Kopro ari rapo_20012012

Ari Rapo
Ari RapoTrainer, Project Manager em Kouvola Region Vocational College
CASE:	
  Edupolin	
  
  verkkopedagogiikan	
  
kehitysprojek9	
  2010	
  –	
  2013	
  
      Kopro	
  –	
  koulutusprojek9t	
  
 Oulun	
  yliopisto,	
  Kasvatus9eteellinen	
  9edekunta/EDUTOOL	
  2012	
  
                 Ari	
  Rapo	
  	
  
Projek9n	
  nimi	
  ja	
  taustaorganisaa9o	
  
•  Edupolin	
  (Itä-­‐Uudenmaan	
  
  koulutuskuntayhtymä,	
  liikelaitos	
  Edupoli)	
  
  Verkkopedagogiikan	
  kehi.ämisprojek3	
  
•  Verkko-­‐opisto-­‐konsep9n	
  määriPely	
  
•  Edupolin	
  JORY	
  hyväksyi	
  projek9suunnitelman	
  
  4-­‐2010	
  
•  Projek9päällikkö	
  aloiU	
  1.6.2010	
  
Toiminta	
  ja	
  kesto	
  	
  
•  Oma	
  roolini:	
  toimin	
  projek9ssa	
  projek9päällikkönä,	
  
  tehtävänä	
  koordinoida	
  verkkopedagogiikan	
  hankkeita	
  
  Edupolissa	
  
•  Projek3ryhmä:	
  Projek9ryhmänä	
  toimi	
  aluksi	
  
  Verkkopedagogiikan	
  ohjausryhmä,	
  1.6.2011	
  läh9en	
  
  ohjausryhmä	
  laajeni	
  esityksestäni	
  Verkkopedagogiikan	
  
  kehiPämis9imiksi	
  kun	
  siihen	
  yhdisteUin	
  Tieto-­‐	
  ja	
  
  vies9ntätekniikan	
  opetuskäytön	
  ryhmä	
  sekä	
  
  oppimisympäristö	
  eStudion	
  kehitysryhmä.	
  
  Projek9ryhmässä	
  toimii	
  11	
  henkilöä.	
  
  Projek9	
  alkoi	
  1.6.2010	
  
  Projek9	
  pääPyy	
  31.12.2013	
  
Projek9ryhmä	
  
•  Ensi	
  alkuun	
  projek9lla	
  oli	
  oma	
  ohjausryhmä,	
  
  joka	
  koostui	
  eri	
  toimialojen	
  ja	
  9imien	
  
  ’ak9visteista’	
  
•  Myöhemmin	
  projek9n	
  vastuulle	
  aseteUin	
  
  myös	
  oppilaitoksen	
  TIEVIE-­‐ohjelma	
  sekä	
  
  eStudion	
  kehiPäminen	
  (kolme	
  eri	
  
  kehiPämisryhmää	
  yhdisteUin)	
  
•  Toimii	
  Osaamispalvelu9imin	
  alaisuudessa	
  
Tausta	
  
•  Projek9n	
  asePaminen	
  liiPyi	
  erityises9	
  
  amma9llisen	
  aikuiskoulutuksen	
  
  rahoitus9lanteeseen	
  ja	
  Edupoliin	
  paikallisena	
  
  toimijana	
  Itä-­‐Uudellamaalla	
  
•  Verkkopedagogisilla	
  ratkaisulla	
  parannetaan	
  
  koulutuspalvelujen	
  saavutePavuuPa	
  
•  LiiPyi	
  myös	
  Edupolille	
  myönnePyyn	
  työelämän	
  
  kehiPämistehtävään	
  (TYKE)	
  
TeoreeUnen	
  viitekehys	
  
•  Monimuoto-­‐opetuksesta	
  Blended	
  learning-­‐
  konsep9in	
  
•  Yhteisöllinen	
  oppiminen	
  
•  Mobiilioppiminen	
  ja	
  learning-­‐on-­‐demand	
  
•  Elinikäisen	
  oppimisen	
  ideologia	
  
•  Vrt.	
  Edupolin	
  verkkopedagoginen	
  ohjelma	
  
Edupolin	
  strategiassa	
  


   Vuoteen	
  2013	
  mennessä	
  
”Verkko-­‐opistoa	
  hyödyntävät	
  koulutukset	
  ja	
  
 palvelut	
  muodostavat	
  25	
  %	
  liikevaihdosta.”	
  
Projek9n	
  tavoiPeet	
  
•  Edupolin	
  strategiasta	
  johdetut	
  tavoiPeet	
  
•  Luoda	
  hyviä	
  käytänteitä	
  ja	
  toimintamalleja	
  
  verkkopedagogiikan	
  soveltamiseksi	
  Edupolin	
  
  koulutuskonsep9ssa	
  
•  JalkauPaa	
  käytänteet	
  siten	
  ePä	
  
  opetushenkilöstö	
  osaa	
  valita	
  ja	
  soveltaa	
  
  oikeita	
  menetelmiä	
  
•  Lisätä	
  koulutuksien	
  saavutePavuuPa	
  
Kohderyhmä	
  
•  Pääkohderyhmänä	
  on	
  Edupolin	
  opiskelijat	
  (n.	
  
  7000	
  opiskelijaa/vuosi),	
  jotka	
  ovat	
  	
  
  –  Aikuisopiskelijoita,	
  20	
  –	
  63	
  –vuo9aita	
  
  –  Edustavat	
  yli	
  60	
  eri	
  kansallisuuPa	
  
  –  PK-­‐yrityksiä	
  
•  Kohderyhmänä	
  myös	
  talon	
  opetushenkilöstö	
  
Toteutus	
  ja	
  aikataulu	
  
2010	
  
•  Teknologiahankinnat	
  (mm.	
  Adobe	
  Connect,	
  Second	
  Life,	
  some-­‐alustat)	
  
•  PiloUhankkeiden	
  käynnistys	
  (verkkomerkonomi)	
  
•  TiVi-­‐Passi-­‐koulutus	
  koko	
  henkilökunnalle	
  
•  Verkkopedagogiikan	
  ohjelman	
  laa9minen	
  manifes9ksi	
  ja	
  toimintasuunnitelmaksi	
  
•  TieVie-­‐ohjelman	
  päiviPäminen	
  
2011	
  
•  TiViSoMe-­‐koulutukset	
  ja	
  teknologioiden	
  jalkautus	
  
•  Uudet	
  verkkokoulutukset	
  (matkailu,	
  merkonomit)	
  
•  Mukaan	
  Mobiilis9-­‐hankkeeseen	
  (ESR)	
  
