Learning by doing

Learning by doing.
Κατασκευή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από
μαθητές ΓΕΛ
με χρήση εργαλείων ελεύθερου λογισμικού
Α. Μπεγέτη – Κυριακοπούλου MEd
 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής  Δ/θμιας  Εκπ/σης  κλ. ΠΕ19
abegeti@sch.gr
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 1
         H ερευνητική εργασία της παρουσίασης αυτής
αποτελεί προσπάθεια ομάδας 16 μαθητών
(Σχ. Έτος 2013-14), οι οποίοι με την καθοδήγηση και την
υποστήριξη του διδάσκοντος, δημιούργησαν ένα
περιβάλλον μάθησης κατάλληλο για να εμπεδωθούν
έννοιες και ύλη του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση
Φυσικών Πόρων (Γ&ΔΦΠ )» της Α’ Γενικού Λυκείου.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 2
                      Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια 
μέθοδος που προσεγγίζει με διαφοροποιημένο τρόπο τη 
μάθηση και στην οποία αξιοποιούνται οι νέες 
τεχνολογίες, αφενός για την παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού και αφετέρου για την επικοινωνία 
μεταξύ δασκάλου και μαθητή.
                     Χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένο 
εκπαιδευτικό υλικό και χρειάζεται η συστηματική 
υποστήριξη του εκπαιδευομένου. 
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 3
Η  πλατφόρμα  Open  eClass,  χρησιμοποιώντας  έναν  απλό 
φυλλομετρητή  (web  browser),    επιτρέπει    ο  χρήστης  - 
εκπαιδευτής  να  μπορεί  με  εύκολο  αλλά  και  γρήγορο  τρόπο, 
πάντα  για  σχετικά  έμπειρους  χειριστές  των  περιβαλλόντων 
μάθησης,  να  υλοποιεί    ηλεκτρονικά  μαθήματα, 
χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει (κείμενα, 
εικόνες,  τεστ  αυτοαξιολόγησης  κλπ).  Οι  εκπαιδευόμενοι 
μπορούν  τη  χρονική  στιγμή  που  οι  ίδιοι  επιθυμούν  να 
μελετήσουν το  εκπαιδευτικό υλικό.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 4
Kαταιγισμός ιδεών – Ομάδες εργασίας – Συζήτηση
Από τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας και μέσα σε προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε  διατύπωση ιδεών ή πιθανών 
λύσεων για το πρόβλημα.
 Με την ομαδική συζήτηση  ο εκπαιδευτής   κατόρθωσε να αναπτυχθεί 
η επικοινωνία και η ομαδικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας του 
φροντίζοντας να κατανοεί την τεχνική αυτή και να μπορεί να τη 
χειριστεί κατάλληλα και  να  αξιολογεί τη δυναμικής της ομάδας του. 
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 5
Μεθοδολογία της έρευνας
Τρόπος συλλογής δεδομένων
Στη διάρκεια του πρώτου διδακτικού τετραμήνου οι μαθητές, χωρισμένοι σε
4 ομάδες των 4 ατόμων, συγκέντρωσαν μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, το
απαιτούμενο βιβλιογραφικό υλικό για το θέμα που ήταν
οι «Πηγές Ενέργειας».
Στο δεύτερο διδακτικό τετράμηνο, από το θεωρητικό υλικό που είχε
συγκεντρωθεί :
 Δημιουργήθηκαν διαδικτυακά μαθήματα στην Ηλεκτρονική διαχείριση
τάξης του Ελληνικού Δικτύου σχολείων. Χρησιμοποιήθηκε το Openoffice και
το hot potatoes .
 Πραγματοποιήθηκε η έρευνα σε 8 εθελοντές μαθητές. Ήταν ποσοτική
με χρήση ερωτηματολογίου και ποιοτική με χρήση συνεντεύξεων.
Οι συνεντεύξεις έγιναν σε δύο φάσεις. Η πρώτη πριν την δοκιμή του
εκπαιδευτικού υλικού για τους 8 εθελοντές μαθητές και η δεύτερη μετά τη
δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 6
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε
Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: «Σε ποιο βαθμό τα
μοντέρνα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να
στηρίξουν την ατομική μάθηση ενός εφήβου;». Η έρευνα
περιλάμβανε 3 στάδια τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα σε 10
διδακτικές μέρες.
Το πρώτο στάδιο ήταν η πραγματοποίηση συνέντευξης από 8 μαθητές (των τάξεων
Α και Β Λυκείου) οι οποίοι εθελοντικά προσφέρθηκαν και οι οποίοι είχαν άμεση
σχέση με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού υλικού . Πριν την 1η
συνέντευξη δόθηκε
σε κάθε μαθητή το ερωτηματολόγιο.
Στο δεύτερο στάδιο οι εθελοντές μαθητές εργάστηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό,
καθένας ατομικά, αλλά την ίδια χρονική στιγμή στο Εργαστήριο Πληροφορικής.
Διατέθηκαν για την εργασία αυτή δύο διδακτικές ώρες.
Στο τρίτο στάδιο οι 8 εθελοντές έδωσαν δεύτερη συνέντευξη προκειμένου να
καταγραφούν οι σκέψεις και οι γνώμες των μαθητών για το εκπαιδευτικό περιβάλλον
