O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PAS DE 
CLIC 
MERCI ! FAVOR NÃO 
CLICAR ! 
SSYYNNCCHHRROO SSOONN--IIMMAAGGEE
BRÉSIL 
QUINTUPLE CHAMPION 
DU MONDE
DDjjaallmmaa SSaannttooss ZZiittoo 
BBeelllliinnii 
SSeelleeççããoo BBrraassiill 11995588 
NNiillttoonn SSaannttooss 
OOrrl...
DDjjaallmmaa SSaannttooss 
aarrrriièèrree ddrrooiitt 
ZZiittoo 
mmiilliieeuu ddééffeennssiiff 
BBeelllliinnii 
ccaappiitta...
OOrrllaannddoo 
ddééffeennsseeuurr 
GGiillmmaarr 
ggaarrddiieenn dduu 
bbuutt 
MMaannéé GGaarrrriinncchhaa 
aaiilliieerr d...
LLee MMoonnddee 
DDééccoouuvvrree PPeelléé.. 
IIll iinnssccrriirraa 66 bbuuttss 
lloorrss ddee cceettttee CCoouuppee,, 
dd...
Le Brésil gagne sa première Coupe du Monde 
ccoorrtteessiiaa MMoocchhiilleeiirroo..ttuurr..bbrr 
Consolé par Gilmar et Orl...
ddee ggaauucchhee àà ddrrooiittee :: VVaavváá –– OOrrllaannddoo –– PPeelléé –– GGiillmmaarr –– DDiiddii.. 
LLeess llaarrmm...
TToouurr dd’’hhoonnnneeuurr ddeess cchhaammppiioonnss bbrrééssiilliieennss aauu SSttaaddee RRaassuunnddaa ddee SSttoocckkh...
bbuutt ddee 
PPeelléé 
VVaavváá eett PPeelléé 
PPeelléé 
1177 aannss 
pplluuss jjeeuunnee 
cchhaammppiioonn 
dduu MMoonndd...
Matches disputés ppaarr llee BBrrééssiill 
lloorrss ddee llaa CCoouuppee dduu MMoonnddee 11995588 eenn SSuuèèddee :: 
-- B...
""SSeelleeççããoo"" 11996622 
EEllllee aa uunnee ffoorrmmaattiioonn qquuaassii iiddeennttiiqquuee àà cceellllee ddee 119955...
SSeelleeççããoo BBrraassiill 11996622 
DDjjaallmmaa SSaannttooss ZZiittoo 
GGiillmmaarr ZZóózziimmoo 
NNiillttoonn SSaanntt...
MMaauurroo RRaammooss 
ccaappiittaaiinnee -- ddééffeennsseeuurr 
AAmmaarriillddoo aattttaaqquuaanntt ZZóózziimmoo 
ddééffe...
Garrincha eett ZZiittoo eenn aaccttiioonn GGiillmmaarr ggaarrddiieenn ddee bbuutt 
dduurraanntt llaa CCddMM 11996622 
cour...
Mané Garrincha llee ssoorrcciieerr dduu ddrriibbbbllee ZZiittoo mmaarrqquuee àà llaa 6699èèmmee mmiinnuuttee 
courtsey of ...
LLee BBrrééssiill eesstt cchhaammppiioonn dduu MMoonnddee ppoouurr llaa 22èèmmee ffooiiss 
courtesy of : Getty images -por...
Matches disputés ppaarr llee BBrrééssiill 
lloorrss ddee llaa CCoouuppee dduu MMoonnddee 11996622 aauu CChhiillii :: 
- BB...
SSAAMMBBAA 
FFOOOOTT
courtesy of : Veja.abril.com.br
courtesy of : silnunesprof.blogspot.com
courtesy of : Fernanda Paiva
ccoouurrtteessyy ooff :: ttooccaappaarraammiimm..bbllooggssppoott..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff :: gguuiiaaddaaccooppaa..n...
courtesy of : Lucmonteeiro.blogspot.com 
courtesy of : Ana Paula Amaral- colunista 
courtesy of : maisnasuavida.blogspot.c...
ccoouurrtteessyy ooff :: ffoorruumm eessppoorrttee..uuooll..ccoomm..bbrr
LLaa CCoouuppee JJuulleess RRIIMMEETT 
(( PPrreemmiieerr PPrrééssiiddeenntt ddee llaa FFIIFFAA eett ffoonnddaatteeuurr ddu...
CCaarrllooss AAllbbeerrttoo FFeelliixx PPiiaazzzzaa BBrriittoo CCllooddooaallddoo 
EEvveerraallddoo 
JJaaiirrzziinnhhoo 
G...
CCaarrllooss AAllbbeerrttoo 
ccaappiittaaiinnee eett aarrrriièèrree-- 
ddrrooiitt 
FFeelliixx 
ggaarrddiieenn ddee bbuutt ...
PPeelléé 
aattttaaqquuaanntt GGéérrssoonn 
mmiilliieeuu ddee tteerrrraaiinn 
EEvveerraallddoo 
llaattéérraall ggaauucchhee...
JJaaiirrzziinnhhoo 
aaiilliieerr ddooiitt // aavvaanntt cceennttrree 
NNoouuvveellllee vveeddeettttee,, iill eesstt ssuurr...
LE MONDIAL 1970 
IInnssttaauurraattiioonn ddee 22 rrèègglleess 
qquuii bboouulleevveerrsseenntt llee jjeeuu :: 
-- lleess ...
RRIIVVEELLIINNOO 
eenn aaccttiioonn 
eett ssoonn ffaammeeuuxx ppiieedd ggaauucchhee…… 
ssuurrnnoommmméé ppaarr lleess mmee...
FFIINNAALLEE BBRRÉÉSSIILL -- IITTAALLIIEE 
JJaaiirrzziinnhhoo,, llee ttoouurrbbiilllloonn ddee llaa CCoouuppee,, 
courtesy...
FFIINNAALLEE BBRRÉÉSSIILL -- IITTAALLIIEE 
22èèmmee bbuutt ddee GGeerrssoonn 
àà llaa 6666èèmmee mmiinnuuttee 
courtesy of...
MMEEXXIICCOO 11997700 
BBRRÉÉSSIILL 
TTRRIIPPLLEE 
CCHHAAMMPPIIOONN 
DDUU MMOONNDDEE 
BBRRAASSIILL 
TTRRIICCAAMMPPEEÃÃOO 
...
MMaattcchheess ddiissppuuttééss ppaarr llee BBrrééssiill 
lloorrss ddee llaa CCoouuppee dduu MMoonnddee 11997700 
aauu MMe...
11999944 
CCOOUUPPEE DDUU 
MMOONNDDEE 
AAUUXX 
FFIINNAALLEE :: 1177 JJUUIILLLLEETT 
BBRRÉÉSSIILL 00 –– 00 IITTAALLIIEE 
((...
24 ans se sont ééccoouullééss ddeeppuuiiss llaa 33èèmmee vviiccttooiirree dduu BBrrééssiill 
eenn CCoouuppee dduu MMoonndd...