2012	
  
•  Kuntayhtymän	
  verkko-­‐opiston	
  konsep9n	
  mallinnus	
  
•  Rahoitushaut,	
  esim.	
  OPH,	
  TYKE	
  
•  Edupolin	
  verkkopedagogiikan	
  ohjelman	
  päivitys	
  
•  eStudion	
  uudistustyöt	
  
2013	
  
•  Vakiintuminen	
  
•  Projek9n	
  pääPäminen	
  ja	
  tuloksien	
  raportoin9	
  
Ongelmia	
  ja	
  riskejä	
  
•  KouluPajien	
  ’nappulakauhu’	
  saa	
  joskus	
  varsin	
  
  suuret	
  miPasuhteet,	
  joten	
  välillä	
  pitää	
  toimia	
  
  verkkopedagogiikan	
  ’evankelistana’	
  
•  Toimiminen	
  joustavas9	
  eri	
  toimialojen	
  ja	
  
  9imien	
  kanssa	
  vaa9si	
  selkeän	
  aseman	
  
•  Taloudelliset	
  suhdanteet	
  saaPavat	
  heikentää	
  
  kehitystä	
  
Toimenpiteet	
  
•  Hankkia	
  Edupolin	
  käyPöön	
  hyväksi	
  havaiPuja	
  menetelmiä	
  ja	
  
  teknologioita	
  verkkopedagogiikan	
  alalla	
  
•  Yhteisöllisen	
  median	
  keinojen	
  soveltaminen	
  pedagogiikassa	
  
•  Menetelmien	
  fasilitoin9	
  ja	
  koulutus	
  opetushenkilöstölle	
  
•  VaikuPaa	
  ak9ivises9	
  siten,	
  ePä	
  verkkopedagogiikan	
  
  menetelmät	
  otetaan	
  huomioon	
  talon	
  
  koulutussuunniPelussa	
  
•  Asiaan	
  liiPyvien	
  suunnitelmien	
  ja	
  kannanoPojen	
  laa9minen	
  
•  Tieto-­‐	
  ja	
  vies9ntätekniikan	
  opetuskäytön	
  edistäminen	
  
•  	
  eStudio-­‐oppimisalustan	
  kehiPäminen	
  
Resurssit	
  
•  Verkkopedagogiikan	
  koordinaaPori/
  projek9päällikkö	
  
•  Verkkopedagogiikan	
  kehiPämis9imin	
  jäsenet	
  
•  Verkko-­‐oppimisympäristö	
  eStudion	
  
  webmaster	
  ja	
  webasiantun9ja	
  
•  Vuositason	
  budjeU	
  noin	
  70	
  000	
  eur	
  (sis.	
  
  palkat,	
  laiPeet	
  ja	
  ohjelmien	
  lisenssimaksut)	
  
Tuloksia/mitä	
  menossa	
  juuri	
  nyt?	
  
•  Like:	
  Verkkomerkkujen	
  2.	
  ( ja	
  3.)	
  vuosikerta	
  	
  
•  Kimara:	
  Matkailualan	
  perustutkinto	
  alkanut	
  9/2011,	
  toinen	
  
  toteutus	
  alkamassa	
  1/2012	
  
•  Joko:	
  TuotekehiPäjän	
  EAT:n	
  some-­‐painoPeinen	
  osuus	
  (Second	
  
  Life	
  +	
  muu	
  sometyöskentely)	
  
•  Sote:	
  Koulunkäyn9avustajan	
  AT	
  
•  Monia	
  sisältöprojekteja	
  (ympäristö,	
  kielet,	
  yriPäjyys)	
  
•  Verkko-­‐ohjauksen	
  mallintaminen/oppimisvalmentajat	
  
•  Verkkopedagogisen	
  ohjelman	
  päivitys	
  
•  Kuntayhtymän	
  Verkko-­‐opiston	
  konsep9n	
  mallinnus	
  
•  MobiilinäyPöjen	
  mallinnus:	
  Mobiilis9-­‐hanke	
  (ESR	
  2011-­‐2013)	
  
Toimenpiteitä	
  
•  Adobe	
  Connect	
  Pro-­‐järjestelmän	
  
  hyödyntäminen	
  opetuskäytössä:	
  jalkauPaminen	
  
  opetushenkilöstölle	
  
•  Mallintaminen:	
  mitä,	
  miten	
  ja	
  miksi	
  
•  AjaPelutapojen	
  muuPaminen	
  ja	
  uusien	
  
  ajatusten	
  jalkauPaminen	
  
Seuranta	
  ja	
  arvioin9	
  
•  Ohjausryhmänä	
  toimii	
  Verkkopedagogiikan	
  
  kehiPämis9imi	
  
•  Tiimi	
  raportoi	
  Osaamispalvelu9imille	
  ja	
  
  oppilaitoksen	
  JORYlle	
  
•  Projek9päällikkö	
  toimii	
  ICT-­‐9imissa	
  
•  Toiminta	
  on	
  kytkePy	
  myös	
  laatujärjestelmään	
  
  (EFQM)	
  
Tiedotus	
  ja	
  tulosten	
  leviPäminen	
  
•   Oppilaitoksen	
  ja	
  kuntayhtymän	
  intranet	
  
•   Edupolin	
  www-­‐sivut	
  
•   Prosome-­‐ryhmä	
  
•   Henkilöstön	
  TiViSoMe-­‐koulutukset	
  
•   Maanantai-­‐infot	
  
Mitä	
  tekisin	
  toisin?	
  
•  Projek9	
  on	
  vielä	
  käynnissä	
  joten	
  
  korjausliikkeitä	
  on	
  mahdollista	
  tehdä,	
  toiminta	
  
  on	
  ollut	
  koko	
  ajan	
  itera9ivista	
  
•  AloiPaisin	
  vastaavan	
  hankkeen	
  ehkä	
  vähän	
  
  ärhäkkäämmin	
  talon	
  sisällä	
  
•  MieUsin	
  vielä	
  selkeämpiä	
  piloUhankkeita	
  
•  Vieläkin	
  yksinkertaisempi	
  konsep9	
  
Kopro ari rapo_20012012
Projek9suunnitelma	
  
•  Verkkopedagoginen	
  ohjelma	
  +	
  vuosiPaiset	
  
  toimintasuunnitelmat	
  


 Projek3dokumentaa3o	
  
 Projek9suunnitelma	
  –	
  verkkopedagoginen	
  
 ohjelma	
  (‘manifes9’)	
  
 Toimintasuunnitelma	
  (vuosiPaiset)	
  