στο οποίο εργάστηκαν.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 7
Από τα ερωτηματολόγια βγήκαν τα συμπεράσματα ότι στο δείγμα των
αριστούχων μαθητών, οι οποίοι είναι 4/8 δηλαδή ποσοστό 50% , ποσοστό
25% έχουν και καλή επαφή με το μάθημα Γ&ΔΦΠ και εμπειρία με
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης.
Επίσης σε ποσοστό 75% οι μαθητές ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους
με τον Η/Υ και δήλωσαν ότι έχουν θετική στάση έναντι της υποστήριξης
της μάθησης με χρήση του Η/Υ.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 8
Με την πρώτη συνέντευξη έγινε προσπάθεια ανίχνευσης σε δύο
άξονες του αρχικού τρόπου λειτουργίας του μαθητή σε σχέση
με τον Η/Υ σε πρώτη φάση και με το μάθημα Γ&ΔΦΠ σε
δεύτερη φάση.
Η δεύτερη συνέντευξη είχε τους ίδιους δύο άξονες αλλά
ανίχνευε τις αλλαγές-βελτιώσεις μέσω της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας που πέτυχαν οι μαθητές μέσα από το νέο
εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 9
Στην 1η
συνέντευξη και σε ποσοστό 100%, οι μαθητές
βρίσκουν βαρετό τον τρόπο διδασκαλίας στο μάθημα
Γ & ΔΦΠ, πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα έδινε
ευχέρεια για σημαντική βελτίωση στον τρόπο
διδασκαλίας και έχουν την διάθεση να δοκιμάσουν νέο
εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης το οποίο
υποστηρίζεται από Η/Υ.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 10
Τα γενικά συμπεράσματα από την 2η
συνέντευξη ήταν ότι οι
μαθητές, 8/8 σε ποσοστό 100%, θα προτιμούσαν να
συνδυάζεται η δια ζώσης διδασκαλία με τη διαδικτυακή και
καθένας μαθητής, ανάλογα με τις μαθησιακές του ανάγκες, να
χρησιμοποιεί εξ αποστάσεως το διαδικτυακό περιβάλλον για
ατομική μελέτη.
Βέβαια πρότειναν, 3/8 μαθητές ποσοστό 37,5%, βελτίωση του
εκπαιδευτικού υλικού, ως προς τον βαθμό δυσκολίας και ως
προς το πλήθος τον ασκήσεων, προκειμένου να ανταποκρίνεται
το διαδικτυακό υλικό ακριβώς στις δικές τους μαθησιακές
ανάγκες.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 11
Ενδεικτικά :Το εκπαιδευτικό υλικό
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 12
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 13
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 14
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 15
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=JRk8mc7Bouk
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ η-τάξη
http://eclass.sch.gr/modules/document/?course=EL40131
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 16
Αποτελέσματα της έρευνας
 Οι μαθητές διέκριναν τη διαφορά στον τρόπο μάθησης.
 Δεν απέρριψαν το δάσκαλό τους.
 Τόνισαν την διαφοροποίηση στην διδασκαλία με την
χρήση και της τεχνολογίας.
 Προτιμούν συνδυασμό της δια ζώσης διδασκαλίας με
την εξ αποστάσεως με την προϋπόθεση της χρήσης
εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει τις μαθησιακές
ανάγκες τους .
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 17
Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας
Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη έρευνα οι αριστούχοι μαθητές
έδειξαν από την αρχή ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίηση της
τεχνολογίας στην μάθηση, δίνει τη σκέψη ότι θα μπορούσαν οι
αριστούχοι μαθητές να είναι αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν
εποικοδομητικά, και σε πρώτη πειραματική φάση, ένα τέτοιο
εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης.
Το ότι όλοι οι μαθητές με την ολοκλήρωση της έρευνας,
διατύπωσαν θετικές εντυπώσεις, δείχνει ότι μέσα από
κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης
όλοι οι μαθητές, σταδιακά και με την υποστήριξη των
καθηγητών τους, θα ήταν εφικτό να κατακτήσουν την γνώση.
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 18
ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν:
1. Στο σχεδιασμό του σχολικού μαθήματος Γ&ΔΦΠ.
2. Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την
διδασκαλία όλων των μαθημάτων.
3. Για την υποστήριξη της μάθησης στις περιπτώσεις όπου
οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω δύσκολων
οικογενειακών καταστάσεων ή προβλημάτων
γνωσιολογικής υποδομής, αλλά και στις περιπτώσεις
έλλειψης ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στα σχολεία
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 19
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 20
1 de 20

