Introducere in relatiile_publice

Andreea Bianca Danila
Andreea Bianca DanilaComputer Operator em kantar media
INTRODUCERE ÎN RELA IILE
PUBLICE
Toate drepturile apar in
Prima edi ie 2004
I.S.B.N.
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI
CONSTANTIN HARIUC
MIHAIL MUNTEAN
SIMONA SPULBER

CURS
INTRODUCERE ÎN RELA IILE
PUBLICE

Editura
Introducere in relatiile_publice
CUPRINS
CUPRINS.................................................................................................... 5
I. CONCEPTUL DE RELA II PUBLICE ............................................. 9
1. Definirea conceptului de rela ii publice.................................. 9
2. Clasificarea rela iilor publice ................................................... 12
3. Trăsăturile şi func iile rela iilor publice ............................... 12
4. Obiectivele rela iilor publice ..................................................... 13
5. Valoarea şi importan a rela iilor publice.............................. 15
II. TERMENI DE REFERIN Ă ÎN DEFINIREA RELA IILOR
PUBLICE .................................................................................................. 17
1. Organiza iile................................................................................... 18
2. Publicul ........................................................................................... 21
3. Func ia managerială ................................................................... 27
4. Comunicarea ................................................................................. 28
III. TEORII ALE RELA IILOR PUBLICE ......................................... 30
1. Teorii ale comunicării ................................................................. 30
1.1. Modele ale comunicării....................................................... 30
1.2. Mediile calde şi mediile reci .............................................. 31
1.3. Agenda setting....................................................................... 32
2. Teorii ale persuasiunii, motiva iei şi comportamentului. 33
2.1. Piramida trebuin elor.......................................................... 34
2.2. Teoria efectelor ...................................................................... 35
3. Teorii ale organiza iilor şi comunicării organiza ionale ... 37
3.1. Teoria sistemelor. ................................................................. 37
3.2. Managementul de risc şi managementul conflictelor42
4. Teorii specifice rela iilor publice ............................................. 43
5. Roata lui Bernstein ..................................................................... 45
IV. EVOLU IA RELA IILOR PUBLICE.......................................... 488
1. Modalită i de abordare a evolu iei rela iilor publice ....... 488
2. Momente importante în evolu ia rela iilor publice ............ 51
2.1. Originea istorică a rela iilor publice............................... 52
2.2. Aspecte privind terminologia şi practica rela iilor
publice .............................................................................................. 53
V. PROCESE PSIHICE ŞI SOCIALE ÎN CONTEXTUL
DERULĂRII RELA IILOR PUBLICE............................................... 622
1. Conceptul de "mul ime psihologică" .................................... 622
2. Influen area psihosocială ........................................................ 644
3. Schimbarea atitudinală ........................................................... 688
4. Persuasiune şi manipulare ................................................... 7373
5. Zvonul.............................................................................................. 79
VI: RELA IILE PUBLICE CA PROCES. PRINCIPII ÎN
RELA IILE PUBLICE............................................................................ 86
1. Procesul de rela ii publice ......................................................... 86
1.1. Formule liniare...................................................................... 86
1.2. Formule ciclice ...................................................................... 88
1.3. Elementele procesului de rela ii publice....................... 93
2. Principiile rela iilor publice....................................................... 94
VII. METODE ŞI TEHNICI DE RELA II PUBLICE ...................... 97
1. Clasificarea metodelor şi tehnicilor de rela ii publice ...... 97
2. Descrierea unor metode şi tehnici de rela ii publice ........ 99
2.1. Metode şi tehnici de rela ii publice utilizate în rela iile
cu presa ........................................................................................... 99
2.2. Alte metode şi tehnici de rela ii publice ...................... 102
VIII. STRUCTURI DE RELA II PUBLICE ..................................... 106
1. Departamentul de rela ii publice .......................................... 106
2. Firmele de rela ii publice ......................................................... 111
3. Consultantul independent de rela ii publice..................... 115
IX. SPECIALIŞTI ÎN RELA II PUBLICE ........................................ 116
1. Cine sunt specialiştii în rela ii publice? ............................. 116
2. Cum lucrează specialiştii de rela ii publice
în organiza ii?................................................................................... 118
3. Atribu ii ale specialistului în rela ii publice ...................... 119
4. Abilită i ale specialistului în rela ii publice ....................... 121
5. Formarea specialiştilor în rela ii publice............................ 124
6. Cerin e pentru succes în activitatea de rela ii publice .. 126
X. ETICĂ ŞI PROFESIONALISM ÎN RELA IILE PUBLICE...... 128
1. Fundamentele etice ale activită ii de rela ii publice ....... 128
1.1. Etica profesională............................................................... 128
1.2. Cerin a imperativă pentru încredere............................ 129
1.3. Privilegiul profesional........................................................ 130
1.4. Responsabilitatea socială ................................................ 131
2. Alte fundamente ale profesiei................................................. 133
2.1. Recunoaşterea de către societate a unui serviciu unic
şi esen ial....................................................................................... 134
2.2. Codurile de etică................................................................. 136
3. Concluzii ....................................................................................... 137
XI. COMUNICARE ŞI OPINIE PUBLICĂ ....................................... 139
1. Particularită i ale comunicării în derularea rela iilor
publice ................................................................................................ 140
1.1. Emitentul (rela ionistul sau publicul) ......................... 141
1.2. Mesajul .................................................................................. 141
1.3. Mijlocul sau canalul de comunicare ............................ 143
1.4. Receptorii .............................................................................. 145
1.5. Contextul rela ional şi mediul social ........................... 145
1.6. Efectele procesului comunicării .................................... 146
2. Opinia publică............................................................................. 151
2.1. Defini ia şi dimensiunile opiniei publice .................... 152
2.2. Mecanismul psihosocial al formării opiniei publice 154
XII. RELA IILE PUBLICE ŞI MASS-MEDIA ................................ 157
1. Media utilizate pentru publicul intern ................................ 157
1.1. Cuvinte tipărite ................................................................... 158
1.2. Cuvântul rostit.................................................................... 161
1.3. Imagini şi cuvinte............................................................... 161
2. Media pentru publicul extern ................................................ 162
2.1. Ziarele .................................................................................... 162
2.2. Servicii prin cablu .............................................................. 164
2.3. Revistele ................................................................................ 165
2.4. Radioul .................................................................................. 166
2.5. Televiziunea.......................................................................... 167
2.6. Televiziunea prin cablu .................................................... 168
3. Lucrul cu media ......................................................................... 168
3.1. Reguli de bază în conlucrarea cu presa...................... 169
3.2. Îndrumări pentru lucrul cu presa ................................ 170
XIII. CAMPANII ŞI STRATEGII DE RELA II PUBLICE ............ 172
1. Conceptul de campanie de rela ii publice .......................... 172
2. Clasificarea, obiectivele şi caracteristicile campaniilor de
rela ii publice.................................................................................... 176
2.1. Clasificarea campaniilor de rela ii publice................. 176
2.2. Obiectivele campaniilor de rela ii publice .................. 177
2.3. Caracteristici ale campaniei de rela ii publice.......... 178
3. Planul unei campanii de rela ii publice .............................. 179
3.1. Definirea problemelor ....................................................... 181
3.2. Analiza situa iei .................................................................. 182
3.3. Stabilirea obiectivelor........................................................ 184
3.4. Identificarea diferitelor categorii de public ................ 185
3.5. Stabilirea strategiilor......................................................... 186
3.6. Stabilirea tacticilor............................................................. 190
3.7. Fixarea calendarului ......................................................... 192
3.8. Stabilirea bugetului........................................................... 192
3.9. Definirea procedurilor de evaluare ............................... 193
3.10. Axa campaniei de rela ii publice şi mesajul............ 196
XIV. CERCETAREA ÎN RELA IILE PUBLICE ............................. 198
1. Definire şi scopuri...................................................................... 198
2. Tipuri de cercetare..................................................................... 198
3. Metode de cercetare .................................................................. 200
4. Măsurarea şi interpretarea datelor ...................................... 203
ANEXE.................................................................................................... 204
BIBLIOGRAFIE .................................................................................... 214
I. CONCEPTUL DE RELA II PUBLICE
1. Definirea conceptului de rela ii publice
Rela iile publice reprezintă o componentă importantă a ştiin elor comunicării care a pătruns rapid în
vocabularul şi realitatea românească. În legătură cu
definirea conceptului există încă multe confuzii, îndeosebi între sintagma "rela ii publice" şi expresia "rela ii
cu publicul", precum şi considerarea rela iilor publice
sinonime cu marketingul, cu publicitatea, cu propaganda sau cu manipularea1.
Modurile diferite de în elegere a rela iilor publice
influen ate de pozi ia pe care s-au situat diverşi teoreticieni, diversitatea organiza iilor în care se desfăşoară,
numeroasele forme şi obiective de lucru s-au concretizat
într-o mare varietate de defini ii, mai mult sau mai
pu in reprezentative. În timp au fost elaborate mai multe
accep iuni ale rela iilor publice:
♦comunicare persuasivă într-un singur sens;
♦ca publicitate persuasivă - "inducerea în public
de a avea în elegere şi bunăvoin ă";
♦în elegere mutuală între o organiza ie şi publicul
său;
♦managementul comunicării între o organiza ie şi
publicul său;
♦ceea ce ajută organiza iile să se adapteze mediului în care func ionează;
♦cosilierea liderilor organiza iei şi implementarea
unor programe de ac iune planificată etc.
Pe scurt, conceptul de rela ii publice cu sens unic
duce la propagandă sau comunicare persuasivă, în timp
ce conceptul cu dublu sens pune accent pe schimbul de
1

Cristina Coman, Rela iile publice. Principii şi strategii,
Polirom, 2001, p.13
comunicări şi în elegere mutuală, iar conceptul de adaptare a organiza iei consideră că rolul func iei de rela ii
publice este de consiliere a managerilor şi de ac iuni de
corec ie. Practic, conceptul contemporan al rela iilor
publice reprezintă un amestec al celor trei concepte.
Există şi un alt mod de în elegere a conceptului şi
anume analizarea sarcinilor specifice şi a responsabilităilor incluse: prin descrierea a ceea ce cuprind rela iile
publice şi ceea ce fac acestea în practică se dezvoltă
defini iile opera ionale ale func iei de rela ii publice.
Numărul defini iilor rela iilor publice este impresionant, fiecare autor sau organiza ie de specialitate (naionale şi interna ionale, cu prestigiu în domeniu:
Asocia ia Interna ională de Rela ii Publice, Societatea
Americană de Rela ii Publice - vezi Anexa 2, Asocia ia
Franceză de Rela ii Publice etc.) operând cu o accep ie
care să răspundă unor nevoi sau concep iei proprii de
organizare şi desfăşurare a rela iilor publice. Este semnificativ, în acest sens, efortul lui Rex F. Harlow care,
din analiza a 472 de defini ii, a reuşit să conceapă o
defini ie care să pună în eviden ă atât aspecte conceptuale cât şi opera ionale: "prin rela ii publice se înelege o func ie de management care ajută la stabilirea
şi păstrarea unor linii de comunicare mutuală, de în elegere, acceptare şi cooperare între organiza ie şi publicul său; no iunea implică managementul problemelor şi
tematicilor, ajută managementul să fie permanet informat şi să răspundă opiniei publice, defineşte şi accentuează responsabilită ile managementului în servirea
interesului public; ajută managementul să ină piept şi
să folosească cu eficacitate schimbările, slujind ca un
sistem de alarmare timpurie, pentru a ajuta la anticiparea tendin elor şi foloseşte ca principale unelte de
lucru cercetarea şi comunicarea sănătoasă şi etică".
Ceea ce trebuie semnalat este că, de regulă, defini iile sunt centrate, fie pe activită ile de rela ii publice,
fie pe efectele acestora2 şi că este greu să se facă ordine
în defini iile existente, întrucât "formulările respective
con in atât aspecte conceptuale (ce sunt rela iile publice?), cât şi aspecte instrumentale (ce proceduri de lucru
folosesc cei ce le practică?)"3.
Pentru prima modalitate de definire este prezentată sinteza realizată de revista profesională Public
Relation News care în elege prin rela ii publice func ia
de management care evaluează atitudinile publice,
identifică politicile şi procedurile unui individ sau ale unei
organiza ii cu interesul public şi concepe şi execută un
program de ac iune pentru a ob ine în elegerea şi acceptarea publicului şi defini ia propusă de Asocia ia
Interna ională de Rela ii Publice care consideră că
practica rela iilor publice este arta şi ştiin a socială a
analizării unor tendin e, a anticipării consecin elor lor, a
sfătuirii liderilor unei organiza ii şi a implementării unor
programe de ac iune care vor servi atât interesele organiza iei, cât şi interesele publicului.
Cea de a doua modalitate este ilustrată cu defini iile unor specialişti ai domeniului: S.M. Cutlip şi colaboratorii săi, care sus in că rela iile publice reprezintă
o func ie managerială, care stabileşte şi men ine legături
reciproce benefice între o organiza ie şi publicul de care
depinde succesul sau falimentul ei; J.E. Grunig şi T.
Hunt care accentuiază dimensiunea comunica ională şi
afirmă că rela iile publice sunt "managementul comunicării dintre organiza ie şi publicurile sale". Această ultimă
defini ie este considerată de autoarea comentariului cea
mai concisă şi completă.

2
3

Ibidem, p.16-21
Ibidem, p.16
2. Clasificarea rela iilor publice
Ac iunile de rela ii publice se desfăşoară atât în
interiorul organiza iei cât şi în afara acesteia4.
a) Rela iile publice interne ale organiza iei au
rolul de a "îndoctrina" personalul cu o filozofie a organiza iei respective, în care rolul predominant îl constituie în elegerea rostului economic şi social al acesteia.
Prin intermediul acestor ac iuni se urmăreşte ca fiecare
om să se considere coparticipant la activitatea organiza iei respective, iar organiza ia să-i apară în minte ca
fiind cea care îi permite să-şi manifeste din plin spiritul
inventiv, creator, personalitatea.
b) Rela iile publice externe vizează clientela şi
marele public, diferen iat, în raport cu diverse criterii
(vârstă, sex, profesii, mediul rural sau urban etc.).
3. Trăsăturile şi func iile rela iilor publice
Rela iile publice sunt ac iuni specifice, cu anumite trăsături caracteristice, care le deosebesc de alte
forme de comunicare existente în organiza ii. Acestea
sunt următoarele5:
♦este un proces inten ionat, întrucât are la bază o
manifestare de voin ă a unei persoane sau a unei organiza ii în scopul câştigării încrederii;
♦procesul urmăreşte o reac ie de tip impact, adică
ob inerea unui anume tip de reac ie din partea altor persoane;
♦se desfăşoară pe baza unei strategii bine pusă la
punct, uneori în mai multe faze;
♦procesul are la bază realizările, de regulă bune,
ale individului sau organiza iei;

4

Stancu Şerb, Rela ii publice şi comunicare, Editura Teora,
Bucureşti, 1999, p.7-8
5 Ibidem, p.10-11
♦scopul realizării procesului de rela ii publice este
dublu: câştigul este şi al ini iatorului şi al publicului
larg ca beneficiar al serviciilor organiza iei;
♦sunt un atribut al conducerii organiza iilor şi
permit men inerea unor căi de comunicare între organiza ii şi oamenii cu care vin în contact.
La nivelul organiza iei rela iile publice îndeplinesc
mai multe func ii6:
♦de promovare a unei imagini pozitive a organiza iei şi de construire a identită ii sale;
♦de protec ie şi de întărire a reputa iei organizaiei;
♦de informare a diferitelor categorii de public;
♦de gestionare a comunicării interne;
♦de rela ionare cu comunitatea locală, mediile financiare, consumatorii/clien ii, diferite publicuri şi organiza ii interne şi interna ionale, organiza ii neguvernamentale, funda ii, asocia ii etc.;
♦de management al evenimentelor speciale din
via a organiza iei şi al situa iilor de criză;
♦de consultan ă în afaceri publice.
4. Obiectivele rela iilor publice
Prin intermediul rela iilor publice, de regulă, se
urmăresc obiective cum sunt:
♦desfăşoară un program planificat şi sus inut, ca
o componentă a mangementului;
♦organizează rela iile între organiza ie şi publicul
său;
♦monitorizează conştientizarea situa iei, opiniile,
atitudinile şi comportamentele în interiorul şi în afara
organiza iei;
6

Col. Adrian Petrescu, Comunicarea în organiza ii. Caiet
documentar - metodic, Praxiologia educa iei militare, nr.
1/2000
♦analizează impactul politicilor, procedurilor şi
ac iunilor asupra publicului;
♦corectează acele politici, proceduri şi ac iuni care vin în conflict cu interesul public şi supravie uirea
organiza iei;
♦consiliază managementul pentru stabilirea de
noi politici, proceduri şi ac iuni reciproc avantajoase
pentru organiza ie şi publicul său;
♦stabileşte şi între ine o comunicare în dublu
sens între organiza ie şi publicul său
♦realizează schimbări specifice în conştientizarea
situa iei, opiniile, atitudinile şi comportamentele în interiorul şi exteriorul organiza iei;
♦stabileşte rezultatele rela iilor noi sau a celor
între inute între organiza ie şi publicul său.
Rela iile publice sunt responsabile de organizarea
comunicării globale şi institu ionale a organiza iei7:
♦concep strategia şi politica de comunicare;
♦creează mesajele şi evenimentele;
♦aleg canalele de comunicare;
♦selectează purtătorii de cuvânt.
În acest fel se realizează o transparen ă controlată, care presupune discre ie şi confiden ialitate; funcionează un filtru al comunicării organiza iei prin care
mesajele favorabile împiedică impactul mesajelor nefavorabile8. Practic se realizează un compromis strategic şi
controlat între nevoia de comunicare şi transparen ă, pe
de o parte, între discre ie şi confiden ialitate, pe de altă
parte.

7

Ştefan Prutianu, Manual de comunicare şi negociere în
afaceri, Editura Polirom, 2000, p.255
8 Ibidem, p.255-256
5. Valoarea şi importan a rela iilor publice
Rela iile publice, o profesie tânără în ara noastră, reuşesc să atragă din ce în ce mai mul i simpatizan i. Dar, ambiguită ile şi divergen ele nu au întârziat să apară, la acest început de secol, unde comunicarea joacă un rol central în via a unei organiza ii.
Tinzând spre profesionalism, practicarea rela iilor publice capătă consisten ă şi le întăreşte valoarea pentru că:
♦rela iile publice reprezintă şi articulează dorinele şi interesele unor tipuri variate de public în fa a
unor institu ii care, uneori, nu dau importan ă demersurilor şi intereselor lor;
♦rela iile publice ajută la stabilirea unor rela ii
mai netede între institu ie şi societate, încurajând înelegerea reciprocă;
♦rela iile publice oferă modalită i de rezolvare a
divergen elor prin cooperare, astfel încât coerci ia şi măsurile limită nu sunt necesare;
♦rela iile publice distribuie informa ii prin intermediul canalelor de comunicare, contribuind la informarea publicului;
♦persoanele care lucrează în rela ii publice pot şi
ajută la stimularea şi conştientizarea responsabilită ilor
sociale ale unei institu ii;
♦rela iile publice func ionează în toate aspectele
vie ii, atâta timp cât principiile lor se identifică cu impulsul uman de căutare a acceptării sau a afec iunii din
partea celorlal i;
♦rela iile publice ajută conducerea organiza iei să
formuleze obiective mai bune care au în vedere interesul
public.
O organiza ie există şi func ionează dacă este acceptată de publicul ei. Programele de rela ii publice trebuie să conducă la conştientizarea şi cunoaşterea opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor celor afecta i.
Rela iile publice ajută societatea la func ionarea ei mai
eficientă, căci contribuie la în elegerea mutuală între
grupuri şi institu ii.
La început de mileniu, specialiştii în rela ii publice trebuie să aibă grijă ca organiza ia să poarte "haina" care trebuie nu numai în public, ci şi acasă. Organiza iile, de la corpora ii la universită i, trebuie să se
adapteze într-o lume cu resurse limitate, fapt ce a plasat
o sarcină dificilă pe umerii sistemului comunica ional.
Rela iile publice sunt nevoite să contribuie din plin la
dezvoltarea şi, uneori, la supravie uirea organiza iei.
II. TERMENI DE REFERIN Ă ÎN DEFINIREA
RELA IILOR PUBLICE
În definirea rela iilor publice apar numeroşi termeni care, fie alcătuiesc trăsăturile (caracteristicile)
acestora, fie reprezintă procesele la care se raportează
acest tip de ac iuni.
Prima categorie se referă la aşa-numitele cuvinte
cheie care, împreună, ar putea să ofere o imagine a ceea
ce reprezintă rela iile publice. D. L. Wilcox9 şi colaboratorii săi au identificat şase asemenea cuvinte care
apar în majoritatea defini iilor date de diverşi autori:
♦Deliberarea - rela iile publice sunt rezultatul
unei ac iuni inten ionate, deliberate;
♦Planificarea - activitatea de rela ii publice este
organizată; ac iunile ce urmează a fi întreprinse sunt
descoperite treptat, în urma unui proces de cercetare şi
analiză, şi sunt eşalonate în timp pentru perioade mari;
♦Performan a - rela iile publice trebuie să fie performante întrucât doar aşa pot câştiga încrederea
publicurilor;
♦Interesul public - rela iile publice au ca scop satisfacerea nevoilor publicului şi nu ob inerea unui profit
pentru organiza ie;
♦Comunicare bilaterală - rela iile publice se bazează pe preluarea informa iilor din mediul în care operează
organiza ia, pe transmiterea de noi informa ii şi pe urmărirea feed-back-ului acestora; prin men inerea deschisă a unui canal de comunicare interactiv, bidirecional, se realizează echilibrarea intereselor celor doi actori - organiza ie şi public;

9

D.L. Wilcox, P.H. Ault, W.K. Agee, apud Cristina Coman, op.
cit., p 21
♦Dimensiunea managerială - activită ile de rela ii
publice sunt mai eficiente dacă sunt integrate în structurile de conducere şi contribuie la exercitarea func iei
manageriale a organiza iei.
A doua categorie sunt procese sau termeni de
referin ă în definirea rela iilor publice. Astfel după W.
Simon func ia de management, rela ia dintre organiza ie
şi public, cercetarea, func ia de consiliere a conducerii,
implementarea unor programe de ac iune şi comunicare
şi ob inerea bună-voin ei publicului sunt esen iale în
definirea rela iilor publice. Al i autori (J.C. Gordon, de
exemplu) apreciază ca termeni de referin ă pentru relaiile publice managementul, organiza ia şi publicul.
Cristina Coman10 consideră că termenii de referin ă întâlni i în marea majoritate a defini iilor date relaiilor publice sunt: organiza iile, publicul, func ia managerială şi comunicarea.
1. Organiza iile
O succintă analiză a defini iilor rela iilor publice
pune în eviden ă omniprezen a termenului de organiza ie. Acest fapt are o justificare: rela iile publice sau
dezvoltat în forma actuală ca urmare a creşterii accentuate a nevoii organiza iilor de lărgire a ariei influen ei
lor, prin atragerea şi men inerea unor publicuri cât mai
diverse. Aceasta impune ca specialiştii domeniului relaiilor publice să cunoască unele aspecte referitoare la
conceptul de organiza ie, rolul şi obiectivele pe care le
îndeplinesc în social.
În limbajul curent, organiza iile reprezintă un termen generic pentru diverse tipuri de institu ii cum sunt:
structuri ale puterii (guvernul şi ministerele, preşedinia, armata şi poli ia, puterile locale), institu ii administrative, întreprinderi, firme comerciale, institu ii cultura10

Cristina Coman, op. cit., p.22-36
le şi sportive, organiza iile neguvernamentale, institu ii
din sfera educa iei etc. Ele au apărut din intersectarea
strategiilor de ac iune colectivă cu abilită ile individuale
agregate11 şi au evoluat, treptat, de la o asocia ie spontană, oarecum involuntară a oamenilor, la o asocia ie
creată voluntar, conştient, unde oamenii, datorită efortului colectiv, pot atinge niveluri superioare de eficien ă
în cadrul unei activită i, a unui scop comun.
Organiza iile se constituie şi evoluează în medii
deosebit de variate pentru realizarea unor obiective diverse (principale şi secundare) la care oamenii nu pot
ajunge prin ac iunea lor izolată. În acest scop, pe baza
unui sistem de valori şi norme unanim acceptate, se
realizează o diviziune a muncii care să asigure îndeplinirea sarcinilor specifice şi se crează o ierarhie a
răspunderii şi autorită ii.
Încercarea de definire a organiza iei întâmpină
numeroase dificultă i datorate:
♦Omniprezen ei acestora, întrucât sunt asociate
cu aproape orice activitate a omului (organiza ia a
devenit dominantă în aproape toate sectoarele sociale,
fapt ce i-a determinat pe mul i analişti să numească
societatea contemporană drept o societate a organizaiilor);
♦Multitudinii formelor în care oamenii se asociază
pentru îndeplinirea unor scopuri care, la rândul lor,
sunt foarte variate;
♦Accentuării specializării determinată de diversitatea domeniilor lor de ac iune.
Defini iile date organiza iilor sunt centrate:

11

Adrian Neculau (coord.), Psihologie socială. Aspecte
contemporane, Editura Polirom, Iaşi, 1996, p.387
♦pe structură (…ansambluri umane, ordonate şi
ierarhizate în vederea cooperării şi coordonării membrilor lor în anumite scopuri12);
♦pe func iuni (…grupuri de oameni care îşi organizează şi coordonează activitatea în vederea realizării
unor finalită i relativ clar formulate ca obiective13);
♦pe implica iile psihosociale (…o organiza ie reprezintă o coordonare planificată a activită ii unor oameni,
în scopul îndeplinirii unor eluri comune, explicite, prin
intermediul diviziunii muncii, al func iilor, precum şi al
ierarhiei autorită ii şi responsabilită ii14).
Pentru specialistul domeniului rela iilor publice
cunoaşterea elementelor definitorii ale organiza iei (mecanismele psihosociale ale fiin ării şi func ionării, specificul activită ii, scopul şi obiectivele, tipurile de public
" intă" etc.) reprezintă una dintre dimensiunile cele mai
importante ale activită ii lor profesionale. Acestea le dau
perspectiva strategică pe baza căreia îşi construiesc propria strategie de comunicare atât pentru publicul intern,
cât şi pentru cel extern.
Există diferite tipuri de organiza ii în care rela iile
publice pot fi practicate. După D.W. Guth şi C. Marsh
acestea sunt:
♦Agen ia de rela ii publice, ca firmă independentă,
care prestează, pe bază de contract, activită i de rela ii
publice solicitate de diverse organiza ii;
♦Corpora iile, în interiorul cărora fiin ează structuri specializate de rela ii publice proprii (de regulă,

12

R. Boudon şi colab., Dic ionar de sociologie, Editura
Univers, Bucureşti, 1996, p.197
13 Dic ionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993, p.
413
14 Mihaela Vlăsceanu, Psihologia organiza iilor şi conducerii,
Editura Paideia, Bucureşti, 1993, p.19
departamente), care gestionează rela iile cu: salaria ii,
presa, comunitatea, clien ii, investitorii, guvernul;
♦Structurile guvernamentale (ministere, agen ii,
administra ia locală etc.) au structuri proprii de rela ii
publice (de regulă, departamente), cu sarcina de a
distribui informa iile referitoare la activitatea acestor
institu ii şi de a monitoriza reac iile presei şi starea
opiniei publice;
♦Organiza ii non-profit (universită i, spitale, biserici, funda ii, ONG-uri etc.) dispun de specialişti care se
ocupă de rela iile cu presa, cu organiza iile guvernamentale, cu donatorii, cu publicul specific;
♦Consultan i independen i de rela ii publice, care
sunt angaja i de diverse organiza ii pentru a îndeplini,
punctual, activită i de rela ii publice specifice.
2. Publicul
Şi acest termen, la fel ca şi organiza ia, este întâlnit în toate defini iile conceptului de rela ii publice.
Este firesc, întrucât publicul reprezintă partenerul
organiza iei, iar legăturile dintre cele două entită i sunt
mediate de diversitatea ac iunilor de rela ii publice.
După George Gurvitch15, termenul de public desemnează orice grup uman, format din indivizi afla i la
distan ă unii de al ii, care se caracterizează prin atitudini şi opinii comune şi prin continuitatea ideilor şi valorilor sociale. Coagularea unui anumit public, ca unitate socială activă, are loc numai dacă cei implica i
recunosc a avea probleme comune, pentru care pot găsi
solu ii comune16.
15

George Gurvitch, apud Dic ionar de sociologie, Editura
Babel, Bucureşti, 1993, p.485
16 John Dewey, apud Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glenn
M. Broom, Efective Public Relations, Prentice Hall Inc., New
Jersey, 1994, p.221
Continuând în acest sens Grunig17 subliniază trei
factori care deplasează publicul latent în sensul transformării sale în public activ:
♦Recunoaşterea problemei, respectiv, măsura în
care oamenii sunt conştien i de absen a (lipsa) a ceva
într-o anumită situa ie, prin aceasta recunoscând că au
nevoie de cunoaştere;
♦Recunoaşterea propriilor limite, care reprezintă
măsura în care oamenii se văd restric iona i de factori
externi, prin opozi ie cu convingerea că ar putea face
ceva în legătură cu situa ia respectivă. Dacă oamenii
cred că pot face deosebirea aceasta sau că pot avea o
solu ie la situa ia-problemă, atunci vor căuta informa ii
pentru a-şi pune la punct ac iunea;
♦Nivelul implica iei reprezintă măsura în care oamenii se văd implica i şi afecta i de o situa ie. Cu alte
cuvinte cu cât se simt mai puternic "conecta i" la o
situa ie, cu atât este mai mare probabilitatea ca ei să
comunice despre aceasta.
Având în vedere aceste aspecte Grunig difereniază publicurile prin comportamentul lor comunicaional:
♦Publicul deschis către toate subiectele, adică activ
în legătură cu subiectele în discu ie;
♦Publicul apatic, neatent şi inactiv în legătură cu
subiectele în discu ie;
♦Publicul unui singur subiect, activ în legătură cu
unul sau cu un număr limitat de subiecte corelate;
♦Publicul subiectelor fierbin i, care devine activ
după ce presa transformă subiectul într-o temă de
dialog social, cu largă audien ă.
Problema noastră, însă, nu o constituie publicul
în general, ci publicurile specifice organiza iei. Acestea
nu pot fi delimitate atâta timp cât nu operăm cu o
17

J. Grunig, apud ibidem
defini ie a publicului din perspectiva domeniului relaiilor publice. În acest sens, specialiştii în rela ii publice
consideră că publicul reprezintă …"orice grup sau individ care este implicat în vreun fel anume în via a unei
organiza ii"18.
În literatura de specialitate se întâlnesc numeroase clasificări ale publicurilor " intă" ale rela iilor
publice, analizate suficient de larg de Cristina Coman19. Astfel, sunt autori (D. Newsom şi colab.) care
disting între:
♦Publicul intern, format din persoane care împărtăşesc aceeaşi "identitate institu ională", respectiv salaria i, manageri, ac ionari, consilieri etc.;
♦Publicul extern, format din totalitatea persoanelor şi institu iilor aflate în afara organiza iei, respectiv
clien i, furnizori, agen ii guvernamentale etc.
Acestă clasificare este considerată simplistă, mult
prea generală şi, ca atare, nu poate acoperi realitatea,
ceea ce i-a determinat pe cercetători să realizeze segmentări mai precise. Cele mai reprezentative clasificări
apar in următorilor autori:
a) L.W. Nolte, care consideră că există trei mari
categorii de public:
♦Primar, în care intră salaria ii, proprietarii, consumatorii, "constituien ii" (acele persoane care aşteaptă
ca o organiza ie non-profit să facă ceva pentru ei) şi
comunitatea (persoanele aflate în vecinătatea organiza iei şi sunt afectate de către aceasta în virtutea proximită ii lor spa iale);
♦Secundar, care cuprinde educatorii, guvernul,
distribuitorii, furnizorii şi competitorii, adică cei care nu
sunt permanent implicati în via a organiza iei;

18
19

Cf. Cristina Coman, op. cit., p.25-26
Ibidem, p.27-29
♦Special, alcătuit din acele grupuri şi organiza ii
la care indivizii aderă în mod conştient şi pentru perioade limitate de timp; este vorba fie de grupări "orientate
spre interior", al căror scop este promovarea intereselor
membrilor ori a divertismentului în comun, fie de organisme "orientate spre exterior", al căror scop este promovarea unor cauze generale (democra ia, protejarea
florei şi faunei, sprijinirea unor categorii sociale defavorizate etc.).
b) Fraser P. Seitel identifică publicurile unei organiza ii prin utilizarea mai unor criterii şi combinarea
simultană a mai multor categorii de public:
♦Pozi ia fa ă de organiza ie:
- interne (cele care activează în interiorul organiza iei);
- externe (cele care sunt plasate în afara acesteia).
♦Resursele pe care le pot pune la dispozi ia organiza iei:
- primare (au o mare putere de a ajuta organiza ia);
- secundare (sunt mai pu in importante);
- marginale (au foarte pu ină influen ă asupra
organiza iei).
♦Atitudinea fa ă de organiza ie:
- sprijinitori;
- oponen i;
- neutri.
♦Prezen a în organiza ie:
- tradi ional (acel public care este deja legat de organiza ie);
- viitor (acel public care va putea deveni interesat
de organiza ie).
Combinând aceste categorii autorul consideră că
se poate ajunge la conturarea hăr ii publicurilor cheie
ale unei organiza ii. De exemplu, în cazul unei corpora ii
multina ionale se pot identifica douăzeci de publicuri
cheie: presa (press), publicurile implicate (stakeholders),
comunitatea investitorilor (investiment community), concuren a (competitors), furnizorii (suppliers), grupurile de
interes speciale (special interest groups), comunită ile învecinate (commu-nity neighbors), comunitatea internaională (international community), băncile şi firmele de
asigurare (bank, insures), asocia ii (trade association),
distribuitorii (dealers/distri-butors), clien ii (customers),
organele legislative federale, statale, locale (federal, state, local legislators), autorită ile (regulatory authorites),
comunitatea academică (academic community), sindicatele (labor union), conducerea corpora iei (board of directors), func ionari (clerical employees), familiile angaja ilor
(employees families), managerii (managers, supervisors).
Prin dispunerea acestor publicuri într-o formă grafică,
din care să reiasă pozi ia fa ă de organiza ie se ob ine
harta publicurilor cheie.
Hăr i ale publicurilor unei organiza ii sunt şi cele
realizate de David Bernstein şi Jerry Hendrix cu
deosebirea că fiecare au identificat doar câte nouă
categorii. Punctele lor de vedere sunt în mare măsură
apropiate, chiar dacă nu poartă aceeaşi titulatură:
Bernstein
Hendrix
Mass-media
Mass-media
Guvern
Guvern
Institu ii financiare
Investitori
Clien i
Consumatori
Public general
Membrii
Public intern
Angaja i
Public local
Comunitatea locală
Grupuri de referin ă
Publicul interna ional
Parteneri
Publicul special
c) D.W. Guth şi C. March clasifică publicurile organiza iilor în func ie de următoarele axe mai relevante:
♦publicuri tradi ionale şi netradi ionale, respectiv,
publicuri cu care organiza ia este familiară (salaria i, investitori, clien i, autorită i etc.) şi categorii care interferează, în mod neaşteptat, cu organiza ia (vedete, anumite mişcări religioase etc);
♦publicurile latente, conştiente şi active (vezi în acest sens clasificare lui Grunig);
♦publicurile primare şi secundare;
♦publicurile interne şi externe;
♦publicurile na ionale şi interna ionale.
Cunoaşterea şi definirea diferitelor categorii de
public cu care organiza ia se interferează reprezintă una
dintre obliga iile cele mai importante ale specialiştilor de
rela ii publice. Identificarea publicurilor care sunt sau
pot deveni active pentru organiza ie se poate face, fie
printr-o analiză teoretică, pe baza unor principii cu
caracter general, fie pe baze empirice, prin cercetări de
teren. Potrivit lui D.W. Guth şi C. March, specialiştii de
rela ii publice, în demersurile pe care le întreprind, ar
trebuie să răspundă la întrebări cum sunt:
♦Cât de mare este capacitatea fiecărei categorii de
public de a influen a eforturile organiza iei de a-şi atinge
scopurile specifice?
♦Care este interesul urmărit de public în rela ia
cu organiza ia?
♦Ce valori comune împărtăşeşte acesta cu organiza ia?
♦Care sunt liderii de opinie şi factorii care influen ează decizia publicului?
♦Care este profilul socio-demografic al publicului?
♦Care este opinia publicului despre organiza ie?
♦Care este opinia publicului despre problemele
specifice, referitoare la organiza ie, aflate în dezbatere la
un moment dat?
Acest proces, desfăşurat cu succes, va permite
specialiştilor să diferen ieze corect mesajele, adaptându-
le valorilor, reprezentărilor despre lume, aşteptărilor şi
limbajului numeroaselor tipuri de public cu care ei şi
organiza ia lor intră în contact, să aleagă canalul de
comunicare adecvat şi să proiecteze cele mai potrivite
modalită i de evaluare periodică a eficien ei activită ilor
de rela ii publice.
3. Func ia managerială
În marea majoritate a defini iilor rela iile publice
sunt considerate o func ie a managementului organiza iei, deoarece participă la luarea deciziilor şi la func ionarea eficientă a conducerii. Această atribuire este confirmată de cercetările numeroşilor specialişti de profil
care au constatat că succesul ac iunilor de rela ii publice depinde într-o mare măsură de "apropierea" ierarhică
a celor implica i în des-făşurarea lor de conducerea
organiza iei. Ca urmare, se poate spune că definirea
rela iilor publice ca "func ie a managementului" este
una normativă, întrucât exprimă şi promovează ideea că
rela iile publice pot avea influen ă numai în coali ie cu
structurile de conducere.
Official Statement of Public Relations adoptată în 1982 de Public Relations Society of America defineşte func ia managerială a rela iilor publice prin următoarele tipuri de activită i:
♦Analizarea, interpretarea şi anticiparea opiniei
publice, adică a acelor atitudini şi valori care ar putea
influen a, în bine sau în rău, activită ile organiza iei;
♦Consilierea conducerii organiza iei în ceea ce
priveşte deciziile, direc iile de ac iune şi de comunicare,
luând în considerare responsabilită ile sociale şi civice
ale organiza iei;
♦Studierea, conducerea şi evaluarea permanentă
a programelor de ac iune şi de comunicare, pentru a
informa publicul şi a-i permite în elegerea obiectivelor
organiza iei;
♦Planificarea şi implementarea ac iunilor organiza iei referitoare la influen area sau scchimbarea politicilor publice;
♦Gestionarea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor de mai sus: fixarea obiectivelor, planificarea,
bugetarea, recrutarea şi pregătirea personalului, dezvoltarea facilită ilor tehnice etc.
4. Comunicarea
Rela iile publice sunt o formă de comunicare, fapt
reflectat în mai toate defini iile. Unele dintre acestea
accentuiază chiar dimensiunea lor comunica ională,
considerate de mul i autori ca fiind cele mai complete,
întrucât specialiştii în rela ii publice gestionează schimbul de informa ii atât în exterior, cât şi în interior prin
intermediul unor tehnici de comunicare. În consecin ă,
se apreciază că succesul ac iunilor de rela ii publice este
dependent direct de eficien a comunicării şi că rela iile
publice urmăresc să instituie între organiza ie şi publicurile sale un mediu de comunicare, reciproc benefic.
Mai mult, specialiştii care realizează teoretizări
ale domeniului, atunci când se referă la practicienii din
rela iile publice, apreciază că rolurile majore sunt cele
de tehnician al comunicării, manager al comunicării şi de
facilitator al comunicării (profesorii de la universită ile
americane din San Diego şi Wisconsin), la care mai sunt
adăugate cele de legătură cu media şi de legătură comunica ională (David Dozier).
Totodată, mai trebuie făcută precizarea că toate
elementele comunicării (sursa - emi ătorul -, mesajul,
canalul, receptorul, codul, zgomotul, feed-back-ul) influen ează, într-un fel sau altul, organizarea şi desfăşurarea activită ilor de rela ii publice. În acest sens, este
foarte important să se asigure: credibilitatea sursei;
adaptarea mesajului la valorile şi aşteptările publicului;
alegerea canalului credibil şi relevant pentru publicul
vizat; precizarea exactă a diferitelor categorii de receptori; capacitatea de a realiza feed-back; înlăturarea surselor de zgomot şi a unor posibile bariere de comunicare.
C. Cutlip, A. Center, G. Broom consideră că succesul programelor de comunicare din rela iile publice
este determinat de cei "7C":
♦Credibilitatea (credibility) - încrederea receptorului în competen a şi prestigiul emi ătorului;
♦Contextul (context) - corela ia dintre programele
de comunicare şi realită ile din mediul înconjurător;
♦Con inutul mesajelor (content) - capacitatea mesajelor de a fi semnificative, relevante şi în consens cu
valorile publicului vizat;
♦Claritatea (clarity) - calitatea mesajelor de a prezenta în mod simplu şi accesibil ideile, temele, obiectivele, avantajele programului respectiv;
♦Continuitatea şi consisten a (continuity and consistence) - caracterul permanent, repetitiv chiar al mesajelor, caracterul consecvent al programelor de comunicare;
♦Canalul (channels) - folosirea canalelor de comunicare familiare publicului, canale ce beneficiază de
încrederea acestuia;
♦Capacitatea audien ei (capability of the audience)
- modul în care programele de comunicare in seama de
resursele, obişnuin elor, nivelului cultural, disponibilitatea audien ei în raport cu inten iile şi con inutul
mesajelor transmise.
III. TEORII ALE RELA IILOR PUBLICE
Specialiştii sus in că rela iile publice nu pot deveni o profesie dacă le lipseşte o teorie sau un model
conceptual integrator; atunci când acestea lipsesc
domeniul nu dispune de un cadru teoretico-metodologic
pentru în elegerea, organizarea şi integrarea numeroaselor obiective şi activită i în campaniile (strategiile) de
rela ii publice. De altfel, profesionalizarea oricărui domeniu necesită un corp de cunoştin e şi un ansamblu de
metodologii cu o temeinică fundamentare teoretică.
Rela iile publice se găsesc la intersec ia mai multor domenii şi, ca atare, preocupările pentru identificarea teoriilor care le fundamentează îşi regăsesc rădăcinile nu numai în zona comunicării, dar şi în cea a sociologiei opiniei publice, sociologiei organiza iilor, politologiei, teoriilor sistemelor, psihologiei etc.
J. Johnston şi C. Zawawi20 consideră că în domeniul rela iilor publice au aplicabilitate patru clase de
teorii:
♦teorii ale comunicării;
♦teorii ale persuasiunii, motiva iei şi comportamentului;
♦teorii ale organiza iilor şi comunicării organizaionale;
♦teorii specifice rela iilor publice.
1. Teorii ale comunicării
1.1. Modele ale comunicării
Indubitabil, elaborările teoretico-metodologice
despre comunicare influen ează cercetările desfăşurate
20

Johnston, C. Zawawi, Public Relations. Theory and Practice,
Allen & Unwin, 2000, p.42
în domeniul rela iilor publice, îşi pun amprenta asupra
principalelor puncte de vedere cu privire la modelele
teoretice care le fundamentează. Nu ne propunem aici o
abordare a numeroaselor modele ale comunicării, ci
doar să eviden iem în ce constau aceste influen e:
♦Ca formă specifică de comunicare, rela iile publice operează cu aceleaşi elemente care interac ionează
pentru ca procesul comunica ional să se producă,
elemente puse în eviden ă de primul model al comunicării (Shannon şi Weaver), preluate în aproape toate
modelele ulterioare: emi ător (sursă), mesaj (semnal),
canal de comunicare, cod, receptor, feed-back;
♦Modelul comunica ional de referin ă a imprimat
un anume caracter rela iilor publice: liniar (modelul matematic al lui Shannon şi Weaver) - unidirec ional; circular (modelul lui W. Shramm) - bidirec ional asimetric;
circular şi simetric (modelul lui Osgood şi Shramm) bidirec ional simetric etc.
1.2. Mediile calde şi mediile reci
Principalele canale folosite în rela iile publice
apar in comunicării de masă; este vorba, în special,
despre elementele mass-media. Ca urmare, nu este întâmplător faptul ca unele teorii care vizează acest domeniu să influen eze procesul de fundamentare teoretică şi
metodologică a rela iilor publice.
Celebra expresie a lui Marshall McLuhan "The
Medium is the Message"21 pune în eviden ă influen a
semnificativă a canalului de comunicare asupra receptorului. În acest context autorul identifică două categorii
de media22:
21

Marshall McLuhan, apud Ioan Drăgan, Paradigme ale
comunicării de masă, Casa de Cultură şi Presă "ŞANSA" SRL,
1996, p253
22 Ibidem, p.253-259
♦Calde (radio, cinema, foto, alfabetul fonic, tiparul);
♦Reci (telefonul, televiziunea, desenele animate).
Pentru McLuhan această dihotomie este determinată de gradul de solicitare a receptorului aflat în
contact cu mediul. Un mediu este cald când "prelungeşte" un singur sim şi îi dă o "înaltă defini ie";
acestuia i se oferă o mare cantitate de date, con inuturile în totalitatea detaliilor şi a implica iilor lor, mesaje
"complete"; acestea fac apel mai mult la abstrac ie decât
la imagina ie, determinând o detaşare ra ională care nu
solicită decât o slabă participare activă. Un mediu rece
sau de "slabă defini ie" oferă o slabă cantitate de informa ie şi presupune în schimb o mare participare.
Distinc ia propusă de McLuhan a fost criticată de
numeroşi specialişti, întrucât distribu ia pe cele două
categorii de medii este discutabilă. Astfel, este greu de
în eles de ce televiziunea şi cinema-ul sunt plasate în
categorii diferite, deşi sunt înrudite sub numeroase aspecte; de ce un mesaj transmis prin televiziune solicită
mai pu in receptorul, iar cinema-ul cere o slabă participare a publicului.
Cu toate acestea, pentru lucrătorul de rela ii
publice, teoria are relevan ă, întrucât îl aten ionează
asupra necesită ii analizei detaliate a disponibilită ii la
efort a publicurilor-" intă" înaintea alegerii canalului de
comunicare. În consecin ă, strategia de comunicare a
unei campanii de rela ii publice va face apel la acele
media care "acced" cel mai uşor la public.
1.3. Agenda setting
Modelul teoretic "Agenda-Setting Function" (func ia de stabilire a ordinii de zi a vie ii publice) se referă, aşa
cum precizează Ioan Drăgan23, la "un nou tip de abor23

Ibidem, p.260
dare a rolului şi func iilor mass-media", şi anume acela
de a "ordona şi de a organiza mental lumea în locul
nostru". Potrivit acestui model, "mass-media sunt creditate cu o putere excep ională în spa iul public: ele definesc şi construiesc actualitatea. Actualitatea este un
<<produs mediatic>>, o construc ie mentală a lumii şi
impusă de mass-media. Ele stabilesc ierarhia problemelor publice şi calendarul evenimentelor publice, concentrând aten ia asupra unor evenimente"24.
Acest model are o importan ă mare pentru specialistul din rela iile publice, îndeosebi atunci când încearcă reconstituirea traseului ştirilor pentru a identifica punctele de strangulare a informa iilor, precum şi
criteriile de ierarhizare a acestora. Pentru aceasta relaionistul poate interveni în cele două momente esen iale
ale fabricării ştirii:
♦culegerea primară a informa iilor, din comunicate de presă, conferin e de presă, în general din surse
oficiale;
♦selec ia şi ierarhizarea informa iilor în func ie de
context, audien ă, spa iul editorial, subiectivismul persoanei care îndeplineşte rolul de gate-keeper, activită i
care fac sau nu posibilă naşterea ştirilor.
2. Teorii ale persuasiunii, motiva iei şi comportamentului
Din definirea conceptului şi delimitarea domeniului se poate spune, în esen ă, că activită ile de rela ii
publice vizează stimularea interesului şi inducerea în
rândurile publicurilor intă a unor atitudini şi comportamente favorabile organiza iei sau produselor/serviciilor oferite de aceasta, care ar putea să le satisfacă
diverse nevoi. Obiectivele men ionate sunt concepte cu
care operează psihologia şi psihologia socială şi, ca
24

Ibidem, p.265
urmare, pentru a în elege, proiecta şi evalua procesul
rela iilor publice este necesar să facem apel la teorii şi
mecanisme care le fundamentează.
2.1. Piramida trebuin elor
Teoria psihologului american Abraham H. Maslow încearcă să explice comportamentul uman în
func ie de anumite trebuin e (nevoi) specifice care diferă
de la o etapă la alta a vie ii. Trebuin ele sunt structuri
motiva ionale bazale şi fundamentale ale personalită ii,
for ele ei motrice cele mai puternice, reflectând cel mai
pregnant echilibrul biopsihosocial al omului în condi iile
solicitărilor mediului extern. Ele semnalizează cerin ele
de reechilibrare în forma unor stări şi imbolduri specifice. Autorul stabileşte cinci categorii de trebuin e
(nevoi) pe care le organizează şi structurează într-o
"piramidă a trebuin elor":
Trebuin e de autorealizare
Trebuin e de stimă şi statut
Trebuin e de afiliere
Trebuin e de securitate
Trebuin

e

biologice

Pe baza acestei piramide putem explica înlănuirea trebuin elor (nevoilor), trecerea de la unele la
altele, înlocuirea unora cu altele, reuşind să în elegem
mai bine însăşi conduita (comportamentul) individului.
Totodată, mai trebuie precizat că atingerea unei trepte
este condi ionată de parcurgerea celor inferioare. Deci,
omul nu poate fi sensibil la o anumită trebuin ă (nevoie)
dacă toate celelalte trebuin e (nevoi) din treptele inferioare nu au fost satisfăcute.
Cât de importantă este această teorie pentru specialistul de rela ii publice? Este evident faptul că relaionistul nu poate să proiecteze ac iuni specifice eficiente dacă atunci când identifică publicurile intă (interne şi externe) nu-şi propune să afle şi trebuin ele (nevoile) acestora, precum şi gradul lor de satisfacere.
Procedându-se în acest fel se va atinge punctul optim în
care trebuin ele (nevoile) publicului şi nevoile organiza iei se echilibrează.
2.2. Teoria efectelor
Ideea principală a acestei teorii este că orice activitate umană se finalizează cu un produs material sau
spiritual. Produsul rela iilor publice este o nouă atitudine (ca for ă motiva ională) şi, ca urmare, un nou comportament (ca activitate specifică) ale diverselor publicuri
intă fa ă de organiza ie. Determinarea sugerată este o
consecin ă a convergen ei atitudine-comportament.
Principalul mecanism psihosocial utilizat pentru
ob inerea acestui produs este persuasiunea, definită ca
"activitate de influen are a atitudinilor şi comportamentelor unor persoane în vederea producerii acelor schimbări care sunt concordante cu scopurile sau interesele
agen iei ini iatoare (persoane, grupuri, institu ie sau organiza ie politică, socială, culturală, comercială etc.)"25.
Persuasiunea este o activitate de convingere bazată pe o astfel de organizare a influen elor încât să ducă la adoptarea personală a schimbărilor aşteptate de
către ini iator. Ea implică conştiin a acceptării şi interiorizării mesajelor transmise în scopul influen ării fiind
opusă impunerii lor cu for a.
Efectele persuasiunii sunt dependente de factori
personali sintetiza i în ceea ce se numeşte persuabi25

