Accentuació i dièresi

Accentuació i dièresi
 Accentuació:
– Casos especials
 Obertura vocàlica
– E oberta i tancada
– O oberta i tancada
 Divergència de tonicitat amb el castellà
 L'accentuació diacrítica
 Dièresi:
– Usos
– Dièresi innecessària
Accents oberts i tancats
Accentuació gràfica
ESDRÚIXOLES: la síl·laba tònica és l'antepenúltima
s’accentuen TOTES brúixola, ànima,
fórmula, òpera, crítica
PLANES: la síl·laba tònica és la penúltima
no acabades en a/e/i/o/u,
as/es/is/os/us,
en/in
fàcil, lícit, cànon,
anàveu
AGUDES: la síl·laba tònica és l'última
acabades en à/è-é/í/ó-ò/ú,
às/és-és/ís/ós-òs/ús,
én-èn/ín
tingué, camí, criticà;
melós, canyís, entén
Accentuació: casos especials
 La I/U final d’un diftong funciona com una conson. a efectes
d’accentuació (també seguida de –s):
tro-feu, can-tà-veu, di-jous...
 Recordeu que I/U + voc. oberta precedides de consonant no
formen diftongs :
Ma-ri-a, de-nun-ci-e, ca-mi-ó
 Adverbis acabats –ment conserven accent de l'adjectiu:
pràctic>pràcticament (a partir del fem.) ; útil >útilment
 Les abreviatures i les majúscules mantenen l'accent:
núm., pàg., MUSEU d'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA...
 Paraules compostes:
– Sense guionet: el 1r element perd l’accent i el mot s’accentua
seguint les regles generals
audiovisual, fisicoquímica, preromà...
– Amb guionet: es conserva l’accent de cada component.
pèl-roig, despús-demà...
Accentuació: casos especials C2
 Paraules com gúa (mesura de longitud) o
ingúix (llengua caucàsica) o les formes
verbals agúe, agúes, agúa, agúen
(aguar=fer agut), porten accent sobre la U
per trencar el diftong.
 Préstecs no adaptats conserven grafia
originària:
per capita, sui generis...
 Els llatinismes adaptats segueixen les
regles:
ítem, rèquiem, mèdium, memoràndum,
harmònium...
Accentuació: casos especials C2
 Paraules amb doble possibilitat
d'accentuació:
– Figures geomètriques acabades en
-edre: decàedre-decaedre,
hexàedre-hexaedre, políedre-
poliedre...
– Altres: antílop-antilop, càstig-castic,
dòmino-dominó, fotòlit-fotolit,
imbècil-imbecil, pèrit/a-perit/a,
repòrter-reporter, saxòfon-
saxofon, xèrif-xerif, xilòfon-
xilofon, xòfer-xofer...
Obertura de les vocals
Pronúncia de la vocal E oberta [ ]ɛ
o tancada [e]
E tancada [e]:
En la major part de mots aguts PERÒ Novetlè, Josep,
Vicent, set (núm.)...
Es pronuncien tancades, malgrat l'accent obert: què,
perquè, sèrie
3a sg. Pres. Indi. verbs acabats -endre: aprén,
comprén, encén...
Infinitius de la 2a conj.: ésser, prémer, témer...
Adverbis i mots derivats de bé i més: adés, gairebé,
només...
E seguida de c/ç, p, ix, g: peça/peces, estrep, greix,
regne...
Pronúncia de la vocal E oberta [ ]ɛ
o tancada [e]
E oberta[ ]:ɛ
quasi totes les planes i esdrúixoles PERÒ: feréstec,
llépol, préstec, Dénia, església, sépia, sémola,
témpora...
davant l, l·l, r, rr: mel, govern... PERÒ: cérvol, serp,
erm, més...
davant i/u o síl·laba que les continga: silenci, fèmur...
en la flexió o els derivats on es manté la tonicitat:
aeri-aèria PERÒ terra-terrestre
terminacions -ecte/a, -epte/a, -teca i grup -ndr-:
arquitecta, inepte, biblioteca, tendre, gendre...
diftong eu: deu (núm.), fideu, museu, ..
Pronúncia de la vocal E oberta [ ]ɛ
o tancada [e]
Doble obertura: hi ha paraules que en valencià es
pronuncien tancades tot i que en algunes zones es
pronuncien obertes:
- agudes en -é, -és, -én : café, anglés...
- infinitius acabats en -éixer, -éncer, -ényer: conéixer,
véncer...
- formes verbals acabades en -éiem, -éieu, -érem, -éreu:
féreu, véiem...
- altres: pésol-pèsol, cércol-cèrcol, sépia-sèpia, sémola-
sèmola
Pronúncia de la vocal O oberta [ ]ɔ
o tancada [o]
O tancada [o]
En la major part de mots aguts i en els acabats en
-oix PERÒ açò, això, allò i agudes -òs: arròs, però,
inclòs, espòs, repòs...
Formes del verb ser: fóra, fores, fóra, fórem, fóreu...
Verb córrer i derivats: concórrer, discórrer, socórrer...
Verb fondre i derivats: confondre, confós, difosos...
Formes de verbs -olar: ennuvola, esmicola, esmola...
PERÒ vola
Terminacions en -forme: deforme, multiforme...
Pronúncia de la vocal O oberta [ ]ɔ
o tancada [o]
O oberta [ ]ɔ :
quasi totes les planes i esdrúixoles PERÒ: escórpora,
fórmula, tórtora...
