L'ANTIC RÈGIM

Antonio Núñez
Antonio Núñez 2016
Índex
1.- Introducció:
2.- Característiques de l’Antic Règim
L’ANTIC RÈGIM ( S. XVIII)
2.3- L’organització Social: Societat Estamental
2.1- L’economia de l’Antic Regim: Economia Agrària
2.2- L’organització Política: L’Absolutisme monàrquic.
3.- La Cultura a l’Antic Regim: La Religió explica el món.
1.- L’Antic Règim: Introducció
INTRODUCCIÓ:
Anomenem Antic Règim al Sistema econòmic, polític, social i cultural existent a
Europa des de el segle XVI al segle XVIII, abans de la Revolució francesa.
El terme, l’expressió “Antic Règim” va ser introduït pels revolucionaris francesos al
1789 durant la Revolució Francesa per designar a la forma de vida existent abans de
la revolució i a la qual, la mateixa revolució, havia de posar fi.
Però …
Quines característiques socials,
econòmiques i polítiques tenia
aquesta societat, a la qual els
revolucionaris francesos van
anomenar Antic Règim ?
Com era aquesta societat a la que
els francesos volien posar fi amb la
revolució ?
2.- L’Antic Règim: Característiques
CARACTERÍSTIQUES DE L’ANTIC RÈGIM
L’Antic Règim, nom amb el que el revolucionaris francesos anomenaven a la forma de vida
existent a Europa abans de la Revolució presentava com a principals característiques
econòmiques, polítiques, socials i culturals les següents:
Una economia poc desenvolupada que quasi no podia satisfer les necessitats bàsiques
de la població (economia de subsistència)
Una societat estamental, en la que podíem diferenciar dos
grups : Privilegiats (minoria) i NO Privilegiats majoria
Un sistema polític absolutista, en el qual manava una sola
persona: El rei ( Monarquia Absoluta )
Una cultura dominada majoritàriament per la religió.
Tot s’explicava en base a la religió cristiana: L’organització
social, el govern, ...
2.- L’Antic Règim: Característiques
L’ECONOMIA DE L’ANTIC REGIM
ECONOMIA AGRARIA
Les activitats econòmiques principals eren l’agricultura i
la ramaderia (80% - 90% població viva i treballava al camp)
La Principal font de riquesa era la terra PROPIETAT VINCULADA
(Títol nobiliari, Església, municipi, corona)
Agricultura Tradicional Tècniques tradicionals, poc avançades tècnicament i
poca producció
La producció ramadera, (carn, llet i
derivats) també era insuficient.
L’Endarreriment Tècnic i
la Baixa Producció
ECONOMIA
DE
SUBSISTÈNCIA
LA PRODUCCIÓ DE BENS
(roba, calçat, estris…)
Basada en el treball artesanal
També era escassa ( poca producció )
La majoria dels bens de consum eren produïts per la mateixa família pagesa, tot i que
també hi havia producció a les ciutats, on els artesans realitzaven en tallers productes
manufacturats.
2.1- L’Antic Règim: Economia
Es podien diferenciar tres llocs de producció de bens:
1- La Família pagesa: Ella mateixa elabora els
productes de consum quotidià que necessitava.
2- Les Ciutats: On els artesans realitzaven productes
Artesans i controlats pels gremis
3- Les Manufactures (s. XVIII): Establiments on
s’elaboren articles de luxe per les classes privilegiades.)
La producció, en general, també era escassa, donat que
els productes es realitzaven manualment i estava destinada
preferentment al autoconsum, no al mercat.
El gremi tenia una reglamentació molt
estricte: Determinaven la quantitat de
productes a realitzar, els materials a
utilitzar i el preu de venta.
2.1- L’Antic Règim: Economia
Els gremis eren unes associacions de tallers i treballadors que realitzen el mateix
ofici.
ELS GREMIS
El gremi també actuaven com una mena
d’associació d'assistència i ajuda entre
els seus membres en cas de dificultats:
malaltia, defunció, orfandat....
No permetien la lliure competència Jerarquia: Mestre, operari i aprenents.
2.1- L’Antic Règim: Economia
Les manufactures eren uns establiments, normalment impulsats per les monarquies,
on hi treballaven artesans a canvi d’un salari.
LES MANUFACTURES
Sols realitzaven articles de luxe,
com tapissos, catifes,
porcellanes.... destinats als grups
privilegiats de la societat: La
monarquia, la noblesa o el clergat.
Aquest establiments són
considerats el precedent de les
fàbriques, abans de que es produís
la Revolució Industrial degut i que
hi treballaven gent a canvi d’un
salari..
Però no poden ser considerades
fabriques pròpiament dites, donat
que la feina era manual i artesanal i
no s'utilitzaven màquines.
2.3- L’Antic Règim: Economia
EL COMERÇ
També era escàs i poc desenvolupat
Insuficient Producció (aliments i bens)
Insuficiències en el transport
Cal diferenciar:
1- Comerç Interior: Intercanvi de productes agraris i manufacturats. Fires i mercats
d’àmbit local o comarcal.
2-Comerç Colonial : Intercanvi de productes amb les colònies. Es donava des del
s. XVI, però és desenvoluparà molt durant el segle XVIII (caràcter marítim)
ABSOLUTISME
Concentració
dels poders
en mans
del rei
El Sistema Polític existent a l’Antic Règim era la Monarquia Absoluta o absolutisme.
Un sistema polític en el que el monarca exerceix totes les funcions de govern sense
cap limitació: El rei fa les lleis, el rei les fa complir i el rei jutge el seu compliment.
Els monarques absolutistes reben la seva autoritat
de Déu, del qual es considera que són
representants aquí a la Terra
El seu poder
es justifica
per designació
divina
2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA
Luis XIV
( el rei Sol )“El rei acumula tots els poders en la seva
persona per designi diví.”
El rei estarà auxiliat per un gran
aparell burocràtic (funcionaris) que
formen el que anomenen ESTAT
2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política
2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política
El poder dels reis absolutistes és manifestava en els luxe desmesurat dels seus palaus
que compartien amb els membres de la cort.
El mes representatiu és el Palau de Versalles que el rei francès Lluís XIV es va fer
construir a les afores de Paris
Imatges: Monarquia Absoluta
PALAU DE VERSALLES
Imatges: Monarquia Absoluta
2.3- L’Antic Règim: L’Organització Social
L’ORGANITZACIÓ SOCIAL
L’Antic Règim, presentava una organització social estamental, es a dir una societat