Dic ionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993,
p.429
litate, respectiv, acea tendin ă individuală de a fi receptiv la influen e şi de a accepta schimbări în atitudini şi
comportamente. Aceasta variază de la o persoană la
alta, ca urmare a modului de structurare a sinelui sau a
unor capacită i şi însuşiri personale (organizarea logică,
afectivă, demonstrativă etc.).
Michael L. Rey, autorul teoriei efectelor, consideră că în procesul persuasiunii se distinge succesiunea,
întotdeauna în aceiaşi ordine, a trei etape:
♦cognitivă, în care publicul conştientizează mesajul;
♦afectivă, în care publicul evaluează con inutul
mesajului;
♦conativă, în care au loc modificări ale atitudinilor
şi comportamentelor.
Teoria efectelor este utilă pentru specialistul de
rela ii publice, cel pu in din două perspective:
♦una ar fi cea a necesită ii determinării factorilor
de persuabilitate a publicurilor- intă ca o condi ie a
eficacită ii ac iunilor proiectate;
♦a doua este conştientizarea faptului că procesul
persuasiunii se desfăşoară cu succes numai dacă se
parcurg în ordine toate etapele.
În legătură cu cel de-al doilea aspect McElreath
consideră că în procesul rela iilor publice paşii care trebuie realiza i pentru ca ac iunile să-şi atingă scopul
sunt:
♦formularea, transmiterea, primirea şi în elegerea
mesajului ca paşi distinc i ai procesului;
♦în cazul în care mesajul şi-a atins obiectivul, se
declanşează procesul de schimbare a credin elor şi
atitudinilor;
♦au loc modificări de comportament.
3. Teorii ale organiza iilor şi comunicării
organiza ionale
În capitolul anterior a fost eviden iat faptul că organiza ia este unul dintre termenii de referin ă în definirea rela iilor publice, întrucât se află în centrul procesului de rela ii publice şi este beneficiara acestei activită i de comunicare. Ca urmare, se poate aprecia că
pentru o mai bună în elegere a fenomenului se pot folosi
unele teorii care privesc organiza ia.
3.1. Teoria sistemelor.
a) Modelul sistemic elaborat de Scott M. Cutlip şi
colaboratorii lui
Scott M. Cutlip şi colaboratorii26 identifică un
model teoretic al rela iilor publice în teoria sistemelor
pornind de la considera ia că domeniul "rela iilor publice se ocupă cu rela iile de legătură pe care organiza iile, ca sisteme, le construiesc şi le men in cu
publicul". Aceştia apreciază că abordarea ecologică a
sugerat folosirea perspectivei sistemelor sociale (în 1952
a fost introdus conceptul ecologiei în rela iile publice),
întrucât termenul ajută să se în eleagă că "rela iile
publice se ocupă cu interdependen a dintre organiza ii
şi to i ceilal i, fiecare în mediul său".
Ca urmare, rolul esen ial al rela iilor publice,
văzut din această perspectivă, este acela de a ajuta
organiza iile să se autoregleze şi să se adapteze la
schimbările care apar în mediile lor.
Potrivit autorilor lucrării principalele schimbări şi
tendin e de bază din social, cu impact asupra organiza iilor şi a publicurilor lor, care sugerează perspectiva
sistemică a rela iilor publice sunt:

26

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glenn M. Broom, op. cit.,
p.175-202
♦protec ia mediului ("Cură a i-vă ac iunea dumneavoastră - în mediul înconjurător - şi nu numai imaginea dumneavoastră"!);
♦reforma îngrijirii sănătă ii, care plasează sănătatea în "vârful" oricărei agende de lucru; globalizarea
afacerilor şi economiilor;
♦comunica iile globale în era informa iilor;
♦noua organizare a familiei, a cărei structură nu
mai respectă tradi ionalismul;
♦drepturile civile şi împuternicirea indivizilor.
Amploarea, dinamismul şi fluctua iile acestor
schimbări şi tendin e din social, dar şi a altora care pot
apare, trebuie urmărite şi analizate pentru a le identifica
şi anticipa evolu iile, consecin ele impactului asupra
organiza iei şi a publicurilor ei, în vederea stabilirii
acelor măsuri care să asigure men inerea rela iilor mutuale de dependen ă între organiza ie şi publicurile
acesteia şi, în final, supravie uirea organiza iei. În acest
scop, specialiştii de rela ii publice monitorizează opinia
publică, schimbările sociale, mişcările pe eşichierul politic, muta iile culturale, dezvoltările tehnologice şi chiar
mediul natural. Rezultatele demersului întreprins, concretizate în interpretări ale diverşilor factori de mediu,
sunt folosite, împreună cu conducerea managerială, în
dezvoltarea planurilor strategice ale "responsabilită ii şi
schimbărilor din cadrul organiza iei".
Dacă avem în vedere că "un sistem este o sumă de
unită i interactive care rezistă în timp în interiorul unei
grani e stabilite, răspunzând şi adaptându-se la presiunile spre schimbare venite din partea mediului, pentru a
atinge şi men ine scopurile enun ate", în cazul rela iilor
publice unită ile interactive sunt organiza ia şi publicul.
Însă, în timp ce componenta organiza ională din sistem
este relativ uşor de definit, publicul reprezintă abstrac ii
definite de specialistul de rela ii publice, ceea ce face ca
grani a sistemului să fie diferită pentru fiecare situa ie
şi pentru fiecare scop al unui program în parte. O
solu ie la acest aspect, sugerată de autori, ar fi să se
includă în definirea publicului doar pe acelea cu care
organiza ia trebuie să stabilească şi să men ină rela ii
de durată şi de avantaj reciproc.
Sistemele pot fi situate pe un continuum de la
închis la deschis. Sistemele închise au limite impermeabile, nu fac schimburi de probleme, informa ii şi
energie cu mediul şi, ca urmare, nu se adaptează la
schimbările externe existând pericolul dezintegrării.
Sistemele deschise au limitele permeabile care permit
schimbul de probleme, informa ii şi energie cu mediul
şi, în consecin ă, adaptarea la varia iile de mediu.
Rela iile publice dezvăluie o gamă similară de modele sistemice inchise fa ă în fa ă cu cele deschise.
Termenii "reactiv" şi "proactiv", care descriu programele de rela ii publice, sunt reprezentarea tipului de
sistem cu care operează o organiza ie în proiectarea
acestui tip de ac iuni:
♦programele reactive folosesc modele de sisteme
relativ închise, în sensul că rela iile publice ac ionează
numai atunci când este perturbat sistemul.
♦spre deosebire, programele proactive, pe baza
informării permanente asupra mediilor organiza iei, îşi
propun activită i interne şi externe cu care să prevină
sau să elimine eventualele probleme, adaptându-se astfel situa iilor cu care se confruntă.
În cazul sistemelor de rela ii publice inchise se
întâlnesc două moduri de a gândi:
♦scopul rela iilor publice este limitat la a efectua
schimbări în mediul înconjurător;
♦organiza iile au puterea de a-şi schimba mediile
înconjurătoare eliminându-se nevoia propriei schimbări.
Un astfel de model de rela ii publice, în care accentul este pus pe men inerea status-quo-ului organiza iei şi direc ionează eforturile de schimbare spre me-
diul exterior, este un model func ionar; acesta distribuie practicienii de rela ii publice în rolul de tehnician,
un rol limitat la monitorizarea mediului înconjurător,
pentru a face mai eficiente rezultatele comunicării, nu
pentru a face schimbări în organiza ie.
Modelul deschis, care distribuie rela iile publice
în rolul modelării după schimbări, atât în mediile
înconjurătoare, cât şi în organiza ii, ca un rezultat al
intrărilor dinspre mediul înconjurător, este un model
func ional; el surprinde încercările strategice ale organiza iei de a se ajusta şi de a se adapta la mediile ei
dinamice. În cadrul acestui model practicienii au cunoştin ele, antrenamentul şi experien a punerii în practică
a ambelor modele, ei devenind manageri ai schimbării.
Modelul sistemelor deschise foloseşte abordările
"simetrice bidirec ionale", ceea ce înseamnă că procesele
comunica ionale se desfăşoară în ambele sensuri şi că
schimbul de informa ii produce modificări la ambele
păr i ale rela iei de legătură dintre organiza ie şi public.
Pentru a pune în eviden ă distinc ia dintre cele
două sisteme în rela iile publice se mai utilizează
expresiile "rela ii publice obişnuite" alcătuite numai din
simpla aplicare a tehnicilor de comunicare (ca scop în
sine) şi "rela ii publice profesionale", care au un scop
strategic pentru organiza ie: acela de a construi (reconcilia) rela ii de legătură cu publicul strategic, de a gestiona conflicte, de a ini ia ac iuni corective proactive.
b) Modelul lui Larry W. Long şi Vincent Hazleton27
Autorii folosesc sistemul deschis al rela iilor
publice, cu accent pe func ia lor organizatorică, de
management. Mediul extern al organiza iei, de la care
27

Larry W. Long , Vincent Hazleton, apud Flaviu Călin Rus,
Introducere în ştiin a comunicării şi a rela iilor publice,
Institutul European, 2002, p.77-78
aceasta primeşte informa ii, este format din cinci compartimente: legal, politic, social, economic, tehnologic şi
FEED-BACK

STRUCTURĂ
PLANURI ŞI
PROGRAME o
ALE
ORGANIZA IEI

Informa ii despre rela iile cu
publicul: dorite contra
RELA II
DORITE CU
observate
Intern: re inerea sau
redefinirea rela iilor dorite

PUBLICUL
(SCOPURI ŞI
OBIECTIVE

REZULTATE

(Extern: ac iuni şi
comunicări orientate
spre public)

CUNOŞTIN E
PREDISPOZI IE
ŞI COMPORTAMENTE ALE
PUBLICULUI

INTRARE

(Ac iuni întreprinse de public sau
informa ii
despre acesta)

Adaptare după modelul lui S.M. Cutlip şi colaboratorii
competitiv, iar propriul sistem cuprinde trei compartimente sau subsisteme ale organizării: organiza ional
propriu-zis, al comunicării şi al popula iei- intă sau
emitent. Mecanismul de func ionare a modelului aduce
în aten ie următoarele aspecte mai importante:
♦sistemul propriu, prin permanentul schimb de
informa ii cu mediul exterior are rolul de a-l ine pe
acesta, pe cât posibil, sub control;
♦dimensiunea politică trebuie materializată de rela iile publice, prin faptul că politicul trebuie determinat
să facă lobby propriului sistem sau să-l sprijine pe acesta în ac iunile sale;
♦prin cunoaşterea compartimentului social, propriul sistem va veni cu propuneri care să satisfacă cerin ele şi dolean ele publicului;
♦preluând informa ii de la compartimentul economic, rela iile publice, prin ac iunile sale, vor trebui să
aducă bani şi sponsorizări propriului sistem;
♦Compartimentul tehnologic are influen ă în special asupra infrastructurii propriului sistem, care trebuie să fie optimă în scopul bunei func ionări a tuturor
macanismelor, a întregului angrenaj din care este compus propriul sistem;
♦Compartimentul competitiv este cel care aduce
progres atât propriului sistem (dezvoltarea lui calitativă,
prin cantitatea şi calitatea produselor/serviciilor şi prin
raportul dintre pre şi calitate), cât şi întregii societă i;
♦Modelul promovează formarea unui transfer şi a
unui contratransfer de informa ii în care rolul rela iilor
publice este reprezentat de buna func ionare a propriului sistem, pentru ca elurile pe care acesta şi le-a
propus să fie atinse.
Se poate constata, din descrierea de mai sus, că
modelul pune accent pe organizarea sistemului, ocupându-se în principal de latura ac ională a acestuia.
Totodată, buna func ionare a sistemului, în ansamblul
său, alături de direc ionarea ac iunilor, trebuie avute în
vedere şi aspecte referitoare la organizarea angrenajului
sistemului, a tuturor subsistemelor care compun sistemul ca întreg.
3.2. Managementul de risc şi managementul
conflictelor
Managementul de risc şi managementul conflictelor sunt două concepte importante în teoria organizaiilor. Acestea sunt strâns legate de comunicare. Managementul de risc presupune ca organiza ia să fie capabilă să-şi proiecteze strategiile de dezvoltare inând cont
de sursele poten iale de risc. Din categoria acestora fac
parte şi conflictele interne sau externe care pot fi depăşite prin folosirea unor măsuri de natură comunicaională. Comunicarea "este cea care între ine func ionalitatea organiza iei, întrucât face posibile ac iunile prin
intermediul cărora oamenii, tind să-şi joace rolurile,
prin care se implică în satisfacerea unor necesită i
(nevoi, aspira ii, interese). Prin urmare, obiectivele şi
deciziile privitoare la modalită ile de ac iune în organiza ii, nu pot declanşa activită ile profesionale decât
prin intermediul comunicării, sunt dependente de posibilită ile de comunicare dintre oamenii implica i"28. De
altfel, unul dintre obiectivele comunicării în organiza ii
este eficientizarea managementului care se realizează
prin29:
♦fluxuri şi re ele comunica ionale care să facă
posibilă func ionarea eficientă a managementului în
rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor;
♦con inuturi comunicative (informa ionale) adecvate care să prevină şi să controleze nesiguran a managementului, să promoveze creativitatea (inova ia) şi să
mobilizeze personalul la îndeplinirea obiectivelor stabilite.
4. Teorii specifice rela iilor publice
J.E. Grunig şi T. Hunt au identificat patru modele care reprezintă şi caracterul evolutiv, în timp, al
rela iilor publice30.
a) Modelul agentului de presă (press agentry/
publicity)
28

Constantin Hariuc, Psihosociologia comunicării, Editura
Licorna, 2002, p.209-210
29 Ibidem, p.213
30 Cf. Cristina Coman, op. cit., p.35. A se vedea şi Flaviu Călin
Rus, op. cit., p.71-74
Acest model, cel mai simplu, deşi nu corespunde
defini iilor de astăzi ale rela iilor publice, se mai practică
încă de unele organiza ii, îndeosebi în situa ii de criză de
timp. Se caracterizează prin unidirec ionalitatea comunicării (o comunicare persuasivă), de la sursă către receptor, fără a se ine seama de specificul sau aşteptările
publicului (fără feed-back), scopul principal fiind unul
propagandistic. Informa ia este, de cele mai multe ori,
incompletă şi par ial adevărată.
b) Modelul informării publicului (public information)
Mecanismul acestui model este asemănător cu cel
al primului model: un sistem liniar de comunicare, de la
emi ător la receptor, care nu ine cont de feed-back. Are
totuşi unele particularită i:
♦nu are un scop propagandistic, ci unul pur
informativ;
♦îşi propune difuzarea către public a unor informa ii corecte şi adevărate.
Deşi modelul a apărut la începutul secolului al
XX-lea are o largă aplicare şi astăzi.
c) Modelul comunicării bilaterale asimetrice (twoway asymmetric)
Acest model aduce o schimbare calitativă fa ă de
primele două, datorită prezen ei feed-back-ului. Fluxul
comunica ional se desfăşoară în ambele sensuri, adică
organiza ie → public şi public → organiza ie, însă nu este
complet, întrucât din feed-back se folosesc numai acele
elemente care pot ajuta organiza ia în atingerea obiectivelor sale (mai importante sunt informa iile emise decât
cele primite). Prin urmare cele două fluxuri nu sunt simetrice, organiza ia fiind cea care controlează comunicarea.
d) Modelul comnicării bilaterale simetrice (two-way
symmetric)
Este modelul cel mai evoluat. Comunicarea, care
poate fi ini iată de organiza ie sau de public, se desfăşoară în ambele sensuri, ca şi în cazul celui de-al
treilea model, însă, de această dată, se pune accentul pe
feed-back, care devine un instrument cu ajutorul căruia
se studiază posibilită ile de a atinge obiectivele organiza iei, dar şi acele nevoi ale publicului care pot fi
acoperite prin politicile practicate de organiza ie. Altfel
spus, este important ceea ce transmite sistemul, dar şi
ceea ce se primeşte înapoi, adică se realizează o echilibrare a balan ei dintre informa iile emise şi cele primite. Este un model care se bazează pe în elegerea reciprocă şi conduce la rezolvarea eventualelor conflicte
prin comunicare.
Flaviu Călin Rus semnalează un salt calitativ în
reprezentarea rela iilor publice: compilarea celor patru
modele în două dimensiuni: una care pune accentul pe
aspectul tehnic, rezultată din combinarea modelului
unu şi doi, şi una profesională, din combinarea modelelor trei şi patru. Rezultă astfel modelul tehnic care se
referă mai mult la valoarea promovării informa iilor prin
mass-media, oferind procesului de comunicare un în eles de transfer şi contratransfer informa ional şi modelul profesional care foloseşte procesul comunicării în
organizarea sistemelor, în dezamorsarea conflictelor şi în
crearea şi men inerea legăturilor interumane.
5. Roata lui Bernstein
Este un model conceput de David Bernstein şi
adaptat, pentru a avea o aplicabilitate mai largă în relaiile publice, de către Shirley Harrison31. Modelul conine trei elemente:

31

Shirley Harrison, Public Relations: an Introduction,
Routledge, 1995, p.43-45
♦organiza ia, dispusă în centrul ro ii, definită în
func ie de domeniul de activitate, localitatea/regiu
nea/ ara de origine în care îşi are sediul;
♦tipurile de public, dispuse pe circumferin a externă a ro ii sub forma unor segmente;
♦canalele de comunicare, dispuse sub forma unor
spi e, care fac legătura între organiza ie şi categoriile
sale de public.
Modelul cuprinde nouă tipuri standard de public,
plasate în segmentele situate pe circumferin a exterioară
a ro ii şi nouă tipuri standard de canale de comunicare,
reprezentând spi ele ro ii. Având în vedere aceste elemente utilizarea modelului se poate face în două modalită i:
♦se consideră că pentru fiecare categorie de public există un canal de comunicare specific sau preferen ial, situa ie în care ne confruntăm cu un tablou
static;
♦oricărui tip de public i se poate asocia oricare
dintre cele nouă canale de comunicare, aceasta fiind
perspectiva dinamică a modelului.
Modelul static, adică prima variantă, ar putea fi
reprezentată astfel:
Tipuri de public

Tipuri de canale de
comunicare

Media (media) locale,
na ionale etc
Guvern (government) local,
na ional,interna ional

Rela ii media (media relation)

Institu ii financiare
(financial)
Clien i (customers)

Întâlniri tête-à-tête sau în
grupuri restrânse, rela ii
directe (personal
presentation)
Prezentări (impersonal
presentation)
Produse/servicii (product or
service)
Publicul general (general
public)
Publicul intern (internal)

Publicul local (local)
Grupurile de influen ă
(influenting groups)
Parteneri (the trade)

Materiale tipărite (literature)
Elemente standard de
identificare (permanent
media)
Reclama (advertising)
Coresponden a
(corespondence)
Puncte de desfacere a
produselor/serviciilor (point
of sale)

Cea de a doua variantă va rezulta din numeroasele combinări posibile dintre tipurile de public şi tipurile de canale de comunicare.
IV. EVOLU IA RELA IILOR PUBLICE
Încercările de a descoperi rădăcinile istorice ale
fenomenului rela iilor publice sunt importante mai ales
din perspectiva realizării unor introspec ii asupra func iilor pe care acestea le-au avut în diferite momente ale
evolu iei omenirii, întrucât, chiar dacă rela iile publice
reprezintă un fenomen al secolului al XX-lea, studiile
unor specialişti dovedesc că începuturile formării şi dezvoltării acestui sistem sunt mult mai vechi decât conştientizarea lui, poate tot atât de vechi pe cât este
comunicarea umană.
1. Modalită i de abordare a evolu iei
rela iilor publice
În rândul specialiştilor sunt mai multe puncte
de vedere în legătură cu conceperea şi modul de abordare a istoricului evolu iei rela iilor publice. În acest
sens, Cristina Coman32 deosebeşte trei mari tipuri de
abordare care marchează dezbaterile actuale cu privire
la istoria rela iilor publice:
a) Istoria rela iilor publice nu se poate constitui
ca un câmp autonom; nu există o "istorie" de sine stătătoare, ci o sumă de momente în care rela iile publice
au cunoscut anumite evolu ii, ca rezultat al diferitelor
presiuni ale conjuncturilor sociale, politice şi economice.
Este semnificativă, în acest sens, afirma ia lui S.M.
Cutlip şi colaboratorii: "istoria rela iilor publice este
semnificativă numai dacă este legată de conflictele pentru putere şi de crizele sociale periodice".
b) Istoria rela iilor publice este suma istoriilor
diferitelor tehnici care compun acest domeniu de activitate. D.L. Wilcox, P.H. Ault şi W.K. Agee afirmau că
32

Cf. Cristina Coman, op. cit., p.44-47
această istorie reprezintă "evolu ia principalelor func ii agentul de presă, publicitatea, consilierea - împreună cu
metodele folosite pentru a realiza aceste activită i".
Această abordare generează o sumă de istorii ale unor
activită i, care, uneori, se intersectează, iar alteori urmează un curs propriu:
c) Istoria rela iilor publice este unitară, cuprinzând o sumă de momente, care corespund modurilor
diferite în care activită ile de rela ii publice au fost practicate de-a lungul timpului. Denumirile ("modele", "etape", "faze" etc.), con inutul şi succesiunea acestor momente variază de la un autor la altul.
c.1. J.E. Grunig şi T. Hunt consideră că istoria
rela iilor publice poate fi descrisă din perspectiva a patru "modele" (con inutul şi caracteristicile acestora se
găsesc în cap. al III-lea):
♦modelul agentului de presă, care a apărut în
jurul anului 1850;
♦modelul informării publicului, apărut la începutul
secolului al XX-lea;
♦modelul comunicării bilaterale asimetrice apare în
jurul anului 1920;
♦modelul comunicării bilaterale simetrice, care apare între anii 1960-1970.
c.2. W.S. Dunn stabileşte patru "etape" de dezvoltare a rela iilor publice:
♦Etapa de început, în care comunicatorii au explorat posibilită ile informa iei în construirea imaginii publice. Această etapă ar cuprinde modalită ile de exercitare a activită ii de rela ii publice din antichitate până
la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
♦Etapa de propagandă-publicitate, în care activitatea de comunicare publică s-a amplificat, dar a fost orientată exclusiv în direc ia controlării publicului. Aceasta
se încadrează în intervalul dintre 1830 şi începutul secolului al XX-lea.
♦Începuturile comunicării bilaterale, perioada în
care comunicatorii descoperă importan a feed-back-ului
dinspre public, atât pentru actul de planificare a campaniei, cât şi pentru acela al desfăşurării ei concrete.
Această etapă ar acoperi intervalul dintre cele două războaie mondiale.
♦Etapa comunicării bilaterale avansate în care
profesioniştii concep rela iile publice ca un proces continuu de schimburi de informa ii între organiza ie şi
public. Această etapă, începută în perioada postbelică,
este în plină desfăşurare în zilele noastre.
c.3. D. Newson, A. Scott şi J.V. Turk descriu
istoria rela iilor publice prin succesiunea a cinci perioade, definite de diferitele "tactici" utilizate de comunicatori:
♦Perioada preliminară (1600-1799), în care sunt
dezvoltate canalele de comunicare şi se exersează tacticile rela iilor publice;
♦Perioada de comunicare pentru ini ierea de aciuni (1800-1899), în care domina agentul de presă şi
interesul pentru promovarea în public a imaginii pozitive
a unor personalită i sau institu ii. Este perioada de
debut a publicisticii, impresariatului, promovării şi propagandei.
♦Perioada reac iei şi răspunsului (1900-1939), dominată de eforturile de refacere a imaginii unor institu ii
afectate, fie de atacurile presei, fie de crizele sociale,
politice şi economice.
♦Perioada de planificare şi prevenire (1940-1970),
perioadă de maturizare a rela iilor publice în care se stabilizează statutul lor de func ie de management al comunicării.
♦Perioada profesionalismului (după 1980), perioadă care aduce domeniul rela iilor publice la standarde
etice şi deontologice clare, recunoscute la nivel interna-
ional şi impune modalită i perfec ionate de pregătire a
specialiştilor.
2. Momente importante în evolu ia rela iilor
publice
2.1. Originea istorică a rela iilor publice
Deşi, necunoscut ini ial sub acest nume, fenomenul rela iilor publice a fost totuşi identificat în istorie
ca orice efort sus inut prin care se încerca ob inerea acordului public pentru anumite idei, fapte sau oameni33
sau ca tehnică a utilizării informa iilor cu scopul de a
persuada, practică considerată mai veche decât na iunea însăşi34.
Astfel, I. Cheumely, şi D. Huisman sus in că rela iile publice îşi au originea în diferite pasagii din
Biblie, în poemele lui Homer, în filosofia lui Socrate,
precum şi în celebra lucrare „Anabase” a istoricului grec
Xenofon35. Continuând demersul lor, autorii punctează
şi alte momente pe care le apreciază ca fiind importante
în evolu ia rela iilor publice:
♦lucrarea De Bello Gallico a lui Caius Iulius
Cezar, strălucit om politic roman, scriitor, orator şi
strateg militar, care a fost ales consul, apoi guvernator
al provinciei Gallia (anul 60 î. Hr.), datorită şi modului
în care s-a folosit de tehnici de comunicare valabile şi
astăzi;
♦August, primul împărat roman (27 î. Hr.-14 d.
Hr.), a preluat şi a valorificat moştenirea filosofică a lui
Cezar şi, gra ie lui Mecena şi mai ales a lui Virgiliu, a
33