davant i/u o síl·laba que les continga: memòria, sou... PERÒ:
jou, pou, tou poden ser obertes o tancades.
la o dels diftong decreixents: boira, dijous...
La o seguida de síl. amb l, r: corda, forja, poble PERÒ pobla
terminacions -gog/-a, -oc/a, -ofa, -ol/a, -ot/a, -oig/-oja,
-ort/a, -ost/a, -olt/a, -ossa, -pondre, -oldre: sinagoga,
albercoc, carxofa, cresol, devot, roja, horta, resposta, resolt,
brossa, correspondre...
en la flexió o els derivats on es manté la tonicitat: sol-sola
PERÒ solitud
Pronúncia de la vocal O oberta [ ]ɔ
o tancada [o]C2
O oberta[ ]:ɔ
tecnicismes: amorf, patogen, xenòfob... PERÒ carcinoma,
dogma, forma
alguns monosíl. i compostos: bo-rebò-de debò, so-ressò, to-
semitò...
Derivats i compostos de cos, cros, glos, gros i os: motocròs,
capgròs, hipoglòs, trencalòs...
algunes paraules acabades en -osa: llosa, nosa, rosa...
la O de coure, cloure i compostos: coc, cous, exclòs, reclòs...
Divergència de la síl·laba tònica
amb el castellà
L'accent diacrític
 Permet distingir algunes paraules d'altres que
coincideixen en forma però, no en significat:
L'accent diacrític
L'accent diacrític
Dièresi (¨): funció i usos generals
1.-Indica la pronúncia d’una u darrere de les consonants g / q i
davant de les vocals e / i.
llengües, lingüístic, qüestionari...
RECORDEU: els aplecs gu i qu amb les vocals a i o no porten dièresi: quadre, quota, quocient...
2.-Trenca els diftongs decreixents: indica
que una i o una u que ocupen el 2n lloc de
l’aplec vocàlic són tòniques.
Ra-ïm, xi-ï-ta, ve-ï-na, pe-üc, he-ro-ï-na, di-
ü-rè-ti-ca...
3.-Indica que la i / u entre vocals és tònica
i forma síl·laba per si sola en ser una vocal
plena.
Con-du-ï-a, pro-du-ï-a, con-du-ï-en...
PERÒ: bo-ia, que-ien, ca-uen
(i/u tenen so consonàntic)
L’accent té preferència
sobre la dièresi, si és
possible posar-lo:
Lluís > Llu-ï-sa
suís > su-ïs-sa
país > pa-ï-sos
beneíem > be-ne-ï-a
reduíeu > re-du-ï-en
Dièresi: usos
 Derivats amb -ment, -dor i -at de
paraules amb i o u tòniques, tot i que
deixen de ser-ho en la paraula derivada:
veí>veïna, peüc>peüquet, trair>traïdor, diürn>diürnal,
agrair>agraïment...
 Derivats on la i i la u tòniques entren en
contacte amb altra vocal
illa>aïllar; ix>sobreïx, sobreïxen; ira> aïrar-se, aïre; ull> reüll
 Cultismes amb sufix començat per -i en
contacte amb una vocal:
-ïble: increïble -ïdal: romboïdal
-ïcal:laïcal -ïment:decaïment
-ïtat: espontaneïtat -ïcitat: laïcitat
-ïtzar: europeïtzar -ïtzant:arcaïtzant
-ïcisme: estoïcisme -ïficar: deïficar PERÒ reificar
Dièresi: usos
 Alguns verbs 2a conjugació acabats en –ure
en l’imperfet d’indicatiu:
coure>coïa; cloure> cloïen; plaure>plaïes
PERÒ: coíem, cloíeu, plaíem (l’accent hi té preferència)
 La i dels morfemes dels temps verbals de la 3a
conj. (que porten p) acabats en –air, -eir, -oir, -uir:
Present d'indi. i de subj.: traduïsc, agraïsquen...
Imperfet d'indi. i de subj.: desoïes, obeïra...
Pretèrit perfet (participi): ha conduït, ha sigut conduïda...
Passat simple: agraïren, beneïres...
Imperatiu: beneïx, produïsca, agraïm...
PERÒ, amb el verb argüir no hi ha consens: argüït o argüit (més
recomanable per evitar una doble dièresi)
 Altres casos:
aïrar-se, arruïnar, suïcidar-se, suïcidi, diüresi, diürètic, pituïtària,
oleïcultura, Coïmbra, Isaïes, peüngla, blaüra, saïm, naïf,d
diürn, garfiüt, Saïd, druïdesa PERÒ, druida; fluïdesa PERÒ, fluid
Dièresi innecessària
 En els compostos amb prefix acabat en vocal
autoimmune, reunió, reincidir, contraindicació,
intrauterí, coincidència…
PERÒ: reüll, reïra i les formes del verb reeixir, com reïxo, reïx
 En les terminacions llatines -us i -um.
Màrius, linòleum, aquàrium, contínuum…
 En els sufixos -isme i -iste/-ista
PERÒ: proïsme i lluïsme no són sufixos
egoisme, altruista, arcaisme…
 En els temps de gerundi, infinitiu, futur i
condicional dels verbs de la 3a conj.
agraint, conduir, lluiran, beneiríem…
Dièresi: usos
 Atenció, no s'ha de confondre:
Beneit - beneita (nom o adj.) Beneït – beneïda (nom, adj. o
participi beneir)
Fruit (nom) Fruït (verb fruir = divertir-se)
Reina (fem. de rei) Reïna (resina)
Rail (carril) Raïl (arrel)
Roina (pluja fina) Roïna (fem. de roí)
Fluid – fluida (nom o adj.) Fluït – fluïda (participi fluir)
1 de 22

