Presentation vetvleresimi

Anida Rroshi
Anida RroshiComputer Science Teacher em Gjimnazi Shote Galica
PUNOI: ANIDA RROSHI
Ç’ËSHTË VETËVLERËSIMI?
Vetëvlerësimi është procesi gjatë të cilit bëhen gjykime
për veten ose për të tjerët, në këtë rast në zbatimin e
kurrikulës dhe arritjet e arrira nga shkolla.

QËLLIMI I VETËVLERËSIMIT
 Ndihmon shkollën të përmirësohet

 Diagnostikon me saktësi pikat e saj të forta, dobësitë dhe
nevojën për ndryshim
 Përcakton shkaqe e faktorë determinues

 Identifikon prioritetet kryesore të punës së shkollës
 Planifikon veprimet e nevojshme për përmirësim
PËRSHKRIM I SHKURTËR I SHKOLLËS
“Shote Galica” Fushe Kruje
•

Shkolla ka rreth 1251 nxënës të ndarë në 30 klasa me rreth 45 nxënës në klasë e që
zhvillojnë mësimin në dy turne.

•

2 Nën/drejtorë që kujdesen përkatësisht për çdo turn dhe janë të profilit natyror.

•

Stafi mësimor përbëhet nga 45 mësues definitive, të cilët janë të grupmoshave të
ndryshme

•

16 janë të kualifikuar me kategorinë e parë

•

21 janë të kualifikuar me kategorinë e dytë

•

9 janë të kualifikuar me kategorinë e tretë

•

6 mësues të rinj me kontratë

•

1 punonjës të shërbimit psikologjik

•

1 sekretare

•

4 punonjës të sigurisë

•

2 sanitare
ASPEKTE TË VETËVLERËSIMIT TË
KURRIKULËS
• Në çdo rast, çdo vetëvlerësim kërkon
përdorimin e instrumentave matës, ndërsa
vetë procesi i matjes kërkon përcaktim më
parë të standardeve. Atëherë për të kryer
vetëvlerësimin mbi zbatimin e kurrikulës
dhe arritjeve do ndalemi në 9 nënfushat e
kurrikulës.
Fusha e kurrikulës ndahet në 9
nënfusha kryesore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plani vjetor lëndor
Aftësitë dhe temat kroskurrikulare
Kurrikula me zgjedhje
Teksti
Laboratorët, mjetet mësimore
Projektet kurrikulare
Shërbimi komunitar
Ekipi kurrikular i shkollës
Baza prodhuese
FUSHA 1: Plani vjetor lëndor
 Plani vjetor lëndor hartohet në përputhje me
dokumentet kurrikulare.

 Mësuesi shfrytëzon lirinë me 10% më pak
ose më shumë te plani vjetor lëndor, në
krahasim me programin lëndor.
 Plani vjetor lëndor mbështetet te teksti i
përzgjedhur.

 Plani vjetor lëndor hartohet dhe zbatohet
duke e lehtësuar programin nga tema,
koncepte dhe informacione të tejkaluara.
FUSHA 2: Aftësitë dhe temat kroskurrikulare
 Mësuesi harton dhe zbaton objektiva për zhvillimin e
aftësive kroskurrikulare të tilla, si:
- aftësia e menaxhimit të informacionit,
- e të menduarit kritik,
- e të menduarit krijues,
- e punës së pavarur individuale dhe në grupe të vogla,
- e problemzgjidhjes,
- e qëndrimit etiko-social,
- aftësia e komunikimit në gjuhën shqipe, e përdorimit të
matematikës
dhe e përdorimit të TIK-ut.

 Aftësitë kroskurrikulare planifikohen vetëm në funksion
të objektivave të lëndës ku ndërthuren këto aftësi.

