O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tα αρνητικά φαινόμενα στο χώρο του αθλητισμού

10.304 visualizações

Publicada em

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

Tα αρνητικά φαινόμενα στο χώρο του αθλητισμού

 1. 1. Τα αρνητικά φαινόμενα στον χώρο του αθλητισμού
 2. 2. 1ο Φαινόμενο: Βύα
 3. 3. Ειςαγωγό Η βύα ςτον αθλητιςμό ςτισ μϋρεσ μασ εύναι ςχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Όλεσ αυτϋσ οι εκδηλώςεισ βύασ, ανεξϊρτητα από τισ αιτύεσ που τισ προκαλούν δημιουργούν μύα αρνητικό εικόνα για τον αθλητιςμό. http://www.youtube.com/watch?v=NavcPDFUUjU
 4. 4. Μορφϋσ βύασ Η βύα ςτα γόπεδα εκδηλώνεται με δύο βαςικϋσ μορφϋσ :  Βύα που προκαλεύται ανϊμεςα ςτουσ αθλητϋσ και ςε όςουσ ςυμμετϋχουν ϊμεςα ςτον αγώνα (παύκτεσ, παρϊγοντεσ, προπονητϋσ, διαιτητϋσ)  Βύα που προκαλεύται από τουσ θεατϋσ, εύτε μεταξύ τουσ, εύτε εναντύον ςε όςουσ ςυμμετϋχουν ϊμεςα ςτον αγώνα
 5. 5. Η βύα ςτον αθλητιςμό δεν εύναι πρόςφατο φαινόμενο, τη ςυναντϊμε και παλαιότερα.  Όπωσ ςτην αρχαύα Ρώμη (μονομϊχοι ςτην αρϋνα)  ςτο Βυζϊντιο (ιππόδρομοσ)  ςτο Μεςαύωνα (αγώνεσ ιπποτών)  αλλϊ και ςτην πρώτη μορφό του ποδοςφαύρου (Αγγλύα τον 13ο αι.)
 6. 6. Όμωσ ςε οργανωμϋνο επύπεδο, η βύα ςτον αθλητιςμό εμφανύζεται ςτα τϋλη του 19ου αι. , δηλαδό με την εμφϊνιςη τησ ςύγχρονησ μορφόσ ποδοςφαύρου και από εκεύ εξαπλώνεται και ςτα υπόλοιπα ευρωπαώκϊ κρϊτη. Σο φαινόμενο παύρνει ιδιαύτερα μεγϊλεσ διαςτϊςεισ ςτισ δεκαετύεσ του 1950-1960 .
 7. 7. Η εξϋλιξη του φαινόμενου ςτα γόπεδα τησ Ελλϊδασ ΢την Ελλϊδα διαπιςτώνεται ότι η αύξηςη των φαινομϋνων βύασ ςτα γόπεδα ςυμπύπτει χρονικϊ με την επαγγελματικό οργϊνωςη του αθλητιςμού και κυρύωσ του ποδοςφαύρου. Αυτό τοποθετεύται χρονικϊ περύπου ςτο 1979-1980
 8. 8. Τα αύτια τησ βύασ ςτον αθλητιςμό
 9. 9.  Κοινωνικοπολιτικό ςύςτημα αξιών  Πιεςτικϋσ- ςκληρϋσ ςυνθόκεσ ζωόσ, ιδιαύτερα ςτισ μεγαλουπόλεισ  Απώλεια ςτενών διανθρώπινων ςχϋςεων  Ανεργύα
 10. 10.  Κρύςη θεςμών και αξιών  Ελλιπόσ κοινωνικοπούηςη του ατόμου  Εμπορευματοπούηςη του αθλητιςμού  ΢τημϋνα παιχνύδια
 11. 11.  Ο τύποσ του αθλητιςμού – επαγγελματικόσ, εραςιτεχνικόσ Ο ρόλοσ των ΜΜΕ – καλλιϋργεια φανατιςμού Ο ςκοπόσ των αθλητών εύναι οι μεγϊλεσ επιδόςεισ και η νύκη
 12. 12. 2ο Φαινόμενο: Ντόπινγκ
 13. 13. Τι εύναι Doping? Η λϋξη Doping προϋρχεται από την αγγλικό γλώςςα (Doping) και το ρόμα ‘’ to Dope’’ που ςημαύνει χρόςη ναρκωτικών κι ϊλλων παρόμοιων ουςιών.
