O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Primavera Arabe, aula de 29-10-2014

411 visualizações

Publicada em

Datashow com informações básicas sobre a Primavera Árabe de 2011-2012, que ainda gera consequencias no Oriente Médio.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Primavera Arabe, aula de 29-10-2014

 1. 1. Antonio Pessoa – 2233 ddee MMaaiioo ddee 22001122
 2. 2. • A “Primavera Àrabe” é uma série de manifestações populares que eeccllooddiirraamm eemm ddiivveerrssooss ppaaíísseess ddoo OOrriieennttee MMééddiioo aa ppaarrttiirr ddee DDeezzeemmbbrroo ddee 22001100.. • PPrriimmeeiirroo aaccoonntteecceeuu nnaa TTuunnííssiiaa,, ddeeppooiiss ccoommeeççaarraamm aa hhaavveerr pprrootteessttooss nnoo EEggiittoo,, LLííbbiiaa,, AArrggéélliiaa,, IIêêmmeenn,, BBaahhrreeiinn,, SSíírriiaa,, JJoorrddâânniiaa,, eennttrree oouuttrrooss.. • AAss ccoonnsseeqquueenncciiaass vvaarriiaamm,, ddeessddee uummaa gguueerrrraa--cciivviill ((LLííbbiiaa)),, ddeeppoossiiççããoo ddee ggoovveerrnnooss aauuttoorriittáárriiooss ee iinníícciioo ddee ddeemmooccrraattiizzaaççããoo ((TTuunnííssiiaa ee EEggiittoo)),, mmuuddaannççaass ggoovveerrnnaammeennttaaiiss ((JJoorrddâânniiaa)),, ppaassssaannddoo ppoorr mmaassssaaccrreess ee rreepprreessssããoo ((SSíírriiaa)).. • EEmm ttooddaass eessssaass mmaanniiffeessttaaççõõeess eessttáá pprreesseennttee:: -- AA iinnssaattiissffaaççããoo ppooppuullaarr ccoomm sseeuuss ggoovveerrnnaanntteess -- OO ddeesseejjoo ddee mmuuddaannççaass ppoollííttiiccaass,, eeccoonnôômmiiccaass ee ssoocciiaaiiss -- PPaarraa ddrriibbllaarr aa cceennssuurraa qquuee hháá nnaa mmaaiioorriiaa ddooss ppaaíísseess,, ooss mmaanniiffeessttaanntteess ccoommbbiinnaamm ooss pprrootteessttooss vviiaa iinntteerrnneett,, ccoomm ddeessttaaqquuee ppaarraa oo uussoo ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss FFaacceebbooookk ee TTwwiitttteerr.. -- AA pprreeddoommiinnâânncciiaa ddee jjoovveennss ccoommoo mmaaiioorr ffoorrççaa iimmppuullssiioonnaaddoorraa ddooss pprrootteessttooss
 3. 3. • TTUUNNÍÍSSIIAA:: • AAppóóss uumm vveennddeeddoorr ddee rruuaa ((MMoohhaammeedd BBoouuaazziizzii)) aatteeaarr ffooggoo nnoo pprróópprriioo ccoorrppoo eemm pprrootteessttoo ccoonnttrraa aa iinnttoolleerrâânncciiaa ddoo ggoovveerrnnoo ttuunniissiiaannoo ccoomm oo sseeuu ccoomméérrcciioo aammbbuullaannttee,, jjoovveennss ttuunniissiiaannooss oorrggaanniizzaarraamm iimmeennssooss pprrootteessttooss ccoonnttrraa oo ggoovveerrnnoo ddee ZZiinnee eell AAbbddiinnee BBeenn AAllii,, qquuee eessttaavvaa nnoo ppooddeerr ddaa TTuunnííssiiaa,, ddee mmaanneeiirraa aauuttooccrrááttiiccaa ((ppeerrssoonnaalliissttaa)) ee ddiittaaddoorriiaall hháá mmuuiittooss aannooss.. • EEmm 1144 ddee JJaanneeiirroo ddee 22001111,, BBeenn AAllii ffuuggiiuu ddoo ppaaííss,, ddeeiixxaannddoo oo ccaarrggoo..
 4. 4. • EEGGIITTOO:: • CCllaarraammeennttee iinnssppiirraaddooss nnooss aaccoonntteecciimmeennttooss nnaa TTuunnííssiiaa,, mmuuiittooss eeggííppcciiooss ccoommeeççaarraamm aa oorrggaanniizzaarr pprrootteessttooss nnaa ““PPrraaççaa TTaahhrriirr”” ((PPrraaççaa ddaa LLiibbeerrttaaççããoo)) nnoo cceennttrroo ddaa cciiddaaddee ddoo CCaaiirroo nnaa 22ª mmeettaaddee ddee JJaanneeiirroo ddee 22001111.. • AAllgguunnss pprrootteessttooss cchheeggaarraamm aa lleevvaarr mmaaiiss 11 mmiillhhããoo ddee ppeessssooaass aaoo llooccaall..
