O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PussletEn kommunikationsanalys sombeskriver olika beteendestilar       © Copyright Ensize       www.ensize.co...
InnehållIntroduktionVarför används analysinstrument?	          4DISK-modellen	                  ...
Introduktion       1.  © Copyright Ensize   www.ensize.com   3
Varför används analysinstrument?De problem som näringslivet brottas med idag handlar t.ex. om att rekrytera rätt medarbeta...
DISK-modellenMarston DISK-modell utvecklade för att förstå och beskriva mänskligt beteende. Detär viktigt att förstå att d...
PussletPusslet är en vidarutveckling av DISK-modellen.Pusslet bygger på typologi och William         Pusselanalyse...
Tolkning av  olikabeteendestilar     2.   © Copyright Ensize   www.ensize.com   7
Alla beteendestilarinnehåller de fyra färgernaI Pusselanalysen används färger för att enkelt belysa olika beteendestilar. ...
Så här kan du uppleva dig självGenom att svara på beteendestilsanalysen Pusslet, får du dels en beskrivning av hur duupple...
Röd beteendestil    Personer med mycket rött i sin beteendestil påverkar sin omgivning genom att    övervinna motstå...
Nedan följer beskrivningar av olika pusselprofiler när Rött är märkbart högre än deandra färgerna.Endast HÖGT RÖTT    ...
Gul beteendestil    Personer med mycket gult i sin beteendestil påverkar sin omgivning genom att övertyga,    påverk...
Nedan följer beskrivningar av olika pusselprofiler när Gult är märkbart högre än deandra färgerna.Endast Högt GULT    ...
Grön    Personer med mycket grönt i sin beteendestil påverkar sin omgivning genom att    samarbeta med andra inom ex...
Nedan följer beskrivningar av olika profiler när Grönt är märkbart högre än deandra färgerna.Endast högt GRÖNT      ...
Blå    Personer med mycket blått i sin beteendestil påverkar sin omgivning genom att inom    rådande omständigheter ...
Nedan följer beskrivningar av olika profiler när Blått är märkbart högre än de andrafärgerna.Endast högt BLÅTT      ...
Färgernas förhållningssätt Nedan beskrivs färgerna förhållningssätt till olika situationer. Sammanställning ger en överskå...
Beskrivning av färgerna      Varje beteendestil (färg) har olika egenskaper och har olika sätt att förhålla sig till...
Beteendestil – GrönKaraktärsdrag	     Värde för       Trivselfaktorer	      Kan bli under    Möjliga ...
Känslor i de olika färgerna Nedan beskrivs känslor som är förknippade med de olika färgerna.          RÖD    ...
Kommunikationmellan färgerna      3.   © Copyright Ensize    www.ensize.com   22
När röd kommunicerar med röd RÖD	                        RÖD Resultatorienterad	         ...
När gul kommunicerar med röd GUL	                        RÖD Inriktad på människor och känslor	 ...
När grön kommunicerar med röd GRÖN	                        RÖD Inriktad på människor	      ...
När blå kommunicerar med röd BLÅ	                          RÖD Resultat med hög kvalitet	   ...
www.ensize.se© Copyright Ensize www.ensize.com   27
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Puzzle DISC participant mtrl Swedish

6.388 visualizações

Publicada em

This Swedish material is available trough Ensize International. Sign up for a EDOC, and you will be able to explore the possibilities of having unlimited access to various internet based assessments. visit www.ensize.com and send your request.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Puzzle DISC participant mtrl Swedish

 1. 1. PussletEn kommunikationsanalys sombeskriver olika beteendestilar © Copyright Ensize www.ensize.com 1
 2. 2. InnehållIntroduktionVarför används analysinstrument? 4DISK-modellen 5Pusslet 6Tolkning av olika beteendestilar Alla beteendestilar innehåller de fyra färgerna 8Så här kan du uppleva dig själv 9Så här kan andra uppfatta dig 9Röd beteendestil 10Gul beteendestil 12Grön beteendestil 14Blå beteendestil 16Färgernas förhållningssätt 18Beskrivningar av färgerna 19Känslor i de olika färgerna 21Kommunikation mellan färgernaNär Röd kommunicerar 23När Gul kommunicerar 24När Grön kommunicerar 25När Blå kommunicerar 26 © Copyright Ensize www.ensize.com 2
 3. 3. Introduktion 1. © Copyright Ensize www.ensize.com 3
 4. 4. Varför används analysinstrument?De problem som näringslivet brottas med idag handlar t.ex. om att rekrytera rätt medarbetare,skapa effektiva arbetsgrupper, förbättra arbetsklimat och engagemang, utveckla ledare ochmedarbetare, lösa konflikter och liknande.Psykologi och beteendevetenskap har fått Områden där beteendestilsanalyser ären allt större betydelse som kunskapskälla. användbara:Klassiska psykologiska test har inte alltidkunna besvara frågorna som näringslivet • Ledningsgrupparbeteställer på ett enkelt och lättfattligt sätt ochkräver dessutom ofta specialutbildning för • Projektarbeteatt få användas. En flora av mer eller mindre • Säljutvecklingseriösa instrument har därför hittat vägen utpå marknaden. • Teamutveckling Pusslet är ett så kallat DISK-baserat • Egen utvecklinginstrument. DISK grundar sig på William • RekryteringMoulton Marstons forskning från 1930-taletoch hör till ett av de mest grundligt utvärde-rade och mest använda instrumenten. Det ärinte ett psykologiskt test, det har ingentingmed intelligens att göra, inte heller medvärderingar. Det kan däremot kallas för enbeteendestilsanalys. Det betyder att instru-mentet ger upplysning om de beteenden ochkänslor en person sannolikt kommer attuppvisa i olika situationer. © Copyright Ensize www.ensize.com 4