D. Newsom, J. Turk, D. Kruckeberg, This is PR. The realities
of Public Relations, Wadsworth, 2000, p.31
34 S.M. Cutlip şi colaboratorii, op. cit., p.1
35 I. Cheumely, D. Huisman, Les relations publiques, Paris,
PUF, 1997, p.30
constituit un remarcabil program de tip „chek-list” privind rela iile publice în agricultură.
D.L. Wilcox şi colabortatorii36 apreciază că publicitatea pe care o făceau grecii antici Jocurilor Olimpice
se întemeia pe tehnici similare celor folosite pentru
Olimpiada de la Los Angeles, iar J.E. Grunig şi T. Hunt
consideră că rădăcinile acestui domeniu sunt greceşti:
"Studiul formal al comunicării, care a furnizat o mare
parte a bazei teoretice a rela iilor publice, îşi au originea
în Retorica lui Aristotel. […] Grecii antici considerau retorica drept o unealtă importantă a artei de a conduce
statul. Aceasta reprezenta punctul de contact dintre
oamenii de stat şi publicul lor".
Rămânând tot în antichitate, interesante sunt şi
exemplele date de S.M. Cutlip37 şi colaboratorii săi. Este
vorba despre un înscris descoperit în Irak, datând din
1800 î. Hr., prin care li se spunea agricultorilor cum să
cultive cerealele, cum să facă iriga ii, cum să combată
rozătoarele şi cum să recolteze cerealele, un document
care se aseamănă cu distribu ia buletinelor fermierilor în
zilele noastre de Departamentul Agriculturii al SUA.
Elemente rudimentare de rela ii publice apar şi în descrierile spionilor regilor din India străveche; în afară de
spionaj, îndatoririle acestora cuprindeau men inerea
legăturii regelui cu opinia publică, sus inerea cauzei
regelui în public şi răspândirea zvonurilor favorabile
despre guvern.
Autorii men iona i consideră că rela iile publice
au fost folosite cu sute de ani înainte de consacrarea lor
ca tip specific de activită i în Anglia, unde Lordul Cancelar avea ca îndatorire uşurarea comunicării şi în elegerii dintre popor şi guvern, de către Biserica Romano36

D.L. Wilcox şi colabortatorii, apud Cristina Coman, op. cit.,
p.49
37 S.M. Cutlip şi colaboratorii, op. cit., p.102-103
Catolică, prin Congregatio de Propaganda Fide, care
avea rolul de a-i promova interesele, de către oamenii lui
Samuel Adams, în ac iunea The Boston Tea Party, ac iune înscenată pentru a declanşa războiul de independen ă împotriva Imperiului Britanic.
Şi succesul apostolilor în răspândirea creştinismului este considerat unul dintre marile realizări de tip
rela ii publice din întreaga istorie a omenirii, deoarece ei
au folosit tehnici fundamentale de comunicare publică
(discursuri, scrisori, evenimente pregătite) pentru a
atrage aten ia publicului şi a-i modifica atitudinea şi
comportamentul38. Exemplele privind modul cum diverse grupuri şi personalită i au folosit unele tehnici de
comunicare integrate astăzi domeniului rela iilor publice
ar putea continua.
Semnalăm totuşi că, în rândul specialiştilor, există şi o altă o orientare potrivit căreia, fără a se nega
exemplele de mai sus, rela iile publice s-au aflat multe
secole într-o formă latentă, de acumulare a unei mase
critice, embrionare, condi ie minimă pentru declanşarea
unei reac ii în lan , care a produs mai târziu, în secolul
al XX-lea, spectacolul rela iilor publice. Potrivit acestora
evolu ia spre rela iile publice de astăzi ar fi început
undeva pe la jumătatea secolului al XIX-lea, moment în
care se declanşează procesul de sedimentare a componentelor specifice domeniului, dar şi procesul de detaşare al rela iilor publice de alte componente ca jurnalismul, impresariatul sau propaganda, aflate total sau
par ial sub umbrela largă a comunicării.
2.2. Aspecte privind terminologia şi practica
rela iilor publice
Una dintre problemele larg discutate se referă la
momentul în care a fost folosită pentru prima dată
38

E.L. Bernays, apud Cristina Coman, op. cit., p.49
expresia "rela ii publice" şi când semnifica ia acesteia
s-a apropiat de în elesul care i se dă astăzi. Demersurile
numeroşilor specialişti pentru clarificarea acestor probleme se constituie practic în istoria evolu iilor moderne
ale rela iilor publice. În continuare semnalăm momentele semnificative ale acestei istorii.
De la început trebuie să facem precizarea că
evolu ia rela iilor publice, în sensul individualizării şi
legitimării lor ca activitate profesională de sine stătătoare, este un fenomen aproape integral american. Aşa
se explică de ce fondatorii domeniului, terminologia de
bază, lucrările de referin ă, firmele de succes, forumurile
de dezbatere provin aproape în exclusivitate de pe
continentul american39.
Se pare că cel de-al treilea preşedinte al SUA,
Thomas Jefferson, cu prilejul unei declara ii făcute în
Congresul american, în anul 1807, a combinat pentru
prima dată cuvintele "rela ii" şi "public" în expresia
"rela ii publice" (pe care a perceput-o la nivel conştient)
pentru a defini starea de spirit a cetă enilor în interiorul
unei comunită i politice.
Primele date despre conceptul de rela ii publice
ne-au fost dezvăluite de către Eric F. Goldman, care
relatează faptul că, în anul 1827, reverendul O.P. Hoyt
folosea termenul de Public Relations cu în elesul de
informare corectă a opiniei publice.
Mai târziu, în 1882, avocatul american Dorman
B. Eaton, într-o conferin ă inută la Facultatea de Drept
a Universită ii din Yalle, cu titlul „The Public Relations
and the Duties of the Legal Profession”, foloseşte expresia Public Relations cu valen ă destul de apropiată de
ceea ce în elegem noi astăzi prin acest termen.
Este greu de stabilit când expresia s-a apropiat de
semnifica ia pe care i se dă astăzi. Astfel, după Newson,
39

Cristina Coman, op. cit., p.43
termenul de Public Relations, în accep iunea lui de astăzi, a fost folosit pentru prima dată, în 1897, în manualul Yearbook of Railwai Literature, iar după Edward
L. Bernays, primul care foloseşte conceptul de Public
Relations în accep iunea lui actuală a fost Theodore
Newson Vail, preşedintele American Telephon and
Telegraph Company (AT&T). Acesta, cu ocazia prezentării raportului anual a utilizat sintagma Public Relations
în elegând prin aceasta modalitatea prin care se caută şi
se ob ine bunăvoin a publicului.
În 1923 Edward L. Bernays, în lucrarea
Cristallizing Public Opinion, avea să statueze atât
domeniul - Public Relations -, cât şi profesia - Public
Relations Counsel. Conceptul de consilier a fost împrumutat de autor din sistemul juridic cu speran a ca
implica iile profesionale ale acestuia să fie transpuse şi
în noul domeniu.
În legătură cu apari ia structurilor specializate
de rela ii publice pot fi semnalate câteva aspecte mai
importante.
Primii practicieni cu statut autonom ai acestui
domeniu au fost agen ii de presă care promovau
interesele unor firme sau personalită i. Răspândirea lor
a fost accelerată de dezvoltarea presei ieftine, ce se
adresa oamenilor simpli, mari amatori de întâmplări şi
poveşti neobişnuite. Putem să-l numim aici pe primul
consilier de presă (neoficial) al preşedintelui american
Andrew Jackson, Amos Kendall, dar şi pe P.T. Barnum,
omul show business-ului, distribuitorul prin presă a
unor istorii senza ionale despre personajele stranii ale
circului şi creatorul a numeroase "pseudo-evenimente"
şi întâmplări planificate (întâmplări construite numai
pentru a fi înregistrate şi distribuite către presă, după
principiul potrivit căruia "Nu contează ce scrie presa,
important este să scrie!"). Agen ii de presă au promovat o
comunicare unidirec ională, în care predomina scopul
propagandistic, fiindu-le caracteristică lipsa responsabilită ii sociale, a respectului pentru adevăr şi pentru
public.
În 1889, George Westinghouse, cel care a introdus curentul alternativ pe pia a americană, a înfiin at
primul departament de rela ii publice în cadrul corpora iei sale, pentru a promova această nouă sursă de
energie. Ulterior, în 1900, la Boston, a fost fondată
prima firmă na ională de publicitate (The Publicity
Bureau), cu scopul declarat de a face impresariat de
afaceri pentru cât mai mul i clien i, la pre uri cât mai
convenabile. În anii următori, asemenea birouri, care şiau propus ca scop protejarea clien ilor lor de atacurile
presei, au fost deschise şi în alte puncte de pe teritoriul
SUA: New York, Chicago, Washington, Kansas etc.
Ivy Lee este considerat însă adevăratul fondator
al rela iilor publice40. Acesta, împreună cu George
Parker, a deschis la New-York, în anul 1904, primul
„Cabinet mondial de rela ii publice”41, care oferea servicii unită ilor industriale şi de comer , funda iilor filantropice, spitalelor, centrelor de cercetare, universită ilor
etc., pentru „a se prezenta” şi pentru a-şi atrage clientelă. Ivy Lee, în îndelungata lui activitate, a contribuit,
prin definirea unor noi standarde şi reguli, la repoziionarea domeniului rela iilor publice: transformarea
impresariatului de secol al XIX-lea în rela ii publice de
secol al XX-lea. El pune bazele comunicării moderne cu
presa şi cu publicul şi inaugurează, astfel, modelul
informării în care comunicarea rămâne în continuare
unidirec ională (de la organiza ie spre public), dar se
bazează pe informa ii corecte şi fapte reale.
Recunoaşterea meritelor lui Ivy Lee este dovedită
şi de faptul că ideile sale au fost preluate de numeroase
40
41

Cf. I. Cheumely, D. Huisman, op cit., p.64
Cf. ibidem
firme care şi-au creat departamente proprii de rela ii
publice, proces ce a luat amploare, îndeosebi după primul război mondial, acestea devenind o necesitate.
Un moment important în evolu ia rela iilor publice l-a constituit crearea, în perioada primului război
mondial, la propunerea preşedintelui Woodrow Wilson, a
Comitetului pentru Informa ii Publice, menit să mobilizeze masele pentru sprijinirea eforturilor de război.
Condus de ziaristul George Creel, care a reunit ziarişti,
cercetători, editori, agen i de presă etc., ingenioşi şi
dinamici, fără a avea o experien ă anterioară şi o bază
materială corespunzătoare, Comitetul a devenit, totuşi,
cel mai mare laborator de comunicare publică, realizând
numeroase campanii de informare bazate pe manipularea simbolurilor majore ale Americii. Deşi desfiin at în
1919, consecin ele func ionării acestui Comitet au fost
benefice: a antrenat numeroşi tineri în arta comunicării
publice, creând astfel o nouă genera ie de practicieni în
rela iile publice, care au contribuit în anii următori la
cristalizarea domeniului, prin înfiin area de firme proprii
(unele au dominat pia a rela iilor publice din SUA multă
vreme) şi dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de lucru.
Din această genera ie, personalitatea cu cea mai
mare influen ă asupra evolu iei domeniului rela iilor
publice a fost Edward L. Bernays. Contribu ia acestuia
s-a realizat pe cel pu in trei planuri:
♦Cel al practicii rela iilor publice: a fost exponentul
modelului comunicării bilaterale şi asimetrice şi a deschis drumul spre modelul comunicării bilaterale şi simetrice. El a promovat aşa-numita "tehnică a consimământului", care consta în analiza intereselor şi dorinelor publicului şi în punerea în lumină a acelor aspecte
din activitatea unei organiza ii care corespund acestora.
♦Cel al activită ii didactice, reuşind recunoaşterea
academică a domeniului, prin înfiin area primului curs
de rela ii publice la Universitatea din New York.
♦Cel al literaturii de specialitate, prin publicarea,
în 1923, a primei lucrări consacrate rela iilor publice Cristalizarea opiniei publice -, căreia i-au urmat şi altele
considerate repere în domeniu de către specialişti.
Rela iile publice din Statele Unite au fost dominate, în această perioadă, şi de alte personalită i care,
prin ac iunile lor, au dat noi dimensiuni domeniului.
Între acestea se cuvine men ionat Rex Harlow, considerat, ca urmare a numeroaselor demersuri de teoretizare, fondatorul cercetării în rela iile publice. În acest
sens, este de notorietate defini ia rela iilor publice, recunoscută pe plan interna ional, rezultat al cercetării unui
grup de specialişti din întreaga lume condus de Rex
Harlow (vezi capitolul I). Tot el a pus bazele Consiliului
American de Rela ii Publice şi ale Revistei de Rela ii
Publice.
Al doilea război mondial şi perioada postbelică
au determinat mari schimbări în via a socială (evolu ia
societă ii ca societate de consum şi servicii). Ca urmare,
întreprinderile, grupurile importante, partidele, organismele puterii, liderii etc. sunt într-o tot mai accentuată
dependen ă fa ă de public şi de opinia publică, a căror
încredere doresc să o câştige şi să o men ină prin
folosirea tehnicilor de rela ii publice. Această situa ie a
impulsionat dezvoltarea rela iilor publice, care şi-au
diversificat domeniile de ac iune, tehnicile de lucru, modalită ile de organizare şi structurile de formare, devenind astfel, în societatea modernă, o profesiune bine
definită42.
După cel de-al doilea război mondial, rela iile
publice s-au dezvoltat constant nu numai în S.U.A., ci şi
în Europa, în lumea întreagă. Toate marile organiza ii,
cu cele mai diverse preocupări şi-au creat, pentru promovarea intereselor, departamente de rela ii publice, de
42

Cristina Coman, op. cit., p.56
informa ii şi de comunicare sau au făcut apel în mod
constant la serviciile unor firme specializate de rela ii
publice.
I. Cheumely şi D. Huisman, în lucrarea "Les
relations publiques"43, aduc în aten ie unele aspecte ale
pătrunderii şi extinderii domeniului rela iilor publice în
alte zone decât SUA, cu accentul principal pe evolu ia
lui în Fran a.
Desigur, elemente ale acestui tip de ac iuni au
apărut în unele ări europene după anul 1900 (Germania, din 1901, Anglia, din 1911), însă rela iile publice, sub forma asocia iilor agen iilor şi oficiilor, apar în
Canada, în anul 1940, în Fran a şi în Olanda, în 1946,
în Anglia, în 1948, în Norvegia, în 1949 şi, după anul
1950, în Italia, Belgia, Suedia, Finlanda, Germania.
În America Centrală, America de Sud, Australia,
Japonia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud, structurile de
„rela ii practice” au apărut, în perioada anilor 19501955 şi au crescut progresiv şi numărul de „consilieri”
în rela ii publice.
În anul 1946, de exemplu, în Fran a, structuri
şi organisme de rela ii publice au fost create de firmele
petroliere ESSO – Standard şi Shell; astfel, s-au format
numeroşi consilieri, ataşa i de presă, care prin cabinete,
agen ii şi oficii de rela ii publice, au determinat dezvoltarea pe întreg teritoriul francez a re elei de vânzare a
produselor petroliere ESSO – Standard şi Shell şi au
orientat politica franceză de formare a cadrelor de specialişti în domeniul rela iilor publice.
După anul 1949, gra ie dezvoltării şi necesită ii
rela iilor publice, tot în Fran a au apărut noi forme de
organizare, cum ar fi:”Relations”, apoi „l’Office francais
de relations publiques”, “International relations” sau
“Bureau International de relations publiques”.
43

I. Cheumely, D. Huisman, op. cit., p.16-20
În anul 1955 a fost fondată “l’Associations
International de relations publiques” care a reunit
profesionişti ai domeniului din mai multe ări europene
şi a fost elaborat „le Code profesionnel des relations
publiques”.
În anul 1959 a fost creat „Centrul European de
rela ii publice” care, de asemenea, a reunit specialişti din
ările europene, iar în anul 1965 a fost adoptat la
Athena „Codul etic interna ional al rela iilor publice”,
cunoscut şi sub denumirea de „Code d’Athenes”.
În anul 1964, guvernul Fran ei defineşte oficial
rolul şi scopul profesional al celor care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul rela iilor publice (consilieri, ataşa i de presă, etc.), validând, de asemenea, existen a
unor institu ii specializate în formarea cadrelor, cum
sunt: Institutul de rela ii publice, Colegiul de ştiin e
sociale şi economice, Şcoala franceză de ataşa i de presă
(Paris, Lyon), ISCOM ş.a.
Începând cu anul 1969, în Fran a a luat fiin ă
Ministerul de Rela ii Publice, iar în anul 1974 situa ia a
impus crearea „Sindicatului na ional al profesioniştilor
din domeniul informa iei şi comunicării” şi „Federa ia
franceză de rela ii publice”, acestea luând ca model
structurile şi formele de organizare existente în SUA.
În prezent, tendin a de mondializare a economiilor na ionale duce la dezvoltarea schimburilor interna ionale de valori; societă ile multina ionale, a căror
număr creşte an de an, confirmă această tendin ă care
are drept consecin ă apropierea dintre oameni, lărginduse astfel sfera comunicării şi impunerea unui nou
concept, acela de „omul comunicării”. Aşa se explică
apari ia în mai multe state a „Ministerului comunicării”
sau a „Ministerului culturii şi comunicării” etc.
Rela iile publice sunt astăzi, mai mult ca oricând, integrate în actul complex al comunicării, utilizând toate tehnicile de studiu, de informa ie, de
publicitate, etc. pentru a realiza „imaginea” întreprinderii sau a institu iei solicitante. Această „imagine” valabilă în interior, dar mai ales în exterior, este rezultatul
multor analize – pe plan informa ional, financiar, publicitar, de rela ii publice, de comunicare ş.a. – care
stabilesc finalmente strategia dezvoltării unită ii respective, a ac iunilor ini iate de ea şi în mare măsură
influen ează politica ei comercială.
Evolu iile în domeniul rela iilor publice în societă ile moderne se caracterizaeză prin câteva aspecte
majore44:
♦creşterea numărului de programe de rela ii
publice în toate domeniile vie ii sociale;
♦explozia publica iilor consacrate rela iilor publice;
♦dezvoltarea şi amplificarea formelor de pregătire
profesională;
♦interna ionalizarea practicilor şi a standardelor
acestei profesiuni;
♦creşterea responsabilită ii profesionale.
Iată, deci, că ne aflăm în plină ofensivă a penetrării şi multiplicării sub forme diversificate a „rela iilor
publice! În toată lumea şi în toate sectoarele de activitate socială, administrativă, economică, financiară,
cultural-artistică, sportivă, etc. Dar, pentru a fi asigurată calitatea serviciilor în rela iile publice, este absolut
necesară promovarea unui învă ământ formativ, la nivelul cerin elor societă ii moderne.

44

Cf. Cristina Coman, op. cit., p.58-59
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice
Introducere in relatiile_publice

Recomendados

81591504 curs-drept-institutional-european por
81591504 curs-drept-institutional-european81591504 curs-drept-institutional-european
81591504 curs-drept-institutional-europeanexodumuser
5.2K visualizações92 slides
Dreptul muncii-2011 por
Dreptul muncii-2011Dreptul muncii-2011
Dreptul muncii-2011exodumuser
25.4K visualizações229 slides
Drept civil por
Drept civil Drept civil
Drept civil exodumuser
20.8K visualizações308 slides
Drept+fiscal por
Drept+fiscalDrept+fiscal
Drept+fiscalexodumuser
20.8K visualizações93 slides
37677751 dreptul-securitatii-sociale por
37677751 dreptul-securitatii-sociale37677751 dreptul-securitatii-sociale
37677751 dreptul-securitatii-socialeexodumuser
20.3K visualizações190 slides
49318825 criminologie-generala por
49318825 criminologie-generala 49318825 criminologie-generala
49318825 criminologie-generala exodumuser
17.2K visualizações185 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Carte bucate por
Carte bucateCarte bucate
Carte bucaterelu27
13K visualizações299 slides
246665018 deontologie por
246665018 deontologie246665018 deontologie
246665018 deontologieexodumuser
18K visualizações234 slides
Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013 por
Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013
Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013IMI PQ NET Romania
484 visualizações119 slides
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011 por
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-201186576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011exodumuser
12.7K visualizações202 slides
Management de proiect editia ii v1 por
Management de proiect editia ii  v1Management de proiect editia ii  v1
Management de proiect editia ii v1Oxana Ghenciu
1.9K visualizações174 slides
Teza de doctorat sabin serban covrig upb bucuresti por
Teza de doctorat sabin serban covrig upb bucurestiTeza de doctorat sabin serban covrig upb bucuresti
Teza de doctorat sabin serban covrig upb bucurestiralucaborza1
2.8K visualizações232 slides

Mais procurados(19)

Carte bucate por relu27
Carte bucateCarte bucate
Carte bucate
relu2713K visualizações
246665018 deontologie por exodumuser
246665018 deontologie246665018 deontologie
246665018 deontologie
exodumuser18K visualizações
Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013 por IMI PQ NET Romania
Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013
Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013
IMI PQ NET Romania484 visualizações
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011 por exodumuser
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-201186576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011
exodumuser12.7K visualizações
Management de proiect editia ii v1 por Oxana Ghenciu
Management de proiect editia ii  v1Management de proiect editia ii  v1
Management de proiect editia ii v1
Oxana Ghenciu1.9K visualizações
Teza de doctorat sabin serban covrig upb bucuresti por ralucaborza1
Teza de doctorat sabin serban covrig upb bucurestiTeza de doctorat sabin serban covrig upb bucuresti
Teza de doctorat sabin serban covrig upb bucuresti
ralucaborza12.8K visualizações
Drept internaţional privat por exodumuser
Drept internaţional privatDrept internaţional privat
Drept internaţional privat
exodumuser18.2K visualizações
Dreptul proprietatii intelectuale_curs_i por exodumuser
Dreptul proprietatii intelectuale_curs_iDreptul proprietatii intelectuale_curs_i
Dreptul proprietatii intelectuale_curs_i
exodumuser2.3K visualizações
Criminologie generala por Dorik Ifodi
Criminologie generalaCriminologie generala
Criminologie generala
Dorik Ifodi4.8K visualizações
Alexandra mosneaga vindecarea psi por Tapi Sorin Adrian
Alexandra mosneaga  vindecarea psiAlexandra mosneaga  vindecarea psi
Alexandra mosneaga vindecarea psi
Tapi Sorin Adrian1.2K visualizações
Comunicare.. por Alexandra Berariu
Comunicare..Comunicare..
Comunicare..
Alexandra Berariu43.2K visualizações
2011 curtea-de-conturi-standarde-de-audit por Carmen Havreliuc
2011 curtea-de-conturi-standarde-de-audit2011 curtea-de-conturi-standarde-de-audit
2011 curtea-de-conturi-standarde-de-audit
Carmen Havreliuc1.4K visualizações
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti por guestd88675
Sectiunea A Instructiuni Pentru OfertantiSectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
guestd886751.2K visualizações
Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud por komygy
 Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud
Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud
komygy2.2K visualizações
020 ovidiu bufnila cruciada lui moreaugarin v 1.0 por Ion Maria
020 ovidiu bufnila  cruciada lui moreaugarin v 1.0 020 ovidiu bufnila  cruciada lui moreaugarin v 1.0
020 ovidiu bufnila cruciada lui moreaugarin v 1.0
Ion Maria592 visualizações
Nuca por Cristiana Toma
NucaNuca
Nuca
Cristiana Toma5K visualizações
54 actul administrativ de autoritate copy por Lucrari de licenta
54 actul administrativ de autoritate  copy54 actul administrativ de autoritate  copy
54 actul administrativ de autoritate copy
Lucrari de licenta178 visualizações
221710914 birsan-vol-2-searchable por exodumuser
221710914 birsan-vol-2-searchable221710914 birsan-vol-2-searchable
221710914 birsan-vol-2-searchable
exodumuser4.7K visualizações
290880337 procedura-penala-partea-generala-pdf por exodumuser
290880337 procedura-penala-partea-generala-pdf290880337 procedura-penala-partea-generala-pdf
290880337 procedura-penala-partea-generala-pdf
exodumuser30.4K visualizações

