Presentation clss tagalog version

Melvin Angeles
Melvin AngelesGusto Ko Ng Pumasok! Pumasok Dyan Sa Puso Mo :">
THE GOD WHO IS MORE THAN ENOUGH
Provincial Formation Coordinating Center VI
Diocese of Tarlac
Catholic Life
in the
Spirit Seminar
Panimula o Introduction
I. Layunin: Upang ipahayag sa tao ang ibig
sabihin ng BUHAY SA ESPIRITU SANTO
II. Ano ang kahulugan ng CHARISMATIC?
CHARISMA – gift o kaloob (greek word)
CHARISMATIC – gifted o PINAGKALOOBAN
AMA – ang nagkaloob
ESPITIRU SANTO – kaloob
TAO – pinagkalooban ng binyagan ng ating
pari sa simbahang Katoliko.
III. Saan nagsimula ang CHARISMATIC?
a.) Virgin Mary – Lucas 1:35; Mt. 1:18
b.) Hesu-Kristo – Mateo 5:16
c.) Mga Apostoles – sa araw ng
Pentecostes – Gawa 2:4
d.) Mga Estudyante sa Notre dam
University sa US (1965)
e.) Mga Madre sa Asumption Convent
Philippines (1967)
IV. Anu-ano ang mg tinatalakay sa CLSS?
a) Pag-ibig ng Diyos Juan 3:16
b) Kaligtasan Gawa 4:12
c) Bagong Buhay Juan 10:10
d) Pag-unlad Heb 10:21-25
e) Pag-iibang Anyo
f) Pagtanggap sa Kaloob ng
Espiritu Santo 1 Cor 12:1-17
g) Bautismo sa Espiritu Santo
V. Apat na Katotohanang dapat malaman
A. Tayo’y mahal ng Diyos Juan 3:16
B. Tayo’y makasalanan Roma 3:9-10
C. Paniwalaan natin si Kristo ay
Anak ng Diyos
D. Tanggapin si Kristo Hesus bilang Diyos at
Tagapagligtas Juan 1:12 ; Rev 3:20
VI. Mga Bagay na Mapupuna
A. Pagtaas ng kamay 1 Tim 2:28
B. Nakapikit ang mga mata Mt 6:6
C. Pagpupuri Efeso 1:11-12; Heb 13:15
D. Paglalahad ng Patotoo 1Cor 1:7
E. Ikapu Mt. 3:7 ; Lk 6:38
VI. Ano ang aasahan pagkatapos ng CLSS?
A. Magbabago ang uri ng panalangin at
pamumuhay
B. Magkakaroon ng pagnanasa sa Salita ng
Diyos
C. Magiging saksi sa Kadakilaan
D. Pagtanggap sa mga Kaloob ng Espiritu Santo
E. Pagsama sa Kristiyanong Komunidad
F. Mararanasan ang Bunga ng Espiritu Santo
PAG-IBIG NG DIYOS o GOD’S LOVE
I. Layunin:
Upang ipahayag sa tao at maramdaman
ang pag-ibig ng Diyos
II. Anong uri ng pag-ibig ng Diyos sa atin?
Para natin maunawa, paghambingin natin
ang MAKA-TAONG pag-ibig at MAKA-DIYOS na
pag-ibig:
MAKA-TAONG PAG-IBIG – pag-ibig ng tao
 Naghihintay ng kapalit
 May Kondisyon
 Panandalian ang hangganan
MAKA-DIYOS na PAG-IBIG – pag-ibig ng Diyos
 Hindi naghihintay ng kapalit
 Pirmihan, ‘di nagbabago
 Walang hangganan, di’ mapaparam
At para sa higit na ikauunawa hinggil sa
maka-DIYOS na pag-ibig, ito’y uuriin natin
sa tatlo:
1.) ERROS – makalamang pagnanasa
2.) PHILEO – pag-ibig sa pamilya at
minsa’y naghihintay ng kapalit
3.) AGAPE – maka-Diyos na pag-ibig
Jeremias 31:3 ; 1Cor 13:4-7
III. Paano tayo inibig ng Diyos?
a.) Nilalang tayo ayon sa kanyang wangis
at anyo.
b.) Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng
buhay.
IV. Bakit hindi natin maranasan ang pag-ibig
ngDiyos?
DAHIL SA PAGKAKAHIWALAY NG TAO SA
DIYOS,DAHILAN SA KASALANAN NI EVA
AT NI ADAN.
At dito ang pagbagsak ng tao ay dahil sa
kanyang pagiging:
1. SELF-CENTERED –laging sarili ang
tinataas.
2. SELFISH – makasarili
3. PROUD – mayabang
• Dahil sa ginawang ito ng tao, ito’ynagdulot ng”
1. KAMATAYANG ESPIRITUWAL
- hindi mamamatay ang kaluluwa. Ang
ibig sabihin ay nagkaroon ng pagkamatay ang
