisyys (toiminnot) ja niiden käytön sujuvuus (käytettävyys) muodostavat järjestelmän kokonaishyödyllisyyden
 • 23. Uuden omaksuminen Everett M. Rogersin mukaan yksilön kyky omaksua idea, käytäntö tai uusi tuote riippuu viidestä seikasta: 1) suhteellinen hyöty, eli onko innovaatio parempi kuin edellinen ratkaisu, 2) sopivuus, eli kuinka hyvin innovaatio vastaa henkilön omia kokemuksia, arvoja ja tarpeita, 3) tarve muutokseen, eli paljonko käyttäjän tulisi mukauttaa oma toimintaansa, 4) kokeilumahdollisuus, eli kuinka paljon systeemiä on mahdollisuus kokeilla etukäteen 5) kommunikoitavuus, eli kuinka helposti hyödyt ovat näkyvissä yhteisön muille jäsenille.
 • 24. Käyttäjien tarveanalyysi □ Mitä käyttäjien tarpeita palvelulla pyritään tyydyttämään? □ Tarpeet voivat olla ristiriidassa tarjoajan tavoitteiden kanssa □ Ensisijaisia tavoitteita ovat kuitenkin asiakkaiden tarpeet □ Digioppimateriaaleilla selkeä tarve, kuten digikirjoilla, mutta millainen?
 • 25. Käyttäjien tarveanalyysi □ Mitä tarpeita käyttäjillä on jo nyt ennen palvelua (suhteessa palveluun)? □ Mihin tarpeisiin ei tällä hetkellä vastata eli miten toimitaan nyt? □ Mihin tarpeisiin voidaan tällä hetkellä itse vastata? □ Mitä muita tarpeita käyttäjillä on, jotka sivuavat palvelua? □ Miten perustella käyttäjälle, jos tarpeeseen ei voida vastata? □ Onko tarve luonteeltaan muuttuvaa vai pysyvää? □ Onko tarve luonteeltaan usein vai harvoin? □ Onko tarve aikakriittinen?
 • 26. Mitä hyötyä käytettävyydestä on? • Jonkun aikaa tärvääntyy sisällön tai palvelun käytettävyydessä: suunnittelijan, toteuttajan - tai varsinaisen käyttäjän – Erityisesti nettiaikana tieto ja mielikuva tuotteen käytettävyydestä tai sen puutteesta leviää nopeasti, kuten lukko jota ei voi murtaa Käytettävyys on enemmän asenne ja lähestymistapa kuin koulutusta • Verkotettu itsepalvelu voi säästää merkittävästi kustannuksia • Virheet havaitaan aikaisemmin tuotesuunnitteluprosessissa – korjaaminen alussa edullisempaa • Sujuvampi käyttö vähentää käyttötuen tarvetta käyttäjien keskuudessa • Käyttöönoton yhteydessä koulutustarpeet voivat olla vähäisempiä • Hyvä käytettävyys nostaa käyttäjätyytyväisyyttä • Edullinen satsaus tarjoajan mielikuvan parantamiseen kuluttajan silmissä • Hyväkään käytettävyyssuunnittelu ja -testaus ei 100 % takaa tuotteen tai palvelun käyttökelpoisuutta käyttäjälle, mutta ainakin poistaa suurimman osan virheistä
 • 27. Verkkokäytettävyyden erityispiirteitä • Fyysisten liikkeiden ja materiaalisuuden simulointi – Perinteisesti vain a) otetaan b) kirja c) käteen ja d) käännetään sivua • Edelleenkin vakiintumattomat esitys- ja hallintakäytännöt • Käyttäjän tarpeet (kerta-asiointi, jatkuva käyttö, haku, jne.) • Käyttäjän taidot sekä käyttötapa / käyttäjäprofiili (aloitteleva, ammattikäyttäjä, yleiskatsaus, syventävä opiskelu jne.) • Yleiset muotoilukysymykset ja estetiikka - osin makuasioita, osittain huomioitava erityisryhmille, kuten värisokeat • Teknologiset reunaehdot, kuten tekstin skaalautuvuus, luettavuus eri päätelaitteilla, www-selaimet ja eri käyttöjärjestelmät
