Genetica

Anna Giro
Genètica
mendeliana (Tema 5)
Continguts
1. Termes bàsics utilitzats en genètica
2. Experiments i lleis de Mendel
3. Teoria cromosòmica de l’herència
4. Herència el sexe
5. Herència lligada al sexe
6. Realització de problemes i exercicis
Termes
bàsics
utilitzats
en genètica
(Annex -
pàgina 106 i 107 del llibre)
Gen
Caràcter
Al·lel
Cromosomes
homòlegs
Organisme diploide
Homozigòtic i Raça
pura
Heterozigòtic o híbrid
Herència dominant
Herència codominant
Herència intermèdia
Genòtip
Fenòtip
La genètica és la ciència
que estudia l’herència
dels caràcters biològics.
Concepte de GEN
GEN : segment de DNA que conté informació sobre un caràcter biològic.
Els gens estan localitzats en els cromosomes.
Concepte de
cromosoma
S'anomena cromosoma (del grec
χρώμα, -τος chroma, "color" i
σώμα, -τος soma, "cos" o
"element") cadascun dels petits
cossos en forma de bastonets
què s'organitzen a la cromatina
del nucli cel·lular durant les
divisions cel·lulars (mitosi i
meiosi).
Els cromosomes i la cromatina
estan contituïts per fibres més o
meyns condensades de DNA.
Quan la cèl·lula està en
repòs ( no en divisió) el
nucli està format per
cromatina.
Quan la cèl·lula està en
divisió ( mitosi o meiosi )
són visibles els
cromosomes.
Caràcter biològic
CARÀCTER BIOLÒGIC : cada una de les particularitats
morfològiques, fisiològiques o moleculars d’una espècie.
Per exemple, el color dels ulls, la forma dels cabells... Els
diferents aspectes que pot presentar un caràcter
s’anomenen manifestacions. Per exemple el color dels ulls
pot ser blaus, verds, marrons...
AL·LEL: Cadascun dels diferents gens (informacions) que
informa sobre un mateix caràcter.
Per exemple:
Caràcter : color dels ulls
Al·lels possibles (informacions ) : marró, verd, blau
El caràcter color dels
ulls pot tenir diferents
informacions (al·lels):
blaus, marrons, verds..
Els caràcter color del cabell
pot tenir diferents
informacions (al·lels):
ser negre, marró...
El caràcter color del pèl en els
ratolins pot tenir diferents
informacions ( al·lels) : blanc,
negre.
Més exemples
Exemples caràcters del pèsol
CARÀCTER : AL·LELS (informacions)
Forma de la llavor: llisa-rugosa
Color de la llavor: verda-groga
Color de la flor: blanc-porpra
Posició de les flors: axial-terminal
Mida de les plantes: normal-nana
ORGANISME DIPLOIDE:
Individu que té doble dotació cromosòmica,
és a dir posseeix parelles de cromosomes.
(un del pare i una de la mare)
Aquests dos cromosomes s’anomenen
CROMOSOMES HOMÒLEGS.
CROMOSOMES
HOMÒLEGS :
Cromosomes que
contenen informacions
pels mateixos caràcters,
és a dir tenen els
mateixos gens.
Però les informacions
poden ser iguals o
diferents.
HOMOZIGOT O RAÇA
PURA : Individu que
per a un caràcter
posseeix els dos al·lels
(informacions ) iguals.
En els ulls: blau-blau
HETEROZIGOT O
HÍBRID : Individu que
per a un caràcter
posseeix els dos al·lels
(informacions )
diferents.
En els ulls : blau-marró
Tipus d’herència
Herència dominant
Herència intermèdia
Herència codominant
HERÈNCIA DOMINANT:
Herència en la qual hi ha gens
dominants, es a dir, gens que
no deixen expressar-se
(manifestar-se) als altres, que
per això es diuen recessius.
El color negre domina sobre el marró, per tant
quan hi hagi els al·lels negre i marró, l’individu
presenta el color negre.
HERÈNCIA INTERMÈDIA :
Herència en la qual
un dels dos al·lels mostra
una dominància
incompleta sobre l’altre.
Així apareixen els fenòtips híbrids
(barreja de les dues informacions ).
HERÈNCIA CODOMINANT:
Herència en la qual els dos
al·lels són equipotencials
(cap domina ).
Així els híbrids presenten
característiques de les
dues races pures.
Un cas típic és el cas
dels grups sanguinis.
GENOTIP : Conjunt de gens
presents en un organisme.
FENOTIP : Conjunt de
manifestacions de caràcters
d’un organisme.
Depen del genòtip i de l’acció
ambiental.
Fenotip = genotip + acció
ambiental
Genotip Fenotip
Negre- negre Negre
Negre-blanc Negre
Blanc-blanc Blanc
SIMBOLOGIA
Els gens se simbolitzen amb lletres cursives.
Si l’herència és dominant, el dominant es representa amb una lletra
majúscula i el recessiu amb la mateixa lletra minúscula. La lletra
escollida pot ser la 1a lletra del nom del caràcter dominants o recessiu.
Si l’herència és intermèdia i hi ha dos al·lels es representen en lletres
majuscules els dos.