tao sa Diyos at nawala ang karapatang maging
tagapagmana ng kaharian ng Diyos.
2. NASIRA ANG PLANO NG DIYOS
- Pinalayas ng Diyos ang tao sa paraiso at
hindi na nalasap ang dating buhay sa piling ng
Diyos.
V. Pero patuloy pa rin ipinakita ng Diyos ang
kanyang pag-ibig….
Sa kabila ng pagsuway ng tao sa Diyos, patuloy
pa rin ang pagmamahal ng Diyos.
 Bago pina-alis ng Diyos si Eva at Adan, binigyan
muna sila ng damit.
 Sa kabila ng patuloy na paghihimagsik ng
taosaDiyos, hindi pinatay ang lahat ng tao. NOAH
 At hindi lang dito natapos ang pag-ibig ng Diyos.
Patuloy siyang nananawagan sa pamamagitan ng
mga propeta upang paalalahanan tayo.
- Jeremias 3:22 “manunumbalik kayo
sabi ni Yahweh, kayo’y pinatatawad ko
na sa inyong kataksilan”
- Ibinigay niya si Hesus ang Cristo,
ang kanyang bugtong na Anak upang
tayo ay iligtas. Gawa 4:16
- Ibinigay niya ang Espiritu Santo na
magiging patnubay natin. Juan 14:26 ;
Gawa 1:4;1:8
KALIGTASAN O SALVATION
I. Layunin: Upang ipahayag ang plano ng Diyos
para sa kaligtasan ng tao.
Efeso 2:1-9
II. Ang pag-bagsak ng tao. Genesis 3:1-24
Epekto:
 Dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ng
sangkatauhan ay napasa-ilalim sa parusa at
sumpa. Roma 5:12; Roma 3:23
a. ang kanyang pagsuway (Genesis 2:16-17)
ay nagdulot ng KAMATAYAN (Roma6:23)
Espirituwal na kamatayan – pagkahiwalay sa
Diyos.
b. ang kalagayan ng tao (Efeso 2:1-3)
1. Dead in his transgression and sin.
2. He has a sinful nature
3. Subject for God’s wrath
III. Ang plano ng Diyos para sa kaligtasan
1. Ito ay naka-saling (grounded) sa kanyang
pag-ibig.
- binayaran ng Diyos angating kasalanan sa
pamamagitan ng kanyang bugtong na Anak
na si Hesus. Efeso 2:4
2. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo
Hesus.
- tinapos Niya sa Krus at ito ay ganap
IV. Angkaloob ng Diyos para sa Kaligtasan
1. Ang kaligtasan ay buhat sa Kanyang
habag.
- habag ay regalo (charis –FREELY given)
- ibinigay Niya kahit hindi tayokarapat-
dapat bigyan
2. Ang Kaligtasan ay hindi mula sa sariling
pagpupunyagi o pagsisikap, abilidad,
sarling kagustuhan at hindi sa mabuting
gawa.
3. Sa pamamagitan ng pananampalataya
BAGONG BUHAY O NEW LIFE
I. Layunin: Upang ipahayag at iapakita kung ano
ang bagong buhay.
Juan 10:10
II. Bakit may Bagong Buhay?
Dahil may LUMANG BUHAY
• LUMANG BUHAY
–Makasarili
–Maramot
–Mapagmalaki
–Naka tuon lamang sa sarili
Ngunit sa ating pagbabagong- buhay, ang
pag-uugaling iyon ay nababagoat iyon ay
napapalitan sa pamamagitan ng ating
PAGKILALA KAY KRISTO, tayongayon ay bago
na at ngayon ay MAKA-DIYOS
• Maka-DIYOS
–Mapagkumbaba
–Mapag-bigay
–Ang gawain ay nakatuon kay Kristo.
III. Ano ang BAGONG BUHAY?
Ito ay pagtalikod sa pamumuhay na
salungat sa kalooban ng Diyos. Ito rin ay ang
pamumuhay sa Espiritu Santo.
Sa pagbabagong buhay, mararanasan mo
angEspiritu na namumuhay atkumikilos sa
atin.
KAYA MO BANG MAGBAGONG BUHAY???
Hindi natin kaya sa
sarili nating kakayanan!
V. Paano magkakaroon ng Bagong Buhay?
- sa pamamagitan ng paghingi at pananalangin
na ipagkaloob ang lakas o kapangyarihan ng
BanalnaEspiritu.
- Sa pagtanggap ng Bautismo sa Banal na
Espiritu.
Sapagkat tinanggap natin ang Bautismo sa
