Literatura brasileira

248 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Literatura brasileira

 1. 1. LLIITTEERRAATTUURRAA BBRRAASSIILLEEIIRRAA PPRROOFFª AANNAA PPAAUULLAA SS.. PPIIAAIIAA
 2. 2. EEUU AAMMOO OO MMUUNNDDOO!! EEUU DDEETTEESSTTOO OO MMUUNNDDOO!! EEUU CCRREEIIOO EEMM DDEEUUSS!! DDEEUUSS ÉÉ UUMM AABBSSUURRDDOO!! EEUU VVOOUU MMEE MMAATTAARR!! EEUU QQUUEERROO VVIIVVEERR!! __VVOOCCÊÊ ÉÉ LLOOUUCCOO?? __ NNÃÃOO,,SSOOUU PPOOEETTAA !! MMÁÁRRIIOO QQUUIINNTTAANNAA
 3. 3. OO qquuee éé LLiitteerraattuurraa?? ““AArrttee lliitteerráárriiaa éé mmiimmeessee ((iimmiittaaççããoo));;éé aa aarrttee qquuee iimmiittaa ppeellaa ppaallaavvrraa ”” ((AArriissttóótteelleess,,ffiillóóssooffoo ggrreeggoo ,,sséécc IIVV aa.. CC ))
 4. 4. A Literatura é arte .Assim como a pintura,aa eessccuullttuurraa ee aa mmúússiiccaa .. LLiitteerraattuurraa éé aa ccrriiaaççããoo aattrraavvééss ddaa ppaallaavvrraa aarrrraannjjaaddaa ddee ffoorrmmaa aa ssuusscciittaarr eemmooççõõeess,, ddeessppeerrttaarr rreefflleexxõõeess ee ssuurrpprreeeennddeerr ppeellaa bbeelleezzaa,,oo iinnuussiittaaddoo ee aa ccrriiaattiivviiddaaddee .. OO tteexxttoo lliitteerráárriioo éé uumm vveeííccuulloo ddee ttrraannssmmiissssããoo ddee iiddeeiiaass.. OO eessccrriittoorr rreettrraattaa uummaa rreeaalliiddaaddee ffiicccciioonnaall,, mmaass ppaarrttee sseemmpprree ddee eelleemmeennttooss ddoo mmuunnddoo rreeaall .. DDee uummaa ffoorrmmaa oouu ddee oouuttrraa sseemmpprree ssee pprreessttaarráá aa rreefflleexxããoo ssoobbrree uummaa ééppooccaa ,,ssoobbrree vvaalloorreess ddaa ssoocciieeddaaddee,,ssoobbrree oo hhoommeemm ..
 5. 5. • AArrttee lliitteerráárriiaa -- 11.. AArrttee ddee ccoommppoorr oouu eessccrreevveerr ttrraabbaallhhooss aarrttííssttiiccooss eemm pprroossaa oouu vveerrssoo.. • HHiissttóórriiaa ddaa LLiitteerraattuurraa-- 22 .. OO ccoonnjjuunnttoo ddee ttrraabbaallhhooss lliitteerráárriiooss ddee uumm ppaaííss oouu ddee uummaa ééppooccaa..