 • 28. Informaatioarkkitehtuuri oppimateriaalissa ja muuallakin • Oppimateriaali toteutetaan yhä useammin oppimisympäristöön • Sisältö • Pääkäyttöliittymä ja navigointi, toiminnallisuudet ja liikkuminen • Käyttäjän sijainti eli muropolku • Työkalut, kuten tekstin suurennus / pienennys, haku, kieliversiot ja painike aloitustilanteeseen, esim. tuotteen tai palvelun logo vasen yläreuna • Apunavigointi, kuten Edellinen / Seuraava, nuolet • Apua-painike tai vastaava, yhteydenotto • Päivitettävät ja dynaamiset elementit, kuten Ajankohtaista • Upotukset ja linkitykset muualle (nettiin) • Mahdollinen metadata ja kuvaus hakukoneita varten • Jos oppimateriaali on itsenäinen, niin on tarjottava vastaavat käyttöliittymäelementit • Usein nämä elementit on toteutettu sovelluksessa, jolla materiaalia käytetään: Slideshare, PDF-lukija, nettiselain etc.
 • 30. Esimerkki käyttöliittymistä: Wikiopisto Kärrynpyörä –rakenne vrt. Vuorovaikutteisuus Puuhierarkia –rakenne vrt. Vuorovaikutteisuus Wikiopiston pääkäyttöliittymä ja navigointi Wikiopiston Työkalut Wikiopiston Muropolku
 • 31. Käytettävyyden testaus • Huolellisesti tehtynä oma aliprojektinsa • Käytettävyysmenetelmiä on kymmenittäin, kuten heuristinen arviointi • Oppimateriaalin tuottamisen kannalta toteutuu – tai ei toteudu - pääosin oppimisympäristössä tai käyttösovelluksessa kuten PDF-lukija, YouTube, Slideshare, www-selain etc.
 • 32. Yksinkertainen käytettävyystestaus ei-ammattilaiselle • 1. Käy läpi oppimateriaalisi eri laitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selaimilla tai erityissovelluksilla – Apple / Android / Windows (ja Linux) sekä läppäri / tabletti / älykänny – Safari / Chrome / Firefox / Explorer – Jopa PDF-materiaali ja Wordpress-blogi käyttäytyy eri tavoin • 2. Etsi 3-5 kohderyhmän todellista edustajaa, ei työkavereita – Jo näin pieni määrä testaajia löytää 90 % havainnoista ja mahdollisista ongelmista • 3. Teetä 2-3 aitoa tehtävää ja tee huolelliset muistiinpanot ja / tai haastattelut, kuten – Miten käyttäjä pääsee oppimateriaalin aloitustilanteesta kohtaan X – Miten käyttäjä suorittaa tehtävän X – Toiminnoista riippuen, miten käyttäjä vaikkapa kopioi tai kommentoi sisältöä • 4. Korjaa oppimateriaalia ja sen käyttöliittymää havaintojen mukaisesti • 5. Resurssien puitteissa tee testi korjausten jälkeen uusilla käyttäjillä
 • 33. “ Saavutettavuus – yksi digitaalisen aineiston laatukriteeri on pääsy aineistolle, joten ei ole merkityksetöntä, missä aineisto sijaitsee ja miten sitä jaellaan.
 • 34. Kiitos! Seuraava jakso: to 18.5. klo 15-16:30: 5. luento: Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen Kysyttävää, kommentteja tai palautetta? Jatketaan Facebookissa ja Purot-wikissä Aineistopaketti rakentuu kurssin ajan. Anne Rongas, Twitter @arongas rongas.anne (a) gmail.com Kari A. Hintikka, Twitter @nethunt kari.hintikka (a) gmail.com