Espiritu Santo, nasa atin na ngayon ang
kapangyarihan na magpalayas ng anumang
nilalang na laban sa ating Panginoong
Hesu-Kristo.(Marcos 16:17-18).At dahil sa
kapangyarihang iyon nagagapi natin ang
kaaway.
VI. Ano ang mangyayari o mararanasan mo pag
ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo?
MAGSISIMULA NA MARANASAN MO ANG
MGA ITO:
a. Makikilala mong lubusan ang Diyos sa
pamamagitan ng KARANASAN.
b. makakapanalangin tayo sa ibang
paraan
c. Ang SALITA at mga SAKRAMENTO ay
magiging buhay sa iyo.
d. Makikita ang bunga ng Espiritu Santo sa
buhay mo.
- Pag-ibig - Kabutihan
- Kagalakan - Katapatan
- Kapayapaan - Kahinahunan
- Katiyagaan - Pagpipigil sa sarili
- Kabaitan
e. Tatanggapin natin ang Kaloob ng Espiritu
Santo
POWER TO KNOW
- Gift of Knowledge
- Gift of Wisdom
- Gift of Discerment
POWER TO SAY
- Gift of Speaking in Tongues
- Gift of Prophecy
- Gift of Interpretation
POWER TO DO
- Gift of Faith
- Gift of Healing
- Gift of Miracle
Ang mabautismuhan sa Espiritu Santo ay hindi
katapusan, bagkus ito’y pagsisimula pa lamang
ng isang bagong buhay sa Espiritu Santo.
Sa ganitong pamumuhay kailangan pa rin na
pumasok sa isang propeso ng ganap na pagkilala
sa pagpapasakop at pagpapahintulot na ang
Espiritu ng Diyosay mamunga at mag-kontrol sa
kanyang pang-araw araw na pamumuhay.
Kapag tayo’y nabautismuhan, tayo ay nasa
bagong relasyon sa Diyos, ngunit kailangan
nating lumago at umunlad sa ganoong uri ng
pakikipagrelasyon sa Panginoon.
PAG-LAGO o GROWTH
I. Layunin:
Upang maging katulad si Hesu-Kristo sa ISIP, sa
SALITA, sa GAWA. Ang mamatay sa sarili, upang
mabuhayat mamuhay naman si Kristo Hesus. Sa
iyong sarili.
Juan 15:5 “ Ako ang puno ng ubas, kayo ang
mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa
kanya, ang siyang namumunga nang sagana;
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y
hiwalay sa akin.”
• Paglagong Espirituwal – ito’y patungkol sa
pasulong sa pag-unlad.
– Pag-lago at pag-unlad sa RELASYON SA DIYOS
• Ang palagiang PANANALANGIN.
• Ang pababasa at pag-ninilay ng Salita ng Diyos.
• Ang pakikinig ng Salita ng Diyos.
Pag-lago at pag-unlad sa RELASYON SA KAPWA
• Dumalo sa mga Pagtitipon
• Ang paglingkuran ang Diyos.
PAG-IIBA NG ANYO o TRANSFORMATION
Ito’y patungkol sa epekto ng pag-unlad. Maging
alinman sa dalawa: POSITBO o NEGATIBO
- ang maging katulad ni Kristo
- mga natututo sa pamamagitan ng
karanasan.
- pangunahing hangarin
- pangunahing desisyon
Daan tungo sa Kabanalan
- ang sinumang lumalapit sa Diyos sa
pamamagitan ni Hesus ay hindi malaya sa mga
problema o pag-subok.
- Ang lahat ay patuloy pa ring makakaranas ng
mga ito hanggang sa tayo ay mamatay.
- Ang Diyos ay nagtuturo kung paano natin ito
haharapin at pagtatagumpayan sa tulong ng Espiritu
Santo.
- Ituring mo na ang mga problema ay daan
lamang tungo sa kabanalan.
- Alisin mo ang lahat ng mga maling kaisipan,
paniniwala, pananawat konsepto.
Paano tayo makiki-isa sa Espiritu Santo?
Romans 12:2 “ HUWAGKAYONG UMAYON SA
TAKBO NG MUNDONG ITO. MAG-IBA NA KAYO
AT MAGBAGO NG ISIP UPANG MABATID NINYO
ANG KALOOBAN NG DIYOS--- KUNG ANO ANG
MABUTI, NAKALULUGOD SA KANYA, AT
TALAGANG GANAP.
1 de 35