 6. 6. LLIITTEERRAATTUURRAA EEMM PPOORRTTUUGGAALL • TTRROOVVAADDOORRIISSMMOO –– 11118899 • CCaanncciioonneeiirrooss • CCaannttiiggaass ddee aammoorr ddeessttaaccaa qquuaalliiddaaddeess ddaa mmuullhheerr aammaaddaa OO tteemmaa mmaaiiss ccoommuumm éé oo aammoorr nnããoo ccoorrrreessppoonnddiiddoo.. • CCaannttiiggaass ddee aammiiggoo –– eeuu llíírriiccoo éé uummaa mmuullhheerr ((eemmbboorraa ooss eessccrriittoorreess ffoosssseemm hhoommeennss)).. OO tteemmaa pprriinncciippaall éé aa llaammeennttaaççããoo ddaa mmuullhheerr ppeellaa ffaallttaa ddoo aammaaddoo.. • CCaannttiiggaass ddee eessccáárrnniioo oouu ddee mmaallddiizzeerr --ssááttiirraass (( DDoomm DDiinniiss-- PPaaiioo SSooaarreess ddee TTaavveeiirróóss))
 7. 7. LLIITTEERRAATTUURRAA EEMM PPOORRTTUUGGAALL • HHUUMMAANNIISSMMOO-- SSÉÉCC ––XXVV--11443344 aa 11552277 • CCaanncciioonneeiirrooss • FFeerrnnããoo LLooppeess • TTeeaattrroo ddee GGiill VViicceennttee
 8. 8. LLIITTEERRAATTUURRAA EEMM PPOORRTTUUGGAALL • CCLLAASSSSIICCIISSMMOO oouu RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO • SSÉÉCC ––XXVVII-- 11552277 --11558800 • LLUUIIZZ VVAAZZ DDEE CCAAMMÕÕEESS-- • LLÍÍRRIICCAA –– TTEEMMAASS • OO AAMMOORR(( vviissttoo oorraa ccoommoo iiddeeiiaa ,,oorraa ccoommoo ddeesseejjoo ccaarrnnaall)) • OO DDEESSCCOONNCCEERRTTOO DDOO MMUUNNDDOO ((mmaanniiffeessttaa--ssee ssoobbrree aass iinnjjuussttiiççaass))
 9. 9. LLÍÍRRIICCAA AAMMOORROOSSAA –– • AAmmoorr éé ffooggoo qquuee aarrddee sseemm ssee vveerr;; ÉÉ ffeerriiddaa qquuee ddóóii ee nnããoo ssee sseennttee;; ÉÉ uumm ccoonntteennttaammeennttoo ddeessccoonntteennttee;; ÉÉ ddoorr qquuee ddeessaattiinnaa sseemm ddooeerr;; ÉÉ uumm nnããoo qquueerreerr mmaaiiss qquuee bbeemm qquueerreerr;; ÉÉ ssoolliittáárriioo aannddaarr ppoorr eennttrree aa ggeennttee;; ÉÉ nnuunnccaa ccoonntteennttaarr--ssee ddee ccoonntteennttee;; ÉÉ ccuuiiddaarr qquuee ssee ggaannhhaa eemm ssee ppeerrddeerr;; ÉÉ qquueerreerr eessttaarr pprreessoo ppoorr vvoonnttaaddee;; ÉÉ sseerrvviirr aa qquueemm vveennccee,, oo vveenncceeddoorr;; ÉÉ tteerr ccoomm qquueemm nnooss mmaattaa lleeaallddaaddee.. MMaass ccoommoo ccaauussaarr ppooddee sseeuu ffaavvoorr NNooss ccoorraaççõõeess hhuummaannooss aammiizzaaddee,, ssee ttããoo ccoonnttrráárriioo aa ssii éé oo mmeessmmoo AAmmoorr??
 10. 10. CCAAMMÕÕEESS ÉÉPPIICCOO • PPOOEESSIIAA ÉÉPPIICCAA –– • OOSS LLUUSSÍÍAADDAASS –– mmaaiioorr ppooeemmaa ééppiiccoo ddaa llíínngguuaa ppoorrttuugguueessaa-- 88..881166 vveerrssooss ddeeccaassssííllaabbooss ddiissttrriibbuuííddooss eemm 11..110022 eessttrrooffeess ddee ooiittoo vveerrssooss ccaaddaa .. • RReeccrriiaa aa hhiissttóórriiaa ddoo ppoovvoo ppoorrttuugguuêêss,, ddaass nnaavveeggaaççõõeess vviivviiddaass ppeelloo hheerróóii VVaassccoo ddaa GGaammaa ..
