O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cardápio II - Maio

172 visualizações

Publicada em

Cardápio Risotolândia - lotes 1,2,3,4,5,6 e 7

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cardápio II - Maio

  1. 1. _oiwgéw : voàmauw sã m_> . soam. emana. . oaêgsumamm 22053.2.” O. _.zw§_QZw. _.< . zmwãozmxaã wo mmoâããxono w<>oz 445933 (E5593 âzoammoz. . oñquaou < 005.35_ 98.2 ozazu Jãwmkz_ 932 ozazm . mooãoz. oãws_ ozazm . oüããw n22 ãmuwhz_ 5:2.. . oüõpom . m<. _.zms= ._< w . .<. .zm_mã< 05623 me 05.9: «chamas goiana: _mãuux . atmcamm . wÊou . mtouíu . om_. ._u<_ow. _o: .._< . S32 . mm_ou<. o._u= o . .on 0.92.3» E: uv mmwxaxuwnnm uv omwu Em oEnwE . mzmãom NEmNF_ NE: E0 »ong mmsu @um 013530 . .um @Exa 035.8 cEmoE ED 3 . okê owxou o soE owxou _occzma _oww moãuwõamumo «C309 2:8 ou mtoo uv mon: no «noukoa m . ãonxwoa moumhcou nom mvucwucoamotou _> w > _z . _ mayo_ no 8mm . m . › . ummkãpaoaã_ mmouãzmoaz. 0253.52 152m5_ san_ 02.5.22 usam; sao_ 025.25_ “S38”. san_ 02.55: m3:: mv mvmñm mu ouãmamm . ..Bom . .a OZCD. _.<E miau# São_ 02.5.22 «Saoux sao_ oz= umnmu> . uumEou a manta . Amzoumm m: ato. .. 33:9 mv 2:2.: EDU mvmwouo. . «UBS @Emo E8 É. ..? . ogwaãwu w 29:3 . mãEw _mãocmu _o. .___E. , . Ego o . .utawp Eoxmumã a 252m_ . mcwzmn mE: 9:33 . munE m5: o _ME . .mamas OVmmÉm agonia . wu. _m. =.v. e.. _ 383mm_ Ut «t3 . .M525 m2.. ou ouam mu_ wãwac otosumu NU ama ; xmumnm ou 83m Md. . : Ewan: .OMENEV mau: : Ut mvsmm N. N4 ogouan _ovmumõuogum Eco 050._ Mtv. . maoümaxwo #ou make maeümo ê SÉ. .. . 9:50 Nam; n mucsmwm @com n muxwm . nunca mamtouun wc mvsmm o oíoaw. . mv numa» _atuou : :em . n32 Eu somam . mummoum. mãou . mucwõn . .mxouyzgon mEmu um nsãvmnzn _ommã . ~o. _._< 3.5x wwxou. oumnomzw amem. : . amava . No. _._< ! da msümoêa @Em . no.5.. . mao. .. - mucawmw . no93 Em 2:95_ Eau . woman mv musa» m «São @sacou . oamEB uu 2.23 o «n28 «Eu m: :_. _nopm . oniou : :osso ou omtmm ou «no.8 . mãocwu wc «v9.8 . nota mv 32mm _E33 av «Sn . mvmmouw. uv mas. ? . $223 wu 050:. . Eau owtmuaã. 533 Em mcÉm achu Eou amami u. ? muÉE «Emo . omzwm 495m2_ ~ot< ! and 252.. . Sou wumüeoímto. . &meu; no24 dm( . msãsw. . Qi. .. .games smmawmso ; gatas mcmcmn ou moon Sou wuov own . mcmzmn o onEmE E3 ouzmn aum. . 3.6._ ways: mv 32mm mv ouwñawm : EMM + arame_ ou oum. _maww. __>. _wm . OZ_. _.D. _.<S_ . mumE as: m Êwnmu ogouMx. .. os E8 mtv. .. 3.. ... . mumE m5: o : m5 m m_m>m Eouvmcmcnn mn 33 . SÉ 09.. ... «Ez w 338w . omzüos mv wtamo_ u. . 