O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

портфолио р.стоянова

24.819 visualizações

Publicada em

Портфолио

Publicada em: Educação
 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I like this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

портфолио р.стоянова

 1. 1. ПОРТФОЛИО
 2. 2. на Роза Костова Стоянова главен учител в начален етап на основното образование в 170 СОУ “Васил Левски” гр. Нови Искър
 3. 3. Учителско професионално портфолио - Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като учител – самообразованието, характера на моята дейност, да проследя професионалното си развитие. - В отделните раздели са представени сведения, документи, планиране на по-нататъшната ми дейност. - Портфолиото обхваща моята работа като начален учител, класен ръководител и социалния ми статус на педагог. Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки един нов момент от дейността ми като учител
 4. 4. СЪДЪРЖАНИЕ Част І Раздел 1. Общи сведения Раздел 2. Педагогическа дейност Раздел 3. Методическа дейност Раздел 4. Извънкласна дейност Част ІІ Приложения
 5. 5. ЧАСТ I Раздел 1. Общи сведения Име: Роза Костова Стоянова Длъжност: главен учител в начален етап Родена: 21.01.1965г., гр. София Образовние: висше – магистър Местоживеене: гр. Нови Искър Служебен адрес: гр.Нови Искър ул.”Искърско дефиле”№277 Е-mail: stoqnova_roza@abv.bg gmail: roza.stoyanova21@gmail.com
 6. 6. Трудов стаж. – 30 г., педагогически – 25г. От 1992г до този момент в 170 СОУ ”Васил Левски” От 1987г. до 1992г.- в отпуск по майчинство От 1984г.- до 1987г. – в 170 ЕСПУ ”Васил Левски“ Образование и обучение 1992г.- СУ”Св.Климент Охридски” Факултет начална и предучилищна педагогика специалност -начална училищна педагогика – магистър 1984г. –Институт за детски и начални учители „Н.Крупская” гр.София- специалност начален учител  1982г.- средно образование в 170 ЕСПУ „Васил Левски“ гр.Нови Искър
 7. 7. Езици - майчин език - български език - други езици - руски език четене - ниво на владеене - много добро писане - ниво на владеене - добро разговор - ниво на владеене - добро Социални умения и компетенции Отлични комуникативни умения, способност за работа в екип, коректност, отговорност, организираност. Организационни технически умения и компетенции Организационни умения и компетенции - отлични Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Internet. Умение за работа с интерактивна дъска, електронни учебници
 8. 8. Раздел 2. Педагогическа дейност Личността на началният учител е много важна при формиране личността на детето. За малкия ученик неговият учител е пример за подражание и авторитет. Детето му вярва и той трябва да оправдае това доверие. Началният учител трябва не само да владее учебните предмети, които преподава, но и да умее да предаде знанията си по достъпен начин на децата. Да ги заинтригува, да ги въведе плавно и интересно в научните познания. Да умее с думи разбираеми за малките ученици да обясни сложни научни понятия. Да използва иновации в своята работа, различни методи и похвати.
 9. 9. Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и възпитател. Трябва да умее да разбира вътрешния свят на своите ученици, да стимулира техните интереси. Най-важното нещо за един начален учител е да обича децата. Главен принцип на моята педагогическа дейност е да покажа на детето, че е обичано, разбирано и уважавано независимо от това какви са неговите оценки по учебните пред- мети, дали е палаво или послушно. Учителят трябва да накара с поведението си децата да му вярват, да бъде техен приятел- човекът, който ги води в света на знанието.
 10. 10. - Учителят трябва да е ярка личност с много качества и добродетели. От таланта на учителя, от богаството на неговата личност зависи какви качества ще изгради у детето. Учителят не е длъжен да формира личността на детето, но е длъжен да се опита да го направи добър човек. “Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да разпалим.”- Сократ - Дейността ми на преподавател и главен учител е свързана с осъществяване на организационни връзки взаимоотношения и взаимодействия с: -ученици -родители -учители и възпитатели от училище -управленски и административен персонал -експерти от РИО , МОН
 11. 11. Философия на преподаването. Преподаването в начален етап е важна и отговорна задача за всеки учител. Чрез обучението по всички учебни предмети да формирам у детето комуникативно-речеви умения и знания в различни научни области. Да стимулирам силните страни на всеки ученик. Да накарам всяко дете да се радва и да е доволно от постиженията си. Да разпознавам, уважавам и поощрявам индивидуалните различия на всеки ученик.