Exemple:
CARÀCTER : color de la llavor en el pèsol
AL·LELS: color groc
color verd
HERÈNCIA : DOMINANT (groc domina sobre verd)
SIMBOLOGIA : color groc G
color verd g
GENOTIPS POSSIBLES : GG Gg gg
FENOTIPS POSSIBLES : groc verd
Exemple
El color negre del pèl del ratolins és dominant sobre el color blanc.
Es creua una rata mascle de color negre heterozigòtica amb una rata
femella de color blanc.
Escriu els genotips i fenotips de la descendència.
Exemple
El color negre del pèl del ratolins és dominant sobre el color blanc.
Es creua una rata mascle de color negre heterozigòtica amb una rata
femella de color blanc.
Escriu els genotips i fenotips de la descendència.
Simbologia : color negre N color blanc n N domina n
Rata mascle negre heterozigòtica : Nn (NN no pot ser )
Rata femella blanca : nn
Exemple
El color negre del pèl del ratolins és dominant sobre el color blanc. Es
creua una rata mascle de color negre heterozigòtica amb una rata
femella de color blanc. Escriu els genòtips i fenòtips de la
descendència.
Simbologia : color negre N color blanc n N domina n
Rata mascle negre heterozigòtica : Nn
Rata femella blanca : nn
Nn x nn
GENÒTIPS Nn Nn nn nn
FENÒTIPS (negre ) (negre) (blanc ) (blanc )
Exercici
En els cobaies, el pelatge rugós és dominant sobre el pelatge llis.
Un cobaia rugós s’encreua amb un llis, a la descendència s’obtenen 8
cobaies rugosos i 7 llisos.
a) Quins són els genotips dels pares i de la descendència ?
b) Si un cobaia de pèl rugós de la descendència anterior s’encreua amb el
progenitor rugós, quines proporcions genotípiques i fenotípiques
s’obtindran a la descendència ?
Hem de saber…
• Gen
• Caràcter
• Al·lel
• Cromosomes homòlegs
• Organisme diploide
• Homozigòtic i Raça pura
• Heterozigòtic o híbrid
• Herència dominant
• Herència codominant
• Herència intermèdia
• Genòtip
• Fenòtip
EXPERIMENTS I
LLEIS DE
MENDEL
Experiments de Mendel
Gregor Johann Mendel
(1822-1884) va ser un
monjo agustí i naturalista
austo-hongarès que va
descriure per primera
vegada les lleis que
regeixen l'herència
genètica.
Va ser als mateixos jardins
del monestir de Brno on va
portar a terme els seus
experiments.
Els seus experiments els va fer amb
varietats de la planta del pèsol
(Pisum sativum).
Va triar aquesta planta per la facilitat
de forçar una reproducció, pel seu
cicle biològic relativament curt, per
comportar una baixa despesa
econòmica i perquè ocupaven poc
espai.
Per realitzar els seus
experiments va fer
investigacions sobre la
descendència de les diferents
varietats de la planta del pèsol
(Pisum sativum), estudiant a
cada encreuament un sol
caràcter fàcil d'observar i
que presentés dues
alternatives.
Caràcters estudiats per Mendel
Què va fer Mendel ??
Un cop va disposar de races
pures o homozigòtiques
per als 7 caràcters
estudiats va fer dos
encreuaments seguits
amb cadascuna de les 34
varietats de pesoleres:
• 1er: encreuament de
dues varietats pures amb
caràcters oposats. Ex:
color de la llavor (verda x
groga)
Tots els individus de la primera
generació surtien sempre iguals.
1a LLei de Mendel:
Quan s’encreuen dues races pures,
tots els descendents són iguals entre sí.
2n encreuament :
Mendel va encreuar entre ells els
individus obtinguts a la primera
generació.
Va observar que en la segona
generació tornaven a apareixer els
genotips de la generació paterna.
2a LLei de Mendel
Els dos factors hereditaris que
informen sobre un mateix caràcter
no es fusionen o es barregen, sinó
que queden diferenciats durant
tota la vida d’un individu i se
seguegen, és adir, se separen i es
reparteixen, en el moment de la
formació dels gàmetes.
L’herència de dos caràcters
Mendel es va preguntar com s’heretaven dos caràcter diferents. Va escollir el
color de la lavor (groga-verda) i la forma de la llavor (llisa-rugosa).
Va creuar llavors llis i groc amb rugós i verd.rugós i verd.
La preguntes que es feia eren :
Poden apareixer llavors llises i verdes o llavors rugoses i grogues ???
O pel contrari sim una llavor és llisa sempre serà groga ??
S’hereten junts o es poden separar els caràcter ???
3r creuament
Generació P llis i groc x rugós i verd
Generació F1 Totes llis i groc
(creuen entre elles )
llis i groc x llis i groc
Generació F2 315 llis i groc
108 llis i verd
101 rugós i groc
32 rugós i verd
3a Llei de Mendel:
Els factors hereditaris no antagònics,
com són els que informen sobre la
forma i els que informen sobre el color
de les llavors, mantenen la seva
independència a través de les
generacions, ja que s’agrupen a l’atzar
en els descendents.
Genetica
Genetica
Genetica
Herència del sexe
En els organismes diploides el mecanisme pel qual es defineix el sexe és per mitjà
d’un parell de cromosomes.
Els anomenem CROMOSOMES SEXUALS O HETEROCROMOSOMES.
Per tant podem dir que hi ha dos tipus de cromosomes:
• Autosomes : que són iguals en la femella que en el mascle i no tenen
informació pel sexe.