 Mësuesi zhvillon temat ndërkurrikulare në lëndën e tij.
FUSHA 3: Kurrikula me zgjedhje
 Shkolla ofron zgjedhjen sipas interesave të nxënësve,
mundësive të saj, nevojave të komunitetit.
 Shkolla i siguron çdo nxënësi mundësi për të marrë
pjesë në projekte kurrikulare, projekte të nxëni, module
dhe praktika profesionale.
 Shkolla ka planin e vet të kurrikulës me zgjedhje të
detyruar, ku përcaktohen klasat që zhvillojnë lëndë dhe
module me zgjedhje.
 Shkolla i siguron çdo nxënësi mësimin e një gjuhe të
huaj.
 Shkolla njofton nxënësit dhe prindërit për kriteret e
pjesëmarrjes në lëndë/module të caktuara me zgjedhje të
detyruar.
 Është ngritur dhe funksionon komisioni për
mbarëvajtjen e shërbimit komunitar
FUSHA 4: Teksti
 Shkolla ndjek të gjitha procedurat e
përzgjedhjes tekstit.
 Mësuesit/instruktorët janë pjesë e procesit të
përzgjedhjes.
 Teksti përzgjidhet në përputhje me mundësitë e
shkollës.
FUSHA 5: Laboratorët, mjetet mësimore
 Shkolla është e pajisur në mënyrë të
mjaftueshme me laboratorë të shkencave të
natyrës dhe TIK-ut.
 Mësuesi shfrytëzon mjetet e laboratorit për
përvetësimin e lëndës nga të gjithë nxënësit.
 Mësuesit dhe nxënësit zbatojnë në laborator
rregullat e sigurisë
 Mësuesi bashkëpunon me nxënësit për krijimin
e mjeteve të reja mësimore.
 Laboratorët janë të mirëmbajtur.
 Shkolla ka mjediset dhe mjetet e
domosdoshme për lëndën e edukimit fizik dhe të
sporteve.
FUSHA 6: Projektet kurrikulare
 Mësuesi zhvillon të paktën 1 orë projekt
kurrikular për çdo 18 orë mësimore

 Projekti kurrikular prezantohet para klasës ose
para një audience më të gjerë.

 Mësuesi vlerëson çdo nxënës me notë, duke u

bazuar te kriteret e Udhëzuesit për Zhvillimin e
Kurrikulës së re të Gjimnazit
FUSHA 7: Shërbimi komunitar
 Shërbimi komunitar kryhet nga çdo nxënës
sipas procedurave të përcaktuara dhe në dobi të

komunitetit.

 Shkolla ka plotësuar formularët e shërbimit
komunitar për çdo nxënës.

 Nxënësit pajisen me dëshminë për kryerjen e
shërbimit komunitar.
FUSHA 8: Ekipi kurrikular i shkollës
 Shkolla ka ngritur ekipin kurrikular të kryesuar
nga drejtori i shkollës dhe me pjesëmarrjen e
nëndrejtorëve, kryetarëve të ekipeve lëndore dhe
përfaqësuesit të DAR/ZA-së
 Ekipi kurrikular ka përzgjedhur modulet dhe
projektet që do t'u ofrohen nxënësve.
 Ekipi kurrikular ka caktuar lëndët me zgjedhje
të detyruar që do t'u ofrohen nxënësve.
 Ekipi kurrikular ka miratuar projektet kurrikulare
në të cilat merr pjesë më shumë se një mësues.
Anët e forta të shkollës
• Njeh dhe aplikon më së miri legjislacionin bazë dhe atë ndihmës arsimor (ligje,
rregullore, udhëzime e konventa), njeh e përpiqet të zbatojë politikat e strategjinë
kombëtare për arsimin e mesëm: implementimi i MRD (Metodave të reja të
disiplinimit).
• Aplikon instrumentet për grumbullimin e të dhënave: intervista, anketime,
sondazhe, vëzhgime të drejtpërdrejta në orën e mësimit, pyetësorë, kontroll të
plan-ditareve; si dhe analizën e informacionit të grumbulluar përmes diskutimit me
stafin, këshillin pedagogjik, departamentet, duke shfrytëzuar sidomos
bashkëpunimin me qeverinë e nxënësve dhe shërbimin psikologjik të shkollës.

