Draft lampiran perbup bpd oki

Adelfios Andyka Fatra
Adelfios Andyka FatraOB di PMD em Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Draf lampiran perbup BPD Kabupaten OKI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD
1. BUKU AGENDA SURAT KELUAR
AGENDA SURAT KELUAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO TANGGAL
SURAT KELUAR
KET
NOMOR TANGGAL HAL & ISI SINGKAT TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7
.
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara Pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar
Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat keluar
Kolom 3 : diisi dengan nomor surat keluar
Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
Kolom 5 : diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
Kolom 6 : diisi dengan nama instansi yang dituju
Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan
2
2. BUKU AGENDA SURAT MASUK
AGENDA SURAT MASUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO TANGGAL
SURAT MASUK
KET
NOMOR TANGGAL
NAMA INSTANSI
PENGIRIM
HAL & ISI
SINGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat
masuk yang diterima
Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat masuk
Kolom 3 : diisi dengan nomor surat masuk
Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
Kolom 5 : diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat
Kolom 6 : diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan
3
3. BUKU EKSPEDISI
BUKU EKSPEDISI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO.
URUT
TANGGAL
PENGIRIM
TANGGAL
DAN
NOMOR
SURAT
HAL & ISI SURAT
SINGKAT
TUJUAN
SURAT
KET
1 2 3 4 5 6
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
Kolom 2 : diisi dengan tanggal pengiriman surat
Kolom 3 : diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
Kolom 4 : diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
Kolom 5 : diisi dengan instansi yang dituju
Kolom 6 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada
4
4. BUKU DATA INVENTARIS BPD
BUKU DATA INVENTARIS BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN :
NO
JENIS
BARANG/
BANGUNAN
ASAL BARANG/BANGUNAN
KEADAAN BARANG/
BANGUNAN AWAL
TAHUN
TANGGAL PENGHAPUSAN
KEADAAN
BARANG
/BANGUNAN
AKHIR TAHUN
KET
APBDesa
BANTUAN
SUMBANGAN BAIK RUSAK RUSAK DIJUAL DISUMBANGKAN TGL PENGHAPUSAN BAIK RUSAK
PEMERINTAH PROV
KAB/
KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 : diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
Kolom 3 s.d 7 : diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
Kolom 8 s.d 9 : diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
Kolom 10 s.d 13 : diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
Kolom 14 s.d 15 : diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
Kolom 16 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada
5
5. BUKU LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PERIODE : s.d
NO TGL URAIAN PENERIMAAN
(Rp.)
PENGELUARAN
(Rp.)
1 2 3 4 5
Jumlah
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara Pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
Kolom 4 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
Kolom 5 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran
6
6. BUKU TAMU BPD
BUKU TAMU BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO TGL NAMA JABATAN ALAMAT KEPERLUAN TTD
1 2 3 4 5 6 7
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
Kolom 2 : diisi dengan tanggal kedatangan tamu
Kolom 3 : diisi dengan nama tamu
Kolom 4 : diisi dengan jabatan tamu
Kolom 5 : diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
Kolom 6 : diisi dengan keperluan/tujuan tamu
Kolom 7 : diisi dengan tanda tangan tamu
7
7. BUKU DATA ANGGOTA BPD
DATA ANGGOTA BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO NAMA
NIP JENIS
KELAMIN
TTL AGAMA JABATAN
PENDIDIKAN
TERAKHIR
NOMOR DAN
TANGGAL
KEPUTUSAN
PENGANGKATAN
NOMOR DAN
TANGGAL
KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan
Permusyawaratan Desa
Kolom 2 : diisi dengan nama lengkap anggota
Kolom 3 : diisi dengan nomor induk anggota/nomor induk KTP
Kolom 4 : diisi dengan jenis kelamin anggota
Kolom 5 : diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun
kelahiran anggota
Kolom 6 : diisi dengan agama yang dianut
Kolom 7 : diisi dengan jabatan
Kolom 8 : diisi dengan pendidikan formal terakhir
Kolom 9 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan
pengangkatan
Kolom 10 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan
pemberhentian
Kolom 11 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan
8
8. BUKU DATA KEGIATAN BPD
DATA KEGIATAN BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
BULAN :
NO HARI/TANGGAL
JENIS
KEGIATAN
PELAKSANA
AGENDA & HASIL
KEGIATAN
KET
1 2 3 4 5 6
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
Kolom 2 : diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
Kolom 3 : diisi dengan jenis kegiatan
Kolom 4 : diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiata dimaksud
Kolom 5 : diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari
pelaksanaan kegiatan
Kolom 6 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.
9
9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT
DATA ASPIRASI MASYARAKAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO
HARI/
TANGGAL
NAMA/LEMBAGA PIHAK
PENYAMPAI ASPIRASI
ASPIRASI
YANG
DISAMPAIKAN
TINDAK
LANJUT
1 2 3 4 5
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
Kolom 2 : diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
Kolom 3 : diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
Kolom 4 : diisi dengan aspirasi yang disampaikan
Kolom 5 : diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta
menindaklanjuti aspirasi.
10
10. BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DAFTAR HADIR RAPAT BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
JUDUL/TEMA RAPAT :
TANGGAL RAPAT :
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET
1 2 3 4 5
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut sesuai urutan
Kolom 2 : diisi dengan nama peserta rapat
Kolom 3 : diisi dengan jabatan peserta rapat
Kolom 4 : diisi dengan tanda tangan
Kolom 5 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.
11
11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD
BUKU NOTULEN RAPAT BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO HARI/TANGGAL MATERI RAPAT PESERTA
RINGKASAN
PEMBAHASAN
1 2 3 4 5
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor sesuai urutan
Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
Kolom 3 : diisi dengan materi rapat
Kolom 4 : diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
Kolom 5 : diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.
12
12. BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD
DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO. NOMOR, TANGGAL
PERATURAN/KEPUTUSAN
BPD
TENTANG URAIAN SINGKAT KET
1 2 3 4 5
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD
yang ditetapkan
Kolom 2 : diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan
BPD
Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan
Peraturan/Keputusan BPD
Kolom 5 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
13
13. BUKU DATA PERATURAN DESA
BUKU DATA PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO
NOMOR DAN
TGL
PERATURAN
DESA
TENTANG
URAIAN
SINGKAT
NOMOR DAN
TGL
KESEPAKATAN
KET
1 2 3 4 5 6
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa
ditetapkan.
Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan
Keputusan BPD.
Kolom 5 : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan
atas rancangan peraturan desa.
Kolom 6 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
14
14. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO HARI/TANGGAL
TENTANG/HAL
STRATEGIS
POKOK-POKOK
KEPUTUSAN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah
desa
Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
Kolom 4 : diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
Kolom 5 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
15
15. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
