Fundamentos de metrologia

770 visualizações

Publicada em

metrologia

Publicada em: Engenharia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
770
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
44
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Fundamentos de metrologia

 1. 1. r-tírh# GÊQÊU “à . mo>_wm», wwc_ 8x7: w moêuwxw wc omwwmuwww w &m; manta mwwgwõâm E39( wmv _obmwsaãou wn mwãmwmoõ_ 339m w _o _amu @oww wu m . gwÉow mo _mwwãcewg Ema mwõãw 83o. moomm: .®wc_on: w>. , TÍFICA E INDUSTRIAL Sã_ mwbçm mo oncwwwow . D_. ._. .m~oà_. .._. .tnumsg. otwãomâãi o o: obwtmoawc www, »o ong Eou o o: : www BcwEwñEw . mmwcwãcwaxw orzmgwww wnwu_ pmccou No Scwçwsw ou . .QE Ewúmoõhwã mu www_ -mcou omumuzam m _oww_ o : Nsvcou w @Eammw ou ommcwwõE w _wuwõxww 9mm_ mvmgcwmwc . wããwcw wwzmmwõowa mõcw -wm mE: wzmwm mowaop 8.o omumwcwmwaw 4 . mwõãw 8.o m -cwuou mwumusam wn mocm om wwmzc wn omco_ ow mwvwzaã 23m wc mSoc www omw3o>w wc w OHCMEHVÊJUNÉM ou gozam . mmpwvzwowzw mwommwa 9.a w mvwscscou omumwgbw wo wow_ @à 06% wc Mwcwwmã É: E388 wmàocõ» . mcam w @Em ENTOS DE METROILOGÍA CIEN FUNDAM mwbcwü _wcmgcwmcw Ew omwwsuwõwoa w omuwzcmõ mn m m -Eu mov mwbwuamwuwc um _wncwww Emo_ . m_mo_o: wE mu oca o Sã_ oõqm w. o _mcwwmE oEou ovñwucow . É o: : wül mb mowcwEmbczx L . l _ Armando A/ bertazzi G. Jr. André R. de Sousa
 2. 2. u¡ '? illl
 3. 3. í / ?É Ízz ! í zíy Z/ ,JJ / í Z 7/ / K í, / Ã/ Z í, z; í, /K í 2/ zí/ í z ; z í , í / x/; Z X. à / / / /JÍ [í / / w í / í í 7 Íyí O í X Z JJ / Z O / í í/ J/ 2/ í / // í / â , WM; zííí/ í / , / % / / , M, / í É, í I/ z í í z í í /
 4. 4. om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wwnmvÉz um. wwñoc mou mmmuw #TN om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I. . . . . W . . . ..muwuuou mmnmwü . vá mm. . , . . . . . . . wmoãuwoww 38m Ew wmtwum wuvmÉas w ow: Ew wwumvÊD . QmN wNZI . _ . . . . . . . . . . . . .. woEüããmnwwwoñdzazwtmd . nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wmvmxwwuwv wuvmvãmwwrtmd . .um . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ( . . . . . wwuwwcwEwímuw wwvmwxuwuwmñd É. . . . . , . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »wma ww wwvmvwa: Bww wawñmín om. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . wwvmwmub wU Êuowumauwuã «Ewuwã ow wwUmvED mzm om. . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mwwümÉuz u, ... mEwÊw ouEc E: »um _õm Nm na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Énwã uv wwvmüEz wmv mrõuww: mv ousou ED _TN É. . . . _ . . . ãzoaqzzwhz_ <sEw_w o w <o_aws_ wc wwoíuz: N W¡%. ... ... .. . . . . . .. .. . ... ... ... ... @oà »I%. . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÍAPwQNU OÊ wonigñxvu MÊNQ~U~H~H WIH Ííà . . . . . . . . . . . . o. . . . . .. . . nyu. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. ... ... ... ... ... OMHÚUENUOÚNMaSwUuOwÀ É. .. owwzuwã w_u owwwuouQOmíp . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . ..Imtywuwwwcwumwnmvá m. . . . . . . . . . . . . . . . . W . . . . . . . . . . .ummüwuzuwwmiv m. .. . . . n . . . .uüobcoumgmá w. .. . .. Íumuouãoãñmá ®. ..h . . . n . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. MHNQLÃÉUÉ m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. mhwwãwwawOmá H . . . . . . . . _ . . . . . mm__mo_ouwwEm. _m> wvco _$323 wwco wQ HA OU/ umwmn_ OÉWESM mwuxm É MEEÊ uwmum oc owwwHmEH . naãouazoãñawxoah ua.5OU. o_OüdE. »Ê 509mm? S: nã» I ooowwwz. S: Juh _msm I ww I : usam c oüówêo wuogãmh I Num . Buu mnanõñ. . . mnuu _A055 Souzum _uma_ wovãzdvw wouwhm woom u owwÊ L . xoüx 5a owuavouawu m mEBoE m_ . wwuouãw mov mwwwãww owwwêwwu m Eww . owwwuoum uwugmav . .ou . mvñdvoumwu . Sw _Eamon cbr: wuwww wümm «Sandoz . wonmñwwwu 323% wo wowoh 36mm omuHwE ou wmEwÊm N EwnxobwÉ A _ounwãwuwa omozàwu 5mm wwuãã ãowwóau vwuwoào . BEE. d . .m . mwsom . H SMÊOUBà . m. omuâwz . H T3 _wàowwwwuw ZmmH . wooN _E052 n um . Ewamm I . mwzom ou . M wuvã . ñmmüwnz chamaram x _E5265 w «umumwmu «$29.58 wc woucwãmncsm I ovcmãã JNNNÊUQÉ : amam . mm 6.5._ ou mhumwmum Smãwuv EÕV omuwuzpsm Ê owwwwoãuwu ww wãcoõwnuwucm wowmo Emacs» «E320 nwamu .35 womwuü omwwuowwum I O. : _muãmhwÉ omwwuowzuw w oumwum ouaowm . wwuoãw wo Eou owwzuw uv cumuumou ou oõE Ba . Boamã Sowãm wooN @SMFÊQU
 5. 5. __> mma . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .I 2 emma_ . .Tu mw owmomwbw . m mmâm wdñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. mnvümhdwou nom. ommwã u h mümum BMW . uma. . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . omwmucoãzoow o oãuümmmwuoum - w «naum @m6 omwmunmwo mw owwnuuwm . m «ASM mxmyw wma. . . . . . . . . . oãuouüomxo ow owwmummmua o oãoãíuãsm . .v «naum Tava . . . . . . . . . v. . . . . . . . . . Omuvmm 01 Owwivwnmwamum mma. . . . . . . . _mismo m omwwoã ow «chama ow omumnwmuumumü - N &ñm Ndú wma. . . . . . . . . . . . . . . . omwmuwzmu mw »Q2350 wow omwÉmmD . m mmüm «da . Vwfà. o. n v . . . . . . . . . . . . . › . A . . . . . . . Ó@WNHL. .ZNU UÊ oUygxc OHaUuÓM ®. ®. &%. %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . › . . . . u n. Á . . . . . . $. Iñ. %lÓ, %. . . . . . . . n . . . . . › . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . WU@WNHNQEÓUMUHE B. T. mí . . . . . . . . . . . . . . . uwmwzmumu u : m3 agwâohouz ow : ÊoCmZ mwum www. EL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moãmcm mw moüoumuommq uw mhuwmmum uwum . cód ÊÚ%. . u . . . o . . . . . . . u . . . . . . 4 . . u . V.®. @ @. V%. . . . u . . . o . . 4 u . . . . g . . . . . . › nTu@. $¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouuuã OÊUEÉOUÚQM. . . . . . obowwwup OUHwOFRUUE mEBÊ O . n . . . . . . . . . mmwwwmunumu uunmm uwom EuzU . Gm . . . . . . . .. .I . . . . . . . . uwmwãnmuhmmm _mm . . . . . . . . . . _müuwm omwmanmmu ? m6 . . . . 82 s omwsewo www . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuuhvñ: OWWNMQZNU . . . . . .. . sem, ommênzau Em . . . . . . . . . . omwãnzmo mw wowouwÉ MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ..oum5w<N. N.m. . . W . . . . . . . . . . . ... ..o. mw. mu. ._w. muo> #NW Eowãnwvu o Bwin . owwmoüümcr N. m “,953 wav 3mm mowwmunzmu m com O Vw E. . . . . . . . . . . . . . . .. oüzms_ É . udsmaa É owu<xmz<u m . nNa . . . . . . . . . . . . . . . owwaüw ow moüwoñmm 9V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÊJUwQNU OÊ wnunüãnxvu &NQ«UEH% wi* NNH. . . . . . . . . . . . . . . . mwmmuzwm . DO mOÊumÊu woguwu E» Owwmuüomuumom Nxvxv NN# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mouiownm montou Eu owwãoomuumom @Tv . . . 4 . . . . . . . «ÊEE o Suzana owmãzumüaum . Tv m3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . owwwoã ow moüm wow 39%: wmowmtuuomuau v5# . . . Swommü m Eou Bastão o Emuoñjou 2a muuwwtoümumu m. m.v @DW . . . . . . . . . . . . . . . . “ . . . . . . Omwmomwcm m mmñmw: mmuáêuwuumuwü Nsmsv « . . . . o . . . . . . . . . . . o . . . É . %.$.4N . VON. . . . . . . . . . . . . . . owwwuE @É mmEoumã wow wNUMMOTVMuME mwuzmtmpumumü NOHÍÍÍÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... mO_mÊoNm. v.N. .V ozzsam . . . . . . . . . . . . . uowwàümuu jOxü uowmuumoE OÊGÉOQHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wmwñqw 01 Ouñvemumuu MU DÚNUMGD mmÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... uOHSÚwENH. H.H. N.V mm . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . OU «Boaz E5 DU mouawn MOTHUÚaà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mbümummeouuwzwâwátv »um . . . . . . . .. . . . . _mõiouuwzu Ovôuwuà mm , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . OMWNUMUE . NU OUOuwàNm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . OWWNHWQEDU MU Oüouwwà mm. ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . .. .. OmwzuvãwñmoowmwâwnuüOuwwx/ mas? _u@. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . mw. . . . . . . . . . omwmxu ow mâauuoxm Nñm um. . . . . . . . . . . . . OÊHÊNU ow mouñwu mñmõccm 3d @%. . z O . . . . . . . . . c . . . . . . . . . 4 . n . v o . . . . . . . . n › MORRO um . . . . . . . . . . . . . . . _mcomcowzw «MMOÊBQE m: muãmbmãu» mw notam_ @md ©W. ... . - . . . › . ... ... . . . . . - . . . . . .. ._. ..HÓÊNHUQOÓÊN@UCW~ÚÍE<V. ®.@ . WN. . . u . . . . . › . . . . . . . . . . . . . . . . . . wüwwwvNokuvH D WUWuQNHUUE &í®. @ mu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. omüwoã ow «Euuwõ om mocuouxo mououmm N. m.m É. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OWMMUDE ow «E83 om nenhum_ wouoãm «had É . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... mobouwmuãommñ ou. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mmNuüouñuoouum mam um. . . . . . . . . . . . . . . . omHwuE mw 32m now womwuw omwãaumuumum Nm . um. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ..oãwnwEouuuumouuouwmñnu9m Nw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . owwwoã ow mobo mo _Know EwwE mw notam_ . TWm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vUNUT/ _umuonwuu NU . mxáumamwmm . . . . . . owuwwmàüüuoã NU N>ÊNÊuwM . %%2 . . - . . . . . . . o › . . . . . . u . . . n . . . 50 Mimlm m? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uwmwêwrmauu o OwHUMQKmNDÊMUE . OCÊEUÉ Ohm . Qm @»&. . . v . . . › a . . . . . . . › . . . . . - . . . a . O &upw 5%. a u u . . o . . . . . a u . . o . . g . 4 . 4 . › . . TÍ$ . . . . OWWZUME 0.1.. cbn OU owwmncouumãu . . . . wOHuUOÚwOQWFÚM . ... ... ... ... .Oñgnuãwnommmm . . . . . . . . . . . . . a . @. § . . . . . . . . . owdummu ow mooñwp mñawocim WN vma. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mczãoumocmwcmwsvN mm. . . . . mowmwã: www &mãõow moñzwuãasm o moEEwE wow abandona_ NTN mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07595 o 055w: chao oÉoEmwwamm @TN Nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .moõãwomowmmmuwWvN &AaE . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . › . A . . . . . . . WÓÉ V. .V. X É. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muwmwwo: mw marina; wow mmãü mçmN om. . . . . . . . . . . . . . . . muwmwEs mw muEoc wow _masi NÍN ? E5205 w «umrzuu suãomkwç. . m5 Êãçãozí _>