organitzada en estaments (grup social tancat al qual es pertany per naixement)
Aquesta forma d’organitzar la societat havia estat heretada de l’Edat Mitjana, i en
ella es podien diferenciar tres estaments (grups socials) cada un amb una funció
diferent dins de la societat:
1-La Noblesa Protegeix la societat dels enemics ( 3-4 %)
2- El Clergat
Encarregats de pregar i assegurar
la protecció divina (1 %)
3-El Tercer Estat:
La majoria de la població (90 – 95 %)
S’encarrega de produir per tots els bens
materials que la societat necessita
( pagesia, burgesia, classes populars)
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
La característica més significativa d’aquesta organització social es la DESILALGUTAT
CIVIL, és a dir, no tots els individus que formen la societat són considerats iguals.. La
qual cosa divideix la societat en dos grups ben diferenciats: Privilegiats i No Privilegiats.
DESIGUALTAT CIVIL
PRIVILEGIATS NO PRIVILEGIATS
Minoria de la població (Nobles i Clergues) Majoria de la població (Tercer Estat)
El pertànyer a un grup o altre venia determinat pel naixement, i no hi havia mobilitat
social, és adir no es podia canviar de grup o estament.
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
LA NOBLESA
Constitueixen el grup dominant en la societat de l’Antic Regim. En general
gaudeixen de bones condicions de vida i tenen privilegis.
El seu poder i riquesa es basava:
La Propietat Territorial: Tenien grans possessions de terres sobre
les quals exerceixen el seu domini i explotació (cobren rendes)
Gaudeixen de privilegis: Lleis pròpies, drets per cobrar rendes...
Access a alts càrrecs, dret a dur espasa, banc a l'església ...
Exempts de pagar impostos
Cal Diferenciar
Noblesa de
la Cort
Noblesa de
Províncies
Menys rendes i més modesta
Molt Rica i Poderosa. Ocupa els alts
càrrecs a l’administració i a l'exèrcit.
Porta una vida de luxe i ostentació
Imatges de la Noblesa
Imatges de la Noblesa
Imatges de la Noblesa
EL CLERGAT
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
És l’altre grup privilegiat. Tampoc paguen impostos.
DIVIDIT
Alt Clergat:
Baix Clergat
- Bisbes
- Abats
- Cardenals
-Sacerdots
-Monjos
- Frares
Alt Clergat: Provenen de les classes nobiliàries. Vivien amb el luxe característic noblesa.
Gaudeixen dels seus privilegis.
Baix Clergat: Provenen de la pagesia. Vida senzilla i sense privilegis.
VIUEN DELS
INGRESSOS
Delme: 10 % de la producció que els camperols paguen a l'església
Propietat vinculada a l'Església: Tenen moltes terres o propietats
urbanes de les quals reben rendes o impostos.
Donacions, almoines que els creients cedeixen o donen a l'església.
Constituïen la majoria de la població (90-95 %). Suportaven totes les carregues fiscals
(impostos) i no tenien privilegis.
Podem Diferenciar
EL TERCER ESTAT (ELS NO PRIVILEGIATS)
Agrupava a sectors socials molt diferents econòmica i socialment.
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
El Camperols Les classes populars urbanes La Burgesia
ELS CAMPEROLS ( PAGESIA )
Constitueixen el grup més nombrós de tota la població del Antic Regim.
Exemple: França 1789. Població 25 milions
Viuen i treballen al camp.
Realitzen tasques agrícoles i
ramaderes.
Pateixen pèssimes condicions
de vida: Dieta pobre i poc
variada. Gran mortalitat i curta
esperança de vida.
La major part dels impostos
requeien sobre ells (reials,
eclesiàstics, senyorials ...)
Manca de formació cultural:
Analfabetisme.
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
20 milions eren pagesos
Les condicions de vida de la majoria de la població (camperols) eren molt dures: Una
alimentació insuficient i condicions de vida molt precàries.
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
La formen els treballadors manuals de les ciutats : Artesans, Obrers, oficis,
personal domèstic ...
Viuen d’un salari. Les seves condicions de vida empitjoraren molt al llarg del segle
XVIII pel creixament de la població i la pujada dels preus dels aliments.
LES CLASSES POPULARES URBANES ( CPU )
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
Imatges: Classes Populars Urbanes
Es el grup dominant dins del
Tercer Estat.
Viuen a les ciutats i és dediquen
als negocis augmentant de forma
continuada la seva riquesa.
Alguns arriben a ser més rics que
els nobles.
Gaudeixen de bones condicions
econòmiques i bones condicions
de vida però no tenen privilegis.
No els satisfà la seva consideració social de no privilegiats.. Voldrien canviar la
societat per obtenir un major reconeixement social.
LA BURGESIA
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
Tenen formació cultural.
Imatges: Burgesia
Una legislació pròpia diferent a la dels
privilegiats.
Les Carregues Fiscals: Sols ells els
paguen el impostos
Malgrat les grans diferencies econòmiques i socials que hi havia entre els tres grups
que formaven el Tercer Estat, al segle XVIII hi ha tres aspectes que els uneixen:
L’ Oposició als privilegis i el desig
d’aconseguir la igualtat Civil (igualtat
davant la llei)
LA RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENT GRUPS DEL TERCER ESTAT
2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
La cultura a l’antic Regim estava marcada per la religió. Tot s’explicava per la divinitat.
3.- L’Antic Règim: La Cultura
Es considerava que la societat havia estat creada per la divinitat, i el lloc que cada un
ocupava a la societat ho havia triat la divinitat ( naixement).
La divinitat triava els que havien de defensar, (nobles) donar gràcies (clergat) o produir
tot allò que la societat necessitava (tercer estat).
Per tal de vigilar que ningú s'apartés
d’aquesta explicació del món es van
crear uns tribunals, que
s’encarregaven de controlar a tots
aquells que no respectaven o
qüestionaven aquesta explicació del
món: LA SANTA INQUISICIÓ.
Milers de persones van morir per
mostrar una idees diferents a les
explicacions del món donades per
l'Església cristiana. .
LA CULTURA
PER SABER-NE MÉS
AMPLIAR INFORMACIÓ
TEXTOS
1.- Apunts “Antic Règim”
VIDEOS
1.- Audiovisual “Antic
Règim”
PRESENTACIONS ( PPT )
PRESENTACIÓ 02 (CAST)
PRESENTACIÓ 01 (CAT)
1 de 31

