Sensa 03 2013

Zašto sve više ljudi ne podnosi pšenicu

€
.: *:
t''
i
]#4"*'%,,.'
..
#g-{te'deq''
r ,.t ,l
',i #
$
#, nfu
,& *{rff
dTq*;.- *
ffis
&.
s$-
$r'
lii
-.ri1
::1 !
:
I
l
:
i
 _"*,._."*-"**-. -
o
esto me prtaju, zai;to tvrdim da pienica nije
izvorna hrana, pa i nade su bake pekle kruh od
pienicel Biblija kaZe: ,,Kruh nad svagdadnji daj
nam danas" pa je jedenje kruha gotovo vjerska
zapovijed. Medutim einkorn, dragocjena biblij-
ska pienica nadih predaka, neSto je 5to nam odavno nije dostu-
pno. Nova, tzv. patuasta pdenica Triticutn aestiaum, proimod
je genske manipulacije i hibridiziranja, koji su stvorili kratku,
zdepastu, wrdu, visokootpornu biljku s mnogo veiim koliiina-
ma dkroba i glutena te mnogo viSe kromosoma koji sudjeluju
u stvaranju novih neobidnih pdenidnih proteina. To je bilo po-
trebno udiniti iz komercijalnih razloga, pa tako nova p5enica
daje 10 puta ve6e urode te je otporna na pesticide, Stetodine i
bolesti. iovjek koji ju je sfvorio, Norman Borlaug, vjerovao je
da je genska modifikacija jedini nadin da se nahrane mililuni
gladnih diljem svijeta, pa je osvojio i Nobelor,u nagradt za mir.
No kako ta nova namirnica, koja do prije 50 godina nije ni
postojala, utjeie na naie zdravlje? Gladni su i dalje gladni, a
zapadnim se wijetom, u kojem je pdenica stup prehrane, iiri
epidemija debljine i ostalih modernih bolesti. U meduvreme-
nu, procjenjuje se da danas moderna patuljasta i polupatuljasta
p5enica dine dak 99 posto pSenice posadene na oranicama di-
ljem svijeta.
Ovo nije priia o nepodnoienju glutena.Jasno je da je gluten
velik problem pa su proizvodi koji ga ne sadri.e u posljednje
vrijeme ,,in", a trgovine su opskrbljene stotinama novih bezglu-
tenskih prehrambenih proizvoda na policama. No gluten nije
jedini problem. Pienidni su proizvodi (zajedno sa deeerom u
PREHRANASPECIJAL
NAPISALA:ANITASUPE FOTOGRAFIJE:GETTYIMAGES
6'i:J
'.&1
€
$ ,4,
t:*i' .
?,.ff
&t,":
..4.
:::
d
..!
$i
i)
i-€
&:
,[
d
{l
":*: ;€i
K::
'.tF'
**
%
i'
'.€"' 1,
..1
,=u*'.
$-k
.*'ii h'
svim njegovim oblicima) medu glavnim uzrodnicima pretilo-
sti, dijabetesa, bolesti srca, raka, demencije, depresije i mnogih
drugih modernih bolesti. A razTozi tomu su viSestruki. Pienica
unidtava naie zdravlje putem mnogih mehanizama i povijest
,,nove" pdenice ide paralelno s povijeiiu kronidnih bolesti i pre-
tilosti diljem svijeta. Dok u siromainom dijelu svijeta i dalje
vladaju glad i pothranjenost, u razvijenom zapadnom svijetu
proiirila se epidemija debljine i kronidnih bolesti koje ubijaju
dvostruko viSe ljudi nego z razre bolesti na globalnoj razini.
Sve vi5e znanstvenika i lijednika npozotava da je ta epidemija
kroniinih bolesti prouzroiena konzumacijom neprirodne hra-
ne u obliku rafiniranih namirnica, kruha i pekarskih proizvoda
koji dine modernu prehranu. Pa ipak, supermarketi danas sadr-
i,avq:u cljeIe redove p5enice preruiene u doslovno stotine tisu6a
razliiitlh prehrambenih proizvoda - ona se krije u svemu; od
ltha iz vre6ice do votke, ruLa za usne i ljepila za omotnice. No
nije rijed samo o kolidini nego i o skrivenim komponentama
pdenice koje dovode do debljanja i bolesti.
Po demu se onda nova pSenica Triticum aesti,uum razlikuje od
starinske sorte einkorn? Prva je velika razlika da nova pienica
sadrZi vrlo visoke razine,,superdkroba" pod nazivom amilopek-
tin A, koji je zapravo gori nego 5eier. Taj se Skrob razgraduje
takvom brzinom u osnovne molekule glukoze, da dvije kri5ke
kruha od cjelovitog pienidnog braina podiZu razinu deiera u
%d
krvi viSe nego dvije Zlice 5e6era! Da, dobro ste proditali - cje-
lovitog pSenidnog bradna. Iako cjelovito pSenidno bradno ima
neke nutritivne prednosti u odnosu na ono bijelo, kadje rijed o
podizanju 5e6era u krvi, istraZivanja su pokazala da medu njima
nema razlike. Tako, primjerice, u osoba s dijabetesom, i bijeli i
kruh od integralnih iitarica podiirc razinu glukoze u krvi preko
normalnih vrijednosti. Uza sve to, pozlato je da hrana s tako
visokim glikemijskim indeksom uzrokuje skupljanje masnoie
u podrudju trbuha, pokreie skrivene upale u tijelu i pridono-
si stvaranju masnih jetara te uzrokuje pretilost, predijabetes i
dijabetes.
Osim superikroba, nova patuljasta pienica sadrLi l,,super-
gluten" koji pridonosi stvaranju upala u tijelu. Gluten je onaj
ljepljivi protein u pienici koji dini da kruh moi,e narasti, a pe-
karske proizvode dini izdainima, mekanima i primamljivima.
Stara pdenica einkorn sadrtt 14 kromosoma koji sudjeluju u
swaranju malog broja proteina glutena, zakojeje manje vje-
rojatno da Ceizazvati celijakiju i upalu. Pir, koji spada u starije
sorte p5enice, sadrit 28 kromosoma. No nova patuljasta pienica
sadrLi tak 42, t1. trostruko viie kromosoma od pSenice einkorn, i
proizvodi mnoStvo razliaitih proteina glutena, ukljuduju6i i one
koji najvjerojatnije dovode do celijakije i upale.
dF
tr
ozuoar El€fIS8,5?
PREHRANASPECIJAL
Iako je u Liieiniikoi praksi poznata i priznata jedino celija-
kija kao bolest nepodnoienja glutena, istraLivarya su zapravo
pokazala da osjetljii'ost na gluten postoji neovisno od celijakije
i da je qluten uzrodnik ili okidad viSe od 50 razliditih kronid-
nih bolesti. epodnodenje glutena znadi da gluten u tijelu po-
kreie upalne i autoimunosne procese koji ne dovode uvijek do
celijakije, ali dovode do velikog broja ostalih tegoba i bolesti:
inzuLinske rezistencije, debljanja i dijabetesa, ali i autoimunih
bolesti, promjene raspoloZenja, probavnih i neurolodkih pore-
meiaja, srdanih bolesti i raka.
Gluten osteiuje crijevnu stijenku i dovodi do propusnosti
crijeva (engl. leaky gut),5to znaii da mikroorganizmi i nepotpu-
no razgradeni proteini tzhrane prolaze kroz crijevnu barijeru
i ulaze u krvotok, gdje imunosni sustav onda napada te strane
proteine, ito dovodi do sustavne upale i razvoja raznih bolesti.