• Heterocromosomes o cromosomes sexuals: que són diferents segons siguin
del mascle o la femella i determinen el sexe de l’individu.
Hi ha dos tipus de cromosomes sexuals:
• Cromosoma X
• Cromosoma Y
En l’espècie humana el mascle és XY (heterogamètic) i la femella XX.
Hi ha espècies( en els ocells) en les quals el mascle és XX i la femella XY.
Quan hi ha XX determina sexe homogamètic
Quan hi ha XY determina sexe heterogamètic.
En l’espècie humana trobem 22
parells d’autosomes i 1 parell de
cromosomes sexuals o
heterocromosomes.
(44 autosomes + 2
cromosomes sexual)
Quan els heterocromosomes són
XX determina sexe femení.
Quan els heterocromosomes són
XY determina sese masculí.
La masculinitat ve definida pel
cromosoma Y.
De qualsevol creuament entre un mascle i una femella es pot deduir
que la probabilitat d’un sexe o un altre és
sempre 50%.
Herència lligada al sexe
Els caràcters presents en els
cromosomes sexual reben el nom de
caràcters lligats al sexe.
Cromosoma X i cromosoma Y tenen :
• un segment homòleg ( amb gens pels
mateixos caràcters)
• un segment diferencial ( en el qual hi
ha caràcters diferents).
Els caràcters del cromosoma X reben el
nom de caràters ginandrics
i el del cromosoma Y caràcters
holàndrics. Cromosoma X Cromosoma Y
Caràcters holàndrics
Són aquells que es troben el el cromosoma Y.
Per tant MAI seran present en una dona.
Són pocs caràcters, com exemple :
• Gen responsable de la formació dels testicles (TDF)
• Gen de la histocompatibilitat
• Hipertricosi auricular
Caràcters ginàndrics:
Són els que es troben en el cromosoma X.
N’hi ha més de 120 .
Aquests caràcters els pot presentar l’home, però no serà
mai homozigòtic per aquests caràcter.
(Tindrà solament un al·lel (informació) pel caràcter, ja que
el cromosoma Y no té informació per aquests caràcters.)
Aquest fet rep el nom de hemizigosi
Dels caràcters presents en el cromosoma X
destaquem:
• Daltonisme
• Hemofilia
Tots els caràcters
presents en els
cromosoma X o Y
direm que van
lligats al sexe.
El daltonisme
• És la incapacitat per distingir el
color verd del color vermell.
• Està determinat per tres gens
recessius.
• Per tant en el cas de la dona
per ser daltònica cal que sigui
homozigòtica pel caràcter,
però en el cas de l’home si té
l’al·lel en el cromosoma X, ja
serà daltònic.(per què en el Y
no hi ha informació pel
caràcter)
Test per
saber si una
persona és
daltònica
Patró d’herència lligat al sexe
De dona portadora i
pare sa hi ha un 25%
de que sortir un fill
mascle que pateixi la
malaltia. Tot i que cap
del progenitors la patia.
Per que una dona
tingui la malaltia cal
que el seu pare també
la tingui i la mare en
sigui portadora.
Herència del daltonisme
L’hemofilia
• És una malaltia que es caracteritza
perque la sang no es coagula.
• És un caràcter recessiu.
• La hemofilia té el mateix patró
d’herència que el daltonisme.
.
La reina Victòria d’Anglatera era portadora i va
introduir l’hemofilia a la família real britànica i el
gen ha anat passant a les famílies reals d’Europa.
Quadre de
l’herència de
l’hemofilia en les
families reals
Simbologia dels caràcters
lligats al sexe
Seguirem assignant una lletra a cada gen i utilitzarem la lletra majúscula pel
caràcter dominant i minúscula pel recessiu.
Aquestes lletres es posaran com exponent de la X o la Y, quan aquests gens
estiguin en aquests cromosomes.
Exemple :
X D
= al·lel que indica no daltònic
X d
= al·lel que indica daltònic
Y (no ha de tenir ni D ni d perque el gen està en el cromosoma X)
X d
X d
= dona daltònica X D
Y = home no daltònic
X D
X D
= dona no daltònica X d
Y = home daltònic
X D
X d
= dona no daltònica, però portadora
( a vegades el caràcter normal no s’indica i es deixa la lletra X sense exponent)
El redescobriment de les lleis de
Mendel (1900)
Mendel va publicar els seus treballs el
1866. Les seves lleis, però van
despertar poc interés i van passar
sense més importància.
El 1900 tres científics (De Vries, Correns i
Tschermak) per separat i sense
conèixer els treballs de Mendel van
arribar a les mateixes conclusions a
les quals havia arribat Mendel. Van
publicar els seus descobriments com
confirmacions de les lleis de Mendel.
Des d’aquest moment Mendel va tenir el
reconeixement de la comunitat
científica.
Els gens i els cromosomes,
factor hereditari.
1902: W.C.Sutton i T. Boveri observaren el paralel·lisme que hi havia
entre l’herència dels factors hereditaris que anomenava Mendel i els
cromosomes durant la meiosi.
Van deduir que els factors hereditaris (gens ) estaven en els
cromosomes.
1909: W. Bateson va introduir el terme genètica.
1910: T.H.Morgan va descobrir els gens lligats en D.melanogaster.