• Ka nxitur rritjen e rolit të departamenteve në zhvillimin e kurrikulës, metodave të
mësimdhënies, duke nxitur idetë e prurjet e reja si nga mësuesit ashtu edhe nga
nxënësit.
Anët e forta të shkollës
• Ka organizuar vëzhgime, kontrolle, e vlerësime sistematike me qëllime këshilluese
e orientuese duke nxitur punën përmes motivimit personal e përgjithsues për të

përforcuar kapacitetin organizativ të shkollës.
• Ka ditur të respektoje të drejtën e çdo nxënësi për edukim cilësor dhe të barabartë
duke respektuar komunitetet (fetare, gjinore, kulturore, racore) e të drejtën e tyre

për arsimim.
• Ka arritur të bashkëpunoje më strukturat e shëndetit parësor për informimin e
adoleshentëve sidomos në lidhje me SST si edhe me strukturat e policisë për
përforcimin e sigurisë brënda territorit të shkollës.
Aspekte për përmirësim
• Integrimi i teknologjisë në mësimdhënie në masë më të gjerë, duke mundësuar
përdorimin e saj edhe në të ashtuquajturat orë normale mësimore, jo vetëm në orët

e prezantimit të projekteve lëndore e ndërlëndore.
• Mungesa e infrastrukturës për futjen e moduleve specifike që zgjojne interesin e të
rinjve sot si: kërcimi e muzika etj.
• Duhet të nxitet akoma më shumë bashkëpunimi i brendshem mes brezave të
mësimdhënësve duke realizuar shkëmbim përvoje mes eksperiencës që mbart
brezi i vjetër dhe risive dhe ideve që sjell brezi i ri.
Aspekte për përmirësim
• Përcaktimi i objektivave më të matshme në planin e drejtimit dhe prioritetet e
zhvillimit të shkollës duke u ndalur në përmirësimin e kurrikulës, infrastrukturës,
frekuentimin dhe përmirësimin e rezultateve finale në maturën shtetërore.
• Përthithja e sa më shumë nxënësve nga komuniteti rom dhe egjiptjan duke
mundësuar një numër akoma më të madh në frekuentimin e shkollës nga ana e
tyre.
• Përfshirje akoma më e gjerë dhe e rëndësishme e të dy pushteteve: Qëndror
(Ministria e Arsimit ) dhe vendor (Bashkia Fushë Krujë e komunat përreth) në
hartimin, projektimin, sigurimin e fondeve e realizimin e rikonstrukturimit të shkollës,
zgjerimit të ambjenteve për të mundësuar kalimin e saj në një turn të vetëm.
REKOMANDIME

•Të ofrojmë një bazë për rritjen e cilësisë në shkollë
për të gjithë nivelet
•Të rilidhim sistemin arsimor me trendet e kohës
•Reformat e filluara të gjejnë zbatim

•Të nxisim rritjen e rolit të departamenteve në
zhvillimin e kurrikulës, metodave të mësimdhënies,
duke nxitur idetë e prurjet e reja si nga mësuesit ashtu
edhe nga nxënësit
1 de 18

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesAnida Ago
95.2K visualizações43 slides
Arsimi fillor programi i trajnimit Arsimi fillor programi i trajnimit
Arsimi fillor programi i trajnimit shkelqimcakoni
12.6K visualizações22 slides
Shkrimi reflektivShkrimi reflektiv
Shkrimi reflektivMenaxherat
6.9K visualizações21 slides
Vleresimi me baze kompetencatVleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencatValbona Imeraj
31.4K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i Klases
Anida Ago95.2K visualizações
Arsimi fillor programi i trajnimit Arsimi fillor programi i trajnimit
Arsimi fillor programi i trajnimit
shkelqimcakoni12.6K visualizações
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ
#MesueseAurela Elezaj15.2K visualizações
Shkrimi reflektivShkrimi reflektiv
Shkrimi reflektiv
Menaxherat6.9K visualizações
Vleresimi me baze kompetencatVleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencat
Valbona Imeraj31.4K visualizações
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi31.7K visualizações
Funksionet ne jeten e perditshmeFunksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshme
matildad9329.9K visualizações
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat popullore
Kristina Doko91.7K visualizações
PROJEKT MATEMATIKE PROJEKT MATEMATIKE
PROJEKT MATEMATIKE
#MesueseAurela Elezaj9.2K visualizações
Teoritë e të nxënit studim rastiTeoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rasti
Valbona Imeraj15.8K visualizações
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011
Menaxherat89.8K visualizações
Liber per Kimi 12 (me zgjedhje).pdfLiber per Kimi 12 (me zgjedhje).pdf
Liber per Kimi 12 (me zgjedhje).pdf
ShisheShishe3.5K visualizações
NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARENJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE
NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE
#MesueseAurela Elezaj14.9K visualizações
Ditari ne vite by irenakotobelliDitari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelli
irena kotobelli5K visualizações
Proçesi i te shkruaritProçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruarit
Valbona Imeraj779 visualizações
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTERMANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
#MesueseAurela Elezaj23.5K visualizações
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari206.3K visualizações

