O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
CCaattaarraattaass VViiccttoorriiaa
As Cataratas Victoria, ssããoo oo ssaallttoo ddee 
áágguuaa ddoo rriioo ZZaammbbeezzee.. EEllaass eessttããoo 
ssiittuuaadda...
David Livingstone, o explorador eessccooccêêss,, 
vviissiittoouu aa ccaassccaattaa eemm 11885555 ee aa bbaattiizzoouu ccoo...
o 
AAssssuussttaaddoorr,, nnããoo éé?? 
UUmmaa ccrriiaannççaa àà bbeeiirraa ddoo aabbiissmmoo??????!!!!!! 
AAggoorraa éé qq...
o É isso mesmo que vocês eessttããoo vveennddoo!!!!!! 
EEssttee lluuggaarr cchhaammaaddoo ““AA PPiisscciinnaa ddoo DDiiaabb...
Desafiando oo ppeerriiggoo!!
Os mais radicais não se contentam ccoomm aa ppiisscciinnaa,, 
ffiiccaamm ddee ppéé,, àà bbeeiirraa ddoo aabbiissmmoo,, ppa...
Entre setembro e dezembro, devido ao baixo nníívveell ddaa áágguuaa,, 
ppooddee--ssee ttoommaarr bbaannhhoo,, sseemm rriis...
O salto ppaarraa aa ppiisscciinnaa!!
Uma foto iinneessqquueeccíívveell!!!!!!!!
A curiosidade ssuuppeerraa oo mmeeddoo......
OOllhhaa ssóó iissssoo!!!!!!
Mais ffoottooss rraaddiiccaaiiss!!!!
AA eemmoo ççããoo......
AA eeuuffoorriiaa......
A descarga ddee aaddrreennaalliinnaa 
ee oo bbeerrrroo ddee eexxcciittaaççããoo mmiissttuurraaddaa ccoomm ppaavvoorr!!!!!! ...
E então? JJáá ssee aanniimmoouu?? 
AApprroovveeiittee oo vveerrããoo!!
Imagens ee ppeessqquuiissaa:: 
IInntteerrnneett 
FFoorrmmaattaaççããoo:: 
AAuurraa ddaa LLuuaa 
PPrreessssiioonnee EESSCC p...
Imagens ee ppeessqquuiissaa:: 
IInntteerrnneett 
FFoorrmmaattaaççããoo:: 
AAuurraa ddaa LLuuaa 
PPrreessssiioonnee EESSCC p...
94205 cataratas victoria
94205 cataratas victoria
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

94205 cataratas victoria

165 visualizações

Publicada em

VOCÊ TOMARIA BANHO NESTA PISCINA?