 11. 11. EEssccaannssããoo ddee ppooeessiiaa • SSoonneettoo –– 22 qquuaarrtteettooss ee 22 tteerrcceettooss • VVeerrssoo bbrraannccooss-- sseemm rriimmaass • VVeerrssooss lliivvrreess -- sseemm mmééttrriiccaa • VVeerrssooss ddee cciinnccoo ssííllaabbaass –– rreeddoonnddiillhhaa mmeennoorr • VVeerrssooss ddee sseettee ssííllaabbaass –– rreeddoonnddiillhhaa mmaaiioorr.. • VVeerrssooss ddee ddeezz ssííllaabbaass –– ddeeccaassssííllaabbooss ((uussaaddoo ppoorr CCaammõõeess nnaa vveerrssããoo cclláássssiiccaa)) • VVeerrssooss ddee ddoozzee ssííllaabbaass –– aalleexxaannddrriinnooss..
 12. 12. OOss LLuussííaaddaass -- CCaannttoo II • AAss//aarr//mmaass// ee ooss //bbaa//rrõõeess// aa//ssssii//nnaa//llaa//ddooss,,1100 QQuuee //ddaa oo//ccii//ddeenn//ttaall// pprraa//iiaa// LLuu//ssii//ttaa//nnaa,, 1100 PPoorr// mmaa//rreess//nnuunn//ccaa// ddee aann//tteess// nnaa//vvee//ggaa//ddooss,, 1100 PPaa//ssssaa//rraamm// aaiinn//ddaa aa//lléémm// ddaa// TTaa//pprroo//bbaa//nnaa,, 1100 EEmm// ppee//rrii//ggooss //ee //gguuee//rrrraass// eess//ffoorr//ççaa//ddooss,, 1100 MMaaiiss//ddoo// qquuee// pprroo//mmee//ttii//aa aa //ffoorr//ççaa hhuu//mmaa//nnaa,, 1100 EE eemm//tteerr// ggeenn//ttee// rree//mmoo//ttaa ee//ddii//ffii//ccaa//rraamm1100 NNoo//vvoo// RReeii//nnoo//,, qquuee// ttaann//ttoo// ssuu//bbllii//mmaa//rraamm;; 1100
 13. 13. Canção do Exílio “Minha terra tem palmeiras, Onde canta o Sabiá; As aves que aqui gorjeiam, Não gorjeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas, Nossas várzeas têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, Mais prazer encontro eu lá; Minha terra tem palmeiras, Onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, Que tal não encontro eu cá; Em cismar - sozinho, à noite- Mais prazer encontro eu lá; Minha terra tem palmeiras, Onde canta o Sabiá. Não permita Deus que eu morra, Sem que eu volte para lá; Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá; Sem qu’inda aviste as palmeiras, Onde canta o sabiá.” GONÇALVES DIAS, Antônio. .
 14. 14. AASS EERRAASS EE AASS EESSCCOOLLAASS LLIITTEERRÁÁRRIIAASS EERRAA CCOOLLOONNIIAALL (( BBRRAASSIILL CCOOLLÔÔNNIIAA)) 11550000 aa 11880088 • QQuuiinnhheennttiissmmoo -- 11550000 aa 11660011 • SSeeiisscceennttiissmmoo oouu BBAARRRROOCCOO-- 11660011 aa 11776688 • SSeetteecceennttiissmmoo oouu AARRCCAADDIISSMMOO-- 11776688 aa 11880088 • PPeerrííooddoo ddee ttrraannssiiççããoo –– 11880088 aa 11883366
 15. 15. EERRAA NNAACCIIOONNAALL –– 11883366 AATTÉÉ NNOOSSSSOOSS DDIIAASS • RROOMMAANNTTIISSMMOO-- 11883366 AA 11888811 • RREEAALLIISSMMOO-- NNAATTUURRAALLIISSMMOO-- 11888811 aa 11889933 • PPAARRNNAASSIIAANNIISSMMOO-- 11888822--11889933 • SSIIMMBBOOLLIISSMMOO-- 11889933 aa 11992222 • MMOODDEERRNNIISSMMOO-- 11992222 aa 11994455 • PPÓÓSS ––MMOODDEERRNNIISSMMOO –– 11994455 aattéé nnoossssooss ddiiaass