Recomendados

LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX) por
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)Antonio Núñez
52.4K visualizações23 slides
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO) por
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)Antonio Núñez
59.6K visualizações50 slides
Despotisme il·lustrat por
Despotisme il·lustratDespotisme il·lustrat
Despotisme il·lustratI.E.S. Joanot Martorell in València
11.9K visualizações9 slides
absolutisme vs parlamentarisme segle XVIII por
absolutisme vs parlamentarisme segle XVIIIabsolutisme vs parlamentarisme segle XVIII
absolutisme vs parlamentarisme segle XVIIIManel Villar (Institut Poeta Maragall)
9.5K visualizações17 slides
Etapes de la revolució francesa por
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesacsantan2
18.6K visualizações20 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeSílvia Montals
128.8K visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM por
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMAntonio Núñez
4.8K visualizações28 slides
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL por
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALAntonio Núñez
34.1K visualizações40 slides
Sintaxi: Solucions als exercicis por
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicislurdessaavedra
97.7K visualizações16 slides
L’edat moderna por
L’edat modernaL’edat moderna
L’edat modernaCol.legi Sant Andreu
93.2K visualizações15 slides
Realisme por
RealismeRealisme
RealismeCarme Aranda- Mònica Navarro
45.9K visualizações22 slides
Substitució pronominal por
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominaltorrascat
69.8K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM por Antonio Núñez
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez4.8K visualizações
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL por Antonio Núñez
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez34.1K visualizações
Sintaxi: Solucions als exercicis por lurdessaavedra
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicis
lurdessaavedra97.7K visualizações
Substitució pronominal por torrascat
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominal
torrascat69.8K visualizações
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX por jcorbala
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
jcorbala28.5K visualizações
Oracions compostes por Manelic
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
Manelic57.1K visualizações
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX por Antonio Núñez
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez69.2K visualizações
Unitat 1. el segle xviii por Julia Valera
Unitat 1. el segle xviiiUnitat 1. el segle xviii
Unitat 1. el segle xviii
Julia Valera12.1K visualizações
Societat estamental i societat de classes por elicres
Societat estamental i societat de classesSocietat estamental i societat de classes
Societat estamental i societat de classes
elicres11.7K visualizações
L’imperialisme i les seves causes por Irene Sánchez Maestre
L’imperialisme i les seves causesL’imperialisme i les seves causes
L’imperialisme i les seves causes
Irene Sánchez Maestre15.9K visualizações
El renaixement por magbellanco
El renaixementEl renaixement
El renaixement
magbellanco48.7K visualizações
Complements verbals por gemmaencamp
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
gemmaencamp60.2K visualizações
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830) por Antonio Núñez
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
Antonio Núñez69.8K visualizações
Oda a espanya por joanmolar
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
joanmolar26.5K visualizações
Plató . La realitat i el coneixement por Núria Martínez
Plató . La realitat i el coneixementPlató . La realitat i el coneixement
Plató . La realitat i el coneixement
Núria Martínez11K visualizações
Power Point Treball De Recerca por ANEDJO
Power Point Treball De RecercaPower Point Treball De Recerca
Power Point Treball De Recerca
ANEDJO39.5K visualizações