 6. 6. wmm. . . . . . . . h . . . . . . . . . . . . . _ ovmvzmzv uv 20h20m. cv mouãumu n »amam/ w md vmm . . . . . . . . . . . . _ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uvmvzmud mv 28o» mouwnu mdd mmm. . . . . . . . . . . . . . uvmvzmsv mv 33:0 N. N.m NwN. . . . . . . ,.. ... ... ... ... ..n. ... ... .. oUmwwãmdvuOwümümoumdmvH. N.m amw. A . , . , W . . . . . . . . . . . . . ovwvmmzw uv 20:33 cv mou. =:©: ouu mouuumm< Nam mam . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mmücwuuwom. 4P m . ... mo«o: <=omom: o=: ,_oum . . . . . › . » . › » . . . . › › . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $. X @NN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÊ WÓMZQAMVH m«NQ, uUEHà MTX onu . . . . . M . . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W . . . . ovÊomB «Eozoum Nm mwm . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . mouEomna mamas : :o moüoãmumm mov 252m0 mñm nmm. . . . . . . . . . . . . . . . »Éwamãawu 55H20: omuvmaànoüuuã mv màããumm mm www. . . . . A , . . . . . . . . . UuEuÊÊSUU 55H30: owwubou mv omwmíãuuuuü Tm mwu . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . upñxmàzvu uvmvãnaãm mv omwmããuuuum mm www . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oÉwEoÉE Bovoã Nm vmN . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . omüvwã uv @acham uv owwaoaEoU #m SN. . . . . . . moágoz É mw><E< Êmnmuz_ É o«u<u<. _oz. _ m mma. ommmñmmvmoümoumxmmxn . . . . . . . A . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u WIN. . . . › . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . - . . . . 0 . W-ç. ” . amu. . wmvãàumvtuourom: o mmvmãõwmzuou mmNuvSEm ov owwmEaEoU : VN . . . . . . ovõuãouwomwmmvuuouvv oãaumoou o ovãzw mumEvoE uv mvmãnãou 83.32: mv Êvmãpmu Th www . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ozwmom «ÉS wnutuu: : m 8mm _Sum omwU WmN oww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mmvmaoümíbou mumwvuã uv owwÊO TMN mvm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mmvmcoõsuuuou muwwvo: : uv omwmumavaâz. mm. : Sum. . . . . . . . . . . . . . . mmvâoüâobou muwwvu: : mv omwmuunaw NmN «vu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wmvãâumvuuou mowmzvoã uv «Som HM. : vvm . . . . . . mmvãeõsobou muwwqvuã uv mvmãnãou anotou: : mv mâpmguwm . mN . . . . » . . . . . . . . › . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . › . . . . › . . . . . +NHUÊ @. Nx. .N. ®$N. A . n . . A . . v n n . . . . n . . . . oWwaNrÉ O xux. ” WÉÂ. ... n.. ..n. ..a. ... .o.4o. ›.. o.o. .o. A.. -.. O@JNHHÃÚMDWEOÍ7.X. § nmw. . mmvm: oõm_ubou. ow: mumÉvoE uv mvãñãou $8.62: mv mzumãtwm N. : mmm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . omwâmãou o muamwumumu mÚEwUEUmUQ MÀHF Nmmiíii_. ... ..Z. ... ._. ... ... .I. ... .ouUwEMzmEBovOv/ HNAN amu . . . . . . . . . .. . ... mãubv: _mumw. qvováña. n é@&. . . . . . . . . . . . . . › . . . . . . › . . › . . . . . . . . . . MUHNEEÍUHQ , %.N. E. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 255m2_ mmouauz à moaÊãmx N wNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . .owwmãwuvmomuwouémoñw rvNu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oÉdmmo Ov moummmz &mnwocwum mó oE<ã3m n _ , _ _ «NN . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . A . . , . . . . . . . . . . ... ... I_u>wa«> 3:83:05 E: uv omHvoE «v evasão: ov omwmñãaouoú @mó . uÁN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mmomuwum muvmm «Em uv 2%: : «v omwmvwã mv ovmxnwuu ov omwwããuouuü @m6 mou . . . . . . . . . . . . . . . . . . omwünmmu «Em uv mnohuuñ mv omwwãubuuom #mm mou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . movvgomuu mmEBgoum m6 mou. . . . . . . . . . 2:23 uv _NÉOEOÉ «Nó ®. @N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ommwq N OWMNQ ÓHÉUHHÊÊMUOH XJNÉ® . VÊN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NNUPHUUC@ N. N.© vom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . @a3 325mm uvmvumn: uv »saum uv 05:82 @Nm MON¡ . . . . . . . . . n . . . . . . . . n . . . . . A045 NÚNHIDEOU NNmuHMUu: míFlw mma. . c. ; mmotmuc_ uv 3:8 «v3 uv omuvmmàüwüuu: : mv omwmuuuuuãmu Tm. mma. . . . . . . Z . . . . . . . A . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . mvainãoa omwobou @Em mma . . . . . . . . . . . NNUÊMUE uv 8:8 mvmu uv omwuãoo mv omummtmõnumu m. r.m . ñ.®à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NNOÊDUFà DÊ mMH= O% wNÊ Ó@QMU§HCO_U% cn. ..F. ® uma. . . . . . «Nmüwuâ uv mouãow mmym. .., uv mwãwuã w: OWWSUUE mv ovmxammm nó . mma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mouvwEBma mobo wo ovãmrzou omZ N66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wouxwwwãuuwwm mOHHQ m0 DÊAHHMTMMOU mma . . . . . , . . . . . W . . . . . . . . . . . . . . . oEmEEov wmwüuoã ov 8:8 S: : uv 353a m: vãwüg ovããwã: : : E uv 03:55 mv ovmxsmum m6 uma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . .. .. movõzõ mo: cãwãmgovubá «Und . . . . . . . . . . . . . . . . › . . . . . . . . . , . OÉWÉÚOE NÊ OÊNNÍJMUH Ot N%%NHO T. %›. ® mma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85:5: oãoãmvcovouum mv Exmo/ m N66 4 . . o . . u . . . . y . n › . . . . . . u %. TI@ wma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amava: : mv ovmxnwu: ov . achou NQNHU . Om an_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . mouzwãoumã mobo wo ovãmãou omZ Nim v5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n , . . . a . . . moumwãnuwa mobo wo ovEwÊoU #Tm uma . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . »Émcêov «Nuüuuã uv 8:8 NED uv mwãmuum m: MQKEHÊS ov: m.5m:2.: E: uv omuvm: : mv ovmzsmum Tm ou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ovããmã: : ov ovsxvamcm. ? m6 05.22.. .. . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... ... «Nubwuãvvmuêomwdd ÊNÉà. n . . u . . . . . . . . . . . . . . . n . . . u . . . . » . . . . . . . o mINUw ÊWA. .. . ... .. . .. ... . . . . . uv. . . . . . . . . . . . . . . . . .HOÊNk0QoW. %.© Í@T. 4 . . u . . . . › . . . . . . . . . . . . . . Ê. Â.@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O@W%DE DÊ ÓHÊU~HÃÊDUÓHÀ N. N.@ mma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . ovããêu: : ov owwEmoQ #Nm mw_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . A . . omEvoE uv omwoucum ov omwmmcuuumumu Nm uma. .. . . . . . . ... ... ..mSÊvEumñubvmowüvuaà#m É. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »,535 mwouamz m5 mooÊzmmm m mma . . . . . . . . A . . . . . . . . . . n . . . . . w . , . . . . . . . . . . . . omwmxm uv moêuüxm Nñw mma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . owuwmmu ov mesmo: mzwmhãcm 36 mma . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . owumñzmu uv ovmumÊuU oñw ãzuâz_ w óããc soSoÉz à mocmszczâ
 7. 7. mov. ... ... ... ... ... ... ZÍ. ... ... ... .., ..o>_mm= >_mmmu_oz_ Oxmz< mmm. . . . . . . . . . . . . . . . . mooêoamdm mocõmmxm m5 259m3_ @®%Z. ... .. . ... ... ... mwm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..oÉuamu ow mouãou &mmücim m. : wmmi: . . . . . . . V , . . . . . . . .. muwmowoãawowwáva www. . . . . . 1 . . . . . . . . . . « , . . .I . . . . . .. mõawwcuu mv . E25 0930 . v6.3 TXÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . › . . Mun-HH › . . . . : . . . . . . g . v . . o . » . . . . 0 . . . . › . NIMIM# msm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . omwmvuE um. omwuuoum uv ovmvümmwu Hd. : mumíiíí. . . . . . . . . . . . . . movrxomoumwãünogmmáw . . . . . 4 o n n . . . . . . . . . o . . . . n . u Nvmiíii . , . . . . . . . . mmomwtg uv umzwâ : i3 oww¡ . . . . . . . . . . . A . . . . . mumm Obunüwumm OU »mamã omsváa @o . . . . . . . . . . . . ommuuoum ow 139 omwmzg mv ummwã mi: Sm. Z _. .._ . . . . . . . . . . «É m amam owwmtw> mv umzwâ @T3 vmm. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . uvmvmfbnvoumuu ou 98mm nd. : &®T. ... ... .o. .m. n.. . , . . . . . . ... ... ... «UÊWÚV/ @HCUQOHUÊÓ@NWC1@JTÍÉ4% Cmm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mmucwücua mw naum: 0160.. .. ow_ 83cm mtváñ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ONmunm OÊDU MU omummüãâmuww Bu Ommwdm _vsvám WMM. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ONmuQ omüo_ @ü uvmüaamumo uv Ommwum msváa 51m. . . . . . . . . . . . . omwsuuã ow wowmououm um wwmvõmmmu mv owuwmmãq. NY: mvm . . . . . . . . . « . .. ... . . . . . . _ , . . . . . . .. moãwcm mov omwmãmuum 7m. : www . . . A . . . . . . . . . . . . omwãuã ou mommuuoum um _mucuEcmmxo owwmzmñw TÊ mvm. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ... nõuwuaü mv 23a: cravo Wma_ ? m1 2 2 . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ..«umwãnmymmvdqa oeqzsm WWW. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ... ... ... . MÚNÚMÉLÉDÚOHQUM . V.Vm. :.. ... . . . . . . .. , . . . . . . .. ... ... . . . . . . . . .. .. MÚNUÍVÉÊUQUMWN. MÀH VVM. ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... ..N«UCWÚCUFN. mImH . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... . . . . . . . . . . ... .OWWSUMEU_U momwuuoum mov maümwnuwu uwmwcn Ê monmmzc: mobuãmumm @É . . . . . . OWWZUOE 0V U omwnvcum OU wommwuoum @U mmvmuâmmzmxz . . . . . . MÚNUQNSU m? mücwumw DU MNEHOE DU mUWWNÚCUEOUOM ímwwanê/ xz 39cm. : m5 mommmuom. . mn_ uoããzãmzou 3 . WMM . . . . . . . . . › . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÉBMQNU OU wouãou wmmmaoguà ? da . . . . . . . . . . . . . , . . . . . ... <.OUEOUCNuGS%V. M.Om . . . . . . . . . . . . mouê©üouomouuwüm< . . . . . . . . . . . . . . . . . . wOUümxuwoá MOHUOQm< . .. . . . . . . ... .-. »umCUEUxUu . %.@. Êâ . . . . . . . . . . . omwmuoñ ou «EuÊw 0.o 032mm móa . . . . . . . . . . . . . . 4 . WÓH%W_. ~H~ÚUH MÔHHÚO . . . . . . . . . . oãoãmmuuoum mw moüsumm «duda . . . . . . . › . . . . o . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . OWWHUE DU wvwwmñüüw . Vmm. ... ... ... ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... ..OwwwÚUEmÚmunmHm. N.Od . Vam. ... ... ... ... .. . . . . . .. . . . . . . ... ... Omwãuveuvwmumñwunãwa/ m.N. OH . Vmm. ... ... ... . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . ... ... ... OWwDMOmUMmBJHOM mam. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... ... ... .., OmwHÚ0EUUmN®uMvUEwW. N.Om Nami. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. ... ... ümwMmvuemümvnmmnmWáâva NHmnttlllhrüi : m: . . . . . . . . mamã: : oEoU . Tmóm . . . . . . . . . . . . . .. 3:35 HUGO @Nom . . . . . . . . . . . . . . . muJUUE 05W non_ . . . . . . . . . . OMWSUUE @U «moumu NU omwmnüwuumumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mwmmumüm wvnuuwmuwñãmüúmu »om. :.. ::. ..: ... ... casam: É Ésüemma oaumdmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... OÍHGDNUOüwouwüúumqmaõaum . . . . . . . . . .. mOÚTLOmUumNEEQOuà @U &OÕCOU OU ouawãmnohmmom @®$. ..›. .n. ... ... .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... ... .EU%GHHwÓE. WHÔ @UNÚSNBÚ DU ÉOÕEOU O OÕOOH EU UÚNÚWÉDU DU EOÊEOÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . mñwxwüüvüwmüONúWmWm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .Omwwv_muw. nu mUüEMÀ . . . . . . , . . . . . . Omwwüwuw MU müuuãmw . . . . . . . . . . nõumgwmou m6 Oamtvwü_ U owwmuwüummo MU mUBEMH áÉmuoz_ m . ..ozpzuu 384052). à mo: ,.m. ... _<n__zgm X
 8. 8. .owwoouoo ow moomü Lema: moocom ow ommêoo m owdmtzomw . moowomoom o mowÊomoo moüwoooxo o mowmwuonm wooñwo &maõccm wow 053m8 5: É . ommowmwo mwmo ow ? um o< . Ewàohoã mw ooãowu oüwãnmooxy ow. 85.5 o motoouou &mnràqünw mo Eoccow 2a 8MB ow omao_ om mosvmowow mouomoomm omãwamu mwmu . E5555 &NE NÊUAHNE @É owmoaomoumm w 530m amnoüooã ow «tomarão m owEEoE nmowoíãoãow mouoomoo mãàoacm mo »musgo o oowcoooaãoo «uma owüw mocoa 05553 5: ooo 5mm owmacomow ooo_ SÉ 8mm . ommoüouap ow oocombmmoo ou ow . mwcãoomm o oumwuommo o O E uÊU O . moãocoacowwãoo o ooouuaw moi. .. -oEo Eou maio oww . Eonmnwm o owc nowumwouxg* ow mwooooooà mw owwwoàxm »com OS E30 o 50o owmwwnoowmoo 5o &oowo «So Emo moon5m . woouocacomxo 053. . NH. ow owuwãnmowcoo mw ooaoãmm ow , São 5o EwBOboE mw oocoõmcoo omwmozmm m _cao_ o hnzwuoo o 055m3 ow omwmooom5oo m ooooookmw 5mm owmwmomow . M3535 o mãmmoowoum mwocmwwow m5: ozmom mouñoo wow owwmo -uomoomm < . mouoosm wow oomooow owmwâwm ow moum ou 39o ow omco_ om wmwmwmãoo «won ow mãoa www omwioâ mw o oocoãooouwmãu ow aozamom . mwmsanuoo omwmoswo ow 323 mo mão 05% ow 358m5 5: 050o Sopão_ owówuwmswcuoo . muco o mmomxo wmwoawü . Êmãomao ow wmoow uma omwmzwmomowm o omwuzwmom ow mowhõ wow mowmwamoooa ma owmowcoom ond mudo* ow wwñouaoo _om . mñâohõzo mw 053o o 8mm os? ow _müoom5 5a ow owmwamoooc 2K mwmàooã Em «Bo Smow omwmuwouocoo < comu. :