TTAAFFFFAARREE 
LL JJoorrggiinnhhoo 
AAllddaaiirr MMaauurroo SSiillvvaa MMáárrcciioo SSaannttooss BBrraannccoo 
MMaazziinn...
TTaaffffaarreell 
ggaarrddiieenn dduu bbuutt 
JJoorrggiinnhhoo 
llaattéérraall ddrrooiitt 
AAllddaaiirr 
ddééffeennsseeuur...
AA mmaarrqquuéé 11 bbuutt 
àà llaa 6666èèmmee mmiinnuuttee 
BBrrééssiill -- CCaammeerroouunn 
33 -- 00 
TTiirree 
11 ccoou...
DDuunnggaa 
ccaappiittaaiinnee 
RRoommáárriioo 
aattttaaqquuaanntt 
BBeebbeettoo 
aattttaaqquuaanntt 
Capitaine très contr...
courtesy of : copadomundo.uol.com.br ccoouurrtteessyy ooff :: bbrriiggaaddeevveerrddeeeeaammaarreellaa..ccoomm..bbrr 
LLee...
BBrrééssiill -- RRuussssiiee bbuutt 2277èèmmee mmiinnuuttee 
BBrrééssiill -- HHoollllaannddee bbuutt 533èèmmee mmiinnuutte...
BB 
EE 
BB 
EE 
TT 
OO 
BBrrééssiill -- UUSSAA bbuutt 7733èèmmee mmiinnuuttee 
BBrrééssiill -- HHoollllaannddee bbuutt 663...
DDuunnggaa JJoorrggiinnhhoo eett MMaazziinnhhoo 
qquuaarrttss ddee ffiinnaallee:: BBrrééssiill 33 –– 22 HHoollllaannddee 
...
MMaattcchheess ddiissppuuttééss ppaarr llee BBrrééssiill 
lloorrss ddee llaa CCoouuppee dduu MMoonnddee 11999944 
aauuxx U...
11999944 
POUR LA 1ère FOIS 
DANS L’HISTOIRE 
DE LA 
COUPE DU MONDE, 
LES TIRS AU BUT 
VONT DÉSIGNER 
LE VAINQUEUR
TTIIRRSS IITTAALLIIEENNSS TTIIRRSS BBRRÉÉSSIILLIIEENNSS 
11eerr :: BBAARREESSII :: mmaannqquuéé 
33èèmmee :: AALLBBEERRTTI...
L’arbitre vient de siffler llaa ffiinn ddee llaa 22èèmmee pprroolloonnggaattiioonn…… 
ppllaaccee àà llaa ccrruueellllee ss...
ccoouurrtteessyy ooff::jjoorrnnaallaacciiddaaddee..ccoomm..bbrr 
Pendant llaa ssééaannccee ddee ttiirrss aauu bbuutt,, tto...
MMaarrcciioo SSAANNTTOOSS 
11eerr ttiirr bbrrééssiilliieenn 
aarrrrêêttéé ppaarr llee 
ggaarrddiieenn iittaalliieenn 
PPAA...
BBRRAANNCCOO 
33èèmmee ttiirr bbrrééssiilliieenn 
ggooooooooll !!!! 
DDUUNNGGAA llee ccaappiittaaiinnee 
44èèmmee ttiirr b...
55èèmmee eett ddeerrnniieerr ttiirr iittaalliieenn ddee BBAAGGGGIIOO,, mmaannqquuéé…… 
CC’’eesstt tteerrmmiinnéé !!!! sscc...
QQuuaaddrruuppllee 
cchhaammppiioonn 
ccoouurrtteessyy ooff:: uuppiirraa..ccoomm..bbrr 
ccoouurrtteessyy ooff:: ccooppaadd...
22000022 
CCOOUUPPEE DDUU MMOONNDDEE 
eenn && aauu 
CCoorrééee dduu SSuudd JJaappoonn 
FFIINNAALLEE :: 3300 JJUUIINN 
AALL...
EEddmmiillssoonn RRooqquuee 
JJúúnniioorr GGiillbbeerrttoo 
SSiillvvaa 
MMaarrccooss KKaakkáá VVaammppeettaa AAnnddeerrsso...
CCAAFFUU ccaappiittaaiinnee 
llaattéérraall ddrrooiitt 
RRIIVVAALLDDOO 
mmiilliieeuu ooffffeennssiiff 
RROONNAALLDDOO 
aat...
RRoobbeerrttoo CCaarrllooss 
aarrrriièèrree ggaauucchhee 
EEddmmiillssoonn 
ddééffeennsseeuurr cceennttrraall 
KKlleebbeer...
RRI 
IV 
V 
AA 
LL 
DD 
OO 
ccoouurrtteessyy ooff:: RRiiccaarrddoo CCoorrrreeiiaa 
ccoouurrtteessyy ooff:: RRiiccaarrddoo ...
RROONNAALLDDIINNHHOO 
GGaauucchhoo 
TThhee oonnee mmaann sshhooww 
BBrrééssiill –– CChhiinnee bbuutt 4455èèmmee mmiinnuutt...
RR 
OO 
NN 
AA 
LL 
DD 
OO 
FF 
ee 
nn 
ôôm 
me 
e 
nn 
oo 
BBrrééssiill –– TTuurrqquuiiee ½ ffiinnaallee bbuutt 4499èèmme...
RONALDO fenômeno 
BBRRÉÉSSIILL –– AALLLLEEMMAAGGNNEE 
FFIINNAALLEE 
11eerr bbuutt 6677èèmmee mmiinnuuttee 
(assisté de Riv...
QQUUIINNTTUUPPLLEE CCHHAAMMPPIIOONN DDUU 
MMOONNDDEE 
RRIIVVAALLDDOO 
RONALDINHO 
RROONNAALLDDOO CCAAFFUU CCAAPPIITTAAIINN...
SSiinnccèèrreess rreemmeerrcciieemmeennttss aauuxx ccoommmmeennttaatteeuurrss ssppoorrttiiffss bbrrééssiilliieennss 
AAggr...
« EEllaa ffooii…… » 
EEllllee ""ffuutt""…… llee ttrraannssppoorrtteeuurr ooffffiicciieell ddee llaa ""SSeelleeççããoo BBrra...
ÀÀ mmoonn ppeettiitt-- 
nneevveeuu 
SSiimmoonn BB.. 
AAvveecc ttoouuttee 
mmoonn aaffffeeccttiioonn..
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Gol do brasil
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Gol do brasil

274 visualizações

Publicada em

As copas do Brasil !!!
Mesmo que não se seja um adepto entusiasmado de futebol, o anexo desta mensagem sem dúvida é daqueles que se guardará, pois nele está a história das conquistas do Brasil em Copas do Mundo, com fotos de época - e de todos os jogadores que participaram das Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

E, note-se a matéria não é de autoria de brasileiro.

