Geografia grado 4° 2003

242 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Geografia grado 4° 2003

 1. 1. LOS MOVIMIENTOS @LA TIÊRRA v di'
 2. 2. f n í n í _x r¡ _x E1› _ , -¡ í “. ?7¡| r›¡? ,(¡ , ,m¡”§ ! F(sl(H_/ (RY_, I/VWIÍF(, Á [u/ Xxrâx fñqr'í~ 'Nm '”'FIÍÍA«'~N*›«°vJ~T1 «Nrgxwsw 'Law , JT “T r¡ z 7 , r¡ W '7 , 'v~*wVÔNV/ ||F'r'íW'MWM' rVÍ/ àa' a ff , IN BJÀWàÀ' r" WHAHÍIANPfà [7 _, , *WWW “NW - r¡ ¡rqy7'y›*j¡, xlíy"j, rgx~¡, ~¡ 77,j, (g, ;_r§ 1 ' ' _ 1 T f_ ¡L1r V¡ ñ i7 j_ MHWHÍTF'ÍW'(W'ÍX('W ; q
 3. 3. mñcêífüíí; @Wmü@9wm@wüV %M eüsiml *'“ BWÉIÉ W A_ 1 'r __ V¡ N ›- -. k 1 , t “Á ' ' Í - L M. L' " '-¡ ' r ¡ Jud Í ' " , l j. ' n. ñw@ @ dêmgw üaW@$ü pâfâüâ l
 4. 4. Eê-Hmvvañmmñmrnürm *Wâãñârâñrãm ÉS um m©vñmñ®ruü© pm @H @uaü Ha Tñíàffà @ca mucevcà @HTÉQCÕÊKÍCQF @QM S©HG
 5. 5. oL@ @@HHH@@ @H@ @@HH@ m@vHmH@nH@ @@ H@ @@@Hón ©H@ H@ gr@v@©H@@H9 @rHgHnán«H@@@ @@mH@H@@ @Ugg @HH HguaH qu@ @H @Híag p@rmHH@n H@ m@«HH@Hóm <H@H*HH@mp@D Q
 6. 6. HH~HH@H.7ñmñ@m1HH@ rõvrrrsnümeañaãmw EH m©>vHmH@mH@ @H@ pr@@@@ñóm ©H@ H@@ @quHm@@@H@@9 @@ ©H@H@H@H@ @H m@vHmH@nHH@ <dH@ prf@@@@ñóm «H@ H@ TH@HH@ @@HH@@©H@ pm @H m@m@HmH@ ©H@ Hu@rz@ @H@H@H@H@
 7. 7. H©©HF @H @H@HH@m@ TH@HH°@= S©>H @HH *Humüón @J@ H@ Hn@HHn@@H@n @H@H @H@ ©H@ Hr@Hc@@H@n H@HrHr@@HHHf@ @@n Hr@@p@@H@ @H S@H (@HH@@H@@H@H ©H@ 230431
 8. 8. “. - Vega Pularis _. J E-ídüüü dc. ) _f (actual) -h ' a . _ÍÉEÍI Eje te rre @tre
 9. 9. HH-'Hrlmvñmmñewmñürm mHrsW rmnníhêmñáãm L@ pr@@@@ñón @@ @Him m@@ @@mpH@j@ @H @@n@ñd@r@m@@ um @u@rrH@ m@vHmH@@H@: H@ nuHH@@Hóno E@H@ @u@@©H@ @cam @u@H©; HuH@Hr @u@rp@ SHHHHÉBHHHFH©© @ @ÊHHQHCCDHÓQ gHr@n<dH@ @@H»Hr°@ @u @H]@D
 10. 10. oP@Hr@ @H @@@@ @H@ H@ TH@H°H°@, , H@ nuH@@Hón @@ H@ @@@HH@@H©5n p@Hr°Hó@iHH@@ ©H@H p@H@ @H@ H@ TH@H°H°@ @Hr@cH@<dH@r CH@ @u [; »@@H@H@n m@<dHH@ @n H@ @@H@Hr@ @@H@@H@, , @H@bH©iH@ @ H@@ Hu@rz@@ @xít@m@@ <oH@ @Hr@@@Hón gr@vHH@H@HrH@ @nítr@ H@ Lun@ y @H S@H @cm H@ TH@H°H°@. . O
 11. 11. Precesión a " " ' at. . Nutación w | 1 x -- -. -- - j 'ffrayegc 'a ria 4» el eje z /
 12. 12. PRESÉHNHTCDD @mg ~ “ Q Ó _ Andrea ' Alvarez Toro.

×