Similar a Presentation vetvleresimi

Ese PedagogjieEse Pedagogjie
Ese PedagogjieAndi Kullolli
8K visualizações5 slides
Suksesi në rritjeSuksesi në rritje
Suksesi në rritjeAnida Rroshi
1.3K visualizações13 slides
Sherbimi psikologjik ne shkolleSherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolleAnida Ago
18.5K visualizações17 slides
Vleresimi i nevojave_te_mesuesveVleresimi i nevojave_te_mesuesve
Vleresimi i nevojave_te_mesuesvesaimirmeti
8.3K visualizações33 slides
Vleresimi i nevojave_te_mesuesveVleresimi i nevojave_te_mesuesve
Vleresimi i nevojave_te_mesuesvesaimirmeti
4.5K visualizações33 slides

Similar a Presentation vetvleresimi(20)

Ese PedagogjieEse Pedagogjie
Ese Pedagogjie
Andi Kullolli8K visualizações
Suksesi në rritjeSuksesi në rritje
Suksesi në rritje
Anida Rroshi1.3K visualizações
Sherbimi psikologjik ne shkolleSherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolle
Anida Ago18.5K visualizações
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Zekë Muqkurtaj1K visualizações
Vleresimi i nevojave_te_mesuesveVleresimi i nevojave_te_mesuesve
Vleresimi i nevojave_te_mesuesve
saimirmeti8.3K visualizações
Vleresimi i nevojave_te_mesuesveVleresimi i nevojave_te_mesuesve
Vleresimi i nevojave_te_mesuesve
saimirmeti4.5K visualizações
Arsim fillor-prog-i-kualifikimit-2020Arsim fillor-prog-i-kualifikimit-2020
Arsim fillor-prog-i-kualifikimit-2020
laureta muco156 visualizações
Plani vjetor lëndor byirenakotobelliPlani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelli
irena kotobelli8.4K visualizações
Drejtori si lider pedagogjikDrejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjik
Edlira Ekmekciu1.9K visualizações
Testimi 2015 by irenakotobelliTestimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelli
irena kotobelli2.1K visualizações
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Zekë Muqkurtaj614 visualizações
Mesimi BashkekohorMesimi Bashkekohor
Mesimi Bashkekohor
fakete duraku11.1K visualizações
Te nxenit ne vendin e punesTe nxenit ne vendin e punes
Te nxenit ne vendin e punes
Behram Duriqi64 visualizações
Propozim-ligji për LibratPropozim-ligji për Librat
Propozim-ligji për Librat
Portalb.mk549 visualizações
Rregullore e brendeshme e shkollesRregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkolles
Eimeraj58.2K visualizações
Prezantimi ne Slide Finali.pptxPrezantimi ne Slide Finali.pptx
Prezantimi ne Slide Finali.pptx
DokleatKollari252 visualizações

Mais de Anida Rroshi

Detyra ne komunikim, anida rroshiDetyra ne komunikim, anida rroshi
Detyra ne komunikim, anida rroshiAnida Rroshi
22.9K visualizações20 slides
Detyre kursi metodologjiDetyre kursi metodologji
Detyre kursi metodologjiAnida Rroshi
14.9K visualizações7 slides
Prezantim mendimi kritikPrezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritikAnida Rroshi
14.7K visualizações15 slides
PrezantimiPrezantimi
PrezantimiAnida Rroshi
1.2K visualizações11 slides