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

94205 cataratas victoria

 1. 1. CCaattaarraattaass VViiccttoorriiaa
 2. 2. As Cataratas Victoria, ssããoo oo ssaallttoo ddee áágguuaa ddoo rriioo ZZaammbbeezzee.. EEllaass eessttããoo ssiittuuaaddaass nnaa ffrroonntteeiirraa ddaa ZZaammbbiiaa ee ZZiimmbbaabbwwee.. EEssttããoo llooccaalliizzaaddaass nnoo ddiissttrriittoo ddee LLiivviinnggssttoonnee,, nnaa PPrroovvíínncciiaa ddoo SSuull ddaa ZZaammbbiiaa ee nnoo ddiissttrriittoo ddee HHwwaannggee,, nnaa rreeggiiããoo ddaa MMaasshhoonnaallaannddiiaa OOcciiddeennttaall,, ddoo ZZiimmbbaabbwwee.. MMeeddeemm aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 11,,77 kkmm ddee llaarrgguurraa ee 110088 mm ddee aallttuurraa.. ÉÉ ccoonnssiiddeerraaddoo uumm eessppeettááccuulloo eexxttrraaoorrddiinnáárriioo,, ddeevviiddoo aaoo eessttrreeiittoo ee rraarroo aabbiissmmoo eemm qquuee aa áágguuaa ccaaii..
 3. 3. David Livingstone, o explorador eessccooccêêss,, vviissiittoouu aa ccaassccaattaa eemm 11885555 ee aa bbaattiizzoouu ccoomm oo nnoommee ddaa rraaíínnhhaa VViiccttoorriiaa.. EEllaa aaiinnddaa éé ccoonnhheecciiddaa,, nnoo llooccaall,, ccoommoo MMoossii--ooaa--TTuunnyyaa,, ““aa ffuummaaççaa qquuee ttrroovveejjaa””.. AA ccaassccaattaa ffoorrmmaa ppaarrttee ddee ddooiiss ppaarrqquueess nnaacciioonnaaiiss: PPaarrqquuee NNaacciioonnaall ddee MMoossii--aaoo--TTuunnyyaa nnaa ZZaammbbiiaa ee oo PPaarrqquuee NNaacciioonnaall ddaass CCaattaarraattaass VViiccttoorriiaa nnoo ZZiimmbbaabbwwee.. ÉÉ uummaa ddaass mmaaiioorreess aattrraaççõõeess ttuurrííssttiiccaass ddaa ÁÁffrriiccaa aauussttrraall ((ssuull)).. FFoorraamm ddeeccllaarraaddaass PPaattrriimmoonniioo ddaa HHuummaanniiddaaddee ppeellaa UUNNEESSCCOO,, nnoo aannoo ddee 11998899,, aabbaarrccaannddoo aa áárreeaa pprrootteeggiiddaa uummaa eexxtteennssããoo ddee 88..778800 hhaa.. AA ppaarrttiirr ddee 22001100,, aass CCaattaarraattaass VViiccttoorriiaa eessttaarrããoo
 4. 4. o AAssssuussttaaddoorr,, nnããoo éé?? UUmmaa ccrriiaannççaa àà bbeeiirraa ddoo aabbiissmmoo??????!!!!!! AAggoorraa éé qquuee vveemm aa ppaarrttee mmaaiiss iimmpprreessssiioonnaannttee!!!!!!
 5. 5. o É isso mesmo que vocês eessttããoo vveennddoo!!!!!! EEssttee lluuggaarr cchhaammaaddoo ““AA PPiisscciinnaa ddoo DDiiaabboo””,, éé rreeaallmmeennttee uummaa ppiisscciinnaa nnaattuurraall nnaa rroocchhaa,, nnaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddaa ccaattaarraattaa VViiccttoorriiaa,, nnoo ZZiimmbbaabbwwee,, aa 110088 mmeettrrooss ddee aallttuurraa!!!!!!
 6. 6. Desafiando oo ppeerriiggoo!!
 7. 7. Os mais radicais não se contentam ccoomm aa ppiisscciinnaa,, ffiiccaamm ddee ppéé,, àà bbeeiirraa ddoo aabbiissmmoo,, ppaarraa ttiirraarr ffoottooss!!!!!!
 8. 8. Entre setembro e dezembro, devido ao baixo nníívveell ddaa áágguuaa,, ppooddee--ssee ttoommaarr bbaannhhoo,, sseemm rriissccoo aappaarreennttee,, àà bbeeiirraa ddaass ccaattaarraattaass,, nneessttaa ppiisscciinnaa nnaattuurraall..
 9. 9. O salto ppaarraa aa ppiisscciinnaa!!
 10. 10. Uma foto iinneessqquueeccíívveell!!!!!!!!
 11. 11. A curiosidade ssuuppeerraa oo mmeeddoo......
 12. 12. OOllhhaa ssóó iissssoo!!!!!!
 13. 13. Mais ffoottooss rraaddiiccaaiiss!!!!
 14. 14. AA eemmoo ççããoo......
 15. 15. AA eeuuffoorriiaa......
 16. 16. A descarga ddee aaddrreennaalliinnaa ee oo bbeerrrroo ddee eexxcciittaaççããoo mmiissttuurraaddaa ccoomm ppaavvoorr!!!!!! ÀÀ bbeeiirraa ddoo aabbiissmmoo!!!!!!
 17. 17. E então? JJáá ssee aanniimmoouu?? AApprroovveeiittee oo vveerrããoo!!
 18. 18. Imagens ee ppeessqquuiissaa:: IInntteerrnneett FFoorrmmaattaaççããoo:: AAuurraa ddaa LLuuaa PPrreessssiioonnee EESSCC ppaarraa ssaaiirr
 19. 19. Imagens ee ppeessqquuiissaa:: IInntteerrnneett FFoorrmmaattaaççããoo:: AAuurraa ddaa LLuuaa PPrreessssiioonnee EESSCC ppaarraa ssaaiirr

×