 5. 5. DISK-modellenMarston DISK-modell utvecklade för att förstå och beskriva mänskligt beteende. Detär viktigt att förstå att det inte handlar om att mäta personlighet.Marstons DISK-modell baserar sig på två Den andra delen av Marstons DISK-varseblivningar hos individen: modell är varseblivningen om sig själv som1. Individen uppfattar omgivningen som starkare eller svagare än omgivningen, d.v.s. vänlig eller ovänlig hur mycket kontroll eller inflytande indivi-2. Individen uppfattar sig själv som starkare den tror sig ha på situationen, de andra män- eller svagare än omgivningen niskorna eller händelserna. Individer med mycket D och/eller I i sin beteendestil ser sigNär Marston talar om omgivning avser som starkare än omgivningen. De tror att dehan allt som finns utanför individen. Det kan nå sina mål genom egen viljestyrka ellerinkluderar andra människor, händelser, genom vänlig övertalning. Individer medomständigheter och krav i situationen, även mycket S och/eller K ser sig som svagare änvädret. Hur individen uppfattar omgivningen omgivningen. De tror att de kan nå sina målpåverkas också av genetiska drag. genom att samarbeta med andra eller genom Grundat på individens genetiska arv att följa uppsatta regler. Ingetdera är mer rättoch tidiga livserfarenheter, formas grund- eller fel än det andra.personligheten tidigt i livet. Hela individen,inklusive genetiska drag och grundpersonlig-het, reagerar på omgivningen. Responserna D – dominansbeskriva som Dominans, Influens, Stabilitet Personer med högt D kommer att försöka domineraoch Konformitet. Dessa responser kallas situationen, eftersom de ser sig som starkare än deofta för observerbara drag, eftersom både utmaningar som finns där. De kommer att försökaindividen själv men även andra kan lägga förändra, eller kontrollera saker för att nå sina mål.märke till dem. De är rättframma i sitt sätt och har förmågan att se hur utmaningar kan övervinnas.Vad DISK beskriverDISK-instrumentet beskriver hur människorbeter sig när de reagerar på sin omgivning. I – influensDet ger värdefull insikt både i det egna bete- Personer med högt I känner sig starka i en vänligendet och hur andra beter sig. miljö och vill gärna få andra att dela deras åsikter. I Marstons DISK-modell uppfattar en Med vänlig övertalning försöker de få andraindivid sin omgivning som antingen vänlig övertygade om att deras åsikter är de rätta.eller ovänlig. Individer som har mycket Doch/eller K i sin beteendestil uppfattar oftaomgivningen som ovänlig. De ser utma- S – stabilitetningar, hinder och möjliga fallgropar i allt de Personer med högt S vill bevara den omgivningföretar sig. Personer med mycket I och/eller de upplever som vänlig och fördelaktig. De ser sigS uppfattar ofta omgivningen som vänlig. De själva som mindre kraftfulla och vill därför inte attser det roliga, varma relationer mellan män- allt för mycket ska förändras. niskor och möjlighet att lyckas med det deföretar sig. Inget synsätt är rätt eller fel, de ärhelt enkelt olika. Varseblivningen av omgivningen är ofta K – konformitetsnabb och automatisk. Skillnaden mellan Personer med högt K ser sig som mindre kraftfullauppfattningarna kan vara hårfin, men finns i en ovänlig miljö. De kommer därför att försökadär. Det handlar om olika sätt att se på analysera situationen noggrant. De är noga medsamma situation. Varje synsätt lägger till att följa etablerade regler och sedan sträva efter attnyanser och intryck till situationen, som inte hålla en hög kvalitet för att nå sina mål.skulle finnas där om alla såg på omgivningenpå samma sätt. © Copyright Ensize www.ensize.com 5
 6. 6. PussletPusslet är en vidarutveckling av DISK-modellen.Pusslet bygger på typologi och William PusselanalysenMoulton Marstons DISK-modell. Pusslet Pusselanalysen används för att förstå ochbeskriver en individs naturliga beteende beskriva olika beteendestilar och baserar sig(grundbeteende) samt hur han/hon anpassar på två varseblivningar hos individen:sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat • Individen uppfattar omgivningen som beteende). vänlig eller ovänlig • Individen uppfattar sig själv som starkare eller svagare än omgivningenI Pusslet belyses de olika beteendestilarna med hjälp av pusselbitar och färger.D= Röd I = Gul S = Grön K = BlåHur du närmar Hur du överför Hur du svarar Hur du svarar pådig svårigheter och tankar och idéer till på omgivningens omgivningens reglerutmaningar. din omgivning. tempo. och rutiner.Hur används beteendestilsanalysenPusslet? Pusselanalysen 1. 1. En mycket träffsäker analys somFör att rekrytera rätt medarbetare beskriver grundbeteende och anpassade beteende. 2.För att öka kommunikationsförmågan 2. 28 grupper om fyra adjektiv där respondenten ska välja den beskrivning 3. som passar bäst in och den beskrivning Förbättra arbetsklimat och engagemang som passar sämst in. 3. Analysen är ipsativ och självskattande. 4. 4. Resultatet beskrivs i en rapport. Där Utveckling av ledare och medarbetare beskrivs grundbeteende och det anpas- sade beteende samt områden för ut- 5. veckling.För att lösa konflikter och samarbets-svårigheter © Copyright Ensize www.ensize.com 6
 7. 7. Tolkning av olikabeteendestilar 2. © Copyright Ensize www.ensize.com 7
 8. 8. Alla beteendestilarinnehåller de fyra färgernaI Pusselanalysen används färger för att enkelt belysa olika beteendestilar. De fyrafärgerna förekommer i alla beteendestilar. De fyra färgerna varierar i styrka i olika bete-endestilar. Analysen belyser grundbeteende och anpassat beteende.Grundbeteendet Anpassat beteendeGrundbeetende beskriver ditt naturliga Anpassade beteendet avspeglar de förändringarbeteende. Det avspeglar ditt sätt att förhålla man gör för att passa in i vissa situationer,sig till omgivningen när du känner dig trygg till exempel på arbetsplatsen. Det anpassadeoch avspänd. Grundbeteendet formas delvis beteendet ändras genom yttre påverkan, ärgenetiskt men också genom tidiga upple- inlärt och kan därför ”läras om” på nytt. Vivelser. Vid cirka 18 års ålder (vuxen ålder) har många anpassade beteenden.är grundbeteendet stabilt och svårare attförändra. © Copyright Ensize www.ensize.com 8