 Projek9ryhmän	
  kokoonpano	
  +	
  pöytäkirjoja	
  
 Projek9esiPeet	
  
Maailma	
  muuPuu	
  taustalla	
  
•  Sosiaalisen	
  median	
  voiPokulku	
  2000-­‐luvulla	
  
•  Luovan	
  luokan	
  esiinmarssi	
  (R.	
  Florida)	
  
•  Tietoyhteiskuntakehitys	
  yleensäkin:	
  9etointensiivinen	
  työ	
  
•  Tulevaisuudentutkimus:	
  ubiikkiyhteiskunta	
  ja	
  siihen	
  
  liiPyvät	
  odotukset	
  
•  Learning-­‐on-­‐demand:	
  tarjotaan	
  koulutussisältöjä	
  
  joustavas9,	
  ajasta	
  ja	
  paikasta	
  riippumaPa	
  (podcast,	
  rss	
  
  jne)	
  	
  vaihtoehtoiset	
  oppimispolut	
  
•  Personal	
  learning	
  environments	
  PLE	
  
•  Globalisaa9o	
  
Vanhoja	
  temppuja…	
  
•  eStudio	
  on	
  vielä	
  ’iskussa’	
  
•  Sitä	
  tulee	
  kuitenkin	
  edelleen	
  kehiPää	
  ja	
  
  ajanmukaistaa:	
  PLE,	
  personal	
  learning	
  
  environment	
  
•  Monimuoto-­‐opetus	
  ei	
  toiminnallises9	
  
  vanhentunut,	
  käsiPeenä	
  ehkä?	
  Mikä	
  9lalle…
  yhteisöllinen	
  oppiminen,	
  blended	
  learning?	
  
…ja	
  uusia	
  menetelmiä	
  
•  On	
  syytä	
  oPaa	
  käyPöön	
  uusia	
  
  ennakkoluuloPomia	
  menetelmiä	
  ja	
  teknisiä	
  
  ratkaisuja,	
  esim.	
  sosiaalisen	
  median	
  
  toimintatavat	
  
•  Kokeileminen	
  ei	
  välPämäPä	
  aiheuta	
  suuria	
  
  kustannuksia,	
  muPa	
  kokeiluista	
  voi	
  syntyä	
  
  tärkeitä	
  pedagogisia	
  innovaa9oita	
  
•  Ei	
  kokeilua	
  kokeilun	
  vuoksi,	
  vaan	
  etsitään	
  hyvien	
  
  käytäntöjä	
  
Kilpailija9lanne	
  
•  SOME-­‐asiat	
  on	
  yleises9	
  9edostePu	
  
  aikuiskoulutuskeskusten	
  piirissä	
  
•  Kokeiluja	
  on	
  toteutePu	
  ja	
  kokemuksia	
  saatu	
  
•  Tietoa	
  vaihdetaan	
  ja	
  benchmarkataan	
  
•  Kilpailun	
  9lalle	
  tullut	
  yhteistyötä	
  
•  Suvereenit	
  toimijat	
  eroPuvat	
  joukosta	
  
Summa	
  summarum	
  
•  Edupolin	
  tulee	
  asemoitua	
  verkkopedagogiikan	
  
  kannalta	
  suvereeniksi	
  toimijaksi	
  
•  Rohkeita	
  avauksia	
  on	
  syytä	
  tehdä	
  vaikka	
  alussa	
  
  tuntuisikin	
  epävarmalta	
  
•  Vaa9i	
  paljon	
  juurrutustyötä,	
  muPa	
  innostusta	
  
  tuntuu	
  olevan	
  
•  Resep9nä	
  video-­‐opetusjärjestelmien	
  
  hyödyntäminen,	
  mul9medialliset	
  sisällöt	
  ja	
  
  yhteisöllisen	
  median	
  keinot	
  
•  Edupoli	
  verkko-­‐opetuksen	
  ykköspaikaksi!	
  
Edupolin	
  verkkopedagogiikka	
  on	
  
•  Jotain	
  uuPa,	
  jotain	
  vanhaa,	
  jotain	
  varastePua,	
  
  jotain	
  punaista	
  
•  Ennen	
  kaikkea	
  tarkoituksenmukainen	
  
  kombinaa9o	
  erityyppisille	
  toteutuksille	
  
•  Tekniset	
  välineet	
  valitaan	
  pedagogisen	
  
  toteutuksen	
  mukaan	
  
•  Edupoli	
  hankkii	
  keskitetys9	
  työkalut,	
  jotka	
  
  toteuPajat	
  oPavat	
  käyPöön	
  
Edupolin	
  verkkopedagogiikka	
  on	
  
•  Ei	
  ole	
  olemassa	
  yhtä	
  tapaa	
  tehdä	
  
  verkkototeutusta	
  
•  Tietopankki	
  +	
  oppimistehtävät	
  +	
  video-­‐opetus	
  
  (synkroninen)	
  +	
  muut	
  verkkointensiivit	
  
  (asynkroninen)	
  
•  Olennaista	
  kouluPajan	
  läsnäolo	
  
•  Verkko-­‐opetus	
  ei	
  vähennä	
  opePajan	
  työtä	
  
•  SOME-­‐palvelut	
  mukaan	
  luovassa	
  hengessä	
  
•  Kaikkea	
  voi	
  kokeilla!	
  
Se	
  ei	
  ole	
  
•  Sitä	
  ePä	
  laitetaan	
  aineistot,	
  tehtävät	
  ja	
  linkit	
  
  verkkoon	
  
•  Tiedon	
  panPaamista	
  itsellä	
  ja	
  omassa	
  9imissä:	
  
  yhteistyötä	
  yli	
  9imi-­‐	
  ja	
  toimialarajojen,	
  CC-­‐
  lisenssit	
  käyPöön	
  
Oldskool:	
  monimuoto-­‐opetus	
  
•  Monimuoto-­‐opetus	
  tarkoiPaa	
  opetusta,	
  jossa	
  opetus	
  
  tapahtuu	
  osiPain	
  kasvokkain	
  ja	
  osiPain	
  etäopetuksen	
  keinoin.	
  
  Monimuoto-­‐opetus	
  voi	
  sisältää	
  lähiopetusta,	
  etäopetusta	
  sekä	
  
  itsenäistä	
  opiskelua.	
  Monimuoto-­‐opetuksessa	
  opetuksessa	
  
  pyritään	
  monimuotoisuuteen,	
  esimerkiksi	
  opetus	
  voi	
  olla	
  
  myös	
  luokka-­‐,	
  verkko-­‐,	
  luento-­‐,	
  ryhmä-­‐,	
  lähi-­‐	
  sekä	
  etäopetusta.	
  