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Gol do brasil

 1. 1. PAS DE CLIC MERCI ! FAVOR NÃO CLICAR ! SSYYNNCCHHRROO SSOONN--IIMMAAGGEE
 2. 2. BRÉSIL QUINTUPLE CHAMPION DU MONDE
 3. 3. DDjjaallmmaa SSaannttooss ZZiittoo BBeelllliinnii SSeelleeççããoo BBrraassiill 11995588 NNiillttoonn SSaannttooss OOrrllaannddoo GGiillmmaa rr GGaarrrriinncchhaa DDiiddii PPeelléé VVaavváá ZZaaggaalllloo courtesy of : criativodegalochas.blogspot.com
 4. 4. DDjjaallmmaa SSaannttooss aarrrriièèrree ddrrooiitt ZZiittoo mmiilliieeuu ddééffeennssiiff BBeelllliinnii ccaappiittaaiinnee ddééffeennsseeuurr cceennttrraall NNiillttoonn SSaannttooss aarrrriièèrree ggaauucchhee
 5. 5. OOrrllaannddoo ddééffeennsseeuurr GGiillmmaarr ggaarrddiieenn dduu bbuutt MMaannéé GGaarrrriinncchhaa aaiilliieerr ddrrooiitt DDiiddii mmiilliieeuu ddee tteerrrraaiinn IIll rreesstteerraa ll’’uunn ddeess pplluuss ggrraannddss ddrriibbbblleeuurrss ddee ttoouuttee ll’’hhiissttooiirree dduu ffoooottbbaallll Considéré comme l’un des meilleurs gardiens brésiliens.
 6. 6. LLee MMoonnddee DDééccoouuvvrree PPeelléé.. IIll iinnssccrriirraa 66 bbuuttss lloorrss ddee cceettttee CCoouuppee,, ddoonntt 22 eenn ffiinnaallee aauuxx 5555èèmmee eett 9900èèmmee mmiinnuutteess.. VVaavváá iinnssccrriirraa 55 bbuuttss eenn 11995588,, ddoonntt 22 eenn ffiinnaallee aauuxx 99èèmmee eett 3322èèmmee mmiinnuutteess.. ZZaaggaalllloo mmaarrqquueerraa eenn ffiinnaallee llee 44èèmmee bbuutt àà llaa 6600èèmmee mmiinnuuttee
 7. 7. Le Brésil gagne sa première Coupe du Monde ccoorrtteessiiaa MMoocchhiilleeiirroo..ttuurr..bbrr Consolé par Gilmar et Orlando, Pelé, ému aux larmes, pleure sur l’épaule de Didi.
 8. 8. ddee ggaauucchhee àà ddrrooiittee :: VVaavváá –– OOrrllaannddoo –– PPeelléé –– GGiillmmaarr –– DDiiddii.. LLeess llaarrmmeess ddee jjooiiee dduu jjeeuunnee pprrooddiiggee ddee 1177 aannss,, PPeelléé,, rreesstteerroonntt ddaannss lleess aannnnaalleess ddee cceettttee CCoouuppee.. ccoouurrtteessyy ooff :: bbrraazziilliiaannhhiittppaarraaddee....bbllooggssppoott..ccoomm
 9. 9. TToouurr dd’’hhoonnnneeuurr ddeess cchhaammppiioonnss bbrrééssiilliieennss aauu SSttaaddee RRaassuunnddaa ddee SSttoocckkhhoollmm.. EEnn hhoommmmaaggee àà llaa SSuuèèddee,, iillss aarrbboorreenntt llee ddrraappeeaauu ssuuééddooiiss.. courtesy of : Worldcupblog.org
 10. 10. bbuutt ddee PPeelléé VVaavváá eett PPeelléé PPeelléé 1177 aannss pplluuss jjeeuunnee cchhaammppiioonn dduu MMoonnddee BBeelllliinnii,, llee ccaappiittaaiinnee,, ffuutt llee pprreemmiieerr jjoouueeuurr àà bbrraannddiirr llaa CCoouuppee ddeevvaanntt llee ppuubblliicc ccoouurrtteessyy ooff ::PPaattrriicckkllaanndd..cchheezz..ccoomm courtesy of : blogdotorero.blog.uol.com.br. courtesy of : Carlos Esmeraldo www.crato.org
 11. 11. Matches disputés ppaarr llee BBrrééssiill lloorrss ddee llaa CCoouuppee dduu MMoonnddee 11995588 eenn SSuuèèddee :: -- BBrrééssiill 33 -- 00 AAuuttrriicchhee -- BBrrééssiill 00 -- 00 AAnngglleetteerrrree -- BBrrééssiill 22 -- 00 UURRSSSS -- BBrrééssiill 11 -- 00 PPaayyss ddee GGaalllleess - BBrrééssiill 55 -- 22 FFrraannccee FFIINNAALLEE :: BBRRÉÉSSIILL 55 -- 22 SSUUÈÈDDEE
 12. 12. ""SSeelleeççããoo"" 11996622 EEllllee aa uunnee ffoorrmmaattiioonn qquuaassii iiddeennttiiqquuee àà cceellllee ddee 11995588.. LLee BBrrééssiill,, cciittéé ccoommmmee llee ggrraanndd ffaavvoorrii,, ss’’iimmppoossee dd’’eennttrrééee ppaarr uunnee vviiccttooiirree ssuurr llee MMeexxiiqquuee 22 -- 00 ((bbuuttss ddee PPeelléé eett ZZaaggaalllloo)).. DDuurraanntt ssaa 22èèmmee rreennccoonnttrree,, BBrrééssiill --TTcchhééccoosslloovvaaqquuiiee ((mmaattcchh nnuull 00xx00)) PPeelléé,, sséévvèèrreemmeenntt bblleesssséé,, ffuutt ddééffiinniittiivveemmeenntt rreemmppllaaccéé ppaarr AAmmaarriillddoo ppoouurr llee rreessttee ddee llaa CCoouuppee.. MMaallggrréé cceettttee aabbsseennccee,, llee BBrrééssiill aavvaannccee vveerrss llaa vviiccttooiirree eenn bbaattttaanntt ll’’EEssppaaggnnee,, ll’’AAnngglleetteerrrree eett llee CChhiillii,, ggrrââccee aauu ttaalleenntt ddee jjoouueeuurrss tteellss qquuee :: VVaavváá eett GGaarrrriinncchhaa,, AAmmaarriillddoo,, ZZiittoo……
 13. 13. SSeelleeççããoo BBrraassiill 11996622 DDjjaallmmaa SSaannttooss ZZiittoo GGiillmmaarr ZZóózziimmoo NNiillttoonn SSaannttooss MMaauurroo RRaammooss GGaarrrriinncchhaa DDiiddii VVáávvaa AAmmaarriillddoo ZZaaggaalllloo courtesy of : gloriosobfr..blogspot.com
 14. 14. MMaauurroo RRaammooss ccaappiittaaiinnee -- ddééffeennsseeuurr AAmmaarriillddoo aattttaaqquuaanntt ZZóózziimmoo ddééffeennsseeuurr cceennttrraall RReemmppllaaççaanntt ddee PPeelléé ((bblleesssséé)),, iill mmaarrqquuee àà llaa 1177èèmmee mmiinnuuttee,, llee 11eerr bbuutt ddee cceettttee ffiinnaallee 11996622..