 9. 9. Så här kan du uppleva dig självGenom att svara på beteendestilsanalysen Pusslet, får du dels en beskrivning av hur duupplever dig själv dels en förståelse för hur andra människor kan uppfatta dig. Vilken avbeskrivningarna tycker du passar bäst in på dig? Faktasökande Kraftfull Kunnig Energisk Systematisk Nyskapande Diplomatisk Målorienterad Reflekterande Viljestark Uppmuntrande Levnadsglad Samarbetsvillig Självsäker God lyssnare Generös Lugn Inspirerande Lojal ÖppenSå här kan andra uppfatta digNedan följer beskrivningar hur andra kan uppfatta dig. Jämför med hur du upplever digsjälv och fundera på vad det innebär. Pedantisk Påstridig Korthuggen Dominant Obeslutsam Auktoritär Misstänksam Otålig Kylig Styrande Återhållsam Okänslig Passiv Verklighetsfrämmande Ältande Ohämmad Tjurskallig Egotrippad Uppgiven Oseriös Förändringsovillig Pratglad Envis Omdömeslös © Copyright Ensize www.ensize.com 9
 10. 10. Röd beteendestil Personer med mycket rött i sin beteendestil påverkar sin omgivning genom att övervinna motstånd för att nå resultat. De kan ibland bryta mot regler för att nå sina mål. De är rättframma, anpassningsbara och har ofta gott självförtroende. De är bra på att starta projekt, men kanske inte lika bra på att fullfölja dem. En person med mycket RÖTT har en Person med mycket RÖTT söker naturlig fallenhet att • makt och en tydlig position med auktoritet • skapa och uppnå omedelbara resultat • tävlingssituationer och utmaningar • vara snabbtänkt • möjlighet till ”egna framgångar”, • vara handlingsinriktad personliga prestationer • starta aktiviteter • rörelsefrihet med vida ramar • söka och anta utmaningar • klara, tydliga och snabba svar från • fatta snabba beslut (oftast på lite fakta) omgivningen • ifrågasätta redan fattade beslut • ständigt avancemang • skaffa sig auktoritet • liten eller ingen kontroll och övervakning • ställa höga krav på sin omgivning • många och nya händelser, projekt och • forcera hinder och lösa problem aktiviteter (oberoende av andra) En person mycket RÖTT behöver människor omkring sig som • arbetar med riskbedömning • kan skapa ett lugnare arbetstempo • väger för och emot • påvisar och uppskattar behovet av andra • skapar struktur och helhet • säkerställer att fakta diskuteras innan beslut fattas • samlar och undersöker fakta För att bli mer effektiv behöver en person med mycket RÖTT • svåra och utmanande arbetsuppgifter • förstå behovet av andra människor • använda sig av tekniker som är baserade på praktisk erfarenhet • ett uppvaknande/chock ibland • vara en del av en fungerande grupp • ta sig tid att förklara vägen fram till ett/ eller orsaken/ till besluten • medvetenhet om existerande sanktioner, att inte bryta mot regler • justera arbetstempot till omgivningen och slappna av mera • lita på andra © Copyright Ensize10 www.ensize.com 10
 11. 11. Nedan följer beskrivningar av olika pusselprofiler när Rött är märkbart högre än deandra färgerna.Endast HÖGT RÖTT RÖTT högre än BLÅTTRött är faktorn som står för kontroll och be- En Pussel-profil där RÖTT är märkbartslutsamhet. När inga balanserande färger finns, högre än BLÅTT antyder personer somkan dessa egenskaper vara mycket framträ- känner sig frustrerade av regler och begräns-dande och till och med övertydliga i vissa ningar – de föredrar att följa sina egen idéerfall. Personer med denna beteendestil har och arbetar ofta ensamma eller på positionerett starkt behov av att åstadkomma resultat. med makt och auktoritet. Personer med dettaEftersom de ofta är ambitiösa och tävlings- drag är dynamiska och rättframma, tävlings-inriktade, kan de framstå som aggressiva i och målinriktade. Hur draget framträder i ensin strävan att nå sina mål. De är dynamiska persons beteende samverkar ofta med posi-och anpassningsbara och uppvisar en beslut- tionen i GULT och GRÖNT i deras profil.samhet och förmåga för direkt ledarskap. GULT avgör hur socialt motiverad personen är. Där GULT är låg ses ofta enRÖTT högre än GULT självhävdande och dominerande framtoning,En Pussel-profil där RÖTT är märkbart medan högt GULT parar oberoende medhögre än GULT beskriver personer som är självförtroende, vilket resulterar i en kraftfullraka och självhävdande. De har inget större och övertygande stil.intresse för personliga frågor, utan föredrar GRÖNT är vanligtvis lågt i denna typ avatt hålla sig till objektiva fakta. De är mycket profiler. Ett gemensamt drag för denna stil ärmålmedvetna och har ett starkt behov att se ett kort koncentrationsspann och en tendensresultat. De kan kompromissa om kvalitet att ofta ändra riktning. Högt GRÖNTeller detaljer för att nå sina mål. (mindre vanligt förekommande) ger draget Där inga balanserande färger finns hand- en ensidig och mer envis inriktning.lar det ofta om en entreprenörsstil. En sådanbeteendestil ger förmågan att fokusera påsina mål och fatta snabba beslut utan att låtasig distraheras.RÖTT högre än GRÖNTHandling och aktivitet är huvudingredienseri en Pussel-profil där RÖTT är högre änGRÖNT. Personer med detta drag uppleverett ständigt behov att vara i farten och blirotåliga på andra, som inte vill eller kan hållasamma höga tempo. En sådan beteendestiltar personligt ansvar för sina handlingar.Konfrontation och hårt tryck är en del ivardagen. Personer med denna läggning villha omedelbara resultat. Personlig framgångär viktigt och personer med denna kombina-tion tycks vara tävlingsinriktade av naturen.Tålamod, långtidsplanering och eftertänk-samt grunnande på problem ligger inte förden här stilen. © Copyright Ensize www.ensize.com 11