Amb tot això es va enunciar el que anomanem
TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA.
Teoria cromosòmica
de l’herència (1)
• Els gens estan situats en els
cromosomes.
• Els gens tenen una disposició línial (un
darrera l’altre).
• El lloc que ocupa un gen en un
cromosoma s’anomena LOCUS.
• Els cromosomes
homòlegs tenen
informació
pels mateixos
caràcters.
Disposició de gens en un cromosoma
de Drosophila melanogaster.
Teoria cromosòmica
de l’herència (2)
• Els gens que es troben en el
mateix cromosoma reben el
nom de GENS LLIGATS i
tendeixen a heretar-se junts.
( els gens no lligats es diuen
independents)
• Per mitjà de l’entrecreuament
de les cromàtides
homòlegues que es fa a la
meiosi es produiex la
recombinació genètica.
Importància de la recombinació
Si no es hi
hagués
recombinació
genètica, els
gens lligats
sempre
s’heretarien
junts, per tant no
es cumpliria la
3a llei de mendel
Sense
recombinació
Amb
recombinació
Un altre exemple de gens lligats i
recombinació
Els gàmetes
Ab i aB
apareixen
perque hi ha
recombinació.
Si no hi
hagués
recombinació
solament hi
hauria AB i ab.
Es cumpleix la 3a llei de Mendel ??
Que diu la 3a Llei de Mendel ???
Els factors hereditaris , com són els que informen sobre la forma i els que
informen sobre el color de les llavors, mantenen la seva independència a
través de les generacions, ja que s’agrupen a l’atzar en els descendents.
En el cas de gens lligats NO ES CERTA la 3a llei de Mendel, ja que aquest
gens no mantenen la seva independència.
Per què a Mendel se li cumplia la llei ??
La raó és per que els caràcters que observava Mendel eren independents ( no
estaven en els mateixos cromosomes ).
Es cumpleix la 3a llei de Mendel ??
És certa la 3 llei de Mendel ?? ( aquest resultat de 9:3:3:1)
Es cumpleix sempre que els caràcters observants siguin gens independents
( no estiguin en un mateix cromosoma )
I si els gens són lligats es cumpleix ??
Quan els gens són lligats poden apareixer els 4 fenòtips possibles, però dificilment es
cumplirà la proporció de 9:3:3:1
CONCLUSIÓ
Si en la F2 apareix el resultat de 9 3 3 1 direm que els
gens són independents i es cumpleix la 3a llei.
Si en la F2 apareix un altre resultat una possible
explicació és que els gens són lligats.
Genetica
1 de 54

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismesBiologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Oriol Baradad36.9K visualizações
Ajut problemes genèticaAjut problemes genètica
Ajut problemes genètica
CC NN1.8K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U11. AnabolismeBiologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Oriol Baradad21.7K visualizações
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CATBiologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT
Moty Martell2.3K visualizações
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
Departament d'Educació16.7K visualizações
LA INFORMACIÓ GENÈTICALA INFORMACIÓ GENÈTICA
LA INFORMACIÓ GENÈTICA
Departament d'Educació5.7K visualizações
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESO
txellrocaprevera5.3K visualizações
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICA
Departament d'Educació61.5K visualizações
Genètica i evolució 2nbatGenètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbat
montsejaen6.6K visualizações
ADN i biotecnologia 4ESOADN i biotecnologia 4ESO
ADN i biotecnologia 4ESO
Mireia Llobet673 visualizações
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular
INS Escola Intermunicipal del Penedès6.8K visualizações
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICA
Departament d'Educació3.9K visualizações
T7 dinàmica dels ecosistemesT7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemes
montsejaen11.8K visualizações
Els grups sanguinisEls grups sanguinis
Els grups sanguinis
Maria del Mar lago3.1K visualizações
T4 anabolisme heteròtrofT4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrof
montsejaen6.6K visualizações
John Locke: l'estat de naturalesaJohn Locke: l'estat de naturalesa
John Locke: l'estat de naturalesa
Manel Villar (Institut Poeta Maragall)25.8K visualizações
11. Els disacàrids11. Els disacàrids
11. Els disacàrids
Dani Ribo3.6K visualizações
Les cèl·lules mareLes cèl·lules mare
Les cèl·lules mare
Anna Giro4.3K visualizações

Similar a Genetica

1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològicsbertachico
2.6K visualizações81 slides
Herència i genèticaHerència i genètica
Herència i genèticaGerard Diestre Castro
328 visualizações31 slides
Genètica pptGenètica ppt
Genètica pptNúria Guixa Boixereu
1.1K visualizações42 slides
Ud7Ud7
Ud7bioblogjoana
396 visualizações34 slides
La genèticaLa genètica
La genèticavikitoria90
220 visualizações33 slides
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)tiotavio
1.3K visualizações30 slides

Similar a Genetica(20)

1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
Herència i genèticaHerència i genètica
Herència i genètica
Gerard Diestre Castro328 visualizações