Recomendados

Sinònims i antònims por
Sinònims i antònimsSinònims i antònims
Sinònims i antònimscatlluna
82.8K visualizações2 slides
Paraules primitives i paraules derivades por
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivadesneuspm
97.7K visualizações1 slide
Ortografia O U por
Ortografia O UOrtografia O U
Ortografia O Uguest3659b6
7.7K visualizações8 slides
La S sorda i la S sonora por
La S sorda i la S sonoraLa S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonorangt1776
61.6K visualizações12 slides
Fonètica sintàctica por
Fonètica sintàcticaFonètica sintàctica
Fonètica sintàcticaAnna De Valencià
6.1K visualizações28 slides
Subsantiu i adjectiu por
Subsantiu i adjectiuSubsantiu i adjectiu
Subsantiu i adjectiuSílvia Montals
13K visualizações17 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Adverbis i locucions adverbials por
Adverbis i locucions adverbialsAdverbis i locucions adverbials
Adverbis i locucions adverbialsDolors Taulats
73.6K visualizações30 slides
L’apòstrof i les contraccions por
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccionsMariaJose Ariño
19.1K visualizações8 slides
Paraules tabú por
Paraules tabúParaules tabú
Paraules tabúlluchvalencia
8.8K visualizações6 slides
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs por
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSílvia Montals
50.9K visualizações15 slides
La descripció d’una persona por
La descripció d’una personaLa descripció d’una persona
La descripció d’una personaNeus Cortiella
62.3K visualizações15 slides
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs por
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsMonica Roige Sedo
57.8K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