Recomendados

Cfc clp talk 8Cfc clp talk 8
Cfc clp talk 8Rodel Sinamban
6.4K visualizações25 slides
Cfc clp talk 10Cfc clp talk 10
Cfc clp talk 10Rodel Sinamban
11.1K visualizações26 slides
Mission of the ChurchMission of the Church
Mission of the ChurchIndayManasseh
948 visualizações13 slides
Pre Confirmation SeminarPre Confirmation Seminar
Pre Confirmation SeminarJoemer Aragon
33.3K visualizações120 slides
Cfc clp talk 4 koCfc clp talk 4 ko
Cfc clp talk 4 koRodel Sinamban
968 visualizações39 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Are You Committed or Merely Involved?Are You Committed or Merely Involved?
Are You Committed or Merely Involved?Don McClain
9.3K visualizações27 slides
Cfc clp talk 12Cfc clp talk 12
Cfc clp talk 12Rodel Sinamban
4.5K visualizações19 slides
The Christian faithThe Christian faith
The Christian faithDe La Salle University
5.7K visualizações14 slides
The Grace of God!The Grace of God!
The Grace of God!3 Nails + 1 Cross = forgiven
4.5K visualizações27 slides

Mais procurados(20)

Are You Committed or Merely Involved?Are You Committed or Merely Involved?
Are You Committed or Merely Involved?
Don McClain9.3K visualizações
Katekesis sa Sakramento ng pakikipagkasundoKatekesis sa Sakramento ng pakikipagkasundo
Katekesis sa Sakramento ng pakikipagkasundo
Joemer Aragon2.1K visualizações
Cfc clp talk 12Cfc clp talk 12
Cfc clp talk 12
Rodel Sinamban4.5K visualizações
The Christian faithThe Christian faith
The Christian faith
De La Salle University5.7K visualizações
Gifts and Fruits of the Holy SpiritGifts and Fruits of the Holy Spirit
Gifts and Fruits of the Holy Spirit
Dr. Poornima DSouza12.1K visualizações
The Grace of God!The Grace of God!
The Grace of God!
3 Nails + 1 Cross = forgiven4.5K visualizações
Ecclesiology Part 1 - The Study of the Church Ecclesiology Part 1 - The Study of the Church
Ecclesiology Part 1 - The Study of the Church
Robert Tan4.7K visualizações
Mga Handog at Bunga ng Espiritu SantoMga Handog at Bunga ng Espiritu Santo
Mga Handog at Bunga ng Espiritu Santo
Sheryl Coronel12.5K visualizações
The Pure in Heart!The Pure in Heart!
The Pure in Heart!
3 Nails + 1 Cross = forgiven2K visualizações
06 growing in christ06 growing in christ
06 growing in christ
chucho1943940 visualizações
Pembentukan Disiplin Rohani (PDR)Pembentukan Disiplin Rohani (PDR)
Pembentukan Disiplin Rohani (PDR)
SABDA1.3K visualizações
Buanglah Kepahitan HatimuBuanglah Kepahitan Hatimu
Buanglah Kepahitan Hatimu
Hendra Kasenda3.9K visualizações
CLP Training Talk 1- Evangelism & Spiritual WarfareCLP Training Talk 1- Evangelism & Spiritual Warfare
CLP Training Talk 1- Evangelism & Spiritual Warfare
Christine Cayona17.5K visualizações
sakramento ng binyag.pptxsakramento ng binyag.pptx
sakramento ng binyag.pptx
JosephDuyanBagongKab2.5K visualizações
Cfc clp talk 10 growing in the spirit 2015Cfc clp talk 10 growing in the spirit 2015
Cfc clp talk 10 growing in the spirit 2015
Rodel Sinamban1.4K visualizações
kumpil-SEMINAR-PARENT2012.pptkumpil-SEMINAR-PARENT2012.ppt
kumpil-SEMINAR-PARENT2012.ppt
shirleybaloro488 visualizações
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016
Rodel Sinamban3.1K visualizações
Spiritual GrowthSpiritual Growth
Spiritual Growth
Supriti Rozario3K visualizações
Lesson #8 church mystical body of christLesson #8 church mystical body of christ
Lesson #8 church mystical body of christ
EmanuelEstrada6.1K visualizações
Bergaul dengan firman AllahBergaul dengan firman Allah
Bergaul dengan firman Allah
Ricky Desersi3.9K visualizações