Genètica pptGenètica ppt
Genètica ppt
Núria Guixa Boixereu1.1K visualizações
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
1a part genetica1a part genetica
1a part genetica
conchi1.9K visualizações
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero18 visualizações
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Sofía García10.2K visualizações
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10
Patricia Abadín411 visualizações
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
Tema 2 biologiaTema 2 biologia
Tema 2 biologia
silvialeivagarcia298 visualizações
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
Departament d'Educació1.6K visualizações
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo762 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
tiotavio1.1K visualizações

Mais de Anna Giro

Sortida museu i zooSortida museu i zoo
Sortida museu i zooAnna Giro
1K visualizações42 slides
Sweet science ( presentació)Sweet science ( presentació)
Sweet science ( presentació)Anna Giro
835 visualizações15 slides
Sweet science ( presentació)Sweet science ( presentació)
Sweet science ( presentació)Anna Giro
177 visualizações14 slides
La sinapsi i les neuronesLa sinapsi i les neurones
La sinapsi i les neuronesAnna Giro
3.8K visualizações24 slides
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)Anna Giro
6.8K visualizações71 slides
Nutrients i dieta equilibrada Nutrients i dieta equilibrada
Nutrients i dieta equilibrada Anna Giro
2.5K visualizações30 slides

Mais de Anna Giro(20)

Sortida museu i zooSortida museu i zoo
Sortida museu i zoo
Anna Giro1K visualizações
Sweet science ( presentació)Sweet science ( presentació)
Sweet science ( presentació)
Anna Giro835 visualizações
Sweet science ( presentació)Sweet science ( presentació)
Sweet science ( presentació)
Anna Giro177 visualizações
La sinapsi i les neuronesLa sinapsi i les neurones
La sinapsi i les neurones
Anna Giro3.8K visualizações
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
Anna Giro6.8K visualizações
Nutrients i dieta equilibrada Nutrients i dieta equilibrada
Nutrients i dieta equilibrada
Anna Giro2.5K visualizações
Comprovació de tòxics en llevatsComprovació de tòxics en llevats
Comprovació de tòxics en llevats
Anna Giro229 visualizações
Etiquetes alimentàriesEtiquetes alimentàries
Etiquetes alimentàries
Anna Giro2.1K visualizações
Sistema immunitari i MicroorganismesSistema immunitari i Microorganismes
Sistema immunitari i Microorganismes
Anna Giro5.3K visualizações
Funció de nutrició 3r esoFunció de nutrició 3r eso
Funció de nutrició 3r eso
Anna Giro1.4K visualizações
Funcions de les cèl·lules del cos humaFuncions de les cèl·lules del cos huma
Funcions de les cèl·lules del cos huma
Anna Giro7.9K visualizações
Investiguem la vacuna contra la sidaInvestiguem la vacuna contra la sida
Investiguem la vacuna contra la sida
Anna Giro829 visualizações
Història geologica de catalunyaHistòria geologica de catalunya
Història geologica de catalunya
Anna Giro1.1K visualizações
Els àcids nucleicsEls àcids nucleics
Els àcids nucleics
Anna Giro2.2K visualizações
SORTIDA ALVOVER (3r ESO)SORTIDA ALVOVER (3r ESO)
SORTIDA ALVOVER (3r ESO)
Anna Giro391 visualizações
Síntesi funció de nutrició 3r eso.pptSíntesi funció de nutrició 3r eso.ppt
Síntesi funció de nutrició 3r eso.ppt
Anna Giro2.2K visualizações
La immunitatLa immunitat
La immunitat
Anna Giro6.5K visualizações
La diabetis, tractament i curació ?La diabetis, tractament i curació ?
La diabetis, tractament i curació ?
Anna Giro1.3K visualizações
Les plantes i les alguesLes plantes i les algues
Les plantes i les algues
Anna Giro8.6K visualizações
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4
Anna Giro2.6K visualizações

Genetica

 • 2. Continguts 1. Termes bàsics utilitzats en genètica 2. Experiments i lleis de Mendel 3. Teoria cromosòmica de l’herència 4. Herència el sexe 5. Herència lligada al sexe 6. Realització de problemes i exercicis
 • 3. Termes bàsics utilitzats en genètica (Annex - pàgina 106 i 107 del llibre) Gen Caràcter Al·lel Cromosomes homòlegs Organisme diploide Homozigòtic i Raça pura Heterozigòtic o híbrid Herència dominant Herència codominant Herència intermèdia Genòtip Fenòtip La genètica és la ciència que estudia l’herència dels caràcters biològics.
 • 4. Concepte de GEN GEN : segment de DNA que conté informació sobre un caràcter biològic. Els gens estan localitzats en els cromosomes.
 • 5. Concepte de cromosoma S'anomena cromosoma (del grec χρώμα, -τος chroma, "color" i σώμα, -τος soma, "cos" o "element") cadascun dels petits cossos en forma de bastonets què s'organitzen a la cromatina del nucli cel·lular durant les divisions cel·lulars (mitosi i meiosi). Els cromosomes i la cromatina estan contituïts per fibres més o meyns condensades de DNA.
 • 6. Quan la cèl·lula està en repòs ( no en divisió) el nucli està format per cromatina. Quan la cèl·lula està en divisió ( mitosi o meiosi ) són visibles els cromosomes.