Adverbis i locucions adverbials por Dolors Taulats
Adverbis i locucions adverbialsAdverbis i locucions adverbials
Adverbis i locucions adverbials
Dolors Taulats73.6K visualizações
L’apòstrof i les contraccions por MariaJose Ariño
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccions
MariaJose Ariño19.1K visualizações
Paraules tabú por lluchvalencia
Paraules tabúParaules tabú
Paraules tabú
lluchvalencia8.8K visualizações
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs por Sílvia Montals
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Sílvia Montals50.9K visualizações
La descripció d’una persona por Neus Cortiella
La descripció d’una personaLa descripció d’una persona
La descripció d’una persona
Neus Cortiella62.3K visualizações
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs por Monica Roige Sedo
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Monica Roige Sedo57.8K visualizações
Interferències lèxiques por meri thomas
Interferències lèxiquesInterferències lèxiques
Interferències lèxiques
meri thomas1.7K visualizações
Flexió del nom i l'adjectiu por annaasiscar
Flexió del nom i l'adjectiuFlexió del nom i l'adjectiu
Flexió del nom i l'adjectiu
annaasiscar20.8K visualizações
Els PréStecs LingüíStics por Mariapin
Els PréStecs LingüíSticsEls PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíStics
Mariapin16.2K visualizações
Registres lingüístics por Sílvia Montals
Registres lingüísticsRegistres lingüístics
Registres lingüístics
Sílvia Montals109.8K visualizações
Pronoms forts i febles por annaasiscar
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
annaasiscar54.5K visualizações
Activa Passiva por Mary H.M.
Activa PassivaActiva Passiva
Activa Passiva
Mary H.M.16K visualizações
L'apòstrof i la contracció por Pere MiG
L'apòstrof i la contraccióL'apòstrof i la contracció
L'apòstrof i la contracció
Pere MiG27.3K visualizações
Els rius de catalunya por Marcotis Gambotis
Els rius de catalunyaEls rius de catalunya
Els rius de catalunya
Marcotis Gambotis14.5K visualizações
0 (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya por jordimanero
0  (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya0  (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya
0 (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya
jordimanero31K visualizações
El gènere i el nombre por MVidalArtigues
El gènere i el nombreEl gènere i el nombre
El gènere i el nombre
MVidalArtigues11.9K visualizações
Rius i Vessants de Europa por jmoa22
Rius i Vessants de EuropaRius i Vessants de Europa
Rius i Vessants de Europa
jmoa2229.7K visualizações
Subjecte por Jordi Janariz
SubjecteSubjecte
Subjecte
Jordi Janariz7.5K visualizações
La síl·laba por talcacerteclasala
La síl·labaLa síl·laba
La síl·laba
talcacerteclasala485 visualizações
Tipus d'oracions 3r por Sílvia Montals
Tipus d'oracions 3rTipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3r
Sílvia Montals26.6K visualizações

Destaque

La dièresi i l'accentuació por
La dièresi i l'accentuacióLa dièresi i l'accentuació
La dièresi i l'accentuacióimmacersan
57.1K visualizações19 slides
Derivació exercicis por
Derivació exercicisDerivació exercicis
Derivació exercicisieslt
37.2K visualizações5 slides
Exercicis d'accentuació gràfica por
Exercicis d'accentuació gràficaExercicis d'accentuació gràfica
Exercicis d'accentuació gràficaDolors Matilló
4K visualizações2 slides
Connectors for argumentative texts (closed) por
Connectors for argumentative texts (closed)Connectors for argumentative texts (closed)
Connectors for argumentative texts (closed)Susanna Soler Sabanés
2.5K visualizações6 slides
Accentuació català i castellà por
Accentuació català i castellàAccentuació català i castellà
Accentuació català i castellàSusanna Soler Sabanés
1.2K visualizações5 slides
PowerPoint accentuació i dièresi por
PowerPoint accentuació i dièresi PowerPoint accentuació i dièresi
PowerPoint accentuació i dièresi Leifran
2.8K visualizações12 slides

Destaque(20)