 5. 5. • EEGGIITTOO:: • CCllaarraammeennttee iinnssppiirraaddooss nnooss aaccoonntteecciimmeennttooss nnaa TTuunnííssiiaa,, mmuuiittooss eeggííppcciiooss ccoommeeççaarraamm aa oorrggaanniizzaarr pprrootteessttooss nnaa ““PPrraaççaa TTaahhrriirr”” ((PPrraaççaa ddaa LLiibbeerrttaaççããoo)) nnoo cceennttrroo ddaa cciiddaaddee ddoo CCaaiirroo nnaa 22ª mmeettaaddee ddee JJaanneeiirroo ddee 22001111.. • AAllgguunnss pprrootteessttooss cchheeggaarraamm aa lleevvaarr mmaaiiss 11 mmiillhhããoo ddee ppeessssooaass aaoo llooccaall.. • EEmm 1111 ddee FFeevveerreeiirroo ddee 22001111 oo pprreessiiddeennttee ddoo EEggiittoo,, HHoossnnii MMuubbaarraakk,, rreennuunncciiaa.. EEllee eessttaavvaa nnoo ppooddeerr ddeessddee 11998811,, ee ggoovveerrnnoouu oo ppaaííss ddee mmaanneeiirraa ddiittaaddoorriiaall ee aauuttooccrrááttiiccaa ((ppeerrssoonnaalliissttaa))..
 6. 6. • EEGGIITTOO:: • AA ““RReevvoolluuççããoo EEggííppcciiaa”” nnããoo tteerrmmiinnoouu aaíí,, ppooiiss nnoo lluuggaarr ddee MMuubbaarraakk eennttrroouu uummaa jjuunnttaa mmiilliittaarr,, qquuee ccoommeeççoouu aa oorrggaanniizzaarr uummaa lleennttaa aabbeerrttuurraa ppaarraa aa ddeemmooccrraacciiaa.. • AAppóóss eelleeiiççõõeess ddeemmooccrrááttiiccaass eemm 1177 ddee JJuunnhhoo ddee 22001122,, oo ccaannddiiddaattoo MMoohhaammeedd MMoorrssii,, qquuee ppeerrtteennccee aaoo ggrruuppoo ““IIrrmmaannddaaddee MMuuççuullmmaannaa””,, ffooii eelleeiittoo PPrreessiiddeennttee ddoo EEggiittoo.. • AAppóóss 11 aannoo ddee ggoovveerrnnoo,, MMoorrssii ffooii ddeeppoossttoo ppoorr uumm GGoollppee MMiilliittaarr eemm 0033 ddee JJuullhhoo ddee 22001133.. • OOss mmiilliittaarreess eeggííppcciiooss,, ee ppaarrttee ddaa ssoocciieeddaaddee,, tteemmiiaamm qquuee MMoorrssii ttrraannssffoorrmmaassssee oo EEggiittoo eemm uummaa TTeeooccrraacciiaa,, ccoommoo oo IIrrãã.. • DDeessddee eennttããoo,, ooss mmiilliittaarreess eexxeerrggeemm hheeggeemmoonniiaa ssoobbrree oo ppooddeerr ppoollííttiiccoo nnoo EEggiittoo,, ppaarraa aaffaassttaarr aa aammeeaaççaa ddaa IIrrmmaannddaaddee MMuuççuullmmaannaa nnoo ppaaííss
 7. 7. • LLÍÍBBIIAA:: • TTaammbbéémm iinnssppiirraaddooss nnooss ssuucceessssoo ttuunniissiiaannooss ee eeggííppcciiooss eemm ddeerrrruubbaarr ddiittaaddoorreess lloonnggeevvooss,, ooss llííbbiiooss oorrggaanniizzaarraamm pprrootteessttooss ppoorr ttooddoo oo ppaaííss ppeeddiinnddoo aa ssaaííddaa ddoo eexxccêênnttrriiccoo ddiittaaddoorr MMuuaammaarr KKaaddaaffii,, qquuee eessttaavvaa nnoo ppooddeerr ddeessddee 11996699.. • SSeemm nnooççããoo ddaa ssiittuuaaççããoo,, KKaaddaaffii rreepprriimmiiuu vviioolleennttaammeennttee ooss pprrootteessttooss.. SSuuaa ffoorrççaa aaéérreeaa cchheeggoouu aa bboommbbaarrddeeaarr cciiddaaddeess oonnddee ooccoorrrriiaamm ooss mmaaiioorreess pprrootteessttooss..