Dr. Alessio Fasano, strudnjak za celijakiju i voditelj istraiiva-
nja u Centru za istraLivanje celijakije Maryland otkrio je da
se djelovanjem glutena u crijevima poveiava sfvaranje proteina
pod nazivom ,,zonulin". Zorttiin razblja tanke spojeve izmedu
stanica crijevne stijenke koje inade Stite nai imunosni sustav
i osiguravaju da mikroorganizmi i strani proteini iz hrane ne
prelaze crijevnu barijeru i ne ulaze u krvotok. Kako gluten po-
dii.e razinu zonulina, tako izravno utjede na sfvaranje propu-
snosti crijeva. To se dogada zato Sto je moderna pdenica gen-
skom modifikacijom i hibridizacijom promijenjena pa sadrLi
mnogo ve6e kolidine glutena, kao i mnogo vi5e vrsta glutenskih
&zr'(turq
:;i'ie:i'-'
.,.d:ri.::
':
l
==;.4.:
l
PREHRANASPECI.J AL
proteina,5to sve u zrratno ve6oj mjeri uzrokuje celijakiju i au-
toimunosni proces stvaranja antitijela. Kad gluten prode lffoz
propusna crijeva, nai ga imunosni sustav prepoznaje kao stra-
no tijelo izapotirye upalne procese da bi se eliminirala strana
tijela. No to nije seiektivan proces, tako da istodobno podinje
napad i na vlastito tkivo, 5to dovodi do kronidnih upalnih i au-
toimunih bolesti.
Uz to 5to moderna p5enica sadrZi ,,superdkrob" i ,,superglu-
ten", ona sadrZi i,,superopijate" - supstancije kojeizazivaju ovi-
snost i dovode do prejedanja. Proteini iz pSenice u probavnom
se sustavu razgraduju na polipeptide,tzv.,,egzorfine" koji iz kr-
votoka prelaze krvno-moZdanu barijeru i djeluju na receptore u
mozgtr kao opijati, stvarajuii osjeiaj trenutacnog kratkotrajnog
zadovoljswa i neodoljive Lee za joS, kao kod konzumiranja
droge. Ti se polipeptidi joi nazivaju gluteomorfini, od rijedi
,gluten" i ,,morfij". Ove vrste oprjata izazivaju mnogostruke
probleme: od ovisniike potrebe zahranom i prejedanja do ne-
uroloikih bolesti i poremeiaja ponadanja.
Dr. William Davis, ameridki kardiolog i autor knjrge Wheat
Belly: Lose the Wheat, Lose the Wight, and FindYour Path Back
to Health (Pienidni trbuh: odbacite pdenicu, izgubite kilogra-
me i pronadite svoj put do zdravlla) ima vi5egodi5nje lijedniiko
iskustvo s promjenom prehrane kod viie od 2000 pacljenata.
Nakon ito su prema njegovoj preporuci izbacili pdenicu iz pre-
hrane, njegovim se pacijentima poboljdalo stanje kod reumato-
idnog artritisa, ulceroznog kolitisa, Crohnove bolesti... Tako-
der, ljudi su odbacili lijekove koje su godinama uzimali protiv
astme, za lijedenje poremeiaja pozornosti (ADHD), visokog
krvnog tlaka, a nestale su i migrene, refluks, sindrom iritabilnog
crijeva, suviSni kilogrami i preddijabetidko i dijabetiiko stanje.
Osim toga, vedini pacijenata drastidno se popravila krvna sli-
ka: smanjili su im se trigliceridi, zadtitni HDL kolesterol se
poveiao, a razine malih gustih LDL destica (koje su opasne)
smanjile su se,Sto sve smanjuje rizlkza srdanoZilne bolesti. Na-
kon odredenog razdol:lja na prehrani bez pdenice, ljudi su se u
njegor,u ordinaciju vraiali vitkiji, vitalniji, energidniji, s pobolj-
Sanom mentalnom funkcij om, zdr av 4im crij evima, zglobovima,
p1u6ima... ,,Zablljei:io sam dramatidne preokrete u zdravlju,
poput sludaja 38-godiSnje Zene s tedkim ulceroznim kolitisom
kojoj su doktori namjeravali ukloniti crijeva", napisaoje u svo-
joj knjizi dr. Davis. ,,Nakon Sto je izbacila pdenicu iz ptehrane,
potpuno je ozdravrla, a operacija vi5e nije bila potrebna. Bio je
tu i 26-godiSnji mladii kojije nekoijedva hodao zbog bolova u
zglobovima. Nakon Sto je uklonio pSenicu s jelovnika, potpuno
se oporavio i danas ponovno slobodno hoda i trii."
Danas mnogi ljudi prelaze na bezglutensku prehranu, zbog
celijakije ili druge vrste nepodnoienja glutena. No i tu je potre-
ban oprez. Kao Sto u svojoj kr4izi kai.e dr. Davis, komercijalni
,,zamj enski" bezglutenski proizvodi prepuni su kukuruz na, riii-
na i krumpirova Skroba, koji takoder imaju pogubno djelovanje
na Seier u krvi, inzulinsku rezistenciju i pretilost, kao i pieniini
dkrob. Oni koji Zele poboljdati svoje zdravlje tako dto &izbaciti
pienicu iz prehrane, ne trebaju traLiti zamjenu za pdenidne pro-
izvo de, nego b azir ati svoj u prehranu na cj elovitoj nerafi niranoj
hrani: ribi, mesu, jajima, povr6u, prirodnim masnoiama, ora5a-
stim plodovima i punomasnim mlijednim proizvodima poput
kefira i svjeZeg sira.Tako ie se stabilizirati 5e6er u krvi i reguli-
rati apetit, pa ie i mriavljenj e zL one kojima je to potrebno, biti
omogu6eno bez gladovanja.
Moderna prehrana koja se temelji na proizvodima od pde-
nidnog braina dovela je do epidemije debljine, dijabetesa, sr-
danoZilnih bolesti, alergija, intolerancije, autoimunosnih i kro-
nidnih upalnih bolesti. Povijest laboratorijskog manipuliranja
pdenicom ide usporedo s razvojem modernih bolesti. Kao Sto je
u svojoj knjizi napisao dr. Davis: ,,Nloderna pdenica nije prava
pienica, jednako kao 5to iimpanza nije isto dto i iovjek." To
je jedna nova, nadem tijelu sas'"'im nepoznata namirnica, koju
svakodnevno, i to viie puta, unosimo u svoje tijelo kao hranu.
SadrZi superikrob od kojeg nam se Seier u krvi penje do neba,
genski modificiran gluten koji bi mogao biti uzroinik viSe od
50 upalnih i autoimunosnih bolesti te opijate koji na nai mozak
djeluju jednako kao droge i dovode do prejedanja. Osim toga,
ta je namirnica nutritivno siromadna, tj. ne sadrZi gradevinski
materijal potreban zanormalne funkcije naieg tijela. Cjeiovita
i1i necjelovita, pienica je jedna od najgorih poiasti moderne
prehrane (uz 5e6er i hidrogenizirana biljna ulja), a ipak nam se i
dalje savjetuje da dini temelj na5e prehrane.Joijedan dokaz da
je sluZbene prehrambene smjernice itekako potrebno preispiti-
vati, a pekarniceizbjegavati u Sirokom luku.
/'-/-.'lr ' / t'
1'seturz sr/4r<, t
6/,zr[y,
il
' ttr
,vt
l'k r,
. E#. "
5€ r'.
:: $l Y
:.t rfi 1.
:4 iY I.'l-:: .' -r,
1:
lr
,t
t!
:
j
:
ozu.rer SOIf.S8,59