La dièresi i l'accentuació por immacersan
La dièresi i l'accentuacióLa dièresi i l'accentuació
La dièresi i l'accentuació
immacersan57.1K visualizações
Derivació exercicis por ieslt
Derivació exercicisDerivació exercicis
Derivació exercicis
ieslt37.2K visualizações
Exercicis d'accentuació gràfica por Dolors Matilló
Exercicis d'accentuació gràficaExercicis d'accentuació gràfica
Exercicis d'accentuació gràfica
Dolors Matilló4K visualizações
Connectors for argumentative texts (closed) por Susanna Soler Sabanés
Connectors for argumentative texts (closed)Connectors for argumentative texts (closed)
Connectors for argumentative texts (closed)
Susanna Soler Sabanés2.5K visualizações
Accentuació català i castellà por Susanna Soler Sabanés
Accentuació català i castellàAccentuació català i castellà
Accentuació català i castellà
Susanna Soler Sabanés1.2K visualizações
PowerPoint accentuació i dièresi por Leifran
PowerPoint accentuació i dièresi PowerPoint accentuació i dièresi
PowerPoint accentuació i dièresi
Leifran2.8K visualizações
Diferències entre accentuació catalana i castellana por gercarreras
Diferències entre accentuació catalana i castellanaDiferències entre accentuació catalana i castellana
Diferències entre accentuació catalana i castellana
gercarreras2.6K visualizações
Accentuació por joanpol
AccentuacióAccentuació
Accentuació
joanpol9.8K visualizações
La dièresi por anna_26
La dièresiLa dièresi
La dièresi
anna_261.1K visualizações
Graella llengua catalana 5è i 6è por Imma Clua
Graella llengua catalana 5è i 6èGraella llengua catalana 5è i 6è
Graella llengua catalana 5è i 6è
Imma Clua1.5K visualizações
Dièresi por lurdessaavedra
DièresiDièresi
Dièresi
lurdessaavedra10.5K visualizações
Interferencias catalán castellano por fsanch10
Interferencias catalán castellanoInterferencias catalán castellano
Interferencias catalán castellano
fsanch1017.5K visualizações
Ortografía en castellano y catalan por Elena Llorente Bernardo
Ortografía en castellano y catalanOrtografía en castellano y catalan
Ortografía en castellano y catalan
Elena Llorente Bernardo8.3K visualizações
Accentuacio Català vs Castellà por Angels Pascual
Accentuacio Català vs CastellàAccentuacio Català vs Castellà
Accentuacio Català vs Castellà
Angels Pascual18.3K visualizações
Pronoms febles por Nombre Apellidos
Pronoms feblesPronoms febles
Pronoms febles
Nombre Apellidos13.8K visualizações
El text narratiu- M. Immaculada por mm1721
El text narratiu- M. ImmaculadaEl text narratiu- M. Immaculada
El text narratiu- M. Immaculada
mm17211.2K visualizações
El Text Narratiu por imunoz23
El Text NarratiuEl Text Narratiu
El Text Narratiu
imunoz235.3K visualizações
Crear Una Cuenta En Slideshare por Luis Hernández
Crear Una Cuenta En SlideshareCrear Una Cuenta En Slideshare
Crear Una Cuenta En Slideshare
Luis Hernández205.7K visualizações

Similar a Accentuació i dièresi

L’Accentuació Gràfica por
L’Accentuació GràficaL’Accentuació Gràfica
L’Accentuació Gràficajkpmrv
25.1K visualizações22 slides
Ortografia i fonètica: vocalisme por
Ortografia i fonètica: vocalismeOrtografia i fonètica: vocalisme
Ortografia i fonètica: vocalismeFred Sentandreu
70 visualizações46 slides
Valencià mitja por
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitjapepe5507
12K visualizações240 slides
Essa sorda i sonora por
Essa sorda i sonoraEssa sorda i sonora
Essa sorda i sonoraannaasiscar
4.1K visualizações7 slides
CATALÀ por
CATALÀCATALÀ
CATALÀgilabert
14.5K visualizações17 slides
Ortografia catalana por
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanaescola santa teresa de lisieux
1K visualizações22 slides

Similar a Accentuació i dièresi(20)

L’Accentuació Gràfica por jkpmrv
L’Accentuació GràficaL’Accentuació Gràfica
L’Accentuació Gràfica
jkpmrv25.1K visualizações
Ortografia i fonètica: vocalisme por Fred Sentandreu
Ortografia i fonètica: vocalismeOrtografia i fonètica: vocalisme
Ortografia i fonètica: vocalisme
Fred Sentandreu70 visualizações
Valencià mitja por pepe5507
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
pepe550712K visualizações
Essa sorda i sonora por annaasiscar
Essa sorda i sonoraEssa sorda i sonora
Essa sorda i sonora
annaasiscar4.1K visualizações
CATALÀ por gilabert
CATALÀCATALÀ
CATALÀ
gilabert14.5K visualizações
Vocalisme por lurdessaavedra
VocalismeVocalisme
Vocalisme
lurdessaavedra6.8K visualizações
NORMES D'ACCENTUACIÓ por Mary H.M.
NORMES D'ACCENTUACIÓNORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓ
Mary H.M.64.8K visualizações
7 accents 1 por spons5
7 accents 17 accents 1
7 accents 1
spons5950 visualizações
Unitat 02 superior por Barbara Sales Alos
Unitat 02 superiorUnitat 02 superior
Unitat 02 superior
Barbara Sales Alos1.4K visualizações
Oclusives por annaasiscar
OclusivesOclusives
Oclusives
annaasiscar2.9K visualizações
Tonicitatiaccentuacio por Alicia Pérez
TonicitatiaccentuacioTonicitatiaccentuacio
Tonicitatiaccentuacio
Alicia Pérez131 visualizações
Les normes ortogràfiques por GiselaSolaRotes
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
GiselaSolaRotes86 visualizações
Ortografia catalana por camelero10
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
camelero10617 visualizações
Ortografia de les consonants oclusives por lurdessaavedra
Ortografia de les consonants oclusivesOrtografia de les consonants oclusives
Ortografia de les consonants oclusives
lurdessaavedra7K visualizações
Unitat 03 superior por Barbara Sales Alos
Unitat 03 superiorUnitat 03 superior
Unitat 03 superior
Barbara Sales Alos575 visualizações
Normes ortogràfiques por Oriol Batlló
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
Oriol Batlló97 visualizações
Accentuació ok por 5amoli
Accentuació okAccentuació ok
Accentuació ok
5amoli922 visualizações
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs por annaasiscar
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
annaasiscar3.8K visualizações