 8. 8. • LLÍÍBBIIAA:: • TTaammbbéémm iinnssppiirraaddooss nnooss ssuucceessssoo ttuunniissiiaannooss ee eeggííppcciiooss eemm ddeerrrruubbaarr ddiittaaddoorreess lloonnggeevvooss,, ooss llííbbiiooss oorrggaanniizzaarraamm pprrootteessttooss ppoorr ttooddoo oo ppaaííss ppeeddiinnddoo aa ssaaííddaa ddoo eexxccêênnttrriiccoo ddiittaaddoorr MMuuaammaarr KKaaddaaffii,, qquuee eessttaavvaa nnoo ppooddeerr ddeessddee 11996699.. • SSeemm nnooççããoo ddaa ssiittuuaaççããoo,, KKaaddaaffii rreepprriimmiiuu vviioolleennttaammeennttee ooss pprrootteessttooss.. SSuuaa ffoorrççaa aaéérreeaa cchheeggoouu aa bboommbbaarrddeeaarr cciiddaaddeess oonnddee ooccoorrrriiaamm ooss mmaaiioorreess pprrootteessttooss.. • IIssssoo rraaddiiccaalliizzoouu oo pprroocceessssoo ppoollííttiiccoo nnaa LLííbbiiaa,, ee oo qquuee eerraamm mmaanniiffeessttaanntteess vviirraarraamm gguueerrrriillhheeiirrooss,, ee oo ppaaííss eennttrroouu eemm GGuueerrrraa CCiivviill eemm ppoouuccaass sseemmaannaass.. • FFaavvoorreecciiddooss ppoorr uumm bbllooqquueeiioo ddaa OOTTAANN ((OOrrggaanniizzaaççããoo ddoo TTrraattaaddoo ddoo AAttllâânnttiiccoo NNoorrttee,, aalliiaannççaa mmiilliittaarr eeuurroo--aammeerriiccaannaa)) aaoo eessppaaççoo aaéérreeoo llííbbiioo,, ooss gguueerrrriillhheeiirrooss rreebbeellddeess ccoonnqquuiissttaarraamm vváárriiaass cciiddaaddeess,, ee ffiizzeerraamm oo eexxéérrcciittoo lleeaall aa KKaaddaaffii ppeerrddeerr eessppaaççoo.. • EEnnttrree oo iinníícciioo ddee MMaarrççoo ddee 22001111 ee mmeeaaddooss ddee OOuuttuubbrroo ddee 22001111 mmaaiiss ddee 3300 mmiill ppeessssooaass mmoorrrreerraamm nnaa GGuueerrrraa CCiivviill LLííbbiiaa..
 9. 9. • LLÍÍBBIIAA:: • OO OOcciiddeennttee ((EEUUAA ee UUnniiããoo EEuurrooppeeiiaa)) aajjuuddaavvaamm ffiinnaanncceeiirraammeennttee ee mmiilliittaarrmmeennttee,, bbeemm ccoommoo ttoorrcciiaa ppaarraa qquuee ooss rreebbeelltteess ccoonnsseegguuiisssseemm ttiirraarr KKaaddaaffii ddoo ppooddeerr.. • OO ddiittaaddoorr rreessiissttiiuu ppoorr mmeesseess,, mmeessmmoo ccoonnffiinnaaddoo aa aallgguunnss ppeeqquueennooss rreedduuttooss nnoo ppaaííss.. JJáá nnããoo ccoonnttrroollaavvaa aa mmaaiioorr ppaarrttee ddaa LLííbbiiaa ddeessddee AAbbrriill//MMaaiioo ddee 22001111.. • EEmm 2200 ddee OOuuttuubbrroo ddee 22001111,, KKaaddaaffii ffooii eennccoonnttrraaddoo ppeellooss rreebbeellddeess,, ee eexxeeccuuttaaddoo.. AA GGuueerrrraa CCiivviill LLííbbiiaa tteerrmmiinnaa.. • UUmm ““CCoonnsseellhhoo NNaacciioonnaall ddee TTrraannssiiççããoo”” jjáá hhaavviiaa ssiiddoo eessttaabbeelleecciiddoo aaiinnddaa nnoo iinníícciioo ddaa gguueerrrraa cciivviill,, ee eessttee aassssuummee oo ppooddeerr pprroovviissóórriioo nnooss llooccaaiiss nnaa qquuaall KKaaddaaffii nnããoo mmaannddaavvaa mmaaiiss..
 10. 10. • SSÍÍRRIIAA:: • NNaa SSíírriiaa ooss pprrootteessttooss ccoommeeççaarraamm eemm mmeeaaddooss ddee MMaarrççoo ddee 22001111.. • OO ggoovveerrnnoo ddiittaattoorriiaall ddee BBaasshhaarr AAll--AAssssaadd rreepprriimmee ooss pprrootteessttooss ddeessddee eennttããoo • CCoomm ttaammaannhhaa rreepprreessssããoo,, aa rreessiissttêênncciiaa ffiiccaa mmaaiioorr,, ee mmuuiittooss sseettoorreess ddaa ssoocciieeddaaddee ssíírriiaa ssee mmaanniiffeessttaamm ccoonnttrraa BBaasshhaarr AAll--AAssssaadd • OO ddiittaaddoorr ssee ssuusstteennttaa nnoo ccaarrggoo ccoomm aappooiioo iinntteerrnnaacciioonnaall ddaa RRúússssiiaa,, CChhiinnaa ee IIrrãã.. • OO ppaaííss mmeerrgguullhhaa eemm uummaa ssaannggrreennttaa GGuueerrrraa CCiivviill ddeessddee 22001122

×