Flexió substantiu i adjectiu: gènere

FLEXIÓ DEL SUBSTANTIU
I DE L’ADJECTIU: EL GÈNERE
 El gènere del substantiu:
– Formació
– Títols, oficis i professions
– Doble gènere i significats diferents
– Divergències de gènere amb el
castellà
 El gènere de l'adjectiu:
– Formació
– Adj. variables
– Posició respecte del nom
 Concordança
EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU
formació
 Els substantius que designen éssers animats solen tindre dos gèneres:
masculí i femení. La resta, solen ser d'una única terminació.
1. Regla general: masc. acabat en cons.:
+ -a: noi - noia, gat - gata, fill – filla * En afegir la -a, la nova paraula té una síl·laba més i pot variar
l’accentuació: avi/àvia
* El fet d’afegir la -a pot modificar la darrera grafia del masculí:
p > b (llop - lloba) c > g (amic - amiga)
t > d (nebot - neboda)   f > v (serf - serva)  
u > v (jueu - jueva) l > l·l (Camil > Camil·la)
ig > j (boig-boja)
2. Terminacions específiques: masc. acabats en vocal, diftong o consonant.
- essa / -esa: baró – baronessa / príncep - princesa
- (i)na: lleó – lleona ; gall – gallina
- va/-ea: esclau-esclava, europeu-europea
- driu/-triu: emperador-emperadriu, actor - actriu excepció : director – directora
-òloga: psicòleg – psicòloga
3. Heterònims, mots provinents d'arrel diferent: home – dona
EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU
formació
4. Substantius d'una sola terminació acabats en:
- a: el/la guàrdia... - ista/e: el/la dentista, maquinista... - cida: el/la homicida
- aire: el/la captaire... - ant: un/ una amant, cantant... - arca: el/la patriarca
- (í)cola:un/una cavernícola - ble: el/la compable - ta: un/una pirata
- latra: un/una egòlatra - (m)ent: un/ una cobrament, supervivent...
Altres invariables: cap, conserge, forense, xef... Però: president – presidenta, estudianta, comercianta
5. Masculins formats a partir d’un femení: -ot: bruixa-bruixot, abella-abellot
6. Noms masculins acabats en -am/-um: brancam, pixum
7. Epicens: hi ha noms d’animals que són invariables. Si es vol distingir el sexe, cal afegir-hi els mots
mascle o femella: cadernera mascle - cadernera femella
8. Ambigus (de doble gènere): l'art grec però les belles arts ; la superfície del mar però fer-se a la mar ;
un/a antípoda però els antípodes
 Cal evitar un ús sexista del llenguatge:
1. Emprant genèrics reals: persones (millor que homes); ciutadania (millor
que ciutadà); professorat (millor que professors)...
2. Utilitzant les formes femenines existents: ajudanta,
àrbitra, bidella, bombera, bussa, capatassa, cartera,
cirurgiana, crítica, estudianta, fematera, fustera, geneta,
generala, sergenta, síndica, tinenta, xofera/xòfera…
3. És preferible reservar la forma en -essa per a títols nobiliaris
i càrrecs o oficis consolidats: duquessa, metgessa...
EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU
llenguatge igualitari
EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU
doble gènere i significats diferents
PARAULES SIGNIFICATS
Un ordre
Una ordre
Disposar en l’ordre que convé
Manament
El planeta
La planeta
Astre
Destí
El pols
La pols
Batec de la sang, templa
Partícules
El son
La son
Acte de dormir
Ganes de dormir
El terra
La terra
Pis, paviment
Tots els altres sentits
El pudor
La pudor
Vergonya
Mala olor
PARAULES SIGNIFICATS
El canal
La canal
Entre continents
Conducte
El clau
La clau
De clavar
Per a obrir
El vall
La vall
Fossat
Depressió
El fi
La fi
Objectiu, propòsit
Final
El full
La fulla
De paper
De l’arbre
El llum
La llum
Aparell que fa la llum
Claredat
El còlera
La còlera
Enfermetat
Ira, furor
EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU
doble gènere i significats diferents C2
PARAULES SIGNIFICATS
Un albor
Una albor
Peix
Blancor
El clímax
La clímax
Moment culminant
Figura retòrica, etapa final
El levita
La levita
Israelita de la tribú Leví
Peça de vestir
El paleta
La paleta
Obrer
Pala petita
El post
La post
Lloc ocupat per les tropes
Fusta
El salut
La salut
Salutació
Bon estat
PARAULES SIGNIFICATS
El son
La son
Manera de dormir
Ganes de dormir
El coma
La coma
Quadre clínic greu
Signe de puntuació
El cremallera
La cremallera
Ferrocarril
Resta de casos
El deu
La deu
Número 10
Font, doll d'aigua
El capital
La capital
Diners
Ciutat
El talent
La talent
Aptitud/ disposició /
moneda
Gana
El fantasma
La fantasma
Aparició d'un mort