  Monimuoto-­‐opetuksessa	
  lähiopetus	
  voi	
  muuPua	
  ensisijaises9	
  
  tarkastuspisteiksi	
  tai	
  9edotus-­‐,	
  kysely-­‐	
  ja	
  palaute9laisuuksiksi.	
  
  Nykyisin	
  myös	
  lähiopetus9laisuudet	
  voidaan	
  järjestää	
  
  videoneuvoPeluina,	
  jos	
  oppijat	
  ovat	
  eri	
  paikkakunnilla.	
  
Uusi	
  vaihde:	
  Blended	
  learning	
  
•  Blended	
  learning	
  =	
  sulautuva	
  oppiminen	
  =	
  
  Oppimisympäristön	
  sulaPaminen	
  tarkoiPaa	
  
  esimerkiksi	
  sitä,	
  ePä	
  luokkahuone	
  ja	
  
  virtuaalinen	
  oppimisympäristö	
  sulautetaan	
  
  yhdeksi	
  kokonaisuudeksi,	
  jossa	
  oppiminen	
  
  tapahtuu.	
  Usein	
  opetuksen	
  sulauPaminen	
  
  tarkoiPaa,	
  ePä	
  sulautetaan	
  synkronista	
  ja	
  
  asynkronista	
  opetusta.	
  
 hPp://fi.wikipedia.org/wiki/Sulautuva_oppiminen	
  	
  
Pilvioppiminen	
  
•  Cloud	
  learning	
  
•  hPp://www.slideshare.net/infe/cloud-­‐
  learning-­‐pilvioppiminen	
  
Blended	
  learning	
  


       F2F	
  -­‐oppiminen	
  
Omatah9nen	
  	
          Yhteisöllinen	
  
itseopiskelu	
          9edonrakentelu	
  
 verkossa	
             verkossa	
  
Blended	
  learning	
  vs.	
  monimuoto-­‐
         oppiminen	
  
 “Sosiaalisen	
  median	
  myötä	
  9edon	
  ja	
  informaa9on	
  
  määrä	
  on	
  kasvanut	
  räjähdysmäises9.	
  Tietoa	
  on	
  
 saatavilla	
  monilta	
  kanavilta	
  jopa	
  ähkyyn	
  saakka.	
  
 Tietojärjestelmät	
  sulautuvat	
  osaksi	
  jokapäiväisiä	
  
 toimintoja	
  ja	
  verkkoympäristöt	
  vakiintuvat	
  osaksi	
  
 arkeamme.	
  Oppimista	
  ei	
  sen	
  vuoksi	
  voi	
  rajoiPaa	
  
enää	
  vain	
  yhteen	
  paikaan,	
  vaan	
  oppimista	
  tapahtuu	
  
   eri	
  ympäristöissä	
  ja	
  eri	
  aikoina	
  läpi	
  elämän.	
  
  Oppimisen	
  ympäristöt	
  sulautuvat.”	
  (Wikipedia	
  
                2011)	
  
1 de 33

Recomendados

Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011 por
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Ari Rapo
233 visualizações12 slides
Mita on edupolin_verkkopeda por
Mita on edupolin_verkkopedaMita on edupolin_verkkopeda
Mita on edupolin_verkkopedaAri Rapo
405 visualizações14 slides
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh... por
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Suomen eOppimiskeskus ry
716 visualizações41 slides
SeOppi 2/2015 por
SeOppi 2/2015SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K visualizações28 slides
SeOppi 1|2016 por
SeOppi 1|2016SeOppi 1|2016
SeOppi 1|2016Suomen eOppimiskeskus ry
1.3K visualizações32 slides
Tvt terveystiedon opetuksessa por
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa Matleena Laakso
584 visualizações76 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen por
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSanna Brauer
869 visualizações67 slides
OpixProject por
OpixProjectOpixProject
OpixProjectLiisa Auer
230 visualizações12 slides
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20 por
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20Matleena Laakso
349 visualizações27 slides
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Matleena Laakso
525 visualizações63 slides
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008 por
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008Osku Kiri
375 visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen por Sanna Brauer
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sanna Brauer869 visualizações
OpixProject por Liisa Auer
OpixProjectOpixProject
OpixProject
Liisa Auer230 visualizações
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20 por Matleena Laakso
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Matleena Laakso349 visualizações
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso525 visualizações
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008 por Osku Kiri
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008
Osku Kiri375 visualizações
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet por Matleena Laakso
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Matleena Laakso253 visualizações
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento por Ville Manninen
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Ville Manninen309 visualizações
Uudistuva opettajuus por Anu Pruikkonen
Uudistuva opettajuusUudistuva opettajuus
Uudistuva opettajuus
Anu Pruikkonen927 visualizações
Asiaa etäopetuksesta por Antti Huttunen
Asiaa etäopetuksestaAsiaa etäopetuksesta
Asiaa etäopetuksesta
Antti Huttunen493 visualizações
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa por Eija Kalliala
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessaVerkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa
Eija Kalliala378 visualizações
Opeka ITK2013-teemaseminaari por Raisa Valtaoja
Opeka ITK2013-teemaseminaariOpeka ITK2013-teemaseminaari
Opeka ITK2013-teemaseminaari
Raisa Valtaoja605 visualizações
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa por Eija Kalliala
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessaKokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Eija Kalliala1.4K visualizações
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op) por Suomen eOppimiskeskus ry
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)
Suomen eOppimiskeskus ry793 visualizações
Stadin ammattiopiston lukuvuoden aloitus: teknologiatuettua oppimista ja opet... por Jari Laru
Stadin ammattiopiston lukuvuoden aloitus: teknologiatuettua oppimista ja opet...Stadin ammattiopiston lukuvuoden aloitus: teknologiatuettua oppimista ja opet...
Stadin ammattiopiston lukuvuoden aloitus: teknologiatuettua oppimista ja opet...
Jari Laru1.3K visualizações
Pedagogin digitystä 9.2.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21
Matleena Laakso208 visualizações
03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk por Taivassalo Minna
03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk
03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk
Taivassalo Minna778 visualizações
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15 por Matleena Laakso
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Matleena Laakso3.1K visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações
Mikä on eTwinning ? por Pasi Siltakorpi
Mikä on eTwinning ?Mikä on eTwinning ?
Mikä on eTwinning ?
Pasi Siltakorpi385 visualizações