Recomendados

Dubrovački vjesnik - Moskar 05 2013 por
Dubrovački vjesnik - Moskar 05 2013Dubrovački vjesnik - Moskar 05 2013
Dubrovački vjesnik - Moskar 05 2013anita_supe
4.7K visualizações4 slides
ZaDi Zagrebački dijabetičar 07 2013 por
ZaDi Zagrebački dijabetičar 07 2013ZaDi Zagrebački dijabetičar 07 2013
ZaDi Zagrebački dijabetičar 07 2013anita_supe
3.7K visualizações6 slides
Anita Šupe. Istine i laži o hrani por
Anita Šupe. Istine i laži o hraniAnita Šupe. Istine i laži o hrani
Anita Šupe. Istine i laži o hraniivankraljevic
9.3K visualizações53 slides
Koristnost bakterija por
Koristnost bakterijaKoristnost bakterija
Koristnost bakterijaPetraBesker
977 visualizações8 slides
Darkfield mikroskopska analiza žive kapi krvi1 1 por
Darkfield mikroskopska analiza žive kapi krvi1 1Darkfield mikroskopska analiza žive kapi krvi1 1
Darkfield mikroskopska analiza žive kapi krvi1 1Calivita Mirta Mudri
70 visualizações2 slides
Prilagodbe por
PrilagodbePrilagodbe
PrilagodbeAntonio Kobaš
2.2K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Alkoholi fizicke i hemijske osobine por
Alkoholi fizicke i hemijske osobineAlkoholi fizicke i hemijske osobine
Alkoholi fizicke i hemijske osobineJovanTheGreat
767 visualizações51 slides
Opticki fenomeni atmosfere - Nemanja Misic por
Opticki fenomeni atmosfere - Nemanja MisicOpticki fenomeni atmosfere - Nemanja Misic
Opticki fenomeni atmosfere - Nemanja Misicfizikapmf
2.3K visualizações34 slides
Sdp Ov Antirecesijski Paket PredložEn Tijekom 2008. I 2009. Kojim Bi Se Ublaž... por
Sdp Ov Antirecesijski Paket PredložEn Tijekom 2008. I 2009. Kojim Bi Se Ublaž...Sdp Ov Antirecesijski Paket PredložEn Tijekom 2008. I 2009. Kojim Bi Se Ublaž...
Sdp Ov Antirecesijski Paket PredložEn Tijekom 2008. I 2009. Kojim Bi Se Ublaž...sdphrvatske
174 visualizações1 slide
Mode & ijs por
Mode & ijsMode & ijs
Mode & ijstounsia
213 visualizações13 slides
Mozgókép megszületése por
Mozgókép megszületéseMozgókép megszületése
Mozgókép megszületéseZoltán Pesztránszki
902 visualizações17 slides
Temas aprendidos por
Temas aprendidosTemas aprendidos
Temas aprendidoseddysr
197 visualizações14 slides