Mais de annaasiscar

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit por
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitannaasiscar
799 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit por
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitannaasiscar
361 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada por
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaannaasiscar
434 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit por
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitannaasiscar
203 visualizações1 slide
Alumnat recuperació GES II por
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIannaasiscar
280 visualizações1 slide
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG por
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGannaasiscar
5.7K visualizações11 slides

Mais de annaasiscar(20)

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
annaasiscar799 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
annaasiscar361 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
annaasiscar434 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
annaasiscar203 visualizações
Alumnat recuperació GES II por annaasiscar
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES II
annaasiscar280 visualizações
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG por annaasiscar
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
annaasiscar5.7K visualizações
Perífrasis verbals exercicis por annaasiscar
Perífrasis verbals exercicisPerífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicis
annaasiscar3.6K visualizações
Verb tots els temps por annaasiscar
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
annaasiscar12.2K visualizações
Perífrasis verbals por annaasiscar
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbals
annaasiscar6.3K visualizações
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll por annaasiscar
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllConsonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
annaasiscar2.1K visualizações
Labials B i V por annaasiscar
Labials B i VLabials B i V
Labials B i V
annaasiscar793 visualizações
Derivació-composició-habilitació-neologismes por annaasiscar
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismes
annaasiscar13.8K visualizações
Apostrofació i contracció por annaasiscar
Apostrofació i contraccióApostrofació i contracció
Apostrofació i contracció
annaasiscar2K visualizações
Verb classificació por annaasiscar
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
annaasiscar4.7K visualizações
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals por annaasiscar
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
annaasiscar10.6K visualizações
Demostratius i possessius por annaasiscar
Demostratius i possessiusDemostratius i possessius
Demostratius i possessius
annaasiscar2.9K visualizações
Flexió subst. i adj.: nombre por annaasiscar
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
annaasiscar779 visualizações
Tipus d'article i *lo incorrecte por annaasiscar
Tipus d'article i *lo incorrecteTipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecte
annaasiscar1.8K visualizações
Graella avaluació exposició oral por annaasiscar
Graella avaluació exposició oralGraella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oral
annaasiscar4.9K visualizações
Flexió substantiu i adjectiu: gènere por annaasiscar
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
annaasiscar7.7K visualizações

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 visualizações22 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 visualizações4 slides

Último(7)

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA95 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin916 visualizações