Destaque

Mamuhay na maka DiyosMamuhay na maka Diyos
Mamuhay na maka DiyosACTS238 Believer
2.8K visualizações16 slides
FilipinoFilipino
FilipinoJosephine Diolas
16.5K visualizações33 slides
FILIPINO MAJOR - Isang PagsasanayFILIPINO MAJOR - Isang Pagsasanay
FILIPINO MAJOR - Isang PagsasanayAna Gonzalgo
14K visualizações39 slides
The Fruits And Gifts Of The Holy SpiritThe Fruits And Gifts Of The Holy Spirit
The Fruits And Gifts Of The Holy Spiritbeng
42K visualizações30 slides
Slideshare pptSlideshare ppt
Slideshare pptMandy Suzanne
2.4M visualizações3 slides

Destaque(6)

Mamuhay na maka DiyosMamuhay na maka Diyos
Mamuhay na maka Diyos
ACTS238 Believer2.8K visualizações
FilipinoFilipino
Filipino
Josephine Diolas16.5K visualizações
FILIPINO MAJOR - Isang PagsasanayFILIPINO MAJOR - Isang Pagsasanay
FILIPINO MAJOR - Isang Pagsasanay
Ana Gonzalgo14K visualizações
Do s2015 08Do s2015 08
Do s2015 08
Cordova Public College and University of Cebu-LapuLapu-Mandaue9.9K visualizações
The Fruits And Gifts Of The Holy SpiritThe Fruits And Gifts Of The Holy Spirit
The Fruits And Gifts Of The Holy Spirit
beng42K visualizações
Slideshare pptSlideshare ppt
Slideshare ppt
Mandy Suzanne2.4M visualizações

Similar a Presentation clss tagalog version

PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULEJoemer Aragon
13K visualizações37 slides
Cfc clp orientationCfc clp orientation
Cfc clp orientationRodel Sinamban
3.3K visualizações23 slides
Cfc clp talk 3Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3Rodel Sinamban
571 visualizações32 slides
Cfc clp talk 3Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3Rodel Sinamban
7.3K visualizações32 slides

Similar a Presentation clss tagalog version (20)

PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
Joemer Aragon13K visualizações
Cfc clp orientationCfc clp orientation
Cfc clp orientation
Rodel Sinamban3.3K visualizações
Cfc clp talk 3Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3
Rodel Sinamban571 visualizações
Cfc clp talk 3Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3
Rodel Sinamban7.3K visualizações
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016
Rodel Sinamban2K visualizações
Cfc clp oryentasyonCfc clp oryentasyon
Cfc clp oryentasyon
Rodel Sinamban727 visualizações
The Challenge of Following ChristThe Challenge of Following Christ
The Challenge of Following Christ
Ric Eguia2K visualizações
Clp sesyon 10Clp sesyon 10
Clp sesyon 10
Noel Villaluz137 visualizações
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASALKATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
Joemer Aragon37.8K visualizações
Jesus Christ the Baptizer with the Holy SpiritJesus Christ the Baptizer with the Holy Spirit
Jesus Christ the Baptizer with the Holy Spirit
marikina4square495 visualizações
Four Spiritual Laws  TagalogFour Spiritual Laws  Tagalog
Four Spiritual Laws Tagalog
angelsonline9.8K visualizações
Clp talk 10 april 23, 2017 san carlos, mexico, pamp.Clp talk 10 april 23, 2017 san carlos, mexico, pamp.
Clp talk 10 april 23, 2017 san carlos, mexico, pamp.
Rodel Sinamban322 visualizações
Clp talk 10 april 23, 2017 san carlos, mexico, pamp.Clp talk 10 april 23, 2017 san carlos, mexico, pamp.
Clp talk 10 april 23, 2017 san carlos, mexico, pamp.
Rodel Sinamban364 visualizações
Espiritu Santo.pptxEspiritu Santo.pptx
Espiritu Santo.pptx
shirleybaloro76 visualizações
2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit
2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit
Rodel Sinamban390 visualizações
Ang kristiyanong mithiin presentationAng kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
Rodel Sinamban2.9K visualizações
Lesson 3 Naroroon pa Rin!Lesson 3 Naroroon pa Rin!
Lesson 3 Naroroon pa Rin!
Truth379 visualizações