Destaque

1.El segle XVIII: La crisi de l'antic règim por
1.El segle XVIII: La crisi de l'antic règim1.El segle XVIII: La crisi de l'antic règim
1.El segle XVIII: La crisi de l'antic règimCarme Aranda- Mònica Navarro
28.7K visualizações40 slides
Unitat 1: L'Antic Règim por
Unitat 1: L'Antic RègimUnitat 1: L'Antic Règim
Unitat 1: L'Antic RègimCarme Aranda- Mònica Navarro
31.2K visualizações20 slides
Edad Media: Clases Sociales por
Edad Media: Clases SocialesEdad Media: Clases Sociales
Edad Media: Clases SocialesMacarena
28.2K visualizações10 slides
Clases sociales en la edad media por
Clases sociales en la edad mediaClases sociales en la edad media
Clases sociales en la edad mediareinel andrade
168.7K visualizações21 slides
Les revolucions liberals por
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberalsvicentaros
2.9K visualizações9 slides
1.antic règim 24102011 por
1.antic règim 241020111.antic règim 24102011
1.antic règim 24102011Vicent Puig i Gascó
3.6K visualizações65 slides

Destaque(20)

Edad Media: Clases Sociales por Macarena
Edad Media: Clases SocialesEdad Media: Clases Sociales
Edad Media: Clases Sociales
Macarena28.2K visualizações
Clases sociales en la edad media por reinel andrade
Clases sociales en la edad mediaClases sociales en la edad media
Clases sociales en la edad media
reinel andrade168.7K visualizações
Les revolucions liberals por vicentaros
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberals
vicentaros2.9K visualizações
1.antic règim 24102011 por Vicent Puig i Gascó
1.antic règim 241020111.antic règim 24102011
1.antic règim 24102011
Vicent Puig i Gascó3.6K visualizações
1. EL SEGLE XVIII. 2 BAT. 2013-2014 por martav57
1. EL SEGLE XVIII. 2 BAT. 2013-20141. EL SEGLE XVIII. 2 BAT. 2013-2014
1. EL SEGLE XVIII. 2 BAT. 2013-2014
martav577.4K visualizações
Motín del té por Gabriela2589
Motín del téMotín del té
Motín del té
Gabriela25895.1K visualizações
Transformacions de l'antic règim el segle xviii por teresasolerbou
Transformacions de l'antic règim el segle xviiiTransformacions de l'antic règim el segle xviii
Transformacions de l'antic règim el segle xviii
teresasolerbou1K visualizações
Rol de la mujer por Edith
Rol de la mujer Rol de la mujer
Rol de la mujer
Edith13.4K visualizações
Les dones al món contemporani por Gemma Ajenjo Rodriguez
Les dones al món contemporaniLes dones al món contemporani
Les dones al món contemporani
Gemma Ajenjo Rodriguez2.1K visualizações
Revolucions liberals por sole toribio
Revolucions liberalsRevolucions liberals
Revolucions liberals
sole toribio2.9K visualizações
La Guerra Civil Espanyola por professor_errant
La Guerra Civil EspanyolaLa Guerra Civil Espanyola
La Guerra Civil Espanyola
professor_errant9.5K visualizações
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupament por jordimanero
Unitat 12  descolonització i subdesenvolupamentUnitat 12  descolonització i subdesenvolupament
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupament
jordimanero15.7K visualizações
Unitat 10 la segona guerra mundial nou por jordimanero
Unitat 10  la segona guerra mundial nouUnitat 10  la segona guerra mundial nou
Unitat 10 la segona guerra mundial nou
jordimanero22.5K visualizações
Unitat 8 El Crac Del 29 Ca por jordimanero
Unitat 8  El Crac Del 29  CaUnitat 8  El Crac Del 29  Ca
Unitat 8 El Crac Del 29 Ca
jordimanero4.6K visualizações
Mujer y revolución francesa por atenearte
Mujer y revolución francesaMujer y revolución francesa
Mujer y revolución francesa
atenearte13.5K visualizações
Unitat 1 l'antic règim 2011-12 por jordimanero
Unitat 1  l'antic règim 2011-12Unitat 1  l'antic règim 2011-12
Unitat 1 l'antic règim 2011-12
jordimanero36.2K visualizações