NO HARI/TANGGAL POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4
Mengetahui
Ketua BPD...................................,
......................................................
.........................., Tanggal Bulan Tahun
Sekratetaris BPD............................,
....................................................
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan desa
Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan desa
Kolom 3 : diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan
musyawarah perencanaan pembangunan desa
Kolom 4 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan dengan
keputusan musyawarah perencanaan pembenganunan desa.
16
II. BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN PENETAPAN KELEMBAGAAN BPD
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN ...............................
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ......................................
Alamat :........................................................................ Telp:...........
BERITA ACARA PEMILIHAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....................................
KECAMATAN ,..................., KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
MASA BHAKTI ............................................
Pada Hari ini ........................ tanggal ........................... Bulan ................................. tahun
......................................, telah diadakan Rapat Pemilihan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ................... Kecamatan ,..................., yang resmikan
melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: ..../KEP/....../20... tanggal
................................... dan telah dilantik pada tanggal .......................,
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa, maka disusunlah Kelembagaan BPD, sebagai berikut:
NO NAMA PERWAKILAN JABATAN DI KELEMBAGAAN
1. DUSUN .... KETUA
2. DUSUN .... WAKIL KETUA
3. DUSUN .... SEKRETARIS
4. DUSUN .... KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
5.
PEREMPUAN
ANGGOTA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
6. DUSUN .... KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
7. DUSUN .... ANGGOTA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Selanjutnya meminta kepada Ketua BPD terpilih untuk menetapkan Keputusan pemilihan
tersebut dengan ketentuan Keputusan BPD dimaksud mulai berlaku setelah mendapatkan
pengesahan Camat atas nama Bupati kemudian didaftarkan di Dinas PMD Kabupaten.
Demikian, Hasil Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..................., tanggal tersebut diatas
Keanggotan Badan Permusyawaratan Desa ...................,
1. .................................. (....................)
(PERWAKILAN PEREMPUAN/PIMPINAN RAPAT/ANGGOTA BPD)
2. .................................. (....................)
(PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD)
3. .................................. (....................)
(PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD)
4. .................................. (....................)
(PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD)
5. .................................. (....................)
(PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD)
6. .................................. (....................)
(PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD)
7. .................................. (....................)
(PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD)
17
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN ...............................
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ......................................
Alamat :........................................................................ Telp:...........
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
NOMOR : /KEP/BPD-..../Kec...../20....
TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
KECAMATAN ,...................,
MASA BHAKTI .......-......
KETUA BADAN PERMUSYAWARTAN DESA ........................ ,
Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa ................... Kecamatan ,...................,
Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diresmikan dengan Keputusan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor: ..../KEP/..../20.... Tanggal ............... 20..... dan
telah dilantik pada tanggal .................... 20..., perlu ditunjuk Pimpinan dan
Ketua Bidang sesuai dengan Pasal 27 dan 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Keanggotaan BPD Desa
................... Kecamatan ,..................., tanggal ................... 20... yang
dipimpin oleh Anggota tertua dibantu oleh anggota termuda, ditetapkanlah
Pimpinan dan Ketua Bidang BPD Desa ...................;
c. bahwa Penetapan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD Desa ...................
dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
................... Kecamatan ,...................,;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7.Peraturan Menteri. ...
18
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015
Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa ...................
Kecamatan ,............................., sebagai berikut:
1. Sdr................................ sebagai Ketua;
2. Sdr................................ sebagai Wakil Ketua;
3. Sdr................................ sebagai Sekretaris;
4. Sdr................................ sebagai Ketua Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;
5. Sdr................................ sebagai Anggota Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;
6. Sdri................................ sebagai Ketua Bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Sdr................................ sebagai Anggota Bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Pengesahan oleh Camat ,...................,
Nomor : /KEC............/20....
Tanggal : 20..
a.n.BUPATI OGAN KOMERING ILIR
CAMAT ,...................,,
.............................................
NIP. .........................................
Tembusan, Yth :
1. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI
3. Kepala Desa ...................
4. Yang bersangkutan
Ditetapkan di Desa ........................
pada tanggal ............................ 20...
KETUA BPD DESA ...................,
.........................................
Terdaftar pada Dinas PMD Kab.OKI
Nomor : /II.1/D.PMD/20....
Tanggal : 20..
Kepala Dinas PMD Kabupaten
Ogan Komering Ilir,
.............................................
NIP. .........................................
19
III. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN ...............................
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ......................................
Alamat :........................................................................ Telp:...........
LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA..........................................
KECAMATAN......................................
Tahun Anggaran …….
I. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun
2015 tentang Desa.
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor ....... tahun .......
tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode …....
sampai ……
5. Keputusan BPD Nomor ……. tahun ….... tentang Penetapan
kinerja BPD tahun anggaran …….
II. Pelaksanaan tugas BPD
1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
a. pemilihan kepala desa
b. pelaksanaan musyawarah desa
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
d. pelaksanaan kerjasama antar desa
e. ……………. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa;
20
III. PENUTUP
Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggung jawaban
BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
....................., ..... ............... ..........
Badan Permusyawaratan Desa .........
Ketua,
( .......................... )
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
ISKANDAR