 14. 14. Το Doping ςτισ μϋρεσ μασ Μύα νϋα μϋθοδοσ Ντόπινγκ η οπούα ςτηρύζεται ςε μετϊγγιςη αύματοσ η αύξηςη τησ αντοχόσ, κερδύζει ϋδαφοσ κϊθε χρόνο ςτισ τϊξεισ των αθλητών, ςύμφωνα με ϋρευνα του Βρετανικού ειδηςεογραφικού πρακτορεύου BBC.
 15. 15. Διαδικαςύα ελϋγχου Doping Η διαδικαςύα ςυλλογόσ δειγμϊτων ελϋγχεται προςεκτικϊ για να διαςφαλιςτεύ η ακεραιότητα τησ διαδικαςύασ ελϋγχου Ντόπινγκ. Οι υπεύθυνοι για τον ϋλεγχο Doping εργϊζονται ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η επιτυχόσ εξϋταςη των αθλητών ,να μειωθούν οι πιθανότητεσ επιμόλυνςησ του δεύγματοσ και να διατηρηθεύ η αςφϊλεια του δεύγματοσ.
 16. 16. Το Doping ςτα ςύγχρονα αθλόματα 1865 Η πρώτη καταγεγραμμϋνη περύπτωςη εμφανύςτηκε ςτην κολύμβηςη κατϊ τον αγώνα ςτο κανϊλι του Άμςτερνταμ. ΢υγκεκριμϋνα, περιγρϊφηκε η πρόςληψη μύασ ανώνυμησ ουςύασ που βελτιώνει την απόδοςη.
 17. 17. Το ςκϊνδαλο τησ Γερμανύασ Κατϊ τη δεκαετύα του 60’ ςτη ζωό των αθλητών μπόκαν τα ςτεροειδό αναβολικϊ και ςτην Ανατολικό Γερμανύα ςυντελϋςτηκε ϋνα από τα μεγαλύτερα εγκλόματα ςτην ιςτορύα τησ ανθρωπότητασ, με το ςυςτηματικό κρατικό ντοπϊριςμα αθλητών και αθλητριών του αρχιντοπαριςτό Μϊνφρεντ Έβαλντ.
 18. 18. Το Doping ςτην Ελλϊδα Αναβολικϊ ςτην Ελλϊδα κυκλοφορούςαν από τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1970 και όςοι από τουσ παλιούσ λϋνε ςόμερα ότι τότε δεν υπόρχε τύποτα, μϊλλον δεν θυμούνται καλϊ. Ο Χρόςτοσ Ιακώβου, όντασ αθλητόσ το 1979 εύχε καταγγεύλει τον Πολωνό προπονητό τησ Εθνικόσ ομϊδασ ϊρςησ βαρών Μπόριςλαβ ΢τϋπιεν για χορόγηςη αναβολικών.
 19. 19. Γνωςτού αθλητϋσ που ϋκαναν χρόςη ντόπινγκ  1972:Ο Φιλανδόσ Λαρςεν Βιλεν εφαρμόζει την τεχνικό αυτομετϊγγιςησ αύματοσ  1974:Ο Μεγαλύτεροσ μπόξερ όλων των εποχών, Μοχϊμεντ Αλύ παραδϋχεται ότι χρηςιμοπούηςε εκχυλύςματα θυροξύνησ.
 20. 20. Ντοπαριςμϋνοι αθλητϋσ  1979:Καταγγελιεσ του τότε αθλητό και ςημερινού προπονητό Χρόςτο Ιϊκωβου, για χρόςη απαγορευμϋνων ουςιών ςτην ϊρςη βαρών.  1986:Πρώτο κρούςμα ςτο ελληνικό ποδόςφαιρο του Ο.Φ.Η Ίςισ βρύςκεται θετικόσ για χρόςη αναβολικών
 21. 21. Ντοπαριςμϋνοι αθλητϋσ  1994:Ο Ντιϋγκο Μαραντονα βρύςκεται ντοπαριςμϋνοσ με κοκτϋιλ εφεδρινησ ςτο παγκόςμιο κύπελλο των Η.Π.Α  1998: Ο πρόωροσ θϊνατοσ τησ πολύ-ολυμπιονύκη τησ ΢εούλ Φλορενσ Γκριφιθ από κατϊχρηςη φαρμϊκων