Destaque

Some palveluita opetuksen tukena por
Some palveluita opetuksen tukenaSome palveluita opetuksen tukena
Some palveluita opetuksen tukenaAri Rapo
1.8K visualizações35 slides
Edupolin verkko opiston-konsepti por
Edupolin verkko opiston-konseptiEdupolin verkko opiston-konsepti
Edupolin verkko opiston-konseptiAri Rapo
417 visualizações11 slides
Photodiary as a reflection method por
Photodiary as a reflection methodPhotodiary as a reflection method
Photodiary as a reflection methodAri Rapo
930 visualizações13 slides
Voimaa verkostosta por
Voimaa verkostostaVoimaa verkostosta
Voimaa verkostostaAri Rapo
219 visualizações9 slides
Gamedun tilannekatsaus 130513 por
Gamedun tilannekatsaus 130513Gamedun tilannekatsaus 130513
Gamedun tilannekatsaus 130513Ari Rapo
419 visualizações10 slides
Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista? por
Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?
Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?Ari Rapo
1.1K visualizações21 slides

Destaque(19)

Some palveluita opetuksen tukena por Ari Rapo
Some palveluita opetuksen tukenaSome palveluita opetuksen tukena
Some palveluita opetuksen tukena
Ari Rapo1.8K visualizações
Edupolin verkko opiston-konsepti por Ari Rapo
Edupolin verkko opiston-konseptiEdupolin verkko opiston-konsepti
Edupolin verkko opiston-konsepti
Ari Rapo417 visualizações
Photodiary as a reflection method por Ari Rapo
Photodiary as a reflection methodPhotodiary as a reflection method
Photodiary as a reflection method
Ari Rapo930 visualizações
Voimaa verkostosta por Ari Rapo
Voimaa verkostostaVoimaa verkostosta
Voimaa verkostosta
Ari Rapo219 visualizações
Gamedun tilannekatsaus 130513 por Ari Rapo
Gamedun tilannekatsaus 130513Gamedun tilannekatsaus 130513
Gamedun tilannekatsaus 130513
Ari Rapo419 visualizações
Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista? por Ari Rapo
Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?
Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?
Ari Rapo1.1K visualizações
Ingress-perusteet por Ari Rapo
Ingress-perusteetIngress-perusteet
Ingress-perusteet
Ari Rapo2.9K visualizações
O365 Pilvessä por Ari Rapo
O365 PilvessäO365 Pilvessä
O365 Pilvessä
Ari Rapo3.3K visualizações
Valokuvapaivakirjan taustoja 2013 por Ari Rapo
Valokuvapaivakirjan taustoja 2013Valokuvapaivakirjan taustoja 2013
Valokuvapaivakirjan taustoja 2013
Ari Rapo2K visualizações
Lyhyt johdatus valokuvapäiväkirja-menetelmään por Ari Rapo
Lyhyt johdatus valokuvapäiväkirja-menetelmäänLyhyt johdatus valokuvapäiväkirja-menetelmään
Lyhyt johdatus valokuvapäiväkirja-menetelmään
Ari Rapo2.3K visualizações
Valokuva ja luovuus por Ari Rapo
Valokuva ja luovuusValokuva ja luovuus
Valokuva ja luovuus
Ari Rapo1.6K visualizações
Taskuopisto – Pocket College por Ari Rapo
Taskuopisto – Pocket CollegeTaskuopisto – Pocket College
Taskuopisto – Pocket College
Ari Rapo478 visualizações
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunki por Ari Rapo
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunkiSosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunki
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunki
Ari Rapo840 visualizações
Cityoppaan mobiilit työkalut por Ari Rapo
Cityoppaan mobiilit työkalutCityoppaan mobiilit työkalut
Cityoppaan mobiilit työkalut
Ari Rapo632 visualizações
Instagram työkaluna por Ari Rapo
Instagram työkalunaInstagram työkaluna
Instagram työkaluna
Ari Rapo985 visualizações
Anjalan mysteeri por Ari Rapo
Anjalan mysteeriAnjalan mysteeri
Anjalan mysteeri
Ari Rapo1.2K visualizações
KSAO pelikoulutus 2013 por Ari Rapo
KSAO pelikoulutus 2013KSAO pelikoulutus 2013
KSAO pelikoulutus 2013
Ari Rapo793 visualizações
Somea Kouvolan esimiehille por Ari Rapo
Somea Kouvolan esimiehilleSomea Kouvolan esimiehille
Somea Kouvolan esimiehille
Ari Rapo1K visualizações
Myytteja tvt pedasta por Ari Rapo
Myytteja tvt pedastaMyytteja tvt pedasta
Myytteja tvt pedasta
Ari Rapo1.3K visualizações

Similar a Kopro ari rapo_20012012

Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013 por
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013Matleena Laakso
1.8K visualizações36 slides
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot por
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotEija Kalliala
1K visualizações23 slides
Suomen verkko opisto.educa.2012 por
Suomen verkko opisto.educa.2012Suomen verkko opisto.educa.2012
Suomen verkko opisto.educa.2012SuomenVerkko-Opisto
321 visualizações9 slides
PAOK-verkoston hyvät käytännöt por
PAOK-verkoston hyvät käytännötPAOK-verkoston hyvät käytännöt
PAOK-verkoston hyvät käytännötRiikka Lehto (Vanninen)
533 visualizações25 slides
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing por
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingMatleena Laakso
1.2K visualizações43 slides
Sosiaalinen media koulussa por
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaHarto Pönkä
1.8K visualizações33 slides

Similar a Kopro ari rapo_20012012(20)

Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013 por Matleena Laakso
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
Matleena Laakso1.8K visualizações
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot por Eija Kalliala
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Eija Kalliala1K visualizações
Suomen verkko opisto.educa.2012 por SuomenVerkko-Opisto
Suomen verkko opisto.educa.2012Suomen verkko opisto.educa.2012
Suomen verkko opisto.educa.2012
SuomenVerkko-Opisto321 visualizações
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing por Matleena Laakso
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
Matleena Laakso1.2K visualizações
Sosiaalinen media koulussa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K visualizações
Pedagoginen piristusruiske 081014 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014
Matleena Laakso1K visualizações
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017 por Matleena Laakso
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Matleena Laakso614 visualizações
Tiimit@innopaja por Antti Huttunen
Tiimit@innopajaTiimit@innopaja
Tiimit@innopaja
Antti Huttunen204 visualizações
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa por Tjiltanen
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossaSosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Tjiltanen4.3K visualizações
Eu kiesi eun ja e_twinning esittely por Pekka Ollikainen
Eu kiesi eun ja e_twinning esittelyEu kiesi eun ja e_twinning esittely
Eu kiesi eun ja e_twinning esittely
Pekka Ollikainen288 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 visualizações
Pedagogin digitystä 26.1.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 26.1.23Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23
Matleena Laakso51 visualizações
Verkotut projektiesittely por Pentti Impiö
Verkotut projektiesittelyVerkotut projektiesittely
Verkotut projektiesittely
Pentti Impiö283 visualizações
Digiopus luento 1 por Anne Rongas
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
Anne Rongas315 visualizações
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus por Pekka Mertala
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusTVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
Pekka Mertala501 visualizações
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä por Tekniikan akateemiset TEK
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässäTyöelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Tekniikan akateemiset TEK520 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Matleena Laakso751 visualizações
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16 por Matleena Laakso
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16Tvt-taitojen osaaja 1.4.16
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16
Matleena Laakso358 visualizações
Verkko-opetus ja sosiaalinen media por Eija Kalliala
Verkko-opetus ja sosiaalinen mediaVerkko-opetus ja sosiaalinen media
Verkko-opetus ja sosiaalinen media
Eija Kalliala1.4K visualizações