 12. 12. Gul beteendestil Personer med mycket gult i sin beteendestil påverkar sin omgivning genom att övertyga, påverka och inspirera andra. De är utåtriktade och intresserade av andra människor, duktiga på att skapa samarbete mellan olika grupper. De kan ibland fatta beslut grun- dade på hur de ”känner” för något. De kan ha svårt att både ta och ge kritik eller svåra budskap. En person med mycket GULT har en Person med mycket GULT söker naturlig fallenhet att • popularitet och social uppmärksamhet • skapa och bibehålla goda relationer till • allmän uppskattning för sin/a förmåga/or andra • uttrycksfrihet • använda för många ord för att förklara • relationer som bygger på demokratiska saker eller händelser regler • vara sällskapliga och öppenhjärtiga • minimal kontroll och detaljuppföljningar • vilja undvika konfrontationer och motsätt- • en miljö där det finns möjlighet att lägga ningar fram nya förslag • skapa en motiverande miljö • nära relationer • vara goda kommunikatörer och vinna • upplevelser och omväxling andra för sina åsikter underhålla omgiv- ningen En person med mycket GULT behöver • bryta mot regler och rutiner om de upplevs människor omkring sig som onödiga • fokuserar på arbetsuppgifterna • söker och letar reda på fakta som besluts- underlag • är ärliga och talar rakt på sak • är logiska och hanterar problemen systematiskt • föredrar att arbeta med praktiska saker framför att arbeta med relationer och människor • på eget initiativ följer upp arbetsresultatet För att bli mer effektiv behöver en person med mycket GULT • fatta beslut som är objektiva • känna delaktighet och medbestämmande • kunna påverka sin tidsplanering • lära sig att inte överskatta/värdera andra • kunna prioritera och fastställa tidsramar • vara beredd på att alla inte håller med • vara mer bestämd och hålla fast vid fattade beslut (Speciellt om lågt rött) • inte uppleva feedback som kritik • lära sig förstå att människor har olika uppfattningar © Copyright Ensize © Copyright Ensize12 www.ensize.com www.ensize.com 12
 13. 13. Nedan följer beskrivningar av olika pusselprofiler när Gult är märkbart högre än deandra färgerna.Endast Högt GULT GULT högre än GRÖNTHögt Gult är en kommunikationsprofil. Denna livliga stil visar mycket uttrycksfulltEn pusselprofil med endast Högt Gult, utan sitt intresse för ett ämne och deras översval-andra balanserande färger representerar lande natur kan fungera som en motivations-en beteendestil som lätt och ledigt kom- faktor för andra.municerar med andra. Den beskriver säkra, Hur kombinationen tar sig uttryckutåtriktade och sällskapliga personer som samvarierar med den relativa nivån av denvärdesätter kontakt med andra och gärna RÖDA färgen i profilen. Där RÖTT är lågutvecklar positiva relationer. tycks dessa personer använda sin expressiva stil i situationer där de känner sig komfor-GULT högre än RÖTT tabla och accepterade – de tycker inte om att uttrycka kritik eller ge sig in i argumenteringDenna kombination beskriver vänliga perso- och är känsliga för andras åsikter.ner som tycker om att prata – kommunika- Där den RÖDA färgen är hög drar sigtion är det starkaste draget i denna stil. De är inte personen för att stöta sig med andra.utåtriktade, men har ibland svårt att koncen- Den expressiva stilen är då mer självhävdande.trera sig på triviala och vardagliga uppgifteroch distraheras lätt från denna typ av arbete GULT högre än BLÅTTnär tillfälle till social interaktion ges. Denna kombination är ett mycket positivt Denna kombination representerar personer(om än inte alltid så praktiskt) drag. Perso- som sällan tvivlar på sig själva och somner med denna kombination i sitt beteende känner sig hemma i nästan alla situationer.är till sin natur varma, öppna och genuint De umgås obehindrat med främlingar och ärintresserade av andra. Gemensamt för alla orädda att ta initiativ till sociala kontakter.Högt GULT-profiler är att de uppskattar att De kan ibland ha alltför stort självförtroende,stå i centrum för uppmärksamheten, men i som då kan få dem att agera impulsivt.detta speciella fall är de också intresserade Där även RÖTT är högt har personenav andras tankar och känslor, särskilt när ifråga en profil med både självhävdelse-profilen innehåller hög GRÖN. förmåga och självtillit. Denna kraftfulla Personer med denna kombination verkar kombination låter en person handskas medofta säkra och trygga, särskilt när de känner de flesta situationer utan rädsla. Även omsig bekväma och accepterade. Trots detta är de föredrar att hålla saker på en öppen ochde inte särskilt självhävdande – deras låga vänlig nivå, så kan de också inta en merRÖDA nivå gör att de har svårt att vara konfronterande ståndpunkt när situationeneffektiva i pressade situationer. så kräver. När RÖTT är lågt, märks kombinationen bara i fördelaktiga, positiva miljöer. I utma- nande miljöer känner sig en sådan person ofta obekväm och blir mer dämpad. © Copyright Ensize www.ensize.com 13
 14. 14. Grön Personer med mycket grönt i sin beteendestil påverkar sin omgivning genom att samarbeta med andra inom existerande ramar för att genomföra en arbetsuppgift. De vill känna trygghet i sin arbetssituation, både när det gäller relationer till andra och hur arbetet ska utföras. De är ofta duktiga på att planera och med god framförhållning. En person med mycket GRÖNT har en Person med mycket GRÖNT söker naturlig fallenhet att • säkerhet och trygghet framför nya eller • arbeta uthålligt och slutföra arbetsuppgifter okända situationer enligt ett fastställt arbetsmönster • gemensamt synsätt • söka sig till en lugn och trygg arbetsplats • förklaringar när han/hon inte förstår • undvika plötsliga förändringar anledningen till en förändring • vara lojal med andra som stödjer en stabil • uppskattning för ett väl utfört arbete miljö • ett begränsat arbetsfält/grupptillhörighet • vilja samarbeta med andra människorsvårt • traditionella arbetsmönster att säga nej och kan ta på sig omöjliga uppgifter En person med mycket GRÖNT behöver • stå för stabilitet i en arbetsgrupp människor omkring sig som • övervakar att andra är lojala • kan reagera snabbt på oväntade föränd- • vara bra på att lyssna på andra människor ringar • dämpa en upphetsad situation • kan engagera sig i mer än en sak i taget • är självmotiverande och kan ta initiativ • kan starta och få igång andra i projektet eller utmaningen • kan arbeta under oförutsägbara förhållan- den • är flexibla i förhållande till regler och rutiner För att bli mer effektiv behöver en person med mycket GRÖNT • tid för anpassning före en förändring • få bekräftelse på sitt egenvärde • hjälp att implementera beslut • få veta hur hans / hennes arbete bidrar till lösningen • riktlinjer för genomförande av uppgifterna • en klar uppfattning när arbetet skall vara klart • veta när, hur och med vem för att lösa arbetsuppgiften © Copyright Ensize © Copyright Ensize14 www.ensize.com www.ensize.com 14