Persona que simula
EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU
divergències amb el castellà
EN VALENCIÀ SÓN EN FEMENÍ
La calor La icona
La clímax Les postres
La dent Una anàlisi
La resplendor Fer la mona
La resta Una olor / aroma
La síndrome Les alicates
La suor La remor
Les estrenes Una dita
Una estrena Una disfressa
EN VALENCIÀ SÓN EN MASCULÍ
El compte El corrent
El costum El pendent
El deute El queixal
El dot El senyal
El dubte Els afores
El marge Els espinacs
El genoll Els llegums
El lleixiu Un avantatge
El nas / El front Els espinacs
El titella Un orde (religiós)
Un estratagema Un cataplasma
EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU
divergències amb el castellà C2
EN VALENCIÀ SÓN EN FEMENÍ
L'acne Una allau
Una arma Una espelma
L'esperma Una crep
Una potinga Una marató
Una dita Les profiteroles
La sucrera L'agror
L'espremedora La sida
La flaire L'escalopa
L'índole La letargia
EN VALENCIÀ SÓN EN MASCULÍ
L'afront / El front Un bacteri
El batent (d'una porta) El càrcer (la presó)
Un enzim Un escafandre
Un escaire El picaporta
El somrís El somriure
El ret (xarxa cabells) El tortícoli
El maluc El solitari (paràsit
intestinal)
Els antípodes Els narius
Els pesos L'engonal
El palmell (de la mà) El pany
El sotsobre El tèrmit
EL GÈNERE DE L’ADJECTIU
formació
 L’adjectiu adopta el gènere del substantiu que
modifica.
1. Model regular: afegint -a
a l’adjectiu acabat en cons.: brut - bruta, cortés-cortesa, lent-lenta
a l’adjectiu acabat en –i, -u: abstemi-abstèmia, cru-crua
* El fet d’afegir la -a pot modificar la darrera grafia del masculí:
t > d menut-menuda; exquisit-exquisida Però: curt-curta
c > g groc-groga Però: sec-seca
s > s/ss francés-francesa; ros-rossa
ig > -j/-tj boig-boja, lleig-lletja
leg >-loga anàleg-anàloga Però: sacríleg-sacrílega
l > l·l nul-nul·la
2. Afegint –na a l’adjectiu acabat en vocal tònica: bo-bona, roí-roïna
3. Canviant –e/-o àtones > -a: agre-agra, fofo-fofa, pobre-pobra
4. Adj. acabats en DIFTONG
-u > -v : natiu-nativa, tou-tova
-eu > -ea/-ava: ateu-atea, hereu-hereva
EL GÈNERE DE L’ADJECTIU
adjectius invariables
terminacions EXEMPLES terminacions EXEMPLES
-aire xerraire -cida raticida
-al, -el, -il Ideal/fidel/fàcil -color multicolor
-aç, -iç , -oç, -uç eficaç/feliç/veloç/
balbuç
-ícola agrícola
-ar similar -(er)ior posterior
-ble creïble -ista / -iste ecologista
-atge, -otge, -etge oratge/rellotge/
heretge
-ant elegant
-a/-e àtones demòcrata/lliure -ent Coherent,
pudent (inv. per
al DIEC però, variable
per a l'AVL)
* Altres casos: greu, miop, rude, sublim, suau
EL GÈNERE DE L’ADJECTIU
adjectius invariables C2
terminacions EXEMPLES terminacions EXEMPLES
-ànime Equànime però
magnànima
-forme Deforme
-oide Antropoide, ovoide -latra Egòlatra
-au, -eu (diftongs) Suau, breu -or Major, inferior
Una terminació en
singular i dues en
plural: -aç, -iç, -oç
Audaç
Atroç
Audaços
Atroços
Audaces
Atroces
Dues terminacions en
singular i una en
plural:
Nacionalista
Ritualista
Nacionaliste
Ritualiste
Nacionalistes
Ritualistes
Altres: Àrab Llepafils Víking
Decent Bullent
La posició de l’adjectiu respecte del substantiu
C2
 És preferible posposar l’adjectiu qualificatiu al nom.
 Casos en què sol anteposar-se:
– Més d'un adj. que qualifiquen un mateix nom: uns moderns
procediments pedagògics
– L'adj. present(fa de demos.): el present document
– L'adj. de cortesia: benvolguda amiga
– Certs qualificatius generen matisos lèxics:
• Adj. posposat → objectivitat: persona bona
• Adj. anteposat → èmfasi: bona persona
– Casos modificats per l'ús: un determinat cas (esmentat) / un cas
determinat (concret)
 Van davant: un mal treballador, el primer pis...
La concordança entre l’adjectiu i el substantiu
C2
 En general, l'adj. concorda en gèn. i nom. amb el subst.
 Però:
– Un adj. afecta més d'un nom en sg. amb el mateix gèn. → l'adj. va en
pl. i en el mateix gèn.:
Enguany farem dansa i cançó tradicionals
– Dos o més noms de diferent gèn. → adj. en pl. i masc. És millor posar
el nom masc. en segon lloc.
Una pel·li i un aperitiu gratuïts. Un aperitiu i una pel·lícula gratuïts
– Noms afins permeten concordança amb el més pròxim,
independentment del gèn.
Dolor i sofrença física/físiques.
– Adj. de color poden concordar en masc. amb noms fem. o en masc.
sg. tot i que el nom estiga en pl.
La mar era d'un blau intens. Uns papers verd fosc.
1 de 13