52 3 ã . mwã w . .arame Eoxmomã o 35.5_ . wumE . mcmcmn . owEmEv mount uv 32mm nd. . mãmmoxmo , msn maxma Emma 1 Exam 950m u QuE-JÔ naun_ n NÊNDÕ 5 8.5". n n82. : I @Em n NUCJMWW . h o u. ? . mea n33 . <z<smm mm . . . maoüoãã means. . ou mmummnãñnn mocãn Em». 05cm_ "omáíamm mzuzs u. . 054015 : Souw Owú<hzm§_. _< É ãaoãm szãuom. . 538w OKU<FZmE_. _< mo suzuão mOEUEDS_ mo 5.00 muouíagbã mn_ <_xo. .mm_oxmhz<a Bm. O< O_On_< mo Êohzzo 054039. um caíam . É smímõum
  2. 2. Fãwmnãw magna: ,oewmmse . m . E83 033g» a 25:5 a â . onãuwsuwawu . zzoõõzou o»zu_2_azm: < . ãwoêazumnz wo mmoããopmoao m<>oz . ãzoñmw «sãxuomm âzoamnõx. . cmwquzaw < ooãwmkz_ Oõwã ozazu _ãzwEz_ OEwS_ ozazu . mon<>oz_ Oãwã ozazw _onoõaom ma: imowpz_ 3:9.: oñãuaou . xñzwzsq m_ . _<»zu_m§< 0.3338 me 056%_ . .moêommc . Aosoamx _mãucx _$2.25_ . wãou . mtouEu . om_. _m< . owtwêã . monta. .mw_wu<v. _~= o . .oa 035o» E: wv mwmwxzsumnã wv 0mm» Ew oEwwE . EmEww . ..EmwE . ..Ez Ew mm~w> uma. . . Em 0.59.30 . .um ! avec 0353 oEmwE E: 3 . oãu omxou w w_oE owxou . assuma "oww mou_ww_wn3mw mc_>on @C23 wv mtoo wc mes» no Éoümoa w «aoNBoa moumgucou »em mwucwvconmwtou _> w > . __ . _ mwuo_ 3 Ema _m "wmpzizcuã. mmooszzouz_ 0253.02 OZFDÉqE assuma sao_ OZFDEQE assuma _zmo_ OZ_. _.D. _.<§ miau: São_ OZFDLÁÉ 15305_ : me 0Z_. _.D. _.<§ mSDUwM_ sua_ uma: : wv musmm mv ovmhmnwn : Zwm . . oz_b_m. _mm> ^wv. _w> Ewasw. .wãEou _w_. =_>. _w . Nsocwu . oâÊ mwãamw. wu atoa . .Swwg m2.. wv 83m m. . gw". n 553d . m_w>m w *wt= mo_ Eoâmumã w mÉmB_ . wcmcmn . omEnEv n23.: wu mvsmm NN. . . oeonwk wu 32mm w wãEou wu 32mm _mumwse BSB . mumE nã: w : wE w m_w>m Eouícmcwn wc 33 . w._w. _ Ene. . mcmcmn wu wuou Eco wuou own . mcmcmn w omEmE Eco onzmg wtww 3.. ... . mkwu . mtmad . mamã mE: w _wE . _m. _mwuc_ ovmwñm ozooxn . wzwg 3.. ... . . .açaí mE: w 053w. . wv mumñm w nunca «Socwu wv nasua . Êouww m: ogwt wumEou wc 05o. .: w wÉw> EwaEw . wumêou 690:. . wEmu EDU owtmoms_ Vá( maoümoxma ouoãâ . mywum wc «usam w «Euou mnmtwuwn wc mugmm _Szocwu w mumumn E3 mumwoww. . mena. .. Sw mE>on wrcmu . omzwm . Nori nadas manga mÉEm_ E8 w>aou wc 32mm . wãocwu wo 29.8 . mvmõnwum n53 wEmu . owmww _Nori N54 m_. _w». ~o. _._< . ..v4 ovmrñwuaogwa. omcm. c.om. __wwgo. _._< n64 | wtsmo_ ou ovEwnwm : EMM a OZ_. _.D. _.<E . mcmcmn wu wuou w omwac Sou _mamã_ wcyaucmm wo own . Hwymwmga : o OmEmE . .EEB . m5:: wu mcmEmuS 9.6._ . wumzm w Saocwu . A020 w wzw_ . n33 movíwE n96 . wucwzc otosuwu wo own ESOCUU EDU _mamas NÊNLN_ 01 093W N. nd . mcmcmn NE: .ncmcma NF. : 0:33 w Saocwu wn Bon ; xmumnm ou 33m _a3 me: w . socmü . omrSoE wv mesmo_ N. . 