 9. 9. -oooooao . mwwxoãomow mowuom ooo owcom _ou . moooamwc ow 03.5 oom moomw 55m? ooãoomow ow o como no58 ow owmwwommmo m . mowowoooom woboãoom mow omwzÉÊ o 50o .5owosmuz ow wo5oom mmbonuoa mmw ooao5wáo>oom . ow om 50.5_ _moomomooooo omwmuocncooo o oooowonmomo ow owmwamoooa o “ou -Em 5o oww» o soowzmuooco 5o5ow o owuoaw . mono ow mooÉwE S. .., Eõoõmmã < _<> onze sã. . o om> oazo on_ . ..p . OWEwoE mw owmxsmoo ow owmowxoma o o omüwoã ow ommoooom o oBom ommmsommw m5: 53V ow -oommow o o omwowoã ow cão _oãoíooo ow Soh mmowoaoomo 50.8 momww . o5 2a «uma mowwoñoooo &mmmomca mo oozuüw mümâohono mw Eowooo m oowom wowxowoo 555w? 50o omuoÊo_ 03:58 oowm . ooocoENOEoWuomm o omwawoã ow ooooooVãoo amoo_ m5: ooa : ommom OmHwoE o . Eowwno 235m momãoo mo 2a owmwãoomcoo ow 52m o o owoowwcooom o : mano wow» . mmwmdoomo 538w ooãmcoo moowMwoE 2a Eom mowwoowooo 0mm 9.o: 050o «Eoow 5 558 Emwowoa cmo mowwüom ow oooom o o «M5565 o . ooo «HWEOU o “oüwsooa a . mooxzuüwo < . mom5Ê owmwwápm mw 855 mo mowoo aoonomomooooom .5o owmwzmoãmo S55 50o mowosoowo oww momwwwoÉ . mwwàáxw ow mowwMwoE ow mQÉEoNo mcowwm 35% 0mm ? Em oozwoum ow owmwmmsw m o omwüomoo ow mmwom mmw mmuwmüooomo -ou mo . mm5zdxm5 mow omwmooao m o Eowãawou o . o5_om. m_uwum5 mw owmw -sumiu o o «Noosm w . mUÊEo 255 ow o msmw ow 350o mm Amwwbsmooo mw5oo ow owowwuozw «wo . aowzw 8o, . ooooosmomoo ou . o 88mm_ «wo o Nota Bom “Soon Soa owmooo5 ou owmm como_ H2? o . comem ou owwpnw -wo _oàowznazoo ow o53o> o . ,255 mou owmmoom m . muâmow om _$058 -ao o 2a 50o owmwõomoww m átowom mw 058 ou own_ ow 025.558 ow moooouoañmoo m o 0958 o , Eowñmomco 5 ooo_ ow o5Eo> o . oowooowwdoo ow 50:85 oo wo55om5oo o . oooo oowmüommow o oãu 5o 8.6.5: O 58.2 FI 330m. ow otowoM oàüàx o soÉE wooÊmmoÚ . muuuooowâx owososti . mooãmooaoomoo o amena oww SwBooooE mw owoooo: : ow São 356 ow o mooooom wow woowowooow wowooowom . woooñmauooâ «Eoowmm ow wowowE: mmw ooobooo_ omwmu: . ... u ow moooawoo owcoocoo »Bom ow cmwxoo 55 «E555 m_ . owmw_>umoooc_ «wgoo 50o moâmnmh o mowmoooxo ow owwwswmoo o 5mm mmmsüw/ 35o -São 5255.3 2a oowm5m5oo ow moãoowoom wwoxaooaüw 5355 omomm . momwonwco ow mwoãhw moomooooo modwww NNNZNBmT» ooâo5 owom 2a ooto_ o 5mm owEmo ow _anotou_ coca? 5a oww mowmw mo . .mono mw ooooooow 5mm 28m_ Eooom ow 524 . BBB8 mwoo ow owwoocou o 50o @Em umbanda 5mm mooooam oâom wowoms @oãomooàom «uma wowmm mo owooo -ooo mozsvoo moooaoommmw omowo owuo . Õwamooñwon. omÉóUoELmwÊ cão ou owãmmomow _Êww owwooaoo o cuz_ Boo moao5oE5oU . oàoowoum ommoooom ow obaow OwHwoE ow mommoooom o mmcoooma ow owowênmmooo o omzm>m whom oowoncoo oooomoomo 3 0.596 o . ooooaàmcom . ooomauocooo o moowmwwo_ Jouwõwo moooommo 5o omon 53 omw_wo5 ow mmEoÉw ow omwoom mooüoo o Eozwâm 2a mow55mo «ozono 055o 5 . ou 855m0 oZ . ouncwoooo 0525 ouwoowo SÉ, ow 05cm ow 058 . owmwzmzv ow 2553 ow o mov -omuxoo mow São m OWEQNU O . mowmmwoooaz oww omwMwoE ow mw5oowa mow moãwoã momooñw 2a 5o momoo mo «uma omw_wo5 mw owoxsooo ow owwmo -Ebooow o owcmmwo w 015.250 o wa . omwlooooo ow mwcomoom own so É ooo 5o mmoohwc_ momwwoE mo 8mm OmEwoE mw owmxsmoo ow owwmowãooow o owooooo n ownwmmu O . ooooüooñ ow omzwcm m Eowmãoomm wo o no 5o# m0 . omwmawouw ow mono? , oca _oâwwacümm o5o5wumw . owmomzmauu oocooomoaoo 5: Emooomoomm mw m _o 5o: m0 . mmoooow woowwoE ow mowoo -Êwoo wow owomomb mNNMHBUE ow owmwuzwoomo owEoo o n65_ o 255m0 O . w o w mâõwmoü mou owmwãwnã _em mmnoüooum mmw owzooo o . ozowoow -ea Eowowoono a5: . ..S55 o owooooom5oo o 356mm 5mm . ohowmmon ou_ww_o5o5 NEREU o o>ooumow o omEwoE ow mmEoÊo ow omwoonzoo mw 85o m. oíowmmo o E. .v owãamu ou wowmwcãoomm oww oanoauoomow : om Emuoooomomu ão oooooãmomm mo o omwwwo5 ow «Eoomü O . owwwwooaxo ow 355m ou 058 Eon «moâmoow 5o owmwõwo w oNHwoE ow cão o . m 255m0 oZ . oootoo om: :oo o _mcoõmooooã 555m ow NUMUOE ow mowmwmas mow Sob N 255m0 O . mmEmoE mmw owoowãoo o oBoo o oomwzoomo mow omwmozmm o «Ummmmo o oBom owwzwoooom NES Now H 0153.0 O . E5502. o õmtzoc aaooomms_ ou mozoszazpu_ 2x _ o _
 10. 10. .000000000000 00 00005003 2500 0mm 000000 050 00 000000 0 0 0000000 50 00 000w 0 .00 -000000 050 00 00000000 0 600.5 00000 50 00 00000000500 0 .0000000 00 00000 050 50 000000 0 000 0000 0000_ a 0005000_ 00 00000 50 0000 00500 O .0000000005 00 0500 0 00.0000 0000000 00000 0000 00m. 000000000 4 .00000200 0000.0000 00050000 00000005 00 50000 0m .000000000000 -000005 00000000000 0000500050 0 005000 500 005.5 0000 00000000 00 -0050 0 2a 00000500000 w .00020000 00000000 00 005000 0000 000050 0000 00:0 00N0> 00 000500 0 005500000 0 000050 050 500 070000500 0000000000 w .000000 059000 050 000050000000000000 005000000 0000 .0000500000000000 . E 00000000000 0 9000000 E: 000 0000000000000 00000000 0000 00 00020 000_ 520 000.000.000 5: 0500 00000500000 w 00000000005_ 000000 0000000» 05: 00 0000000505 00000, 0 5a 200 0000050000000 0000000000000 0 0 0000020 mímnmss. . w 0000 0 $002 .00005 0 0000000000 00 00000030 0 0000. 000000 050 w 000002 . E0005 0000000000 . m. 62000000000 0005 00 00000000000 000 -0000000 m .00000000 50 00 00050000 000 00000 05000 00 0000000000 0000 00000000000 9.00 000 000000005_ 0 000000000 20_ 00000 00m 0000050000 00 .000 000000 < 00000000: 00 0.005 000 00000000000 0 070000: 00000000 0000 000000 0000.0000 00:00:00 000500000 Ê: :o 00000000 : .00 0.500 0000000000.. . .00 0 00050 0000500000000 O. . 00v . mmmH 50 505000 530v_ 0000 E505_ w 0:0 o N. .. .000000005000 00000 00000 00000.00 0000 0000200005 00 000000: 00 05000 .00005 -00000 .20 00000 0050600 00 0000 00000000 000.00% 0000000 _030000 w .00 -E2058 000000029000000 00 0000003 00 0000_ 0 00.005 0 0000 0000000000 0250000000 03000000 0000 0000000000000_ 0.0000 000500 0 0 000m 00w0_00005 00 000000020200000 O .0030000 w 0m0 00000 0000 .000000000 000500 50 0.000 0000 000m5m .5 0o ooo ooo 000.0 0 0000 .00 0.3 000000 00 000000005 0000 00005 0 050000000 0030000 w .0_w0_o0000o000 00 000 00000 50 006m 005.800 0 003005 0050000000 00 0500000 50 00 00000000 0000.0 000000 0 0000000 0000.0000 w 0000000w 000m .000000000 500 .0000000000 0.000 00000000 000000 00 000000 00 E00 0050 0000000000000 0000 0000000 m 532 -000 0.50 000 00000 000000905 05000 00 00000 0000500000300_ 00000.00 0030000 .000005 00002500 0 00009000 500 .0000 00000000 0 0000 0m -0000 0005 . .É 0mZ40000000000 000000000 0 500 0000000000 5000 0000000 00 0 05050005 00 00000000500 00 000003 00 2a 0000 0000050000000 0000 00000 00 000000 04 .000000050 0000000 00 000000500 05: 000 000 0000000 00000 00 90.0.0005 0000 00.0520 0500000 000 0000500 2a 00000 00 00000000 000000058 00 000003000 50 0 00000905 000 0000000 00.00.04 00 0000000000 0500000 00 0050000002 .000000 000 0000000000 000 520 000 -Q0005 0000 0000000000 000 500000 00000000 0omw0nn0a2w 00 000 mZ 00000: 00000.0 0000000 500 0 000 500 0000500000 . E0500 000500 500.0 0 0000». 500w 2a 000000005_ 000.5 m .0000000500 0000000000 50600005000 00000000000 000000 00 020500m0 0w0 00000050 0000000 00 0000.0000 0009000500 0 00 0000050 00 000000 00 0000 o . $000 000 0000500 00 000000 00 60000000 00 0000050 00 _000000000 O 0205003 0mm 50500050 050 50 0000000 0000000 00 0530.0 o 00000055 00 009m 00 00005 0 .00000000 00 0500000 O .00002050 000000 00000 0000000 0 0000000000 00000000 00 00000000 00 . w 000_ .50500 0000 050 00 005 -000 50 0000200000 00000000000 00 0000000000 0000000000 m ,0000000 0 00 00._ 000000 00 000000000 000 500000 0000000500 0000000000 0:00 0000 .00000000000 0000000000000 0005000 50a 0 2030000 0005 00000005 00 00000000 600m0_ -00000 000000020200000 0 500 . $50.00, 0 0000000000500 00005 0000 000 0000050 500000005 00 0000.05 0500000 00 000000 50 00000000 00000005 .0000500050 .00000 0000 00 00000500 00 0000000000 0000 0000000000000 00000 50000 9.03005 00 0000050 0 0005000 00 05000000000 0000000000 -00 00 . .._a 00005 < .00002050 000000 00000 000000 0 000000000 0005 0300 -000 00 00000000 5m_ 00000000000 00 00000000000 0 000000008 00500000 000000 0 89:0 00000 0 050000000000000 00 000050000050000 0 00000500000 .000000050000 00000005 000000000 00 00000 000000 000000 0005 0000000500 0000000000 00 0 0000000000500 0 000000 0000 0000500 00 0000 000000 000 0 50000000 00v 0000050 00 000050000 20000 0m0 000000 00 000 -03 00 00050.00 0 : o 0000000 00 00000000 00000 050 0 0000000000000 000 000000 00 0000000 0 .000000000 050 50500000000 00d 000000 000 000500 O .000000000000 000000 0000000 0 0020 0005 05000 00 0000000000 0000 000 00000 000 000000000 00005000 50 00000000000 0000000000 00m .0000000000 0000000000000 005030 0000 00000000005 00000000 0000500 000 000000 00000000000 0000 0 0.0 000000000 < .0000000000 0005 000000000 000 0000 0 000000 0000500050000 00000000 0 000500 00 000000 o 500 .0000000000 2500 000 0000000100 0 00500 .0000500 000 00.5505 00005000 00 50m 04005302_ 0 50020.0 00.00.0055_ à 0002000252.: N
 11. 11. 22a mon ooxoñãoo mEE »como wi . monza ao omàzwm ooãmoomoo no? -woozamowzã mooomomooo ooZoÉo owoa oLmwuowwuw Eo uouwww owwuowwoà mw omwooãoo 4 . EowUEoo uoooww owmnowwuw o o owmãowwmw a . como oowoZ . ow -Ewuãmüoã ow owmwoos oo moooãxo w H omwooowco o . má oEEoNm oZ . owcmouwcoã 04m. owuwwan NG owmooomoomm ooo OMC : o @V004 moouw oww . oawã < . omnoowoã ow «Eoomom Bom owohmoE ouoEwo o w . Bobw omwmomwum . owwcoo Now . ow -CNHDmUE ow owowwo: mo w_ “omwmuwã o 9.85 wm . omHwoE ow oouoãsoomrq ow oommomcoo 2a muoãwñ m ooowmwwoã oüwmooooo w . oww oÉoEoCaoom owwoowwi Ê Sohw omwoowwñ o ootowrooo «uma . .Ná oEEoxm oZ . oooww owwuowwmw owmowbouow w . > momnm hohoããow, Bom owoowwã oooãwo O . owmw_uo_o> mw omwmuwwmo o w 2a . n22 oqâ u ãÊVLowoWH . > Bmw n > um omàwoau . omEwoE ow «Eooowm ow oocmumooo Som oüoãwsow, ow omwmawi_ m owcmozawíaà . > womâ mow . E oboãwxow, o . owmwõoww, «too . NED o ooooEÉoE EoL _gwãoosm o EoU . _o>oEoão E: ow owmw_uo_o> mw omywoã z N# ãauc A . .Êêãã 95.2 w como oo . ooo “owumwoã ow «E83 ow oooooocoo «É ooooãwñow, Bom mwmo -EE omocoo o omozawwoã oüwomooo: w . É 8o owow_oo_o> o 52:38 Som . EE com ow w oozwnzm «wow ow oãoãmww O uowmuow Bom mwñzwoom owwooo o omawom ow Nomoo JSÊw ooooâzow, E: m owãoocoo womo uowouow O . oo ,555 nom mowwmoou 00H mwmo 9mm x9, ooá ow moÊwHo owmcoo m5: Nzwoum 2a “msowhoo oocoüoo ow oowmoow E: o wwwãumomoo w umzwxzm «won mw @os . ou 4 . ohoEwxooo E: o oowmuow E: 4o>wEo§m ow ooüoomom otmm m: owmxc . omwwnsw mwoo «E3 ow oomoaãoo owwwoE ow «Eoomu E: OUNNSBS w . .má mu . ami. no owoocomoomou _owywãoosm ow ouooãwooww, ow mobo oo umumiow, mama_ _má oiEoxm m «.82 . mmwmuowuoou oom . wwoE ow mmñovwã um o &müoowE ow omwnh ow ooãooo ow mmimwwã ou oEoo . mowmmzoooñw ooÉwwE no33 ao moomomãoo mowavm won mowmâm »RE omwmwoã ow mooaoãsoomã oo owmow OwEEo . E . omEwoE ow CEE uonEmov . ooaowumonm m5.: «Boom ow “moãoooow «hmm owrowoom «não ow¡ E3 ommwwoÉ ow mswowum cabo» o wÁAÓMUMmUNÉ ow mooxoxttwmü ow ooEEoMo. cmo wowñom oboãwxow, E: .oboEwmEoo EB . oooocãnwmm ED . owouüowãwi 3:2: -. numa connosco ooEw Ea 8o wowãaommoao oocoÊmEoou . Boom omoavom ow omEwoE ow ooEoÊm ooEEocow «uma mwmñomoo owwo Boo omuwwoâ ow oêoêxoownw omomoomxo o . oowoo oomoZ . mowwwwoã uouzwoo «uma owmo: ozuoommww o . .wowmmow . Som wowonzü: oww 03.6%: ow ownoâxoowuow o omowwoâ ow uâoomh montou oo monEm ÉwoÉboE «Z . H . MUDHGOQN com_ oumEoo EDC muco . owumozo : CME O o . m _CD oEmoE . NC mmmoomxo o oowmoo . ..E N hoocoE «não w. - . . . omEwoE ow oEoÉm E: uom owüoãow «Nowmmuw m8: ow n25» o w omwuowwu_ . OwCmEtQEOu E: ow omywmê l FÉ «naum . EE @mm ow omwaowwu_ a owwwoã «ooow owàowono . ouonwwã E: m ooaoãàzwo owowwm: owmo owaom . owooãoooã ow obcow mowüooo oww . oo «Fumo mw mowowãa mama ow «Boo 2a uouwmoooow ouãuom . owcooooooE o ouwoo owmommm owomnw . osw owuwwoã ow ooooãnuomo_ o w mwmawouw Emo -mo 4 . oowowmmooo 3o. _ mw oocoECmEoo o w owomoomcoã o . má . mHDwÊ «Z #é oEEoxm WOMMNÉNÉ ow @Éoomm : o owuwwoS ow ONRMÉNEÊMEN owmiãouow oàoüoaüw E: oca owmuzmou w omwowoE ow omwmoomo . <. . OWWSUUE m wwüoãpsm momwoommo muowcmow a m . owwmwoE ow oooEo o w owuouzoaoz ãxEooz_ o õzrzoa 585mm: oo moãozqozzw v