Destaque(20)

Alkoholi fizicke i hemijske osobine por JovanTheGreat
Alkoholi fizicke i hemijske osobineAlkoholi fizicke i hemijske osobine
Alkoholi fizicke i hemijske osobine
JovanTheGreat767 visualizações
Opticki fenomeni atmosfere - Nemanja Misic por fizikapmf
Opticki fenomeni atmosfere - Nemanja MisicOpticki fenomeni atmosfere - Nemanja Misic
Opticki fenomeni atmosfere - Nemanja Misic
fizikapmf2.3K visualizações
Sdp Ov Antirecesijski Paket PredložEn Tijekom 2008. I 2009. Kojim Bi Se Ublaž... por sdphrvatske
Sdp Ov Antirecesijski Paket PredložEn Tijekom 2008. I 2009. Kojim Bi Se Ublaž...Sdp Ov Antirecesijski Paket PredložEn Tijekom 2008. I 2009. Kojim Bi Se Ublaž...
Sdp Ov Antirecesijski Paket PredložEn Tijekom 2008. I 2009. Kojim Bi Se Ublaž...
sdphrvatske174 visualizações
Mode & ijs por tounsia
Mode & ijsMode & ijs
Mode & ijs
tounsia213 visualizações
Temas aprendidos por eddysr
Temas aprendidosTemas aprendidos
Temas aprendidos
eddysr197 visualizações
11/06/13 - REBUTTAL MOTION (MMS) - Croatian por VogelDenise
11/06/13 - REBUTTAL MOTION (MMS) - Croatian11/06/13 - REBUTTAL MOTION (MMS) - Croatian
11/06/13 - REBUTTAL MOTION (MMS) - Croatian
VogelDenise264 visualizações
Kokotovic j-nacrtaj-kravu por zbornica
Kokotovic j-nacrtaj-kravuKokotovic j-nacrtaj-kravu
Kokotovic j-nacrtaj-kravu
zbornica450 visualizações
Granulic meta-grosman por zbornica
Granulic meta-grosmanGranulic meta-grosman
Granulic meta-grosman
zbornica629 visualizações
Lenguaje orientado a objetos por martinezcarolina209
Lenguaje orientado a objetosLenguaje orientado a objetos
Lenguaje orientado a objetos
martinezcarolina209587 visualizações
Optimitzemrecursos.doc por Isabel Berenguer
Optimitzemrecursos.docOptimitzemrecursos.doc
Optimitzemrecursos.doc
Isabel Berenguer399 visualizações
Presentacion nueva por mishumoralesa
Presentacion nuevaPresentacion nueva
Presentacion nueva
mishumoralesa216 visualizações
050113 fax to judy clarke (boston marathon bombing) - croatian por VogelDenise
050113  fax to judy clarke (boston marathon bombing) - croatian050113  fax to judy clarke (boston marathon bombing) - croatian
050113 fax to judy clarke (boston marathon bombing) - croatian
VogelDenise169 visualizações
Premis oscars por sensini10
Premis oscarsPremis oscars
Premis oscars
sensini10390 visualizações
021013 adecco email (serbian) por VogelDenise
021013  adecco email (serbian)021013  adecco email (serbian)
021013 adecco email (serbian)
VogelDenise198 visualizações
HGDCG-Arhiva, godina 2002. por Dijana Milosevic
HGDCG-Arhiva, godina 2002.HGDCG-Arhiva, godina 2002.
HGDCG-Arhiva, godina 2002.
Dijana Milosevic440 visualizações
л 2 7 por Kirill Bystrov
л 2 7л 2 7
л 2 7
Kirill Bystrov477 visualizações
Ochoa ornelas raquel_diap_video por Raquel Ochoa
Ochoa ornelas raquel_diap_videoOchoa ornelas raquel_diap_video
Ochoa ornelas raquel_diap_video
Raquel Ochoa704 visualizações

Similar a Sensa 03 2013

Sensa 09 2012 por
Sensa 09 2012Sensa 09 2012
Sensa 09 2012anita_supe
4.8K visualizações5 slides
Alkalizirajte-ili-umrite.pdf por
Alkalizirajte-ili-umrite.pdfAlkalizirajte-ili-umrite.pdf
Alkalizirajte-ili-umrite.pdfMatijaGubec1
32 visualizações129 slides
Alkalizirajte ili umrite por
Alkalizirajte ili umriteAlkalizirajte ili umrite
Alkalizirajte ili umriteseki2012
1.3K visualizações129 slides
Novi list 06 2014 por
Novi list 06 2014Novi list 06 2014
Novi list 06 2014anita_supe
817 visualizações1 slide
Hovannessian Aterhov - jesti sirovo por
Hovannessian Aterhov - jesti sirovoHovannessian Aterhov - jesti sirovo
Hovannessian Aterhov - jesti sirovoStanka Popov
744 visualizações110 slides
A.t.hovannessian aterhov - jesti sirovo por
A.t.hovannessian aterhov - jesti sirovoA.t.hovannessian aterhov - jesti sirovo
A.t.hovannessian aterhov - jesti sirovoNenad Radic
937 visualizações110 slides