Recomendados

Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades por
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesYudhi Aldriand
64.3K visualizações179 slides
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades por
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkadesContoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkadesAdelfios Andyka Fatra
21.8K visualizações5 slides
Contoh dokumen pilkades por
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
120.5K visualizações173 slides
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati por
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawatiContoh dok.kelengkapan pilkades_pancawati
Contoh dok.kelengkapan pilkades_pancawatirena ramaharta
5.1K visualizações174 slides
05 berita acara & laporan kepada kepala desa por
05 berita acara & laporan kepada kepala desa05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desaAdelfios Andyka Fatra
16.5K visualizações2 slides
Contoh persetujuan camat por
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatAdelfios Andyka Fatra
21.9K visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kelengkapan panitia pilkades tingkat desa por
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desaKelengkapan panitia pilkades tingkat desa
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desaBPD Ajakkang
17.7K visualizações42 slides
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013 por
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
49.3K visualizações30 slides
Buku induk guru oke(1) por
Buku induk guru oke(1)Buku induk guru oke(1)
Buku induk guru oke(1)Ajung Masteer
13.3K visualizações11 slides
Surat rekom pemberhentian por
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
75.8K visualizações10 slides
Formulir pendaftaran pilkades panjalu por
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluAji Sahdi Sutisna
42.9K visualizações13 slides
Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil por
Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adilSurat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil
Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adilRaFuzi Diqi
18.7K visualizações1 slide