 12. 12. 00000000000 00 0000000.. . 00 0000000200000 0 000000000 0009300 0000000 -00 0030000000 00 0009.0 O .000000 00000 E0 000 00000 0000000000000 0 0000005 00000000» 00 0000000 0000002000 O L000m=000 m 000000 0 000000 .0000000 00000: o 0.00000 0000000000000 0 2.0 000 0000000000 00m .00 0 000m: 0 00000000000 00 000000 0 .0000000000 00000000 000000_ 00 000 -000 002000 0000000000000 0 0m .0000000000000000 00000.0_ 0000 00000000 0 0 00000000 00 0000000000000 0 00000 200 .00000000000 0 0000000 000 020000 00000000000 00: 00 00000000. 00 0000000000000 00 2000000 00 00000000 0 o 000000000 0200, 0 0.00000 000 00a 000 00380 0 0000000 00 000000 000m 00000000 0000000060 0 00000000 0 .000w000 000m 0030 000 00000 0000 0m .00000000 02000 0 0000 000009000 0 00 00000 00000000000 w 00000000 < 000m 00 0000000 0 000020 000m 000000 00000 000 020 00000000 000080000000000 00 0000000 0 00000000 0 .00 -000000 000000 00 000000 00303 0000000 0 0m .000000000 003000 00 0mm 00000 0 0000 00000_ 00000000000 000 00 000m 00 00000000 00 00000000 o o 0000-0000 00 000000000 000m0 2000000 00 000000000 00 02900000 000000/ .000000000 00030 000 000000 3000000000 000m .0300000 0 00000 00 .03000000000 A30 00000 0000 0_ -000000 00 00000000 0 6300000000 00 000000000 00 00005.0 000 .0 000090300 .0_0._0c00 0.0 0080000 000 0000 00 000200005_ n m. .. 550m 0 0.002 00 0000». 0 0.000 0000000000 w 0000000 0000.0 O 000000000 00000000 00 00v 00000000 00 300000_ 000000000 00000 00 0000 00 030000 0 0000 00-0500_ 00000000000 O . máduzwmn 00 000000000000000 0000 2000000 00 00000 00 9.0 00000000 00 00000000 4 .00000000000 000000_ 00 000000 000000000 E: 00 000 .00000w 000.000,00 0.00.. .., 0000000 9.00030 020 00w0 2000000 00 m00000m0m .00000 00000000 00 0000000 w 00000000 00 00000000 4. 0500028 um. . 0000000000000 000080000 00000000 000: 00 030000 w0 00 00000000 00 000000000 00000 000 00 000000 00 J0>Um0n0000 00 000002 0000 090 00000000000 0002000 00 000000000 0 o 0000000( 0000 0000 020 0000000000000 00000000000 0000.0 0003000 00 00 0000020 0000000 00 00000000000 00 000000005 0 o 0006000000 E0 00 000000 00 0000000000000 00 _00000000500 00 00000000 .0000002000 00 000000000 0 o 0000000800000 0 0000 -000000000 .00000000000 0000 00000000000 00000000000 00 000003030 0 o 0000000000000 00 003000000 0mm .0000000000 00 00000000 0000000000 00000000000 000000300 00000 00000 00000000000_ 00000000 000m 00000000 0000.00 00000000 m .00000000 00 00000 -000 0 0000 0 00000000 0 0000000000 000000 00050000 000m 000000000 00 000m0 000000 0 0000000000000 < .000000000 0330000 00m 00 00 002000000 0000.0 00m 00 .000000000000 000000 00m 00 000m0 0020 000000000 O 0000000» 0000 00 000000 0 0000000020000 00000090 00 000000000 000 00000000 000000002 00.000.205_ 0.0_ 002mm 0000000000 00 000000000 R$03.000 0000 05000000 .0000000 -90 000a 000900000 000 000a 0300000 0 6000000 0003 00 00000 0D 0.50 5.5_ 500.2 m. .. 000.00% 000 00 0000000 00 20000 0000 00 0000: .0w0 0000000000000 0000000 00.00 00 2000 020 0000» 00m 0>00 0mw00>000 0 3.00802_ 0 «E0200 300.000: 0o 000202095.; 0
 13. 13. .moowwoocooo owwmboE w wmwmw: wowmwwaoo wmooso wooEE Eo oocowoom oEoEoooow wowo moowmmooouoo mwEvwom. < . wooEooEoo o woEoEo_o wowooñw ow woEoEoooa -xo woooEwEo ow oooE ooa woâcooom ow wBowoE wo>oc oo3o>oowow . mwmooEwuow wmooowxoooouuomo wwsw ow omwmzaoom «wo o wooosoooo o 33o ow ommmuoonmw ow wmomàooooo wm>oc ow oomoEoàooo -Eowow ow oooE oom wooowmwwoooomoouoE ow owmwouo. ? o omoooEna . _wowowooomooa wmsw : mamã o wowmuzmooownwo_ wooooEzo oozoozoowow o mwomooowzwoo wowwouoom ow àoofàosq o omãowoom o oooooEsuow . oozoãoowow . mwoouooíwoo wowmwooomoom o woooowo wsow owEwoE o um: m EwEoow 2a woooEÊv woEoEBo wow wowmw -oocosw wo owEAoooaou womoooomE wo>oc wow omwowomEoo m omNEoooo a mwoooEwzv wooswoom ow wmwmwooooou wowmwoo -53. ow omwowo «Hom oommomwowa_ 020 E: ow moomwooowo m ooocoEsm . mwmwoowo wmoooâoE wow owHwoE machuca Eom o @ooo Aomwmooo . wmwÉw . wooooocomEoo ow woEoow o wwwIoomE ÊoooEoow mw wowwmNoEwo ow oooE ooo owmcoooowcoo ou ow oãoommo E: ow moocwoooooo o . ãoooooãm o wuoo . wzoua wow oowmmwow . ooowa ow . mwoomoumow howmwowwmowo JQÕÉDQEOU ow oEawuoo . .Bu -uwoom m oooosv H oÊEowm ow ooomu E: ow oowoomEowow o HNNFDÊO c Aoàwwom w . wowwowoE ow owmwummzv owumow NED ow o wooooEoooa -xo ow oooE oom . muowBouooo moow m: ooooowoom oEoEoooow wowo EwnEoo omwomoowoñoo m noowooouooo moon E mooomoooaEo _mocoEmwooã mw Ewã . woEoEwEow wowwo Em>ooowow 2a woooowEoomE wBowoE ow ooEoEwLoZoowow o o>oo> -oo oEoEomEooc 2a o . womozomu wooooEmEow wo>oE ow owwoooomEou o o moooaoowow m Eoàoãoo wmumoooooo woowmmoowoozo_ wa Jmoow Em oww_ «Eu Eoo ow w_ wmwmooooxoomm wowwowom o mwwmE Não . moocâm E: ow moocwowoxo Som wmwmuzmxo oow Eowom 2a omoooE ow . S33 mu woom -mnoaooom wmcoswom ow omwoã Eo mwonowow Em moocwowwno «sw . oowí owow amooo om: owEm moowEm . omosmm ow Ew? .ooouoñ Ez ow ooooa o Eoo oo . wo_oo omooo E: ow ooomwowwno «w wmooowwwoo woooow wa . oÉEoxo oom . aowâooooE mw womowow woooomE wow Es w wmNoooooE ow wooowomE wow wwwoooomow wowwo oEwEooEw moda wmwmooommmu wmowwon_ ow o wmwuoooxtw wma -osmoa wmwwo mwoooswow owooow Eoo omoows_ ow wonwmoo owwowoE ow wmEoo m 582 -wow ow oomwÕ . wowouonuoowow omoao won womoEwcow ow mooowowoxo m om_o>oo Eowom wmwmñowwo wouowumow wa: wmwcooobw wwcoovom . omüwoE ow wmEoo. -wow wow owwmo ow womE 2a omwmmoowooooo «E w oooowwcoo «atom ow wmwÉooo -mo wmmowumom wm EwoE ooowwwoooc w . wmwoow oow Emwwom wmoooo wowwsouooo wo oâw moon_ . wowmoEwoo wo Enowwmmcm . .Em wooomwwon woocoE ow moowowm m wowmom o wowonowoou Eoa o wowmmoosa Eon woEoEtomxo ow 80g ooo wmwmmmmoooomE Emoow 2a wmocwoooou wmooonoowow wm wEoEwoo_ 0mm . Éh -wmwE owmwwooom ow o uouoowoo mw wmoow wo wmwoo Eo wooooEoooncou ooono moma wowozm» womE wEoE wo omoow oomEow o owow Ewo woEoEoomxm . üâoüokü «osowom ooavoo owuumoowooto 4 ozuzmsz_ mm. . . wowwmoomoomwo @wa wowouowonmowo wooE: wow ooEow Eüoo -wo wooswoom wo 25 owEoEmomw nomwuwoom ow wo_oE wo o wmEovwE wo oousmoo 8mm wmwmummoo oww wowwm . omwmommEoo owwow owoowowoo ow omwoosw Em . wmuEowo wowwmooüoomwo wm Eou wmwmommEoo wmooowooooumo -ou wmaw o omwzwoom ow ma: : mc wowowoE oww owwoooom ow wooooEwomm : o wooowoom. wO . wooowwww. oooooooo ow wmEoowow wow wEwoE m oEoEmo -owmn w moooowwwo «Em . woàozwoom wowwoooom : o wooswooa ow owowzmzv m ooEoE momm wowuoonmxo woman o woEoEwoooom ow oooBEoo E: oàoàm . owmwzmsv ow &oooooo o mooomoomu mowow ooomm Now EwwEmo o monoo ow oncomEowow o ooEE EoâoE oEoEwoooom owwm . ow -owEom &ow Samoa mwmo ow owíowow ooo? o ozv wow wowoozmo oww wowwoooou . wowooocouco wmwoooomw wow omwcã Em . owaowow n25, o Eoo owmowaEoo w 2a . Eamcm o owoE @ooo ow 85o. _ mwmo Eo oouoo -mono oowcow ED . wowüowow wo Eou EowUEou cmo oEoEwwEooo wow -somam oosoEmooooowo woozwcm wo woooE ow wowwnooEz wm o womoooo wa . ooooow om owwoon_ . wnoo ow owmon ow wmouso wo ooEo woÉwEm wooooo ouozmo 8mm wowmcoouo oww @ooo ow woooooE wO . Boooooo ow «Eoo -wow E: oZoBoo _EoowEwE @ooo E: ow oEoEmaoooowoa ow «Eoowow o o 33m o &Eoo ozc wom woãowowpo ow oww, -wow moon o womooom_ oEo> ow wooaooooo ow owwm o omwcomEou «ao mwowoo -ooo mwwoowmoo «sw o mwowoE oEoEmooEooou w ooomoomowoo omwowom msm . wuouoomowow wowomow ow owmoumwow oow owom . ÂOHEOU ow «Eoowow owmow »mmow E5 Ewwom 02o E: :mota Eua owmEmowooa oooowmon wwwoE E: . mowmwwmmoo: : oEoEmooo: oow mozomoomEoo ow OEUAWE oooEm, o owumsv woooam owmm: .oow m owcmooooo . mwmooÉo, ?Em ow ooocow owàowo ãzownoz_ m 43:25 sooooxzz à woozozooczao w
 14. 14. .owEmoswaoE ow oooowmwoo> oo_o> o omowo o>ow _mov mw ooocow woo2m> ow ooaom o w omwwwoã ow owooÊwoo O . owwowoon ow owonxwoo ou ooooowocmEoo owEm wmwwoww ow Snow m ooo -Eowoomm o ooàwwom wow ozw o omwcomEoo . wowwoowowooo ooowwwoooo m . owwow . oE ow woooo EoowEo . owmzoowo omwowoE o mwoo Em . omwmowE mw omwcoono o Eoo mooouzo ow owE owwowoE ow oãmwmoo o . Ewoom . omwmoowE o _oooEwE E. : Nzwoom owcmoswcoE o oonow omwwoE ow mEoowow ow omwouzmm . q. oüams_ <o oooãawwo_ o oo . owEmow Eop moooowo owwowoE ow owwooooa o osw moma wmwEoooEoo oow Eo>ow wowmwoomíoooomm womEow o mouowsmao ow wmuowumom wmoozo ow mucowoom o o womoaoowEm womwwcoo m4 . omwowoE ow woooE wow ooomm oww wowwgoñoo wowowma o wooowwwouo wo o ow -mdwoa omwowoE ow mEooww O . omwowoE ow ooooEwoooom ow oooom EoNww owEmEwEoE o oowow omwowoE ow mEoowow o omuzmm ow mooooomE o “Em oom »o wmwwomoo oww wowEwoE wm 2a Eo wowuowoa wm o woNo> ow oooEooE o . mw . msoowo oow omwowoE m ow woEm owmooawo wow o>ow 2a oaEoo o . omuowoE o moon owEmoswEoE o omomaoom ow «boina 4 . ooowwwoooo 2a oomEow woww -wuoo wmEwoE wo: owoooaoo oow mwwom ooo 2a moon woomoo ooooEmoÊooa omowo Eo>ow owmsoowo w omwowoE ow owwoooom o oov Eo woowowooo w< . w BEENU ou owmwwmom oEoEmwmEmoow woow omwowoE ow owwoooom O . wmwmaoowo oww wowwowoE wm osv Eo woowowcoo wo o wowmnowo: omwowoE ow woEoEowoooom wo . oowooomo o owwooooa ow oooom Eooow . omwowoE ow mE -oowow ow o owumEwEoE ow EwÉ . owwowoE oE: omsoowo oomm wowmüwo: omw 3o woooE o wowoowE ow ooqícou o ozomowoÉ ow owwooooo owoEEoEoQ oouãws_ É owwouoã o m. .. . ÉPVWCEOU wowumEoow -E ooowo mwEm o woooo wow omwm m omtEzow o oo>o>coo Emozonzwwoa osv wowcoEmo moon_ oocomm wmE . omwowoE ow oooo ow moocwowoxo o mwoa owc oowâooooE < . owomoswooE o oowow wmwoomo Eooow wooãmooo wooumEoow . E ooo owoaE_ om: owwowoE ow woooo wow owoowooa o ; oãüowowoo moon . Em _woooowowooco oww omwowoE ow woooo wO . .oowo mw owwowoE ow mEoowow E: ow mowomwoo m mowmwo woooowo woooooowow wowwow owmoBEoo omwm < Z se: . wowwmoowâ wmoEo -wow m Eopom . woowoooowamoo wowwow wooooooüw Eo : o _mwooñcmoo owwow mEwoE mE: ow woomwowom wowwowom. woodooowow Eo . ooooEmow ow womwmwoE woocooowow 2a ommuwãoooo . oooowoom omuowoE ow mEoowow ED ow macoawow oav oEwooà . omowo mw oowoão ow owwooo _ooo mowowEoow mEuOw o Emowmwm wowmwooaEo moaoEmooow mw o _mnoooE ow wmowwwooomomo wo . oooou ow wowoowwo wow omwm o . wmEw wow owmwumzv o womomo wo ooooo noowuâo o Nzwooa ozw muEUwE mw wmowwooooomomu . own womoo woowEwu . oooEwow : ow o moon ooEw oo_o> Emoooooowoomo wooowo oEoEmowmEoomE woHwEwo wmcommo . ooãowo : o owE -cow Eon SEE oooo> Ewwoa cmo owomoswuoE o “wowmo wow ooomm Em . omwowoE ow owmoÊwoo o omooxoo Eowoa 2a woo . oomw oww EwwEoo . .owowooaEo omwowoE ow oEoowow ow omwmüwo: ow moE -owo m o omwowoE ow oocoEowouoom o owEEuEo uowmoomo ow omwm 4 . owumonwooE o oooEwoE oEwoE o omwowoE ow mEoowow ow owoomEowow o omoowm _zoom oocoE : o ooomE Eo . Eowoa osv woooomw ow woÉEoxo oww oooowwwoEoo omwwooa o mocwwouxo om ow MUNÚMEB “wouoowcwmãoooooo womEmo omonoooom -Eoo ow womwmoooo, _wooEwooE woowmoQS . owmmozwooE o oonow owEwm : o omwowoE ow mEoowow ow owwmoowoo_ o oEoEmooEw owcmoozo “woooo oooo> -oa Eowom . wooEoonEm woowowcoo wo oEoo . woooooxo wowwonosooom . woooo moow oom . Eow omwowoE ow mEoowow o ooocmooom . omwowmoo owwo womE mwEm Em>oowm wooomm ow omwmooooooow m o oowmwwow ow mooowowEo 4 . oomzw mooowom oowmm . Eow owmmom mE: oEoo . wooooow ooooEmooowoom oww oomEow Eoo omwowoE ow wmEoowow wcnwwo ow oEoEmcoooaE o Eomoo 2a woawm woñwoEom o woo_ w< . wooowo wom oEoEoooxo Eowoomwooooo own . ooo wwmowwEzocm . wmowao . wmo . Cowwo wowmwowãoom 4moooomE . moooowEoow mEoow . wowwooooow wmzw _wowwoow -ooaÊ Eo ooÉwoo owosoowaoo omwowoE ow mEoowow oozEmzu ozd Eoo EoNow wooowwoooooo woooomwmo . wooooosom omwowoE ow wmEoowow Eoowwmo omZ . oooowooa womowo oomEow omwowoE ow oooo Eu «smom HOÊE : o ooEoE Eo nowmowowoo oEoU . oocoEooomoíEow woc . oE ooEE . oEoEowmoowo ooooocoom mEzowoo wowwowcoo oooosv wmwwow mE -sacou “oãoa o Z . ooãwowo o owEmow ooooEmooowoom . ouEw oo_o> E: ow -woào AowoomEwoooEV omuwoE now moowomom m ozv A3 o oooowoom oowmoomo Es É moàwowo ooooEoooowoom o owmÉoEou oEoBEo E: 5V moooowoom omwowoE ow mEoowow E: _mv _wotwwwouoz Emooow . woooo Eow omwwoE oE: ooozmoo moom . omwowoE ow woooo ooooEoo Eow owoE _oâwwoaEo m . mãosoz. w . E55 v# ãíwãz, m «ozczwo 3250mb: wa wopzwzoàzpw o. .