Similar a Introducere in relatiile_publice

Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud por
 Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud
Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freudIon Popovici
1.3K visualizações87 slides
47363283 curs-comunicare-profesionala por
47363283 curs-comunicare-profesionala47363283 curs-comunicare-profesionala
47363283 curs-comunicare-profesionalasunshine38a
4K visualizações108 slides
328871716 ghid-integral-final-x por
328871716 ghid-integral-final-x328871716 ghid-integral-final-x
328871716 ghid-integral-final-xCristina Nicu
2.8K visualizações185 slides
Curs management-proiect por
Curs management-proiectCurs management-proiect
Curs management-proiectcaddylac_slk
5.1K visualizações174 slides
Plan de Dezvoltare Locala Alutus por
Plan de Dezvoltare Locala AlutusPlan de Dezvoltare Locala Alutus
Plan de Dezvoltare Locala AlutusBodvaj Egyesület
380 visualizações399 slides
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane por
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romaneLivia Moldovan
3.6K visualizações111 slides

Similar a Introducere in relatiile_publice(20)

Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud por Ion Popovici
 Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud
Chartier jean pierre. introducere in psihanaliza lui s.freud
Ion Popovici1.3K visualizações
47363283 curs-comunicare-profesionala por sunshine38a
47363283 curs-comunicare-profesionala47363283 curs-comunicare-profesionala
47363283 curs-comunicare-profesionala
sunshine38a4K visualizações
328871716 ghid-integral-final-x por Cristina Nicu
328871716 ghid-integral-final-x328871716 ghid-integral-final-x
328871716 ghid-integral-final-x
Cristina Nicu2.8K visualizações
Curs management-proiect por caddylac_slk
Curs management-proiectCurs management-proiect
Curs management-proiect
caddylac_slk5.1K visualizações
Plan de Dezvoltare Locala Alutus por Bodvaj Egyesület
Plan de Dezvoltare Locala AlutusPlan de Dezvoltare Locala Alutus
Plan de Dezvoltare Locala Alutus
Bodvaj Egyesület380 visualizações
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane por Livia Moldovan
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane
Livia Moldovan3.6K visualizações
Carte C 2003 por MegaVjohnson
Carte C 2003Carte C 2003
Carte C 2003
MegaVjohnson8.8K visualizações
93361241097364 infractiuniindomeniulinformatic por Goge Lucian
93361241097364 infractiuniindomeniulinformatic93361241097364 infractiuniindomeniulinformatic
93361241097364 infractiuniindomeniulinformatic
Goge Lucian3.9K visualizações
19473092 14004572 crestereamatcilorruttner por Lucian Mera
19473092 14004572 crestereamatcilorruttner19473092 14004572 crestereamatcilorruttner
19473092 14004572 crestereamatcilorruttner
Lucian Mera3.4K visualizações
Arta de a comunica ghid pentru activitati de comunicare por Irina Sile
Arta de a comunica ghid pentru activitati de comunicareArta de a comunica ghid pentru activitati de comunicare
Arta de a comunica ghid pentru activitati de comunicare
Irina Sile7.9K visualizações
Pomicultura generala si speciala por Gherghescu Gabriel
Pomicultura generala si specialaPomicultura generala si speciala
Pomicultura generala si speciala
Gherghescu Gabriel4.9K visualizações
Antreprenoriat in turism_si_industria_os por katicernat
Antreprenoriat in turism_si_industria_osAntreprenoriat in turism_si_industria_os
Antreprenoriat in turism_si_industria_os
katicernat75 visualizações
Norme proprii mf rominia por liudet
Norme proprii mf rominiaNorme proprii mf rominia
Norme proprii mf rominia
liudet1.5K visualizações
46666594 licenta-moldovan-ana-maria por exodumuser
46666594 licenta-moldovan-ana-maria 46666594 licenta-moldovan-ana-maria
46666594 licenta-moldovan-ana-maria
exodumuser3.7K visualizações
Lucrare de licenta - Relaţii publice online automobile dacia sa por Alexandru Rada
Lucrare de licenta - Relaţii publice online automobile dacia saLucrare de licenta - Relaţii publice online automobile dacia sa
Lucrare de licenta - Relaţii publice online automobile dacia sa
Alexandru Rada24.3K visualizações
Psihopatologie curs por Psiholog Iuliana
Psihopatologie curs Psihopatologie curs
Psihopatologie curs
Psiholog Iuliana10.7K visualizações
124 analiza diagnostic ca instrument managerial in economia de piata www.luc... por Lucrari de licenta
124 analiza diagnostic ca instrument managerial in economia de piata www.luc...124 analiza diagnostic ca instrument managerial in economia de piata www.luc...
124 analiza diagnostic ca instrument managerial in economia de piata www.luc...
Lucrari de licenta187 visualizações
40230566 vasiliu-logistica por lumymarycamy
40230566 vasiliu-logistica40230566 vasiliu-logistica
40230566 vasiliu-logistica
lumymarycamy8.5K visualizações
Manual instructiuni-sony-ericsson-mt15i-neo-red por Quickmobile
Manual instructiuni-sony-ericsson-mt15i-neo-redManual instructiuni-sony-ericsson-mt15i-neo-red
Manual instructiuni-sony-ericsson-mt15i-neo-red
Quickmobile1.1K visualizações
Manual instructiuni-sony-ericsson-mt15i-neo-red por Quickmobile
Manual instructiuni-sony-ericsson-mt15i-neo-redManual instructiuni-sony-ericsson-mt15i-neo-red
Manual instructiuni-sony-ericsson-mt15i-neo-red
Quickmobile658 visualizações

Mais de Andreea Bianca Danila

Strategie de promovare por
Strategie de promovareStrategie de promovare
Strategie de promovareAndreea Bianca Danila
11.6K visualizações17 slides
Inundatiile por
InundatiileInundatiile
InundatiileAndreea Bianca Danila
11.9K visualizações27 slides
Rolul ziaristului in relatiile publice por
Rolul ziaristului in relatiile publiceRolul ziaristului in relatiile publice
Rolul ziaristului in relatiile publiceAndreea Bianca Danila
4.2K visualizações15 slides
Plan managerial por
Plan managerialPlan managerial
Plan managerialAndreea Bianca Danila
7.2K visualizações16 slides
Plan de management por
Plan de managementPlan de management
Plan de managementAndreea Bianca Danila
488 visualizações12 slides
Marketing in comunicare por
Marketing in comunicareMarketing in comunicare
Marketing in comunicareAndreea Bianca Danila
3.9K visualizações62 slides

Mais de Andreea Bianca Danila(16)

Strategie de promovare por Andreea Bianca Danila
Strategie de promovareStrategie de promovare
Strategie de promovare
Andreea Bianca Danila11.6K visualizações
Rolul ziaristului in relatiile publice por Andreea Bianca Danila
Rolul ziaristului in relatiile publiceRolul ziaristului in relatiile publice
Rolul ziaristului in relatiile publice
Andreea Bianca Danila4.2K visualizações
Cultura si comunicarea organizationala por Andreea Bianca Danila
Cultura si comunicarea organizationalaCultura si comunicarea organizationala
Cultura si comunicarea organizationala
Andreea Bianca Danila1.4K visualizações
Comunicare politica propaganda por Andreea Bianca Danila
Comunicare politica propagandaComunicare politica propaganda
Comunicare politica propaganda
Andreea Bianca Danila1.2K visualizações
Codul deontologic al comunicatorilor profesionisti por Andreea Bianca Danila
Codul deontologic al comunicatorilor profesionistiCodul deontologic al comunicatorilor profesionisti
Codul deontologic al comunicatorilor profesionisti
Andreea Bianca Danila464 visualizações
Campanii de relatii publice por Andreea Bianca Danila
Campanii de relatii publiceCampanii de relatii publice
Campanii de relatii publice
Andreea Bianca Danila25.3K visualizações
Campania de relatii publice por Andreea Bianca Danila
Campania de relatii publiceCampania de relatii publice
Campania de relatii publice
Andreea Bianca Danila15.7K visualizações
Tehnici si negociere danila andreea bianca por Andreea Bianca Danila
Tehnici si negociere  danila andreea biancaTehnici si negociere  danila andreea bianca
Tehnici si negociere danila andreea bianca
Andreea Bianca Danila3.1K visualizações
Conceptul de criza danila andreea bianca por Andreea Bianca Danila
Conceptul de criza  danila andreea biancaConceptul de criza  danila andreea bianca
Conceptul de criza danila andreea bianca
Andreea Bianca Danila2.3K visualizações

