, WT_

T1 .3 L E logyixmdod

, _ 1,!  _, .uidfOàíiCo . . . ,, 
'LLÍJELQÚVCCÊÓÍYLÍJJ &mar-to; de co hqulch>

. L6 dcx...
f) Expcho, ¡meapreb s¡ emfe mmõcuea pari-mania
en devoto: (orüêxío) uvl-conçb (Os medias, (acham
. J YpUOOT-Gñbõ opopío...
w " " ""'7' ' ? 

5.. 1'. ;dÍ~7«; :r-! __, 151:; .g-. yaf-: :nnuji run¡ 3mm: - : VâIIfÊCP-ÉX
'iam . .o-dexa #âneahtàifm...
.'l

Õomoekeocxog dzscphncxe: de 05 Cimcíc» @rçr-v-'FI/ (Yñoln
o)

b) 014000053 CÓ expxcbtawea s: mbdica: dPCn (Gbhono
...
W . .
u' ICU u P¡ - . me n a 'IJÚHIDC1Í . ur. g

'unçuhu-ntcn- l. .. . .f-'Hãíciãoe à kãànylhogkiçxd]

r. a_

t
. n. - ...
à "Witch-qm '

01-” "Yc(rfolluuo_fiuwno gignãffgjo N '

a'Iv_'4v›-1*ro-- ! ando "gretaxeu. c t IYE--gwrím . mági-

Êv-wiv...
'II Ú§. ›ÍÍ| .;-. ~-. _'~à'êan3orrie4 ho; 

. su, 
r

: ~«1:. .:". a, 'EO_gv. n_rràA1iu'O: ÍOg nrdÍfJ-”'4?›.6Ym. §›
. , _...
causada Fono de Guidehcio: , 

98 de 99030 ob¡ 9023
Lap de (odeio

 
  
  
 

ea atmmarhunmto de . euoloocroh (cn e¡ ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Temario