Presentation clss tagalog version

 • 1. THE GOD WHO IS MORE THAN ENOUGH Provincial Formation Coordinating Center VI Diocese of Tarlac
 • 3. Panimula o Introduction I. Layunin: Upang ipahayag sa tao ang ibig sabihin ng BUHAY SA ESPIRITU SANTO II. Ano ang kahulugan ng CHARISMATIC? CHARISMA – gift o kaloob (greek word) CHARISMATIC – gifted o PINAGKALOOBAN AMA – ang nagkaloob ESPITIRU SANTO – kaloob TAO – pinagkalooban ng binyagan ng ating pari sa simbahang Katoliko.
 • 4. III. Saan nagsimula ang CHARISMATIC? a.) Virgin Mary – Lucas 1:35; Mt. 1:18 b.) Hesu-Kristo – Mateo 5:16 c.) Mga Apostoles – sa araw ng Pentecostes – Gawa 2:4 d.) Mga Estudyante sa Notre dam University sa US (1965) e.) Mga Madre sa Asumption Convent Philippines (1967)
 • 5. IV. Anu-ano ang mg tinatalakay sa CLSS? a) Pag-ibig ng Diyos Juan 3:16 b) Kaligtasan Gawa 4:12 c) Bagong Buhay Juan 10:10 d) Pag-unlad Heb 10:21-25 e) Pag-iibang Anyo f) Pagtanggap sa Kaloob ng Espiritu Santo 1 Cor 12:1-17 g) Bautismo sa Espiritu Santo
 • 6. V. Apat na Katotohanang dapat malaman A. Tayo’y mahal ng Diyos Juan 3:16 B. Tayo’y makasalanan Roma 3:9-10 C. Paniwalaan natin si Kristo ay Anak ng Diyos D. Tanggapin si Kristo Hesus bilang Diyos at Tagapagligtas Juan 1:12 ; Rev 3:20
 • 7. VI. Mga Bagay na Mapupuna A. Pagtaas ng kamay 1 Tim 2:28 B. Nakapikit ang mga mata Mt 6:6 C. Pagpupuri Efeso 1:11-12; Heb 13:15 D. Paglalahad ng Patotoo 1Cor 1:7 E. Ikapu Mt. 3:7 ; Lk 6:38
 • 8. VI. Ano ang aasahan pagkatapos ng CLSS? A. Magbabago ang uri ng panalangin at pamumuhay B. Magkakaroon ng pagnanasa sa Salita ng Diyos C. Magiging saksi sa Kadakilaan D. Pagtanggap sa mga Kaloob ng Espiritu Santo E. Pagsama sa Kristiyanong Komunidad F. Mararanasan ang Bunga ng Espiritu Santo
 • 9. PAG-IBIG NG DIYOS o GOD’S LOVE I. Layunin: Upang ipahayag sa tao at maramdaman ang pag-ibig ng Diyos II. Anong uri ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Para natin maunawa, paghambingin natin ang MAKA-TAONG pag-ibig at MAKA-DIYOS na pag-ibig:
 • 10. MAKA-TAONG PAG-IBIG – pag-ibig ng tao  Naghihintay ng kapalit  May Kondisyon  Panandalian ang hangganan MAKA-DIYOS na PAG-IBIG – pag-ibig ng Diyos  Hindi naghihintay ng kapalit  Pirmihan, ‘di nagbabago  Walang hangganan, di’ mapaparam
 • 11. At para sa higit na ikauunawa hinggil sa maka-DIYOS na pag-ibig, ito’y uuriin natin sa tatlo: 1.) ERROS – makalamang pagnanasa 2.) PHILEO – pag-ibig sa pamilya at minsa’y naghihintay ng kapalit 3.) AGAPE – maka-Diyos na pag-ibig Jeremias 31:3 ; 1Cor 13:4-7
 • 12. III. Paano tayo inibig ng Diyos? a.) Nilalang tayo ayon sa kanyang wangis at anyo. b.) Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. IV. Bakit hindi natin maranasan ang pag-ibig ngDiyos? DAHIL SA PAGKAKAHIWALAY NG TAO SA DIYOS,DAHILAN SA KASALANAN NI EVA AT NI ADAN.
 • 13. At dito ang pagbagsak ng tao ay dahil sa kanyang pagiging: 1. SELF-CENTERED –laging sarili ang tinataas. 2. SELFISH – makasarili 3. PROUD – mayabang
 • 14. • Dahil sa ginawang ito ng tao, ito’ynagdulot ng” 1. KAMATAYANG ESPIRITUWAL - hindi mamamatay ang kaluluwa. Ang ibig sabihin ay nagkaroon ng pagkamatay ang tao sa Diyos at nawala ang karapatang maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. 2. NASIRA ANG PLANO NG DIYOS - Pinalayas ng Diyos ang tao sa paraiso at hindi na nalasap ang dating buhay sa piling ng Diyos.