 • 7. Caràcter biològic CARÀCTER BIOLÒGIC : cada una de les particularitats morfològiques, fisiològiques o moleculars d’una espècie. Per exemple, el color dels ulls, la forma dels cabells... Els diferents aspectes que pot presentar un caràcter s’anomenen manifestacions. Per exemple el color dels ulls pot ser blaus, verds, marrons... AL·LEL: Cadascun dels diferents gens (informacions) que informa sobre un mateix caràcter. Per exemple: Caràcter : color dels ulls Al·lels possibles (informacions ) : marró, verd, blau
 • 8. El caràcter color dels ulls pot tenir diferents informacions (al·lels): blaus, marrons, verds.. Els caràcter color del cabell pot tenir diferents informacions (al·lels): ser negre, marró... El caràcter color del pèl en els ratolins pot tenir diferents informacions ( al·lels) : blanc, negre.
 • 10. Exemples caràcters del pèsol CARÀCTER : AL·LELS (informacions) Forma de la llavor: llisa-rugosa Color de la llavor: verda-groga Color de la flor: blanc-porpra Posició de les flors: axial-terminal Mida de les plantes: normal-nana
 • 11. ORGANISME DIPLOIDE: Individu que té doble dotació cromosòmica, és a dir posseeix parelles de cromosomes. (un del pare i una de la mare) Aquests dos cromosomes s’anomenen CROMOSOMES HOMÒLEGS. CROMOSOMES HOMÒLEGS : Cromosomes que contenen informacions pels mateixos caràcters, és a dir tenen els mateixos gens. Però les informacions poden ser iguals o diferents.
 • 12. HOMOZIGOT O RAÇA PURA : Individu que per a un caràcter posseeix els dos al·lels (informacions ) iguals. En els ulls: blau-blau HETEROZIGOT O HÍBRID : Individu que per a un caràcter posseeix els dos al·lels (informacions ) diferents. En els ulls : blau-marró
 • 13. Tipus d’herència Herència dominant Herència intermèdia Herència codominant
 • 14. HERÈNCIA DOMINANT: Herència en la qual hi ha gens dominants, es a dir, gens que no deixen expressar-se (manifestar-se) als altres, que per això es diuen recessius. El color negre domina sobre el marró, per tant quan hi hagi els al·lels negre i marró, l’individu presenta el color negre.
 • 15. HERÈNCIA INTERMÈDIA : Herència en la qual un dels dos al·lels mostra una dominància incompleta sobre l’altre. Així apareixen els fenòtips híbrids (barreja de les dues informacions ).
 • 16. HERÈNCIA CODOMINANT: Herència en la qual els dos al·lels són equipotencials (cap domina ). Així els híbrids presenten característiques de les dues races pures. Un cas típic és el cas dels grups sanguinis.
 • 17. GENOTIP : Conjunt de gens presents en un organisme. FENOTIP : Conjunt de manifestacions de caràcters d’un organisme. Depen del genòtip i de l’acció ambiental. Fenotip = genotip + acció ambiental Genotip Fenotip Negre- negre Negre Negre-blanc Negre Blanc-blanc Blanc
 • 18. SIMBOLOGIA Els gens se simbolitzen amb lletres cursives. Si l’herència és dominant, el dominant es representa amb una lletra majúscula i el recessiu amb la mateixa lletra minúscula. La lletra escollida pot ser la 1a lletra del nom del caràcter dominants o recessiu. Si l’herència és intermèdia i hi ha dos al·lels es representen en lletres majuscules els dos. Exemple: CARÀCTER : color de la llavor en el pèsol AL·LELS: color groc color verd HERÈNCIA : DOMINANT (groc domina sobre verd) SIMBOLOGIA : color groc G color verd g GENOTIPS POSSIBLES : GG Gg gg FENOTIPS POSSIBLES : groc verd
 • 19. Exemple El color negre del pèl del ratolins és dominant sobre el color blanc. Es creua una rata mascle de color negre heterozigòtica amb una rata femella de color blanc. Escriu els genotips i fenotips de la descendència.
 • 20. Exemple El color negre del pèl del ratolins és dominant sobre el color blanc. Es creua una rata mascle de color negre heterozigòtica amb una rata femella de color blanc. Escriu els genotips i fenotips de la descendència. Simbologia : color negre N color blanc n N domina n Rata mascle negre heterozigòtica : Nn (NN no pot ser ) Rata femella blanca : nn
 • 21. Exemple El color negre del pèl del ratolins és dominant sobre el color blanc. Es creua una rata mascle de color negre heterozigòtica amb una rata femella de color blanc. Escriu els genòtips i fenòtips de la descendència. Simbologia : color negre N color blanc n N domina n Rata mascle negre heterozigòtica : Nn Rata femella blanca : nn Nn x nn GENÒTIPS Nn Nn nn nn FENÒTIPS (negre ) (negre) (blanc ) (blanc )
 • 22. Exercici En els cobaies, el pelatge rugós és dominant sobre el pelatge llis. Un cobaia rugós s’encreua amb un llis, a la descendència s’obtenen 8 cobaies rugosos i 7 llisos. a) Quins són els genotips dels pares i de la descendència ? b) Si un cobaia de pèl rugós de la descendència anterior s’encreua amb el progenitor rugós, quines proporcions genotípiques i fenotípiques s’obtindran a la descendència ?