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Soft-Pro CRM systemSoft-Pro CRM system
Soft-Pro CRM systemSmolinsky Alexey
118 visualizações1 slide
internet_jennyinternet_jenny
internet_jennyacjenny
35 visualizações26 slides
CSALÓKCSALÓK
CSALÓKHUMOROLDAL
154 visualizações1 slide
Tituaña edisonTituaña edison
Tituaña edisonedisonfabian1993
48 visualizações3 slides
Vida de nelson velasquesVida de nelson velasques
Vida de nelson velasquesjosemiguelanillo17
170 visualizações15 slides

Destaque(8)

Soft-Pro CRM systemSoft-Pro CRM system
Soft-Pro CRM system
Smolinsky Alexey118 visualizações
internet_jennyinternet_jenny
internet_jenny
acjenny35 visualizações
CSALÓKCSALÓK
CSALÓK
HUMOROLDAL154 visualizações
Tituaña edisonTituaña edison
Tituaña edison
edisonfabian199348 visualizações
Vida de nelson velasquesVida de nelson velasques
Vida de nelson velasques
josemiguelanillo17170 visualizações
NanotecnologiaNanotecnologia
Nanotecnologia
amigakim25573 visualizações
Desafíos en la enseñanza del MarkertingDesafíos en la enseñanza del Markerting
Desafíos en la enseñanza del Markerting
rperezllanes635 visualizações

Similar a Learning by doing(20)

μελέτη περίπτωσηςμελέτη περίπτωσης
μελέτη περίπτωσης
dimig81229 visualizações
Educ 556 dl_ergasia_3Educ 556 dl_ergasia_3
Educ 556 dl_ergasia_3
katiltsiou375 visualizações
ενημερωση γονεων β΄ταξησενημερωση γονεων β΄ταξησ
ενημερωση γονεων β΄ταξησ
Papanikolaougiannis592 visualizações
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
Vasilis Sotiroudas1.7K visualizações
Gkotzos_researchGkotzos_research
Gkotzos_research
Dimitris Gkotzos1.1K visualizações
εξ αποστασεως εκπαιδευσηεξ αποστασεως εκπαιδευση
εξ αποστασεως εκπαιδευση
Georgia Klostraki2.2K visualizações
παρουσίαση τπεπαρουσίαση τπε
παρουσίαση τπε
Avgoustina21603 visualizações
Syros 2009Syros 2009
Syros 2009
Peiramatiko Sxoleio Panepistimiou Patron416 visualizações
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
Panagiotis Papadopoulos166 visualizações
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
Panagiotis Papadopoulos147 visualizações
Manaras nikolaos M.E._2014Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014
Nikolaos Manaras229 visualizações
ενημερωση γονεων α΄ταξησενημερωση γονεων α΄ταξησ
ενημερωση γονεων α΄ταξησ
Papanikolaougiannis135 visualizações

Último(20)

ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki15 visualizações
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou45 visualizações
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ssuser43d27b5 visualizações
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b41 visualizações
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 visualizações
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
56ο Γυμνάσιο Αθήνας7 visualizações
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki14 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus40 visualizações
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou6 visualizações
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone7 visualizações
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a13 visualizações
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou10 visualizações
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851914 visualizações
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 visualizações
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023
Λυκειο Κολυμβαρίου6 visualizações