56 visualizações

Publicada em

temas y competencias

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Temario

 1. 1. , WT_ T1 .3 L E logyixmdod , _ 1,! _, .uidfOàíiCo . . . ,, 'LLÍJELQÚVCCÊÓÍYLÍJJ &mar-to; de co hqulch> . L6 dcxfíüdcd, peso q. peso especLêco 1.17 Peeaàdm- . , . g . _~ T-Struezcopdc Cbíacicãn o cmpoàe CcQpa _Kanaan &criança; _on/ p porsche¡ sobre &como; de : mare: írveleuanqo_. geoe«o ccnsdmocudo 0h03 pardo: 'de 019020? manera crkkco g, veêkmwo b) Zeccmxe ma-. ~_ç-›. ropxoa, gc›ggaacios , *cvsodx @co S05 punk» de : u;:2:a_o conocer» (Wuaoixcwmderñcioa e : nxonaro noeooa coraoc-miemos 5 perõpeciluo) o¡ OLCLsMcL: ' -« ' ' V 5 ' b _.1,Ã, ._Í›_ : ..'_, '.. .'~, ›. _._ . › , _. .~. ç , . . . &ísc monte_ : L¡, ~.xnv. Q10., aT>Íe" (Yiübtfú -q Otrarcb prdolam) _ g, rçskos &mxmdam cucrto Lo: › oqehooa que 7 . , . .parei oc. . ., 1km. ., _g, _|_. ..'¡_ S. . w LWL. ; . , . GÚ gfbkncLcc-jrwcc-nrnemc- Lo: focam que ¡nÇu. ,c-«n en 5a íon/ O d? decidem? )
 2. 2. f) Expcho, ¡meapreb s¡ emfe mmõcuea pari-mania en devoto: (orüêxío) uvl-conçb (Os medias, (acham . J YpUOOT-Gñbõ opopíodox “Epp-cao _cdeoa . ,° (coacção) medzomeiepucgory_ *adota lingijxaãífo) , mmomcdzco: o cjxoçcos 9) ñçàodokpzxüoo de' uxsxo¡ con operkuc- u. , (bnsxdoro . loo'àa. o§<o: › pêfacho) do (romero re Cr= ›ubo h)%iü. @ q combo/ o de mcnc-wo C-ÉC-*Chuc en equipos, íchoeraos ílPxogzne ffbnero5 de sokafnaxzw um pxoblerho . zcgdajoyjczüor on project) eneqoipo deçínít-*ndo «nasua-ao de cmo? ) con çzvõos CsPFÔÇCOJ . çcQaxiekzncxcas ' drupv-. rnres de bs oencxos _gpeximeoàoles _Jqrp J ' . / O) Obi-axu; ,cegxàho q a'›: ›G*ro'-; o Lo : n Éorrrmcrcob para (Gbpondef o progama: d? @(0061 C¡C°<1›F(o ; monza-Honda çuenke) reekwcnkea a «ceu Conde . encaram-Hmh 08v *Tñemcb b) Gxphcdo ce noczom-z (xenãlísccâ 9p(- susiemc. oo 910132305 çcuo o 5ooc'»o'n de 90560303 cokzdaonoá 'O 7 O í ? C-'ttf' ? '33
 3. 3. w " " ""'7' ' ? 5.. 1'. ;dÍ~7«; :r-! __, 151:; .g-. yaf-: :nnuji run¡ 3mm: - : VâIIfÊCP-ÉX 'iam . .o-dexa #âneahtàifm ; g : Wrndín vrez-n-I-. i nàjgaxaidln-*zdi- é? Ha. .- 16". . It v '1iñlãi7gi-úápv ãuífábjtwfàñéiiã 3:-- eaia- : axo ljíx? ..'¡lúlélh_ôfg› Sting» . ajkçv 4:. . @o 4%. ¡ . (ozinyhayfqíhkây, u: (u . . rm? 1' ' ^* . sn/ Fail ¡Qnself : y . J'. 'u- -WnlÚ . . 41;. a (Ns -ÉVUWÍIYAX KW¡ . , Ítírgqg, .. é r . Fitz-, xmxf aq. " iíkvar: -i~. .~. .«_i w' IIGÊHOIÍWN- _IFE Í ›' um» fh Yl= J~1Û_| r¡'§nç'u's__/ ›;› j: . _ ví. .;, =_. -.. u. ÉC'-7›: ánr4.: ~= . !7ÊF›lc¡¡Ín. x¡5-_-›, í.'~. '.nwzw°u(l v”. ., “.~-. › n › 1 »Ântnzrahi . «yum *Ir alUk. '47¡Í«“'.0« . u. . . .. , . 2,12.. . Á 'VrH~~'›= I(: h_-7a= . . iii-é . «Í¡¡á_›, -,-í? ~lv: ~nl'= m Í* . -ar: .., «›§c. '- . t . aññ$: *1snf. âx~í°l'«ll 316 ": 'OX'Í: Í. ›YQK'. .IÊP¡ - : tàüílãííl(cw ai: '1T6iV4uÕ›: ›ât5Ê' . ih. ~^: ._›u. (quad 'à x
 4. 4. .'l Õomoekeocxog dzscphncxe: de 05 Cimcíc» @rçr-v-'FI/ (Yñoln o) b) 014000053 CÓ expxcbtawea s: mbdica: dPCn (Gbhono do b pano/ ouve x. ; lo: !Q5905 oboewobñ 0* 'ympw . um, o medkcrwu= msswrhonxm omodoto: cmhf-Ézos c) Qannçcaienczo: ÓÍSGÇKÔCJQ eamchdos O) 99km ! c chmodobgxo oç-optodo @mc retdiêãCoó de ç(o_í(›c§og cñkoxdicídiñorioj MC-ndzmcb probbm; ro c-cao noob) cm : o soenccos Hammer-hmm. b) Qeauewe çroüemo; osíotjectdq; O reokosdeso eMomo, oühcoodo los czmaos rxpeàmetw-okg para lc' Cahprmaiczh x1 mepm dm mesmo