Mais de Anida Rroshi(9)

Zhvillimi moral dhe social  adoleshencaZhvillimi moral dhe social  adoleshenca
Zhvillimi moral dhe social adoleshenca
Anida Rroshi5K visualizações
Detyra ne komunikim, anida rroshiDetyra ne komunikim, anida rroshi
Detyra ne komunikim, anida rroshi
Anida Rroshi22.9K visualizações
Detyre kursi metodologjiDetyre kursi metodologji
Detyre kursi metodologji
Anida Rroshi14.9K visualizações
Psikologjia e zhvillimit të fëmijësPsikologjia e zhvillimit të fëmijës
Psikologjia e zhvillimit të fëmijës
Anida Rroshi19.3K visualizações
Prezantim mendimi kritikPrezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritik
Anida Rroshi14.7K visualizações
PrezantimiPrezantimi
Prezantimi
Anida Rroshi1.2K visualizações
Këndvështrimet bihejvioristeKëndvështrimet bihejvioriste
Këndvështrimet bihejvioriste
Anida Rroshi453 visualizações
Teoria e te nxenitTeoria e te nxenit
Teoria e te nxenit
Anida Rroshi15.3K visualizações
Problemet mjedisoreProblemet mjedisore
Problemet mjedisore
Anida Rroshi26K visualizações