Similar a L'ANTIC RÈGIM

Àntic Règim por
Àntic RègimÀntic Règim
Àntic Règimhistorialavilaroja
692 visualizações50 slides
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO) por
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)Antonio Núñez
3.8K visualizações49 slides
De súbdits a ciutadans por
De súbdits a ciutadansDe súbdits a ciutadans
De súbdits a ciutadansJulia Valera
1.2K visualizações83 slides
Els egle xviii la crisi de l`antic règim por
Els egle xviii la crisi de l`antic règim Els egle xviii la crisi de l`antic règim
Els egle xviii la crisi de l`antic règim Jesús Gutiérrez Pardina
613 visualizações34 slides
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim por
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEl segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEladi Fernàndez
19.1K visualizações34 slides
Introducció a l'antic règim. por
Introducció a l'antic règim.Introducció a l'antic règim.
Introducció a l'antic règim.Rafa Oriola
796 visualizações55 slides

Similar a L'ANTIC RÈGIM (20)

EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO) por Antonio Núñez
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez3.8K visualizações
De súbdits a ciutadans por Julia Valera
De súbdits a ciutadansDe súbdits a ciutadans
De súbdits a ciutadans
Julia Valera1.2K visualizações
Els egle xviii la crisi de l`antic règim por Jesús Gutiérrez Pardina
Els egle xviii la crisi de l`antic règim Els egle xviii la crisi de l`antic règim
Els egle xviii la crisi de l`antic règim
Jesús Gutiérrez Pardina613 visualizações
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim por Eladi Fernàndez
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEl segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
Eladi Fernàndez19.1K visualizações
Introducció a l'antic règim. por Rafa Oriola
Introducció a l'antic règim.Introducció a l'antic règim.
Introducció a l'antic règim.
Rafa Oriola796 visualizações
TEMA 1. CRISI DE L'ANTIC REGIM_ 4eso por joanet83
TEMA 1. CRISI DE L'ANTIC REGIM_ 4esoTEMA 1. CRISI DE L'ANTIC REGIM_ 4eso
TEMA 1. CRISI DE L'ANTIC REGIM_ 4eso
joanet834.2K visualizações
T1 Antic Règim por Maria Polo
T1 Antic RègimT1 Antic Règim
T1 Antic Règim
Maria Polo1.9K visualizações
1.l'europa de l'antic règim por IES VIDRERES
1.l'europa de l'antic règim1.l'europa de l'antic règim
1.l'europa de l'antic règim
IES VIDRERES2 visualizações
1.l'europa de l'antic règim por IES VIDRERES
1.l'europa de l'antic règim1.l'europa de l'antic règim
1.l'europa de l'antic règim
IES VIDRERES745 visualizações
Antic regim por professor_errant
Antic regimAntic regim
Antic regim
professor_errant3K visualizações
Introducció a l’Antic Règim por Rafa Oriola
Introducció a l’Antic RègimIntroducció a l’Antic Règim
Introducció a l’Antic Règim
Rafa Oriola277 visualizações
Un.1 Antic RèGim por dolors
Un.1 Antic RèGimUn.1 Antic RèGim
Un.1 Antic RèGim
dolors 2.4K visualizações
L'Antic Règim - Tema 1 de 1r BAT por Eva María Gil
L'Antic Règim - Tema 1 de 1r BATL'Antic Règim - Tema 1 de 1r BAT
L'Antic Règim - Tema 1 de 1r BAT
Eva María Gil3.5K visualizações
Tema 8. societat. el moviment obrer (1a part fins 1868) por Rafa Oriola
Tema 8. societat. el moviment obrer (1a part fins 1868)Tema 8. societat. el moviment obrer (1a part fins 1868)
Tema 8. societat. el moviment obrer (1a part fins 1868)
Rafa Oriola2.9K visualizações
T1 el segle xviii (la crisi de l'antic règim) por xabiapi
T1  el segle xviii (la crisi de l'antic règim)T1  el segle xviii (la crisi de l'antic règim)
T1 el segle xviii (la crisi de l'antic règim)
xabiapi4.2K visualizações
Unitat 1. La crisi de l'Antic Règim.pdf por MigueldeLlagoSanz
Unitat 1. La crisi de l'Antic Règim.pdfUnitat 1. La crisi de l'Antic Règim.pdf
Unitat 1. La crisi de l'Antic Règim.pdf
MigueldeLlagoSanz12 visualizações
Europa a l'Edat Moderna por professor_errant
Europa a l'Edat ModernaEuropa a l'Edat Moderna
Europa a l'Edat Moderna
professor_errant4.6K visualizações
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15 por martav57
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-151.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15
martav572.2K visualizações
Antic regim (segles XVII i XVIII) por Carles Olmedo Quirós
Antic regim (segles XVII i XVIII)Antic regim (segles XVII i XVIII)
Antic regim (segles XVII i XVIII)
Carles Olmedo Quirós2.7K visualizações