Recomendados

Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs por
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsMonica Roige Sedo
57.9K visualizações10 slides
L'oració simple por
L'oració simpleL'oració simple
L'oració simpleSílvia Montals
13.1K visualizações25 slides
Els adverbis por
Els adverbisEls adverbis
Els adverbisSílvia Montals
38.4K visualizações8 slides
Mètrica catalana por
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalanaJoan Florit
106.6K visualizações11 slides
La vocal neutra o u por
La vocal neutra o uLa vocal neutra o u
La vocal neutra o umontse.ciberta
23.1K visualizações8 slides
L'apòstrof por
L'apòstrofL'apòstrof
L'apòstrofngt1776
53.2K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sinonímia i antonímia por
Sinonímia i antonímiaSinonímia i antonímia
Sinonímia i antonímiaDolors Taulats
9.8K visualizações25 slides
Verbs Irregulars por
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs IrregularsEpsa Llengues
31.9K visualizações14 slides
El gènere i el nombre por
El gènere i el nombreEl gènere i el nombre
El gènere i el nombreMVidalArtigues
11.9K visualizações25 slides
Variació dialectal del català por
Variació dialectal del catalàVariació dialectal del català
Variació dialectal del catalàMARIBEL SOSPEDRA
12.9K visualizações43 slides
Substitució pronominal por
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominaltorrascat
69.8K visualizações9 slides
El verb por
El verbEl verb
El verbSílvia Montals
22.6K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Sinonímia i antonímia por Dolors Taulats
Sinonímia i antonímiaSinonímia i antonímia
Sinonímia i antonímia
Dolors Taulats9.8K visualizações
Verbs Irregulars por Epsa Llengues
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs Irregulars
Epsa Llengues31.9K visualizações
El gènere i el nombre por MVidalArtigues
El gènere i el nombreEl gènere i el nombre
El gènere i el nombre
MVidalArtigues11.9K visualizações
Variació dialectal del català por MARIBEL SOSPEDRA
Variació dialectal del catalàVariació dialectal del català
Variació dialectal del català
MARIBEL SOSPEDRA12.9K visualizações
Substitució pronominal por torrascat
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominal
torrascat69.8K visualizações
El verb por Sílvia Montals
El verbEl verb
El verb
Sílvia Montals22.6K visualizações
Les categories gramaticals catala por Susanna Soler Sabanés
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
Susanna Soler Sabanés54.8K visualizações
El Substantiu por Breil Xavier
El SubstantiuEl Substantiu
El Substantiu
Breil Xavier44.5K visualizações
Els determinants i els pronoms por Sílvia Montals
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
Sílvia Montals56.4K visualizações
Activitats complements verbals por Anna Rovira
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbals
Anna Rovira231.6K visualizações
Registres lingüístics por Sílvia Montals
Registres lingüísticsRegistres lingüístics
Registres lingüístics
Sílvia Montals109.8K visualizações
Oracions compostes por Manelic
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
Manelic57.1K visualizações
Lexema i morfema por Alexandra Vilaplana
Lexema i morfemaLexema i morfema
Lexema i morfema
Alexandra Vilaplana16.2K visualizações
Les Preposicions por Helena Bosch
Les PreposicionsLes Preposicions
Les Preposicions
Helena Bosch22.5K visualizações
Complement de règim verbal por Dolors Taulats
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbal
Dolors Taulats29.9K visualizações
La S sorda i la S sonora por ngt1776
La S sorda i la S sonoraLa S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonora
ngt177661.6K visualizações
Homonímia por albigom
HomonímiaHomonímia
Homonímia
albigom23K visualizações
El substantiu por mlope657
El substantiuEl substantiu
El substantiu
mlope65754.4K visualizações
Paraules primitives i paraules derivades por neuspm
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivades
neuspm97.7K visualizações

