Anúncio

مراکز داده

aria1248
27 de Dec de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a مراکز داده(20)

Anúncio

مراکز داده

 1. ‫دیتاسنتر‬ (‫داده‬ ‫مرکز‬) ‫نیا‬ ‫حافظ‬ ‫حمیدرضا‬ 1
 2. ‫چیست؟‬ ‫دیتاسنتر‬ ‫سازم‬ ‫سرعت‬ ‫پر‬ ‫حرکت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫توسعه‬ ‫با‬‫ها‬‫ان‬ ،‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫فضایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫یکپارچه‬ ‫اطالعات‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫تامی‬ ‫و‬ ‫پرسرعت‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ،‫توزیع‬ ،‫مدیریت‬ ،‫بندی‬‫طبقه‬‫امنیت‬ ‫ن‬ ‫شود‬‫می‬ ‫احساس‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬. ‫ایمن‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫مجموعه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پردازش‬ ،‫مدیریت‬ ،‫بندی‬‫طبقه‬ ،‫داری‬‫نگه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫انباره‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫و‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫توزیع‬. 2Oklahoma, Google Data Center
 3. ‫داده‬ ‫مرکز‬،‫گرها‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬‫زیرساخت‬/‫تجهیز‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬‫ات‬ ‫ار‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫الکترونیکی‬،‫ایه‬ ‫ت‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬‫حت‬ ‫شبکه‬(‫اینترنت‬/‫اینترانت‬/‫اکسترانت‬)‫بکار‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫گماشته‬. ‫ب‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ،‫ها‬‫شرکت‬ ،‫ها‬‫سازمان‬‫ه‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫کارگیری‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ،‫ها‬‫گاه‬‫وب‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبنتی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫اینترنت‬ ‫روی‬(‫اینترانت‬/‫اکسترانت‬) ‫کنند‬ ‫اندازی‬‫راه‬. 3
 4. ‫ک‬ ‫کاربردی‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫داده‬ ‫مرکز‬‫ه‬ ‫ب‬ ‫تواند‬‫می‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫آن‬ ‫برای‬‫ه‬ ‫مرکز‬ ،‫پردازشی‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مرکز‬ ،‫داده‬ ‫ذخیره‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمامی‬. ‫د‬ ‫متنوعی‬ ‫و‬ ‫عظیم‬ ‫بسیار‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬‫ر‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫جهانی‬ ‫شبکه‬ ‫سرتاسر‬‫ال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫درون‬ ‫محدود‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫سازمانی‬ ‫عمو‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬‫می‬ ‫هستند‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬. 4
 5. ‫دیتاسنتر؟‬ ‫چرا‬ •‫اطالعات‬ ‫فزاینده‬ ‫و‬ ‫انبوه‬ ‫حجم‬ –‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعه‬International Data Corporation ‫سال‬ ‫در‬ ‫گوید‬ ‫می‬20111.8‫گیگابایت‬ ‫میلیارد‬(1.8‫زتابایت‬) ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫اطالعات‬.‫سال‬ ‫در‬2012‫به‬ ‫مقدار‬ ‫این‬2.8 ‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫زتابایت‬. –40‫سال‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫زتابایت‬2020 5
 6. ‫دیتاسنتر؟‬ ‫چرا‬ •‫مناسب‬ ‫نود‬ ‫خصوصیت‬ –‫نشود‬ ‫قطع‬ ‫برق‬. –‫نباشد‬ ‫موثر‬ ‫دزدی‬ ‫و‬ ‫زلزله‬ ،‫سوزی‬ ‫آتش‬. –‫نشود‬ ‫خراب‬ ‫دستگاه‬. –‫نشود‬ ‫قطع‬ ‫لینک‬. –‫باشد‬ ‫تنظیم‬ ‫رطوبت‬ ‫و‬ ‫دما‬. –‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬. 6
 7. ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫دسته‬ ‫به‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫کنیم‬‫می‬: •‫دانشگاهی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ،‫سازمانی‬ ‫های‬‫شبکه‬ •‫خصوصی‬ ‫های‬‫شبکه‬WAN •‫سرویس‬ ‫های‬‫کننده‬ ‫فراهم‬(SP) •‫اینترنتی‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬(IDC) •‫فراسازمانی‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬(Extranet) •‫محلی‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬(Intranet) 7