 • 23. Hem de saber… • Gen • Caràcter • Al·lel • Cromosomes homòlegs • Organisme diploide • Homozigòtic i Raça pura • Heterozigòtic o híbrid • Herència dominant • Herència codominant • Herència intermèdia • Genòtip • Fenòtip
 • 25. Experiments de Mendel Gregor Johann Mendel (1822-1884) va ser un monjo agustí i naturalista austo-hongarès que va descriure per primera vegada les lleis que regeixen l'herència genètica. Va ser als mateixos jardins del monestir de Brno on va portar a terme els seus experiments. Els seus experiments els va fer amb varietats de la planta del pèsol (Pisum sativum). Va triar aquesta planta per la facilitat de forçar una reproducció, pel seu cicle biològic relativament curt, per comportar una baixa despesa econòmica i perquè ocupaven poc espai.
 • 26. Per realitzar els seus experiments va fer investigacions sobre la descendència de les diferents varietats de la planta del pèsol (Pisum sativum), estudiant a cada encreuament un sol caràcter fàcil d'observar i que presentés dues alternatives. Caràcters estudiats per Mendel
 • 27. Què va fer Mendel ?? Un cop va disposar de races pures o homozigòtiques per als 7 caràcters estudiats va fer dos encreuaments seguits amb cadascuna de les 34 varietats de pesoleres: • 1er: encreuament de dues varietats pures amb caràcters oposats. Ex: color de la llavor (verda x groga) Tots els individus de la primera generació surtien sempre iguals. 1a LLei de Mendel: Quan s’encreuen dues races pures, tots els descendents són iguals entre sí.
 • 28. 2n encreuament : Mendel va encreuar entre ells els individus obtinguts a la primera generació. Va observar que en la segona generació tornaven a apareixer els genotips de la generació paterna. 2a LLei de Mendel Els dos factors hereditaris que informen sobre un mateix caràcter no es fusionen o es barregen, sinó que queden diferenciats durant tota la vida d’un individu i se seguegen, és adir, se separen i es reparteixen, en el moment de la formació dels gàmetes.
 • 29. L’herència de dos caràcters Mendel es va preguntar com s’heretaven dos caràcter diferents. Va escollir el color de la lavor (groga-verda) i la forma de la llavor (llisa-rugosa). Va creuar llavors llis i groc amb rugós i verd.rugós i verd. La preguntes que es feia eren : Poden apareixer llavors llises i verdes o llavors rugoses i grogues ??? O pel contrari sim una llavor és llisa sempre serà groga ?? S’hereten junts o es poden separar els caràcter ???
 • 30. 3r creuament Generació P llis i groc x rugós i verd Generació F1 Totes llis i groc (creuen entre elles ) llis i groc x llis i groc Generació F2 315 llis i groc 108 llis i verd 101 rugós i groc 32 rugós i verd
 • 31. 3a Llei de Mendel: Els factors hereditaris no antagònics, com són els que informen sobre la forma i els que informen sobre el color de les llavors, mantenen la seva independència a través de les generacions, ja que s’agrupen a l’atzar en els descendents.
 • 35. Herència del sexe En els organismes diploides el mecanisme pel qual es defineix el sexe és per mitjà d’un parell de cromosomes. Els anomenem CROMOSOMES SEXUALS O HETEROCROMOSOMES. Per tant podem dir que hi ha dos tipus de cromosomes: • Autosomes : que són iguals en la femella que en el mascle i no tenen informació pel sexe. • Heterocromosomes o cromosomes sexuals: que són diferents segons siguin del mascle o la femella i determinen el sexe de l’individu. Hi ha dos tipus de cromosomes sexuals: • Cromosoma X • Cromosoma Y En l’espècie humana el mascle és XY (heterogamètic) i la femella XX. Hi ha espècies( en els ocells) en les quals el mascle és XX i la femella XY. Quan hi ha XX determina sexe homogamètic Quan hi ha XY determina sexe heterogamètic.
 • 36. En l’espècie humana trobem 22 parells d’autosomes i 1 parell de cromosomes sexuals o heterocromosomes. (44 autosomes + 2 cromosomes sexual) Quan els heterocromosomes són XX determina sexe femení. Quan els heterocromosomes són XY determina sese masculí. La masculinitat ve definida pel cromosoma Y.
 • 37. De qualsevol creuament entre un mascle i una femella es pot deduir que la probabilitat d’un sexe o un altre és sempre 50%.
 • 38. Herència lligada al sexe Els caràcters presents en els cromosomes sexual reben el nom de caràcters lligats al sexe. Cromosoma X i cromosoma Y tenen : • un segment homòleg ( amb gens pels mateixos caràcters) • un segment diferencial ( en el qual hi ha caràcters diferents). Els caràcters del cromosoma X reben el nom de caràters ginandrics i el del cromosoma Y caràcters holàndrics. Cromosoma X Cromosoma Y
 • 39. Caràcters holàndrics Són aquells que es troben el el cromosoma Y. Per tant MAI seran present en una dona. Són pocs caràcters, com exemple : • Gen responsable de la formació dels testicles (TDF) • Gen de la histocompatibilitat • Hipertricosi auricular Caràcters ginàndrics: Són els que es troben en el cromosoma X. N’hi ha més de 120 . Aquests caràcters els pot presentar l’home, però no serà mai homozigòtic per aquests caràcter. (Tindrà solament un al·lel (informació) pel caràcter, ja que el cromosoma Y no té informació per aquests caràcters.) Aquest fet rep el nom de hemizigosi Dels caràcters presents en el cromosoma X destaquem: • Daltonisme • Hemofilia Tots els caràcters presents en els cromosoma X o Y direm que van lligats al sexe.