Similar a Sensa 03 2013(20)

Sensa 09 2012 por anita_supe
Sensa 09 2012Sensa 09 2012
Sensa 09 2012
anita_supe4.8K visualizações
Alkalizirajte-ili-umrite.pdf por MatijaGubec1
Alkalizirajte-ili-umrite.pdfAlkalizirajte-ili-umrite.pdf
Alkalizirajte-ili-umrite.pdf
MatijaGubec132 visualizações
Alkalizirajte ili umrite por seki2012
Alkalizirajte ili umriteAlkalizirajte ili umrite
Alkalizirajte ili umrite
seki20121.3K visualizações
Novi list 06 2014 por anita_supe
Novi list 06 2014Novi list 06 2014
Novi list 06 2014
anita_supe817 visualizações
Hovannessian Aterhov - jesti sirovo por Stanka Popov
Hovannessian Aterhov - jesti sirovoHovannessian Aterhov - jesti sirovo
Hovannessian Aterhov - jesti sirovo
Stanka Popov744 visualizações
A.t.hovannessian aterhov - jesti sirovo por Nenad Radic
A.t.hovannessian aterhov - jesti sirovoA.t.hovannessian aterhov - jesti sirovo
A.t.hovannessian aterhov - jesti sirovo
Nenad Radic937 visualizações
Hulda regher-clark-lek-za-sve-vrste-raka por zoran radovic
Hulda regher-clark-lek-za-sve-vrste-rakaHulda regher-clark-lek-za-sve-vrste-raka
Hulda regher-clark-lek-za-sve-vrste-raka
zoran radovic63 visualizações
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docx por Nevenka19
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docxSVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docx
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docx
Nevenka1955 visualizações
Sensa 01 2013 por anita_supe
Sensa 01 2013Sensa 01 2013
Sensa 01 2013
anita_supe5.1K visualizações
Prezentacija zadi 071212 por ddzojic
Prezentacija zadi 071212Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
ddzojic2K visualizações
Kneipp veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju) por Stanka Popov
Kneipp  veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)Kneipp  veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)
Kneipp veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)
Stanka Popov4.5K visualizações
Trendovi-u-prehrani por Lejla Spiljak
Trendovi-u-prehraniTrendovi-u-prehrani
Trendovi-u-prehrani
Lejla Spiljak74 visualizações
Arnold ehret postom do zdravlja por Nenad Radic
Arnold ehret  postom do zdravljaArnold ehret  postom do zdravlja
Arnold ehret postom do zdravlja
Nenad Radic1.3K visualizações
Detox - Detoksikacija Jetre Dijeta por psychoticanypla52
Detox - Detoksikacija Jetre DijetaDetox - Detoksikacija Jetre Dijeta
Detox - Detoksikacija Jetre Dijeta
psychoticanypla52119 visualizações
3 Dan Detox Dijeta por psychoticanypla52
3 Dan Detox Dijeta3 Dan Detox Dijeta
3 Dan Detox Dijeta
psychoticanypla5297 visualizações
50 savjeta za zdravlje por Ana Rasic
50 savjeta za zdravlje50 savjeta za zdravlje
50 savjeta za zdravlje
Ana Rasic5.6K visualizações
Katalog Energy proizvoda por mmprirodniprodukti
Katalog Energy proizvodaKatalog Energy proizvoda
Katalog Energy proizvoda
mmprirodniprodukti938 visualizações

Mais de anita_supe

Večernji list 28.09.2014 por
Večernji list 28.09.2014Večernji list 28.09.2014
Večernji list 28.09.2014anita_supe
2.3K visualizações2 slides
Ljepota i zdravlje 09 2014 por
Ljepota i zdravlje 09 2014Ljepota i zdravlje 09 2014
Ljepota i zdravlje 09 2014anita_supe
497 visualizações1 slide
Vita 03 2014 por
Vita 03 2014Vita 03 2014
Vita 03 2014anita_supe
2.1K visualizações2 slides
Lisa 02 2014 por
Lisa 02 2014Lisa 02 2014
Lisa 02 2014anita_supe
39.1K visualizações3 slides
Šibenski list 02 2014 por
Šibenski list 02 2014Šibenski list 02 2014
Šibenski list 02 2014anita_supe
1.8K visualizações3 slides
Vita 02 2014 por
Vita 02 2014 Vita 02 2014
Vita 02 2014 anita_supe
2.3K visualizações5 slides

Mais de anita_supe(20)