Similar a Flexió substantiu i adjectiu: gènere

Flexió del nom i l'adjectiu por
Flexió del nom i l'adjectiuFlexió del nom i l'adjectiu
Flexió del nom i l'adjectiuannaasiscar
20.8K visualizações15 slides
Flexió subst. i adj.: nombre por
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombreannaasiscar
779 visualizações9 slides
L’Accentuació Gràfica por
L’Accentuació GràficaL’Accentuació Gràfica
L’Accentuació Gràficajkpmrv
25.1K visualizações22 slides
Subsantiu i adjectiu por
Subsantiu i adjectiuSubsantiu i adjectiu
Subsantiu i adjectiuSílvia Montals
13K visualizações17 slides
Gramàtica: article, article neutre por
Gramàtica: article, article neutreGramàtica: article, article neutre
Gramàtica: article, article neutreFred Sentandreu
59 visualizações49 slides
MS01 Substantiu i adjectiu (morfosintaxi i semàntica por
MS01 Substantiu i adjectiu (morfosintaxi i semànticaMS01 Substantiu i adjectiu (morfosintaxi i semàntica
MS01 Substantiu i adjectiu (morfosintaxi i semànticaFred Sentandreu
204 visualizações61 slides

Similar a Flexió substantiu i adjectiu: gènere(20)

Flexió del nom i l'adjectiu por annaasiscar
Flexió del nom i l'adjectiuFlexió del nom i l'adjectiu
Flexió del nom i l'adjectiu
annaasiscar20.8K visualizações
Flexió subst. i adj.: nombre por annaasiscar
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
annaasiscar779 visualizações
L’Accentuació Gràfica por jkpmrv
L’Accentuació GràficaL’Accentuació Gràfica
L’Accentuació Gràfica
jkpmrv25.1K visualizações
Subsantiu i adjectiu por Sílvia Montals
Subsantiu i adjectiuSubsantiu i adjectiu
Subsantiu i adjectiu
Sílvia Montals13K visualizações
Gramàtica: article, article neutre por Fred Sentandreu
Gramàtica: article, article neutreGramàtica: article, article neutre
Gramàtica: article, article neutre
Fred Sentandreu59 visualizações
MS01 Substantiu i adjectiu (morfosintaxi i semàntica por Fred Sentandreu
MS01 Substantiu i adjectiu (morfosintaxi i semànticaMS01 Substantiu i adjectiu (morfosintaxi i semàntica
MS01 Substantiu i adjectiu (morfosintaxi i semàntica
Fred Sentandreu204 visualizações
Accentuació i dièresi por annaasiscar
Accentuació i dièresiAccentuació i dièresi
Accentuació i dièresi
annaasiscar7.9K visualizações
Ortografia de les consonants oclusives por lurdessaavedra
Ortografia de les consonants oclusivesOrtografia de les consonants oclusives
Ortografia de les consonants oclusives
lurdessaavedra7K visualizações
Flexió subst. i adj.: nombre por annaasiscar
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
annaasiscar672 visualizações
MS09 Verb. Formes no personals por Fred Sentandreu
MS09 Verb. Formes no personalsMS09 Verb. Formes no personals
MS09 Verb. Formes no personals
Fred Sentandreu92 visualizações
Unitat 2. Els substantius por MercePallarols
Unitat 2. Els substantiusUnitat 2. Els substantius
Unitat 2. Els substantius
MercePallarols1.4K visualizações
Article i apostrofació por annaasiscar
Article i apostrofacióArticle i apostrofació
Article i apostrofació
annaasiscar3.2K visualizações
El substantiu por mcib
El substantiuEl substantiu
El substantiu
mcib122 visualizações
Unitat 02 superior por Barbara Sales Alos
Unitat 02 superiorUnitat 02 superior
Unitat 02 superior
Barbara Sales Alos1.4K visualizações
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia5K visualizações
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia10.6K visualizações
Consonants fricatives por lurdessaavedra
Consonants fricativesConsonants fricatives
Consonants fricatives
lurdessaavedra325 visualizações
Oclusives por annaasiscar
OclusivesOclusives
Oclusives
annaasiscar2.9K visualizações