Introducere in relatiile_publice

 • 1. INTRODUCERE ÎN RELA IILE PUBLICE
 • 2. Toate drepturile apar in Prima edi ie 2004 I.S.B.N.
 • 3. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI CONSTANTIN HARIUC MIHAIL MUNTEAN SIMONA SPULBER CURS INTRODUCERE ÎN RELA IILE PUBLICE Editura
 • 5. CUPRINS CUPRINS.................................................................................................... 5 I. CONCEPTUL DE RELA II PUBLICE ............................................. 9 1. Definirea conceptului de rela ii publice.................................. 9 2. Clasificarea rela iilor publice ................................................... 12 3. Trăsăturile şi func iile rela iilor publice ............................... 12 4. Obiectivele rela iilor publice ..................................................... 13 5. Valoarea şi importan a rela iilor publice.............................. 15 II. TERMENI DE REFERIN Ă ÎN DEFINIREA RELA IILOR PUBLICE .................................................................................................. 17 1. Organiza iile................................................................................... 18 2. Publicul ........................................................................................... 21 3. Func ia managerială ................................................................... 27 4. Comunicarea ................................................................................. 28 III. TEORII ALE RELA IILOR PUBLICE ......................................... 30 1. Teorii ale comunicării ................................................................. 30 1.1. Modele ale comunicării....................................................... 30 1.2. Mediile calde şi mediile reci .............................................. 31 1.3. Agenda setting....................................................................... 32 2. Teorii ale persuasiunii, motiva iei şi comportamentului. 33 2.1. Piramida trebuin elor.......................................................... 34 2.2. Teoria efectelor ...................................................................... 35 3. Teorii ale organiza iilor şi comunicării organiza ionale ... 37 3.1. Teoria sistemelor. ................................................................. 37 3.2. Managementul de risc şi managementul conflictelor42 4. Teorii specifice rela iilor publice ............................................. 43 5. Roata lui Bernstein ..................................................................... 45 IV. EVOLU IA RELA IILOR PUBLICE.......................................... 488 1. Modalită i de abordare a evolu iei rela iilor publice ....... 488 2. Momente importante în evolu ia rela iilor publice ............ 51 2.1. Originea istorică a rela iilor publice............................... 52 2.2. Aspecte privind terminologia şi practica rela iilor publice .............................................................................................. 53 V. PROCESE PSIHICE ŞI SOCIALE ÎN CONTEXTUL DERULĂRII RELA IILOR PUBLICE............................................... 622 1. Conceptul de "mul ime psihologică" .................................... 622 2. Influen area psihosocială ........................................................ 644 3. Schimbarea atitudinală ........................................................... 688
 • 6. 4. Persuasiune şi manipulare ................................................... 7373 5. Zvonul.............................................................................................. 79 VI: RELA IILE PUBLICE CA PROCES. PRINCIPII ÎN RELA IILE PUBLICE............................................................................ 86 1. Procesul de rela ii publice ......................................................... 86 1.1. Formule liniare...................................................................... 86 1.2. Formule ciclice ...................................................................... 88 1.3. Elementele procesului de rela ii publice....................... 93 2. Principiile rela iilor publice....................................................... 94 VII. METODE ŞI TEHNICI DE RELA II PUBLICE ...................... 97 1. Clasificarea metodelor şi tehnicilor de rela ii publice ...... 97 2. Descrierea unor metode şi tehnici de rela ii publice ........ 99 2.1. Metode şi tehnici de rela ii publice utilizate în rela iile cu presa ........................................................................................... 99 2.2. Alte metode şi tehnici de rela ii publice ...................... 102 VIII. STRUCTURI DE RELA II PUBLICE ..................................... 106 1. Departamentul de rela ii publice .......................................... 106 2. Firmele de rela ii publice ......................................................... 111 3. Consultantul independent de rela ii publice..................... 115 IX. SPECIALIŞTI ÎN RELA II PUBLICE ........................................ 116 1. Cine sunt specialiştii în rela ii publice? ............................. 116 2. Cum lucrează specialiştii de rela ii publice în organiza ii?................................................................................... 118 3. Atribu ii ale specialistului în rela ii publice ...................... 119 4. Abilită i ale specialistului în rela ii publice ....................... 121 5. Formarea specialiştilor în rela ii publice............................ 124 6. Cerin e pentru succes în activitatea de rela ii publice .. 126 X. ETICĂ ŞI PROFESIONALISM ÎN RELA IILE PUBLICE...... 128 1. Fundamentele etice ale activită ii de rela ii publice ....... 128 1.1. Etica profesională............................................................... 128 1.2. Cerin a imperativă pentru încredere............................ 129 1.3. Privilegiul profesional........................................................ 130 1.4. Responsabilitatea socială ................................................ 131 2. Alte fundamente ale profesiei................................................. 133 2.1. Recunoaşterea de către societate a unui serviciu unic şi esen ial....................................................................................... 134 2.2. Codurile de etică................................................................. 136 3. Concluzii ....................................................................................... 137 XI. COMUNICARE ŞI OPINIE PUBLICĂ ....................................... 139
 • 7. 1. Particularită i ale comunicării în derularea rela iilor publice ................................................................................................ 140 1.1. Emitentul (rela ionistul sau publicul) ......................... 141 1.2. Mesajul .................................................................................. 141 1.3. Mijlocul sau canalul de comunicare ............................ 143 1.4. Receptorii .............................................................................. 145 1.5. Contextul rela ional şi mediul social ........................... 145 1.6. Efectele procesului comunicării .................................... 146 2. Opinia publică............................................................................. 151 2.1. Defini ia şi dimensiunile opiniei publice .................... 152 2.2. Mecanismul psihosocial al formării opiniei publice 154 XII. RELA IILE PUBLICE ŞI MASS-MEDIA ................................ 157 1. Media utilizate pentru publicul intern ................................ 157 1.1. Cuvinte tipărite ................................................................... 158 1.2. Cuvântul rostit.................................................................... 161 1.3. Imagini şi cuvinte............................................................... 161 2. Media pentru publicul extern ................................................ 162 2.1. Ziarele .................................................................................... 162 2.2. Servicii prin cablu .............................................................. 164 2.3. Revistele ................................................................................ 165 2.4. Radioul .................................................................................. 166 2.5. Televiziunea.......................................................................... 167 2.6. Televiziunea prin cablu .................................................... 168 3. Lucrul cu media ......................................................................... 168 3.1. Reguli de bază în conlucrarea cu presa...................... 169 3.2. Îndrumări pentru lucrul cu presa ................................ 170 XIII. CAMPANII ŞI STRATEGII DE RELA II PUBLICE ............ 172 1. Conceptul de campanie de rela ii publice .......................... 172 2. Clasificarea, obiectivele şi caracteristicile campaniilor de rela ii publice.................................................................................... 176 2.1. Clasificarea campaniilor de rela ii publice................. 176 2.2. Obiectivele campaniilor de rela ii publice .................. 177 2.3. Caracteristici ale campaniei de rela ii publice.......... 178 3. Planul unei campanii de rela ii publice .............................. 179 3.1. Definirea problemelor ....................................................... 181 3.2. Analiza situa iei .................................................................. 182 3.3. Stabilirea obiectivelor........................................................ 184 3.4. Identificarea diferitelor categorii de public ................ 185 3.5. Stabilirea strategiilor......................................................... 186
 • 8. 3.6. Stabilirea tacticilor............................................................. 190 3.7. Fixarea calendarului ......................................................... 192 3.8. Stabilirea bugetului........................................................... 192 3.9. Definirea procedurilor de evaluare ............................... 193 3.10. Axa campaniei de rela ii publice şi mesajul............ 196 XIV. CERCETAREA ÎN RELA IILE PUBLICE ............................. 198 1. Definire şi scopuri...................................................................... 198 2. Tipuri de cercetare..................................................................... 198 3. Metode de cercetare .................................................................. 200 4. Măsurarea şi interpretarea datelor ...................................... 203 ANEXE.................................................................................................... 204 BIBLIOGRAFIE .................................................................................... 214
 • 9. I. CONCEPTUL DE RELA II PUBLICE 1. Definirea conceptului de rela ii publice Rela iile publice reprezintă o componentă importantă a ştiin elor comunicării care a pătruns rapid în vocabularul şi realitatea românească. În legătură cu definirea conceptului există încă multe confuzii, îndeosebi între sintagma "rela ii publice" şi expresia "rela ii cu publicul", precum şi considerarea rela iilor publice sinonime cu marketingul, cu publicitatea, cu propaganda sau cu manipularea1. Modurile diferite de în elegere a rela iilor publice influen ate de pozi ia pe care s-au situat diverşi teoreticieni, diversitatea organiza iilor în care se desfăşoară, numeroasele forme şi obiective de lucru s-au concretizat într-o mare varietate de defini ii, mai mult sau mai pu in reprezentative. În timp au fost elaborate mai multe accep iuni ale rela iilor publice: ♦comunicare persuasivă într-un singur sens; ♦ca publicitate persuasivă - "inducerea în public de a avea în elegere şi bunăvoin ă"; ♦în elegere mutuală între o organiza ie şi publicul său; ♦managementul comunicării între o organiza ie şi publicul său; ♦ceea ce ajută organiza iile să se adapteze mediului în care func ionează; ♦cosilierea liderilor organiza iei şi implementarea unor programe de ac iune planificată etc. Pe scurt, conceptul de rela ii publice cu sens unic duce la propagandă sau comunicare persuasivă, în timp ce conceptul cu dublu sens pune accent pe schimbul de 1 Cristina Coman, Rela iile publice. Principii şi strategii, Polirom, 2001, p.13
 • 10. comunicări şi în elegere mutuală, iar conceptul de adaptare a organiza iei consideră că rolul func iei de rela ii publice este de consiliere a managerilor şi de ac iuni de corec ie. Practic, conceptul contemporan al rela iilor publice reprezintă un amestec al celor trei concepte. Există şi un alt mod de în elegere a conceptului şi anume analizarea sarcinilor specifice şi a responsabilităilor incluse: prin descrierea a ceea ce cuprind rela iile publice şi ceea ce fac acestea în practică se dezvoltă defini iile opera ionale ale func iei de rela ii publice. Numărul defini iilor rela iilor publice este impresionant, fiecare autor sau organiza ie de specialitate (naionale şi interna ionale, cu prestigiu în domeniu: Asocia ia Interna ională de Rela ii Publice, Societatea Americană de Rela ii Publice - vezi Anexa 2, Asocia ia Franceză de Rela ii Publice etc.) operând cu o accep ie care să răspundă unor nevoi sau concep iei proprii de organizare şi desfăşurare a rela iilor publice. Este semnificativ, în acest sens, efortul lui Rex F. Harlow care, din analiza a 472 de defini ii, a reuşit să conceapă o defini ie care să pună în eviden ă atât aspecte conceptuale cât şi opera ionale: "prin rela ii publice se înelege o func ie de management care ajută la stabilirea şi păstrarea unor linii de comunicare mutuală, de în elegere, acceptare şi cooperare între organiza ie şi publicul său; no iunea implică managementul problemelor şi tematicilor, ajută managementul să fie permanet informat şi să răspundă opiniei publice, defineşte şi accentuează responsabilită ile managementului în servirea interesului public; ajută managementul să ină piept şi să folosească cu eficacitate schimbările, slujind ca un sistem de alarmare timpurie, pentru a ajuta la anticiparea tendin elor şi foloseşte ca principale unelte de lucru cercetarea şi comunicarea sănătoasă şi etică". Ceea ce trebuie semnalat este că, de regulă, defini iile sunt centrate, fie pe activită ile de rela ii publice,
 • 11. fie pe efectele acestora2 şi că este greu să se facă ordine în defini iile existente, întrucât "formulările respective con in atât aspecte conceptuale (ce sunt rela iile publice?), cât şi aspecte instrumentale (ce proceduri de lucru folosesc cei ce le practică?)"3. Pentru prima modalitate de definire este prezentată sinteza realizată de revista profesională Public Relation News care în elege prin rela ii publice func ia de management care evaluează atitudinile publice, identifică politicile şi procedurile unui individ sau ale unei organiza ii cu interesul public şi concepe şi execută un program de ac iune pentru a ob ine în elegerea şi acceptarea publicului şi defini ia propusă de Asocia ia Interna ională de Rela ii Publice care consideră că practica rela iilor publice este arta şi ştiin a socială a analizării unor tendin e, a anticipării consecin elor lor, a sfătuirii liderilor unei organiza ii şi a implementării unor programe de ac iune care vor servi atât interesele organiza iei, cât şi interesele publicului. Cea de a doua modalitate este ilustrată cu defini iile unor specialişti ai domeniului: S.M. Cutlip şi colaboratorii săi, care sus in că rela iile publice reprezintă o func ie managerială, care stabileşte şi men ine legături reciproce benefice între o organiza ie şi publicul de care depinde succesul sau falimentul ei; J.E. Grunig şi T. Hunt care accentuiază dimensiunea comunica ională şi afirmă că rela iile publice sunt "managementul comunicării dintre organiza ie şi publicurile sale". Această ultimă defini ie este considerată de autoarea comentariului cea mai concisă şi completă. 2 3 Ibidem, p.16-21 Ibidem, p.16
 • 12. 2. Clasificarea rela iilor publice Ac iunile de rela ii publice se desfăşoară atât în interiorul organiza iei cât şi în afara acesteia4. a) Rela iile publice interne ale organiza iei au rolul de a "îndoctrina" personalul cu o filozofie a organiza iei respective, în care rolul predominant îl constituie în elegerea rostului economic şi social al acesteia. Prin intermediul acestor ac iuni se urmăreşte ca fiecare om să se considere coparticipant la activitatea organiza iei respective, iar organiza ia să-i apară în minte ca fiind cea care îi permite să-şi manifeste din plin spiritul inventiv, creator, personalitatea. b) Rela iile publice externe vizează clientela şi marele public, diferen iat, în raport cu diverse criterii (vârstă, sex, profesii, mediul rural sau urban etc.). 3. Trăsăturile şi func iile rela iilor publice Rela iile publice sunt ac iuni specifice, cu anumite trăsături caracteristice, care le deosebesc de alte forme de comunicare existente în organiza ii. Acestea sunt următoarele5: ♦este un proces inten ionat, întrucât are la bază o manifestare de voin ă a unei persoane sau a unei organiza ii în scopul câştigării încrederii; ♦procesul urmăreşte o reac ie de tip impact, adică ob inerea unui anume tip de reac ie din partea altor persoane; ♦se desfăşoară pe baza unei strategii bine pusă la punct, uneori în mai multe faze; ♦procesul are la bază realizările, de regulă bune, ale individului sau organiza iei; 4 Stancu Şerb, Rela ii publice şi comunicare, Editura Teora, Bucureşti, 1999, p.7-8 5 Ibidem, p.10-11
 • 13. ♦scopul realizării procesului de rela ii publice este dublu: câştigul este şi al ini iatorului şi al publicului larg ca beneficiar al serviciilor organiza iei; ♦sunt un atribut al conducerii organiza iilor şi permit men inerea unor căi de comunicare între organiza ii şi oamenii cu care vin în contact. La nivelul organiza iei rela iile publice îndeplinesc mai multe func ii6: ♦de promovare a unei imagini pozitive a organiza iei şi de construire a identită ii sale; ♦de protec ie şi de întărire a reputa iei organizaiei; ♦de informare a diferitelor categorii de public; ♦de gestionare a comunicării interne; ♦de rela ionare cu comunitatea locală, mediile financiare, consumatorii/clien ii, diferite publicuri şi organiza ii interne şi interna ionale, organiza ii neguvernamentale, funda ii, asocia ii etc.; ♦de management al evenimentelor speciale din via a organiza iei şi al situa iilor de criză; ♦de consultan ă în afaceri publice. 4. Obiectivele rela iilor publice Prin intermediul rela iilor publice, de regulă, se urmăresc obiective cum sunt: ♦desfăşoară un program planificat şi sus inut, ca o componentă a mangementului; ♦organizează rela iile între organiza ie şi publicul său; ♦monitorizează conştientizarea situa iei, opiniile, atitudinile şi comportamentele în interiorul şi în afara organiza iei; 6 Col. Adrian Petrescu, Comunicarea în organiza ii. Caiet documentar - metodic, Praxiologia educa iei militare, nr. 1/2000
 • 14. ♦analizează impactul politicilor, procedurilor şi ac iunilor asupra publicului; ♦corectează acele politici, proceduri şi ac iuni care vin în conflict cu interesul public şi supravie uirea organiza iei; ♦consiliază managementul pentru stabilirea de noi politici, proceduri şi ac iuni reciproc avantajoase pentru organiza ie şi publicul său; ♦stabileşte şi între ine o comunicare în dublu sens între organiza ie şi publicul său ♦realizează schimbări specifice în conştientizarea situa iei, opiniile, atitudinile şi comportamentele în interiorul şi exteriorul organiza iei; ♦stabileşte rezultatele rela iilor noi sau a celor între inute între organiza ie şi publicul său. Rela iile publice sunt responsabile de organizarea comunicării globale şi institu ionale a organiza iei7: ♦concep strategia şi politica de comunicare; ♦creează mesajele şi evenimentele; ♦aleg canalele de comunicare; ♦selectează purtătorii de cuvânt. În acest fel se realizează o transparen ă controlată, care presupune discre ie şi confiden ialitate; funcionează un filtru al comunicării organiza iei prin care mesajele favorabile împiedică impactul mesajelor nefavorabile8. Practic se realizează un compromis strategic şi controlat între nevoia de comunicare şi transparen ă, pe de o parte, între discre ie şi confiden ialitate, pe de altă parte. 7 Ştefan Prutianu, Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Editura Polirom, 2000, p.255 8 Ibidem, p.255-256
 • 15. 5. Valoarea şi importan a rela iilor publice Rela iile publice, o profesie tânără în ara noastră, reuşesc să atragă din ce în ce mai mul i simpatizan i. Dar, ambiguită ile şi divergen ele nu au întârziat să apară, la acest început de secol, unde comunicarea joacă un rol central în via a unei organiza ii. Tinzând spre profesionalism, practicarea rela iilor publice capătă consisten ă şi le întăreşte valoarea pentru că: ♦rela iile publice reprezintă şi articulează dorinele şi interesele unor tipuri variate de public în fa a unor institu ii care, uneori, nu dau importan ă demersurilor şi intereselor lor; ♦rela iile publice ajută la stabilirea unor rela ii mai netede între institu ie şi societate, încurajând înelegerea reciprocă; ♦rela iile publice oferă modalită i de rezolvare a divergen elor prin cooperare, astfel încât coerci ia şi măsurile limită nu sunt necesare; ♦rela iile publice distribuie informa ii prin intermediul canalelor de comunicare, contribuind la informarea publicului; ♦persoanele care lucrează în rela ii publice pot şi ajută la stimularea şi conştientizarea responsabilită ilor sociale ale unei institu ii; ♦rela iile publice func ionează în toate aspectele vie ii, atâta timp cât principiile lor se identifică cu impulsul uman de căutare a acceptării sau a afec iunii din partea celorlal i; ♦rela iile publice ajută conducerea organiza iei să formuleze obiective mai bune care au în vedere interesul public. O organiza ie există şi func ionează dacă este acceptată de publicul ei. Programele de rela ii publice trebuie să conducă la conştientizarea şi cunoaşterea opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor celor afecta i. Rela iile publice ajută societatea la func ionarea ei mai
 • 16. eficientă, căci contribuie la în elegerea mutuală între grupuri şi institu ii. La început de mileniu, specialiştii în rela ii publice trebuie să aibă grijă ca organiza ia să poarte "haina" care trebuie nu numai în public, ci şi acasă. Organiza iile, de la corpora ii la universită i, trebuie să se adapteze într-o lume cu resurse limitate, fapt ce a plasat o sarcină dificilă pe umerii sistemului comunica ional. Rela iile publice sunt nevoite să contribuie din plin la dezvoltarea şi, uneori, la supravie uirea organiza iei.
 • 17. II. TERMENI DE REFERIN Ă ÎN DEFINIREA RELA IILOR PUBLICE În definirea rela iilor publice apar numeroşi termeni care, fie alcătuiesc trăsăturile (caracteristicile) acestora, fie reprezintă procesele la care se raportează acest tip de ac iuni. Prima categorie se referă la aşa-numitele cuvinte cheie care, împreună, ar putea să ofere o imagine a ceea ce reprezintă rela iile publice. D. L. Wilcox9 şi colaboratorii săi au identificat şase asemenea cuvinte care apar în majoritatea defini iilor date de diverşi autori: ♦Deliberarea - rela iile publice sunt rezultatul unei ac iuni inten ionate, deliberate; ♦Planificarea - activitatea de rela ii publice este organizată; ac iunile ce urmează a fi întreprinse sunt descoperite treptat, în urma unui proces de cercetare şi analiză, şi sunt eşalonate în timp pentru perioade mari; ♦Performan a - rela iile publice trebuie să fie performante întrucât doar aşa pot câştiga încrederea publicurilor; ♦Interesul public - rela iile publice au ca scop satisfacerea nevoilor publicului şi nu ob inerea unui profit pentru organiza ie; ♦Comunicare bilaterală - rela iile publice se bazează pe preluarea informa iilor din mediul în care operează organiza ia, pe transmiterea de noi informa ii şi pe urmărirea feed-back-ului acestora; prin men inerea deschisă a unui canal de comunicare interactiv, bidirecional, se realizează echilibrarea intereselor celor doi actori - organiza ie şi public; 9 D.L. Wilcox, P.H. Ault, W.K. Agee, apud Cristina Coman, op. cit., p 21
 • 18. ♦Dimensiunea managerială - activită ile de rela ii publice sunt mai eficiente dacă sunt integrate în structurile de conducere şi contribuie la exercitarea func iei manageriale a organiza iei. A doua categorie sunt procese sau termeni de referin ă în definirea rela iilor publice. Astfel după W. Simon func ia de management, rela ia dintre organiza ie şi public, cercetarea, func ia de consiliere a conducerii, implementarea unor programe de ac iune şi comunicare şi ob inerea bună-voin ei publicului sunt esen iale în definirea rela iilor publice. Al i autori (J.C. Gordon, de exemplu) apreciază ca termeni de referin ă pentru relaiile publice managementul, organiza ia şi publicul. Cristina Coman10 consideră că termenii de referin ă întâlni i în marea majoritate a defini iilor date relaiilor publice sunt: organiza iile, publicul, func ia managerială şi comunicarea. 1. Organiza iile O succintă analiză a defini iilor rela iilor publice pune în eviden ă omniprezen a termenului de organiza ie. Acest fapt are o justificare: rela iile publice sau dezvoltat în forma actuală ca urmare a creşterii accentuate a nevoii organiza iilor de lărgire a ariei influen ei lor, prin atragerea şi men inerea unor publicuri cât mai diverse. Aceasta impune ca specialiştii domeniului relaiilor publice să cunoască unele aspecte referitoare la conceptul de organiza ie, rolul şi obiectivele pe care le îndeplinesc în social. În limbajul curent, organiza iile reprezintă un termen generic pentru diverse tipuri de institu ii cum sunt: structuri ale puterii (guvernul şi ministerele, preşedinia, armata şi poli ia, puterile locale), institu ii administrative, întreprinderi, firme comerciale, institu ii cultura10 Cristina Coman, op. cit., p.22-36
 • 19. le şi sportive, organiza iile neguvernamentale, institu ii din sfera educa iei etc. Ele au apărut din intersectarea strategiilor de ac iune colectivă cu abilită ile individuale agregate11 şi au evoluat, treptat, de la o asocia ie spontană, oarecum involuntară a oamenilor, la o asocia ie creată voluntar, conştient, unde oamenii, datorită efortului colectiv, pot atinge niveluri superioare de eficien ă în cadrul unei activită i, a unui scop comun. Organiza iile se constituie şi evoluează în medii deosebit de variate pentru realizarea unor obiective diverse (principale şi secundare) la care oamenii nu pot ajunge prin ac iunea lor izolată. În acest scop, pe baza unui sistem de valori şi norme unanim acceptate, se realizează o diviziune a muncii care să asigure îndeplinirea sarcinilor specifice şi se crează o ierarhie a răspunderii şi autorită ii. Încercarea de definire a organiza iei întâmpină numeroase dificultă i datorate: ♦Omniprezen ei acestora, întrucât sunt asociate cu aproape orice activitate a omului (organiza ia a devenit dominantă în aproape toate sectoarele sociale, fapt ce i-a determinat pe mul i analişti să numească societatea contemporană drept o societate a organizaiilor); ♦Multitudinii formelor în care oamenii se asociază pentru îndeplinirea unor scopuri care, la rândul lor, sunt foarte variate; ♦Accentuării specializării determinată de diversitatea domeniilor lor de ac iune. Defini iile date organiza iilor sunt centrate: 11 Adrian Neculau (coord.), Psihologie socială. Aspecte contemporane, Editura Polirom, Iaşi, 1996, p.387
 • 20. ♦pe structură (…ansambluri umane, ordonate şi ierarhizate în vederea cooperării şi coordonării membrilor lor în anumite scopuri12); ♦pe func iuni (…grupuri de oameni care îşi organizează şi coordonează activitatea în vederea realizării unor finalită i relativ clar formulate ca obiective13); ♦pe implica iile psihosociale (…o organiza ie reprezintă o coordonare planificată a activită ii unor oameni, în scopul îndeplinirii unor eluri comune, explicite, prin intermediul diviziunii muncii, al func iilor, precum şi al ierarhiei autorită ii şi responsabilită ii14). Pentru specialistul domeniului rela iilor publice cunoaşterea elementelor definitorii ale organiza iei (mecanismele psihosociale ale fiin ării şi func ionării, specificul activită ii, scopul şi obiectivele, tipurile de public " intă" etc.) reprezintă una dintre dimensiunile cele mai importante ale activită ii lor profesionale. Acestea le dau perspectiva strategică pe baza căreia îşi construiesc propria strategie de comunicare atât pentru publicul intern, cât şi pentru cel extern. Există diferite tipuri de organiza ii în care rela iile publice pot fi practicate. După D.W. Guth şi C. Marsh acestea sunt: ♦Agen ia de rela ii publice, ca firmă independentă, care prestează, pe bază de contract, activită i de rela ii publice solicitate de diverse organiza ii; ♦Corpora iile, în interiorul cărora fiin ează structuri specializate de rela ii publice proprii (de regulă, 12 R. Boudon şi colab., Dic ionar de sociologie, Editura Univers, Bucureşti, 1996, p.197 13 Dic ionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993, p. 413 14 Mihaela Vlăsceanu, Psihologia organiza iilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti, 1993, p.19
 • 21. departamente), care gestionează rela iile cu: salaria ii, presa, comunitatea, clien ii, investitorii, guvernul; ♦Structurile guvernamentale (ministere, agen ii, administra ia locală etc.) au structuri proprii de rela ii publice (de regulă, departamente), cu sarcina de a distribui informa iile referitoare la activitatea acestor institu ii şi de a monitoriza reac iile presei şi starea opiniei publice; ♦Organiza ii non-profit (universită i, spitale, biserici, funda ii, ONG-uri etc.) dispun de specialişti care se ocupă de rela iile cu presa, cu organiza iile guvernamentale, cu donatorii, cu publicul specific; ♦Consultan i independen i de rela ii publice, care sunt angaja i de diverse organiza ii pentru a îndeplini, punctual, activită i de rela ii publice specifice. 2. Publicul Şi acest termen, la fel ca şi organiza ia, este întâlnit în toate defini iile conceptului de rela ii publice. Este firesc, întrucât publicul reprezintă partenerul organiza iei, iar legăturile dintre cele două entită i sunt mediate de diversitatea ac iunilor de rela ii publice. După George Gurvitch15, termenul de public desemnează orice grup uman, format din indivizi afla i la distan ă unii de al ii, care se caracterizează prin atitudini şi opinii comune şi prin continuitatea ideilor şi valorilor sociale. Coagularea unui anumit public, ca unitate socială activă, are loc numai dacă cei implica i recunosc a avea probleme comune, pentru care pot găsi solu ii comune16. 15 George Gurvitch, apud Dic ionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993, p.485 16 John Dewey, apud Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glenn M. Broom, Efective Public Relations, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1994, p.221
 • 22. Continuând în acest sens Grunig17 subliniază trei factori care deplasează publicul latent în sensul transformării sale în public activ: ♦Recunoaşterea problemei, respectiv, măsura în care oamenii sunt conştien i de absen a (lipsa) a ceva într-o anumită situa ie, prin aceasta recunoscând că au nevoie de cunoaştere; ♦Recunoaşterea propriilor limite, care reprezintă măsura în care oamenii se văd restric iona i de factori externi, prin opozi ie cu convingerea că ar putea face ceva în legătură cu situa ia respectivă. Dacă oamenii cred că pot face deosebirea aceasta sau că pot avea o solu ie la situa ia-problemă, atunci vor căuta informa ii pentru a-şi pune la punct ac iunea; ♦Nivelul implica iei reprezintă măsura în care oamenii se văd implica i şi afecta i de o situa ie. Cu alte cuvinte cu cât se simt mai puternic "conecta i" la o situa ie, cu atât este mai mare probabilitatea ca ei să comunice despre aceasta. Având în vedere aceste aspecte Grunig difereniază publicurile prin comportamentul lor comunicaional: ♦Publicul deschis către toate subiectele, adică activ în legătură cu subiectele în discu ie; ♦Publicul apatic, neatent şi inactiv în legătură cu subiectele în discu ie; ♦Publicul unui singur subiect, activ în legătură cu unul sau cu un număr limitat de subiecte corelate; ♦Publicul subiectelor fierbin i, care devine activ după ce presa transformă subiectul într-o temă de dialog social, cu largă audien ă. Problema noastră, însă, nu o constituie publicul în general, ci publicurile specifice organiza iei. Acestea nu pot fi delimitate atâta timp cât nu operăm cu o 17 J. Grunig, apud ibidem