 15. 15. Nedan följer beskrivningar av olika profiler när Grönt är märkbart högre än deandra färgerna.Endast högt GRÖNT GRÖNT högre än GULTEn profil med högt GRÖNT utan andra Denna kombination visar en person sombalanserande faktorer är förhållandevis planerar och överväger sina ord och hand-ovanlig, särskilt i västvärlden. Stabilitet är lingar mer än de flesta andra beteendestilar.faktorn som står för tålamod, lugn och en Deadlines och tidsbegränsningar är svåra attvänlig öppenhet. En beteendestil med ett handskas med för denna typ av personlighet.rent högt GRÖNT avspeglar dessa kvalitéer. Till deras fördel talar däremot den pålitlighetPersoner med denna stil är vanligtvis vänliga de tar med sig i arbetet. Personer med högtoch varmhjärtade, sympatiskt inställda till GRÖNT i sin profil har ofta även ett om-andra och deras åsikter och värdesätter tänksamt drag i sin beteendestil.en positiv samvaro med andra. De är inte Hur kombinationen kommer till uttrycksärskilt utåtriktade till sin läggning, utan beror ofta på nivån av BLÅTT i profilenförlitar sig på att mer socialt aktiva personer i fråga. Om den är hög, ger det individenska ta initiativet. en disciplinerad, målmedveten inställning, där allt agerande planeras omsorgsfullt ochGRÖNT högre än RÖTT försiktigt. Där BLÅTT är låg, förstärks ofta det motstånd en högt GRÖNT känner motPersoner med denna kombination upplever förändringar eller direkt agerande.ingen brådska och har ett långsamt tempo,vilket betyder att de kan fungera bra i GRÖNT högre än BLÅTTsituationer som andra skulle finna ensidiga Personer med detta drag i sin profil hareller tråkiga. De är fogliga till sin natur och särskilt svårt att handskas med förändringar.beredda att acceptera att det finns saker de När de en gång har utarbetat rutiner, finnerinte kan ändra på. de det mycket svårt att bryta dem och anpassa Personer med denna kombination har sig till en ny situation. De kan bli mot-ofta en öppen och optimistisk inställning, spänstiga och göra vad de kan för att behållasärskilt till andra personer. De är inte status quo. De känner ofta stor lojalitet medtävlingsinriktade och föredrar att undvika det innevarande och sin sociala cirkel.situationer där de kan råka i konflikt. De Personer med denna kombinationtror därför gärna andra om gott. De tycker verkar fungera bäst när de kan fokusera påom att utveckla varma och vänliga relationer en enskild uppgift. De har svårt att skiftatill personer omkring dem och letar vanligen uppmärksamhet från en sak till en annan.inte efter dolda motiv. Det tar ofta tid för dem att anpassa sig. När Om även GULT är högt, framträder en de väl har accepterat en viss handlingsinrikt-mer öppen och utåtriktad inställning. En ning kan man däremot lita på att de slutförprofil som också har högt BLÅTT, får en mer uppdraget.praktisk aspekt. Resultatet blir en beteende- Kombinationen ses oftast i passiva, tål-stil där personen koncentrerar sig särskilt modiga beteendestilar, men kan ibland finnasnoga på detaljerna i en uppgift. i en profil med högt RÖTT. När så är fallet kan man förvänta sig att personen i fråga uppvisar en anmärkningsvärd envishet och beslutsamhet. © Copyright Ensize www.ensize.com 15
 16. 16. Blå Personer med mycket blått i sin beteendestil påverkar sin omgivning genom att inom rådande omständigheter säkerställa kvalitet och noggrannhet. De följer gärna proce- durer och handlingssätt som tidigare visat sig fungera bra. De vill om möjligt undvika konflikter. De fattar väl underbyggda beslut där olika handlingsalternativ noga vägs mot varandra innan de handlar. En person med mycket BLÅTT har en Person med mycket BLÅTT söker naturlig fallenhet att • försäkran om trygghet och säkerhet • hålla sig till regler, direktiv och normer • klara entydiga mål och regler • tänka strukturerat • uppmuntran för sitt kunnande • kompromissa framför att ta strid • faktabaserade relationer på arbetsplatsen • undvika risktagande • personligt intresse för sitt arbete • vara en noggrann och därigenom långsam • garanti för kvalitetskontroll beslutsfattare • erkännande för uppnådda resultat • vara intresserade av detaljer och preci- sionsarbete En person med mycket BLÅTT behöver • inse värdet av samförståndslösningar människor omkring sig som • tänka kritiskt och vara missnöjd med sin • vill utöva maktbefogenheter egen prestation • är villig att ta risker • inte ifrågasätta auktoritet • uppmuntrar grupparbete • delegerar viktiga uppdrag • kan fatta snabba beslut • använder instruktioner och uppsatta regler som enbart ”riktlinjer” För att bli mer effektiv behöver en person med mycket BLÅTT • arbete som kräver noggrannhet • möjlighet till detaljerad planering • kunna uppskatta människan och inte bara arbetsresultatet • lära sig hantera konflikter • förstå vikten av att lämna ut uppgifter om sig själv • få uppskattning och uppmuntran för sin kreativitet © Copyright Ensize © Copyright Ensize16 www.ensize.com www.ensize.com 16