Accentuació i dièresi

 • 1. Accentuació i dièresi  Accentuació: – Casos especials  Obertura vocàlica – E oberta i tancada – O oberta i tancada  Divergència de tonicitat amb el castellà  L'accentuació diacrítica  Dièresi: – Usos – Dièresi innecessària
 • 3. Accentuació gràfica ESDRÚIXOLES: la síl·laba tònica és l'antepenúltima s’accentuen TOTES brúixola, ànima, fórmula, òpera, crítica PLANES: la síl·laba tònica és la penúltima no acabades en a/e/i/o/u, as/es/is/os/us, en/in fàcil, lícit, cànon, anàveu AGUDES: la síl·laba tònica és l'última acabades en à/è-é/í/ó-ò/ú, às/és-és/ís/ós-òs/ús, én-èn/ín tingué, camí, criticà; melós, canyís, entén
 • 4. Accentuació: casos especials  La I/U final d’un diftong funciona com una conson. a efectes d’accentuació (també seguida de –s): tro-feu, can-tà-veu, di-jous...  Recordeu que I/U + voc. oberta precedides de consonant no formen diftongs : Ma-ri-a, de-nun-ci-e, ca-mi-ó  Adverbis acabats –ment conserven accent de l'adjectiu: pràctic>pràcticament (a partir del fem.) ; útil >útilment  Les abreviatures i les majúscules mantenen l'accent: núm., pàg., MUSEU d'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA...  Paraules compostes: – Sense guionet: el 1r element perd l’accent i el mot s’accentua seguint les regles generals audiovisual, fisicoquímica, preromà... – Amb guionet: es conserva l’accent de cada component. pèl-roig, despús-demà...
 • 5. Accentuació: casos especials C2  Paraules com gúa (mesura de longitud) o ingúix (llengua caucàsica) o les formes verbals agúe, agúes, agúa, agúen (aguar=fer agut), porten accent sobre la U per trencar el diftong.  Préstecs no adaptats conserven grafia originària: per capita, sui generis...  Els llatinismes adaptats segueixen les regles: ítem, rèquiem, mèdium, memoràndum, harmònium...
 • 6. Accentuació: casos especials C2  Paraules amb doble possibilitat d'accentuació: – Figures geomètriques acabades en -edre: decàedre-decaedre, hexàedre-hexaedre, políedre- poliedre... – Altres: antílop-antilop, càstig-castic, dòmino-dominó, fotòlit-fotolit, imbècil-imbecil, pèrit/a-perit/a, repòrter-reporter, saxòfon- saxofon, xèrif-xerif, xilòfon- xilofon, xòfer-xofer...
 • 8. Pronúncia de la vocal E oberta [ ]ɛ o tancada [e] E tancada [e]: En la major part de mots aguts PERÒ Novetlè, Josep, Vicent, set (núm.)... Es pronuncien tancades, malgrat l'accent obert: què, perquè, sèrie 3a sg. Pres. Indi. verbs acabats -endre: aprén, comprén, encén... Infinitius de la 2a conj.: ésser, prémer, témer... Adverbis i mots derivats de bé i més: adés, gairebé, només... E seguida de c/ç, p, ix, g: peça/peces, estrep, greix, regne...
 • 9. Pronúncia de la vocal E oberta [ ]ɛ o tancada [e] E oberta[ ]:ɛ quasi totes les planes i esdrúixoles PERÒ: feréstec, llépol, préstec, Dénia, església, sépia, sémola, témpora... davant l, l·l, r, rr: mel, govern... PERÒ: cérvol, serp, erm, més... davant i/u o síl·laba que les continga: silenci, fèmur... en la flexió o els derivats on es manté la tonicitat: aeri-aèria PERÒ terra-terrestre terminacions -ecte/a, -epte/a, -teca i grup -ndr-: arquitecta, inepte, biblioteca, tendre, gendre... diftong eu: deu (núm.), fideu, museu, ..
 • 10. Pronúncia de la vocal E oberta [ ]ɛ o tancada [e] Doble obertura: hi ha paraules que en valencià es pronuncien tancades tot i que en algunes zones es pronuncien obertes: - agudes en -é, -és, -én : café, anglés... - infinitius acabats en -éixer, -éncer, -ényer: conéixer, véncer... - formes verbals acabades en -éiem, -éieu, -érem, -éreu: féreu, véiem... - altres: pésol-pèsol, cércol-cèrcol, sépia-sèpia, sémola- sèmola
 • 11. Pronúncia de la vocal O oberta [ ]ɔ o tancada [o] O tancada [o] En la major part de mots aguts i en els acabats en -oix PERÒ açò, això, allò i agudes -òs: arròs, però, inclòs, espòs, repòs... Formes del verb ser: fóra, fores, fóra, fórem, fóreu... Verb córrer i derivats: concórrer, discórrer, socórrer... Verb fondre i derivats: confondre, confós, difosos... Formes de verbs -olar: ennuvola, esmicola, esmola... PERÒ vola Terminacions en -forme: deforme, multiforme...