Mais procurados(20)

Kelengkapan panitia pilkades tingkat desa por BPD Ajakkang
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desaKelengkapan panitia pilkades tingkat desa
Kelengkapan panitia pilkades tingkat desa
BPD Ajakkang17.7K visualizações
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013 por Aji Sahdi Sutisna
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Aji Sahdi Sutisna49.3K visualizações
Buku induk guru oke(1) por Ajung Masteer
Buku induk guru oke(1)Buku induk guru oke(1)
Buku induk guru oke(1)
Ajung Masteer13.3K visualizações
Surat rekom pemberhentian por pemdessinga
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
pemdessinga75.8K visualizações
Formulir pendaftaran pilkades panjalu por Aji Sahdi Sutisna
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Aji Sahdi Sutisna42.9K visualizações
Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil por RaFuzi Diqi
Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adilSurat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil
Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil
RaFuzi Diqi18.7K visualizações
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ... por Strobillus Found
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
Strobillus Found13.2K visualizações
Contoh Surat Pengantar Kepala Desa Cucupan por Dang Chesminirwan
Contoh Surat Pengantar Kepala Desa CucupanContoh Surat Pengantar Kepala Desa Cucupan
Contoh Surat Pengantar Kepala Desa Cucupan
Dang Chesminirwan132.5K visualizações
Permendagri 114 2014 format por Kantor Desa Junwangi
Permendagri 114 2014 formatPermendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 format
Kantor Desa Junwangi25.1K visualizações
Contoh Peraturan Desa tentang BPD por Yudhi Aldriand
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Yudhi Aldriand67.8K visualizações
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA por Darmin's Naqsyiabdy
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
Darmin's Naqsyiabdy9.4K visualizações
Berita acara mus. dusun por galaxytoto
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusun
galaxytoto36.5K visualizações
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes por Pemdes Seboro Sadang
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesSk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Pemdes Seboro Sadang6.2K visualizações
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa por Pemdes Seboro Sadang
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Pemdes Seboro Sadang5.7K visualizações
Berkas pemilihan kepala desa................. por Eko Sugeng Pambudi
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
Eko Sugeng Pambudi15.4K visualizações
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa por Pajeg Lempung
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Pajeg Lempung2.8K visualizações
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024 por Strobillus Found
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
Strobillus Found34.8K visualizações
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd por Ardi Susanto
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Ardi Susanto14.6K visualizações
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi por Al-Akhnan Nur Rusman
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisiContoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Al-Akhnan Nur Rusman16.8K visualizações
Berita acara rt por Farhan Muhammad
Berita acara rtBerita acara rt
Berita acara rt
Farhan Muhammad51.7K visualizações

Similar a Draft lampiran perbup bpd oki

2. Buku Adminitrasi Tri Bina BKB BKR BKL.ppt por
2. Buku Adminitrasi Tri Bina BKB BKR BKL.ppt2. Buku Adminitrasi Tri Bina BKB BKR BKL.ppt
2. Buku Adminitrasi Tri Bina BKB BKR BKL.pptmahmudarif13
121 visualizações34 slides
33 administrasi-kepegawaian-peg por
33 administrasi-kepegawaian-peg33 administrasi-kepegawaian-peg
33 administrasi-kepegawaian-pegYusmadi Martias
1.1K visualizações16 slides
Lampiran juknis spm 210613 por
Lampiran juknis spm 210613Lampiran juknis spm 210613
Lampiran juknis spm 210613Agung Setiawan Pribadi
885 visualizações92 slides
Lamp perbup-61-th-2017-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedung por
Lamp perbup-61-th-2017-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedungLamp perbup-61-th-2017-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedung
Lamp perbup-61-th-2017-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedungEdi Kurniawan
580 visualizações22 slides
2. BA_PAKTA_SUKET_PROFIL.docx por
2. BA_PAKTA_SUKET_PROFIL.docx2. BA_PAKTA_SUKET_PROFIL.docx
2. BA_PAKTA_SUKET_PROFIL.docxTitisPamugi2
10 visualizações6 slides
Permen no.47 th 2016 lampiran por
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPajeg Lempung
52 visualizações33 slides