 5. 5. W . . u' ICU u P¡ - . me n a 'IJÚHIDC1Í . ur. g 'unçuhu-ntcn- l. .. . .f-'Hãíciãoe à kãànylhogkiçxd] r. a_ t . n. - 4. . uma * 'ÍÕAOhKOÍ-(Olãñq. 'Vcxtayfolüwoilfl-'tqy ›. ›._ _n ~ 'Ycaz-'rnf-xíhr *o¡a›ñunqo. ?Àuoxcrcbaoym gíaff. ” 'Une ngjfÍaYí 'gp-viii'2'›nf. or'*ià*n - w 'll-: JIGÍ ! dunas Gmmnghdqn 'l' 4311;. qc w wpircnrqaínçií: ya¡ '1c: "LrÃ! c4_c"b¡- uÇpIlIWIQJ-IGA¡. ld¡7am1d! §› . ;ow-rn u . üazàt'vv. n'~"›zo; ¡fe* v1" rílYco¡-v1t›.5l'cuw q) ãwfâflc Í¡ ; « 'éFJÇhíÃÍíqÊL-Í; x 'v V¡ra. ;'. _.v¡. r,¡| 'y, . ¡'r': -.. (a¡t. ' , xgmiçfoíÍü* 'Hu (w 9 q¡ fa¡ . à " A u ààlç. N02 'L*V; .L;4> Ma. ,'». .r-, .~¡-. v;«-n41ro, ".í~. r ¡. ¡.v. ›.. -%. Nm_ . . _ - , w , Êfaufínallc_ a; .~a; q.vi¡ç. smãh. ioge; ~x Hair . ÊCJMÊOKÀWIUQÀÍIÀUÊIIVOÉ-- mg a . É:jum¡h'c-; Íi. a§t5§Êr. ' 7 digas'- . y o» ai: : 'àlwgaiçmfeuoj 53a_ »iii-L _and
 6. 6. Ã "Witch-qm ' 01-” "Yc(rfolluuo_fiuwno gignãffgjo N ' a'Iv_'4v›-1*ro-- ! ando "gretaxeu. c t IYE--gwrím . mági- Êv-wivurm -u-: pgvcxcr duo» . _ , owgnr (Ich u; our 'nim 1.o¡ ¡gfcpílñw r . r - . . ; ' f u' ÓJCÍUCMVICM-zyk- Quarta» 6:76' VÊ'. "Mil MA fue i. - azmchzwií' su. g * , Á ; na Ma) «any . › _â 'Yudçlqsyxnxyaoftçimçp ; mma «n75» . .fxnxarzuws â2u"«f› ›'¡'oc¡. _-. .n. » eu, ~"! :›»“x«', uo_› , a c (ga¡g_›. j¡. ,.rrrc">'lex bt; w.n›~*. :tu1yraà' m'. de: uno_ ›-_ b. “fqrf-“ugbvkbl toy _marrmewonuuap @W474 Ninfa. - a1? 650%# 'vUKnuIMJW mami¡ "“. ' 'r-burvwo v5.6 -"-v, -›-* o _m7 aiI-*Ê-; Prçvr '; Á'Q¡"'9”-'! Ã~F'Íê-'5'C*- : y gbugfgqgp_¡ . .ari 14;. w FAN-bad? 'õa: v›d_l; jféi¡_vfohi›ffd. r 'nm- V 1131504., vucvü¡ muito¡ .
 7. 7. 'II Ú§. ›ÍÍ| .;-. ~-. _'~à'êan3orrie4 ho; . su, r : ~«1:. .:". a, 'EO_gv. n_rràA1iu'O: ÍOg nrdÍfJ-”'4?›.6Ym. §› . , _. »zm-qu . by. .ih. .'zouic'uo›nz. §lo*â-u- U4 1'; . _ Ijvqç. ;atuam Íro; 41:4 ! c 1m, ›: . . Dlnwfçwllhlí-'YE um) . -9.16 uvüigplffqlâççxg¡ . , . ,_ . v4¡ «tu» c» uíen-Êhqudhdmtkuwí: .cjcã : gula “non l”aliãld¡üó› AÊÇQ. , 533w 1¡§~à¡. c›. . “f” (mia-y. a. , -:4a'¡: .x: ;tem . .rauãw-maeàf. : J . * A -fg-r: LGÉÊu ' ! panbgis-. Judíàh. . ' u' ' . uz ohouoüoilo). _' . v a » . . uh. - )§a_: ¡,1a1L-? s|- . quzmrarnx, .. , *nn a 'fá›r. v.íãfpçynrr*¡lê Íy'. m ›: '.I¡. ›x, (¡¡nu. §1g. ~'r- gls” r. ' 'iam rnabj3:c, u›i¡›ídn'. ;._-Ál »JÍÍÍà sig' . âilioxf Fui: AÍZWÍà . .A lrgtílúkls -Iív à'. ÍÉ#_¡4›%'F”ÉI¡~Á' 5/6- . -zf_btà›jizê›'ng: a_çig$'íâ" LL -- »JJÀ t* . u ›ÇH“J$'L. . .
 8. 8. causada Fono de Guidehcio: , 98 de 99030 ob¡ 9023 Lap de (odeio ea atmmarhunmto de . euoloocroh (cn e¡ qoà '. 91 Qrdíéãor. de Eco-vo _coa-bo com . ba caçando: qpekharuaxa »en 'Cuchko I'G! (E›(@_de eyeüobop “HC, T a d-çererücs 90g. de cxgeb que bo: (oñ omplmppen coooczmxenaa x4 apagar b informam' pxppogciaudo u( b rcalíracidc» do díuersoo @do q. _u um 1' : ~ v v ' lejwbkm qLcCYJtu/ dô ; , r . ' . @Aceda . v achuxdodí : edad-coa GJ l : oc-Wade: x¡ emo/ e 'qipnnçuvckendm ¡omerwac ; o te. çpfwjeu/ cbclo 7 md: u:doo o del @golpe ' , V ; _» Eqçdgggoj . . n- › ¡- É¡ Ehiczãol recodobw › ue aço o b: díuêlõCó achu; q w quem ac can ptmemcxxdo _'__, Hcomdbo. , en o na , __»% w_ ' . - ; LL _J . U › _ , , * . _. . , '_ . Rb 31)") 3) U4”

×