 • 40. El daltonisme • És la incapacitat per distingir el color verd del color vermell. • Està determinat per tres gens recessius. • Per tant en el cas de la dona per ser daltònica cal que sigui homozigòtica pel caràcter, però en el cas de l’home si té l’al·lel en el cromosoma X, ja serà daltònic.(per què en el Y no hi ha informació pel caràcter) Test per saber si una persona és daltònica
 • 41. Patró d’herència lligat al sexe De dona portadora i pare sa hi ha un 25% de que sortir un fill mascle que pateixi la malaltia. Tot i que cap del progenitors la patia. Per que una dona tingui la malaltia cal que el seu pare també la tingui i la mare en sigui portadora.
 • 43. L’hemofilia • És una malaltia que es caracteritza perque la sang no es coagula. • És un caràcter recessiu. • La hemofilia té el mateix patró d’herència que el daltonisme. .
 • 44. La reina Victòria d’Anglatera era portadora i va introduir l’hemofilia a la família real britànica i el gen ha anat passant a les famílies reals d’Europa. Quadre de l’herència de l’hemofilia en les families reals
 • 45. Simbologia dels caràcters lligats al sexe Seguirem assignant una lletra a cada gen i utilitzarem la lletra majúscula pel caràcter dominant i minúscula pel recessiu. Aquestes lletres es posaran com exponent de la X o la Y, quan aquests gens estiguin en aquests cromosomes. Exemple : X D = al·lel que indica no daltònic X d = al·lel que indica daltònic Y (no ha de tenir ni D ni d perque el gen està en el cromosoma X) X d X d = dona daltònica X D Y = home no daltònic X D X D = dona no daltònica X d Y = home daltònic X D X d = dona no daltònica, però portadora ( a vegades el caràcter normal no s’indica i es deixa la lletra X sense exponent)
 • 46. El redescobriment de les lleis de Mendel (1900) Mendel va publicar els seus treballs el 1866. Les seves lleis, però van despertar poc interés i van passar sense més importància. El 1900 tres científics (De Vries, Correns i Tschermak) per separat i sense conèixer els treballs de Mendel van arribar a les mateixes conclusions a les quals havia arribat Mendel. Van publicar els seus descobriments com confirmacions de les lleis de Mendel. Des d’aquest moment Mendel va tenir el reconeixement de la comunitat científica.
 • 47. Els gens i els cromosomes, factor hereditari. 1902: W.C.Sutton i T. Boveri observaren el paralel·lisme que hi havia entre l’herència dels factors hereditaris que anomenava Mendel i els cromosomes durant la meiosi. Van deduir que els factors hereditaris (gens ) estaven en els cromosomes. 1909: W. Bateson va introduir el terme genètica. 1910: T.H.Morgan va descobrir els gens lligats en D.melanogaster. Amb tot això es va enunciar el que anomanem TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA.
 • 48. Teoria cromosòmica de l’herència (1) • Els gens estan situats en els cromosomes. • Els gens tenen una disposició línial (un darrera l’altre). • El lloc que ocupa un gen en un cromosoma s’anomena LOCUS. • Els cromosomes homòlegs tenen informació pels mateixos caràcters. Disposició de gens en un cromosoma de Drosophila melanogaster.
 • 49. Teoria cromosòmica de l’herència (2) • Els gens que es troben en el mateix cromosoma reben el nom de GENS LLIGATS i tendeixen a heretar-se junts. ( els gens no lligats es diuen independents) • Per mitjà de l’entrecreuament de les cromàtides homòlegues que es fa a la meiosi es produiex la recombinació genètica.
 • 50. Importància de la recombinació Si no es hi hagués recombinació genètica, els gens lligats sempre s’heretarien junts, per tant no es cumpliria la 3a llei de mendel Sense recombinació Amb recombinació
 • 51. Un altre exemple de gens lligats i recombinació Els gàmetes Ab i aB apareixen perque hi ha recombinació. Si no hi hagués recombinació solament hi hauria AB i ab.
 • 52. Es cumpleix la 3a llei de Mendel ?? Que diu la 3a Llei de Mendel ??? Els factors hereditaris , com són els que informen sobre la forma i els que informen sobre el color de les llavors, mantenen la seva independència a través de les generacions, ja que s’agrupen a l’atzar en els descendents. En el cas de gens lligats NO ES CERTA la 3a llei de Mendel, ja que aquest gens no mantenen la seva independència. Per què a Mendel se li cumplia la llei ?? La raó és per que els caràcters que observava Mendel eren independents ( no estaven en els mateixos cromosomes ).
 • 53. Es cumpleix la 3a llei de Mendel ?? És certa la 3 llei de Mendel ?? ( aquest resultat de 9:3:3:1) Es cumpleix sempre que els caràcters observants siguin gens independents ( no estiguin en un mateix cromosoma ) I si els gens són lligats es cumpleix ?? Quan els gens són lligats poden apareixer els 4 fenòtips possibles, però dificilment es cumplirà la proporció de 9:3:3:1 CONCLUSIÓ Si en la F2 apareix el resultat de 9 3 3 1 direm que els gens són independents i es cumpleix la 3a llei. Si en la F2 apareix un altre resultat una possible explicació és que els gens són lligats.