 16. 16. QQUUIINNHHEENNTTIISSMMOO • OO BBrraassiill ffooii ddeessccoobbeerrttoo eemm 11550000.. AA ppaarrttiirr ddaa mmeettaaddee ddoo ssééccuulloo ((11553300)) ttiivveemmooss aa cchheeggaaddaa ddaa CCoommppaannhhiiaa ddee JJeessuuss ee ddooss ccoolloonniizzaaddoorreess..CCoonnsseeqquueenntteemmeennttee,, nnããoo ssee ppooddee ffaallaarr,, aaiinnddaa nneessttee ppeerrííooddoo,,ddee uummaa lliitteerraattuurraa bbrraassiilleeiirraa .. • QQuuiinnhheennttiissmmoo éé ppoorrttaannttoo,, ttooddaass aass mmaanniiffeessttaaççõõeess lliitteerráárriiaass ooccoorrrriiddaass nnoo BBrraassiill dduurraannttee oo ssééccuulloo XXVVII ,,qquuee ccoorrrreessppoonnddeemm àà iinnttrroodduuççããoo ddaa ccuullttuurraa eeuurrooppeeiiaa eemm tteerrrraass bbrraassiilleeiirraass ,,pprroodduuzziiddaass ppoorr nnaavveeggaaddoorreess,,ccoolloonniizzaaddoorreess ee jjeessuuííttaass.. • SSããoo tteexxttooss mmaarrccaaddooss ppeelloo ddeessccrriittiivviissmmoo ee ppeelloo ccaarráátteerr iinnffoorrmmaattiivvoo ((oo ddee iinnffoorrmmaarr àà EEuurrooppaa oo qquuee ooccoorrrriiaa eemm rreellaaççããoo àà ccoolloonniizzaaççããoo))..PPoorr iissssoo nnããoo ppooddeemmooss ffaallaarr eemm lliitteerraattuurraa ddoo BBrraassiill ,,ee ssiimm nnoo BBrraassiill ,,uummaa lliitteerraattuurraa lliiggaaddaa aaoo BBrraassiill qquuee ddeennoottaa aa vviissããoo ddoo hhoommeemm eeuurrooppeeuu ..
 17. 17. LLIITTEERRAATTUURRAA IINNFFOORRMMAATTIIVVAA • CChhaammaaddaa ddee lliitteerraattuurraa ddooss vviiaajjaanntteess oouu ddooss ccrroonniissttaass ,, eemmppeennhhaa--ssee eemm ffaazzeerr uumm lleevvaannttaammeennttoo ddaa ““tteerrrraa nnoovvaa ”” ((BBrraassiill)).. • ÉÉ mmeerraammeennttee ddeessccrriittiivvaa ,,sseemm ggrraannddee vvaalloorr lliitteerráárriioo.. • DDee ggrraannddee vvaalloorr hhiissttóórriiccoo,,ppooiiss eesssseess ddooccuummeennttooss ssããoo aa úúnniiccaa ffoonnttee ddee iinnffoorrmmaaççããoo ssoobbrree oo BBrraassiill ddoo ssééccuulloo XXVVII.. • PPrriinncciippaall ccaarraacctteerrííssttiiccaa éé aa eexxaallttaaççããoo ddaa tteerrrraa ,,rreessuullttaannttee ddoo aassssoommbbrroo ddoo eeuurrooppeeuu ddiiaannttee ddoo eexxoottiissmmoo ee ddaa eexxuubbeerrâânncciiaa ddee uumm mmuunnddoo ttrrooppiiccaall ddaa fflloorraa,,ffaauunnaa ee ddee ssuuaa ggeennttee .. • OO pprriimmeeiirroo ddooccuummeennttoo ddaa LLiitteerraattuurraa IInnffoorrmmaattiivvaa ddoo BBrraassiill ffooii aa CCaarrttaa ddee PPeerroo VVaazz ddee CCaammiinnhhaa ttaammbbéémm ccoonnhheecciiddaa ccoommoo CCaarrttaa ddee aacchhaammeennttoo ddoo BBrraassiill ..