 15. 15. «nnãnom «wo wwnwnm on owSwEowo o wwnmnnnom o «nã ownwnwnmnn _om . w_«_wnnE woEnon Eo onnoo« Eow EEE w onnwwnwooo> owwm . Emâonnonn Eo woEnow ow Énononwnnonnm onnw_nw«oo> En ow owwmwznwEoo «n : oznwon não: : woman; “DUB . U5 425m “Omu oEoo . wwwnoránnonnn woww«nmn«m . no ownoZoÊo owwwnownw ownEw «ED «nmâonnoE «n wowãnwnn woEnon wo . ÊNMGHHOÊES « own«w_> onwow now _«nono«nnonE ownowwo own«nm ED . wnwwwnww oxnow own 2a Eownwnmn: «En HmNSUS onnwwwoo . on w n«n«_o «nwon«E ow wowwonmxo E«. _ow wowEÉwon o wonnoonoo oi. .. «nom «MmBonooE «n «Ewwwnñnnoannn ownnnÉ «En w «Nonmü « . Non, «sw nom . Snowww «Enow ow wowãonmnonn_ o wowEmow Eon onEE own wotoonoo nnwnwwwow «n«a «wãnoo «Enem ow «w«wn «no . wonnno wonEE o : owwmnownwu n. .ow«wwo«nno«s Nowwnoonm. , oEoo Awoownown woEnon ow «nnownE «ED . onnonoww SEE otowo E: «>«w: «o own won« wnnw_« wa wn« «nwononn -oEw «n «w«wn Eománmn: < . Emânonnn Enwwõonm 2a w«owwom ow oannm En «nom Nmnn EnEoo Eomgmn: «En ow «n_«m « ond wãüwnn wüonwwvownoo w«w oEonnMo oEEoNo En w _onãm ow onnoH «w «EEE Eow«ww«m 4 5099.52 <o _Eonsozz < N_ «nmoBnooE «w woãwa wo oww ownow E00_ o ow«wwwonow nonnonnoownou . owwooonm ow «mnwno «woo Eo ooEno onnoEnosnnnnoo o wowwnomwonn wotowo « oonoo« «ownwoÉnooE o ownonnmE . onnowonm onmEow n«nwo o>ow owmow ÊO® o . «n«Enw ow«w_>nn« «não nonwãnw Eo oEoU . wonnoonon «now owwnwoE «w owEÉwon o nÉEwnEn o . ..: UBE o« NE onv 9:33_ ow ooownnoo oononãnnonnnom nwnwo o>ow o owononownon now owom own 2a . .Bwww -EonooE E: « _onnwwnomwnwn_ ow«w: «nw «En w owowtwowow < . wow«nnwE . nonow onnoESonnoo now nn«wwoa owwmwoE ow «Noonoonn « o ow«n. ow«n_nwon o onv «n«m _«nnoE«wnnon w owwnwoE ow owwooonm En Eo wownZo>no woE -wnnoooE o w«o_noww nwoñwoncm nwonoEwnow wow ownowknoowxoo O . owwow Son» o owwwüwowow . ooooêoowmoo «nmoÉnooE «w woonwwn wonEoEnm wwnn won «w«ow«w wowo. owwwoE «w owSÊwon ow oww«nnEnonow «oonnoo < . owwwwoE «En ow ow . .wnwnwon o áwnnwnnwow _onownownwnoo Eco . n«Ew»wo _oàwwom w . wowünaonnâ woonoEnwouonm o wñxnown wo own«wonaEo . onnãonwnm . ooonnoo wnwo oww -nwoE «w owãnnwon o ow n«ow_no> ow «oñwE «Enow «En onwwno own nowõ . ownoowow oonoEÉEnon w ownmnnwnonn ow onnow«wno> no_«> o oEoU m_ 582 . owwnwoE w «w«wooww« wnwwwnww ow «Know o onhnaxo 2a . owmnówwownwon ow on «now Eo «wmnnnoo «owo o «unnnonnw «ãâ «w oonoEnnmEoo ow ow«n. oE w ownom . wonodu . owwwwoE w «w«nooww« w«wn>ww ow «_oon«m « w owwwwoE ow «Nonoai . woonnwwãwo wowonwE nom onnoÊE . non duonnoon_ «w woononomEoo wownw> ow _E2_ « «wünowoo w o own«n -mwnoE ow onnow«wno> no_«> o . ãnwnoono «nomwo ow owno . owgówüwnwon ow onnon Eo «w«nonoo . SAE «w own«E«n o onmoD . owwnwoE ow owwoo -onm o onwow Eom« onw oono ow wonnonomnnou wo_nw> wow «w«n_o_Eoo oww« «w onnoooQ . owwnwoE «w ow«n_nwon on onnowonm «wwnww w «w«no, no«_on. wnwo : a: owwnwoE ow «Noonoonn an . wonnnwnnw oww «wâww o «NonnounH . owHwoE «w owoznwon ow wwnnnoo owwwwoa w ownomwonnou . on_ow«wno> noww. .., now ow «nnwnonao ow wEE , ow. «nnwono« . onv ownãnwnonn ow no_«> ow «Znwnnwwo « w owãwowãwnwom . owwonnoo «En «w«owm« now 25o ? nv w wowwoonwnn w«mnw> ow. «nwwE «w no owwnÊwE «w nwnnwm « ow«_no_«u w . own«nnwnoE ow o. now«wno> no13 ow «Ewnonnã ow ENE . ow-«n_wono« . onw n29» o w . owwnwoE «w owñwnwon o ownomwonnoo osw « «EE «w _En -noo no_«> o w ow«w-ow«n_dwon O . nã oowwos ow uuoooooê « o @É »É -owãwwwoo o nw«_oon«m w«nw ow owwomEoo w owwwwoE «w ow«n_nwon O É_ u mw u É _owwwoe «o ooêaww u É 55o: OMMUUNUHM> HOÁNN/ É? mm 7a- . ow«nomwo w own«nnwnoE ow onnow«wno> no? , o _São «w onnnow wono_«> ow «EQ w Eomnno ww 2a o . own«nnwnoE ow no_«> o oonoE«w«Ewnonm« w«nom« «Ennnonow onnEnoa onw w«w_>w. w ow «nooãm «En nãxnow ona -Eow owwnwoE ow wonno wO . ..«A «nnmnm « «nowoE onnoo . wonowon. ow «xwow «En onaEow m . onoEwn En w own owwmwoE «w owãmnwoo o onw onoZ ãznwnen_ o õzczwo gooõÉs_ _w wonzwzwwzâ m_
 16. 16. 363m oc ao -OHOUMÊ ow Eowoamcm_ m wocoãâzwoo »ao oocoãaoow ow oEo: o _mad Nem mãwocomoomoo ooo O momüwoã ow owmzswoo o EowaEoo 2a mowooom oozw om mmwmcêouow omm oEoU @em . owuwwoE ow mobo o Eowio oww Eowom ond wouooow . .uma ooÕ mám . maos . ouuoo moívmoa ou mmwmms oww momwwoã ond 8o ooÉEoxo mõw Íouoooc «Ju . .Ãobcoo 8mm . ooüãoxo uma o omoowcoã «uma mow . magna oww 2a momBwoE ow oBQEoxo oo. : ozãwüou : om oa oovcaqoww mêm . owcouzmcoê m UEG O NGÉUQ N. mowüowo . ooou oÉoEoEEm low omüwoã ow owowEs o 2a ooumoooaã_ o 2a oom véu causa: on_ mocbzoxo m. . m. . «E52 . Ewâoàoâ ow wwüom o owoêoêuwwxx moowwoo ow owwwwawuoox» Bom mwmamow w «$06.35 ow Eowmnwcm_ 4 o . owüwoã ow anotou: : «ou o ommn -owoxumop Bom owoãoow m. .owumosoaoã ow obowmwuo> uo_«> o : a -mo woo>ow _mau mw ohuow W829 ow monza o o omwwoã mw owmzãom o . owwwoã N51. umzuowo «uma mowmnãoz moon. . o_ wowoooE ow oãíuoo o o omwxwoã ow omooooom o . OUENHDwCUE ow omwwãwow wE Bom o oowouoao 22_ “oãoñão ow omwo 2o. _ . omwwwoã ow «Sopa» Bom mowoozou oÉoE -. magnum ooo Éowom o moouomoom ooaEom omomo omwowoE ow mobm o @São o oouoawcom owEwoE oomwmxozuoo o oomw -sob oococbooacou ou . .owumã Moàmmoa o . omwowümoooâ mw QoS . Em o . omwo o omwoommãou . omwwoã oàoâom . oowwmowüoomoo : o motas: oooooo ow obaow owooooomm ow mohoãmooa HoÉmE o ao? 205m3 O o . mnownmow @E5 ow omwoñoono ow màoooa owãwo «Ez o omwououEoÉ o . oowwuooyã o uâohmou wuooucoã «uma oowoos oww oowwwoÊ o . owomÊmuoE ow owmwãs ou _Emo om: no owom omwmoowc_ < . omuwoã ow «Boom E: _â owüouoow onowcoow «Em ow . õwg o o omwmawcw < o . omwowoã nom onowcmow o w 2a . owcmuoouoã ow oboow owwuoo Boo owowEa NED 2a moNo> ow ouoãwu o omon_ oEoo owcoo owmwwcmzw NES uo>ouomow ow 32o «Boom «Em o owwwoE 4 o o.5._. ._m<u oo meu. ..? mãocza. . o. . . owüoonaomo m_ ocwwonmoowo o Sou owowwwnwmm -EooE ao otmcoo ow owmwãnzoooa oosEmsw omooâm «uma owwEoo _om ow -mwãu owamoO . oüâoboã mw Eowmamoz m oowmoomooou_ E98 &ouoõ ; wo oozoouoo o moEooo manwwm . oowwum owoooooñ ow omEwoE ow 358m6 mow mmoümwoooumoao matou : :moaxo ow owowuoouoa 2a o SmEoBoE mw moommtomã_ oooouaoo 25m: ow omouooomãoo o : oww 2x5 22:8 «uma “ooamoobam . owwãnoooo, O>OE o Boo mmaooim So «ooo 8x8 3mm . omãoo ow omooozv NES mamona m . wuoooouoow oüwínmoo. , oomow omwmüãoowa: a 2a ow mwwãw É omZ _EmoÉEEooo mwmmooamu: : o «muco m. mowmwoaw Eooodmãoom . omwmnzwaom ow owoww: : homo ow «som . ..om no25 . o Eoooãoo osw oooswoo Éswwo É swim “São -ohom . mwñwu oÉoEmBoEoH own Eoo omosww «um o wmoom ou ozoom Eoo_ o oiwãamooo 8mm . oEEowcmoooaE_ ommmm E: Em ommo . awwéw Bom . owÉo owmow oowÉ . Eo . mNMoNooNoÉ ow MÊLmM o mwuonoãuwwxx montou ow owowwnwuoox» o oooHonSmo 2a , mama ow owuaã ow ea ow . mm _m_ obg: : . zêmacz. o õzwzoa sooooãâ ã moozoêooza E
 17. 17. .. . . .ru .00003 0 “0m000 0000m0mw00000 m00m00000w000 mw0w000 0w 00000303 .03000000 00m 0 0000300000 m mwüuommm _00008 000 00m? 0w 000m 030050 000v :0w0w00ss 0w 090 000m3 0w 0000000000000 m 000m 00302000 00m 00000300 om0 0070000000 090 .003000 0w 0 000.3 0.0 400 -S0 m 000000020 0w 000000000 0 000000000 0w owwmu0m000w m . mnãüüw 0w 00.00.60 m» .0000000000000 000000000000300 000 00930000000 000000 000000 -8000000 000000900 00mm 00000000030 $000 00000 00x00 0000000000 00 2a 000 000000000 0950 00000000 0009300020 mmw 000000000 000000000000000 O 5000000020 0w 0000000.. . 00000 E0 000 .0w0m0 00000 .0 0000_ 0w 000w -M2000 E0 000o_ 0000 wmwmunmã E000 . E8000 0m 00.000 .000000000 0w 000 -m00v000wa0 00000000 .000 000000000 00000 000w m0 .00500000 m0 00000000_ mm »RS000 mo . ãuwücmav ow 0000000000000 0màc00m .00000000 mow 0 000m3 .000 Em 000000>É>00m0w 00 00000000_ 00023000 mw. ; mw 000.000.000 090 mmw -S00 m0wmw0mm000Z .000000 00m 0 0030000 00000000000 .00000 000200 .0000000. 0000000000 00000000 00000000000 00000000000 0w 0w0w00mmm0 m 0w0m00m000 .00 .00005300000000 0w00m00 ow00m 00m 00000000000_ m 00000000050 000 -08 0w 0000003000_ . Eâaawcz mw 000000020200000. 0m 30000_ momãw E0 00300 m 00000000 00m ow _M0590 0000000000 < ówmwíwãn mw 03000150 00000000 ow 000.2 0m 0000001000000 00950 .0w000 ow 0wmwuw0u00 < 00.0.00: 0o 0093.2: 9B 00.0.05.: <n 00:0.. E: .. .N .0005008 800w 00000 ,00000305 mw 0000000300005 unàüà_ 0 000000 mo 00wo0 00m ow -Sowm 0 0300000000 . owEmõw 000m_ .00000000 0200300 0w 00000000 000 É 0.000._ 0:0. 00000.0 _m0 : E0000 00002900_ 090020 o .0000ENS0M .0030200800 E00. 000.000 omüw000 0w m0wmw000 0w 0000000 000 000000900 000000 000300000 2a _m000000mw00c w $01.63 mow 0m0o_ 0m 00000 -00 000000 00000000000 050m 0 0_0w 000m 000005 00 000003 ow 000m3 02a 0.30 000 000000000000000 0000000000000 00m 0000000 00000005 20 00mm . _<z0_u<zmm: .z_ 50005.0 O 0 <n__n_m_>_ 0o 00920.2: m
 18. 18. ow owüoooo Eoo mwowwzã 4 . no35 wwEmwsE NES : oww _Boom . mwñã «Eoomü oo 33898 owwoo E388 ooooowouwo_ mow wowmwwomow wmÊo “Booooo ow mota_ &omoõowouo oooo Eco EMBU ow @wow ? som owuEoow So $025_ moaoECm &ow mo ooo oooooEou &mE EEE o ooooowom anão ohouuoo O . oowEmom owooo oâoooo EmooÊ own oouEwooE oo . moommnzonmm wow mwEmwsE ow owoüow m EoU . moÊo wow o QQwE mEoÊo o: owEmV »oww -oo wowwoE mow mowom ow mosvoomo oobmEEawm Jmoomom nmEoh . omEoEmo Low uma ãooh oüwowoooo «com . mmooõEooam ow mouEmooE màom owmEuow ooo 09cm owãmom O . SÉ Som mwomwzE mono @É . ooo . Êoomom uoEoh ow o aowrwEoooo ow omwouwnü «o wowuâw: mooümnmw aomuwoE ow omEoo -ao . oooooEmooom . ooEowwE om omwoo &Bruna; so omoamwm ow owmwümouoo mw ownmu Eo . ouoowoE o NHEOU . So . mmooôEooso ow moEmowwmw mova ow -mEuow . oEoEcm O . momooowom oomouw mmb ow Boom nom ooaooaomwoomum _oooõooooos_ mEoÊw o _uma mowmwEo ow 92MB «Eoomu ow mwoowoE «É 033a_ owcmuw «E5 Soma . oÉEoNo _em . mowED mowmomm moZ . ÊUNÚMUOÊN, mmoEÉw Eoo oobooo 2a Hmooüoooooã «Eoommm ow oàmmoomoom omwowm ow mowzom «Ez ESmÉE mowmma oo . oEoE -mãomwmuw no _uooümouooã «Eoomü ow mowmwEo Eo mowmazmoo ooo m E38 . mma mwoooñmooooo_ &onzoãoo momwmmoob mm . oEoEÉEE ámwüãe «Rumo Eo ooooãoàmmouwoñ owwoowm omAawUow o cm . Em owmwyouamv mowwwEb ow _mooUuoooooH oEoÊm owmoEooow mow «Eooma o>oo owmo . owma Eo mw . mnzmou . mmwowoÊ o oooom ow _Soü Euomoomoou «É «E . ooooÊmEm . Ezox o o Eowcmu m : SUS Som owwooomo _ow <mvu2 «Eooma o . vma Em . ob -32 ow owuooâoou mw ooBEoE moowmm m2oa otoom _ou_ os». xoowaEm o ow . oowom _mEEmowoU . oboEV . mmvüà oEou owüonmou wowmwEs ow «Eoommm o>oc E: ow omwEmow o oomoua mmUEwÕ ow omooouom «Eowmow m @Wma Em . moawàâw mow wewubwowxw oEoo owUoEoo JwwmE ow owwwEo m ommow ond «E33 ow ouwoão E: .suomi «w _mcoõmZ oàowã ou ovmwmmmow _om _mana Eo Ewomuim. .mmwmümoumo mowmwEz mamão wmwmoowm Emoom wmuow -owow wQEow ou 8mm . moEoEImEoo ow omwwoE o «uma oEoo E84. ? Em «Eoow mao m : omono mma Eo 2a won wowwÉÉwoE omEowÉ uom : comum oboE ow omuEmow m “oomouwo o oowwom uoowomo ow mowwmtEz mmEswã ow omwoã Em . ooocoECmEoo ow omwwwoE «uma _anão owmwEz oEoo owmoowm oEoEÉow _om oboE o . ovma Eo oEoEom . monwnwkw mow. owow omwñzEocow m : onoooo o owooum mw. _mooUoZ oàowmxx oc mwmoaomowuom . owowowo . não mmmow ooomoím -ou ooaoECmEou o Eou . .wuwowm owobmn NES . mama ow ounEoNow ow oa Em . mwtmEso _oo owmmE m . oEoEÉEm . wmomommoob ooo ooo EEoZo mmw . owuãooã mowzwom . mowmooñimm “como own . o moomoooãoo ow wowoooom m_ ãzgãzxooz. 