Similar a Draft lampiran perbup bpd oki(20)

2. Buku Adminitrasi Tri Bina BKB BKR BKL.ppt por mahmudarif13
2. Buku Adminitrasi Tri Bina BKB BKR BKL.ppt2. Buku Adminitrasi Tri Bina BKB BKR BKL.ppt
2. Buku Adminitrasi Tri Bina BKB BKR BKL.ppt
mahmudarif13121 visualizações
33 administrasi-kepegawaian-peg por Yusmadi Martias
33 administrasi-kepegawaian-peg33 administrasi-kepegawaian-peg
33 administrasi-kepegawaian-peg
Yusmadi Martias1.1K visualizações
Lamp perbup-61-th-2017-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedung por Edi Kurniawan
Lamp perbup-61-th-2017-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedungLamp perbup-61-th-2017-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedung
Lamp perbup-61-th-2017-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-gedung
Edi Kurniawan580 visualizações
2. BA_PAKTA_SUKET_PROFIL.docx por TitisPamugi2
2. BA_PAKTA_SUKET_PROFIL.docx2. BA_PAKTA_SUKET_PROFIL.docx
2. BA_PAKTA_SUKET_PROFIL.docx
TitisPamugi210 visualizações
Permen no.47 th 2016 lampiran por Pajeg Lempung
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiran
Pajeg Lempung52 visualizações
Permen no.47 th 2016 lampiran por Pajeg Lempung
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiran
Pajeg Lempung1.5K visualizações
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc por pecamuya
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
pecamuya3 visualizações
Lampiran permen no.113_th_2014 por Desa_Mekarwangi
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014
Desa_Mekarwangi1.9K visualizações
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014 por Sayyidah Bahri
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Sayyidah Bahri1.5K visualizações
formulir PPDB 2023.docx por aausi sanusi
formulir PPDB 2023.docxformulir PPDB 2023.docx
formulir PPDB 2023.docx
aausi sanusi21 visualizações
Permen no.113 th_2014_lampiran por Putroe Phang
Permen no.113 th_2014_lampiranPermen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiran
Putroe Phang1.8K visualizações
Daftar riwayat hidup por Azwanto Asztrik
Daftar riwayat hidupDaftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidup
Azwanto Asztrik99 visualizações
Contoh proposal kompetisi bisnis mahasiswa indonesia (kbmi) keripik pedas mor... por Abu Amar Fikri
Contoh proposal kompetisi bisnis mahasiswa indonesia (kbmi) keripik pedas mor...Contoh proposal kompetisi bisnis mahasiswa indonesia (kbmi) keripik pedas mor...
Contoh proposal kompetisi bisnis mahasiswa indonesia (kbmi) keripik pedas mor...
Abu Amar Fikri25.9K visualizações
Model n 3 dan n-4 baru por umum
Model n 3 dan n-4 baruModel n 3 dan n-4 baru
Model n 3 dan n-4 baru
umum10.9K visualizações
Blanko karsu1 por RAHMAT HIDAYAT
Blanko karsu1Blanko karsu1
Blanko karsu1
RAHMAT HIDAYAT5.8K visualizações
Perdes por Rooy Salamony
PerdesPerdes
Perdes
Rooy Salamony10.1K visualizações
Contoh kelengkapan dokumen untuk pendirian koperasi por Tien Agustini mistiawati
Contoh kelengkapan dokumen untuk pendirian koperasiContoh kelengkapan dokumen untuk pendirian koperasi
Contoh kelengkapan dokumen untuk pendirian koperasi
Tien Agustini mistiawati104.1K visualizações

Mais de Adelfios Andyka Fatra

Perbub 44 th 2018 bpd por
Perbub 44 th 2018 bpdPerbub 44 th 2018 bpd
Perbub 44 th 2018 bpdAdelfios Andyka Fatra
1.7K visualizações59 slides
#Administrasi dan pelaporan por
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporanAdelfios Andyka Fatra
968 visualizações24 slides
#Bpd dan kelembagaan andyka por
#Bpd dan kelembagaan andyka#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andykaAdelfios Andyka Fatra
968 visualizações32 slides
Draft perbub bpd oki por
Draft perbub bpd okiDraft perbub bpd oki
Draft perbub bpd okiAdelfios Andyka Fatra
1.2K visualizações39 slides
#Tupoksi kepala desa andyka por
#Tupoksi kepala desa andyka#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andykaAdelfios Andyka Fatra
983 visualizações14 slides
#Managemen pemdes andyka fatra por
#Managemen pemdes andyka fatra#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatraAdelfios Andyka Fatra
618 visualizações24 slides