Mais de annaasiscar

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit por
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitannaasiscar
799 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit por
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitannaasiscar
361 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada por
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaannaasiscar
434 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit por
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitannaasiscar
203 visualizações1 slide
Alumnat recuperació GES II por
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIannaasiscar
281 visualizações1 slide
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG por
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGannaasiscar
5.7K visualizações11 slides

Mais de annaasiscar(20)

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
annaasiscar799 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
annaasiscar361 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
annaasiscar434 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
annaasiscar203 visualizações
Alumnat recuperació GES II por annaasiscar
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES II
annaasiscar281 visualizações
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG por annaasiscar
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
annaasiscar5.7K visualizações
Perífrasis verbals exercicis por annaasiscar
Perífrasis verbals exercicisPerífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicis
annaasiscar3.6K visualizações
Verb tots els temps por annaasiscar
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
annaasiscar12.2K visualizações
Perífrasis verbals por annaasiscar
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbals
annaasiscar6.3K visualizações
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll por annaasiscar
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllConsonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
annaasiscar2.1K visualizações
Labials B i V por annaasiscar
Labials B i VLabials B i V
Labials B i V
annaasiscar793 visualizações
Derivació-composició-habilitació-neologismes por annaasiscar
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismes
annaasiscar13.8K visualizações
Apostrofació i contracció por annaasiscar
Apostrofació i contraccióApostrofació i contracció
Apostrofació i contracció
annaasiscar2K visualizações
Verb classificació por annaasiscar
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
annaasiscar4.7K visualizações
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals por annaasiscar
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
annaasiscar10.6K visualizações
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs por annaasiscar
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
annaasiscar3.8K visualizações
Demostratius i possessius por annaasiscar
Demostratius i possessiusDemostratius i possessius
Demostratius i possessius
annaasiscar2.9K visualizações
Tipus d'article i *lo incorrecte por annaasiscar
Tipus d'article i *lo incorrecteTipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecte
annaasiscar1.8K visualizações
Graella avaluació exposició oral por annaasiscar
Graella avaluació exposició oralGraella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oral
annaasiscar4.9K visualizações
Diversitat lingüística por annaasiscar
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüística
annaasiscar13.7K visualizações