 17. 17. Nedan följer beskrivningar av olika profiler när Blått är märkbart högre än de andrafärgerna.Endast högt BLÅTT BLÅTT högre än GULTPersoner med Blått som dominerande Personer med denna kombination avskyr attfaktor i sin beteendestil är ofta tystlåtna och begå misstag – de kontrollerar sitt arbete omreserverade till sin natur. De kan ge intryck och om igen. De är också benägna att kor-av att vara kyliga och ointresserade. Mycket rigera andra, vare sig de är ombedda att göraav denna uttryckslösa framtoning har att det eller inte. Behovet av säkerhet gör att degöra med deras behov av kontroll, vilket gör är mycket ovilliga att ta risker om det inte ärdem ovilliga att lämna ut information om sig absolut nödvändigt. De är också försiktiga isjälva eller sina tankar om det inte är absolut sin kommunikation med andra och avslöjarnödvändigt. I själva verket är personer med sällan mer än ett minimum om sig själva.denna beteendestil förvånansvärt ambitiösa Personer med denna kombination avståroch har ofta högt satta mål. De har inget hellre från att handla, framför att riskerabehov av framhäva sig själva och vill om ett negativt resultat. Mer aktiva stilar kanmöjligt undvika att bli indragna i konfronta- uppfatta dem som dystra och oinspirerade. Itioner. Detta gör det svårt för dem att nå sina själva verket är de lika kapabla till originellamål direkt. tankar och uppfinningsrikedom som någon I stället använder de befintliga strukturer annan stil, men det utmärkande är att de haroch regler för att nå dit de vill. Där t.ex. en svårt att omsätta sina idéer i handlande ellerperson med hög Dominans i sin beteendestil att kommunicera dem till andra, om de intehelt enkelt kräver att andra ska följa deras uppmuntras till det.instruktioner, så kommer en person med När även högt RÖTT finns med bibehållshög Blå att hänvisa till regler, auktoritet och kravet på precision och en ovilja att ta onö-logiska argument för att påverka andra. diga risker, men nu finns också styrkan att kräva dessa drag även av sin omgivning.BLÅTT högre än RÖTTDenna kombination beskriver personer som BLÅTT högre än GRÖNTmåste vara absolut säkra på sin ställning och Personer med denna typ av profil är extremtsom föredrar att använda etablerade regler medvetna om sin omgivning och de föränd-och procedurer som ramar för att stödja sina ringar som sker där, detta så till den grad attidéer. De vill även ha support från arbets- de ofta lägger märke till subtila förändringarledare, kollegor och vänner och är därför som andra missar eller ignorerar. I sig ärmåna om att bibehålla goda arbetsrelationer detta en positiv faktor, men den har konse-med andra. Personer med denna kombination kvensen att personer med denna stil mycketsamarbetar bra med andra som en del av en lätt blir uttråkade och distraherade.beteendestrategi. Det ger dem möjlighet att Där även den GULA faktorn är högundvika individuellt risktagande och fördelar beskriver detta individer som är socialt med-ansvaret. (Detta innebär inte att det inte vetna, med förmåga att upptäcka nyanser ifinns sociala drivkrafter bakom beteendet – kommunikationen. Sådana individer kan blimen det beror i stor utsträckning på positio- så överkänsliga för andras åsikter att de iblandnerna i GULT och GRÖNT). Oberoende av läser in kritik eller avståndstagande när såderas motivation, så är personer med denna inte är fallet. Där GULT är låg handlar detkombination vanligen goda teammedlemmar. om ett mer praktiskt, som fokuserar på faktaDe kan fokusera på gruppens bästa framför och precision. En individ med denna profilsina egna specifika behov. är inriktad på att kontrollera saker noggrant och försäkra sig om att inga misstag begås. Detta är en positiv inställning i sig, men kan ibland dra sig mot det extrema. © Copyright Ensize www.ensize.com 17
 18. 18. Färgernas förhållningssätt Nedan beskrivs färgerna förhållningssätt till olika situationer. Sammanställning ger en överskådlig bild av vad de olika färgerna prioriterar. Röd Gul Grön BlåPersonliga Att ha läget Att bli förstådd, Att upplevas Att visamål under kontroll accepterad och som lyhörd självkontroll delaktig Att klara utmaningar Att glädja andra Att andra Att minimera mår bra riskerTid skall Göra något Göra något roligt Stödja andra Samla ochanvändas till konkret analysera fakta Avsluta gamla Göra så många Lösa Gå på djupet uppgifter, saker som möjligt konflikter påbörja nya Söka ansvar Hitta på något Skapa Skapa och bibe- nytt relationer hålla strukturTidsfällor Ta på sig för Ha för många Vänta på att Kräva för mycket ansvar järn i elden andra skall mycket infor- visa vägen mation Hantera allt med Bristande Försöka ta Bristande känsla högsta prioritet prioritering sig tid med för hur lång tid för många som krävsStressymtom Brandkårs- Ändra beslut Undvika Besluts- utryckningar ansvar förlamning Impulsiva beslut Bränna ut sig för Bli irriterad Omständliga att inte tappa diskussioner om andras acceptans Hålla sig i detaljer bakgrunden’Stessrespons Driva egna mål Självförsvar Fly från Gå in i huvudet ansvar ”Så här blir ”Vad gjorde du ”Hjälp ”Vänta lite…” det…” då…?” mig…” © Copyright Ensize www.ensize.com 18
 19. 19. Beskrivning av färgerna Varje beteendestil (färg) har olika egenskaper och har olika sätt att förhålla sig till sin omgivning. Beteendestil – RödKaraktärsdrag Värde för teamet Trivselfaktorer Kan bli under Möjliga stress/press begränsningarÄventyrslysten Resultat- Frihet från kontroll, Krävande Överanvända sin orienterad övervakning och position Organisatör detaljerTävlingsinriktad Ser framåt Få vara innovativ och Nervös Sätter ribban förInnovativ framtidsorienterad högtDjärv, orädd Antar utmaningar Forum att fritt Aggressiv Avsaknad av komma med nya takt, empati och idéer diplomatiBeslutsam Aktiverar Inget eller lite Egoistisk Tar på sig förResultatorienterad rutinarbete mycket ansvar och arbetsuppgifter, förIhärdig tidigt och för snabbt Beteendestil – GulKaraktärsdrag Värde för teamet Trivselfaktorer Kan bli under Möjliga stress/press begränsningarCharmig Optimism och Mycket samspel med Självupptagen Missar detaljer entusiasm med människorSjälvsäker Kreativ och Frihet från kontroll, Överoptimistisk Ger för mycket problemlösande övervakning och beröm till andra detaljerÖvertygande Motiverar andra mot Rörelsefrihet Snacksalig Litar för mycket på målet andraEntusiastisk Lagspelare Forum där man Orealistisk Selektiv hörselInspirerande lyssnar på idéerOptimistisk © Copyright Ensize www.ensize.com 19