Mais de Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO) por
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)Antonio Núñez
5.5K visualizações17 slides
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO) por
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)Antonio Núñez
3.9K visualizações23 slides
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA por
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIAAntonio Núñez
1.4K visualizações17 slides
EL MOVIMENT OBRER (2019-20) por
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)Antonio Núñez
2K visualizações51 slides
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020 por
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020Antonio Núñez
5.2K visualizações22 slides
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL por
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALAntonio Núñez
4.5K visualizações48 slides

Mais de Antonio Núñez(20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO) por Antonio Núñez
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez5.5K visualizações
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO) por Antonio Núñez
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez3.9K visualizações
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA por Antonio Núñez
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez1.4K visualizações
EL MOVIMENT OBRER (2019-20) por Antonio Núñez
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez2K visualizações
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020 por Antonio Núñez
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez5.2K visualizações
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL por Antonio Núñez
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez4.5K visualizações
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI por Antonio Núñez
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez2.2K visualizações
LA MADELEINE P.A. VIGNON por Antonio Núñez
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez23.7K visualizações
Escultura, conceptes bàsics por Antonio Núñez
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez11.7K visualizações
Dona i ocell. Joan Miró por Antonio Núñez
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez34K visualizações
Història: Conceptes previs por Antonio Núñez
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez13.6K visualizações
PRIMERA GUERRA MUNDIAL por Antonio Núñez
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez37.6K visualizações
EL MOVIMENT OBRER por Antonio Núñez
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez32K visualizações
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018) por Antonio Núñez
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez17.7K visualizações
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA por Antonio Núñez
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez51.7K visualizações
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908) por Antonio Núñez
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
Antonio Núñez52.5K visualizações
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON por Antonio Núñez
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
Antonio Núñez41.4K visualizações
ARQUITECTURA SEGLE XIX por Antonio Núñez
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
Antonio Núñez38.4K visualizações
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA por Antonio Núñez
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
Antonio Núñez35.4K visualizações
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950) por Antonio Núñez
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
Antonio Núñez37K visualizações