 • 23. defini ie a publicului din perspectiva domeniului relaiilor publice. În acest sens, specialiştii în rela ii publice consideră că publicul reprezintă …"orice grup sau individ care este implicat în vreun fel anume în via a unei organiza ii"18. În literatura de specialitate se întâlnesc numeroase clasificări ale publicurilor " intă" ale rela iilor publice, analizate suficient de larg de Cristina Coman19. Astfel, sunt autori (D. Newsom şi colab.) care disting între: ♦Publicul intern, format din persoane care împărtăşesc aceeaşi "identitate institu ională", respectiv salaria i, manageri, ac ionari, consilieri etc.; ♦Publicul extern, format din totalitatea persoanelor şi institu iilor aflate în afara organiza iei, respectiv clien i, furnizori, agen ii guvernamentale etc. Acestă clasificare este considerată simplistă, mult prea generală şi, ca atare, nu poate acoperi realitatea, ceea ce i-a determinat pe cercetători să realizeze segmentări mai precise. Cele mai reprezentative clasificări apar in următorilor autori: a) L.W. Nolte, care consideră că există trei mari categorii de public: ♦Primar, în care intră salaria ii, proprietarii, consumatorii, "constituien ii" (acele persoane care aşteaptă ca o organiza ie non-profit să facă ceva pentru ei) şi comunitatea (persoanele aflate în vecinătatea organiza iei şi sunt afectate de către aceasta în virtutea proximită ii lor spa iale); ♦Secundar, care cuprinde educatorii, guvernul, distribuitorii, furnizorii şi competitorii, adică cei care nu sunt permanent implicati în via a organiza iei; 18 19 Cf. Cristina Coman, op. cit., p.25-26 Ibidem, p.27-29
 • 24. ♦Special, alcătuit din acele grupuri şi organiza ii la care indivizii aderă în mod conştient şi pentru perioade limitate de timp; este vorba fie de grupări "orientate spre interior", al căror scop este promovarea intereselor membrilor ori a divertismentului în comun, fie de organisme "orientate spre exterior", al căror scop este promovarea unor cauze generale (democra ia, protejarea florei şi faunei, sprijinirea unor categorii sociale defavorizate etc.). b) Fraser P. Seitel identifică publicurile unei organiza ii prin utilizarea mai unor criterii şi combinarea simultană a mai multor categorii de public: ♦Pozi ia fa ă de organiza ie: - interne (cele care activează în interiorul organiza iei); - externe (cele care sunt plasate în afara acesteia). ♦Resursele pe care le pot pune la dispozi ia organiza iei: - primare (au o mare putere de a ajuta organiza ia); - secundare (sunt mai pu in importante); - marginale (au foarte pu ină influen ă asupra organiza iei). ♦Atitudinea fa ă de organiza ie: - sprijinitori; - oponen i; - neutri. ♦Prezen a în organiza ie: - tradi ional (acel public care este deja legat de organiza ie); - viitor (acel public care va putea deveni interesat de organiza ie). Combinând aceste categorii autorul consideră că se poate ajunge la conturarea hăr ii publicurilor cheie ale unei organiza ii. De exemplu, în cazul unei corpora ii multina ionale se pot identifica douăzeci de publicuri
 • 25. cheie: presa (press), publicurile implicate (stakeholders), comunitatea investitorilor (investiment community), concuren a (competitors), furnizorii (suppliers), grupurile de interes speciale (special interest groups), comunită ile învecinate (commu-nity neighbors), comunitatea internaională (international community), băncile şi firmele de asigurare (bank, insures), asocia ii (trade association), distribuitorii (dealers/distri-butors), clien ii (customers), organele legislative federale, statale, locale (federal, state, local legislators), autorită ile (regulatory authorites), comunitatea academică (academic community), sindicatele (labor union), conducerea corpora iei (board of directors), func ionari (clerical employees), familiile angaja ilor (employees families), managerii (managers, supervisors). Prin dispunerea acestor publicuri într-o formă grafică, din care să reiasă pozi ia fa ă de organiza ie se ob ine harta publicurilor cheie. Hăr i ale publicurilor unei organiza ii sunt şi cele realizate de David Bernstein şi Jerry Hendrix cu deosebirea că fiecare au identificat doar câte nouă categorii. Punctele lor de vedere sunt în mare măsură apropiate, chiar dacă nu poartă aceeaşi titulatură: Bernstein Hendrix Mass-media Mass-media Guvern Guvern Institu ii financiare Investitori Clien i Consumatori Public general Membrii Public intern Angaja i Public local Comunitatea locală Grupuri de referin ă Publicul interna ional Parteneri Publicul special c) D.W. Guth şi C. March clasifică publicurile organiza iilor în func ie de următoarele axe mai relevante:
 • 26. ♦publicuri tradi ionale şi netradi ionale, respectiv, publicuri cu care organiza ia este familiară (salaria i, investitori, clien i, autorită i etc.) şi categorii care interferează, în mod neaşteptat, cu organiza ia (vedete, anumite mişcări religioase etc); ♦publicurile latente, conştiente şi active (vezi în acest sens clasificare lui Grunig); ♦publicurile primare şi secundare; ♦publicurile interne şi externe; ♦publicurile na ionale şi interna ionale. Cunoaşterea şi definirea diferitelor categorii de public cu care organiza ia se interferează reprezintă una dintre obliga iile cele mai importante ale specialiştilor de rela ii publice. Identificarea publicurilor care sunt sau pot deveni active pentru organiza ie se poate face, fie printr-o analiză teoretică, pe baza unor principii cu caracter general, fie pe baze empirice, prin cercetări de teren. Potrivit lui D.W. Guth şi C. March, specialiştii de rela ii publice, în demersurile pe care le întreprind, ar trebuie să răspundă la întrebări cum sunt: ♦Cât de mare este capacitatea fiecărei categorii de public de a influen a eforturile organiza iei de a-şi atinge scopurile specifice? ♦Care este interesul urmărit de public în rela ia cu organiza ia? ♦Ce valori comune împărtăşeşte acesta cu organiza ia? ♦Care sunt liderii de opinie şi factorii care influen ează decizia publicului? ♦Care este profilul socio-demografic al publicului? ♦Care este opinia publicului despre organiza ie? ♦Care este opinia publicului despre problemele specifice, referitoare la organiza ie, aflate în dezbatere la un moment dat? Acest proces, desfăşurat cu succes, va permite specialiştilor să diferen ieze corect mesajele, adaptându-
 • 27. le valorilor, reprezentărilor despre lume, aşteptărilor şi limbajului numeroaselor tipuri de public cu care ei şi organiza ia lor intră în contact, să aleagă canalul de comunicare adecvat şi să proiecteze cele mai potrivite modalită i de evaluare periodică a eficien ei activită ilor de rela ii publice. 3. Func ia managerială În marea majoritate a defini iilor rela iile publice sunt considerate o func ie a managementului organiza iei, deoarece participă la luarea deciziilor şi la func ionarea eficientă a conducerii. Această atribuire este confirmată de cercetările numeroşilor specialişti de profil care au constatat că succesul ac iunilor de rela ii publice depinde într-o mare măsură de "apropierea" ierarhică a celor implica i în des-făşurarea lor de conducerea organiza iei. Ca urmare, se poate spune că definirea rela iilor publice ca "func ie a managementului" este una normativă, întrucât exprimă şi promovează ideea că rela iile publice pot avea influen ă numai în coali ie cu structurile de conducere. Official Statement of Public Relations adoptată în 1982 de Public Relations Society of America defineşte func ia managerială a rela iilor publice prin următoarele tipuri de activită i: ♦Analizarea, interpretarea şi anticiparea opiniei publice, adică a acelor atitudini şi valori care ar putea influen a, în bine sau în rău, activită ile organiza iei; ♦Consilierea conducerii organiza iei în ceea ce priveşte deciziile, direc iile de ac iune şi de comunicare, luând în considerare responsabilită ile sociale şi civice ale organiza iei; ♦Studierea, conducerea şi evaluarea permanentă a programelor de ac iune şi de comunicare, pentru a informa publicul şi a-i permite în elegerea obiectivelor organiza iei;
 • 28. ♦Planificarea şi implementarea ac iunilor organiza iei referitoare la influen area sau scchimbarea politicilor publice; ♦Gestionarea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor de mai sus: fixarea obiectivelor, planificarea, bugetarea, recrutarea şi pregătirea personalului, dezvoltarea facilită ilor tehnice etc. 4. Comunicarea Rela iile publice sunt o formă de comunicare, fapt reflectat în mai toate defini iile. Unele dintre acestea accentuiază chiar dimensiunea lor comunica ională, considerate de mul i autori ca fiind cele mai complete, întrucât specialiştii în rela ii publice gestionează schimbul de informa ii atât în exterior, cât şi în interior prin intermediul unor tehnici de comunicare. În consecin ă, se apreciază că succesul ac iunilor de rela ii publice este dependent direct de eficien a comunicării şi că rela iile publice urmăresc să instituie între organiza ie şi publicurile sale un mediu de comunicare, reciproc benefic. Mai mult, specialiştii care realizează teoretizări ale domeniului, atunci când se referă la practicienii din rela iile publice, apreciază că rolurile majore sunt cele de tehnician al comunicării, manager al comunicării şi de facilitator al comunicării (profesorii de la universită ile americane din San Diego şi Wisconsin), la care mai sunt adăugate cele de legătură cu media şi de legătură comunica ională (David Dozier). Totodată, mai trebuie făcută precizarea că toate elementele comunicării (sursa - emi ătorul -, mesajul, canalul, receptorul, codul, zgomotul, feed-back-ul) influen ează, într-un fel sau altul, organizarea şi desfăşurarea activită ilor de rela ii publice. În acest sens, este foarte important să se asigure: credibilitatea sursei; adaptarea mesajului la valorile şi aşteptările publicului; alegerea canalului credibil şi relevant pentru publicul
 • 29. vizat; precizarea exactă a diferitelor categorii de receptori; capacitatea de a realiza feed-back; înlăturarea surselor de zgomot şi a unor posibile bariere de comunicare. C. Cutlip, A. Center, G. Broom consideră că succesul programelor de comunicare din rela iile publice este determinat de cei "7C": ♦Credibilitatea (credibility) - încrederea receptorului în competen a şi prestigiul emi ătorului; ♦Contextul (context) - corela ia dintre programele de comunicare şi realită ile din mediul înconjurător; ♦Con inutul mesajelor (content) - capacitatea mesajelor de a fi semnificative, relevante şi în consens cu valorile publicului vizat; ♦Claritatea (clarity) - calitatea mesajelor de a prezenta în mod simplu şi accesibil ideile, temele, obiectivele, avantajele programului respectiv; ♦Continuitatea şi consisten a (continuity and consistence) - caracterul permanent, repetitiv chiar al mesajelor, caracterul consecvent al programelor de comunicare; ♦Canalul (channels) - folosirea canalelor de comunicare familiare publicului, canale ce beneficiază de încrederea acestuia; ♦Capacitatea audien ei (capability of the audience) - modul în care programele de comunicare in seama de resursele, obişnuin elor, nivelului cultural, disponibilitatea audien ei în raport cu inten iile şi con inutul mesajelor transmise.
 • 30. III. TEORII ALE RELA IILOR PUBLICE Specialiştii sus in că rela iile publice nu pot deveni o profesie dacă le lipseşte o teorie sau un model conceptual integrator; atunci când acestea lipsesc domeniul nu dispune de un cadru teoretico-metodologic pentru în elegerea, organizarea şi integrarea numeroaselor obiective şi activită i în campaniile (strategiile) de rela ii publice. De altfel, profesionalizarea oricărui domeniu necesită un corp de cunoştin e şi un ansamblu de metodologii cu o temeinică fundamentare teoretică. Rela iile publice se găsesc la intersec ia mai multor domenii şi, ca atare, preocupările pentru identificarea teoriilor care le fundamentează îşi regăsesc rădăcinile nu numai în zona comunicării, dar şi în cea a sociologiei opiniei publice, sociologiei organiza iilor, politologiei, teoriilor sistemelor, psihologiei etc. J. Johnston şi C. Zawawi20 consideră că în domeniul rela iilor publice au aplicabilitate patru clase de teorii: ♦teorii ale comunicării; ♦teorii ale persuasiunii, motiva iei şi comportamentului; ♦teorii ale organiza iilor şi comunicării organizaionale; ♦teorii specifice rela iilor publice. 1. Teorii ale comunicării 1.1. Modele ale comunicării Indubitabil, elaborările teoretico-metodologice despre comunicare influen ează cercetările desfăşurate 20 Johnston, C. Zawawi, Public Relations. Theory and Practice, Allen & Unwin, 2000, p.42
 • 31. în domeniul rela iilor publice, îşi pun amprenta asupra principalelor puncte de vedere cu privire la modelele teoretice care le fundamentează. Nu ne propunem aici o abordare a numeroaselor modele ale comunicării, ci doar să eviden iem în ce constau aceste influen e: ♦Ca formă specifică de comunicare, rela iile publice operează cu aceleaşi elemente care interac ionează pentru ca procesul comunica ional să se producă, elemente puse în eviden ă de primul model al comunicării (Shannon şi Weaver), preluate în aproape toate modelele ulterioare: emi ător (sursă), mesaj (semnal), canal de comunicare, cod, receptor, feed-back; ♦Modelul comunica ional de referin ă a imprimat un anume caracter rela iilor publice: liniar (modelul matematic al lui Shannon şi Weaver) - unidirec ional; circular (modelul lui W. Shramm) - bidirec ional asimetric; circular şi simetric (modelul lui Osgood şi Shramm) bidirec ional simetric etc. 1.2. Mediile calde şi mediile reci Principalele canale folosite în rela iile publice apar in comunicării de masă; este vorba, în special, despre elementele mass-media. Ca urmare, nu este întâmplător faptul ca unele teorii care vizează acest domeniu să influen eze procesul de fundamentare teoretică şi metodologică a rela iilor publice. Celebra expresie a lui Marshall McLuhan "The Medium is the Message"21 pune în eviden ă influen a semnificativă a canalului de comunicare asupra receptorului. În acest context autorul identifică două categorii de media22: 21 Marshall McLuhan, apud Ioan Drăgan, Paradigme ale comunicării de masă, Casa de Cultură şi Presă "ŞANSA" SRL, 1996, p253 22 Ibidem, p.253-259
 • 32. ♦Calde (radio, cinema, foto, alfabetul fonic, tiparul); ♦Reci (telefonul, televiziunea, desenele animate). Pentru McLuhan această dihotomie este determinată de gradul de solicitare a receptorului aflat în contact cu mediul. Un mediu este cald când "prelungeşte" un singur sim şi îi dă o "înaltă defini ie"; acestuia i se oferă o mare cantitate de date, con inuturile în totalitatea detaliilor şi a implica iilor lor, mesaje "complete"; acestea fac apel mai mult la abstrac ie decât la imagina ie, determinând o detaşare ra ională care nu solicită decât o slabă participare activă. Un mediu rece sau de "slabă defini ie" oferă o slabă cantitate de informa ie şi presupune în schimb o mare participare. Distinc ia propusă de McLuhan a fost criticată de numeroşi specialişti, întrucât distribu ia pe cele două categorii de medii este discutabilă. Astfel, este greu de în eles de ce televiziunea şi cinema-ul sunt plasate în categorii diferite, deşi sunt înrudite sub numeroase aspecte; de ce un mesaj transmis prin televiziune solicită mai pu in receptorul, iar cinema-ul cere o slabă participare a publicului. Cu toate acestea, pentru lucrătorul de rela ii publice, teoria are relevan ă, întrucât îl aten ionează asupra necesită ii analizei detaliate a disponibilită ii la efort a publicurilor-" intă" înaintea alegerii canalului de comunicare. În consecin ă, strategia de comunicare a unei campanii de rela ii publice va face apel la acele media care "acced" cel mai uşor la public. 1.3. Agenda setting Modelul teoretic "Agenda-Setting Function" (func ia de stabilire a ordinii de zi a vie ii publice) se referă, aşa cum precizează Ioan Drăgan23, la "un nou tip de abor23 Ibidem, p.260
 • 33. dare a rolului şi func iilor mass-media", şi anume acela de a "ordona şi de a organiza mental lumea în locul nostru". Potrivit acestui model, "mass-media sunt creditate cu o putere excep ională în spa iul public: ele definesc şi construiesc actualitatea. Actualitatea este un <<produs mediatic>>, o construc ie mentală a lumii şi impusă de mass-media. Ele stabilesc ierarhia problemelor publice şi calendarul evenimentelor publice, concentrând aten ia asupra unor evenimente"24. Acest model are o importan ă mare pentru specialistul din rela iile publice, îndeosebi atunci când încearcă reconstituirea traseului ştirilor pentru a identifica punctele de strangulare a informa iilor, precum şi criteriile de ierarhizare a acestora. Pentru aceasta relaionistul poate interveni în cele două momente esen iale ale fabricării ştirii: ♦culegerea primară a informa iilor, din comunicate de presă, conferin e de presă, în general din surse oficiale; ♦selec ia şi ierarhizarea informa iilor în func ie de context, audien ă, spa iul editorial, subiectivismul persoanei care îndeplineşte rolul de gate-keeper, activită i care fac sau nu posibilă naşterea ştirilor. 2. Teorii ale persuasiunii, motiva iei şi comportamentului Din definirea conceptului şi delimitarea domeniului se poate spune, în esen ă, că activită ile de rela ii publice vizează stimularea interesului şi inducerea în rândurile publicurilor intă a unor atitudini şi comportamente favorabile organiza iei sau produselor/serviciilor oferite de aceasta, care ar putea să le satisfacă diverse nevoi. Obiectivele men ionate sunt concepte cu care operează psihologia şi psihologia socială şi, ca 24 Ibidem, p.265
 • 34. urmare, pentru a în elege, proiecta şi evalua procesul rela iilor publice este necesar să facem apel la teorii şi mecanisme care le fundamentează. 2.1. Piramida trebuin elor Teoria psihologului american Abraham H. Maslow încearcă să explice comportamentul uman în func ie de anumite trebuin e (nevoi) specifice care diferă de la o etapă la alta a vie ii. Trebuin ele sunt structuri motiva ionale bazale şi fundamentale ale personalită ii, for ele ei motrice cele mai puternice, reflectând cel mai pregnant echilibrul biopsihosocial al omului în condi iile solicitărilor mediului extern. Ele semnalizează cerin ele de reechilibrare în forma unor stări şi imbolduri specifice. Autorul stabileşte cinci categorii de trebuin e (nevoi) pe care le organizează şi structurează într-o "piramidă a trebuin elor": Trebuin e de autorealizare Trebuin e de stimă şi statut Trebuin e de afiliere Trebuin e de securitate Trebuin e biologice Pe baza acestei piramide putem explica înlănuirea trebuin elor (nevoilor), trecerea de la unele la altele, înlocuirea unora cu altele, reuşind să în elegem mai bine însăşi conduita (comportamentul) individului. Totodată, mai trebuie precizat că atingerea unei trepte este condi ionată de parcurgerea celor inferioare. Deci, omul nu poate fi sensibil la o anumită trebuin ă (nevoie) dacă toate celelalte trebuin e (nevoi) din treptele inferioare nu au fost satisfăcute.
 • 35. Cât de importantă este această teorie pentru specialistul de rela ii publice? Este evident faptul că relaionistul nu poate să proiecteze ac iuni specifice eficiente dacă atunci când identifică publicurile intă (interne şi externe) nu-şi propune să afle şi trebuin ele (nevoile) acestora, precum şi gradul lor de satisfacere. Procedându-se în acest fel se va atinge punctul optim în care trebuin ele (nevoile) publicului şi nevoile organiza iei se echilibrează. 2.2. Teoria efectelor Ideea principală a acestei teorii este că orice activitate umană se finalizează cu un produs material sau spiritual. Produsul rela iilor publice este o nouă atitudine (ca for ă motiva ională) şi, ca urmare, un nou comportament (ca activitate specifică) ale diverselor publicuri intă fa ă de organiza ie. Determinarea sugerată este o consecin ă a convergen ei atitudine-comportament. Principalul mecanism psihosocial utilizat pentru ob inerea acestui produs este persuasiunea, definită ca "activitate de influen are a atitudinilor şi comportamentelor unor persoane în vederea producerii acelor schimbări care sunt concordante cu scopurile sau interesele agen iei ini iatoare (persoane, grupuri, institu ie sau organiza ie politică, socială, culturală, comercială etc.)"25. Persuasiunea este o activitate de convingere bazată pe o astfel de organizare a influen elor încât să ducă la adoptarea personală a schimbărilor aşteptate de către ini iator. Ea implică conştiin a acceptării şi interiorizării mesajelor transmise în scopul influen ării fiind opusă impunerii lor cu for a. Efectele persuasiunii sunt dependente de factori personali sintetiza i în ceea ce se numeşte persuabi25 Dic ionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993, p.429
 • 36. litate, respectiv, acea tendin ă individuală de a fi receptiv la influen e şi de a accepta schimbări în atitudini şi comportamente. Aceasta variază de la o persoană la alta, ca urmare a modului de structurare a sinelui sau a unor capacită i şi însuşiri personale (organizarea logică, afectivă, demonstrativă etc.). Michael L. Rey, autorul teoriei efectelor, consideră că în procesul persuasiunii se distinge succesiunea, întotdeauna în aceiaşi ordine, a trei etape: ♦cognitivă, în care publicul conştientizează mesajul; ♦afectivă, în care publicul evaluează con inutul mesajului; ♦conativă, în care au loc modificări ale atitudinilor şi comportamentelor. Teoria efectelor este utilă pentru specialistul de rela ii publice, cel pu in din două perspective: ♦una ar fi cea a necesită ii determinării factorilor de persuabilitate a publicurilor- intă ca o condi ie a eficacită ii ac iunilor proiectate; ♦a doua este conştientizarea faptului că procesul persuasiunii se desfăşoară cu succes numai dacă se parcurg în ordine toate etapele. În legătură cu cel de-al doilea aspect McElreath consideră că în procesul rela iilor publice paşii care trebuie realiza i pentru ca ac iunile să-şi atingă scopul sunt: ♦formularea, transmiterea, primirea şi în elegerea mesajului ca paşi distinc i ai procesului; ♦în cazul în care mesajul şi-a atins obiectivul, se declanşează procesul de schimbare a credin elor şi atitudinilor; ♦au loc modificări de comportament.
 • 37. 3. Teorii ale organiza iilor şi comunicării organiza ionale În capitolul anterior a fost eviden iat faptul că organiza ia este unul dintre termenii de referin ă în definirea rela iilor publice, întrucât se află în centrul procesului de rela ii publice şi este beneficiara acestei activită i de comunicare. Ca urmare, se poate aprecia că pentru o mai bună în elegere a fenomenului se pot folosi unele teorii care privesc organiza ia. 3.1. Teoria sistemelor. a) Modelul sistemic elaborat de Scott M. Cutlip şi colaboratorii lui Scott M. Cutlip şi colaboratorii26 identifică un model teoretic al rela iilor publice în teoria sistemelor pornind de la considera ia că domeniul "rela iilor publice se ocupă cu rela iile de legătură pe care organiza iile, ca sisteme, le construiesc şi le men in cu publicul". Aceştia apreciază că abordarea ecologică a sugerat folosirea perspectivei sistemelor sociale (în 1952 a fost introdus conceptul ecologiei în rela iile publice), întrucât termenul ajută să se în eleagă că "rela iile publice se ocupă cu interdependen a dintre organiza ii şi to i ceilal i, fiecare în mediul său". Ca urmare, rolul esen ial al rela iilor publice, văzut din această perspectivă, este acela de a ajuta organiza iile să se autoregleze şi să se adapteze la schimbările care apar în mediile lor. Potrivit autorilor lucrării principalele schimbări şi tendin e de bază din social, cu impact asupra organiza iilor şi a publicurilor lor, care sugerează perspectiva sistemică a rela iilor publice sunt: 26 Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glenn M. Broom, op. cit., p.175-202
 • 38. ♦protec ia mediului ("Cură a i-vă ac iunea dumneavoastră - în mediul înconjurător - şi nu numai imaginea dumneavoastră"!); ♦reforma îngrijirii sănătă ii, care plasează sănătatea în "vârful" oricărei agende de lucru; globalizarea afacerilor şi economiilor; ♦comunica iile globale în era informa iilor; ♦noua organizare a familiei, a cărei structură nu mai respectă tradi ionalismul; ♦drepturile civile şi împuternicirea indivizilor. Amploarea, dinamismul şi fluctua iile acestor schimbări şi tendin e din social, dar şi a altora care pot apare, trebuie urmărite şi analizate pentru a le identifica şi anticipa evolu iile, consecin ele impactului asupra organiza iei şi a publicurilor ei, în vederea stabilirii acelor măsuri care să asigure men inerea rela iilor mutuale de dependen ă între organiza ie şi publicurile acesteia şi, în final, supravie uirea organiza iei. În acest scop, specialiştii de rela ii publice monitorizează opinia publică, schimbările sociale, mişcările pe eşichierul politic, muta iile culturale, dezvoltările tehnologice şi chiar mediul natural. Rezultatele demersului întreprins, concretizate în interpretări ale diverşilor factori de mediu, sunt folosite, împreună cu conducerea managerială, în dezvoltarea planurilor strategice ale "responsabilită ii şi schimbărilor din cadrul organiza iei". Dacă avem în vedere că "un sistem este o sumă de unită i interactive care rezistă în timp în interiorul unei grani e stabilite, răspunzând şi adaptându-se la presiunile spre schimbare venite din partea mediului, pentru a atinge şi men ine scopurile enun ate", în cazul rela iilor publice unită ile interactive sunt organiza ia şi publicul. Însă, în timp ce componenta organiza ională din sistem este relativ uşor de definit, publicul reprezintă abstrac ii definite de specialistul de rela ii publice, ceea ce face ca grani a sistemului să fie diferită pentru fiecare situa ie
 • 39. şi pentru fiecare scop al unui program în parte. O solu ie la acest aspect, sugerată de autori, ar fi să se includă în definirea publicului doar pe acelea cu care organiza ia trebuie să stabilească şi să men ină rela ii de durată şi de avantaj reciproc. Sistemele pot fi situate pe un continuum de la închis la deschis. Sistemele închise au limite impermeabile, nu fac schimburi de probleme, informa ii şi energie cu mediul şi, ca urmare, nu se adaptează la schimbările externe existând pericolul dezintegrării. Sistemele deschise au limitele permeabile care permit schimbul de probleme, informa ii şi energie cu mediul şi, în consecin ă, adaptarea la varia iile de mediu. Rela iile publice dezvăluie o gamă similară de modele sistemice inchise fa ă în fa ă cu cele deschise. Termenii "reactiv" şi "proactiv", care descriu programele de rela ii publice, sunt reprezentarea tipului de sistem cu care operează o organiza ie în proiectarea acestui tip de ac iuni: ♦programele reactive folosesc modele de sisteme relativ închise, în sensul că rela iile publice ac ionează numai atunci când este perturbat sistemul. ♦spre deosebire, programele proactive, pe baza informării permanente asupra mediilor organiza iei, îşi propun activită i interne şi externe cu care să prevină sau să elimine eventualele probleme, adaptându-se astfel situa iilor cu care se confruntă. În cazul sistemelor de rela ii publice inchise se întâlnesc două moduri de a gândi: ♦scopul rela iilor publice este limitat la a efectua schimbări în mediul înconjurător; ♦organiza iile au puterea de a-şi schimba mediile înconjurătoare eliminându-se nevoia propriei schimbări. Un astfel de model de rela ii publice, în care accentul este pus pe men inerea status-quo-ului organiza iei şi direc ionează eforturile de schimbare spre me-
 • 40. diul exterior, este un model func ionar; acesta distribuie practicienii de rela ii publice în rolul de tehnician, un rol limitat la monitorizarea mediului înconjurător, pentru a face mai eficiente rezultatele comunicării, nu pentru a face schimbări în organiza ie. Modelul deschis, care distribuie rela iile publice în rolul modelării după schimbări, atât în mediile înconjurătoare, cât şi în organiza ii, ca un rezultat al intrărilor dinspre mediul înconjurător, este un model func ional; el surprinde încercările strategice ale organiza iei de a se ajusta şi de a se adapta la mediile ei dinamice. În cadrul acestui model practicienii au cunoştin ele, antrenamentul şi experien a punerii în practică a ambelor modele, ei devenind manageri ai schimbării. Modelul sistemelor deschise foloseşte abordările "simetrice bidirec ionale", ceea ce înseamnă că procesele comunica ionale se desfăşoară în ambele sensuri şi că schimbul de informa ii produce modificări la ambele păr i ale rela iei de legătură dintre organiza ie şi public. Pentru a pune în eviden ă distinc ia dintre cele două sisteme în rela iile publice se mai utilizează expresiile "rela ii publice obişnuite" alcătuite numai din simpla aplicare a tehnicilor de comunicare (ca scop în sine) şi "rela ii publice profesionale", care au un scop strategic pentru organiza ie: acela de a construi (reconcilia) rela ii de legătură cu publicul strategic, de a gestiona conflicte, de a ini ia ac iuni corective proactive. b) Modelul lui Larry W. Long şi Vincent Hazleton27 Autorii folosesc sistemul deschis al rela iilor publice, cu accent pe func ia lor organizatorică, de management. Mediul extern al organiza iei, de la care 27 Larry W. Long , Vincent Hazleton, apud Flaviu Călin Rus, Introducere în ştiin a comunicării şi a rela iilor publice, Institutul European, 2002, p.77-78
 • 41. aceasta primeşte informa ii, este format din cinci compartimente: legal, politic, social, economic, tehnologic şi FEED-BACK STRUCTURĂ PLANURI ŞI PROGRAME o ALE ORGANIZA IEI Informa ii despre rela iile cu publicul: dorite contra RELA II DORITE CU observate Intern: re inerea sau redefinirea rela iilor dorite PUBLICUL (SCOPURI ŞI OBIECTIVE REZULTATE (Extern: ac iuni şi comunicări orientate spre public) CUNOŞTIN E PREDISPOZI IE ŞI COMPORTAMENTE ALE PUBLICULUI INTRARE (Ac iuni întreprinse de public sau informa ii despre acesta) Adaptare după modelul lui S.M. Cutlip şi colaboratorii competitiv, iar propriul sistem cuprinde trei compartimente sau subsisteme ale organizării: organiza ional propriu-zis, al comunicării şi al popula iei- intă sau emitent. Mecanismul de func ionare a modelului aduce în aten ie următoarele aspecte mai importante: ♦sistemul propriu, prin permanentul schimb de informa ii cu mediul exterior are rolul de a-l ine pe acesta, pe cât posibil, sub control; ♦dimensiunea politică trebuie materializată de rela iile publice, prin faptul că politicul trebuie determinat să facă lobby propriului sistem sau să-l sprijine pe acesta în ac iunile sale;