Presentation vetvleresimi

 • 2. Ç’ËSHTË VETËVLERËSIMI? Vetëvlerësimi është procesi gjatë të cilit bëhen gjykime për veten ose për të tjerët, në këtë rast në zbatimin e kurrikulës dhe arritjet e arrira nga shkolla. QËLLIMI I VETËVLERËSIMIT  Ndihmon shkollën të përmirësohet  Diagnostikon me saktësi pikat e saj të forta, dobësitë dhe nevojën për ndryshim  Përcakton shkaqe e faktorë determinues  Identifikon prioritetet kryesore të punës së shkollës  Planifikon veprimet e nevojshme për përmirësim
 • 3. PËRSHKRIM I SHKURTËR I SHKOLLËS “Shote Galica” Fushe Kruje • Shkolla ka rreth 1251 nxënës të ndarë në 30 klasa me rreth 45 nxënës në klasë e që zhvillojnë mësimin në dy turne. • 2 Nën/drejtorë që kujdesen përkatësisht për çdo turn dhe janë të profilit natyror. • Stafi mësimor përbëhet nga 45 mësues definitive, të cilët janë të grupmoshave të ndryshme • 16 janë të kualifikuar me kategorinë e parë • 21 janë të kualifikuar me kategorinë e dytë • 9 janë të kualifikuar me kategorinë e tretë • 6 mësues të rinj me kontratë • 1 punonjës të shërbimit psikologjik • 1 sekretare • 4 punonjës të sigurisë • 2 sanitare
 • 4. ASPEKTE TË VETËVLERËSIMIT TË KURRIKULËS • Në çdo rast, çdo vetëvlerësim kërkon përdorimin e instrumentave matës, ndërsa vetë procesi i matjes kërkon përcaktim më parë të standardeve. Atëherë për të kryer vetëvlerësimin mbi zbatimin e kurrikulës dhe arritjeve do ndalemi në 9 nënfushat e kurrikulës.
 • 5. Fusha e kurrikulës ndahet në 9 nënfusha kryesore: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Plani vjetor lëndor Aftësitë dhe temat kroskurrikulare Kurrikula me zgjedhje Teksti Laboratorët, mjetet mësimore Projektet kurrikulare Shërbimi komunitar Ekipi kurrikular i shkollës Baza prodhuese
 • 6. FUSHA 1: Plani vjetor lëndor  Plani vjetor lëndor hartohet në përputhje me dokumentet kurrikulare.  Mësuesi shfrytëzon lirinë me 10% më pak ose më shumë te plani vjetor lëndor, në krahasim me programin lëndor.  Plani vjetor lëndor mbështetet te teksti i përzgjedhur.  Plani vjetor lëndor hartohet dhe zbatohet duke e lehtësuar programin nga tema, koncepte dhe informacione të tejkaluara.
 • 7. FUSHA 2: Aftësitë dhe temat kroskurrikulare  Mësuesi harton dhe zbaton objektiva për zhvillimin e aftësive kroskurrikulare të tilla, si: - aftësia e menaxhimit të informacionit, - e të menduarit kritik, - e të menduarit krijues, - e punës së pavarur individuale dhe në grupe të vogla, - e problemzgjidhjes, - e qëndrimit etiko-social, - aftësia e komunikimit në gjuhën shqipe, e përdorimit të matematikës dhe e përdorimit të TIK-ut.  Aftësitë kroskurrikulare planifikohen vetëm në funksion të objektivave të lëndës ku ndërthuren këto aftësi.  Mësuesi zhvillon temat ndërkurrikulare në lëndën e tij.
 • 8. FUSHA 3: Kurrikula me zgjedhje  Shkolla ofron zgjedhjen sipas interesave të nxënësve, mundësive të saj, nevojave të komunitetit.  Shkolla i siguron çdo nxënësi mundësi për të marrë pjesë në projekte kurrikulare, projekte të nxëni, module dhe praktika profesionale.  Shkolla ka planin e vet të kurrikulës me zgjedhje të detyruar, ku përcaktohen klasat që zhvillojnë lëndë dhe module me zgjedhje.  Shkolla i siguron çdo nxënësi mësimin e një gjuhe të huaj.  Shkolla njofton nxënësit dhe prindërit për kriteret e pjesëmarrjes në lëndë/module të caktuara me zgjedhje të detyruar.  Është ngritur dhe funksionon komisioni për mbarëvajtjen e shërbimit komunitar
 • 9. FUSHA 4: Teksti  Shkolla ndjek të gjitha procedurat e përzgjedhjes tekstit.  Mësuesit/instruktorët janë pjesë e procesit të përzgjedhjes.  Teksti përzgjidhet në përputhje me mundësitë e shkollës.
 • 10. FUSHA 5: Laboratorët, mjetet mësimore  Shkolla është e pajisur në mënyrë të mjaftueshme me laboratorë të shkencave të natyrës dhe TIK-ut.  Mësuesi shfrytëzon mjetet e laboratorit për përvetësimin e lëndës nga të gjithë nxënësit.  Mësuesit dhe nxënësit zbatojnë në laborator rregullat e sigurisë  Mësuesi bashkëpunon me nxënësit për krijimin e mjeteve të reja mësimore.  Laboratorët janë të mirëmbajtur.  Shkolla ka mjediset dhe mjetet e domosdoshme për lëndën e edukimit fizik dhe të sporteve.