 12. 12. Настоящи отговорности През учебната 2014/2015г. съм класен ръководител на II “а” клас. Преподавам по всички учебни предмети от ЗП, ЗИП- бълг.език и математика. В класа се обучават 30 ученика на целодневна форма. Два часа в седмицата провеждам консултации с ученици, желаещи и нуждаещи се от допълнителна работа .
 13. 13. Настоящи отговорности Работя с група от IVклас по български език и литература по Национална програма “С грижа за всеки ученик”- модул “Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им”.
 14. 14. Настоящи отговорности като главен учител Подготовка и оформяне на учебни програми по ЗИП- БЕЛ и Математика в начален курс Подготовка на седмични програми в класове на целодневна форма на обучение График за физкултурни салони Графици за закуска и обяд График за дежурство на възпитатели Участие в комисии Оказване на методическа и организационна помощ на новопостъпили учители, младши учители и възпитатели
 15. 15. Изготвяне на тестове- входно, междинно, изходно ниво в начален курс Обобщаване на резултати от проведени диагностики Подготовка и провеждане на родителска среща с родители на бъдещите първокласници
 16. 16. Раздел 3. Методическа дейност. - Работата на началния учител е динамична, защото той трябва да познава специфичната методика на учебните предмети в начален етап; да борави със специфичните термини и начини на структуриране на уроците, защото по един начин се работи по български език, по друг например в часа по домашен бит и техника. Методите, които използвам са: разказ, беседа, дискусия, наблюдение, диагностика.
 17. 17. Изготвям годишно разпределение в началото на учебната година; Планирам и подготвям учебния процес за всеки час; В процеса на обучение поддържам подходяща за работа атмосфера; Използвам методи и стратегии подходящи за възрастта на учениците; Стимулирам и мотивирам учениците за тяхното личностно развитие. Използвам електронни учебници, интерактивна дъска, презентации, уроци от образователен пакет Envision.
 18. 18. Използвам табла ,технически средства и материали подходящи за възрастта на учениците . Използвам сборници, презентации; тестове за оценяване и отчитане на резултатите; Старая се да изграждам у учениците не само знания и умения, но и приятелски отношения между тях; Вземам участие в курсове и семинари с цел повишаване на квалификацията и поддържане на съвременно и актуално ниво на преподаване.
 19. 19. Бъдещи планове Участие в курс за работа с ученици със СОП Защита на IV ПКС през 2016г. Работа по проект за изграждане на КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО в училищния двор. Приемственост между поколенията и предаване на своя опит на младите начални учители в училището.
 20. 20. Раздел 4. Извънкласна дейност. - Животът на моите ученици е изпълнен с най- разнообразни събития – различни изложби, конкурси, тържества, екскурзии, посещения на театри , празнуване на рождени дни. Когато са заедно, децата се веселят и са щастливи. Между тях се създават добри приятелски отношения. Посрещане на Баба Марта-2014г. Великденска работилница- 2014г. Празник на буквите.
 21. 21. Участие в Европейски проект УСПЕХ през 2012г.- „Театрално студио” през 2012/13г.- „Родна реч-театър и стих” през 2013/14г.- „Приказни герои и игри”, „Приказките оживяват” през 2014/2015г.- “Игри, песни и смях”
 22. 22. „Театрално студио- 2012г“
 23. 23. „Родна реч-театър и стих“
 24. 24. „Приказките оживяват“
 25. 25. „Приказни герои и игри“
 26. 26. „Игри, песни и смях“
 27. 27. Квалификационна дейност: Участия в обучения, семинари, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво. 2005г. Удостоверение ТУ София-Методика на обучението по БДП 2006г. Удостоверение НПЦ и Майкрософт България – Базови и специфични компютърни умения на учители 2008г. СУ „Св.Кл.Охридски”-Факултет по математика и информатика- Работа с компютри и ИТ за I- IV кл. 2011г. Нимеро ООД-Сертификат за работа с образователен софтуер „Envision”
 28. 28. 2013г. МОН по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”- Удостоверение за обучение на педагог. специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност- главен учител 2014г.- защита на V ПКС в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ “Св.Кл.Охридски” гр.София 2014г.- Сертификат за работа с електронни учебници изд.Просвета
 29. 29. Приложения- дипломи, удостоверения, сертификати
 30. 30. Снимки с ученици от моите випуски I”А”кл.- 1984г
 31. 31. 1994г.-м.март “Вече сме грамотни”
 32. 32. 2006г.-ученици от класа в кабинета на Министъра на образованието-Даниел Вълчев
 33. 33. Разговор с г-н Вълчев и г-жа Кастрева
 34. 34. м.май 2013г.-на екскурзия
 35. 35. м.април 2014г.- I”А” кл. екскурзия гр.Тетевен
 36. 36. май 2014г.- последни учебни дни в първи клас
 37. 37. Моят II “А” кл.- 15.IX.2014г.
 38. 38. Коледуване
 39. 39. Цветя в памет на Апостола 19.02.2015г.
 40. 40. Благодаря за вниманието!!!

×