Mais de Ari Rapo

Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön por
Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhönLisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön
Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhönAri Rapo
191 visualizações18 slides
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet por
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudetDigitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudetAri Rapo
388 visualizações8 slides
ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa por
ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaaICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa
ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaaAri Rapo
2.2K visualizações58 slides
Cameraphoneart 2011 por
Cameraphoneart 2011Cameraphoneart 2011
Cameraphoneart 2011Ari Rapo
336 visualizações12 slides
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt por
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.pptPedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.pptAri Rapo
957 visualizações9 slides
Tehoa myyntiin keuke_19102011 por
Tehoa myyntiin keuke_19102011Tehoa myyntiin keuke_19102011
Tehoa myyntiin keuke_19102011Ari Rapo
408 visualizações10 slides

Mais de Ari Rapo(7)

Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön por Ari Rapo
Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhönLisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön
Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön
Ari Rapo191 visualizações
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet por Ari Rapo
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudetDigitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet
Ari Rapo388 visualizações
ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa por Ari Rapo
ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaaICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa
ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa
Ari Rapo2.2K visualizações
Cameraphoneart 2011 por Ari Rapo
Cameraphoneart 2011Cameraphoneart 2011
Cameraphoneart 2011
Ari Rapo336 visualizações
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt por Ari Rapo
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.pptPedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
Ari Rapo957 visualizações
Tehoa myyntiin keuke_19102011 por Ari Rapo
Tehoa myyntiin keuke_19102011Tehoa myyntiin keuke_19102011
Tehoa myyntiin keuke_19102011
Ari Rapo408 visualizações
Oppiminen ja tyo_verkossa por Ari Rapo
Oppiminen ja tyo_verkossaOppiminen ja tyo_verkossa
Oppiminen ja tyo_verkossa
Ari Rapo344 visualizações