Večernji list 28.09.2014 por anita_supe
Večernji list 28.09.2014Večernji list 28.09.2014
Večernji list 28.09.2014
anita_supe2.3K visualizações
Ljepota i zdravlje 09 2014 por anita_supe
Ljepota i zdravlje 09 2014Ljepota i zdravlje 09 2014
Ljepota i zdravlje 09 2014
anita_supe497 visualizações
Vita 03 2014 por anita_supe
Vita 03 2014Vita 03 2014
Vita 03 2014
anita_supe2.1K visualizações
Lisa 02 2014 por anita_supe
Lisa 02 2014Lisa 02 2014
Lisa 02 2014
anita_supe39.1K visualizações
Šibenski list 02 2014 por anita_supe
Šibenski list 02 2014Šibenski list 02 2014
Šibenski list 02 2014
anita_supe1.8K visualizações
Vita 02 2014 por anita_supe
Vita 02 2014 Vita 02 2014
Vita 02 2014
anita_supe2.3K visualizações
Makarska kronika 12 2013 por anita_supe
Makarska kronika 12 2013Makarska kronika 12 2013
Makarska kronika 12 2013
anita_supe2.5K visualizações
24 sata 11 2013 por anita_supe
24 sata 11 201324 sata 11 2013
24 sata 11 2013
anita_supe31.4K visualizações
Lisa 09 2013 por anita_supe
Lisa 09 2013Lisa 09 2013
Lisa 09 2013
anita_supe4.1K visualizações
Ona plus 10 2013 por anita_supe
Ona plus 10 2013Ona plus 10 2013
Ona plus 10 2013
anita_supe3.3K visualizações
Ona 09 2013 por anita_supe
Ona 09 2013Ona 09 2013
Ona 09 2013
anita_supe3.3K visualizações
Nedjeljni Jutarnji 09 2013 por anita_supe
Nedjeljni Jutarnji 09 2013Nedjeljni Jutarnji 09 2013
Nedjeljni Jutarnji 09 2013
anita_supe3.6K visualizações
Misteriji 08 2013 por anita_supe
Misteriji 08 2013Misteriji 08 2013
Misteriji 08 2013
anita_supe3.6K visualizações
Ženska posla 07 2013 por anita_supe
Ženska posla 07 2013Ženska posla 07 2013
Ženska posla 07 2013
anita_supe3.7K visualizações
Sensa 06 2013 por anita_supe
Sensa 06 2013Sensa 06 2013
Sensa 06 2013
anita_supe5K visualizações
Slobodna Dalmacija 04 2013 por anita_supe
Slobodna Dalmacija 04 2013Slobodna Dalmacija 04 2013
Slobodna Dalmacija 04 2013
anita_supe5K visualizações
Misteriji 03 2013 por anita_supe
Misteriji 03 2013Misteriji 03 2013
Misteriji 03 2013
anita_supe28.6K visualizações
Glas Istre 02 2013 por anita_supe
Glas Istre 02 2013Glas Istre 02 2013
Glas Istre 02 2013
anita_supe4.9K visualizações
Regionalni tjednik Varaždin 12 2012 por anita_supe
Regionalni tjednik Varaždin 12 2012Regionalni tjednik Varaždin 12 2012
Regionalni tjednik Varaždin 12 2012
anita_supe4.9K visualizações
Novi list 02 2013 por anita_supe
Novi list 02 2013Novi list 02 2013
Novi list 02 2013
anita_supe4.9K visualizações