 18. 18. TTRREECCHHOO DDAA CCAARRTTAA :: ““{{......}} AA ffeeiiççããoo ddeelleess éé sseerreemm ppaarrddooss,, uumm ttaannttoo aavveerrmmeellhhaaddooss,, ddee bboonnss rroossttooss ee bboonnss nnaarriizzeess,, bbeemm-- ffeeiittooss.. AAnnddaamm nnuuss,, sseemm ccoobbeerrttuurraa aallgguummaa.. NNeemm ffaazzeemm mmaaiiss ccaassoo ddee eennccoobbrriirr oouu ddeeiixxaarr ddee eennccoobbrriirr ssuuaass vveerrggoonnhhaass ddoo qquuee ddee mmoossttrraarr aa ccaarraa.. AAcceerrccaa ddiissssoo ssããoo ddee ggrraannddee iinnooccêênncciiaa.. {{......}} ”” ““{{......}} EE uummaa ddaaqquueellaass mmooççaass eerraa ttooddaa ttiinnttaa,, ddee ffuunnddoo aa cciimmaa,, ddaaqquueellaa ttiinnttuurraa,, aa qquuaall,, cceerrttoo,, eerraa ttããoo bbeemm ffeeiittaa ee ttããoo rreeddoonnddaa aa ssuuaa vveerrggoonnhhaa,, qquuee eellaa nnããoo ttiinnhhaa,, ttããoo ggrraacciioossaa,, qquuee aa mmuuiittaass mmuullhheerreess ddee nnoossssaa tteerrrraa,, vveennddoo-- llhheess ttaaiiss ffeeiiççõõeess,, ffiizzeerraa vveerrggoonnhhaa,, ppoorr nnããoo tteerreemm aa ssuuaa ccoommoo eellaa.. {{......}} ”” CCaarrttaa ddee PPeerroo VVaazz ddee CCaammiinnhhaa
 19. 19. OOuuttrrooss ccrroonniissttaass :: • PPEERROO LLOOPPEESS DDEE SSOOUUSSAA --EEssccrreevveeuu DDiiáárriioo ddaa NNaavveeggaaççããoo ddaa AArrmmaaddaa qquuee ffooii àà TTeerrrraa ddoo BBrraassiill eemm 11553300.. • PPEERROO MMAAGGAALLHHÃÃEESS GGÂÂNNDDAAVVOO-- EEmm 11557766,, eessccrreevveeuu uumm rreellaattóórriioo ppaarraa oo rreeii ddee PPoorrttuuggaall.. EEssssee rreellaattóórriioo ddiiffeerree ddaa CCaarrttaa ddoo aacchhaammeennttoo ppoorrqquuee aapprreesseennttaa mmaaiiss ddeettaallhheess.. • GGAABBRRIIEELL SSOOAARREESS DDEE SSOOUUSSAA –– eessccrreevveeuu oo TTrraattaaddoo DDeessccrriittiivvoo ddoo BBrraassiill eemm 11558877 –– rreellaattoo aatteennttoo ee mmiinnuucciioossoo,, pprriinncciippaallmmeennttee nnoo qquuee ssee rreeffeerriiaa aaooss sseeggrreeddooss ee aaooss mmiillaaggrreess ddaa tteerrrraa sseellvvaaggeemm,, ppaarraa ssee ccoonnhheecceerr aa fflloorraa ee ffaauunnaa ddaa ééppooccaa.. • FFeerrnnããoo CCaarrddiimm --jjeessuuííttaa qquuee eessccrreevveeuu aa rreessppeeiittoo ddoo BBrraassiill ––TTrraattaaddoo ddaa tteerrrraa ee ggeennttee ddoo BBrraassiill