Learning by doing

 • 1. Learning by doing. Κατασκευή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από μαθητές ΓΕΛ με χρήση εργαλείων ελεύθερου λογισμικού Α. Μπεγέτη – Κυριακοπούλου MEd   Εκπαιδευτικός Πληροφορικής  Δ/θμιας  Εκπ/σης  κλ. ΠΕ19 abegeti@sch.gr Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 1
 • 2.          H ερευνητική εργασία της παρουσίασης αυτής αποτελεί προσπάθεια ομάδας 16 μαθητών (Σχ. Έτος 2013-14), οι οποίοι με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του διδάσκοντος, δημιούργησαν ένα περιβάλλον μάθησης κατάλληλο για να εμπεδωθούν έννοιες και ύλη του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γ&ΔΦΠ )» της Α’ Γενικού Λυκείου. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 2
 • 3.                       Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια  μέθοδος που προσεγγίζει με διαφοροποιημένο τρόπο τη  μάθηση και στην οποία αξιοποιούνται οι νέες  τεχνολογίες, αφενός για την παρουσίαση του  εκπαιδευτικού υλικού και αφετέρου για την επικοινωνία  μεταξύ δασκάλου και μαθητή.                      Χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένο  εκπαιδευτικό υλικό και χρειάζεται η συστηματική  υποστήριξη του εκπαιδευομένου.  Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 3
 • 4. Η  πλατφόρμα  Open  eClass,  χρησιμοποιώντας  έναν  απλό  φυλλομετρητή  (web  browser),    επιτρέπει    ο  χρήστης  -  εκπαιδευτής  να  μπορεί  με  εύκολο  αλλά  και  γρήγορο  τρόπο,  πάντα  για  σχετικά  έμπειρους  χειριστές  των  περιβαλλόντων  μάθησης,  να  υλοποιεί    ηλεκτρονικά  μαθήματα,  χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει (κείμενα,  εικόνες,  τεστ  αυτοαξιολόγησης  κλπ).  Οι  εκπαιδευόμενοι  μπορούν  τη  χρονική  στιγμή  που  οι  ίδιοι  επιθυμούν  να  μελετήσουν το  εκπαιδευτικό υλικό. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 4
 • 5. Kαταιγισμός ιδεών – Ομάδες εργασίας – Συζήτηση Από τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας και μέσα σε προκαθορισμένο  χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε  διατύπωση ιδεών ή πιθανών  λύσεων για το πρόβλημα.  Με την ομαδική συζήτηση  ο εκπαιδευτής   κατόρθωσε να αναπτυχθεί  η επικοινωνία και η ομαδικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας του  φροντίζοντας να κατανοεί την τεχνική αυτή και να μπορεί να τη  χειριστεί κατάλληλα και  να  αξιολογεί τη δυναμικής της ομάδας του.  Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 5
 • 6. Μεθοδολογία της έρευνας Τρόπος συλλογής δεδομένων Στη διάρκεια του πρώτου διδακτικού τετραμήνου οι μαθητές, χωρισμένοι σε 4 ομάδες των 4 ατόμων, συγκέντρωσαν μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, το απαιτούμενο βιβλιογραφικό υλικό για το θέμα που ήταν οι «Πηγές Ενέργειας». Στο δεύτερο διδακτικό τετράμηνο, από το θεωρητικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί :  Δημιουργήθηκαν διαδικτυακά μαθήματα στην Ηλεκτρονική διαχείριση τάξης του Ελληνικού Δικτύου σχολείων. Χρησιμοποιήθηκε το Openoffice και το hot potatoes .  Πραγματοποιήθηκε η έρευνα σε 8 εθελοντές μαθητές. Ήταν ποσοτική με χρήση ερωτηματολογίου και ποιοτική με χρήση συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις έγιναν σε δύο φάσεις. Η πρώτη πριν την δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού για τους 8 εθελοντές μαθητές και η δεύτερη μετά τη δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 6
 • 7. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: «Σε ποιο βαθμό τα μοντέρνα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να στηρίξουν την ατομική μάθηση ενός εφήβου;». Η έρευνα περιλάμβανε 3 στάδια τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα σε 10 διδακτικές μέρες. Το πρώτο στάδιο ήταν η πραγματοποίηση συνέντευξης από 8 μαθητές (των τάξεων Α και Β Λυκείου) οι οποίοι εθελοντικά προσφέρθηκαν και οι οποίοι είχαν άμεση σχέση με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού υλικού . Πριν την 1η συνέντευξη δόθηκε σε κάθε μαθητή το ερωτηματολόγιο. Στο δεύτερο στάδιο οι εθελοντές μαθητές εργάστηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό, καθένας ατομικά, αλλά την ίδια χρονική στιγμή στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Διατέθηκαν για την εργασία αυτή δύο διδακτικές ώρες. Στο τρίτο στάδιο οι 8 εθελοντές έδωσαν δεύτερη συνέντευξη προκειμένου να καταγραφούν οι σκέψεις και οι γνώμες των μαθητών για το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο εργάστηκαν. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 7