Mais de Adelfios Andyka Fatra(20)

#Managemen pemdes andyka fatra por Adelfios Andyka Fatra
#Managemen pemdes andyka fatra#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra
Adelfios Andyka Fatra618 visualizações
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul... por Adelfios Andyka Fatra
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Adelfios Andyka Fatra4.9K visualizações
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ... por Adelfios Andyka Fatra
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
Adelfios Andyka Fatra2.3K visualizações
Contoh sk perangkat desa por Adelfios Andyka Fatra
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra83.9K visualizações
### Final kebijakan pengisian perangkat desa por Adelfios Andyka Fatra
### Final kebijakan pengisian perangkat desa### Final kebijakan pengisian perangkat desa
### Final kebijakan pengisian perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra758 visualizações
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016 por Adelfios Andyka Fatra
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
Adelfios Andyka Fatra3.2K visualizações
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd por Adelfios Andyka Fatra
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
Adelfios Andyka Fatra2.8K visualizações
Pengantar perangkat desa sukamulya por Adelfios Andyka Fatra
Pengantar perangkat desa sukamulyaPengantar perangkat desa sukamulya
Pengantar perangkat desa sukamulya
Adelfios Andyka Fatra789 visualizações
Pengantar camat perangkat desa sukamulya por Adelfios Andyka Fatra
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Adelfios Andyka Fatra4.5K visualizações
03 persyaratan perangkat desa por Adelfios Andyka Fatra
03 persyaratan perangkat desa03 persyaratan perangkat desa
03 persyaratan perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra25.2K visualizações
04 form daftar riwayat hidup por Adelfios Andyka Fatra
04 form daftar riwayat hidup04 form daftar riwayat hidup
04 form daftar riwayat hidup
Adelfios Andyka Fatra10K visualizações
01 pengumuman perangkat desa por Adelfios Andyka Fatra
01 pengumuman perangkat desa01 pengumuman perangkat desa
01 pengumuman perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra13.7K visualizações
00 surat edaran perangkat desa por Adelfios Andyka Fatra
00 surat edaran perangkat desa00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra8.4K visualizações
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri por Adelfios Andyka Fatra
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Adelfios Andyka Fatra4K visualizações