325mm o o «egoz à mooããg . otoE ow oouot o moowomxo oooobõomowvoow EEo moooEoECwm oO . amoo . zoom, omwioãm mw owns. .. Eo Aowowoo mo owmooo 225m 2.a «wmowõmow . mana o N95 oboo mwmoouoxo amoo_ Em omÊE owow . omwüosnooo Eop mowuowo_ Eo o oümm oca Soon ooo OGNSUÉUE oEwoE oo mmwmsoñ ; ou -EEB osvuomdozü o Aoaamawmw moowouoom ow mowmwwo mm oboo müowoüw o . EwoE 8mm mwmüomwuo _om owwowomxo NED . oimm . Hom «moon o otoZ Bom o omEom o uowmowm ow ooãm oov obooboo DCNSUÊME ow oEoE -CmEoo ow 50H ow omwmuw «Es oonãoo omàomoom . müomoomou oEoo «toh mooomã ow momwooEmw om animou Em www_ < . HE owõwm ow _Em ou «mami ou mwwLoãõmow _ow mmowoom mmw mmuwãoomcm mwuoonooomumo mmw oooowoomowom ooooECaEoo ow owmwwpn m 358 ow «Zomoooo NED . omnwàow ow @SEE u: 33.3: ow EEE» oww ? owow &oowowow motonwsa mow mowàxwwo Mou mow oowowxtm -Eco ow RÊOM mw NQSQNNEMMx ooxoowtmwkou ow wmã "om ow BwwE _E9 o umbaooao Ema . nüouâmâ ma da. ? ow oca ou mwmoowm _ow oEoEImEoo ow mowmwEs mm : owow ow _oêooo &mE «Euow «Em umbuoooo ow wàomoooo SEO . H onvoEom _ou ow «EU «uma owwaoooo omwoÉm om Nana ow ow -mwmEouoxo w oHEo Eoowoww o oEoo 53 com oo mouoosmou É «wEmow . owoã mw OuGQEÕBULMHmO o . oÉEoxo Hom . oEoo . mooümoo wmhoo worms» Eo owooowm _ou omwíoo oEooE ooom . Emomo ow oüwmmo NES oEou mmwmnz -no oEoEoÉEo o mawom Eo mowñswoumou Engo . moumw ow mmwmownouow mowaàwnsm owcoooou . eSom ow coiso ow omãwu . Foo 0:86 o ooowomc -ooo . omouwoomou oEoo owuoowo So m momEmm 08mm ow ooñwu o nmoEwxE . â mwmãoo _om mmommom um obco wmaEoomom wmwoouotw mw . ãauoocou «uma . Ud : Um oÉowm oo moõmwmo oâom wwmoowm owwiow < . EwwE owow ow owmwmEouoxo o o o_o>oooo o ohoo oõomêw o oEoo «wãwow “ousou oww: -Eouow owawEo m Egon: ooüâmo mo nmooooEumEoo EEomxo . Som . wãwowoüw o woEoÊoom ow moooow ooàãomuooo o mowñoooom ooo o EmomwoEoo &Eoomoo ow mowuouowmw mmw omwEd Eo mowwoE mma mowwomooo, os . ooonw ooñooo Eo &mE amooo own oouowEmEou o mouooswoom 2a Eo aoowwmo ohoo oUowE -ou ou oEoEwüoommo . owmwoõoo ow omwioã o o ooooaazoàoomow o EoU . EwwE oEom ow oEwEou owmwÉm E: .â wowüooooom woñzw oooowm : E m ooooñàswo Eoowãw a oEoo . mmwoo «Eom «o «word _ow «EE m . oE -EUNU . Em . oomwuo moaEoo mow oowooEow oww Boom «on o uowooom 9mm omEoo BEE poa mowmm: E38 mma : o $995 . mommmm ow oooEw: Eo mmw -mooaxo wmUEwoEQ . OHGDEOE uoswwonwqmo Homo_ . M5235 Eo &oàoomüw oEEom EoÊomo ; E54 . mmwmoowo ooooEwàsoao mowwâom mmboEim wow NES Em Eucwuowou oEoo camas: : ooo ow ooaEoomom 3:2_ ow om: O íozaoz_ o 35:35 sooõzm. : à moozozâza_ m_
 19. 19. 5 2.o_ 0:50 958 mv mmvmzm5m mmm 5mmmmv: m 5mmmmu mou mim. mmm .50 mm gv mEmmP: mmmmímmm w obm5 0v omwmà mmmm 055w mvmvãmmm mmm5 50m _mmmzmm mmmm . mvmãvmm m5m5m5mmmxm mvmvñmmím m5: m mvcommmàou m5. 50H .0mmm5 ov omwzvommmm mv mmmmmmmuw vmãm < . momumma m05 . mmm 5m oñmmmmc oõmmmm 555mm Nmb 0mm m owmmmm m 095mm umcommñmm mmmm mmcmvmmñõu màmmcmmxm m5: mmcmmm w mmmxm mmmmm mmcmmmuom m5: 0:mm> ou NE mv mvmv_u0_m> m mmcmom mv omwmo < . ovõmvcom mmcmmumzmm -mma mo_m. › 50m m m5mCm>5 “w 0mm_ mmmmxm muãm mmammmaom m5: 050m mv -mummv mÉn 6:3? o: m5 mv mvmv_00_m> m w mmmwEwHmv mm: v mm 55m 2m O . ovcãmm ov omwmcmmv mv mvummmv 0:55 ov omwmcmmv m mí_ 802 . movmmmà . ..mm 0mmm>mv mmtE: mo>05 m &wmzm 5mv0m mmv5m5mv mm>oc . ommvcmõ m oumwâccmmm 0w0m>m o 50o . mmmammmma mmuãmumõ m mmmmmBocmmm mmvmvmmmmmm: mm mmv -mímmvm 0mm mmmn mv mmvmvE: mmv ommãvommmm mv mmamñmmam mREm m4. . mvmv.5: mvmm mñsvomamm _màmmom m3: w mí. 50m mmmtmmu_ m mmammmmmm 5300 mEEv 4. . Him _Amnmh mc mmvmmcmmmmam 0mm -mm _mmoümcmmmã m5mmmmm ov mmmn_ mv mmvmvE: mmmm mmv mmvwvmcmv m4 .5 50H mama 5 #OH mv õvñsvommmm w 0bm5 o 2a 500 mmmtmmc_ mv ommãvmu màmmmmaxm m5: : vmãcmma omwãcmv m>05 mmmm .0:0m> ou mFÉ ovcmsv 0a5mm mv Bmãmm -5 ovmv 5: 5m müoommn_ NE m 2a 05m55m50m 00 mvmmmmn . m>0: m5: EmÉm m mvm: vmvm5 mvmmmvmmuou . Em omwmnmmv mmmm : mma 5m . vw 05 -E58 mv mvmm5m_ mv NE mv mvm5mmm_m msm. .. mv mvuo mv m05m5mmm500 mmmmm 0mm H 0500 omammmmm ê 0mmm5 0 “Omã 5m . mp5 mvmmv mas_ 5m 035m5 omvwmvmcvmã mv omtomomm 5: . monmmwmm mov ohms: ou mv -mmmmn mmm obm5 ov OmwEcmv m . mo: m 32:5 mÉmÉv 635m5 _em . mmvmv5: mm mmmdmmm mv mm5m0w mmm -0âm5 m mmmümmm m_m5 mmwwmcmmv . HESEHOw mv mmvmvãnümmoa mm>0: 555m m 5mwcm>m muãmzmr. mwnm2ommm5 mv mmmãwmmm mm mí. mvmvm5 m momwmummv -05 mmmmom 5mv0m mmHmv mm5:m_m mm5 . mmummmaom OUÚQCWEMMQ 5mm mmmn_ mv mvmv5: mvmu mv mo_m> O . omvümxm m5m_mmxm 500 omgvommmm msm m 0v5m ; Emma Jmmmmà: : m mmmU m5mom mv mmvvmmmv 0mm mmmn mv mmvmv5: m< mmã mm mmeêz: Em m< _MN . mmmmmmmãmmmwmm mmvmvE: mmv :0 mmmn mv mmvmvE: mmv : uma m ommEv : o omwmuzmcvmam 5m mvumo mmvmvmz: mova» m5: mmammm 5mm mmmvmmmw mvmu _rm ãzmüsámmz_ «Emma o m «mamã mo mmmqozm »GMWMÓU m5mmmmm E5 EWEHOw mmmmmü moh mmmmmv m0vmv5: mm . .052500 OZ . mmmmmammbmãmzm mmvmvwu: mm O wmvmàmmv mmvmvmmz mm mmmmn mv mmvmvvm: mm ; mmoõmummmcm mEmmmõ OG mmummmmma ommmm mmvmvE: OU mmmmmü mwmH mmoãã: mn ãzoaãxmmz_ <s_mmm_m oo mmn<ez= mm . movmmmasm m_ mm5mmmmm mv 0: uovuÉm 2mm mmmwmammuóomcuwm MUNUÊDUNE mv omwmmmwcomcmv 0500 mmm? 95a w mwmm 5: _ou mmvmvmcD mv _mcomumcmmmcH m5mmm$ 0v omwovm < . mmvmumza5mm 0mm moummm. moum5ocmw 5m>mmmmmv msm. mmowmímm mm . mmvwmmmv 0mm _mCOUmCuMuWH mauwüm OU mmvmv5: mm 05d 500 mmucwmmom m ovÉmv a MOÊNJUE mmcmummzmmmmmmmmmm w oâmamb mv mm5m5mmmmw m mmãwoumm mmbm5m5vm m . ..m5m5 mumm oümmmmmmc 038mm O . m_m>uma50u 0mm 0mm mmzwc_ m5mmm_m o: mmvm: -wmv mmumoa m mmuvuw5 mmumom 50o momãmmma 63583 : ou NmmvmvE: mv mm5mmmmm m0 mbam mmvmvãnvmm5ouã mm mm-5mu>m . mmüma mmv mmu -. amümmummmu mmv omwmmmmummmm m Nmumm m :0mm m_m5 03:5 mmym5oh . mv -mvmvnumm5ou mv mm5m_n_0mm 5mm 0083500 m5mmmmm 5: mm5m0w mama mmvm5n50u mmm Emvom mmmmmm mmmnmmmtv 5m mmvñimomm mmtmm . movmu -. A303 momavomq mmmàmmom mm-5m50m mommwmxocmmm mmmv, mv 050a ov o mmmmõmm5ou mmow -mmammm mma movmmvõ 0mm momtm5oñmv mmmmmmmnu . mmmEv : o mmvEmmv Ema 0mm mma5mm 5mm mmowâmm mmÊm mmmvmv5: mmmmmâmom oümmmmmma w 0mm ovcmím mmvmmãomw mmcm5m5mmmxm 0mm mmmcoõmammmu_ mmmwmHmm mm o _mumwmmummm mv müwm m5: Nmb _mmvaãmm Emmmm 5m mmvmvE: mv mEmÊm 35v E: mv omwovm 4 ~mma<ez= me <s_mmm_m 022a _>5 mac m9_ NN . mmmmmmm mmvmvÉD mv _mcomomcmmmc_ m5mmm_m 0 mmcmmm . mv 5D . mmQmEmZmmvmHw 553mm: mm mmommmm mm m: .0 ovmmmãnmmom amvmvm: : mv mm5mmmmm 20v mou mcmwm_ms5m mmv moãmvm m0: mmvmavm_ 0mm movmvam> moãvoã mov mmvmvüamã. mm . mov5D movmmmm mov movmmum5mmm: m m0: mm_ -03 . mm>0c m_. m5 mmowmmmw mmv omwmusvm 2mm mvmÉE . mmammmmwomm m5m0w ãêmmmy_ m qmcczmc smommmms, ma mmwmmwãmzâ om
 20. 20. .owãwzoo E: :: warm ow ow: mwEm wmE “oowww oomwotm E: ow mwcomow om: o: .o mãmuwo_ -ã. o : owow ow matem m>oa mE: owmowsm . oocmaãooom w oi. o _woom wow owao_ om wowwmwoxm owcoowow moowo mwwmE m: w o: w ow oUwwE wI . mwcmom m: owwamã 5d mãwwmv mãmowowsv ow _mcoümcoooñ omcwooom o nooowm oommoüm E: Eo mwmowmn omowo omwãmow m: w w mwcurwow 4 . wmotwowmn wowu -mu : oa owwcmã wuow : :wwm o oww 8o» : :ww4 . Éoñmc mtow oEoo »mEmum o ow: o mãmomowwõ o . ..ow mwwmE ow owmww: : mw oomw otawum o w mhoãwm 4 . wowmwimíowüma wmãmüm Ewwoa «mãmowowío o . mwwmE ow owmwÉ: 4 . muwwum Eowoo ow wcommoumo, wmEãwJm EUNwuu wmoiowwm wmão -wm . mwümwm : ow ow _oàwwoa oocoãmawm mbumooaãoo . õuoã m owuomwooooo E33_ oooN . moâowwm m_mowo m5.: w CTÁUM Eo mwwooaxo mãomuoaãoo 4 . oâo o omowã mama woÊoww com ow moooo mimo_ oumã: : . .ow E: c mwoam om ow EUUHO mw mrow mwoom mow «www ow mwmmEm_ m8: 2a So 0:58 o . _oboEEE E: ooboowom momm woam oNH ow mooou migo_ 8m. . m omwrm omoowoã E: . mmEow woEEw m5: : oNmw mama wmw oÊ: migo_ woocoowwno oÊn wooowmonmãoo wow owñw: 2m. : o o uooooaoom mama wwmã oosom E: EMÉMHOEMU wooco>o wcsmã nowuãow E: m owwowcomwoüou omEoo ow 0358:_ owwo o: v mobo» ow mwmoowomwow oocoãmoüwmuw wow owwowaã mwwmn_ 09:8 o o: _o Eco owmw_oo_o> m om . w ? om nmwMÊwo: oouosxoàooâ omwmà m5: w owñmwooaou . How owom owcswow o 2a Eco mnoüoui 4 . QE od ow moooo ow owmwU2o> mE: m mtoowooo mnumw_ ow om E: o m5_ cv_ o coa oboo omnm mtow _oama ow S28 m8: ow mÊwwoawo m o _Ex o w ow Eowoo mw müow Bowmo ow ou E: ow ohoãwww o o ME com ow moooo mtoo. oâoãoox, oowã E: ow mwco ow oÉoECaEoo o . _Emuwo mwwoZ . woNo> oca ow ooomw E: Eo mioowouo ow: F . ouooEEE E: m owwowoomwoboo MN ãzoüêwooz_ «zona o w «E32 ow wwwêz: »S . m _os . NH omonumo ow mEmHwBEw Nmod Eo Eoowwwo woñoow, woocmío woomãoãow wow . mwwEo wmucmu owcoonoo mãoowmw E: ow müwogowowmwacãw m w _oE O mawomE ow owmwwbmmÓ «o H wo . oãwmuooowo : a um? É ow w owwobw mwwo: o_ H -omwwmumowwwooao owmwwcooi mÉo o Não ao. . . oww macwmmâ . ..o _suma . OHUOGOE owwmowmo mE: oito oío oÉom NED ow wowwohw mwmw mE: : . mwocwui owmwwwco: : m w mmownmu 4 mwoEEE owmwwcooñ , NNOÍQUE . .S . w M wo_ . w 4 2.2 w à_ . m m: : É E _mEm owwêw . m:mw mw oozawb ousou ow moÊmEwoEwoo muãmuoaãoo mw mwwã 4 moEmuoaEoo ow owmwlã: :whom O . oboE ooo : otso: hoH . N m _gw_ mwoow mE: woooãw : ou wowwo obno Éwoom . o:uw> o: :w ohuo ohoE a ow mõawowmw m wowmqãw o MoàNoEwow . ..: :who omwow ow d: : . m5 oocoãzaãoo ow . wooãzooo _wo_ -Emomm wouoãwcoo wõw Eo mwwcmã . oío ooumowcoo motowí oãoboo mE: ow owmwwãoc_ m w oowmFm O omwwo ow 058w OU _NHDOENU : E owmowo ow wocwtoaí aos: : w. .ow wo ohoo omüwcmh m oãowaomwoboo owwãwmo mw wowotom oww mmw uma m ow owwmãw m w ownãmow O . mãmowowín. ow _mcoümuooou_ omawooom ow mwwmE m _Sã_ w 3o mmw -wmEow owmwÉ: m w mãmpwomí. O wwvzmwn mmw H ow omãow ow owmÊooE o Bum. : -zw . o:ow> o: NE : o: owüoouuoa ou . o._mb ow oÉoECaEoo o w 0.305 O omwmum m w . muwEwumwoEooo . owuswow ow ommmwãmo omwâoo mBEmEwoEuoo moãmooaãoh muCoBo oouobou ow owmwmwnooñ aos# mwwmÉ OuEwEÊQÉOU NNUUÊNHÚ wowmwã: ow _mcoUmEoE_ mEoEm OU owow ow wowmwED l _WN <. _om<. r . _<_m. _.m3n_z_ w õmtzwa 585mm: à woozwãqwza NN
 21. 21. m _msm_ a2.? mouw NES . NEDUU owãwmsw ohoE 5m müwcmu SocwEEsq moüowmo oõwtoasm m: omcmuam hoümzus i mEAEOE ouwgwu oboE _mm _O81 z. mõnwwmlmzm ow omwmbumvwou 29 ow moomwo ma: ow atuou oc ouro? MEE ouñwu oboE “ou ouwmEm oucoüou ow owmwwmnoü , um owmh ; uma owmom oÉmcm o m. ocmmwmboumo O owmow oÉmc/ w «à oboE Hom ouomEm oowouwmã omEmu ow owmwaaouc_ _ al . ,Ênmmo mwmooamwmwdm: -aílàllisâi 005m6 oboE? _msmo oouoanumãou ow SSPMG ow 03m Ed mExwv_ _ou mmãmumomzw momwuommo mmwmÉ wma owamumm 2a _mbuou oÊwcm o w omãwmu O ocâm oÊwc/ w ooswuau 3 _ oaeam uma? , «o amwãoa «acaso Nmxwã owuswow poa ocEwE umíwcm 039x384. &wmu owcsmow oca ocüwmo a _Ezwam owmwõoñokz moaoooãoazm mowmwã: c NN Sum/ F owmuwmsv om , ., EE owns? Hom obowwz omwsowã . wwmmoüuobtwm 0mm mowmwE: magnum . NN Eonmh mc wmwmucowoumm “ow É 025m3 Hom ouuoã a owêaomà -mow oÊwumuo 912m 033W ow omwwoã 3mm mowmwíz mm oww . woàmmmê »E ouíwu ohoE I oE2o> -n35 mowuwê: ow wmwmEEouow 0mm wmoamãoumã oÉoEÉSm moowñcaow -E owmuwazw ohoE 34 _ _ . r _ x ñ - _ . . _ r , ,. . , . , . . . . , . 532a mmumo oEoU . mmwwwquow mowmwE: mw _oaEou mama ommn ow mowmw Bommmm , . , «wmkuow owmwED . , , uwwàuowxmuowumoü_ . Ez mm Eco ouaswooo Eo ommwmm: Ewnãmo 0mm mowmwãs 285o mono. ommp ow mow _. -mUEj mmw mmuotw mooumcñãou õa mmwmEõo mmwmãow mowmwE: 1 MN Sumã. . omooa ow oEoc o Eaãouaão moNo> mmusã . Écooommooucm «Eoêm 22_ wowãoumm &Eoommo moEou Eonooou mmwmãoow mowwwEs mmãzwã . ommn ow mowmwouz ow omwmcBEoo 2% wmwmEuow mmwmàoow mowmwEs mas_ . uma ohms: WN Song 4 . moãoumwno mmmowcmuw &mãow mm mmwou uo>ouumow nmoowmãnãou ow SoE 8a 23mm oooÉEou oomoãoomowumsm 02h55m E: Bombom mooãaoãoñmsm wowmwE: mmzw mm o ommn ow mowmwEd Bom m4* . w955i Mo mwuõm mow mcormcooocx : mownm of _ousou_ . mESmoÊc ow _mcoGmÉoHc_ oazoo9m u _MN 55mm âoÊão muâez: m3 . owmmmo oc owcmoâo_ _Samoa NE ow opuow NED 8m mw Adão NE Bom oucumow oÉmum o w um Eu owzwm Bsmcw O . oüwàua 83 Eco Êowmo m5: ow oümuoasm m mwou ow «oww m owuommobou 2a o . ou . Ewmüopmo Eu m _msm_ w owawm oÊmum o 8mm _E39_ ooww» . HOÊE o . Em . m4 . E5 m E59 ao» owaow oÉmam 22_ mwüumunm muiwwmo oõwtomzm mw «Em m owamsv oaãwmuooomo E5 m woowmommoboo owzwm oÊwzm O : mu: @to oõmoomaw mw «Em mw 188 oõmuomzw mw omwmuw nã: wuowumonm ow: -om 033m o «OÊWÀES 0:3 ow Soto «Em ow obuou o Eco mwõEoo 2a matem ow owmcoõmom How owzwm oímcm ow ooüuw» o om . mowzom 33m . .Em ow moñãoxo oww mmooãm_ NES _â owñswoum NE ow 029mm o «Ema . mo om 2a So oñzmmm o ao omou E: ow ouso? , oa oÉoÊxo 035w O mw _qzooqzmwhz_ 43gb; O w 3.52 E mmaãÊ 353m2” mõwtzmo 46040522 mn mowzo_. ... _.â_z__›_m WN