Kopro ari rapo_20012012

 • 1. CASE:  Edupolin   verkkopedagogiikan   kehitysprojek9  2010  –  2013   Kopro  –  koulutusprojek9t   Oulun  yliopisto,  Kasvatus9eteellinen  9edekunta/EDUTOOL  2012   Ari  Rapo    
 • 2. Projek9n  nimi  ja  taustaorganisaa9o   •  Edupolin  (Itä-­‐Uudenmaan   koulutuskuntayhtymä,  liikelaitos  Edupoli)   Verkkopedagogiikan  kehi.ämisprojek3   •  Verkko-­‐opisto-­‐konsep9n  määriPely   •  Edupolin  JORY  hyväksyi  projek9suunnitelman   4-­‐2010   •  Projek9päällikkö  aloiU  1.6.2010  
 • 3. Toiminta  ja  kesto     •  Oma  roolini:  toimin  projek9ssa  projek9päällikkönä,   tehtävänä  koordinoida  verkkopedagogiikan  hankkeita   Edupolissa   •  Projek3ryhmä:  Projek9ryhmänä  toimi  aluksi   Verkkopedagogiikan  ohjausryhmä,  1.6.2011  läh9en   ohjausryhmä  laajeni  esityksestäni  Verkkopedagogiikan   kehiPämis9imiksi  kun  siihen  yhdisteUin  Tieto-­‐  ja   vies9ntätekniikan  opetuskäytön  ryhmä  sekä   oppimisympäristö  eStudion  kehitysryhmä.   Projek9ryhmässä  toimii  11  henkilöä.   Projek9  alkoi  1.6.2010   Projek9  pääPyy  31.12.2013  
 • 4. Projek9ryhmä   •  Ensi  alkuun  projek9lla  oli  oma  ohjausryhmä,   joka  koostui  eri  toimialojen  ja  9imien   ’ak9visteista’   •  Myöhemmin  projek9n  vastuulle  aseteUin   myös  oppilaitoksen  TIEVIE-­‐ohjelma  sekä   eStudion  kehiPäminen  (kolme  eri   kehiPämisryhmää  yhdisteUin)   •  Toimii  Osaamispalvelu9imin  alaisuudessa  
 • 5. Tausta   •  Projek9n  asePaminen  liiPyi  erityises9   amma9llisen  aikuiskoulutuksen   rahoitus9lanteeseen  ja  Edupoliin  paikallisena   toimijana  Itä-­‐Uudellamaalla   •  Verkkopedagogisilla  ratkaisulla  parannetaan   koulutuspalvelujen  saavutePavuuPa   •  LiiPyi  myös  Edupolille  myönnePyyn  työelämän   kehiPämistehtävään  (TYKE)  
 • 6. TeoreeUnen  viitekehys   •  Monimuoto-­‐opetuksesta  Blended  learning-­‐ konsep9in   •  Yhteisöllinen  oppiminen   •  Mobiilioppiminen  ja  learning-­‐on-­‐demand   •  Elinikäisen  oppimisen  ideologia   •  Vrt.  Edupolin  verkkopedagoginen  ohjelma  
 • 7. Edupolin  strategiassa   Vuoteen  2013  mennessä   ”Verkko-­‐opistoa  hyödyntävät  koulutukset  ja   palvelut  muodostavat  25  %  liikevaihdosta.”  
 • 8. Projek9n  tavoiPeet   •  Edupolin  strategiasta  johdetut  tavoiPeet   •  Luoda  hyviä  käytänteitä  ja  toimintamalleja   verkkopedagogiikan  soveltamiseksi  Edupolin   koulutuskonsep9ssa   •  JalkauPaa  käytänteet  siten  ePä   opetushenkilöstö  osaa  valita  ja  soveltaa   oikeita  menetelmiä   •  Lisätä  koulutuksien  saavutePavuuPa  
 • 9. Kohderyhmä   •  Pääkohderyhmänä  on  Edupolin  opiskelijat  (n.   7000  opiskelijaa/vuosi),  jotka  ovat     –  Aikuisopiskelijoita,  20  –  63  –vuo9aita   –  Edustavat  yli  60  eri  kansallisuuPa   –  PK-­‐yrityksiä   •  Kohderyhmänä  myös  talon  opetushenkilöstö  
 • 10. Toteutus  ja  aikataulu   2010   •  Teknologiahankinnat  (mm.  Adobe  Connect,  Second  Life,  some-­‐alustat)   •  PiloUhankkeiden  käynnistys  (verkkomerkonomi)   •  TiVi-­‐Passi-­‐koulutus  koko  henkilökunnalle   •  Verkkopedagogiikan  ohjelman  laa9minen  manifes9ksi  ja  toimintasuunnitelmaksi   •  TieVie-­‐ohjelman  päiviPäminen   2011   •  TiViSoMe-­‐koulutukset  ja  teknologioiden  jalkautus   •  Uudet  verkkokoulutukset  (matkailu,  merkonomit)   •  Mukaan  Mobiilis9-­‐hankkeeseen  (ESR)   2012   •  Kuntayhtymän  verkko-­‐opiston  konsep9n  mallinnus   •  Rahoitushaut,  esim.  OPH,  TYKE   •  Edupolin  verkkopedagogiikan  ohjelman  päivitys   •  eStudion  uudistustyöt   2013   •  Vakiintuminen   •  Projek9n  pääPäminen  ja  tuloksien  raportoin9  
 • 11. Ongelmia  ja  riskejä   •  KouluPajien  ’nappulakauhu’  saa  joskus  varsin   suuret  miPasuhteet,  joten  välillä  pitää  toimia   verkkopedagogiikan  ’evankelistana’   •  Toimiminen  joustavas9  eri  toimialojen  ja   9imien  kanssa  vaa9si  selkeän  aseman   •  Taloudelliset  suhdanteet  saaPavat  heikentää   kehitystä  
 • 12. Toimenpiteet   •  Hankkia  Edupolin  käyPöön  hyväksi  havaiPuja  menetelmiä  ja   teknologioita  verkkopedagogiikan  alalla   •  Yhteisöllisen  median  keinojen  soveltaminen  pedagogiikassa   •  Menetelmien  fasilitoin9  ja  koulutus  opetushenkilöstölle   •  VaikuPaa  ak9ivises9  siten,  ePä  verkkopedagogiikan   menetelmät  otetaan  huomioon  talon   koulutussuunniPelussa   •  Asiaan  liiPyvien  suunnitelmien  ja  kannanoPojen  laa9minen   •  Tieto-­‐  ja  vies9ntätekniikan  opetuskäytön  edistäminen   •   eStudio-­‐oppimisalustan  kehiPäminen  
 • 13. Resurssit   •  Verkkopedagogiikan  koordinaaPori/ projek9päällikkö   •  Verkkopedagogiikan  kehiPämis9imin  jäsenet   •  Verkko-­‐oppimisympäristö  eStudion   webmaster  ja  webasiantun9ja   •  Vuositason  budjeU  noin  70  000  eur  (sis.   palkat,  laiPeet  ja  ohjelmien  lisenssimaksut)  
 • 14. Tuloksia/mitä  menossa  juuri  nyt?   •  Like:  Verkkomerkkujen  2.  ( ja  3.)  vuosikerta     •  Kimara:  Matkailualan  perustutkinto  alkanut  9/2011,  toinen   toteutus  alkamassa  1/2012   •  Joko:  TuotekehiPäjän  EAT:n  some-­‐painoPeinen  osuus  (Second   Life  +  muu  sometyöskentely)   •  Sote:  Koulunkäyn9avustajan  AT   •  Monia  sisältöprojekteja  (ympäristö,  kielet,  yriPäjyys)   •  Verkko-­‐ohjauksen  mallintaminen/oppimisvalmentajat   •  Verkkopedagogisen  ohjelman  päivitys   •  Kuntayhtymän  Verkko-­‐opiston  konsep9n  mallinnus   •  MobiilinäyPöjen  mallinnus:  Mobiilis9-­‐hanke  (ESR  2011-­‐2013)  
 • 15. Toimenpiteitä   •  Adobe  Connect  Pro-­‐järjestelmän   hyödyntäminen  opetuskäytössä:  jalkauPaminen   opetushenkilöstölle   •  Mallintaminen:  mitä,  miten  ja  miksi   •  AjaPelutapojen  muuPaminen  ja  uusien   ajatusten  jalkauPaminen  
 • 16. Seuranta  ja  arvioin9   •  Ohjausryhmänä  toimii  Verkkopedagogiikan   kehiPämis9imi   •  Tiimi  raportoi  Osaamispalvelu9imille  ja   oppilaitoksen  JORYlle   •  Projek9päällikkö  toimii  ICT-­‐9imissa   •  Toiminta  on  kytkePy  myös  laatujärjestelmään   (EFQM)  