L'ANTIC RÈGIM

 • 2. Índex 1.- Introducció: 2.- Característiques de l’Antic Règim L’ANTIC RÈGIM ( S. XVIII) 2.3- L’organització Social: Societat Estamental 2.1- L’economia de l’Antic Regim: Economia Agrària 2.2- L’organització Política: L’Absolutisme monàrquic. 3.- La Cultura a l’Antic Regim: La Religió explica el món.
 • 3. 1.- L’Antic Règim: Introducció INTRODUCCIÓ: Anomenem Antic Règim al Sistema econòmic, polític, social i cultural existent a Europa des de el segle XVI al segle XVIII, abans de la Revolució francesa. El terme, l’expressió “Antic Règim” va ser introduït pels revolucionaris francesos al 1789 durant la Revolució Francesa per designar a la forma de vida existent abans de la revolució i a la qual, la mateixa revolució, havia de posar fi. Però … Quines característiques socials, econòmiques i polítiques tenia aquesta societat, a la qual els revolucionaris francesos van anomenar Antic Règim ? Com era aquesta societat a la que els francesos volien posar fi amb la revolució ?
 • 4. 2.- L’Antic Règim: Característiques CARACTERÍSTIQUES DE L’ANTIC RÈGIM L’Antic Règim, nom amb el que el revolucionaris francesos anomenaven a la forma de vida existent a Europa abans de la Revolució presentava com a principals característiques econòmiques, polítiques, socials i culturals les següents: Una economia poc desenvolupada que quasi no podia satisfer les necessitats bàsiques de la població (economia de subsistència) Una societat estamental, en la que podíem diferenciar dos grups : Privilegiats (minoria) i NO Privilegiats majoria Un sistema polític absolutista, en el qual manava una sola persona: El rei ( Monarquia Absoluta ) Una cultura dominada majoritàriament per la religió. Tot s’explicava en base a la religió cristiana: L’organització social, el govern, ...
 • 5. 2.- L’Antic Règim: Característiques L’ECONOMIA DE L’ANTIC REGIM ECONOMIA AGRARIA Les activitats econòmiques principals eren l’agricultura i la ramaderia (80% - 90% població viva i treballava al camp) La Principal font de riquesa era la terra PROPIETAT VINCULADA (Títol nobiliari, Església, municipi, corona) Agricultura Tradicional Tècniques tradicionals, poc avançades tècnicament i poca producció La producció ramadera, (carn, llet i derivats) també era insuficient. L’Endarreriment Tècnic i la Baixa Producció ECONOMIA DE SUBSISTÈNCIA
 • 6. LA PRODUCCIÓ DE BENS (roba, calçat, estris…) Basada en el treball artesanal També era escassa ( poca producció ) La majoria dels bens de consum eren produïts per la mateixa família pagesa, tot i que també hi havia producció a les ciutats, on els artesans realitzaven en tallers productes manufacturats. 2.1- L’Antic Règim: Economia Es podien diferenciar tres llocs de producció de bens: 1- La Família pagesa: Ella mateixa elabora els productes de consum quotidià que necessitava. 2- Les Ciutats: On els artesans realitzaven productes Artesans i controlats pels gremis 3- Les Manufactures (s. XVIII): Establiments on s’elaboren articles de luxe per les classes privilegiades.) La producció, en general, també era escassa, donat que els productes es realitzaven manualment i estava destinada preferentment al autoconsum, no al mercat.
 • 7. El gremi tenia una reglamentació molt estricte: Determinaven la quantitat de productes a realitzar, els materials a utilitzar i el preu de venta. 2.1- L’Antic Règim: Economia Els gremis eren unes associacions de tallers i treballadors que realitzen el mateix ofici. ELS GREMIS El gremi també actuaven com una mena d’associació d'assistència i ajuda entre els seus membres en cas de dificultats: malaltia, defunció, orfandat.... No permetien la lliure competència Jerarquia: Mestre, operari i aprenents.
 • 8. 2.1- L’Antic Règim: Economia Les manufactures eren uns establiments, normalment impulsats per les monarquies, on hi treballaven artesans a canvi d’un salari. LES MANUFACTURES Sols realitzaven articles de luxe, com tapissos, catifes, porcellanes.... destinats als grups privilegiats de la societat: La monarquia, la noblesa o el clergat. Aquest establiments són considerats el precedent de les fàbriques, abans de que es produís la Revolució Industrial degut i que hi treballaven gent a canvi d’un salari.. Però no poden ser considerades fabriques pròpiament dites, donat que la feina era manual i artesanal i no s'utilitzaven màquines.
 • 9. 2.3- L’Antic Règim: Economia EL COMERÇ També era escàs i poc desenvolupat Insuficient Producció (aliments i bens) Insuficiències en el transport Cal diferenciar: 1- Comerç Interior: Intercanvi de productes agraris i manufacturats. Fires i mercats d’àmbit local o comarcal. 2-Comerç Colonial : Intercanvi de productes amb les colònies. Es donava des del s. XVI, però és desenvoluparà molt durant el segle XVIII (caràcter marítim)
 • 10. ABSOLUTISME Concentració dels poders en mans del rei El Sistema Polític existent a l’Antic Règim era la Monarquia Absoluta o absolutisme. Un sistema polític en el que el monarca exerceix totes les funcions de govern sense cap limitació: El rei fa les lleis, el rei les fa complir i el rei jutge el seu compliment. Els monarques absolutistes reben la seva autoritat de Déu, del qual es considera que són representants aquí a la Terra El seu poder es justifica per designació divina 2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA Luis XIV ( el rei Sol )“El rei acumula tots els poders en la seva persona per designi diví.”
 • 11. El rei estarà auxiliat per un gran aparell burocràtic (funcionaris) que formen el que anomenen ESTAT 2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política
 • 12. 2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política El poder dels reis absolutistes és manifestava en els luxe desmesurat dels seus palaus que compartien amb els membres de la cort. El mes representatiu és el Palau de Versalles que el rei francès Lluís XIV es va fer construir a les afores de Paris