Flexió substantiu i adjectiu: gènere

 • 1. FLEXIÓ DEL SUBSTANTIU I DE L’ADJECTIU: EL GÈNERE  El gènere del substantiu: – Formació – Títols, oficis i professions – Doble gènere i significats diferents – Divergències de gènere amb el castellà  El gènere de l'adjectiu: – Formació – Adj. variables – Posició respecte del nom  Concordança
 • 2. EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU formació  Els substantius que designen éssers animats solen tindre dos gèneres: masculí i femení. La resta, solen ser d'una única terminació. 1. Regla general: masc. acabat en cons.: + -a: noi - noia, gat - gata, fill – filla * En afegir la -a, la nova paraula té una síl·laba més i pot variar l’accentuació: avi/àvia * El fet d’afegir la -a pot modificar la darrera grafia del masculí: p > b (llop - lloba) c > g (amic - amiga) t > d (nebot - neboda)   f > v (serf - serva)   u > v (jueu - jueva) l > l·l (Camil > Camil·la) ig > j (boig-boja) 2. Terminacions específiques: masc. acabats en vocal, diftong o consonant. - essa / -esa: baró – baronessa / príncep - princesa - (i)na: lleó – lleona ; gall – gallina - va/-ea: esclau-esclava, europeu-europea - driu/-triu: emperador-emperadriu, actor - actriu excepció : director – directora -òloga: psicòleg – psicòloga 3. Heterònims, mots provinents d'arrel diferent: home – dona
 • 3. EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU formació 4. Substantius d'una sola terminació acabats en: - a: el/la guàrdia... - ista/e: el/la dentista, maquinista... - cida: el/la homicida - aire: el/la captaire... - ant: un/ una amant, cantant... - arca: el/la patriarca - (í)cola:un/una cavernícola - ble: el/la compable - ta: un/una pirata - latra: un/una egòlatra - (m)ent: un/ una cobrament, supervivent... Altres invariables: cap, conserge, forense, xef... Però: president – presidenta, estudianta, comercianta 5. Masculins formats a partir d’un femení: -ot: bruixa-bruixot, abella-abellot 6. Noms masculins acabats en -am/-um: brancam, pixum 7. Epicens: hi ha noms d’animals que són invariables. Si es vol distingir el sexe, cal afegir-hi els mots mascle o femella: cadernera mascle - cadernera femella 8. Ambigus (de doble gènere): l'art grec però les belles arts ; la superfície del mar però fer-se a la mar ; un/a antípoda però els antípodes
 • 4.  Cal evitar un ús sexista del llenguatge: 1. Emprant genèrics reals: persones (millor que homes); ciutadania (millor que ciutadà); professorat (millor que professors)... 2. Utilitzant les formes femenines existents: ajudanta, àrbitra, bidella, bombera, bussa, capatassa, cartera, cirurgiana, crítica, estudianta, fematera, fustera, geneta, generala, sergenta, síndica, tinenta, xofera/xòfera… 3. És preferible reservar la forma en -essa per a títols nobiliaris i càrrecs o oficis consolidats: duquessa, metgessa... EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU llenguatge igualitari
 • 5. EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU doble gènere i significats diferents PARAULES SIGNIFICATS Un ordre Una ordre Disposar en l’ordre que convé Manament El planeta La planeta Astre Destí El pols La pols Batec de la sang, templa Partícules El son La son Acte de dormir Ganes de dormir El terra La terra Pis, paviment Tots els altres sentits El pudor La pudor Vergonya Mala olor PARAULES SIGNIFICATS El canal La canal Entre continents Conducte El clau La clau De clavar Per a obrir El vall La vall Fossat Depressió El fi La fi Objectiu, propòsit Final El full La fulla De paper De l’arbre El llum La llum Aparell que fa la llum Claredat El còlera La còlera Enfermetat Ira, furor
 • 6. EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU doble gènere i significats diferents C2 PARAULES SIGNIFICATS Un albor Una albor Peix Blancor El clímax La clímax Moment culminant Figura retòrica, etapa final El levita La levita Israelita de la tribú Leví Peça de vestir El paleta La paleta Obrer Pala petita El post La post Lloc ocupat per les tropes Fusta El salut La salut Salutació Bon estat PARAULES SIGNIFICATS El son La son Manera de dormir Ganes de dormir El coma La coma Quadre clínic greu Signe de puntuació El cremallera La cremallera Ferrocarril Resta de casos El deu La deu Número 10 Font, doll d'aigua El capital La capital Diners Ciutat El talent La talent Aptitud/ disposició / moneda Gana El fantasma La fantasma Aparició d'un mort Persona que simula