 • 42. ♦prin cunoaşterea compartimentului social, propriul sistem va veni cu propuneri care să satisfacă cerin ele şi dolean ele publicului; ♦preluând informa ii de la compartimentul economic, rela iile publice, prin ac iunile sale, vor trebui să aducă bani şi sponsorizări propriului sistem; ♦Compartimentul tehnologic are influen ă în special asupra infrastructurii propriului sistem, care trebuie să fie optimă în scopul bunei func ionări a tuturor macanismelor, a întregului angrenaj din care este compus propriul sistem; ♦Compartimentul competitiv este cel care aduce progres atât propriului sistem (dezvoltarea lui calitativă, prin cantitatea şi calitatea produselor/serviciilor şi prin raportul dintre pre şi calitate), cât şi întregii societă i; ♦Modelul promovează formarea unui transfer şi a unui contratransfer de informa ii în care rolul rela iilor publice este reprezentat de buna func ionare a propriului sistem, pentru ca elurile pe care acesta şi le-a propus să fie atinse. Se poate constata, din descrierea de mai sus, că modelul pune accent pe organizarea sistemului, ocupându-se în principal de latura ac ională a acestuia. Totodată, buna func ionare a sistemului, în ansamblul său, alături de direc ionarea ac iunilor, trebuie avute în vedere şi aspecte referitoare la organizarea angrenajului sistemului, a tuturor subsistemelor care compun sistemul ca întreg. 3.2. Managementul de risc şi managementul conflictelor Managementul de risc şi managementul conflictelor sunt două concepte importante în teoria organizaiilor. Acestea sunt strâns legate de comunicare. Managementul de risc presupune ca organiza ia să fie capabilă să-şi proiecteze strategiile de dezvoltare inând cont
 • 43. de sursele poten iale de risc. Din categoria acestora fac parte şi conflictele interne sau externe care pot fi depăşite prin folosirea unor măsuri de natură comunicaională. Comunicarea "este cea care între ine func ionalitatea organiza iei, întrucât face posibile ac iunile prin intermediul cărora oamenii, tind să-şi joace rolurile, prin care se implică în satisfacerea unor necesită i (nevoi, aspira ii, interese). Prin urmare, obiectivele şi deciziile privitoare la modalită ile de ac iune în organiza ii, nu pot declanşa activită ile profesionale decât prin intermediul comunicării, sunt dependente de posibilită ile de comunicare dintre oamenii implica i"28. De altfel, unul dintre obiectivele comunicării în organiza ii este eficientizarea managementului care se realizează prin29: ♦fluxuri şi re ele comunica ionale care să facă posibilă func ionarea eficientă a managementului în rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor; ♦con inuturi comunicative (informa ionale) adecvate care să prevină şi să controleze nesiguran a managementului, să promoveze creativitatea (inova ia) şi să mobilizeze personalul la îndeplinirea obiectivelor stabilite. 4. Teorii specifice rela iilor publice J.E. Grunig şi T. Hunt au identificat patru modele care reprezintă şi caracterul evolutiv, în timp, al rela iilor publice30. a) Modelul agentului de presă (press agentry/ publicity) 28 Constantin Hariuc, Psihosociologia comunicării, Editura Licorna, 2002, p.209-210 29 Ibidem, p.213 30 Cf. Cristina Coman, op. cit., p.35. A se vedea şi Flaviu Călin Rus, op. cit., p.71-74
 • 44. Acest model, cel mai simplu, deşi nu corespunde defini iilor de astăzi ale rela iilor publice, se mai practică încă de unele organiza ii, îndeosebi în situa ii de criză de timp. Se caracterizează prin unidirec ionalitatea comunicării (o comunicare persuasivă), de la sursă către receptor, fără a se ine seama de specificul sau aşteptările publicului (fără feed-back), scopul principal fiind unul propagandistic. Informa ia este, de cele mai multe ori, incompletă şi par ial adevărată. b) Modelul informării publicului (public information) Mecanismul acestui model este asemănător cu cel al primului model: un sistem liniar de comunicare, de la emi ător la receptor, care nu ine cont de feed-back. Are totuşi unele particularită i: ♦nu are un scop propagandistic, ci unul pur informativ; ♦îşi propune difuzarea către public a unor informa ii corecte şi adevărate. Deşi modelul a apărut la începutul secolului al XX-lea are o largă aplicare şi astăzi. c) Modelul comunicării bilaterale asimetrice (twoway asymmetric) Acest model aduce o schimbare calitativă fa ă de primele două, datorită prezen ei feed-back-ului. Fluxul comunica ional se desfăşoară în ambele sensuri, adică organiza ie → public şi public → organiza ie, însă nu este complet, întrucât din feed-back se folosesc numai acele elemente care pot ajuta organiza ia în atingerea obiectivelor sale (mai importante sunt informa iile emise decât cele primite). Prin urmare cele două fluxuri nu sunt simetrice, organiza ia fiind cea care controlează comunicarea. d) Modelul comnicării bilaterale simetrice (two-way symmetric)
 • 45. Este modelul cel mai evoluat. Comunicarea, care poate fi ini iată de organiza ie sau de public, se desfăşoară în ambele sensuri, ca şi în cazul celui de-al treilea model, însă, de această dată, se pune accentul pe feed-back, care devine un instrument cu ajutorul căruia se studiază posibilită ile de a atinge obiectivele organiza iei, dar şi acele nevoi ale publicului care pot fi acoperite prin politicile practicate de organiza ie. Altfel spus, este important ceea ce transmite sistemul, dar şi ceea ce se primeşte înapoi, adică se realizează o echilibrare a balan ei dintre informa iile emise şi cele primite. Este un model care se bazează pe în elegerea reciprocă şi conduce la rezolvarea eventualelor conflicte prin comunicare. Flaviu Călin Rus semnalează un salt calitativ în reprezentarea rela iilor publice: compilarea celor patru modele în două dimensiuni: una care pune accentul pe aspectul tehnic, rezultată din combinarea modelului unu şi doi, şi una profesională, din combinarea modelelor trei şi patru. Rezultă astfel modelul tehnic care se referă mai mult la valoarea promovării informa iilor prin mass-media, oferind procesului de comunicare un în eles de transfer şi contratransfer informa ional şi modelul profesional care foloseşte procesul comunicării în organizarea sistemelor, în dezamorsarea conflictelor şi în crearea şi men inerea legăturilor interumane. 5. Roata lui Bernstein Este un model conceput de David Bernstein şi adaptat, pentru a avea o aplicabilitate mai largă în relaiile publice, de către Shirley Harrison31. Modelul conine trei elemente: 31 Shirley Harrison, Public Relations: an Introduction, Routledge, 1995, p.43-45
 • 46. ♦organiza ia, dispusă în centrul ro ii, definită în func ie de domeniul de activitate, localitatea/regiu nea/ ara de origine în care îşi are sediul; ♦tipurile de public, dispuse pe circumferin a externă a ro ii sub forma unor segmente; ♦canalele de comunicare, dispuse sub forma unor spi e, care fac legătura între organiza ie şi categoriile sale de public. Modelul cuprinde nouă tipuri standard de public, plasate în segmentele situate pe circumferin a exterioară a ro ii şi nouă tipuri standard de canale de comunicare, reprezentând spi ele ro ii. Având în vedere aceste elemente utilizarea modelului se poate face în două modalită i: ♦se consideră că pentru fiecare categorie de public există un canal de comunicare specific sau preferen ial, situa ie în care ne confruntăm cu un tablou static; ♦oricărui tip de public i se poate asocia oricare dintre cele nouă canale de comunicare, aceasta fiind perspectiva dinamică a modelului. Modelul static, adică prima variantă, ar putea fi reprezentată astfel: Tipuri de public Tipuri de canale de comunicare Media (media) locale, na ionale etc Guvern (government) local, na ional,interna ional Rela ii media (media relation) Institu ii financiare (financial) Clien i (customers) Întâlniri tête-à-tête sau în grupuri restrânse, rela ii directe (personal presentation) Prezentări (impersonal presentation) Produse/servicii (product or service)
 • 47. Publicul general (general public) Publicul intern (internal) Publicul local (local) Grupurile de influen ă (influenting groups) Parteneri (the trade) Materiale tipărite (literature) Elemente standard de identificare (permanent media) Reclama (advertising) Coresponden a (corespondence) Puncte de desfacere a produselor/serviciilor (point of sale) Cea de a doua variantă va rezulta din numeroasele combinări posibile dintre tipurile de public şi tipurile de canale de comunicare.
 • 48. IV. EVOLU IA RELA IILOR PUBLICE Încercările de a descoperi rădăcinile istorice ale fenomenului rela iilor publice sunt importante mai ales din perspectiva realizării unor introspec ii asupra func iilor pe care acestea le-au avut în diferite momente ale evolu iei omenirii, întrucât, chiar dacă rela iile publice reprezintă un fenomen al secolului al XX-lea, studiile unor specialişti dovedesc că începuturile formării şi dezvoltării acestui sistem sunt mult mai vechi decât conştientizarea lui, poate tot atât de vechi pe cât este comunicarea umană. 1. Modalită i de abordare a evolu iei rela iilor publice În rândul specialiştilor sunt mai multe puncte de vedere în legătură cu conceperea şi modul de abordare a istoricului evolu iei rela iilor publice. În acest sens, Cristina Coman32 deosebeşte trei mari tipuri de abordare care marchează dezbaterile actuale cu privire la istoria rela iilor publice: a) Istoria rela iilor publice nu se poate constitui ca un câmp autonom; nu există o "istorie" de sine stătătoare, ci o sumă de momente în care rela iile publice au cunoscut anumite evolu ii, ca rezultat al diferitelor presiuni ale conjuncturilor sociale, politice şi economice. Este semnificativă, în acest sens, afirma ia lui S.M. Cutlip şi colaboratorii: "istoria rela iilor publice este semnificativă numai dacă este legată de conflictele pentru putere şi de crizele sociale periodice". b) Istoria rela iilor publice este suma istoriilor diferitelor tehnici care compun acest domeniu de activitate. D.L. Wilcox, P.H. Ault şi W.K. Agee afirmau că 32 Cf. Cristina Coman, op. cit., p.44-47
 • 49. această istorie reprezintă "evolu ia principalelor func ii agentul de presă, publicitatea, consilierea - împreună cu metodele folosite pentru a realiza aceste activită i". Această abordare generează o sumă de istorii ale unor activită i, care, uneori, se intersectează, iar alteori urmează un curs propriu: c) Istoria rela iilor publice este unitară, cuprinzând o sumă de momente, care corespund modurilor diferite în care activită ile de rela ii publice au fost practicate de-a lungul timpului. Denumirile ("modele", "etape", "faze" etc.), con inutul şi succesiunea acestor momente variază de la un autor la altul. c.1. J.E. Grunig şi T. Hunt consideră că istoria rela iilor publice poate fi descrisă din perspectiva a patru "modele" (con inutul şi caracteristicile acestora se găsesc în cap. al III-lea): ♦modelul agentului de presă, care a apărut în jurul anului 1850; ♦modelul informării publicului, apărut la începutul secolului al XX-lea; ♦modelul comunicării bilaterale asimetrice apare în jurul anului 1920; ♦modelul comunicării bilaterale simetrice, care apare între anii 1960-1970. c.2. W.S. Dunn stabileşte patru "etape" de dezvoltare a rela iilor publice: ♦Etapa de început, în care comunicatorii au explorat posibilită ile informa iei în construirea imaginii publice. Această etapă ar cuprinde modalită ile de exercitare a activită ii de rela ii publice din antichitate până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. ♦Etapa de propagandă-publicitate, în care activitatea de comunicare publică s-a amplificat, dar a fost orientată exclusiv în direc ia controlării publicului. Aceasta se încadrează în intervalul dintre 1830 şi începutul secolului al XX-lea.
 • 50. ♦Începuturile comunicării bilaterale, perioada în care comunicatorii descoperă importan a feed-back-ului dinspre public, atât pentru actul de planificare a campaniei, cât şi pentru acela al desfăşurării ei concrete. Această etapă ar acoperi intervalul dintre cele două războaie mondiale. ♦Etapa comunicării bilaterale avansate în care profesioniştii concep rela iile publice ca un proces continuu de schimburi de informa ii între organiza ie şi public. Această etapă, începută în perioada postbelică, este în plină desfăşurare în zilele noastre. c.3. D. Newson, A. Scott şi J.V. Turk descriu istoria rela iilor publice prin succesiunea a cinci perioade, definite de diferitele "tactici" utilizate de comunicatori: ♦Perioada preliminară (1600-1799), în care sunt dezvoltate canalele de comunicare şi se exersează tacticile rela iilor publice; ♦Perioada de comunicare pentru ini ierea de aciuni (1800-1899), în care domina agentul de presă şi interesul pentru promovarea în public a imaginii pozitive a unor personalită i sau institu ii. Este perioada de debut a publicisticii, impresariatului, promovării şi propagandei. ♦Perioada reac iei şi răspunsului (1900-1939), dominată de eforturile de refacere a imaginii unor institu ii afectate, fie de atacurile presei, fie de crizele sociale, politice şi economice. ♦Perioada de planificare şi prevenire (1940-1970), perioadă de maturizare a rela iilor publice în care se stabilizează statutul lor de func ie de management al comunicării. ♦Perioada profesionalismului (după 1980), perioadă care aduce domeniul rela iilor publice la standarde etice şi deontologice clare, recunoscute la nivel interna-
 • 51. ional şi impune modalită i perfec ionate de pregătire a specialiştilor. 2. Momente importante în evolu ia rela iilor publice 2.1. Originea istorică a rela iilor publice Deşi, necunoscut ini ial sub acest nume, fenomenul rela iilor publice a fost totuşi identificat în istorie ca orice efort sus inut prin care se încerca ob inerea acordului public pentru anumite idei, fapte sau oameni33 sau ca tehnică a utilizării informa iilor cu scopul de a persuada, practică considerată mai veche decât na iunea însăşi34. Astfel, I. Cheumely, şi D. Huisman sus in că rela iile publice îşi au originea în diferite pasagii din Biblie, în poemele lui Homer, în filosofia lui Socrate, precum şi în celebra lucrare „Anabase” a istoricului grec Xenofon35. Continuând demersul lor, autorii punctează şi alte momente pe care le apreciază ca fiind importante în evolu ia rela iilor publice: ♦lucrarea De Bello Gallico a lui Caius Iulius Cezar, strălucit om politic roman, scriitor, orator şi strateg militar, care a fost ales consul, apoi guvernator al provinciei Gallia (anul 60 î. Hr.), datorită şi modului în care s-a folosit de tehnici de comunicare valabile şi astăzi; ♦August, primul împărat roman (27 î. Hr.-14 d. Hr.), a preluat şi a valorificat moştenirea filosofică a lui Cezar şi, gra ie lui Mecena şi mai ales a lui Virgiliu, a 33 D. Newsom, J. Turk, D. Kruckeberg, This is PR. The realities of Public Relations, Wadsworth, 2000, p.31 34 S.M. Cutlip şi colaboratorii, op. cit., p.1 35 I. Cheumely, D. Huisman, Les relations publiques, Paris, PUF, 1997, p.30
 • 52. constituit un remarcabil program de tip „chek-list” privind rela iile publice în agricultură. D.L. Wilcox şi colabortatorii36 apreciază că publicitatea pe care o făceau grecii antici Jocurilor Olimpice se întemeia pe tehnici similare celor folosite pentru Olimpiada de la Los Angeles, iar J.E. Grunig şi T. Hunt consideră că rădăcinile acestui domeniu sunt greceşti: "Studiul formal al comunicării, care a furnizat o mare parte a bazei teoretice a rela iilor publice, îşi au originea în Retorica lui Aristotel. […] Grecii antici considerau retorica drept o unealtă importantă a artei de a conduce statul. Aceasta reprezenta punctul de contact dintre oamenii de stat şi publicul lor". Rămânând tot în antichitate, interesante sunt şi exemplele date de S.M. Cutlip37 şi colaboratorii săi. Este vorba despre un înscris descoperit în Irak, datând din 1800 î. Hr., prin care li se spunea agricultorilor cum să cultive cerealele, cum să facă iriga ii, cum să combată rozătoarele şi cum să recolteze cerealele, un document care se aseamănă cu distribu ia buletinelor fermierilor în zilele noastre de Departamentul Agriculturii al SUA. Elemente rudimentare de rela ii publice apar şi în descrierile spionilor regilor din India străveche; în afară de spionaj, îndatoririle acestora cuprindeau men inerea legăturii regelui cu opinia publică, sus inerea cauzei regelui în public şi răspândirea zvonurilor favorabile despre guvern. Autorii men iona i consideră că rela iile publice au fost folosite cu sute de ani înainte de consacrarea lor ca tip specific de activită i în Anglia, unde Lordul Cancelar avea ca îndatorire uşurarea comunicării şi în elegerii dintre popor şi guvern, de către Biserica Romano36 D.L. Wilcox şi colabortatorii, apud Cristina Coman, op. cit., p.49 37 S.M. Cutlip şi colaboratorii, op. cit., p.102-103
 • 53. Catolică, prin Congregatio de Propaganda Fide, care avea rolul de a-i promova interesele, de către oamenii lui Samuel Adams, în ac iunea The Boston Tea Party, ac iune înscenată pentru a declanşa războiul de independen ă împotriva Imperiului Britanic. Şi succesul apostolilor în răspândirea creştinismului este considerat unul dintre marile realizări de tip rela ii publice din întreaga istorie a omenirii, deoarece ei au folosit tehnici fundamentale de comunicare publică (discursuri, scrisori, evenimente pregătite) pentru a atrage aten ia publicului şi a-i modifica atitudinea şi comportamentul38. Exemplele privind modul cum diverse grupuri şi personalită i au folosit unele tehnici de comunicare integrate astăzi domeniului rela iilor publice ar putea continua. Semnalăm totuşi că, în rândul specialiştilor, există şi o altă o orientare potrivit căreia, fără a se nega exemplele de mai sus, rela iile publice s-au aflat multe secole într-o formă latentă, de acumulare a unei mase critice, embrionare, condi ie minimă pentru declanşarea unei reac ii în lan , care a produs mai târziu, în secolul al XX-lea, spectacolul rela iilor publice. Potrivit acestora evolu ia spre rela iile publice de astăzi ar fi început undeva pe la jumătatea secolului al XIX-lea, moment în care se declanşează procesul de sedimentare a componentelor specifice domeniului, dar şi procesul de detaşare al rela iilor publice de alte componente ca jurnalismul, impresariatul sau propaganda, aflate total sau par ial sub umbrela largă a comunicării. 2.2. Aspecte privind terminologia şi practica rela iilor publice Una dintre problemele larg discutate se referă la momentul în care a fost folosită pentru prima dată 38 E.L. Bernays, apud Cristina Coman, op. cit., p.49
 • 54. expresia "rela ii publice" şi când semnifica ia acesteia s-a apropiat de în elesul care i se dă astăzi. Demersurile numeroşilor specialişti pentru clarificarea acestor probleme se constituie practic în istoria evolu iilor moderne ale rela iilor publice. În continuare semnalăm momentele semnificative ale acestei istorii. De la început trebuie să facem precizarea că evolu ia rela iilor publice, în sensul individualizării şi legitimării lor ca activitate profesională de sine stătătoare, este un fenomen aproape integral american. Aşa se explică de ce fondatorii domeniului, terminologia de bază, lucrările de referin ă, firmele de succes, forumurile de dezbatere provin aproape în exclusivitate de pe continentul american39. Se pare că cel de-al treilea preşedinte al SUA, Thomas Jefferson, cu prilejul unei declara ii făcute în Congresul american, în anul 1807, a combinat pentru prima dată cuvintele "rela ii" şi "public" în expresia "rela ii publice" (pe care a perceput-o la nivel conştient) pentru a defini starea de spirit a cetă enilor în interiorul unei comunită i politice. Primele date despre conceptul de rela ii publice ne-au fost dezvăluite de către Eric F. Goldman, care relatează faptul că, în anul 1827, reverendul O.P. Hoyt folosea termenul de Public Relations cu în elesul de informare corectă a opiniei publice. Mai târziu, în 1882, avocatul american Dorman B. Eaton, într-o conferin ă inută la Facultatea de Drept a Universită ii din Yalle, cu titlul „The Public Relations and the Duties of the Legal Profession”, foloseşte expresia Public Relations cu valen ă destul de apropiată de ceea ce în elegem noi astăzi prin acest termen. Este greu de stabilit când expresia s-a apropiat de semnifica ia pe care i se dă astăzi. Astfel, după Newson, 39 Cristina Coman, op. cit., p.43
 • 55. termenul de Public Relations, în accep iunea lui de astăzi, a fost folosit pentru prima dată, în 1897, în manualul Yearbook of Railwai Literature, iar după Edward L. Bernays, primul care foloseşte conceptul de Public Relations în accep iunea lui actuală a fost Theodore Newson Vail, preşedintele American Telephon and Telegraph Company (AT&T). Acesta, cu ocazia prezentării raportului anual a utilizat sintagma Public Relations în elegând prin aceasta modalitatea prin care se caută şi se ob ine bunăvoin a publicului. În 1923 Edward L. Bernays, în lucrarea Cristallizing Public Opinion, avea să statueze atât domeniul - Public Relations -, cât şi profesia - Public Relations Counsel. Conceptul de consilier a fost împrumutat de autor din sistemul juridic cu speran a ca implica iile profesionale ale acestuia să fie transpuse şi în noul domeniu. În legătură cu apari ia structurilor specializate de rela ii publice pot fi semnalate câteva aspecte mai importante. Primii practicieni cu statut autonom ai acestui domeniu au fost agen ii de presă care promovau interesele unor firme sau personalită i. Răspândirea lor a fost accelerată de dezvoltarea presei ieftine, ce se adresa oamenilor simpli, mari amatori de întâmplări şi poveşti neobişnuite. Putem să-l numim aici pe primul consilier de presă (neoficial) al preşedintelui american Andrew Jackson, Amos Kendall, dar şi pe P.T. Barnum, omul show business-ului, distribuitorul prin presă a unor istorii senza ionale despre personajele stranii ale circului şi creatorul a numeroase "pseudo-evenimente" şi întâmplări planificate (întâmplări construite numai pentru a fi înregistrate şi distribuite către presă, după principiul potrivit căruia "Nu contează ce scrie presa, important este să scrie!"). Agen ii de presă au promovat o comunicare unidirec ională, în care predomina scopul
 • 56. propagandistic, fiindu-le caracteristică lipsa responsabilită ii sociale, a respectului pentru adevăr şi pentru public. În 1889, George Westinghouse, cel care a introdus curentul alternativ pe pia a americană, a înfiin at primul departament de rela ii publice în cadrul corpora iei sale, pentru a promova această nouă sursă de energie. Ulterior, în 1900, la Boston, a fost fondată prima firmă na ională de publicitate (The Publicity Bureau), cu scopul declarat de a face impresariat de afaceri pentru cât mai mul i clien i, la pre uri cât mai convenabile. În anii următori, asemenea birouri, care şiau propus ca scop protejarea clien ilor lor de atacurile presei, au fost deschise şi în alte puncte de pe teritoriul SUA: New York, Chicago, Washington, Kansas etc. Ivy Lee este considerat însă adevăratul fondator al rela iilor publice40. Acesta, împreună cu George Parker, a deschis la New-York, în anul 1904, primul „Cabinet mondial de rela ii publice”41, care oferea servicii unită ilor industriale şi de comer , funda iilor filantropice, spitalelor, centrelor de cercetare, universită ilor etc., pentru „a se prezenta” şi pentru a-şi atrage clientelă. Ivy Lee, în îndelungata lui activitate, a contribuit, prin definirea unor noi standarde şi reguli, la repoziionarea domeniului rela iilor publice: transformarea impresariatului de secol al XIX-lea în rela ii publice de secol al XX-lea. El pune bazele comunicării moderne cu presa şi cu publicul şi inaugurează, astfel, modelul informării în care comunicarea rămâne în continuare unidirec ională (de la organiza ie spre public), dar se bazează pe informa ii corecte şi fapte reale. Recunoaşterea meritelor lui Ivy Lee este dovedită şi de faptul că ideile sale au fost preluate de numeroase 40 41 Cf. I. Cheumely, D. Huisman, op cit., p.64 Cf. ibidem
 • 57. firme care şi-au creat departamente proprii de rela ii publice, proces ce a luat amploare, îndeosebi după primul război mondial, acestea devenind o necesitate. Un moment important în evolu ia rela iilor publice l-a constituit crearea, în perioada primului război mondial, la propunerea preşedintelui Woodrow Wilson, a Comitetului pentru Informa ii Publice, menit să mobilizeze masele pentru sprijinirea eforturilor de război. Condus de ziaristul George Creel, care a reunit ziarişti, cercetători, editori, agen i de presă etc., ingenioşi şi dinamici, fără a avea o experien ă anterioară şi o bază materială corespunzătoare, Comitetul a devenit, totuşi, cel mai mare laborator de comunicare publică, realizând numeroase campanii de informare bazate pe manipularea simbolurilor majore ale Americii. Deşi desfiin at în 1919, consecin ele func ionării acestui Comitet au fost benefice: a antrenat numeroşi tineri în arta comunicării publice, creând astfel o nouă genera ie de practicieni în rela iile publice, care au contribuit în anii următori la cristalizarea domeniului, prin înfiin area de firme proprii (unele au dominat pia a rela iilor publice din SUA multă vreme) şi dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de lucru. Din această genera ie, personalitatea cu cea mai mare influen ă asupra evolu iei domeniului rela iilor publice a fost Edward L. Bernays. Contribu ia acestuia s-a realizat pe cel pu in trei planuri: ♦Cel al practicii rela iilor publice: a fost exponentul modelului comunicării bilaterale şi asimetrice şi a deschis drumul spre modelul comunicării bilaterale şi simetrice. El a promovat aşa-numita "tehnică a consimământului", care consta în analiza intereselor şi dorinelor publicului şi în punerea în lumină a acelor aspecte din activitatea unei organiza ii care corespund acestora. ♦Cel al activită ii didactice, reuşind recunoaşterea academică a domeniului, prin înfiin area primului curs de rela ii publice la Universitatea din New York.
 • 58. ♦Cel al literaturii de specialitate, prin publicarea, în 1923, a primei lucrări consacrate rela iilor publice Cristalizarea opiniei publice -, căreia i-au urmat şi altele considerate repere în domeniu de către specialişti. Rela iile publice din Statele Unite au fost dominate, în această perioadă, şi de alte personalită i care, prin ac iunile lor, au dat noi dimensiuni domeniului. Între acestea se cuvine men ionat Rex Harlow, considerat, ca urmare a numeroaselor demersuri de teoretizare, fondatorul cercetării în rela iile publice. În acest sens, este de notorietate defini ia rela iilor publice, recunoscută pe plan interna ional, rezultat al cercetării unui grup de specialişti din întreaga lume condus de Rex Harlow (vezi capitolul I). Tot el a pus bazele Consiliului American de Rela ii Publice şi ale Revistei de Rela ii Publice. Al doilea război mondial şi perioada postbelică au determinat mari schimbări în via a socială (evolu ia societă ii ca societate de consum şi servicii). Ca urmare, întreprinderile, grupurile importante, partidele, organismele puterii, liderii etc. sunt într-o tot mai accentuată dependen ă fa ă de public şi de opinia publică, a căror încredere doresc să o câştige şi să o men ină prin folosirea tehnicilor de rela ii publice. Această situa ie a impulsionat dezvoltarea rela iilor publice, care şi-au diversificat domeniile de ac iune, tehnicile de lucru, modalită ile de organizare şi structurile de formare, devenind astfel, în societatea modernă, o profesiune bine definită42. După cel de-al doilea război mondial, rela iile publice s-au dezvoltat constant nu numai în S.U.A., ci şi în Europa, în lumea întreagă. Toate marile organiza ii, cu cele mai diverse preocupări şi-au creat, pentru promovarea intereselor, departamente de rela ii publice, de 42 Cristina Coman, op. cit., p.56
 • 59. informa ii şi de comunicare sau au făcut apel în mod constant la serviciile unor firme specializate de rela ii publice. I. Cheumely şi D. Huisman, în lucrarea "Les relations publiques"43, aduc în aten ie unele aspecte ale pătrunderii şi extinderii domeniului rela iilor publice în alte zone decât SUA, cu accentul principal pe evolu ia lui în Fran a. Desigur, elemente ale acestui tip de ac iuni au apărut în unele ări europene după anul 1900 (Germania, din 1901, Anglia, din 1911), însă rela iile publice, sub forma asocia iilor agen iilor şi oficiilor, apar în Canada, în anul 1940, în Fran a şi în Olanda, în 1946, în Anglia, în 1948, în Norvegia, în 1949 şi, după anul 1950, în Italia, Belgia, Suedia, Finlanda, Germania. În America Centrală, America de Sud, Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud, structurile de „rela ii practice” au apărut, în perioada anilor 19501955 şi au crescut progresiv şi numărul de „consilieri” în rela ii publice. În anul 1946, de exemplu, în Fran a, structuri şi organisme de rela ii publice au fost create de firmele petroliere ESSO – Standard şi Shell; astfel, s-au format numeroşi consilieri, ataşa i de presă, care prin cabinete, agen ii şi oficii de rela ii publice, au determinat dezvoltarea pe întreg teritoriul francez a re elei de vânzare a produselor petroliere ESSO – Standard şi Shell şi au orientat politica franceză de formare a cadrelor de specialişti în domeniul rela iilor publice. După anul 1949, gra ie dezvoltării şi necesită ii rela iilor publice, tot în Fran a au apărut noi forme de organizare, cum ar fi:”Relations”, apoi „l’Office francais de relations publiques”, “International relations” sau “Bureau International de relations publiques”. 43 I. Cheumely, D. Huisman, op. cit., p.16-20
 • 60. În anul 1955 a fost fondată “l’Associations International de relations publiques” care a reunit profesionişti ai domeniului din mai multe ări europene şi a fost elaborat „le Code profesionnel des relations publiques”. În anul 1959 a fost creat „Centrul European de rela ii publice” care, de asemenea, a reunit specialişti din ările europene, iar în anul 1965 a fost adoptat la Athena „Codul etic interna ional al rela iilor publice”, cunoscut şi sub denumirea de „Code d’Athenes”. În anul 1964, guvernul Fran ei defineşte oficial rolul şi scopul profesional al celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul rela iilor publice (consilieri, ataşa i de presă, etc.), validând, de asemenea, existen a unor institu ii specializate în formarea cadrelor, cum sunt: Institutul de rela ii publice, Colegiul de ştiin e sociale şi economice, Şcoala franceză de ataşa i de presă (Paris, Lyon), ISCOM ş.a. Începând cu anul 1969, în Fran a a luat fiin ă Ministerul de Rela ii Publice, iar în anul 1974 situa ia a impus crearea „Sindicatului na ional al profesioniştilor din domeniul informa iei şi comunicării” şi „Federa ia franceză de rela ii publice”, acestea luând ca model structurile şi formele de organizare existente în SUA. În prezent, tendin a de mondializare a economiilor na ionale duce la dezvoltarea schimburilor interna ionale de valori; societă ile multina ionale, a căror număr creşte an de an, confirmă această tendin ă care are drept consecin ă apropierea dintre oameni, lărginduse astfel sfera comunicării şi impunerea unui nou concept, acela de „omul comunicării”. Aşa se explică apari ia în mai multe state a „Ministerului comunicării” sau a „Ministerului culturii şi comunicării” etc. Rela iile publice sunt astăzi, mai mult ca oricând, integrate în actul complex al comunicării, utilizând toate tehnicile de studiu, de informa ie, de
 • 61. publicitate, etc. pentru a realiza „imaginea” întreprinderii sau a institu iei solicitante. Această „imagine” valabilă în interior, dar mai ales în exterior, este rezultatul multor analize – pe plan informa ional, financiar, publicitar, de rela ii publice, de comunicare ş.a. – care stabilesc finalmente strategia dezvoltării unită ii respective, a ac iunilor ini iate de ea şi în mare măsură influen ează politica ei comercială. Evolu iile în domeniul rela iilor publice în societă ile moderne se caracterizaeză prin câteva aspecte majore44: ♦creşterea numărului de programe de rela ii publice în toate domeniile vie ii sociale; ♦explozia publica iilor consacrate rela iilor publice; ♦dezvoltarea şi amplificarea formelor de pregătire profesională; ♦interna ionalizarea practicilor şi a standardelor acestei profesiuni; ♦creşterea responsabilită ii profesionale. Iată, deci, că ne aflăm în plină ofensivă a penetrării şi multiplicării sub forme diversificate a „rela iilor publice! În toată lumea şi în toate sectoarele de activitate socială, administrativă, economică, financiară, cultural-artistică, sportivă, etc. Dar, pentru a fi asigurată calitatea serviciilor în rela iile publice, este absolut necesară promovarea unui învă ământ formativ, la nivelul cerin elor societă ii moderne. 44 Cf. Cristina Coman, op. cit., p.58-59