Draft lampiran perbup bpd oki

 • 1. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD 1. BUKU AGENDA SURAT KELUAR AGENDA SURAT KELUAR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO TANGGAL SURAT KELUAR KET NOMOR TANGGAL HAL & ISI SINGKAT TUJUAN 1 2 3 4 5 6 7 . Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara Pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat keluar Kolom 3 : diisi dengan nomor surat keluar Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar Kolom 5 : diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6 : diisi dengan nama instansi yang dituju Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan
 • 2. 2 2. BUKU AGENDA SURAT MASUK AGENDA SURAT MASUK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO TANGGAL SURAT MASUK KET NOMOR TANGGAL NAMA INSTANSI PENGIRIM HAL & ISI SINGKAT 1 2 3 4 5 6 7 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat masuk Kolom 3 : diisi dengan nomor surat masuk Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk Kolom 5 : diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat Kolom 6 : diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan
 • 3. 3 3. BUKU EKSPEDISI BUKU EKSPEDISI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO. URUT TANGGAL PENGIRIM TANGGAL DAN NOMOR SURAT HAL & ISI SURAT SINGKAT TUJUAN SURAT KET 1 2 3 4 5 6 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim Kolom 2 : diisi dengan tanggal pengiriman surat Kolom 3 : diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim Kolom 4 : diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim Kolom 5 : diisi dengan instansi yang dituju Kolom 6 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada
 • 4. 4 4. BUKU DATA INVENTARIS BPD BUKU DATA INVENTARIS BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN : NO JENIS BARANG/ BANGUNAN ASAL BARANG/BANGUNAN KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN TANGGAL PENGHAPUSAN KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN KET APBDesa BANTUAN SUMBANGAN BAIK RUSAK RUSAK DIJUAL DISUMBANGKAN TGL PENGHAPUSAN BAIK RUSAK PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut Kolom 2 : diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris Kolom 3 s.d 7 : diisi dengan pilihan asal barang/bangunan Kolom 8 s.d 9 : diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun Kolom 10 s.d 13 : diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan Kolom 14 s.d 15 : diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun Kolom 16 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada
 • 5. 5 5. BUKU LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR PERIODE : s.d NO TGL URAIAN PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.) 1 2 3 4 5 Jumlah Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara Pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang Kolom 4 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan Kolom 5 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran
 • 6. 6 6. BUKU TAMU BPD BUKU TAMU BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO TGL NAMA JABATAN ALAMAT KEPERLUAN TTD 1 2 3 4 5 6 7 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu Kolom 2 : diisi dengan tanggal kedatangan tamu Kolom 3 : diisi dengan nama tamu Kolom 4 : diisi dengan jabatan tamu Kolom 5 : diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu Kolom 6 : diisi dengan keperluan/tujuan tamu Kolom 7 : diisi dengan tanda tangan tamu
 • 7. 7 7. BUKU DATA ANGGOTA BPD DATA ANGGOTA BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO NAMA NIP JENIS KELAMIN TTL AGAMA JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa Kolom 2 : diisi dengan nama lengkap anggota Kolom 3 : diisi dengan nomor induk anggota/nomor induk KTP Kolom 4 : diisi dengan jenis kelamin anggota Kolom 5 : diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota Kolom 6 : diisi dengan agama yang dianut Kolom 7 : diisi dengan jabatan Kolom 8 : diisi dengan pendidikan formal terakhir Kolom 9 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan Kolom 10 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian Kolom 11 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan
 • 8. 8 8. BUKU DATA KEGIATAN BPD DATA KEGIATAN BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR BULAN : NO HARI/TANGGAL JENIS KEGIATAN PELAKSANA AGENDA & HASIL KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan Kolom 2 : diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan Kolom 3 : diisi dengan jenis kegiatan Kolom 4 : diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiata dimaksud Kolom 5 : diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Kolom 6 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.
 • 9. 9 9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT DATA ASPIRASI MASYARAKAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO HARI/ TANGGAL NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN TINDAK LANJUT 1 2 3 4 5 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi Kolom 2 : diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan Kolom 3 : diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi Kolom 4 : diisi dengan aspirasi yang disampaikan Kolom 5 : diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.
 • 10. 10 10. BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD DAFTAR HADIR RAPAT BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR JUDUL/TEMA RAPAT : TANGGAL RAPAT : NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET 1 2 3 4 5 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor urut sesuai urutan Kolom 2 : diisi dengan nama peserta rapat Kolom 3 : diisi dengan jabatan peserta rapat Kolom 4 : diisi dengan tanda tangan Kolom 5 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.
 • 11. 11 11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD BUKU NOTULEN RAPAT BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO HARI/TANGGAL MATERI RAPAT PESERTA RINGKASAN PEMBAHASAN 1 2 3 4 5 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi dengan nomor sesuai urutan Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan Kolom 3 : diisi dengan materi rapat Kolom 4 : diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat Kolom 5 : diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.
 • 12. 12 12. BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO. NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD TENTANG URAIAN SINGKAT KET 1 2 3 4 5 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan Kolom 2 : diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD Kolom 5 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
 • 13. 13 13. BUKU DATA PERATURAN DESA BUKU DATA PERATURAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA TENTANG URAIAN SINGKAT NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN KET 1 2 3 4 5 6 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut. Kolom 2 : diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan. Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan peraturan desa. Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD. Kolom 5 : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa. Kolom 6 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
 • 14. 14 14. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO HARI/TANGGAL TENTANG/HAL STRATEGIS POKOK-POKOK KEPUTUSAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan Kolom 4 : diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa Kolom 5 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.
 • 15. 15 15. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR NO HARI/TANGGAL POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 Mengetahui Ketua BPD..................................., ...................................................... .........................., Tanggal Bulan Tahun Sekratetaris BPD............................, .................................................... Cara pengisian : Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa Kolom 3 : diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa Kolom 4 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembenganunan desa.