 • 7. EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU divergències amb el castellà EN VALENCIÀ SÓN EN FEMENÍ La calor La icona La clímax Les postres La dent Una anàlisi La resplendor Fer la mona La resta Una olor / aroma La síndrome Les alicates La suor La remor Les estrenes Una dita Una estrena Una disfressa EN VALENCIÀ SÓN EN MASCULÍ El compte El corrent El costum El pendent El deute El queixal El dot El senyal El dubte Els afores El marge Els espinacs El genoll Els llegums El lleixiu Un avantatge El nas / El front Els espinacs El titella Un orde (religiós) Un estratagema Un cataplasma
 • 8. EL GÈNERE DEL SUBSTANTIU divergències amb el castellà C2 EN VALENCIÀ SÓN EN FEMENÍ L'acne Una allau Una arma Una espelma L'esperma Una crep Una potinga Una marató Una dita Les profiteroles La sucrera L'agror L'espremedora La sida La flaire L'escalopa L'índole La letargia EN VALENCIÀ SÓN EN MASCULÍ L'afront / El front Un bacteri El batent (d'una porta) El càrcer (la presó) Un enzim Un escafandre Un escaire El picaporta El somrís El somriure El ret (xarxa cabells) El tortícoli El maluc El solitari (paràsit intestinal) Els antípodes Els narius Els pesos L'engonal El palmell (de la mà) El pany El sotsobre El tèrmit
 • 9. EL GÈNERE DE L’ADJECTIU formació  L’adjectiu adopta el gènere del substantiu que modifica. 1. Model regular: afegint -a a l’adjectiu acabat en cons.: brut - bruta, cortés-cortesa, lent-lenta a l’adjectiu acabat en –i, -u: abstemi-abstèmia, cru-crua * El fet d’afegir la -a pot modificar la darrera grafia del masculí: t > d menut-menuda; exquisit-exquisida Però: curt-curta c > g groc-groga Però: sec-seca s > s/ss francés-francesa; ros-rossa ig > -j/-tj boig-boja, lleig-lletja leg >-loga anàleg-anàloga Però: sacríleg-sacrílega l > l·l nul-nul·la 2. Afegint –na a l’adjectiu acabat en vocal tònica: bo-bona, roí-roïna 3. Canviant –e/-o àtones > -a: agre-agra, fofo-fofa, pobre-pobra 4. Adj. acabats en DIFTONG -u > -v : natiu-nativa, tou-tova -eu > -ea/-ava: ateu-atea, hereu-hereva
 • 10. EL GÈNERE DE L’ADJECTIU adjectius invariables terminacions EXEMPLES terminacions EXEMPLES -aire xerraire -cida raticida -al, -el, -il Ideal/fidel/fàcil -color multicolor -aç, -iç , -oç, -uç eficaç/feliç/veloç/ balbuç -ícola agrícola -ar similar -(er)ior posterior -ble creïble -ista / -iste ecologista -atge, -otge, -etge oratge/rellotge/ heretge -ant elegant -a/-e àtones demòcrata/lliure -ent Coherent, pudent (inv. per al DIEC però, variable per a l'AVL) * Altres casos: greu, miop, rude, sublim, suau
 • 11. EL GÈNERE DE L’ADJECTIU adjectius invariables C2 terminacions EXEMPLES terminacions EXEMPLES -ànime Equànime però magnànima -forme Deforme -oide Antropoide, ovoide -latra Egòlatra -au, -eu (diftongs) Suau, breu -or Major, inferior Una terminació en singular i dues en plural: -aç, -iç, -oç Audaç Atroç Audaços Atroços Audaces Atroces Dues terminacions en singular i una en plural: Nacionalista Ritualista Nacionaliste Ritualiste Nacionalistes Ritualistes Altres: Àrab Llepafils Víking Decent Bullent
 • 12. La posició de l’adjectiu respecte del substantiu C2  És preferible posposar l’adjectiu qualificatiu al nom.  Casos en què sol anteposar-se: – Més d'un adj. que qualifiquen un mateix nom: uns moderns procediments pedagògics – L'adj. present(fa de demos.): el present document – L'adj. de cortesia: benvolguda amiga – Certs qualificatius generen matisos lèxics: • Adj. posposat → objectivitat: persona bona • Adj. anteposat → èmfasi: bona persona – Casos modificats per l'ús: un determinat cas (esmentat) / un cas determinat (concret)  Van davant: un mal treballador, el primer pis...
 • 13. La concordança entre l’adjectiu i el substantiu C2  En general, l'adj. concorda en gèn. i nom. amb el subst.  Però: – Un adj. afecta més d'un nom en sg. amb el mateix gèn. → l'adj. va en pl. i en el mateix gèn.: Enguany farem dansa i cançó tradicionals – Dos o més noms de diferent gèn. → adj. en pl. i masc. És millor posar el nom masc. en segon lloc. Una pel·li i un aperitiu gratuïts. Un aperitiu i una pel·lícula gratuïts – Noms afins permeten concordança amb el més pròxim, independentment del gèn. Dolor i sofrença física/físiques. – Adj. de color poden concordar en masc. amb noms fem. o en masc. sg. tot i que el nom estiga en pl. La mar era d'un blau intens. Uns papers verd fosc.