 • 8. Από τα ερωτηματολόγια βγήκαν τα συμπεράσματα ότι στο δείγμα των αριστούχων μαθητών, οι οποίοι είναι 4/8 δηλαδή ποσοστό 50% , ποσοστό 25% έχουν και καλή επαφή με το μάθημα Γ&ΔΦΠ και εμπειρία με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης. Επίσης σε ποσοστό 75% οι μαθητές ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους με τον Η/Υ και δήλωσαν ότι έχουν θετική στάση έναντι της υποστήριξης της μάθησης με χρήση του Η/Υ. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 8
 • 9. Με την πρώτη συνέντευξη έγινε προσπάθεια ανίχνευσης σε δύο άξονες του αρχικού τρόπου λειτουργίας του μαθητή σε σχέση με τον Η/Υ σε πρώτη φάση και με το μάθημα Γ&ΔΦΠ σε δεύτερη φάση. Η δεύτερη συνέντευξη είχε τους ίδιους δύο άξονες αλλά ανίχνευε τις αλλαγές-βελτιώσεις μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που πέτυχαν οι μαθητές μέσα από το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 9
 • 10. Στην 1η συνέντευξη και σε ποσοστό 100%, οι μαθητές βρίσκουν βαρετό τον τρόπο διδασκαλίας στο μάθημα Γ & ΔΦΠ, πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα έδινε ευχέρεια για σημαντική βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας και έχουν την διάθεση να δοκιμάσουν νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης το οποίο υποστηρίζεται από Η/Υ. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 10
 • 11. Τα γενικά συμπεράσματα από την 2η συνέντευξη ήταν ότι οι μαθητές, 8/8 σε ποσοστό 100%, θα προτιμούσαν να συνδυάζεται η δια ζώσης διδασκαλία με τη διαδικτυακή και καθένας μαθητής, ανάλογα με τις μαθησιακές του ανάγκες, να χρησιμοποιεί εξ αποστάσεως το διαδικτυακό περιβάλλον για ατομική μελέτη. Βέβαια πρότειναν, 3/8 μαθητές ποσοστό 37,5%, βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, ως προς τον βαθμό δυσκολίας και ως προς το πλήθος τον ασκήσεων, προκειμένου να ανταποκρίνεται το διαδικτυακό υλικό ακριβώς στις δικές τους μαθησιακές ανάγκες. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 11
 • 12. Ενδεικτικά :Το εκπαιδευτικό υλικό Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 12
 • 13. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 13
 • 14. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 14
 • 15. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 15
 • 16. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ https://www.youtube.com/watch?v=JRk8mc7Bouk ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ η-τάξη http://eclass.sch.gr/modules/document/?course=EL40131 Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 16
 • 17. Αποτελέσματα της έρευνας  Οι μαθητές διέκριναν τη διαφορά στον τρόπο μάθησης.  Δεν απέρριψαν το δάσκαλό τους.  Τόνισαν την διαφοροποίηση στην διδασκαλία με την χρήση και της τεχνολογίας.  Προτιμούν συνδυασμό της δια ζώσης διδασκαλίας με την εξ αποστάσεως με την προϋπόθεση της χρήσης εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες τους . Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 17
 • 18. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη έρευνα οι αριστούχοι μαθητές έδειξαν από την αρχή ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στην μάθηση, δίνει τη σκέψη ότι θα μπορούσαν οι αριστούχοι μαθητές να είναι αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν εποικοδομητικά, και σε πρώτη πειραματική φάση, ένα τέτοιο εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης. Το ότι όλοι οι μαθητές με την ολοκλήρωση της έρευνας, διατύπωσαν θετικές εντυπώσεις, δείχνει ότι μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης όλοι οι μαθητές, σταδιακά και με την υποστήριξη των καθηγητών τους, θα ήταν εφικτό να κατακτήσουν την γνώση. Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 18
 • 19. ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 1. Στο σχεδιασμό του σχολικού μαθήματος Γ&ΔΦΠ. 2. Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων. 3. Για την υποστήριξη της μάθησης στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω δύσκολων οικογενειακών καταστάσεων ή προβλημάτων γνωσιολογικής υποδομής, αλλά και στις περιπτώσεις έλλειψης ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στα σχολεία Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 19
 • 20. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Learning by doing abegeti@sch.gr 7th CIE2015 20