 15. 15. Garrincha eett ZZiittoo eenn aaccttiioonn GGiillmmaarr ggaarrddiieenn ddee bbuutt dduurraanntt llaa CCddMM 11996622 courtesy of : copadomundo.uol.com DDiiddii eenn aaccttiioonn ZZaaggaalllloo eenn aaccttiioonn courtesy of :esportes.r7.com
 16. 16. Mané Garrincha llee ssoorrcciieerr dduu ddrriibbbbllee ZZiittoo mmaarrqquuee àà llaa 6699èèmmee mmiinnuuttee courtsey of :globoesporte.globo.com courtesy of : news.bbc.co.uk FFiinnaallee 11996622 BBrrééssiill 33 xx 11 TTcchhééccoosslloovvaaqquuiiee VVaavváá mmaarrqquuee àà llaa 7788èèmmee mmiinnuuttee AAmmaarriillddoo mmaarrqquuee àà llaa 1177èèmmee mmiinnuuttee courtesy of : veja.abril.com.br
 17. 17. LLee BBrrééssiill eesstt cchhaammppiioonn dduu MMoonnddee ppoouurr llaa 22èèmmee ffooiiss courtesy of : Getty images -portal 2014.org.br ccoouurrtteessyy ooff :: ccooppaaddoommuunnddoo..uuooll..ccoomm..bbrr Garrincha, Amarildo eett VVaavváá ssee ccoonnggrraattuulleenntt. LLee ccaappiittaaiinnee MMaauurroo RRaammooss bbrraannddiitt llaa CCoouuppee JJuulleess RRiimmeett
 18. 18. Matches disputés ppaarr llee BBrrééssiill lloorrss ddee llaa CCoouuppee dduu MMoonnddee 11996622 aauu CChhiillii :: - BBrrééssiill 22 -- 00 MMeexxiiqquuee - BBrrééssiill 00 -- 00 TTcchhééccoosslloovvaaqquuiiee - BBrrééssiill 22 -- 11 EEssppaaggnnee - BBrrééssiill 33 -- 11 AAnngglleetteerrrree - BBrrééssiill 44 -- 22 CChhiillii FFIINNAALLEE :: BBrrééssiill 33--11 TTcchhééccoosslloovvaaqquuiiee
 19. 19. SSAAMMBBAA FFOOOOTT
 20. 20. courtesy of : Veja.abril.com.br
 21. 21. courtesy of : silnunesprof.blogspot.com
 22. 22. courtesy of : Fernanda Paiva
 23. 23. ccoouurrtteessyy ooff :: ttooccaappaarraammiimm..bbllooggssppoott..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff :: gguuiiaaddaaccooppaa..nneett
 24. 24. courtesy of : Lucmonteeiro.blogspot.com courtesy of : Ana Paula Amaral- colunista courtesy of : maisnasuavida.blogspot.com
 25. 25. ccoouurrtteessyy ooff :: ffoorruumm eessppoorrttee..uuooll..ccoomm..bbrr
 26. 26. LLaa CCoouuppee JJuulleess RRIIMMEETT (( PPrreemmiieerr PPrrééssiiddeenntt ddee llaa FFIIFFAA eett ffoonnddaatteeuurr dduu RREEDD SSTTAARR )) ffuutt mmiissee eenn jjeeuu ppaarr llaa FFIIFFAA ppoouurr llaa pprreemmiièèrree CCoouuppee dduu MMoonnddee eenn 11993300 eenn UUrruugguuaayy,, lleeqquueell ggaaggnnaa ffaaccee àà ll’’AArrggeennttiinnee 44 àà 22. LL’’oorrggaanniissaattiioonn ddee llaa FFIIFFAA aavvaaiitt ddéécciiddéé qquuee cceettttee ccoouuppee sseerraaiitt ddééffiinniittiivveemmeenntt aattttrriibbuuééee aauu ppaayyss qquuii rreemmppoorrtteerraaiitt 33 ffooiiss llee ttrroopphhééee. LLee 2211 jjuuiinn 11997700,, llee BBrrééssiill ddeevveennaanntt cchhaammppiioonn dduu MMoonnddee ppoouurr llaa 33èèmmee ffooiiss,, rreesstteerraa ll’’uunniiqquuee ddéétteenntteeuurr ddee llaa CCoouuppee JJuulleess RRIIMMEETT.
 27. 27. CCaarrllooss AAllbbeerrttoo FFeelliixx PPiiaazzzzaa BBrriittoo CCllooddooaallddoo EEvveerraallddoo JJaaiirrzziinnhhoo GGéérrssoonn TToossttããoo PPeelléé RRiivveelliinnoo SSeelleeççããoo BBrraassiill 11997700 courtesy of : botoesparasempre.blogspot.com
 28. 28. CCaarrllooss AAllbbeerrttoo ccaappiittaaiinnee eett aarrrriièèrree-- ddrrooiitt FFeelliixx ggaarrddiieenn ddee bbuutt PPiiaazzzzaa ddééffeennsseeuurr cceennttrraall BBrriittoo ddééffeennsseeuurr cceennttrraall eenn ffiinnaallee iill mmaarrqquueerraa llee 44èèmmee bbuutt àà llaa 8866èèmmee mmiinnuuttee,, ll’’uunn ddeess pplluuss bbeeaauuxx ddee ll’’hhiissttooiirree dduu ffoooott..