 • 16. 16 II. BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN PENETAPAN KELEMBAGAAN BPD PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KECAMATAN ............................... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ...................................... Alamat :........................................................................ Telp:........... BERITA ACARA PEMILIHAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................................... KECAMATAN ,..................., KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MASA BHAKTI ............................................ Pada Hari ini ........................ tanggal ........................... Bulan ................................. tahun ......................................, telah diadakan Rapat Pemilihan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ................... Kecamatan ,..................., yang resmikan melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: ..../KEP/....../20... tanggal ................................... dan telah dilantik pada tanggal ......................., Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka disusunlah Kelembagaan BPD, sebagai berikut: NO NAMA PERWAKILAN JABATAN DI KELEMBAGAAN 1. DUSUN .... KETUA 2. DUSUN .... WAKIL KETUA 3. DUSUN .... SEKRETARIS 4. DUSUN .... KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 5. PEREMPUAN ANGGOTA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 6. DUSUN .... KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7. DUSUN .... ANGGOTA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Selanjutnya meminta kepada Ketua BPD terpilih untuk menetapkan Keputusan pemilihan tersebut dengan ketentuan Keputusan BPD dimaksud mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati kemudian didaftarkan di Dinas PMD Kabupaten. Demikian, Hasil Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................., tanggal tersebut diatas Keanggotan Badan Permusyawaratan Desa ..................., 1. .................................. (....................) (PERWAKILAN PEREMPUAN/PIMPINAN RAPAT/ANGGOTA BPD) 2. .................................. (....................) (PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD) 3. .................................. (....................) (PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD) 4. .................................. (....................) (PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD) 5. .................................. (....................) (PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD) 6. .................................. (....................) (PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD) 7. .................................. (....................) (PERWAKILAN DUSUN …./ANGGOTA RAPAT/ANGGOTA BPD)
 • 17. 17 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KECAMATAN ............................... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ...................................... Alamat :........................................................................ Telp:........... KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... NOMOR : /KEP/BPD-..../Kec...../20.... TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... KECAMATAN ,..................., MASA BHAKTI .......-...... KETUA BADAN PERMUSYAWARTAN DESA ........................ , Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa ................... Kecamatan ,..................., Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diresmikan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: ..../KEP/..../20.... Tanggal ............... 20..... dan telah dilantik pada tanggal .................... 20..., perlu ditunjuk Pimpinan dan Ketua Bidang sesuai dengan Pasal 27 dan 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Keanggotaan BPD Desa ................... Kecamatan ,..................., tanggal ................... 20... yang dipimpin oleh Anggota tertua dibantu oleh anggota termuda, ditetapkanlah Pimpinan dan Ketua Bidang BPD Desa ...................; c. bahwa Penetapan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD Desa ................... dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ................... Kecamatan ,...................,; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 7.Peraturan Menteri. ...
 • 18. 18 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1); 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa ................... Kecamatan ,............................., sebagai berikut: 1. Sdr................................ sebagai Ketua; 2. Sdr................................ sebagai Wakil Ketua; 3. Sdr................................ sebagai Sekretaris; 4. Sdr................................ sebagai Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; 5. Sdr................................ sebagai Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; 6. Sdri................................ sebagai Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 7. Sdr................................ sebagai Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pengesahan oleh Camat ,..................., Nomor : /KEC............/20.... Tanggal : 20.. a.n.BUPATI OGAN KOMERING ILIR CAMAT ,...................,, ............................................. NIP. ......................................... Tembusan, Yth : 1. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI 3. Kepala Desa ................... 4. Yang bersangkutan Ditetapkan di Desa ........................ pada tanggal ............................ 20... KETUA BPD DESA ..................., ......................................... Terdaftar pada Dinas PMD Kab.OKI Nomor : /II.1/D.PMD/20.... Tanggal : 20.. Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ilir, ............................................. NIP. .........................................
 • 19. 19 III. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KECAMATAN ............................... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ...................................... Alamat :........................................................................ Telp:........... LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.......................................... KECAMATAN...................................... Tahun Anggaran ……. I. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. 3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor ....... tahun ....... tentang Badan Permusyawaratan Desa. 4. Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode ….... sampai …… 5. Keputusan BPD Nomor ……. tahun ….... tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran ……. II. Pelaksanaan tugas BPD 1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa; 2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa; 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 4. Pelaksanaan tugas lain; a. pemilihan kepala desa b. pelaksanaan musyawarah desa c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa d. pelaksanaan kerjasama antar desa e. ……………. dll. 5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. 6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 • 20. 20 III. PENUTUP Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggung jawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa. ....................., ..... ............... .......... Badan Permusyawaratan Desa ......... Ketua, ( .......................... ) BUPATI OGAN KOMERING ILIR, ISKANDAR