 20. 20. • HHAANNSS SSTTAADDEENN-- AAlleemmããoo qquuee ffooii ccaappttuurraaddoo ppeellooss íínnddiiooss ttuuppiinnaammbbááss,, mmaass ccoonnsseegguuiiuu ffuuggiirr aanntteess ddee sseerr ddeevvoorraaddoo.. DDeessccrreevvee eemm sseeuu lliivvrroo DDuuaass vviiaaggeennss aaoo BBrraassiill ooss rriittuuaaiiss ddee aannttrrooppooffaaggiiaa ddooss íínnddiiooss.. OObbsseerrvvee uumm ttrreecchhoo ddoo lliivvrroo {{......}} DDeeppooiiss ggoollppeeiiaa oo pprriissiioonneeiirroo nnaa ccaabbeeççaa,, ddee mmooddoo qquuee llhhee ssaallttaamm ooss mmiioollooss.. IImmeeddiiaattaammeennttee aass mmuullhheerreess lleevvaamm oo mmoorrttoo,, aarrrraassttaamm­­nnoo ppaarraa oo ffooggoo,, rraassppaamm--llhhee ttooddaa aa ppeellee,, ffaazzeennddoo--oo iinntteeiirraammeennttee bbrraannccoo ee ttaappaannddoo--llhhee oo âânnuuss ccoomm uumm ppaauu,, aa ffiimm ddee qquuee nnaaddaa ddeellee ssee eessccaappee.. DDeeppooiiss ddee eessffoollaaddoo,, ttoommaa--oo uumm hhoommeemm ee ccoorrttaa--llhhee aass ppeerrnnaass aacciimmaa ddooss jjooeellhhooss,, ee ooss bbrraaççooss jjuunnttoo aaoo ccoorrppoo..VVêêmm eennttããoo aass qquuaattrroo mmuullhheerreess,, aappaannhhaamm ooss qquuaattrroo ppeeddaaççooss,, ccoorrrreemm ccoomm eelleess eemm ttoorrnnoo ddaass ccaabbaannaass,, ffaazzeennddoo ggrraannddee aallaarriiddoo,, eemm ssiinnaall ddee aalleeggrriiaa.. EEmm sseegguuiiddaa sseeppaarraamm aass ccoossttaass,, ccoomm aass nnááddeeggaass,, ddaa ppaarrttee ddiiaanntteeiirraa.. RReeppaarrtteemm iissttoo eennttrree ssii.. AAss vvíísscceerraass ssããoo ddaaddaass ààss mmuullhheerreess.. FFeerrvveemm--nnaass ee ccoomm oo ccaallddoo ffaazzeemm uummaa ppaappaa rraallaa,, qquuee ssee cchhaammaa mmiinnggaauu,, qquuee eellaass ee aass ccrriiaannççaass ssoorrvveemm.. CCoommeemm eessssaass vvíísscceerraass,, aassssiimm ccoommoo aa ccaarrnnee ddaa ccaabbeeççaa.. OO mmiioolloo ddoo ccrrâânniioo,, aa llíínngguuaa ee ttuuddoo oo qquuee ppooddeemm aapprroovveeiittaarr ccoommeemm aass ccrriiaannççaass.. {{......}}
 21. 21. LITERATURA JJEESSUUÍÍTTIICCAA OOUU CCAATTEEQQUUÉÉTTIICCAA ::
 22. 22. • É a literatura ddee eennssiinnaammeennttoo ,,rreefflleexxoo ddaa CCoonnttrraarrrreeffoorrmmaa .. AA pprriinncciippaall pprreeooccuuppaaççããoo ddooss jjeessuuííttaass eerraa oo ttrraabbaallhhoo ddee ccaatteeqquueessee ,,ppaarraa iissssoo uussaavvaamm ,,aalléémm ddaa ppooeessiiaa ddee ddeevvooççããoo ,,oo tteeaattrroo ddee ccaarráátteerr ppeeddaaggóóggiiccoo iinnssppiirraaddoo eemm ppaassssaaggeennss bbííbblliiccaass .. ..