038m5 _ovmusouosum E8 wgw. . «v4.4 ma_ . «ucãmm n w Êiqa; 3.3 . gen o. . m3=ã__. .._. :ã 35.¡ es_ mücm_ uoosãàm wzuzñ u. . oãazõ . mamã mcmñwm m. .. mnQNxOEÉ me «S83 OMu<HZm: >:. _< É ? posam <ã<zooxa 518w OKu<H2u§3< mo suzwmmw mOEÊZDE mo _ZOU mwowñauñyz me smokmvzohhz/ xapãm O< 0.05.. um_ smoümõ omuõaou mn_ ooãm_ mo szãmmuum
  3. 3. _oémuwwmw mão. .. ã . ooñzsuwwmw ázonãwgaw okzwãzuzwã . ãwmãuazumã wo mmoããsbõwo m<>oz . ..Baímw 425.59K . ãzoamzoxw 0.65.25 < 03x35_ Oõwã ozmzw . ._<. GEz_ Oñwã ozazw .109302. 0.0.52 ozazw . owoãpaw D42 45.952_ 33mm. .. oüãzow . ..S523 u 3532.* owôñaow ua Ewõxw $95.55.? .Aoéonwm . S33. . wtmsnmm . wzõu . wtouíu . ow_. _m< om. __wE_<. wu8_< . wm. ww<. o.. u=o . .on 32:3 E. .. wc uwwuzzznnzm w. .. uma. .. . tw DEwUE . wcaêwm n53.: mEz Ew mwnw> mma. . www ovmtwho . .wm Ewan. . 035.2 oEmwE E: 3 65v owxou w w_oE omãu . assuma. _omm moubwãgwumw ? Son wEmu w. . wtow wo 8a. .. mo 33x: : w wãmxwoa »oumbcou wow mwuzwucoamwtou _> w > . __ w_ wwuo_ no Ema . w umwpzspxowã_ mwouããxowz_ DZ_. _.D. _.<É «S392 : me oz= :.. .<§ M5305.. _zwo_ O2FD. _.<§ «Snuwx SED. 05.5.22 5333._ sua_ OZ_. ..D. _.<É . .Sanga _awe uma: : mn @v2.3 NU onETwm . ..Ewm s" wtzuo_ ou ouwãawm . iram n _ oz. ._. zm. .mu> . mamã nã: w Êwmmu 058m5 . .wE Sou 3.3 9.. ... ozoumñ . oumuwõwonum Sou wzw. . Sur. .. . ovñou : :caco wv wc mvswm . wvmmoww. wamEB wv 33mm w wumtm w. . mas. ? wãou 5:28_ . ANxouwLnomw «x3 . .goumw m: ozwb wuwEou wo oEoE Sou omtwwmã oumaomcw amam: .omzw. .NO. _._< . ..nas . .omwsu E8 wuw_wEo. Ewtâ . owzw. _Nori m. m< . uoumoxmn Êwu . mucswwm . m.w>m w 055m0_ Êou num. : w mEEm . mcmcmn me: : w ozwmwu . _n I . mamas. .omEmEv maus. . wc . mvmñm N. N._ me: w «socãm . omcmõã w. .. wtamo_ N. .. maoümoãn Ew «E25 wEmu 62.o. .. ãmwuE gw". u muxw Êw. . 3:50 OZ: .D. _.<E . mcmpmn w. .. wuov w Êwzc E3 _Swwuc_ wgzavcwm wo oWQAwHmumQm : o omEwE . mamão U nã: : wc «E535 mp6.. Êwu. . 353d . wumEo. w wuwxm . exoumw m: ogwb wumEo» wv 9:08 E8 munmoww. . mvEE wEmu Eou wucwã otosuwu w. . om. . . .xmumnm wv 83m má. . muwE wE: w . wE ; wwuwus 0.528 oxoomn . wzw. 5.. ... gw". - wvcamwm . m_w>m w . wtzmo. Eouñwmê w mÉSm. .mcmcmn mE: w mzmcwn . cwEmE. mma: : w. . mvmñm N. N._ «Socww wv Bon . .xmumgm wu 33m ré. . n w. m.m. e.m. «.a m5. s_ ancora. . w. . 35.¡ E2_ E25_ "oosãnwm wzuzí u. . oxãawãu <z<_›_wm m. . macio. .. mñoum omuízwêã wo ãpoñmw . .E5593 538mm ouu<›zw2_. _< wo suzwãu mO. n_. _U. ZD§ mo _>_ou mwouípuãcq É smommx<whz<opkwu O< 0_Oa< me 51051.0 OMQQUDDM wo 092m_ wo smíwõwm