 8. ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫ساختار‬ •‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ –،‫ها‬‫سوییچ‬ ‫مانند‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫ها‬‫مسیریاب‬ –‫های‬‫دیواره‬ ‫مانند‬ ‫امنیتی‬ ‫تجهیزات‬ ،‫آتش‬IDS‫و‬ ‫ها‬IPS‫ها‬‫ضدویروس‬ ،‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫های‬‫سامانه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ –‫شبکه‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ –‫سرورها‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬ ،‫گرها‬ ‫سرویس‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫و‬ –‫شبکه‬ ‫غیرفعال‬ ‫تجهیزات‬ •‫کابل‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫کابل‬ ‫سیستم‬‫ها‬ •‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫داخلی‬ ‫محیط‬ ‫آرایش‬ ‫و‬ ‫چینش‬ 8
 9. ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫ساختار‬ •‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ –‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫امنیت‬ ‫حفظ‬ –‫ه‬‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫سیستم‬‫ای‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫بانک‬ ،‫عامل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ –‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫اطالعات‬ 9
 10. ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫ساختار‬ •‫قدرت‬ ‫توزیع‬ ‫سیستم‬ –‫ها‬‫کابل‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫کابل‬ ‫سیستم‬ –‫قدرت‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫سیستم‬ –‫قدرت‬ ‫پشتیبان‬ ‫های‬‫سیستم‬ –‫نیرو‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫پایش‬ ‫های‬‫سیستم‬ 10
 11. ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫ساختار‬ •‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ –‫ها‬‫داده‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ –‫نگهدار‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫پشتیان‬ ‫سیستم‬‫قابل‬ ‫ی‬ ‫ها‬‫پشتیبان‬ ‫اطمینان‬ –‫اطالعات‬ ‫بازیابی‬ ‫سیستم‬ 11
 12. ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫ساختار‬ •‫تأسیسات‬ ‫سیستم‬ –‫سیستم‬HVAC –‫کشی‬ ‫لوله‬ •‫فیزیکی‬ ‫سیستم‬ –‫دسترس‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫سیستم‬‫ی‬ ‫فیزیکی‬ –‫فیزیکی‬ ‫پایش‬ ‫های‬‫سیستم‬‫و‬ ‫محیطی‬ –‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ 12
 13. ‫اینترنت‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫کاربری‬ •‫کوچک‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫سرویس‬(‫هاستینگ‬) •‫اختصاصی‬ ‫سرورهای‬(Dedicated Servers) •Co-Location •Cage 13
 14. ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ •‫گذاری‬ ‫سرمایه‬670‫مایکروسافت‬ ‫دالری‬ ‫میلیون‬ •‫گذاری‬ ‫سرمایه‬680‫دیتاسنتر‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫دالری‬ ‫میلیون‬ ‫فنالند‬ •‫گذاری‬ ‫سرمایه‬50‫فناوری‬ ‫سازمان‬ ‫تومانی‬ ‫میلیارد‬ ‫تهران‬ ‫شهرداری‬ ‫اطالعات‬ 14
 15. ‫کش‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫دیتاسنتر‬ ‫ایجاد‬ ‫لزوم‬‫ور‬ •‫اقتصادی‬ ‫دالیل‬ •‫فنی‬ ‫دالیل‬(‫سرعت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬) •‫امنیتی‬ ‫دالیل‬ •‫اعتباری‬ ‫دالیل‬(‫مح‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫توا‬) •‫سیاسی‬ ‫دالیل‬ •‫فرهنگی‬ ‫دالیل‬ 15
 16. ‫داخلی‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫وضعیت‬ •‫مطرح‬ ‫های‬ ‫شرکت‬:،‫ایران‬ ‫پردازی‬ ‫داده‬ ،‫آوا‬ ‫فن‬ ،‫آنالین‬ ‫پارس‬ ‫تبیان‬ ،‫افرانت‬ •‫تهران‬ ‫شهرداری‬(2‫منظوره‬) •18‫فعال‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬(‫سال‬ ‫انتهای‬92) •‫ملی‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬(‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫عالی‬ ‫شورای‬) 16
 17. ‫پیشنهادات‬ •‫دولت‬ ‫حمایت‬ ‫افزایش‬ •‫تجهیزات‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ •‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫خدمات‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬(SLA) •‫عمومی‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ •‫ها‬ ‫مشوق‬ ‫ایجاد‬ 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. Video Afranet GoDaddy.com 22
 23. ‫تشکر‬ ‫با‬... 23
Anúncio