 22. 22. 40020000800 00000.26 I . 0m V mv_ _um . NEVE? 0.50:. . 00m 0003 1 müãmwnmv_ aazmrmrwnmmltí. -¡VVmm.0/. .Vz. .-mum0.mwuwoa uma? 00000 00050.01. 000v -tzi. N.wI. mw--V. .-- Êzíwtza 0002001000 5m : Qwmwommm W005 «Eauwozdw Ê 0 ? im . w . @ízã 000 0B050000 . -Emma s 000090 03000 0000000 09000.25 . ._0E . _v_ V Nu . mx. .. NE _v_t. _0Nmcã1›.0_>_0w_ _oE non_ w_0w. _ V1zw. wm_0E «ESEMI . 730m. . Nm . .mx . Nm_ . › _uoEã 1x¡ _0E _En_ 01.6._ 029.0 w_w000m N. . m . mu_ . EE -15 0.005 00o_ 5000 | !.0_w. ¡m. _0___n_«0Eu0Mm NmN . .. .. ... ... ... ... :MWM ›¡›$I ? M0108 . .om musa _: :_.1É| :_m_mw__bu0n_ 00000000 000030 Ilí< . m . zhmixí NEO 00.00_ 000 00506.0 E. 0020900000000 . 00500 000020 < . m . wE t. NEÕ 0.0000 00m 00001.00 «mam 10W 00003000 , 000020 . ... .. . WR/ i 00mm_ unmwwwm! a 005m0 mm 0mw00._. N03. 02000 0h05 00m_ 030_ «Q0000 01m 0vmÊm00Q 01400_ 00000009 _N_ . 5:09! 00005.80. nã,1.. -¡-wa3__e: .m= o0› a 3% V «Emuwozav 00m_ 050V_ - ¡mwmwõmmu m_wu00m› m0m_00n_m0 E200_ «E0000 0 m0____00n_m0 IuuNueNummmm_ . z _v_ . @Éh -mamâommwxñxmo0 500m0. uwmmmãmw( 200.000 _E0000 uma_ ¡wVmumua 000x206 003036 205020000 0 0200 000.0 00m_ tam» 00 0025.00 wmmwaãn_ ovãwmaw 0m 035m0» 00m 00308 _E0900 0m080_00< 000030 00a_ 000203 . ..Mamã 00m_0_00_0> 800m 00m 0003100 xemwmmwu0mã ommcmpr 0.00E. W0H5w0 350. 000002003_ 0n00w0m-_m0mmm «BEmEm 00003085 _mvum_w0w_0wmv_rü V_ _#20000000 0000500 20000.0 mwEoc E8 mm0m>_. _0u mwvmbã: mm E00 mmbmcñEou 3B 00 moumyc: 020a mmumcto. . mmnmzõu mmumuã: u m. ~ 509.. ... . 0000300 000000 @E090 S003_ . ON 200mm. < . m_m_00mm0 80000 E00 00002000 0002300 mm 0.0000 00 @$20.00 mm 0.500 0030500000 00m 0000030 0mm 00003000 0000300 00.0.00 0000020 NN 32003092_ «Ema o w 5502 à mwaãzá »m 035W ›››› 200.04.000.00 000W¡ Nm . NE mu___00am0 «R$00 @É »O »Em 0 03203.0 000m_ Nm . NE _ _.00_0__0000__0m0 0m_ _00000009 03 0009304. ai- . NEE V VsV-V. z:. ío, ..m_ammu NE . _00 3x00 x_ 03_ 00 0000Em0002_ v0 : .33 E_ A 00000_ s 00000.00_ 002.. ._ Nha . Nm . mu_ . NE _um 500._ il 0503000_ 00000020 NEED? 000m 00 000000000 . v< . Nu . mu_ m . > . _. V 2000 0 mvüwmmmE 0mw0w0_ 3m . Nu . 00_ . NE »N É? 00003 00000030 axar_ N< . Nm . _mv_ . N. E . .__> w x 0000000 020000 «réwusvcoo N. < . 0m . mu_ . NE . EU Q E00 00520 20000203_ Na. . . .Nm . wmv_ . N. E . n_ _.20 0200.01. müãxowamu «>_00E0b0_0 R000_ U «0_. Ew_0 0mm000 60.520 _E0082_ HM . mm . mu_ . NE $009., > so». V. 00 000000000 00«_0_0000_0 00 03000000 < . m U 0.5.2300 0 000030 «manu -I s: 00002000 0m . mu_ . NE mà x b? el. USEÍRJÉ 0 NÚGwÉ. E . Z 00_m0 00 000300010 Nm . mv_ . NE «Exzn M. 01.0._ 0 oawwmmb . Ewhãm Num . m0_ . EE o ma_ z _$000 913000 0 W013i¡ Na . mu_ . E Z 000300 mwuon_ 0m NT_ Í¡ 500a_ I 30000000_ 000m 0m. . 0030300. mmw . num 0m. mbu>ü0v 05.0090_ 0000005 em . ... .aaa 00.0000. VNÊEu . .n°055 umcmamm m0_00E. _m 0 0080: E00 mmumêmu mmvmnã: n «N 53s. . . _m00_0«00000_ «Eüüm 00 000300 «E0 000000 E00 NNQUCNHM 0000 000003 w cms 030m0 0 . E0000 001m0 00 00000025 0 053m0 _E9000 mmãmêãw mmw 000300 .0_0o. _ 0_u 030 0 m_ 2.0.000. «E0000 30m 2330000 00m E0000 080020 muãvãuw “_m00_0m.0u000_ 908mm oZ 0000200 $300 mmEzüm 0.000.: .. Ná 200mb 4 00mm 0_0 0000300 mmw 000.000.000.00 E00 m0.. .0m_u_00 »$000 m_00w_m>_0_00 050m0 600m0 m0 00000 Em . mm_00w_0 mmw 0000000. a0 _080000000 0m 2a 00020200 E5332_ w 350,00 50900.52 à mokzuzqozam @N
 23. 23. Amactcouv 5m? ow uwàHmuH . .OUÉHEHHOQ m om: :um o wav mmÉvcââ uucoEwEEm own . É¡ u-: !IL ssz › -J . oamãã . 0mm Hmcoõmmuummw «Ewuwü om mupzuucouuum 0mm muwmÉms mmãzmz 056.55 omuou . -. u › . . u . . um Num mmH u MHHEE H wma: : um webcam: : ou omwmBm _LL mõmbwnñ ãàq . à ,252 mueêzp n om: 5m ÉÊZ: m m N ql¡ l | ||| ||| ||| II 1.1 . Il Í! !! uv! !! L «E83 _É H n ubmozu H ubaoã um. ommcoH . Nâo 5:53 . Hum u Haus: 25a ema mÉàoH uoEEuMLnH . .animam 0:58 _Em @voa own oxmuã E. : o SRE H u EBM woH n x8 H WMP. NB ovmvmmuwp. _Mwáà H "own o . MÊ m nouwõmu . Hom um. com u mv_ woH L N uuzmmu H 588 u mamã _ U>UU ma. 90H _oLÉEoNm devam: .Hum Eamon owa movwuñãou moxmmüm o mxã AQomQNmwHV n Son. L _Ê wx _own u . NÊM “OÊMSQNNSW _OTWEUNM . ou 8a_ «Mamma «x25 H u oc Hr ou oHVmÊuQHuNr L a a í- w - L L L -mwãz mv oHonEHm om 8:5 ouwmmu Emo mouüumo . ..um 596v moxmoã o E | NUÚSWÊ H NUÊSWC OuCUETHQEOÚ _ a L L. LL L LL A L L L V L . mas *NS _momvmumvã mnumsm? oHomÉm »mais . nuuwmmuw. omc o »SÉ oooH «Hmowuuaou muâcmxw : É õããuxm . AN Bu mmüawu mmurruwamw mmEm Em m9 -om mm 0mm 3 oH um wmüdmwom É uuaoãmpaão uwguoñmü moxmoum mo o . aum 0mm WJU wmcoõmckyuc_ mEmHmm om mmwcwucmtwa 0m: mwUmUÉD l W. N Sue? "mmvmñuwpo Em Emãuw wounmoum mov 885o own o «uma @amou mwãamÉ _moÉEwxo 259m Snow -Sam md «$281 < . mwowauwamo 33m mmEsmHm Em mmuoom oww _muoõmcuop -E wEBwõ ou moncuucouumm omc $325. mmbso . cms OH. mwuow Bom L u Quo», .. woH . w . Lê 85 L HOH . wUÚmÚÊw®wDEN N OuQQNL «NCM l H. _ L Ill 93m NOMI @F6 ou «snow oEou «taum EÉES w aq. . «amam m 453V : Hu 951mm m oumHumoHH ? É SVHH ; í MÉH mmw -Hu ou 02:8 umàaHoãummm «.32 não oãou . oucãuham . EÊÉEE ? É a m - L com i 545w: 1 «m5 i. _oH La não_ Eco owümuw . am NÊPÉU ou: ou oÉnHEm o . mÉoEHmomH a and? . . woH x . H. ii? «bh . Í, 20H a 035 . LÊ à . H «E L- . .É a E 52 »OH LJ mEL Qu L : S I mñmmw I M. u 0o t _No ! k maÊou : Sw musuwuomãoh u usou woH M Í mBoN - 50H sil-. i s_ _oH u . m3 H t _um . B L emana m . HUOQ _óH w mto». L ãoH . J m# mow" u H Í- a u L musa: : lí «mãe/ Ha . oHoLnHEm amanha od uEoZ umzum L Lazonãzm oNmuwnH ou uEoZ : :E «E ao_ u meu H urmHáHzz - H . H - o: : L 0939 L L L . L L L L L L L L LL L L L v8 38 ? m3 u _SEC u __ . . owcawwm _mcoUmcõHc_ mEmÊm ou mwumnã: wmv moxrõeu_ I m. ~ S35. _US _com SÉ n . .S33 u , H . CEEE : íÍÍLLLLzLLLLL Mamãs u: : i L o- z : L . Gsm 1 »ímã . HuoUmEuucH «Beam ou ow: Em wowdam 8 NÊ wa azia. < . moH a eu n n H H_ É t4 ¡Êl m . àoH owmuw «NE 39mm «Em Eamoüzw 05H. .. . woHopEHm u 35cm movüo_ w 8mm n EE om n a H c_ «aos -onmpmu 2:38 23a mm Sam oH ow mudo: : mmõcwuoa m Eowaommuüou 8m_ . L L L m. ow Lu EE H uma L 032%_ ouEuH . moxwuua woummz oww : mu: Hum uv mamã. SEE «ma» m «ESCS 2a o _mon_ . L _mL OLHL. mLMmmÊEHLmac no13 LCÉLEHW L uwnmEDLL L NNOÊUNLHU -wümwñ ow uvnwuw 0h35 ouoãcc E: Sou ouüumv «Em mmwvcmuw «HV . Ho_m> o mmtwum 0mm mao _mcoUQtwHc_ mãwãm om mwÉmucmtwa em: mmvmuã: n Ha <. _um<. _. nã. .. »São 3mm . casam 032.25 2. mowwmstm Eu áezozn. oww wowãã_ mmw wuwumuw ouHsãLãoLmmhusdoa 0:55 muwmvncamw . uÉuEoÉomwmum . wowmwãs mmwmow omwmHou m NNE NN «Enab < . ouwwum um -murais wwamuw mv u moucwãoqã_ mmnovcwuw Eoàoãõ 05v womwuuxo mmE moêbazmam m_ mOHmEDã #md mN . zzmzâzwmpz. «saum o w «E32 mo munEDED 155502_ w (uíízmõ suñzomms à moãmsãzsk mm
 24. 24. .mwnwzüoa 50 005225_ 00 _Sin_ 00 030550_ 00 255m: M2005 005500 _, . 000005: 00 005055 000 500250 0m own 4.050 E0023 5205 .5555505 . E0880 . m_050=_0 5 p _ mmso5àmzmqaà . ÊEÊMwE 00m_ 6350550 509 505%: : 055 505 0000555 m 2a 05055 o 5m555wmm00 05.25 05mm A . .$030 5x50: 5050050 50m 08530 525 05009000 0_on5_m 555 5005000 5000.5_ 00005: 05005 05s 00 020953 5000.0000 : o 055500 5005530 . m05m005 n05 . __05 0m 2a m müamuon_ 00 055 0 20m 030 50120550 . É 05500 0 553 00 0_0n5_w 0 50350050 50m 000005505500525 50205 05mm_ 00200_ so 00550_ . $050 5055005020 5050000500 006155505_ 0 0mm . 5085?_ 5: 00 _m5_ 0.5 0.5000 2a 005505 0 0:55 00 005m8 50m 05500 omc 0_0n_5_m O 05505050 w 0mm 0_0n_5_m - 5055: 05 0 05k 85 00550_ mm mm00550 09mm_ . É co_ w 000505 E00 0000650340 m 050.. ._ 000510000 2025.55 O . _m5:_n_ 500x055_ 05mm_ 20250 0m : m: 555 5050000500 0055505_ 0 05.07_ _NHEQ 0 05mm 0w> 0m: m0_0n_5_w - 50550_ 05005 m0 0055000 05.5500 . w 05m_ . m05550_50>55_ 0mm 020350 005005 50553000 mm 50000030 00 505 m00m05: 00 0202550 000 505w < 5003.2: à 505052.; mon_ «ramo m2 .0500500550500 . ..ou 5553: 50h -05 50m ,500 . $500 00m_ 000505850 50550550 oww .0mm_>_0 55 0050055500 5000055 00 5000555505500 0m 5005500505500 0055053 - $205_ 0 xx_ 6:05:05» 50350050 0mm . N : o x . m 00550_ 500 5055505 00.5020 - $080 0050530 0055 _m5_ 055 . .ms 0550_ m 0300 -05 own 00000.5: 500 005055 000 005509 000 :0 505055 000 _NHÀQ 0 50050005503 0 00055000 $305_ ^m0550§-w§05à0: 0005000000050 500350550 0mm 550m5_ 50m_ 000mm: 0 00000555255 55 m05m0a500 005505 0mm 000053 - 5500300 00.005.055 0 00555505: 003.55 .00050500550 00.5500: 002050553_ 50a: 50m_ M0009_ 0mm 50580500 0052205_ oww 00555.5 - 5000003 0 &É; 000955_ .00505000050 02.330_ Q0505 655m @x05 . S055 0050.0200 . wmxmawxm _w0_m50xm . m0_a5_m 0052205_ 0mm 00505.5 . 500000 005590 mos 052mm_ _. 00.00 00 _m5_ 055 : m: 0550_ a 02000.5 50005: 000 005055 000 _0530_ 0 _m 320032052_ «saum O 5 «mamã 55 50955575 -50 _$553 mm 0000550 05mm_ _S557_ 0 05mm_ cms 005555 005305 00 o umm5w05 025.5.. .? 0500000020 3505550 50m 550m0 0 0505555053 00000555 00 35055 500 _n50_ 00 030550_ 4 . .. , um_ 0.. .» 5595552: à muzoz 50035-5 ~. _5.~ . w 50m_ 005.503 :0 00.2500_ . .ou 0 É $550_ m0 0005552_ 0mm omZ @É 0 0050503005 50.5505 _m00__w> 0205055_ 00050 0550 0000055500 50m_ 0055 005 .0_0n5_w 50m . - › .95 3.a: : M 205_ 0005550005005 : o 0505050 50m 0055508 50m 5,0%. m052w255.. mm a _53300 55.5% 05505095505 00 00005: 0 m 00000550 0055.5 4 . xovàmm 0 S530_ S0: 5525950045_ 00032_ 00 005055 50 50w550 505 00505.0 05505 . m_a0m5.555 0550_ 50m_ 5000500 00000555 30 00505 .00 62505550 50a 00555000 0055050 o 5593.2: 5o . msõz 8o 553m0 35d . m0_on_5_m 00 505500 305m m 05mm _0505005505_ 05052m 20m 00062020500 0mm 005m .05 005552 0550.55: 0505505 00 0035000 50.50 000005: mm 0 020050 m0 0:5. 05550550m5_ 0 600055_ 000050555_ 00 mmu0055m5w m0 00005 5005050000 050a_ 5000055. 00 0505500 0 0505000 0555500 5: 55000 00 5075 55555.8 55.55 0.a u¡ 50505500055 . m5 3.o_ n n_ . a n_ 555mm_ omwum 5 05.o_ u 555 _d n mí_ z 4 , Eobwwcm 05550550500 05 vo_ u m5_ _ m5,_ ¡ 055005_ i 354% I z NE 00m H m a m 050 mwuww 5m 00 00000.5: uma 50_«> 075.55% 00005.0 05005050 085500550 M0000 E0 005000 0mm 0:0 _mcoümãmmc_ 088mm om m05c0uc0t0a om: M0009:: 505.002.5.500 u 0.5 550,5.. . 225.532_ w 40525 3005050: à 5252.3230 _um