 • 11. FUSHA 6: Projektet kurrikulare  Mësuesi zhvillon të paktën 1 orë projekt kurrikular për çdo 18 orë mësimore  Projekti kurrikular prezantohet para klasës ose para një audience më të gjerë.  Mësuesi vlerëson çdo nxënës me notë, duke u bazuar te kriteret e Udhëzuesit për Zhvillimin e Kurrikulës së re të Gjimnazit
 • 12. FUSHA 7: Shërbimi komunitar  Shërbimi komunitar kryhet nga çdo nxënës sipas procedurave të përcaktuara dhe në dobi të komunitetit.  Shkolla ka plotësuar formularët e shërbimit komunitar për çdo nxënës.  Nxënësit pajisen me dëshminë për kryerjen e shërbimit komunitar.
 • 13. FUSHA 8: Ekipi kurrikular i shkollës  Shkolla ka ngritur ekipin kurrikular të kryesuar nga drejtori i shkollës dhe me pjesëmarrjen e nëndrejtorëve, kryetarëve të ekipeve lëndore dhe përfaqësuesit të DAR/ZA-së  Ekipi kurrikular ka përzgjedhur modulet dhe projektet që do t'u ofrohen nxënësve.  Ekipi kurrikular ka caktuar lëndët me zgjedhje të detyruar që do t'u ofrohen nxënësve.  Ekipi kurrikular ka miratuar projektet kurrikulare në të cilat merr pjesë më shumë se një mësues.
 • 14. Anët e forta të shkollës • Njeh dhe aplikon më së miri legjislacionin bazë dhe atë ndihmës arsimor (ligje, rregullore, udhëzime e konventa), njeh e përpiqet të zbatojë politikat e strategjinë kombëtare për arsimin e mesëm: implementimi i MRD (Metodave të reja të disiplinimit). • Aplikon instrumentet për grumbullimin e të dhënave: intervista, anketime, sondazhe, vëzhgime të drejtpërdrejta në orën e mësimit, pyetësorë, kontroll të plan-ditareve; si dhe analizën e informacionit të grumbulluar përmes diskutimit me stafin, këshillin pedagogjik, departamentet, duke shfrytëzuar sidomos bashkëpunimin me qeverinë e nxënësve dhe shërbimin psikologjik të shkollës. • Ka nxitur rritjen e rolit të departamenteve në zhvillimin e kurrikulës, metodave të mësimdhënies, duke nxitur idetë e prurjet e reja si nga mësuesit ashtu edhe nga nxënësit.
 • 15. Anët e forta të shkollës • Ka organizuar vëzhgime, kontrolle, e vlerësime sistematike me qëllime këshilluese e orientuese duke nxitur punën përmes motivimit personal e përgjithsues për të përforcuar kapacitetin organizativ të shkollës. • Ka ditur të respektoje të drejtën e çdo nxënësi për edukim cilësor dhe të barabartë duke respektuar komunitetet (fetare, gjinore, kulturore, racore) e të drejtën e tyre për arsimim. • Ka arritur të bashkëpunoje më strukturat e shëndetit parësor për informimin e adoleshentëve sidomos në lidhje me SST si edhe me strukturat e policisë për përforcimin e sigurisë brënda territorit të shkollës.
 • 16. Aspekte për përmirësim • Integrimi i teknologjisë në mësimdhënie në masë më të gjerë, duke mundësuar përdorimin e saj edhe në të ashtuquajturat orë normale mësimore, jo vetëm në orët e prezantimit të projekteve lëndore e ndërlëndore. • Mungesa e infrastrukturës për futjen e moduleve specifike që zgjojne interesin e të rinjve sot si: kërcimi e muzika etj. • Duhet të nxitet akoma më shumë bashkëpunimi i brendshem mes brezave të mësimdhënësve duke realizuar shkëmbim përvoje mes eksperiencës që mbart brezi i vjetër dhe risive dhe ideve që sjell brezi i ri.
 • 17. Aspekte për përmirësim • Përcaktimi i objektivave më të matshme në planin e drejtimit dhe prioritetet e zhvillimit të shkollës duke u ndalur në përmirësimin e kurrikulës, infrastrukturës, frekuentimin dhe përmirësimin e rezultateve finale në maturën shtetërore. • Përthithja e sa më shumë nxënësve nga komuniteti rom dhe egjiptjan duke mundësuar një numër akoma më të madh në frekuentimin e shkollës nga ana e tyre. • Përfshirje akoma më e gjerë dhe e rëndësishme e të dy pushteteve: Qëndror (Ministria e Arsimit ) dhe vendor (Bashkia Fushë Krujë e komunat përreth) në hartimin, projektimin, sigurimin e fondeve e realizimin e rikonstrukturimit të shkollës, zgjerimit të ambjenteve për të mundësuar kalimin e saj në një turn të vetëm.
 • 18. REKOMANDIME •Të ofrojmë një bazë për rritjen e cilësisë në shkollë për të gjithë nivelet •Të rilidhim sistemin arsimor me trendet e kohës •Reformat e filluara të gjejnë zbatim •Të nxisim rritjen e rolit të departamenteve në zhvillimin e kurrikulës, metodave të mësimdhënies, duke nxitur idetë e prurjet e reja si nga mësuesit ashtu edhe nga nxënësit