  4. 4. .ãànãm gozo: Emb: < . onãzsuwmmw . .qzoõñãow opzwãozuã . Êoñãzmxaq wo mwc<a_z: b_o. o 05.2_ Dõwã ozazw . ãmomkz. 935_ ozazu . xoodsoz. 93.2 ozazm . onqôaom mas_ . ._<zom: .z_ Sã? 05528 ; _S. zw§_. .< m . _<_. zw_m§< 0134933 ma 0.555_ _mobzomgu . mtmõfu . omtg . om. __wE_< 653.( _mm_wu$o. ==o . .an 035o_ E: wc mwwuzzzmnsm wn emma Ew oEmwE . mcmEwn mEwwE nã: Ew ww~m> uma. . . Em canto? .wa Em! ... 0353 oEmwE ED 3 . oSv omxou w w_oE owxou . assuma 6mm movüswnmumw mcíon wcãu wa wtou ou nos. no «SQBH w vaoümoñ mcwmàcou mon mwãwvcoamwtau _> w > . __ . _ mwuo_ mo @na eu nmmwzãkonã_ mwouããzouz_ oz_5_, <§ m5 : uma sao_ 025.5: m<>oz . _<Do<. _.mw 425.095 . .zzoauwovz 0404039_ < 004m . .osoawm _Ezuaz . wcasamw . w>aou 02:24.52 15:2 São_ OZ_. _.D. _.<E . .Snwmm Eua_ oz _bahia «Sauwx São_ wtswo. . ou ovmãawm . __>. _wm a ozFxmmmm> . munE NF. : w »socãm . omcEoE wu wtawa_ N. . mãümoxâ Êwu u aucsmwm mcmcmn ou wuov E3 wuou . mamã «Ea own . mcmcmn w omEmE Eau avzmn wu_w. _ 3.. ... . w _wE . E525. ovmmñm o: oum_. g _w«_w. _vr. r._ »Ê - 25a . m «E m8: w mxwum wc 2.23 w mvmí. não «Laocwu wv »usam . ommwu 495:. : w «ESE . mBnwu . wumEou . owõ . wP_w> Ewnãwu Amíumw n: ogwt wumêou wv 05o. : w oumcmwv cuca: wv oxwn E3 Nota_ omcwt wc Boni ~. m< SwnEw atacama wc own_ . E535 m2, wu ousm m_ Sã; . 253d t6 u- n: E m E 5 tu : wE w m_w>m Eauícmcmn wa muau . w~_w. _ crê. . Êwu_ . Exam wãou wa «usam w OBNOU JSUDLU OU nussa _mamão_ wv @.30 @E309 wEmu UD ; wma . owuwm . NO. _._< Êwu_ . mucswwm . musa. mzctnonm wa musa» w owzmn wu numa . canoa EÊm . oumnomcw owcmt . owmww ; crê #a4 maoümaxmñ ea. . são . m_cm. .m_ nã: w wãou wa 32mm . mãocwu ou . mumõnwua ? Em wEmu . owmww . ~o. _._< m. ? @na nã: : wa musmn mv ouãmwm : emu a umsnmw wv 05.050 . o meu: : E. ? oz_.5._. <s_ EwnEwu w wumEB . m.. ___>. _w . muaocwu . BEE _ mwãzmw_ mu «t8 _Nâwã_ «ã ou 83m m. . n . ..wwsaaa 35._ _z w229i ou mwucmn_u_tma »agem Ema ULUÇNTODÊ<LWM wzuzí 0._ 0.a . 9.3 . wumgm w Eaocww so! ... w wzw_ .35. uoExwE no.6 523.6 otosuau mv own «Socwu Eau _müwuc_ 259m_ wu ouzm «da 32.522 . mcmcon NE: Êwuau 8535 . ovãsouapum Eou mtu. . ate. . @Em - mocamwm . Qwã w . .wrong EouAmumE w 2:25 . mcmzma _omEmE_ mma: : wc mvmñm N. N._ I . UNE me: : w Êwmmw 028m5 _OE Eau W301_ Mtv# maoãmaku Êwm - Sã. .. <z<smm um »S294 ? zoom ouu<hzuãz< me _$553 <§<mwoxa 538m owa<»z_. __2_. _< wo «czwão 53222 mo _ZOU wuou<ãusx< m5 «Eommãxmkícakmw O< 992 wo 555m6 05329_ me 025m_ . na sãmaumm

×