 25. 25. .000 00505095 403x005 05 005055505 . o505m55 05 00550.53 05050505 005050505 5050005 0000_ a 05550000 0055055503 000 530w 0505. 0.0 003555550 0 003555 050505 00 . o505wm5 0 05 055500 65055005 65059520 60303 o 5mm 05002005 w 005m5 00 500m 0 2a 50 .005 000 0555900500 .00m0w00x0 055w 050m0 585mm . soüzmxosNxw 0 505m: 450003535 0 500mm . OBÊÉLWwWMNNNS 0 053% -00 0035050 oww .005035550 : o 003555 0:00 005 00500 «n50 05 -00 0000505003 050w 2.0505 50 053050000 05055: m5 00560 055m0 m o M03 050 05.3 5055503 m 05500 wãm 000.53 é: 005.3 0500 005055503 500 0,00m É: em _035050 50m 0050008 50 0055055503 500 500.05 0035.5550 0 003355 005 00505 00 o 005055: 005 0035.55 . n50 0 003355 00 00505 005 50555053 m 50m00 03000 055%? 0003.2: 2o 033.000 005592030 0 090592 08 307520,: :à 055m5 00 0505290003 wa_ 00 05530 500 00,05 00508000500 0 o M0555: mu 050.50 0 0 050555 0 0550 050w w 500_ 505 :0 m5: 05 8505302000 0 0050515005 o _00wwmã00no 0005500000 00 503/ 4055030 w 00505505 .00500 050.55: m5 20550 0 0 050555 E: 0550 0050500300 O 0602: 0 00022,_ 00:20 0520235000 0.3 .0 0005059090 0 : E 0400.8 055000 0w0 owz .0 03055.0 0 »Ê 0000000 0005000 50253 oww .0 »Q2505 0 : É NN? .â “Émãw 0m 0.30500 0w00m 005% 50 0008300 500 . w 000_ _00505 . $5.03 005000 550w 55.5005 053 m5 00 0 05005 3.5 mu 0050C ,005 0o 0:0 055550 50558 m 0055555 ow0 009300 00505.05 050mm m0oE050mQ 095 05 853w 00 5050030 5mm 00503 000m0: 500 535m owz 05055 m 05mm : o 01505500 m 0:5 010m5, mn 05 .500 m 00550340 0000 0_0 00055500 50 00005500 000 5059_ 0005 .55 5: 05 1055005 : o 05005 00.53 m 585000300 05v 00505030 00 o _E555 a5 05505000. w 000m 5: 00-3050 .55 2a 00505 0 000555 5: 05 053020 529 0 055050 . E56 -0 00 5300 0500.0 m0: 000 0>0 055500 0000:? â 0:05_ m 5 5 _ x t_ 0_ 5 . mm . zzo0<z0Éz_ «ÉÉw o 0 «E002 ã 0090923 0 005m8 0.050 u. .. 055590 0,005000 500 50505 00.5055: 005 003550 00. 59000050 2a 0000555 0o 40505005005_ 55h35m 0 500 050000 0D 0000352 08 5520 0.3 . M5355 $533 sàwãk . ÉESM 55.5900. 50.25 0005:? 0035050 oww .0w05é0 : o owwmÊBuÉEÊQ 00003500 205500 5:5 5005000 50.003 0005x503 o _RB Ê. ã É» 03m . $833 00500.5 005 0555505 05000 w ow5 005 . ÊDU mmmuw m 500000 50m . E550 05005 05 000005805_ 0w0 00555 0005.5000_ o 00x55: 08 50,20 «da 05 00H u m5 0.03 u 0.5 2099 u 055 05 90H u 02.5 5.01 u 02.510_ u 05v 0035050 00m .000050505 0.550 0000.5000 0055500 0000 00 0500 0050555705000: 055500 0 000050 00500550 0000 0:5 00050050 00-0005 .00500050 500 005003 500 205550 5: 055050 o $553? 65000 0 500m 0 owZ 05.50 b? NHEJTHMǧ $55.53? _05w00 m 0050505035050 0050505 005 0.30 m5: 0030125 00m 0050508 500 50500 5050550505 05 000009». o_ 025m0 5: 05 055 05v 50 owüàv 5.0.500 2a 000003500 003250 o 3.0.0: : o 5.0.5 0 5.2 :0 5.2 00035050 oww . S550 505 m : o 05,5_ 30 000.. ._ m5 00_ 025m0 00 0050 0500030 500 0.0005 0:55 5: .0050559550 500500 05 0005 002.55 0w ; SDM 0 «S 0035008 oww .0003030550 500500 ow: 2a 05005 00050509500 050550 005 000009205_ 20a 020m5 . .._om 500 550m 00100055555 00a 05003500 00.5305: 05 003550 o _É 05200 55m 05 20550 05 _n50 0 0 0035550 005 0050093 00 . cw 0m 500500503 0w5 0:0 a . L 0503 05.050. 05 005055: 020 0030.50 00 000030050 oww .00555 :0 00500350 0500 0w5 0 . E0055 00 2a w 000555 B0 0050505510 05005 05 005000 0w0 00.0550 o 030-302_ 0 3m: r_0_0 50000502 0a 0or. ._0__, zu_,50 ~m
 26. 26. .E om m _omtou 5V . E coma m _estou OV Aoümacacouv I N. N 55mm ázoaããpñç_ 459mm o m (0552 _o mwãez: . . . ~., .__. .. . mm. - . .Mm «. _ 4Ix›_aV~x. ..~1n . __ a , . . ?uma E. Sm 4T Soumm. . WÉFB . mâààã 0.o mowmmuwmo JNEOÕNEHMHCM «Eüüm Pa. manias: mmw «amam mv cms : m5 ow moEEuxu web30 0mm bnwom m mmuzwm ma. .. wovwuwwpmmu mzmuw : o wowmuwwwcuu Sam AETLM 32m mucw>oc o woãumnv__ msÉuU msmum : :Zum mwwusoc w moucwwzuw Jl1,i_s! ..Íii»tz . .alí v: omm . ... . I. í- l ÊÍSM cam . _awwowuwaawa mamão? .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. -lzsmaüzpm $511!! .. ... :: ri a- É wma. : . z- e! 142.¡ gama. m5 8.a : o BE com E 8.o ¡ãíãay11iszíçaizE¡MWBWIÊíí-. -z. .-A-E. §.Ê. ... .-. ... whom. uam om : o www om m om : :açííáii stttxtâíaa» mammiwxxkztiksz. .ã, ê.zs. .-. zzwâw W ¡ÍÍFIIÍISE ¡! ¡›-&sí4aIÍ| «m1.. ._ííksâ É . ..ãí. íli! v.! alia , ÍlalxziíízaÊixwuííi-aalíxlásítbw EM Eu_ wuubouu_ «Enem «São» «atom _mcoõmcõvg_ mEwZm OU om: OC mwucwccwc mocmmcm I m. N <. _mm<. _. . mowubcouco uãuãwuaumwugw mos : amam Bu moÊEuxu 25m? «bmoE md mHoLmH 4 . wwwmmoumãm uÉoEmuuH Loud_ oww 2a Eu 35.» ou 088m5 o owmmuw w ; São Emüm _mcoõmcuup . E mEBmB ou mouoãua o woÊQEWm mov «naum um wmumü mm Éonãm mzgzou mozãzm @É E «wcwãz m õ _Ema «, uu, _omb_. ... . à mou: m a
 27. 27. .m . z vw _owwtou . ÉCOUMC mexa_ GUGU u ma_ o# . .Vu -. mp5 mEmEm ow &o; wwmwí: mw ? Em mw om: :mE mw oEEmymV¡ «N «mawm mowãmuumnw ? Em Now n UooH E E33_ msñw uuw u mouuumsw n M oHN É . V m k . _ _ommu o Hom owcmmw mumüou «Enem m mnaomcua u mummmmumxo moÉHnmom A mma moh» É um osEÊuuw_ Jmcoñmmãwc_ 253m ow muwmwwcs mmw wâon _M _ ; Em mo Ema o mowmwã: um «uma wmwüoínuumm «amam ow mmummu mm owmswow . ..Nm w causa_ É mocbxmxm É . mmwmâommou Em 596w usvmmwwwr wmuwwu »amam moÉnEÉ mow o mowwwdas www amam m o : maoõmnuvpam wEuÊm ow moãoonutum own mwwmwMas mmàzo mmwzw> oEou mmwboaaouwu oww . ema ow mwuow 22_ o m _ w w momwmdzu: msm m «uma mmãü EB mwuwou o muwmwE: mmw woÉEwEnsm o mOEUÉE . ..«Enem «uma mowmwum ow 033m ouczwmou E5 ocmow _wcoümsuounH mEoÊm o o _owmwãs . n55 mmcomm E8 mnowumuw mwwu Ewuom “mnuwcmuw «Em ow m5: Hmmmoumxo owom owmwmas NES Jmcoõmcuupã mEwÊm oc o mmouücoãuãsm o emma ow mowmwãz mmw wuowmañ -Eou uom wmwüno Em »anacom 508a Ewuom . mãõummo 35cm Eunuu m db_ e m _cacau . _mcoõmcõ~c_ . ou emma_ ow mowmwãz mwãswã . moumuuoñcímãou o umas ow wuwmwãz _V mEwÊm ow EpmEoÊU wwmwE: mw mamã mw om: :mE mw 055m5 I m. ~ 5.3:. mmw mumumcñãou ow . EEK a mmwmãuom oww wmwmàuow wowmwwaz mm o mowzom Eswcm o ousa oÉwcm . nãumxo @um mmuüwãmumã oãoããaa muowwumow Em mmwmumma oww wuumpcoãuãam muwmwÉz mm o JOE o Eowcmu , Ezux . uuwmãm . owczmuw . mãmuwomaw . ohõã Human ow muwuwÉu mm Bom oww o _mmwmñmow mow . mwãn mm mmwo» ow magnum wo Emabom . omwtwxo owcmuw Eau mmwñzw -opaca Hom o $2.30 amam u 38:: u Eozmmom uma o me m E: mm o z . . w. _muãuuuãoñzm mowmmzc: o mmwmàuww mowawEs . emma ow mowawã: ami -owouwu mma E0 wwwmaauwm Omã» _maoUmzuoucH «Ewêm ow mowmwã ma o wüucmñ mm «BEBÊS o mowâmum o mouzw . Em ow omwmammnâw m _uàwmom «cuca . m_muomumcuouc_ 88H38 um S: ;uam _Ewasã E33 Eu mowwwãz mw 653m3 ouEw E: ow owwowa < o o. _:. _._. ._<u oo mesmo» 2552;. .. md R . _<zo_u<2x3z~ «suma o m «mamã à mmoÊE: ãÊBoz_ m «EE/ mo suoõmm. : H_ wohzezãzjm um
 28. 28. umumwmmão o omwmmomooo «mw oowom_ _muomã ou mmãwaommw 852m cow . m8 ow moonomo mow owmwzmsu m mandam o ooomwumãoo E. : ow ommmÊ < _owwmsowm ooãswom m, ooowacoo “mobo ow menu mõw mo HOHZUE oozom E: oowcooco «uma . moEmoE mo cmo . oocoÊoàmmom . mova “moto . E3500 o mama? oocoãmüoo uowouvm o 63m ow oboou o _mtooo ow màomouoo m ouomou o< . oüwhmou ommu . obo owmmuw E: :o mcoovom Hom mwoouommw m om oüo oconwoa Ed ooooEou wuow -om . oêuoo ommo amooo own _wxoõum o 2a No> mwmo mambo oowmunm E: 62m É: ow obooo ow omwohw mo 588m om . Bmãowo Hom owow_ ow Smâm om NE . ooma E: ow _nom ooooãwüomãoo o 2a No> mwoo ooaomooa womo oüo O moãm me m9.: em . owwowoã ow mobo ow mwcomooa mc &QÊWECOU mowwmãoomoo . S50 Som mowEEmo mo oEoo Eon “motomo o mamsmo _mâoooma . mnouãmu msm nmoazãow So owmwãmo wuom omuwoã ow obo o . owüwamu oomoZ . omwwoã ow ommoooã E: ow müãmozoo mowwmãoowo_ ooono mwEo o o_o Eoo _oÊEoo _oàmmoa w _omwowoã ow oào ow mNouEmc a o mmmomo mm mowwcouoo Emom 2a owmoo . obo 035o «com «Uomomcmo mam a ãwoZ . ow -moouww nom owom oma omwowoã ow oüo o . _o>woo>oc_ mmE Joãmümowuw . oocomoom wuãmo omwwoE ow obo o . amam uoaoã : o . SRE Eo : Emma mwEm . oãooknão moowwcoo mm Boom 2a mmwsohooo Soa mão. .à o . mow -Sono o &om 2a omowzñma o omowmwwô mRE _ou . omwwoã ow «Eoomã ow owmwzmsw a &om 2a M0505 Hom . owwmwoas mw moto EoNowE ozw mououmw ow moñãoxo omm mwmouoñãm moouowcoo mmw mmücwswã mm o oowmuomo ow moow ; BEE mm nowwwoã ow «Eoommm ow moowêooaê m< . ouoomoom oomEom 2a o 0mm_ o cmo oouoãâowâ . owamãmooã ow obowmwoo> uowã om oowoommoouoo o>ow owÊwoE ow mEoÊm E: .. ou mwmocomoomm omumowc_ m . oÊouiowH 049mm: un_ 05m m 3.23 _a mOHuUE©ENC OUCMU O SEB H Sud _E m m «NS ooqo 2 a 33d 2 sãos m. ? a g3.: WS E EÊE of Am mowoowom mon mooooE ooom 23m: : obozw o no55 n É_ ? m a wu~O> ooo? U wOHEDNSÚ H mo> mu oooBoZ moow u Z od Aw oãpmãz_ w 32:42”. 469.05%. . a mopzwfazgo mm
 29. 29. owwomo ow _mbdmc moumtooomomo mE: o müoooom_ msom mow ooooãmmzmn_ -mo owumum o doom_ 2a o É om: :m omncmo o Eoo mm . U omwomu ow o ooumzv Eon_ omo Nozmo oaoomãomow Ez ooono _oàmmom mEom . moomím muaüm E00 . mwâawoomow mão msm Eoo momo 4 omnumo o . ooouEmw . EZ _ozmmooã_ oõoomm owomom E: o 4 omwumo ow owmwzxwmâoom 4 ma N H oomo omomaãomow oEoU . Eowmo . om> m5: . omoao mmooomoomm < omnamo o noooommm ommoZ . owmommmmo om . mow om m_ omaomo ow _took_ LN o mwdwüc_ omümom 2a Eo oo>oom __o m_ maom own m_ . owmwmwümíoom Emnmw no 8m_ mmwãmow Boa_ . mocomoo oüwoo mão Eo omàumomoooouooo mobooo : om ow omoo_ o>_m o owüorm Emnooo moonEo : ea omacmo com mowmommuw mooooa mo . owâ obso _on_ . o>_m ow obaoo o Ewoum < omscmo o_on_ mowmommüw üoowoon_ mow Eaamoz . ozm ow _mtooo omüoo mw moÊwoom BEE Emomow mooooom moom ow 29m: õàtmom ooaom E: _smmmom m omaomo o mowm_ E: Hom _m_ owãqmo o 2a . SE : o ooâoã o á omnomo o om o ommmnomw ow 0255 o 2a O . O omwomu ow _om owmxsmou . SE o oío ow mmwwéw É_ om: EonEmH . U owwo -mo ow o _o_ ocuomñomow ooâoã o ozw ow mmwwéw , É own . oumoo oomoZ . owõomowm cão ow owmwmoooã m uÊwE . Emo o . SHE oo -S30 . Embooooo om mooooun_ mo mowoo ow mmoomE mm _mão mw obzow _m_ -SEC. omñoo mw 9mm om mwmoommm Emo oüoomowm como ow owmwuuooã a. .o>_m ow ousou o o PE3.5 om mood mow mmoomã mm _mov mw ohmow oww -ou mw ohuoo ow omwaon_ m ohoo müamêw a owmüommm memo oowwãoomm obo o . mosmm momo Z . mowcmow omm mo_ooomo_m moüo mo oãmsv ouwmãooma obo o cosmo . ommo oomoZ . o>_m ow obsoo ow mwoosvmo m o oñmnm moom owomow m5: oca Emmmâmamo om n_ owaomo ow &Smoom mo “Now, msm uon_ . oàotomoo o omnamo o o 8m_ moooswoa_ o Eowãmo ooooãâàmamo o 2a . .._on_ oooowon_ ooaoãmñomoo o oüoomowm cão O . o_: o ooooãmocmun_ oo -ümãoomo oomo Es m owoowuommooooo . ouou oÉoEmowmon_ o Swoã obo O . ooooãmâmmmo ocomvom Eoo o>_m ow _mtooo omüoo m Embmaom moto mo mowoo _mcoõmoowo oÊomEomow En mãomoomm U omnomo O . moouoooww mowmoÉmoo m Eo>o_ mowunomoo 3o Eoo Nm_ ooo oocomm o m . obo ow _oàmêoomã_ Eooomn_ m w. owõomowm obm . motooowowm moto ow mowmããocow omm m omaomo ow. mobo mO . wmaowmw uosvwmsv So : o müoow m “mwoozwmo m . ooamnm “moram _om müowom . owmomamw ommow om 03m o mwdmcam _aoãum LN _v causos_ oo 95 . _, _ _ _ _ _ _ _ W _. _o w o omwãoa vom Eo uo>oom _bmw 355 müow . oZm ow ohdoo ow NEC». -oa SEE momo moãoon_ mow mmoomü mmw mowmxmom mmw &wwã m _Em_ -om . moowohw mm mmwoo Bo ooooãmwwmmmo owomom E. : 950w_ . ooamnm o mEõm nmwoonwmo m . mobso . ooonoo : om ow «como m o>_m o amumoom m_ooo. _oon_ moowwm "ooooooüw oocoãmtoaãoo Es moaomooam m owwomo O . Bwwã obo om owoommoooou . obo ow _oàmwwoon_ mmoomn_ m o oouwãoomu obm . ooawêoommm oào ow owmcwzaom . ow _oãmwooon_ obo ow ooo E: .m. ommm_ . obooo ow muohw m momm ousou E: o mEüm mümomo Eooãmo . ooooãmtoo _o>_m oc mÉwUo_ _wooom . am o 2a Eo mwmEwmoomm owümon_ m oo>ooa : oww müom cmo momwmñomoo mon_ . moãwôoa BEE mooo_m> Emooño o mowcmom oocoãmàomoo Em. o_ mobo mo mowoH . owñoo mnoodom m5: Eo Emomboooooo om mmoumE mmzm mmE . o›_m ou owümon_ mEmoE m ooooãmomxo Embwaüm own mou . moon ow m0 . o>_m ow obooo ow müobw m momn_ oooon_ E: o mohum En_ . Som oüwoo m5.: Eo 03m o Emhmãom 4. omnumo ow &ooüoom mo mowoH . a o ugm . < mooccmo mo Ema. 05. ow moüoo mow mowmzsmom I rm 55o. ". . ñm 35mm_ mo mowmbmoE 0mm Q o U . m . < mwwãmo obmsv mow ooo ow ommüomm ow moomoo mow mowmxamoo mO . mowmw Eooom moooowwomnsm modo mo ow moocm mzowoo m_om omo o oommmw OuÊECQ o omÉE ow mooum mmoomm mto_ m. _om mhE m . omãmo mwmu momn_ . ão owwno oomoo o ; mõommo omwwooo oaoo . mõoüomm om oomoEmwEmom omommmw o owwomo ow mõowomw ow E com m owmcoÉm -oa o>_m E: ow obcoo oc : :Em Eo oÊÉoU . owmNmmowm. _o_ S: ow a . moo E: ._mo moon_ . mowmwEs moooâoã mm mmsw . oãoomoooow 50.6.10 ão íãmaoz_ m «ozzzoo soooomom: wo moozoszozâ

×