 29. 29. PPeelléé aattttaaqquuaanntt GGéérrssoonn mmiilliieeuu ddee tteerrrraaiinn EEvveerraallddoo llaattéérraall ggaauucchhee TToossttããoo aattttaaqquuaanntt ""LLee rrooii"" mmaarrqquueerraa 44 bbuuttss lloorrss ddee cceettttee CCoouuppee,, ddoonntt 11 eenn ffiinnaallee àà llaa 1188èèmmee mmiinnuuttee cc’’ééttaaiitt llee 110000èèmmee bbuutt dduu BBrrééssiill eenn CCddMM .. IIll mmaarrqquueerraa llee 22èèmmee bbuutt ddee llaa ffiinnaallee àà llaa 6666èèmmee mmiinnuuttee.. aa mmaarrqquuéé 22 bbuuttss eenn qquuaarrttss ddee ffiinnaallee BBrrééssiill PPéérroouu 44 -- 22
 30. 30. JJaaiirrzziinnhhoo aaiilliieerr ddooiitt // aavvaanntt cceennttrree NNoouuvveellllee vveeddeettttee,, iill eesstt ssuurrnnoommmméé "" llee ttoouurrbbiilllloonn ddee llaa CCoouuppee "".. IIll aa ppaarrttiicciippéé àà ttoouuss lleess mmaattcchheess ddee cceettttee CCoouuppee 11997700,, aa mmaarrqquuéé àà cchhaaccuunnee ddeess rreennccoonnttrreess,, ssooiitt uunn ttoottaall ddee 77 bbuuttss,, ddoonntt 11 eenn ffiinnaallee àà llaa 7711èèmmee mmiinnuuttee.. RRiivveelliinnoo mmiilliieeuu llaattéérraall BBrriillllaanntt jjoouueeuurr,, iill iinnssccrriirraa 33 bbuuttss dduurraanntt llaa CCoouuppee. IInnaauugguurree llee ffaammeeuuxx ""fflliipp--ffllaapp"" 3300 aannss aavvaanntt RRoonnaallddoo && RRoonnaallddiinnhhoo SSoonn ppiieedd ggaauucchhee eesstt rrééppuuttéé ddaannss lleess ccoouuppss ffrraannccss.. CCllooddooaallddoo mmiilliieeuu ooffffeennssiiff AA mmaarrqquuéé 11 bbuutt eenn ddeemmii--ffiinnaallee BBrrééssiill-- UUrruugguuaayy 33 -- 11
 31. 31. LE MONDIAL 1970 IInnssttaauurraattiioonn ddee 22 rrèègglleess qquuii bboouulleevveerrsseenntt llee jjeeuu :: -- lleess ccaarrttoonnss - lleess rreemmppllaacceemmeennttss.. CC’’eesstt aauussssii llee pprreemmiieerr àà êêttrree ffiillmméé eenn ccoouulleeuurr.. ÀÀ llaa ttêêttee ddee llaa SSeelleeççããoo ddoo BBrraassiill mmeennééee ppaarr PPeelléé ddee bboouutt eenn bboouutt,, uunnee nnoouuvveellllee ggéénnéérraattiioonn ddee mmaaggiicciieennss :: JJaaiirrzziinnhhoo,, GGéérrssoonn,, TToossttããoo eett RRiivveelliinnoo.. SSuurrnnoommmmééee ""ééqquuiippee ddee rrêêvvee"" CCeettttee ggéénnéérraattiioonn dd’’aattttaaqquuaannttss ""AAuurriivveerrddee"" eesstt ppeeuutt--êêttrree llaa pplluuss ttaalleennttuueeuussee ddee ttoouuss lleess tteemmppss.. EEnn 66 mmaattcchheess,, 1199 bbuuttss sseerroonntt mmaarrqquuééss,, ddoonntt 44 eenn ffiinnaallee ffaaccee àà uunnee IIttaalliiee aassssoommmmééee.. LLaa SSeelleeççããoo rreemmppoorrttee hhaauutt llaa mmaaiinn ssaa ttrrooiissiièèmmee ééttooiillee ddaannss uunn vvéérriittaabbllee sshhooww bbrrééssiilliieenn,, ssaannss ddoouuttee,, llee pplluuss bbeeaauu jjeeuu ccoolllleeccttiiff.. BBrreeff,, uunn BBrrééssiill ccoommmmee oonn ll’’aaiimmee..
 32. 32. RRIIVVEELLIINNOO eenn aaccttiioonn eett ssoonn ffaammeeuuxx ppiieedd ggaauucchhee…… ssuurrnnoommmméé ppaarr lleess mmeexxiiccaaiinnss :: "" ppaattaaddaa aattôômmiiccaa "" llee ccoouupp ddee ppiieedd aattoommiiqquuee ccoouurrtteessyy ooff :: bbrraassiill..bbllooggffaa..ccoomm
 33. 33. FFIINNAALLEE BBRRÉÉSSIILL -- IITTAALLIIEE JJaaiirrzziinnhhoo,, llee ttoouurrbbiilllloonn ddee llaa CCoouuppee,, courtesy of : Giantbom.com ssuurr lleess ppaass ddee FFaacccchheettttii 11eerr bbuutt ddee PPeelléé àà llaa 1188èèmmee mmiinnuuttee qquuii ssaauuttee ddaannss lleess bbrraass ddee JJaaiirrzziinnhhoo ccoouurrtteessyy ooff :: mmttnnffoooottbbaallll..ccoomm
 34. 34. FFIINNAALLEE BBRRÉÉSSIILL -- IITTAALLIIEE 22èèmmee bbuutt ddee GGeerrssoonn àà llaa 6666èèmmee mmiinnuuttee courtesy of : goal.com courtesy of : myfootballfacts.com 33èèmmee bbuutt ddee JJaaiirrzziinnhhoo àà llaa 7711èèmmee mmiinnuuttee courtesy of : topito.com 44èèmmee bbuutt dduu ccaappiittaaiinnee CCaarrllooss AAllbbeerrttoo àà llaa 8877èèmmee mmiinnuuttee
 35. 35. MMEEXXIICCOO 11997700 BBRRÉÉSSIILL TTRRIIPPLLEE CCHHAAMMPPIIOONN DDUU MMOONNDDEE BBRRAASSIILL TTRRIICCAAMMPPEEÃÃOO DDOO MMUUNNDDOO ccoouurrtteessyy ooff :: tthhee vviinnttaaggeeffoooottbbaallllcclluubb..bbllooggssppoott..ccoomm LLee 2211 jjuuiinn,, ssuurr llee ppooddiiuumm dduu SSttaaddee AAzztteeccaa ddee MMeexxiiccoo,, llee ccaappiittaaiinnee ddee llaa SSeelleeççããoo,, CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO,, bbrraannddiitt llaa ddeerrnniièèrree CCoouuppee JJuulleess RRiimmeett..
 36. 36. MMaattcchheess ddiissppuuttééss ppaarr llee BBrrééssiill lloorrss ddee llaa CCoouuppee dduu MMoonnddee 11997700 aauu MMeexxiiqquuee :: -- BBrrééssiill 44 -- 11 TTcchhééccoosslloovvaaqquuiiee -- BBrrééssiill 11 -- 00 AAnngglleetteerrrree -- BBrrééssiill 33 -- 22 RRoouummaanniiee -- BBrrééssiill 44 -- 22 PPéérroouu -- BBrrééssiill 33 -- 11 UUrruugguuaayy FFIINNAALLEE :: BBRRÉÉSSIILL 44 -- 11 IITTAALLIIEE
 37. 37. 11999944 CCOOUUPPEE DDUU MMOONNDDEE AAUUXX FFIINNAALLEE :: 1177 JJUUIILLLLEETT BBRRÉÉSSIILL 00 –– 00 IITTAALLIIEE (( aa..pp..)) 33 –– 22 aauuxx ttiirrss aauu bbuutt
 38. 38. 24 ans se sont ééccoouullééss ddeeppuuiiss llaa 33èèmmee vviiccttooiirree dduu BBrrééssiill eenn CCoouuppee dduu MMoonnddee aauu MMeexxiiqquuee eenn 11997700.. TToouutt ccoommmmee llee BBrrééssiill aavveecc lleess eexxcceelllleennttss :: RRoommaarriioo,, BBeebbeettoo,, DDuunnggaa,, BBrraannccoo eett TTaaffffaarreell,, ll’’IIttaalliiee ddiissppoossee dd’’uunnee ééqquuiippee ccoommppoossééee ddee jjoouueeuurrss ddee ggrraanndd ttaalleenntt tteellss qquuee :: BBaarreessii,, BBaaggggiioo,, MMaassssaarroo,, MMaallddiinnii.. CCeeppeennddaanntt,, llee mmaattcchh ddee ffiinnaallee eesstt ""bboouucchhéé "" eett ppaauuvvrree eenn ooccccaassiioonnss.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt aauu rreessttee ddee llaa ccoommppééttiioonn,, lleess 22 mmeeiilllleeuurreess ééqquuiippeess nn’’ooffffrreenntt ppaass uunn jjeeuu ooffffeennssiiff nnii…… llee ssppeeccttaaccllee aatttteenndduu ppoouurr cceettttee ffiinnaallee !!