 • 15. V. Pero patuloy pa rin ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig…. Sa kabila ng pagsuway ng tao sa Diyos, patuloy pa rin ang pagmamahal ng Diyos.  Bago pina-alis ng Diyos si Eva at Adan, binigyan muna sila ng damit.  Sa kabila ng patuloy na paghihimagsik ng taosaDiyos, hindi pinatay ang lahat ng tao. NOAH  At hindi lang dito natapos ang pag-ibig ng Diyos. Patuloy siyang nananawagan sa pamamagitan ng mga propeta upang paalalahanan tayo.
 • 16. - Jeremias 3:22 “manunumbalik kayo sabi ni Yahweh, kayo’y pinatatawad ko na sa inyong kataksilan” - Ibinigay niya si Hesus ang Cristo, ang kanyang bugtong na Anak upang tayo ay iligtas. Gawa 4:16 - Ibinigay niya ang Espiritu Santo na magiging patnubay natin. Juan 14:26 ; Gawa 1:4;1:8
 • 17. KALIGTASAN O SALVATION I. Layunin: Upang ipahayag ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Efeso 2:1-9 II. Ang pag-bagsak ng tao. Genesis 3:1-24 Epekto:  Dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ng sangkatauhan ay napasa-ilalim sa parusa at sumpa. Roma 5:12; Roma 3:23
 • 18. a. ang kanyang pagsuway (Genesis 2:16-17) ay nagdulot ng KAMATAYAN (Roma6:23) Espirituwal na kamatayan – pagkahiwalay sa Diyos. b. ang kalagayan ng tao (Efeso 2:1-3) 1. Dead in his transgression and sin. 2. He has a sinful nature 3. Subject for God’s wrath
 • 19. III. Ang plano ng Diyos para sa kaligtasan 1. Ito ay naka-saling (grounded) sa kanyang pag-ibig. - binayaran ng Diyos angating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na Anak na si Hesus. Efeso 2:4 2. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Hesus. - tinapos Niya sa Krus at ito ay ganap
 • 20. IV. Angkaloob ng Diyos para sa Kaligtasan 1. Ang kaligtasan ay buhat sa Kanyang habag. - habag ay regalo (charis –FREELY given) - ibinigay Niya kahit hindi tayokarapat- dapat bigyan 2. Ang Kaligtasan ay hindi mula sa sariling pagpupunyagi o pagsisikap, abilidad, sarling kagustuhan at hindi sa mabuting gawa. 3. Sa pamamagitan ng pananampalataya
 • 21. BAGONG BUHAY O NEW LIFE I. Layunin: Upang ipahayag at iapakita kung ano ang bagong buhay. Juan 10:10 II. Bakit may Bagong Buhay? Dahil may LUMANG BUHAY
 • 22. • LUMANG BUHAY –Makasarili –Maramot –Mapagmalaki –Naka tuon lamang sa sarili Ngunit sa ating pagbabagong- buhay, ang pag-uugaling iyon ay nababagoat iyon ay napapalitan sa pamamagitan ng ating PAGKILALA KAY KRISTO, tayongayon ay bago na at ngayon ay MAKA-DIYOS
 • 23. • Maka-DIYOS –Mapagkumbaba –Mapag-bigay –Ang gawain ay nakatuon kay Kristo. III. Ano ang BAGONG BUHAY? Ito ay pagtalikod sa pamumuhay na salungat sa kalooban ng Diyos. Ito rin ay ang pamumuhay sa Espiritu Santo. Sa pagbabagong buhay, mararanasan mo angEspiritu na namumuhay atkumikilos sa atin.
 • 24. KAYA MO BANG MAGBAGONG BUHAY??? Hindi natin kaya sa sarili nating kakayanan! V. Paano magkakaroon ng Bagong Buhay? - sa pamamagitan ng paghingi at pananalangin na ipagkaloob ang lakas o kapangyarihan ng BanalnaEspiritu. - Sa pagtanggap ng Bautismo sa Banal na Espiritu.