 20. 20. Beteendestil – GrönKaraktärsdrag Värde för Trivselfaktorer Kan bli under Möjliga teamet stress/press begränsningarOmtyckt Pålitlig lagspelare Stabil miljö som är Obeslutsam Försöker undvika förutsägbar motsättningarVänlig Arbetar för en Trivs där det är ok Ointresserad Svårt att göra ledare och för ett att det tar tid att prioriteringar mål/anledning förändra sakerGod lyssnare Tåmodig och Långsiktigt lagarbete Avvaktande Ogillar förändringar utan empatisk med relationer försäkringarTålmodig Logisk, tänker Lite konflikter Oflexiblel Svårt att handskas medAvslappnad steg för steg människor emellan motsatsförhållandenÄrlig Service orienterad Beteendestil – BlåKaraktärsdrag Värde för Trivselfaktorer Kan bli under Möjliga teamet stress/press begränsningarRätt! Har sällan fel! Eftersträvar hög När kritiskt tänkande Pessimistisk Försvar vid upplevd kritik standard på det behövs utförda arbetetAnalytisk Stabil och pålitlig Tekniskt/detaljarbete Petig Fördjupar sig i Specialistkunskaper detaljarbeteKonsekvent Definierar och Nära samarbete med ”Omständlig” Överdriven och onödigt klargör, skaffar en liten grupp intensiv för situationen information och undersökningarDiskret Ankaret i Ett ”familjärt” Överdrivet kritisk Svårt att handskas medDiplomatisk verkligheten arbetsklimat motsatsförhållandenSöker fakta © Copyright Ensize www.ensize.com 20
 21. 21. Känslor i de olika färgerna Nedan beskrivs känslor som är förknippade med de olika färgerna. RÖD GUL dominans influensTålamod Ilska Pessimism OptimismJu mer Dominans (Rött) det finns i profilen Ju mer Influens (Gult) det finns i profilen,desto otåligare är personen ifråga. Han/hon desto lättare har personen att se de ljusahar lätt att brusa upp. Även om ilskan oftast sidorna i livet. Han/hon tror gärna sina med-går att kontrollera, så märker omgivningen människor om gott.lätt av den underliggande otåligheten och En låg influensfaktor gör personen merirritationen. pessimistisk och misstänksam. En låg dominansfaktor gör personenifråga mer tålmodig. GRÖN BLÅ stabilitet konformitetVisar känslor Visar inte känslor Oräddhet RädslaJu mer Stabilitet (Grönt) det finns i profilen Ju mer konformitet (Blått) det finns i profilendesto mindre visar personen sina känslor. desto mer benägen är personen att följaHan/hon vill helst inte avslöja vad han/hon regler och bestämmelser av rädsla för atttänker och känner. göra fel eller bli bestraffad. En låg stabilitetsfaktor gör personen mer En låg konformitetsfaktor gör personenbenägen att låta omgivningen få se och höra mer orädd och benägen att se regler mer somvad han/hon känner. anvisningar som kan brytas om han/hon anser det nödvändigt. © Copyright Ensize www.ensize.com 21
 22. 22. Kommunikationmellan färgerna 3. © Copyright Ensize www.ensize.com 22
 23. 23. När röd kommunicerar med röd RÖD RÖD Resultatorienterad Resultatorienterad Beredd att ta risker Beredd att ta risker Tävlingsinriktad Tävlingsinriktad Innovativ Innovativ Djärv, orädd Djärv, orädd Beslutsam BeslutsamTvå Röda kan samarbeta bra när de väl har kommit överens om vem som ska bestämma vad.Ibland kan tanke omsättas i handling litet väl snabbt. För att bli effektivare kan de behövastanna upp och ge sig tid att stämma av med varandra innan de handlar.När röd kommunicerar med gul RÖD GUL Resultatorienterad Inriktad på människor och känslor Beredd att ta risker Beredd att ta risker Tävlingsinriktad Övertygande Innovativ Kreativ problemlösare Djärv, orädd Entusiastisk, inspirerande Beslutsam SpontanRöd och Gul förstår varandra bra. Båda är utåtriktade och kreativa. Röd är inriktad påresultat, medan goda relationer är viktigt för Gul. För att bli effektivare i samarbetet kan Rödbehöva tänka på att Gul uppskattar humor och behöver utrymme att uttrycka sig.När röd kommunicerar med grön RÖD GRÖN Resultatorienterad Inriktad på människor Beredd att ta risker Föredrar en trygg och stabil miljö Tävlingsinriktad Lagspelare Innovativ Systematiska arbetsmetoder Djärv, orädd Tålmodig, empatisk, god lyssnare Beslutsam AvvaktandeRöd är drivande, snabbtänkt och resultatinriktad. Att lyssna på andra hör inte till de starkasidorna. Grön däremot föredrar en trygg och stabil miljö, där förändringar får ta tid. Ett brasamarbete kräver ansträngning av Röd. Lyssna mer och beordra mindre.När röd kommunicerar med blå RÖD BLÅ Resultatorienterad Resultat med hög kvalitet Beredd att ta risker Säkerhet Tävlingsinriktad Definierar, klargör, skaffar information Innovativ Rätt! Har sällan fel! Djärv, orädd Ankaret i verkligheten Beslutsam Konsekvent, söker faktaRöd och Blå är i mångt och mycket varandras motsatser. Att få till stånd ett bra samarbetemed Blå är en riktig utmaning för Röd. Ett lugnare tempo, mer information och ett mermetodiskt och systematiskt arbetssätt är en bra början. © Copyright Ensize www.ensize.com 23
 24. 24. När gul kommunicerar med röd GUL RÖD Inriktad på människor och känslor Resultatorienterad Beredd att ta risker Beredd att ta risker Övertygande Tävlingsinriktad Kreativ problemlösare Innovativ Entusiastisk, inspirerande Djärv, orädd Spontan BeslutsamBåde Gul och Röd är något av visionärer. Gul är mycket verbal och inte alltid så genomtänkt,medan Röd är mer rakt på sak, vilket ibland kan kränka Gul. För att få ett bra samarbete tillstånd kan Gul behöva utmana Röd genom att ställa mer frågor och inte ge efter för dennesbefallande framtoning.När gul kommunicerar med gul GUL GUL Inriktad på människor och känslor Inriktad på människor Beredd att ta risker Beredd att ta risker Övertygande Övertygande Kreativ problemlösare Kreativ problemlösare Entusiastisk, inspirerande Entusiastisk, inspirerande Spontan SpontanTvå Gula samarbetar mycket bra. De är kreativa och uppfinningsrika. Tillsammans har deockså väldigt roligt. Det enda problemet är att de kan ha svårt att ”leverera”. Till sin hjälp kande därför behöva andra beteendestilar, som kan hjälpa till med att hålla givna tidsgränser.När gul kommunicerar med grön GUL GRÖN Inriktad på människor och känslor Inriktad på människor Beredd att ta risker Föredrar en trygg och stabil miljö Övertygande Lagspelare Kreativ problemlösare Systematiska arbetsmetoder Entusiastisk, inspirerande Tålmodig, empatisk, god