 39. 39. TTAAFFFFAARREE LL JJoorrggiinnhhoo AAllddaaiirr MMaauurroo SSiillvvaa MMáárrcciioo SSaannttooss BBrraannccoo MMaazziinnhhoo RRoommáárriioo DDuunnggaa BBeebbeettoo ZZiinnhhoo SSeelleeççããoo BBrraassiill 11999944
 40. 40. TTaaffffaarreell ggaarrddiieenn dduu bbuutt JJoorrggiinnhhoo llaattéérraall ddrrooiitt AAllddaaiirr ddééffeennsseeuurr cceennttrraall MMaauurroo SSiillvvaa mmiilliieeuu ddééffeennssiiff CCeerrttaaiinneemmeenntt uunn ddeess mmeeiilllleeuurrss ggaarrddiieenn ddee bbuutt ddee ll’’hhiissttooiirree ddee llaa SSeelleeççããoo.. ssppéécciiaalliissttee eenn ttiirrss aauu bbuutt !!
 41. 41. AA mmaarrqquuéé 11 bbuutt àà llaa 6666èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill -- CCaammeerroouunn 33 -- 00 TTiirree 11 ccoouupp ffrraanncc mméémmoorraabbllee àà llaa 8811èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill –– HHoollllaannddee 33 –– 22 mmeeiilllleeuurr mmaattcchh ddee llaa CCddMM 11999944.. .. EEnn ffiinnaallee,, iill iinnssccrriitt 11 ddeess ttiirrss aauu bbuutt BBrrééssiill -- IIttaalliiee MMáárrcciioo SSaannttooss ddééffeennsseeuurr BBrraannccoo llaattéérraall ggaauucchhee MMaazziinnhhoo mmiilliieeuu ooffffeennssiiff ZZiinnhhoo mmiilliieeuu ooffffeennssiiff
 42. 42. DDuunnggaa ccaappiittaaiinnee RRoommáárriioo aattttaaqquuaanntt BBeebbeettoo aattttaaqquuaanntt Capitaine très controversé par la presse et le public, il se révèlera finalement, un meneur sérieux. Sa détermination sera bénéfique à cette "terne" Seleção qu’il mènera à la victoire. CC’’eesstt lluuii qquuii mmaarrqquueerraa llee 33èèmmee eett ssaallvvaatteeuurr ttiirr aauu bbuutt lloorrss ddee llaa ffiinnaallee BBrrééssiill –– IIttaalliiee.. DDuu ggrraanndd ffoooott !! MMeeiilllleeuurr ffoooottbbaalllleeuurr FFiiffaa 11999944.. EExxééccuutteeuurr iimmppllaaccaabbllee ddee llaa SSeelleeççããoo,, iill ffoorrmmee uunn dduuoo mmaaggiiqquuee aavveecc BBeebbeettoo.. AAuutteeuurr ddee 55 bbuuttss,, ddee 33 ppaasssseess ddéécciissiivveess,, dduurraanntt llaa CCddMM eett 11 ttiirr aauu bbuutt lloorrss ddee llaa ffiinnaallee.. UUnn aarrttiissttee…… ssoonn aaddrreessssee,, ssaa tteecchhnniiqquuee,, sseess bbuuttss,, sseess jjooiieess aauurroonntt mmaarrqquuéé uunnee ggéénnéérraattiioonn.. IIll rreesstteerraa ll’’uunn ddeess mmeeiilllleeuurrss aattttaaqquuaannttss.. MMaarrqquuaa 33 bbuuttss lloorrss ddee cceettttee CCddMM..
 43. 43. courtesy of : copadomundo.uol.com.br ccoouurrtteessyy ooff :: bbrriiggaaddeevveerrddeeeeaammaarreellaa..ccoomm..bbrr LLeess aarrrrêêttss ddee TTaaffffaarreell « vvaaii vvaaii qquuee éé ssuuaa TTaaffffaarreell !! » courtesy of : Harbi forum.com ccoouurrtteessyy ooff :: ssuummiittssoorreenn..bbllooggssppoott..ccoomm
 44. 44. BBrrééssiill -- RRuussssiiee bbuutt 2277èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill -- HHoollllaannddee bbuutt 533èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill -- CCaammeerroouunn bbuutt 3399èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill -- SSuuèèddee ggrroouuppee BB bbuutt 4477èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill -- SSuuèèddee ½ ffiinnaallee bbuutt 8800èèmmee mmiinnuuttee RR OO MMÁ Á RRI IO O ccoouurrtteessyy ooff :: ggaazzeettaapprreessss..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff :: FFiiffaa..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff :: mmeeddiiaapphhoottoobbuucckkeett..ccoomm
 45. 45. BB EE BB EE TT OO BBrrééssiill -- UUSSAA bbuutt 7733èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill -- HHoollllaannddee bbuutt 6633èèmmee mmiinnuuttee Brésil – Cameroun but 72ème min. ccoouurrtteessyy ooff :: bbeettttiinngg..bbeettffaaiirr..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff:: eessqquuaaddrraaiiiinntteerraattiivvoo..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff:: GGaarryy HHeerrsshhoorrnn..RReeuutteerrss
 46. 46. DDuunnggaa JJoorrggiinnhhoo eett MMaazziinnhhoo qquuaarrttss ddee ffiinnaallee:: BBrrééssiill 33 –– 22 HHoollllaannddee mméémmoorraabbllee ccoouupp ffrraanncc ddee BBrraannccoo àà llaa 8811èèmmee mmiinnuuttee EExxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt lleess bbrrééssiilliieennss jjoouueenntt eenn bblleeuu.. ccoouurrtteessyy ooff :: FFiiffaa..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff:: ppoorrttaallRR33..ccoomm..bbrr ccoouurrtteessyy ooff:: ppllaanneettwwoorrllddccuupp..ccoomm
 47. 47. MMaattcchheess ddiissppuuttééss ppaarr llee BBrrééssiill lloorrss ddee llaa CCoouuppee dduu MMoonnddee 11999944 aauuxx UU..SS..AA.. -- BBrrééssiill 22 -- 00 RRuussssiiee -- BBrrééssiill 33 -- 00 CCaammeerroouunn -- BBrrééssiill 11 -- 11 SSuuèèddee -- BBrrééssiill 11 -- 00 UU..SS..AA -- HHoollllaannddee 22 -- 33 BBrrééssiill -- SSuuèèddee 00 -- 11 BBrrééssiill FFIINNAALLEE :: BBRRÉÉSSIILL 00 -- 00 IITTAALLIIEE ((aa..pp..)) 33 -- 22 tt..aa..bb..