 • 25. Sapagkat tinanggap natin ang Bautismo sa Espiritu Santo, nasa atin na ngayon ang kapangyarihan na magpalayas ng anumang nilalang na laban sa ating Panginoong Hesu-Kristo.(Marcos 16:17-18).At dahil sa kapangyarihang iyon nagagapi natin ang kaaway.
 • 26. VI. Ano ang mangyayari o mararanasan mo pag ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo? MAGSISIMULA NA MARANASAN MO ANG MGA ITO: a. Makikilala mong lubusan ang Diyos sa pamamagitan ng KARANASAN. b. makakapanalangin tayo sa ibang paraan c. Ang SALITA at mga SAKRAMENTO ay magiging buhay sa iyo.
 • 27. d. Makikita ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. - Pag-ibig - Kabutihan - Kagalakan - Katapatan - Kapayapaan - Kahinahunan - Katiyagaan - Pagpipigil sa sarili - Kabaitan
 • 28. e. Tatanggapin natin ang Kaloob ng Espiritu Santo POWER TO KNOW - Gift of Knowledge - Gift of Wisdom - Gift of Discerment POWER TO SAY - Gift of Speaking in Tongues - Gift of Prophecy - Gift of Interpretation
 • 29. POWER TO DO - Gift of Faith - Gift of Healing - Gift of Miracle Ang mabautismuhan sa Espiritu Santo ay hindi katapusan, bagkus ito’y pagsisimula pa lamang ng isang bagong buhay sa Espiritu Santo. Sa ganitong pamumuhay kailangan pa rin na pumasok sa isang propeso ng ganap na pagkilala sa pagpapasakop at pagpapahintulot na ang Espiritu ng Diyosay mamunga at mag-kontrol sa kanyang pang-araw araw na pamumuhay.
 • 30. Kapag tayo’y nabautismuhan, tayo ay nasa bagong relasyon sa Diyos, ngunit kailangan nating lumago at umunlad sa ganoong uri ng pakikipagrelasyon sa Panginoon.
 • 31. PAG-LAGO o GROWTH I. Layunin: Upang maging katulad si Hesu-Kristo sa ISIP, sa SALITA, sa GAWA. Ang mamatay sa sarili, upang mabuhayat mamuhay naman si Kristo Hesus. Sa iyong sarili. Juan 15:5 “ Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga nang sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin.”
 • 32. • Paglagong Espirituwal – ito’y patungkol sa pasulong sa pag-unlad. – Pag-lago at pag-unlad sa RELASYON SA DIYOS • Ang palagiang PANANALANGIN. • Ang pababasa at pag-ninilay ng Salita ng Diyos. • Ang pakikinig ng Salita ng Diyos. Pag-lago at pag-unlad sa RELASYON SA KAPWA • Dumalo sa mga Pagtitipon • Ang paglingkuran ang Diyos.
 • 33. PAG-IIBA NG ANYO o TRANSFORMATION Ito’y patungkol sa epekto ng pag-unlad. Maging alinman sa dalawa: POSITBO o NEGATIBO - ang maging katulad ni Kristo - mga natututo sa pamamagitan ng karanasan. - pangunahing hangarin - pangunahing desisyon
 • 34. Daan tungo sa Kabanalan - ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus ay hindi malaya sa mga problema o pag-subok. - Ang lahat ay patuloy pa ring makakaranas ng mga ito hanggang sa tayo ay mamatay. - Ang Diyos ay nagtuturo kung paano natin ito haharapin at pagtatagumpayan sa tulong ng Espiritu Santo. - Ituring mo na ang mga problema ay daan lamang tungo sa kabanalan. - Alisin mo ang lahat ng mga maling kaisipan, paniniwala, pananawat konsepto.
 • 35. Paano tayo makiki-isa sa Espiritu Santo? Romans 12:2 “ HUWAGKAYONG UMAYON SA TAKBO NG MUNDONG ITO. MAG-IBA NA KAYO AT MAGBAGO NG ISIP UPANG MABATID NINYO ANG KALOOBAN NG DIYOS--- KUNG ANO ANG MABUTI, NAKALULUGOD SA KANYA, AT TALAGANG GANAP.