lyssnare Spontan AvvaktandeGul och Grön är båda inriktade på relationer till andra människor. Medan Gul är verbal,entusiastisk och till och med översvallande, är Grön mer stillsam och visar inte sina känslorutåt. För att få till stånd ett bra samarbete kan Gul behöva ”tona ner” och uppmuntra Grönatt formulera sina tankar högt.När gul kommunicerar med blå GUL BLÅ Inriktad på människor och känslor Resultat med hög kvalitet Beredd att ta risker Säkerhet Övertygande Definierar, klargör, skaffar information Kreativ problemlösare Rätt! Har sällan fel! Entusiastisk, inspirerande Ankaret i verkligheten Spontan Konsekvent, söker faktaGul och Blå är kanske den allra svåraste kombinationen när det gäller samarbete. Blå är en verkligutmaning för Gul. På punkt efter punkt är de varandras motsatser. Om Gul kan tygla sina känsloroch förse Blå med nödvändigt faktaunderlag kan de dock bli ett mycket välfungerande team. © Copyright Ensize www.ensize.com 24
 25. 25. När grön kommunicerar med röd GRÖN RÖD Inriktad på människor Resultatorienterad Föredrar en trygg och stabil miljö Beredd att ta risker Lagspelare Tävlingsinriktad Systematiska arbetsmetoder Innovativ Tålmodig, empatisk, god lyssnare Djärv, orädd Avvaktande BeslutsamGrön föredrar ett lugnt tempo och är inriktad på goda relationer. Röd är drivande, tänker ochhandlar snabbt och vill se resultat. För att få till stånd ett bra samarbete måste Grön stå på sigmer och bli tydligare i sin kommunikation. Att ställa frågor gör det lättare för Grön att förståden Rödes tankegångar.När grön kommunicerar med gul GRÖN GUL Inriktad på människor Inriktad på människor och känslor Föredrar en trygg och stabil miljö Beredd att ta risker Lagspelare Övertygande Systematiska arbetsmetoder Kreativ problemlösare Tålmodig, empatisk, god lyssnare Entusiastisk, inspirerande Avvaktande SpontanBåde Grön och Gul uppskattar nära relationer och vänlig interaktion. Det som kan försvåraett samarbete är deras olikheter i tempo och vilja att ta risker. Grön kan behöva öka tempotoch tillåta litet humor och lekfullhet. Att uppmuntra den Gulas kreativ idéer kan också för-bättra samarbetet.När grön kommunicerar med grön GRÖN GRÖN Inriktad på människor Inriktad på människor Föredrar en trygg och stabil miljö Föredrar en trygg och stabil miljö Lagspelare Lagspelare Systematiska arbetsmetoder Systematiska arbetsmetoder Tålmodig, empatisk, god lyssnare Tålmodig, empatisk, god lyssnare Avvaktande AvvaktandeTvå Gröna samarbetar mycket bra. En möjlig begränsning kan vara att båda är försiktigaoch vill helst inte ta onödiga risker. Deras långsamma beslutsfattande kan också göra att deförsitter möjligheter, men de kommunicerar mycket bra med varandra.När grön kommunicerar med blå GRÖN BLÅ Inriktad på människor Resultat med hög kvalitet Föredrar en trygg och stabil miljö Säkerhet Lagspelare Definierar, klargör, skaffar information Systematiska arbetsmetoder Rätt! Har sällan fel! Tålmodig, empatisk, god lyssnare Ankaret i verkligheten Avvaktande Konsekvent, söker faktaBåde Grön och Blå uppskattar ett gott samarbete med omgivningen. De är metodiska och villhelst undvika risktagande. Skillnaden ligger i att Grön är inriktad på relationer, medan Blåfokuserar på uppgifter. Inför förändringar vill Grön känna sig säker på att förändringen verkligenleder till något bättre, medan Blå behöver ”bevis”. © Copyright Ensize www.ensize.com 25
 26. 26. När blå kommunicerar med röd BLÅ RÖD Resultat med hög kvalitet Resultatorienterad Säkerhet Beredd att ta risker Definierar, klargör, skaffar information Tävlingsinriktad Rätt! Har sällan fel Innovativ Ankaret i verkligheten Djärv, orädd Konsekvent, söker fakta BeslutsamRöd och Blå är båda resultatinriktade. De är dock varandras motsatser när det gällerrisktagande och tempo. Blå kan lätt bli kritisk mot Röd, vilket försvårar samarbetet. Om bådakan se det positiva i olikheterna kan de bli ett oslagbart team.När blå kommunicerar med gul BLÅ GUL Resultat med hög kvalitet Inriktad på människor och känslor Säkerhet Beredd att ta risker Definierar, klargör, skaffar information Övertygande Rätt! Har sällan fel! Kreativ problemlösare Ankaret i verkligheten Entusiastisk, inspirerande Konsekvent, söker fakta SpontanBlå och Gul är kanske den svåraste kombinationen när det gäller samarbete. De är i nästan allaavseenden varandras motsatser. För Blå är det en verklig utmaning att möta Gul. För att lyckasbehöver Blå inrikta sig på det känslomässiga utbytet med Gul och tillåta sig lägga in lite humor ikommunikationen. Att ställa frågor kan vara ett sätt att styra Gul mot fokusering på sakfrågor.När blå kommunicerar med grön BLÅ GRÖN Resultat med hög kvalitet Inriktad på människor Säkerhet Föredrar en trygg och stabil miljö Definierar, klargör, skaffar information Lagspelare Rätt! Har sällan fel! Systematiska arbetsmetoder Ankaret i verkligheten Tålmodig, empatisk, god lyssnare Konsekvent, söker fakta AvvaktandeBlå och Grön liknar varandra i många avseenden. Båda uppskattar ett metodiskt arbetssättoch ogillar ogenomtänkta förändringar och risktagande. Skillnaden ligger i att Grön är inriktadpå relationer, medan Blå fokuserar på uppgifter. Inför förändringar vill Grön känna sig säkerpå att förändringen verkligen leder till något bättre, medan Blå behöver ”bevis”.När blå kommunicerar med blå BLÅ BLÅ Resultat med hög kvalitet Resultat med hög kvalitet Säkerhet Säkerhet Definierar, klargör, skaffar information Definierar, klargör, skaffar information Rätt! Har sällan fel! Rätt! Har sällan fel Ankaret i verkligheten Ankaret i verkligheten Konsekvent, söker fakta Konsekvent, söker faktaTvå Blåa samarbetar mycket bra. De uppskattar båda klara regler och strukturer att hålla sigtill. Inför beslut ogillar båda risktagande och vill ha ordentligt faktaunderlag. En källa tillirritation kan möjligen vara att båda har en dragning åt perfektionism. © Copyright Ensize www.ensize.com 26
 27. 27. www.ensize.se© Copyright Ensize www.ensize.com 27

×