 48. 48. 11999944 POUR LA 1ère FOIS DANS L’HISTOIRE DE LA COUPE DU MONDE, LES TIRS AU BUT VONT DÉSIGNER LE VAINQUEUR
 49. 49. TTIIRRSS IITTAALLIIEENNSS TTIIRRSS BBRRÉÉSSIILLIIEENNSS 11eerr :: BBAARREESSII :: mmaannqquuéé 33èèmmee :: AALLBBEERRTTIINNII :: bbuutt 55èèmmee :: EEVVAANNII :: bbuutt 77èèmmee :: MMAASSSSAARROO aarrrrêêttéé 99èèmmee :: BBAAGGGGIIOO mmaannqquuéé 22èèmmee : MMaarrcciioo SSAANNTTOOSS :: aarrrrêêttéé 44èèmmee : RROOMMÁÁRRIIOO :: bbuutt 66èèmmee :: BBRRAANNCCOO :: bbuutt 88èèmmee :: DDUUNNGGAA :: bbuutt
 50. 50. L’arbitre vient de siffler llaa ffiinn ddee llaa 22èèmmee pprroolloonnggaattiioonn…… ppllaaccee àà llaa ccrruueellllee ssééaannccee ddee…… ttiirrss aauu bbuutt !!!!
 51. 51. ccoouurrtteessyy ooff::jjoorrnnaallaacciiddaaddee..ccoomm..bbrr Pendant llaa ssééaannccee ddee ttiirrss aauu bbuutt,, ttoouutt llee BBrrééssiill rreettiieenntt ssoonn ssoouuffffllee…… ccoouurrtteessyy ooff;; ccooppaawwrriitteerrss..wwoorrddpprreessss..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff :: eessppoorrttee..uuooll..ccoomm
 52. 52. MMaarrcciioo SSAANNTTOOSS 11eerr ttiirr bbrrééssiilliieenn aarrrrêêttéé ppaarr llee ggaarrddiieenn iittaalliieenn PPAAGGLLIIUUCCAA RROOMMÁÁRRIIOO 22èèmmee ttiirr bbrrééssiilliieenn ggooooooooooll !!!!!!!! courtesy of: George Herringshaw ccoouurrtteessyy ooff:: bblleeaacchhrreeppoorrtt..ccoomm..bbrr courtesy of: curitibaonlinenoticias.blogspot.com
 53. 53. BBRRAANNCCOO 33èèmmee ttiirr bbrrééssiilliieenn ggooooooooll !!!! DDUUNNGGAA llee ccaappiittaaiinnee 44èèmmee ttiirr bbrrééssiilliieenn ggooooooooll !!!!
 54. 54. 55èèmmee eett ddeerrnniieerr ttiirr iittaalliieenn ddee BBAAGGGGIIOO,, mmaannqquuéé…… CC’’eesstt tteerrmmiinnéé !!!! ssccoorree :: 33 -- 22 ccoouurrtteessyy ooff:: vvaammoo..vvaammoo..iinntteerr..ccoomm courtesy of: sh.loopshoot.com
 55. 55. QQuuaaddrruuppllee cchhaammppiioonn ccoouurrtteessyy ooff:: uuppiirraa..ccoomm..bbrr ccoouurrtteessyy ooff:: ccooppaaddoommuunnddoo..uuooll..ccoomm..bbrr courtesy of: Getty images ccoouurrtteessyy ooff:: oommsseett..wwoorrddpprreessss..ccoomm
 56. 56. 22000022 CCOOUUPPEE DDUU MMOONNDDEE eenn && aauu CCoorrééee dduu SSuudd JJaappoonn FFIINNAALLEE :: 3300 JJUUIINN AALLLLEEMMAAGGNNEE 00 -- 22 BBRRÉÉSSIILL
 57. 57. EEddmmiillssoonn RRooqquuee JJúúnniioorr GGiillbbeerrttoo SSiillvvaa MMaarrccooss KKaakkáá VVaammppeettaa AAnnddeerrssoonn PPoollggaa DDiiddaa RRooggéérriioo LLúúcciioo CCeennii BBeelllleettttii RRoonnaallddiinnhhoo GGaaúúcchhoo RRoonnaallddoo RRoobbeerrttoo CCaarrllooss KKlléébbeerrssoonn RRiivvaallddoo CCaaffuu JJúúnniioorr RRiiccaarrddiinnhhoo LLuuiizzããoo EEddiillssoonn DDeenniillssoonn JJuunniinnhhoo PPaauulliissttaa SSeelleeççããoo BBrraassiill 22000022 :: ttiittuullaaiirreess eett rreemmppllaaççaannttss
 58. 58. CCAAFFUU ccaappiittaaiinnee llaattéérraall ddrrooiitt RRIIVVAALLDDOO mmiilliieeuu ooffffeennssiiff RROONNAALLDDOO aattttaaqquuaanntt RROONNAALLDDIINNHHOO mmiilliieeuu aattttaaqquuaanntt Meilleur joueur Sud-américain 1994. Seul joueur ayant disputé 3 CdM consécutives. L’un des meilleurs défenseurs "latéral droit" de l’histoire du foot. BBaalllloonn dd’’oorr 11999999.. SSeess ""rreettoouurrnnééss"" aaccrroobbaattiiqquueess ssoonntt ccééllèèbbrreess.. AA mmaarrqquuéé 55 bbuuttss dduurraanntt cceettttee CCddMM.. Surnommé "le phénomène" Ballon d’or 1997 et 2002. Meilleur joueur FIFA 1996 1997 2002 Meilleur buteur en CdM 1155 bbuuttss dont 88 durant cette coupe !! BBaalllloonn dd’’oorr 22000055.. ÉÉlluu :: ""llee"" jjoouueeuurr ddéécceennnniiee 22000000 -- 22000099.. UUnn ssaaccrréé ddrriibbbblleerr qquuii rrééggaallee llee ppuubblliicc ppaarr sseess ffaaccééttiieess.. AA mmaarrqquuéé 22 bbuuttss dduurraanntt cceettttee CCddMM..