 • 17. Tiedotus  ja  tulosten  leviPäminen   •  Oppilaitoksen  ja  kuntayhtymän  intranet   •  Edupolin  www-­‐sivut   •  Prosome-­‐ryhmä   •  Henkilöstön  TiViSoMe-­‐koulutukset   •  Maanantai-­‐infot  
 • 18. Mitä  tekisin  toisin?   •  Projek9  on  vielä  käynnissä  joten   korjausliikkeitä  on  mahdollista  tehdä,  toiminta   on  ollut  koko  ajan  itera9ivista   •  AloiPaisin  vastaavan  hankkeen  ehkä  vähän   ärhäkkäämmin  talon  sisällä   •  MieUsin  vielä  selkeämpiä  piloUhankkeita   •  Vieläkin  yksinkertaisempi  konsep9  
 • 20. Projek9suunnitelma   •  Verkkopedagoginen  ohjelma  +  vuosiPaiset   toimintasuunnitelmat   Projek3dokumentaa3o   Projek9suunnitelma  –  verkkopedagoginen   ohjelma  (‘manifes9’)   Toimintasuunnitelma  (vuosiPaiset)   Projek9ryhmän  kokoonpano  +  pöytäkirjoja   Projek9esiPeet  
 • 21. Maailma  muuPuu  taustalla   •  Sosiaalisen  median  voiPokulku  2000-­‐luvulla   •  Luovan  luokan  esiinmarssi  (R.  Florida)   •  Tietoyhteiskuntakehitys  yleensäkin:  9etointensiivinen  työ   •  Tulevaisuudentutkimus:  ubiikkiyhteiskunta  ja  siihen   liiPyvät  odotukset   •  Learning-­‐on-­‐demand:  tarjotaan  koulutussisältöjä   joustavas9,  ajasta  ja  paikasta  riippumaPa  (podcast,  rss   jne)    vaihtoehtoiset  oppimispolut   •  Personal  learning  environments  PLE   •  Globalisaa9o  
 • 22. Vanhoja  temppuja…   •  eStudio  on  vielä  ’iskussa’   •  Sitä  tulee  kuitenkin  edelleen  kehiPää  ja   ajanmukaistaa:  PLE,  personal  learning   environment   •  Monimuoto-­‐opetus  ei  toiminnallises9   vanhentunut,  käsiPeenä  ehkä?  Mikä  9lalle… yhteisöllinen  oppiminen,  blended  learning?  
 • 23. …ja  uusia  menetelmiä   •  On  syytä  oPaa  käyPöön  uusia   ennakkoluuloPomia  menetelmiä  ja  teknisiä   ratkaisuja,  esim.  sosiaalisen  median   toimintatavat   •  Kokeileminen  ei  välPämäPä  aiheuta  suuria   kustannuksia,  muPa  kokeiluista  voi  syntyä   tärkeitä  pedagogisia  innovaa9oita   •  Ei  kokeilua  kokeilun  vuoksi,  vaan  etsitään  hyvien   käytäntöjä  
 • 24. Kilpailija9lanne   •  SOME-­‐asiat  on  yleises9  9edostePu   aikuiskoulutuskeskusten  piirissä   •  Kokeiluja  on  toteutePu  ja  kokemuksia  saatu   •  Tietoa  vaihdetaan  ja  benchmarkataan   •  Kilpailun  9lalle  tullut  yhteistyötä   •  Suvereenit  toimijat  eroPuvat  joukosta  
 • 25. Summa  summarum   •  Edupolin  tulee  asemoitua  verkkopedagogiikan   kannalta  suvereeniksi  toimijaksi   •  Rohkeita  avauksia  on  syytä  tehdä  vaikka  alussa   tuntuisikin  epävarmalta   •  Vaa9i  paljon  juurrutustyötä,  muPa  innostusta   tuntuu  olevan   •  Resep9nä  video-­‐opetusjärjestelmien   hyödyntäminen,  mul9medialliset  sisällöt  ja   yhteisöllisen  median  keinot   •  Edupoli  verkko-­‐opetuksen  ykköspaikaksi!  
 • 26. Edupolin  verkkopedagogiikka  on   •  Jotain  uuPa,  jotain  vanhaa,  jotain  varastePua,   jotain  punaista   •  Ennen  kaikkea  tarkoituksenmukainen   kombinaa9o  erityyppisille  toteutuksille   •  Tekniset  välineet  valitaan  pedagogisen   toteutuksen  mukaan   •  Edupoli  hankkii  keskitetys9  työkalut,  jotka   toteuPajat  oPavat  käyPöön  
 • 27. Edupolin  verkkopedagogiikka  on   •  Ei  ole  olemassa  yhtä  tapaa  tehdä   verkkototeutusta   •  Tietopankki  +  oppimistehtävät  +  video-­‐opetus   (synkroninen)  +  muut  verkkointensiivit   (asynkroninen)   •  Olennaista  kouluPajan  läsnäolo   •  Verkko-­‐opetus  ei  vähennä  opePajan  työtä   •  SOME-­‐palvelut  mukaan  luovassa  hengessä   •  Kaikkea  voi  kokeilla!  
 • 28. Se  ei  ole   •  Sitä  ePä  laitetaan  aineistot,  tehtävät  ja  linkit   verkkoon   •  Tiedon  panPaamista  itsellä  ja  omassa  9imissä:   yhteistyötä  yli  9imi-­‐  ja  toimialarajojen,  CC-­‐ lisenssit  käyPöön  
 • 29. Oldskool:  monimuoto-­‐opetus   •  Monimuoto-­‐opetus  tarkoiPaa  opetusta,  jossa  opetus   tapahtuu  osiPain  kasvokkain  ja  osiPain  etäopetuksen  keinoin.   Monimuoto-­‐opetus  voi  sisältää  lähiopetusta,  etäopetusta  sekä   itsenäistä  opiskelua.  Monimuoto-­‐opetuksessa  opetuksessa   pyritään  monimuotoisuuteen,  esimerkiksi  opetus  voi  olla   myös  luokka-­‐,  verkko-­‐,  luento-­‐,  ryhmä-­‐,  lähi-­‐  sekä  etäopetusta.   Monimuoto-­‐opetuksessa  lähiopetus  voi  muuPua  ensisijaises9   tarkastuspisteiksi  tai  9edotus-­‐,  kysely-­‐  ja  palaute9laisuuksiksi.   Nykyisin  myös  lähiopetus9laisuudet  voidaan  järjestää   videoneuvoPeluina,  jos  oppijat  ovat  eri  paikkakunnilla.  
 • 30. Uusi  vaihde:  Blended  learning   •  Blended  learning  =  sulautuva  oppiminen  =   Oppimisympäristön  sulaPaminen  tarkoiPaa   esimerkiksi  sitä,  ePä  luokkahuone  ja   virtuaalinen  oppimisympäristö  sulautetaan   yhdeksi  kokonaisuudeksi,  jossa  oppiminen   tapahtuu.  Usein  opetuksen  sulauPaminen   tarkoiPaa,  ePä  sulautetaan  synkronista  ja   asynkronista  opetusta.   hPp://fi.wikipedia.org/wiki/Sulautuva_oppiminen    
 • 31. Pilvioppiminen   •  Cloud  learning   •  hPp://www.slideshare.net/infe/cloud-­‐ learning-­‐pilvioppiminen  
 • 32. Blended  learning   F2F  -­‐oppiminen   Omatah9nen     Yhteisöllinen   itseopiskelu   9edonrakentelu   verkossa   verkossa  
 • 33. Blended  learning  vs.  monimuoto-­‐ oppiminen   “Sosiaalisen  median  myötä  9edon  ja  informaa9on   määrä  on  kasvanut  räjähdysmäises9.  Tietoa  on   saatavilla  monilta  kanavilta  jopa  ähkyyn  saakka.   Tietojärjestelmät  sulautuvat  osaksi  jokapäiväisiä   toimintoja  ja  verkkoympäristöt  vakiintuvat  osaksi   arkeamme.  Oppimista  ei  sen  vuoksi  voi  rajoiPaa   enää  vain  yhteen  paikaan,  vaan  oppimista  tapahtuu   eri  ympäristöissä  ja  eri  aikoina  läpi  elämän.   Oppimisen  ympäristöt  sulautuvat.”  (Wikipedia   2011)