Sensa 03 2013

 • 1. € .: *: t'' i ]#4"*'%,,.' .. #g-{te'deq'' r ,.t ,l ',i # $ #, nfu ,& *{rff dTq*;.- * ffis &. s$- $r' lii -.ri1 ::1 ! : I l : i _"*,._."*-"**-. - o esto me prtaju, zai;to tvrdim da pienica nije izvorna hrana, pa i nade su bake pekle kruh od pienicel Biblija kaZe: ,,Kruh nad svagdadnji daj nam danas" pa je jedenje kruha gotovo vjerska zapovijed. Medutim einkorn, dragocjena biblij- ska pienica nadih predaka, neSto je 5to nam odavno nije dostu- pno. Nova, tzv. patuasta pdenica Triticutn aestiaum, proimod je genske manipulacije i hibridiziranja, koji su stvorili kratku, zdepastu, wrdu, visokootpornu biljku s mnogo veiim koliiina- ma dkroba i glutena te mnogo viSe kromosoma koji sudjeluju u stvaranju novih neobidnih pdenidnih proteina. To je bilo po- trebno udiniti iz komercijalnih razloga, pa tako nova p5enica daje 10 puta ve6e urode te je otporna na pesticide, Stetodine i bolesti. iovjek koji ju je sfvorio, Norman Borlaug, vjerovao je da je genska modifikacija jedini nadin da se nahrane mililuni gladnih diljem svijeta, pa je osvojio i Nobelor,u nagradt za mir. No kako ta nova namirnica, koja do prije 50 godina nije ni postojala, utjeie na naie zdravlje? Gladni su i dalje gladni, a zapadnim se wijetom, u kojem je pdenica stup prehrane, iiri epidemija debljine i ostalih modernih bolesti. U meduvreme- nu, procjenjuje se da danas moderna patuljasta i polupatuljasta p5enica dine dak 99 posto pSenice posadene na oranicama di- ljem svijeta. Ovo nije priia o nepodnoienju glutena.Jasno je da je gluten velik problem pa su proizvodi koji ga ne sadri.e u posljednje vrijeme ,,in", a trgovine su opskrbljene stotinama novih bezglu- tenskih prehrambenih proizvoda na policama. No gluten nije jedini problem. Pienidni su proizvodi (zajedno sa deeerom u
 • 2. PREHRANASPECIJAL NAPISALA:ANITASUPE FOTOGRAFIJE:GETTYIMAGES 6'i:J '.&1 € $ ,4, t:*i' . ?,.ff &t,": ..4. ::: d ..! $i i) i-€ &: ,[ d {l ":*: ;€i K:: '.tF' ** % i' '.€"' 1, ..1 ,=u*'. $-k .*'ii h' svim njegovim oblicima) medu glavnim uzrodnicima pretilo- sti, dijabetesa, bolesti srca, raka, demencije, depresije i mnogih drugih modernih bolesti. A razTozi tomu su viSestruki. Pienica unidtava naie zdravlje putem mnogih mehanizama i povijest ,,nove" pdenice ide paralelno s povijeiiu kronidnih bolesti i pre- tilosti diljem svijeta. Dok u siromainom dijelu svijeta i dalje vladaju glad i pothranjenost, u razvijenom zapadnom svijetu proiirila se epidemija debljine i kronidnih bolesti koje ubijaju dvostruko viSe ljudi nego z razre bolesti na globalnoj razini. Sve vi5e znanstvenika i lijednika npozotava da je ta epidemija kroniinih bolesti prouzroiena konzumacijom neprirodne hra- ne u obliku rafiniranih namirnica, kruha i pekarskih proizvoda koji dine modernu prehranu. Pa ipak, supermarketi danas sadr- i,avq:u cljeIe redove p5enice preruiene u doslovno stotine tisu6a razliiitlh prehrambenih proizvoda - ona se krije u svemu; od ltha iz vre6ice do votke, ruLa za usne i ljepila za omotnice. No nije rijed samo o kolidini nego i o skrivenim komponentama pdenice koje dovode do debljanja i bolesti. Po demu se onda nova pSenica Triticum aesti,uum razlikuje od starinske sorte einkorn? Prva je velika razlika da nova pienica sadrZi vrlo visoke razine,,superdkroba" pod nazivom amilopek- tin A, koji je zapravo gori nego 5eier. Taj se Skrob razgraduje takvom brzinom u osnovne molekule glukoze, da dvije kri5ke kruha od cjelovitog pienidnog braina podiZu razinu deiera u %d krvi viSe nego dvije Zlice 5e6era! Da, dobro ste proditali - cje- lovitog pSenidnog bradna. Iako cjelovito pSenidno bradno ima neke nutritivne prednosti u odnosu na ono bijelo, kadje rijed o podizanju 5e6era u krvi, istraZivanja su pokazala da medu njima nema razlike. Tako, primjerice, u osoba s dijabetesom, i bijeli i kruh od integralnih iitarica podiirc razinu glukoze u krvi preko normalnih vrijednosti. Uza sve to, pozlato je da hrana s tako visokim glikemijskim indeksom uzrokuje skupljanje masnoie u podrudju trbuha, pokreie skrivene upale u tijelu i pridono- si stvaranju masnih jetara te uzrokuje pretilost, predijabetes i dijabetes. Osim superikroba, nova patuljasta pienica sadrLi l,,super- gluten" koji pridonosi stvaranju upala u tijelu. Gluten je onaj ljepljivi protein u pienici koji dini da kruh moi,e narasti, a pe- karske proizvode dini izdainima, mekanima i primamljivima. Stara pdenica einkorn sadrtt 14 kromosoma koji sudjeluju u swaranju malog broja proteina glutena, zakojeje manje vje- rojatno da Ceizazvati celijakiju i upalu. Pir, koji spada u starije sorte p5enice, sadrit 28 kromosoma. No nova patuljasta pienica sadrLi tak 42, t1. trostruko viie kromosoma od pSenice einkorn, i proizvodi mnoStvo razliaitih proteina glutena, ukljuduju6i i one koji najvjerojatnije dovode do celijakije i upale. dF tr ozuoar El€fIS8,5?
 • 3. PREHRANASPECIJAL Iako je u Liieiniikoi praksi poznata i priznata jedino celija- kija kao bolest nepodnoienja glutena, istraLivarya su zapravo pokazala da osjetljii'ost na gluten postoji neovisno od celijakije i da je qluten uzrodnik ili okidad viSe od 50 razliditih kronid- nih bolesti. epodnodenje glutena znadi da gluten u tijelu po- kreie upalne i autoimunosne procese koji ne dovode uvijek do celijakije, ali dovode do velikog broja ostalih tegoba i bolesti: inzuLinske rezistencije, debljanja i dijabetesa, ali i autoimunih bolesti, promjene raspoloZenja, probavnih i neurolodkih pore- meiaja, srdanih bolesti i raka. Gluten osteiuje crijevnu stijenku i dovodi do propusnosti crijeva (engl. leaky gut),5to znaii da mikroorganizmi i nepotpu- no razgradeni proteini tzhrane prolaze kroz crijevnu barijeru i ulaze u krvotok, gdje imunosni sustav onda napada te strane proteine, ito dovodi do sustavne upale i razvoja raznih bolesti. Dr. Alessio Fasano, strudnjak za celijakiju i voditelj istraiiva- nja u Centru za istraLivanje celijakije Maryland otkrio je da se djelovanjem glutena u crijevima poveiava sfvaranje proteina pod nazivom ,,zonulin". Zorttiin razblja tanke spojeve izmedu stanica crijevne stijenke koje inade Stite nai imunosni sustav i osiguravaju da mikroorganizmi i strani proteini iz hrane ne prelaze crijevnu barijeru i ne ulaze u krvotok. Kako gluten po- dii.e razinu zonulina, tako izravno utjede na sfvaranje propu- snosti crijeva. To se dogada zato Sto je moderna pdenica gen- skom modifikacijom i hibridizacijom promijenjena pa sadrLi mnogo ve6e kolidine glutena, kao i mnogo vi5e vrsta glutenskih &zr'(turq :;i'ie:i'-' .,.d:ri.:: ': l ==;.4.:
 • 4. l PREHRANASPECI.J AL proteina,5to sve u zrratno ve6oj mjeri uzrokuje celijakiju i au- toimunosni proces stvaranja antitijela. Kad gluten prode lffoz propusna crijeva, nai ga imunosni sustav prepoznaje kao stra- no tijelo izapotirye upalne procese da bi se eliminirala strana tijela. No to nije seiektivan proces, tako da istodobno podinje napad i na vlastito tkivo, 5to dovodi do kronidnih upalnih i au- toimunih bolesti. Uz to 5to moderna p5enica sadrZi ,,superdkrob" i ,,superglu- ten", ona sadrZi i,,superopijate" - supstancije kojeizazivaju ovi- snost i dovode do prejedanja. Proteini iz pSenice u probavnom se sustavu razgraduju na polipeptide,tzv.,,egzorfine" koji iz kr- votoka prelaze krvno-moZdanu barijeru i djeluju na receptore u mozgtr kao opijati, stvarajuii osjeiaj trenutacnog kratkotrajnog zadovoljswa i neodoljive Lee za joS, kao kod konzumiranja droge. Ti se polipeptidi joi nazivaju gluteomorfini, od rijedi ,gluten" i ,,morfij". Ove vrste oprjata izazivaju mnogostruke probleme: od ovisniike potrebe zahranom i prejedanja do ne- uroloikih bolesti i poremeiaja ponadanja. Dr. William Davis, ameridki kardiolog i autor knjrge Wheat Belly: Lose the Wheat, Lose the Wight, and FindYour Path Back to Health (Pienidni trbuh: odbacite pdenicu, izgubite kilogra- me i pronadite svoj put do zdravlla) ima vi5egodi5nje lijedniiko iskustvo s promjenom prehrane kod viie od 2000 pacljenata. Nakon ito su prema njegovoj preporuci izbacili pdenicu iz pre- hrane, njegovim se pacijentima poboljdalo stanje kod reumato- idnog artritisa, ulceroznog kolitisa, Crohnove bolesti... Tako- der, ljudi su odbacili lijekove koje su godinama uzimali protiv astme, za lijedenje poremeiaja pozornosti (ADHD), visokog krvnog tlaka, a nestale su i migrene, refluks, sindrom iritabilnog crijeva, suviSni kilogrami i preddijabetidko i dijabetiiko stanje. Osim toga, vedini pacijenata drastidno se popravila krvna sli- ka: smanjili su im se trigliceridi, zadtitni HDL kolesterol se poveiao, a razine malih gustih LDL destica (koje su opasne) smanjile su se,Sto sve smanjuje rizlkza srdanoZilne bolesti. Na- kon odredenog razdol:lja na prehrani bez pdenice, ljudi su se u njegor,u ordinaciju vraiali vitkiji, vitalniji, energidniji, s pobolj- Sanom mentalnom funkcij om, zdr av 4im crij evima, zglobovima, p1u6ima... ,,Zablljei:io sam dramatidne preokrete u zdravlju, poput sludaja 38-godiSnje Zene s tedkim ulceroznim kolitisom kojoj su doktori namjeravali ukloniti crijeva", napisaoje u svo- joj knjizi dr. Davis. ,,Nakon Sto je izbacila pdenicu iz ptehrane, potpuno je ozdravrla, a operacija vi5e nije bila potrebna. Bio je tu i 26-godiSnji mladii kojije nekoijedva hodao zbog bolova u zglobovima. Nakon Sto je uklonio pSenicu s jelovnika, potpuno se oporavio i danas ponovno slobodno hoda i trii." Danas mnogi ljudi prelaze na bezglutensku prehranu, zbog celijakije ili druge vrste nepodnoienja glutena. No i tu je potre- ban oprez. Kao Sto u svojoj kr4izi kai.e dr. Davis, komercijalni ,,zamj enski" bezglutenski proizvodi prepuni su kukuruz na, riii- na i krumpirova Skroba, koji takoder imaju pogubno djelovanje na Seier u krvi, inzulinsku rezistenciju i pretilost, kao i pieniini dkrob. Oni koji Zele poboljdati svoje zdravlje tako dto &izbaciti pienicu iz prehrane, ne trebaju traLiti zamjenu za pdenidne pro- izvo de, nego b azir ati svoj u prehranu na cj elovitoj nerafi niranoj hrani: ribi, mesu, jajima, povr6u, prirodnim masnoiama, ora5a- stim plodovima i punomasnim mlijednim proizvodima poput kefira i svjeZeg sira.Tako ie se stabilizirati 5e6er u krvi i reguli- rati apetit, pa ie i mriavljenj e zL one kojima je to potrebno, biti omogu6eno bez gladovanja. Moderna prehrana koja se temelji na proizvodima od pde- nidnog braina dovela je do epidemije debljine, dijabetesa, sr- danoZilnih bolesti, alergija, intolerancije, autoimunosnih i kro- nidnih upalnih bolesti. Povijest laboratorijskog manipuliranja pdenicom ide usporedo s razvojem modernih bolesti. Kao Sto je u svojoj knjizi napisao dr. Davis: ,,Nloderna pdenica nije prava pienica, jednako kao 5to iimpanza nije isto dto i iovjek." To je jedna nova, nadem tijelu sas'"'im nepoznata namirnica, koju svakodnevno, i to viie puta, unosimo u svoje tijelo kao hranu. SadrZi superikrob od kojeg nam se Seier u krvi penje do neba, genski modificiran gluten koji bi mogao biti uzroinik viSe od 50 upalnih i autoimunosnih bolesti te opijate koji na nai mozak djeluju jednako kao droge i dovode do prejedanja. Osim toga, ta je namirnica nutritivno siromadna, tj. ne sadrZi gradevinski materijal potreban zanormalne funkcije naieg tijela. Cjeiovita i1i necjelovita, pienica je jedna od najgorih poiasti moderne prehrane (uz 5e6er i hidrogenizirana biljna ulja), a ipak nam se i dalje savjetuje da dini temelj na5e prehrane.Joijedan dokaz da je sluZbene prehrambene smjernice itekako potrebno preispiti- vati, a pekarniceizbjegavati u Sirokom luku. /'-/-.'lr ' / t' 1'seturz sr/4r<, t 6/,zr[y, il ' ttr ,vt l'k r, . E#. " 5€ r'. :: $l Y :.t rfi 1. :4 iY I.'l-:: .' -r, 1: lr ,t t! : j : ozu.rer SOIf.S8,59