 59. 59. RRoobbeerrttoo CCaarrllooss aarrrriièèrree ggaauucchhee EEddmmiillssoonn ddééffeennsseeuurr cceennttrraall KKlleebbeerrssoonn mmiilliieeuu ddééffeennssiiff LLúúcciioo ddééffeennsseeuurr cceennttrraall IInnssccrriirraa uunn ssuuppeerrbbee bbuutt dduurraanntt cceettttee CCoouuppee ffaaccee aauu CCoossttaa RRiiccaa 55 -- 22 ÉÉlléémmeenntt cclléé ddaannss llaa vviiccttooiirree dduu BBrrééssiill aavveecc ddeess ppaasssseess ddéécciissiivveess ppoouurr sseess ppaarrtteennaaiirreess.. UUnnee ppuuiissssaannccee eett uunn ttyyppee ddee ffrraappppee ttrrèèss ppaarrttiiccuulliieerrss qquuii eenn ffoonntt ssaa mmaarrqquuee ddee ffaabbrriiqquuee eett aavveecc llaaqquueellllee iill mmaarrqquuaa ddee mméémmoorraabblleess bbuuttss.. PPaasssseess ddéécciissiivveess ddaannss cceettttee ffiinnaallee
 60. 60. RRI IV V AA LL DD OO ccoouurrtteessyy ooff:: RRiiccaarrddoo CCoorrrreeiiaa ccoouurrtteessyy ooff:: RRiiccaarrddoo CCoorrrreeiiaa BBrrééssiill –– BBeellggiiqquuee bbuutt 6677èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill -- TTuurrqquuiiee bbuutt 8877èèmmee mmiinnuuttee aajjoouutteerr BBrrééssiill--CChhiinnee àà llaa 3322èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill –– CCoossttaa RRiiccaa bbuutt 6622èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill –– AAnngglleetteerrrree bbuutt 4455 èèmmee mmiinnuuttee ccoouurrtteessyy ooff :: ssppoorrttss..xxiinn..mmssnn..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff:: DDaanniieell GGaarrcciiaa--AAFFPP
 61. 61. RROONNAALLDDIINNHHOO GGaauucchhoo TThhee oonnee mmaann sshhooww BBrrééssiill –– CChhiinnee bbuutt 4455èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill –– AAnngglleetteerrrree bbuutt 5500èèmmee mmiinnuuttee LLee BBrrééssiill jjoouuee eenn mmaaiilllloott bblleeuu Courtesy of : firma comunicação www.Ondaweb.com.br ccoouurrtteessyy ooff:: FFiiffaa..aarrcchhiivveess..ccoomm courtesy of : Reuters ccoouurrtteessyy ooff:: aalleemmddooppllaaccaarr..ccoomm
 62. 62. RR OO NN AA LL DD OO FF ee nn ôôm me e nn oo BBrrééssiill –– TTuurrqquuiiee ½ ffiinnaallee bbuutt 4499èèmmee mmiinn.. BBrrééssiill –– TTuurrqquuiiee 11èèrree pphhaassee bbuutt 5500èèmmee mmiinn BBrrééssiill –– CChhiinnee bbuutt 5555èèmmee mmiinnuuttee BBrrééssiill –– CCoossttaa RRiiccaa 22 bbuuttss 1100 && 1133èèmmee mmiinn.. BBrrééssiill –– BBeellggiiqquuee bbuutt 8888èèmmee mmiinnuuttee.. ccoouurrtteessyy ccoouurrtteessyy ooff :: GGEESS//AAuuggeennkklliicckk ccoonnttii--oonnlliinnee..ccoomm ccoouurrtteessyy ooff :: GGeettttyy IImmaaggeess ––RReeddiiffff..ccoomm
 63. 63. RONALDO fenômeno BBRRÉÉSSIILL –– AALLLLEEMMAAGGNNEE FFIINNAALLEE 11eerr bbuutt 6677èèmmee mmiinnuuttee (assisté de Rivaldo et Kleberson) 2ème but 79ème minute CC’’EESSTT TTEERRMMIINNÉÉ !! SSCCOORREE :: 22 -- 00 ccoouurrtteessyy ooff :: UUppiirraa..ccppmm..bbrr ccoouurrtteessyy ooff :: GGeettttyy IImmaaggeess ccoouurrtteessyy ooff ;;RReeuutteerrss ccoouurrtteessyy ooff :: WWllddccuupp..ccoomm
 64. 64. QQUUIINNTTUUPPLLEE CCHHAAMMPPIIOONN DDUU MMOONNDDEE RRIIVVAALLDDOO RONALDINHO RROONNAALLDDOO CCAAFFUU CCAAPPIITTAAIINNEE CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO
 65. 65. SSiinnccèèrreess rreemmeerrcciieemmeennttss aauuxx ccoommmmeennttaatteeuurrss ssppoorrttiiffss bbrrééssiilliieennss AAggrraaddeeççoo aaooss nnaarrrraaddoorreess eessppoorrttiivvooss bbrraassiilleeiirrooss ppeellaa iimmeennssaa aajjuuddaa nnaa rreeaalliizzaaççããoo ddeessttee ttrraabbaallhhoo Sr. Galvão Bueno : Rede Globo Sr. Luiz Penido : Super Rádio Tupi Sr. José Silvério : Rádio Bandeirantes Sr. Nilson Cesar : Rádio Jovem Pan Rádio Gol CBN. MUSIQUES POUR CHAQUE COUPE : 11995588--11996622 -- 11997700 –– 11999944 -- 22000022 "A taça do mundo é nossa" de : WWaaggnneerr MMaauuggeerrii,, MMaauuggeerrii ssoobbrriinnhhoo,, VViiccttoorr DDaaggôô,, LLaauurroo MMuulllleerr. "Pra frente Brasil" de : MMiigguueell GGuussttaavvoo "Coração verde e amarelo" de : TTaavviittoo && AAllddiirr BBllaanncc -- TTeemmaass RReeddee GGlloobboo "Hino do Penta" de : IIzzzzoo RRoocchhaa && VViillssoonn SSaannttooss -Intermède portraits des footballeurs : "tico tico no fuba" à la flûte - Générique de fin : "Goool Brasil" par Os Incriveis.
 66. 66. « EEllaa ffooii…… » EEllllee ""ffuutt""…… llee ttrraannssppoorrtteeuurr ooffffiicciieell ddee llaa ""SSeelleeççããoo BBrraassiill"" Je voudrais saisir cette occasion ppoouurr rreemmeerrcciieerr lleess aauutteeuurrss ddeess pphhoottooggrraapphhiieess qquuii oonntt ccoonnttrriibbuuéé àà cceett hhoommmmaaggee.. GGoossttaarriiaa ddee aapprroovveeiittaarr ddeessttaa ooppoorrttuunniiddaaddee ppaarraa aaggrraaddeecceerr aaooss aauuttoorreess ddaass ffoottooggrraaffiiaass qquuee iilluussttrraamm eessttaa hhoommeennaaggeemm.. II wwoouulldd lliikkee ttoo ttaakkee tthhiiss ooppoorrttuunniittyy ttoo tthhaannkk aallll pphhoottooggrraapphheerrss wwhhoo ccoonnttrriibbuutteedd iinn ssoommee wwaayy ttoo tthhiiss ttrriibbuuttee..
 67. 67. ÀÀ mmoonn ppeettiitt-- nneevveeuu SSiimmoonn BB.. AAvveecc ttoouuttee mmoonn aaffffeeccttiioonn..

×