 • 12. Pronúncia de la vocal O oberta [ ]ɔ o tancada [o] O oberta [ ]ɔ : quasi totes les planes i esdrúixoles PERÒ: escórpora, fórmula, tórtora... davant i/u o síl·laba que les continga: memòria, sou... PERÒ: jou, pou, tou poden ser obertes o tancades. la o dels diftong decreixents: boira, dijous... La o seguida de síl. amb l, r: corda, forja, poble PERÒ pobla terminacions -gog/-a, -oc/a, -ofa, -ol/a, -ot/a, -oig/-oja, -ort/a, -ost/a, -olt/a, -ossa, -pondre, -oldre: sinagoga, albercoc, carxofa, cresol, devot, roja, horta, resposta, resolt, brossa, correspondre... en la flexió o els derivats on es manté la tonicitat: sol-sola PERÒ solitud
 • 13. Pronúncia de la vocal O oberta [ ]ɔ o tancada [o]C2 O oberta[ ]:ɔ tecnicismes: amorf, patogen, xenòfob... PERÒ carcinoma, dogma, forma alguns monosíl. i compostos: bo-rebò-de debò, so-ressò, to- semitò... Derivats i compostos de cos, cros, glos, gros i os: motocròs, capgròs, hipoglòs, trencalòs... algunes paraules acabades en -osa: llosa, nosa, rosa... la O de coure, cloure i compostos: coc, cous, exclòs, reclòs...
 • 14. Divergència de la síl·laba tònica amb el castellà
 • 15. L'accent diacrític  Permet distingir algunes paraules d'altres que coincideixen en forma però, no en significat:
 • 18. Dièresi (¨): funció i usos generals 1.-Indica la pronúncia d’una u darrere de les consonants g / q i davant de les vocals e / i. llengües, lingüístic, qüestionari... RECORDEU: els aplecs gu i qu amb les vocals a i o no porten dièresi: quadre, quota, quocient... 2.-Trenca els diftongs decreixents: indica que una i o una u que ocupen el 2n lloc de l’aplec vocàlic són tòniques. Ra-ïm, xi-ï-ta, ve-ï-na, pe-üc, he-ro-ï-na, di- ü-rè-ti-ca... 3.-Indica que la i / u entre vocals és tònica i forma síl·laba per si sola en ser una vocal plena. Con-du-ï-a, pro-du-ï-a, con-du-ï-en... PERÒ: bo-ia, que-ien, ca-uen (i/u tenen so consonàntic) L’accent té preferència sobre la dièresi, si és possible posar-lo: Lluís > Llu-ï-sa suís > su-ïs-sa país > pa-ï-sos beneíem > be-ne-ï-a reduíeu > re-du-ï-en
 • 19. Dièresi: usos  Derivats amb -ment, -dor i -at de paraules amb i o u tòniques, tot i que deixen de ser-ho en la paraula derivada: veí>veïna, peüc>peüquet, trair>traïdor, diürn>diürnal, agrair>agraïment...  Derivats on la i i la u tòniques entren en contacte amb altra vocal illa>aïllar; ix>sobreïx, sobreïxen; ira> aïrar-se, aïre; ull> reüll  Cultismes amb sufix començat per -i en contacte amb una vocal: -ïble: increïble -ïdal: romboïdal -ïcal:laïcal -ïment:decaïment -ïtat: espontaneïtat -ïcitat: laïcitat -ïtzar: europeïtzar -ïtzant:arcaïtzant -ïcisme: estoïcisme -ïficar: deïficar PERÒ reificar
 • 20. Dièresi: usos  Alguns verbs 2a conjugació acabats en –ure en l’imperfet d’indicatiu: coure>coïa; cloure> cloïen; plaure>plaïes PERÒ: coíem, cloíeu, plaíem (l’accent hi té preferència)  La i dels morfemes dels temps verbals de la 3a conj. (que porten p) acabats en –air, -eir, -oir, -uir: Present d'indi. i de subj.: traduïsc, agraïsquen... Imperfet d'indi. i de subj.: desoïes, obeïra... Pretèrit perfet (participi): ha conduït, ha sigut conduïda... Passat simple: agraïren, beneïres... Imperatiu: beneïx, produïsca, agraïm... PERÒ, amb el verb argüir no hi ha consens: argüït o argüit (més recomanable per evitar una doble dièresi)  Altres casos: aïrar-se, arruïnar, suïcidar-se, suïcidi, diüresi, diürètic, pituïtària, oleïcultura, Coïmbra, Isaïes, peüngla, blaüra, saïm, naïf,d diürn, garfiüt, Saïd, druïdesa PERÒ, druida; fluïdesa PERÒ, fluid
 • 21. Dièresi innecessària  En els compostos amb prefix acabat en vocal autoimmune, reunió, reincidir, contraindicació, intrauterí, coincidència… PERÒ: reüll, reïra i les formes del verb reeixir, com reïxo, reïx  En les terminacions llatines -us i -um. Màrius, linòleum, aquàrium, contínuum…  En els sufixos -isme i -iste/-ista PERÒ: proïsme i lluïsme no són sufixos egoisme, altruista, arcaisme…  En els temps de gerundi, infinitiu, futur i condicional dels verbs de la 3a conj. agraint, conduir, lluiran, beneiríem…
 • 22. Dièresi: usos  Atenció, no s'ha de confondre: Beneit - beneita (nom o adj.) Beneït – beneïda (nom, adj. o participi beneir) Fruit (nom) Fruït (verb fruir = divertir-se) Reina (fem. de rei) Reïna (resina) Rail (carril) Raïl (arrel) Roina (pluja fina) Roïna (fem. de roí) Fluid – fluida (nom o adj.) Fluït – fluïda (participi fluir)