 • 15. 2.3- L’Antic Règim: L’Organització Social L’ORGANITZACIÓ SOCIAL L’Antic Règim, presentava una organització social estamental, es a dir una societat organitzada en estaments (grup social tancat al qual es pertany per naixement) Aquesta forma d’organitzar la societat havia estat heretada de l’Edat Mitjana, i en ella es podien diferenciar tres estaments (grups socials) cada un amb una funció diferent dins de la societat: 1-La Noblesa Protegeix la societat dels enemics ( 3-4 %) 2- El Clergat Encarregats de pregar i assegurar la protecció divina (1 %) 3-El Tercer Estat: La majoria de la població (90 – 95 %) S’encarrega de produir per tots els bens materials que la societat necessita ( pagesia, burgesia, classes populars)
 • 16. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social La característica més significativa d’aquesta organització social es la DESILALGUTAT CIVIL, és a dir, no tots els individus que formen la societat són considerats iguals.. La qual cosa divideix la societat en dos grups ben diferenciats: Privilegiats i No Privilegiats. DESIGUALTAT CIVIL PRIVILEGIATS NO PRIVILEGIATS Minoria de la població (Nobles i Clergues) Majoria de la població (Tercer Estat) El pertànyer a un grup o altre venia determinat pel naixement, i no hi havia mobilitat social, és adir no es podia canviar de grup o estament.
 • 17. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social LA NOBLESA Constitueixen el grup dominant en la societat de l’Antic Regim. En general gaudeixen de bones condicions de vida i tenen privilegis. El seu poder i riquesa es basava: La Propietat Territorial: Tenien grans possessions de terres sobre les quals exerceixen el seu domini i explotació (cobren rendes) Gaudeixen de privilegis: Lleis pròpies, drets per cobrar rendes... Access a alts càrrecs, dret a dur espasa, banc a l'església ... Exempts de pagar impostos Cal Diferenciar Noblesa de la Cort Noblesa de Províncies Menys rendes i més modesta Molt Rica i Poderosa. Ocupa els alts càrrecs a l’administració i a l'exèrcit. Porta una vida de luxe i ostentació
 • 18. Imatges de la Noblesa
 • 19. Imatges de la Noblesa
 • 20. Imatges de la Noblesa
 • 21. EL CLERGAT 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social És l’altre grup privilegiat. Tampoc paguen impostos. DIVIDIT Alt Clergat: Baix Clergat - Bisbes - Abats - Cardenals -Sacerdots -Monjos - Frares Alt Clergat: Provenen de les classes nobiliàries. Vivien amb el luxe característic noblesa. Gaudeixen dels seus privilegis. Baix Clergat: Provenen de la pagesia. Vida senzilla i sense privilegis. VIUEN DELS INGRESSOS Delme: 10 % de la producció que els camperols paguen a l'església Propietat vinculada a l'Església: Tenen moltes terres o propietats urbanes de les quals reben rendes o impostos. Donacions, almoines que els creients cedeixen o donen a l'església.
 • 22. Constituïen la majoria de la població (90-95 %). Suportaven totes les carregues fiscals (impostos) i no tenien privilegis. Podem Diferenciar EL TERCER ESTAT (ELS NO PRIVILEGIATS) Agrupava a sectors socials molt diferents econòmica i socialment. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social El Camperols Les classes populars urbanes La Burgesia
 • 23. ELS CAMPEROLS ( PAGESIA ) Constitueixen el grup més nombrós de tota la població del Antic Regim. Exemple: França 1789. Població 25 milions Viuen i treballen al camp. Realitzen tasques agrícoles i ramaderes. Pateixen pèssimes condicions de vida: Dieta pobre i poc variada. Gran mortalitat i curta esperança de vida. La major part dels impostos requeien sobre ells (reials, eclesiàstics, senyorials ...) Manca de formació cultural: Analfabetisme. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social 20 milions eren pagesos
 • 24. Les condicions de vida de la majoria de la població (camperols) eren molt dures: Una alimentació insuficient i condicions de vida molt precàries. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
 • 25. La formen els treballadors manuals de les ciutats : Artesans, Obrers, oficis, personal domèstic ... Viuen d’un salari. Les seves condicions de vida empitjoraren molt al llarg del segle XVIII pel creixament de la població i la pujada dels preus dels aliments. LES CLASSES POPULARES URBANES ( CPU ) 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
 • 27. Es el grup dominant dins del Tercer Estat. Viuen a les ciutats i és dediquen als negocis augmentant de forma continuada la seva riquesa. Alguns arriben a ser més rics que els nobles. Gaudeixen de bones condicions econòmiques i bones condicions de vida però no tenen privilegis. No els satisfà la seva consideració social de no privilegiats.. Voldrien canviar la societat per obtenir un major reconeixement social. LA BURGESIA 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social Tenen formació cultural.
 • 29. Una legislació pròpia diferent a la dels privilegiats. Les Carregues Fiscals: Sols ells els paguen el impostos Malgrat les grans diferencies econòmiques i socials que hi havia entre els tres grups que formaven el Tercer Estat, al segle XVIII hi ha tres aspectes que els uneixen: L’ Oposició als privilegis i el desig d’aconseguir la igualtat Civil (igualtat davant la llei) LA RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENT GRUPS DEL TERCER ESTAT 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
 • 30. La cultura a l’antic Regim estava marcada per la religió. Tot s’explicava per la divinitat. 3.- L’Antic Règim: La Cultura Es considerava que la societat havia estat creada per la divinitat, i el lloc que cada un ocupava a la societat ho havia triat la divinitat ( naixement). La divinitat triava els que havien de defensar, (nobles) donar gràcies (clergat) o produir tot allò que la societat necessitava (tercer estat). Per tal de vigilar que ningú s'apartés d’aquesta explicació del món es van crear uns tribunals, que s’encarregaven de controlar a tots aquells que no respectaven o qüestionaven aquesta explicació del món: LA SANTA INQUISICIÓ. Milers de persones van morir per mostrar una idees diferents a les explicacions del món donades per l'Església cristiana. . LA CULTURA
 • 31. PER SABER-NE MÉS AMPLIAR INFORMACIÓ TEXTOS 1.- Apunts “Antic Règim” VIDEOS 1.- Audiovisual “Antic Règim” PRESENTACIONS ( PPT ) PRESENTACIÓ 02 (CAST) PRESENTACIÓ 01 (CAT)

Notas do Editor

 1. {}