 22. 22. Ντοπαριςμϋνοι αθλητϋσ  1998-99:Σο ελληνικό μπϊςκετ ϋχει την τιμητικό του,9 παύκτεσ ςυλλαμβϊνονται για χρόςη ντόπινγκ  1999:Ο αθλητύατροσ Ντύτριχ Χανεμαν τιμωρεύτε με πρόςτιμο 45.000 μϊρκων γιατύ από το 1977 ϋωσ και το 1989 προμόθευε με απαγορευμϋνεσ ουςύεσ Ανατολικογερμανύδεσ αθλότριεσ
 23. 23. Ντοπαριςμϋνοι αθλητϋσ  Ο Αλβανόσ ποδοςφαιριςτόσ του Απόλλωνα Ιντριντ Φορτουζι βρύςκεται ντοπαριςμϋνοσ με ντεγκαντουραμπολιν  ΢τα ούρα του κολυμβητό Παπαδόπουλου ανιχνεύεται η ουςύα βρομαντανη που ςυνόθωσ χρηςιμοποιεύται για να κρύψει τη χρόςη ϊλλων ουςιών.
 24. 24. Κρούςματα ντόπινγκ ολυμπιακού αγώνεσ 2004  2004:Ο Κώςτασ Κεντερησ και η Κατερύνα Θϊνου προςποιόθηκαν ϋνα ατύχημα με τη μηχανό του προπονητό τουσ για να αποφύγουν να περϊςουν από ϋλεγχο ντόπινγκ  2004:Ο Αντριαν Άνουσ και Ρόμπερτ Φαζϋκασ κϋρδιςαν μετϊλλια, αλλϊ τουσ τα αφαύρεςαν επειδό απϋφυγαν το ντόπινγκ κοντρόλ
 25. 25. Κρουςματα ντοπινγκ ολυμπιακοι αγωνεσ 2008  Ο ιταλόσ μετρ των ημερόςιων αγώνων δρόμου Νταβιντε Ρεμπελιν κατϋκτηςε το αργυρό μετϊλλιο ςτουσ ολυμπιακούσ αγώνεσ του Πεκύνου, αλλϊ βρϋθηκε θετικόσ ςε ϋλεγχο ντόπινγκ
 26. 26. Κατηγορύεσ φαρμϊκων  Φϊρμακα τα οπούα χαρακτηρύζονται ωσ αναλγητικϊ ( όπωσ η μορφύνη)  Σα κορτικοςτεροειδό (όπωσ ηρεμιςτικϊ ,μυοχαλαρωτικϊ  Εργογόνα (βελτύωςη ςωματικόσ απόδοςησ)  Αναβολικϊ ,αςτεροειδό
 27. 27. Συμπληρώματα διατροφόσ Σα ςυμπληρώματα διατροφόσ εύναι διατροφικϊ προώόντα που ςυμπληρώνουν μια καθημερινό διατροφό. Εκτόσ από τα ςυμπληρώματα ςημαντικό εύναι και η λόψη πρωτεώνών και αμινοξϋων που εύναι υπεύθυνα για την μυώκό ανϊπτυξη.
 28. 28. Συμπληρώματα διατροφόσ  Η πολιτεύα μπορεύ να παρεκβεύ ςτο ντόπινγκ του υψηλού αθλητιςμού  3.5 εκατομμύρια νϋοι ςτην ευρωπαώκό ϋνωςη και 11 % των μαθητών τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτησ ΗΠΑ ϋχουν κϊνει χρόςη αναβολικών
 29. 29. Επιπτώςεισ ςτη υγεύα-ψυχολογύα Η χρόςη αναβολικών ανδρογόνων ςτεροειδών από μϋλη κϋντρων γύμναςησ ϋχουν αρνητικϋσ επιδρϊςεισ τόςο ςτο ϊτομο όςο και ςτην υγεύα και ςτην ψυχολογύα του. Παρϊ τισ απειλητικϋσ για την υγεύα καρδιαγγειακϋσ και ηπατοτοξικϋσ παρενϋργειεσ η χρόςη αναβολικών ανδρογόνων ςτεροειδών μπορούν να προκαλϋςουν και ψυχιατρικϋσ μακροχρόνιεσ παρενϋργειεσ.
 30. 30. Δειγματοληψύα Οι οργανιςμού αντιντόπινγκ διαςφαλύζουν την διενϋργεια δειγματοληψύασ ςε περιόδουσ αυξημϋνου κινδύνου για ντόπινγκ.
 31. 31. Πλϊνο δειγματοληψύασ Η δειγματοληψύα αρχύζει με ϋνα αποτελεςματικό πρόγραμμα με πλϊνο ςυλλογόσ δειγμϊτων το οπούο περιλαμβϊνει αυςτηρούσ ελϋγχουσ χωρύσ προειδοπούηςη.

×