 23. 23. PADRE JJOOSSÉÉ DDEE AANNCCHHIIEETTAA :: • AA pprriinncciippaall pprreeooccuuppaaççããoo ddooss jjeessuuííttaass eerraa oo ttrraabbaallhhoo ddee ccaatteeqquueessee,,eessssee ffooii oo oobbjjeettiivvoo ddee ssuuaa pprroodduuççããoo lliitteerráárriiaa ttaannttoo nnaa ppooeessiiaa qquuaannttoo nnoo tteeaattrroo ppeeddaaggóóggiiccoo.. • OObbrraass:: ““PPooeemmaa àà VViirrggeemm ””,, ““SSaannttaa IInnêêss ”” TTeeaattrroo:: ““NNaa FFeessttaa ddee SSããoo LLoouurreennççoo ””.. • DDeesseemmppeennhhoouu uumm ppaappeell ddeessttaaccaaddoo nnaa ffuunnddaaççããoo ddaa cciiddaaddee ddee SSããoo PPaauulloo ee nnaa ccaatteeqquueessee ddooss íínnddiiooss,, ccoomm uummaa aattuuaaççããoo ddeecciissiivvaa nnoo eessttaabbeelleecciimmeennttoo ddooss ppoorrttuugguueesseess nnoo BBrraassiill..
 24. 24. BBAARRRROOCCOO –– 11660011--11776688 OO êêxxttaassee ddee SSaannttaa TTeerreessaa –– GGiiaann LLoorreennzzoo BBeerrnniinnii ((11559988--11668800))
 25. 25. CCoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo mmuunnddiiaall • DDoommíínniioo eessppaannhhooll eemm PPoorrttuuggaall (( 11558800--11664400)) • RReeffoorrmmaa PPrrootteessttaannttee • CCoonnttrraarrrreeffoorrmmaa ee IInnqquuiissiiççããoo • RReelliiggiioossiiddaaddee mmeeddiieevvaall • TTeeoocceennttrriissmmoo XX aannttrrooppoocceennttrriissmmoo
 26. 26. BBaarrrrooccoo • AArrttee ddaa CCoonnttrraarrrreeffoorrmmaa –– ssuurrggee eemm rreessppoossttaa aa RReeffoorrmmaa PPrrootteessttaannttee ddee MMaarrttiinnhhoo LLuutteerroo qquuee aabbaallaa oo ppooddeerr ddaa IIggrreejjaa CCaattóólliiccaa sséécc XXVVII • AArrttee ddoo hhoommeemm ddiivviiddiiddoo eennttrree aa rraazzããoo ee aa fféé {{VVAALLOORREESS MMEEDDIIEEVVAAIISS DDEEFFEENNDDIIDDOOSS PPEELLOO CCLLEERROO EE NNOOBBRREEZZAA }} • CCaarrppee ddiieemm –– ((aapprroovveeiittee oo ddiiaa)) nnooççããoo ddee ffuuggaacciiddaaddee,,bbrreevviiddaaddee;;
 27. 27. • CCoonnfflliittoo eennttrree ccoorrppoo ee aallmmaa ß • ccoorrppooÞ vviiddaa ,,pprraazzeerreess tteerrrreennooss,,ggoozzoo mmuunnddaannoo,,ppeeccaaddoo.. • aallmmaaÞmmoorrttee ,, ssaallvvaaççããoo eetteerrnnaa,, ggrraaççaa.. ß • TTeeoocceennttrriissmmoo XX aannttrrooppoocceennttrriissmmoo ß ß • HHoommeemm cceennttrroo DDeeuuss cceennttrroo CCoonnsscciieennttee ddee ssuuaa ggrraannddeezzaa HHoommeemm aattoorrmmeennttaaddoo ppeellaa iiddééiiaa ddoo ppeeccaaddoo
 28. 28. • FFoorrmmaa ccoonnttuurrbbaaddaa-- AAnnttíítteesseess-- iinnvveerrssõõeess-- mmeettááffoorraass-- ffaallttaa ddee ccllaarreezzaa • TTrraadduuççããoo ddooss ccoonnfflliittooss iinntteerriioorreess • TTeemmaa -- oo fflluuiirr ddoo tteemmppoo • VViivveerr aa vviiddaa oouu pprreeppaarraarr--ssee ppaarraa aa mmoorrttee • CCoorrrreenntteess –– • CCuullttiissmmoo –– pprreeddoommíínniioo nnaass ppooeessiiaass –– aappeelloo aaooss sseennttiiddooss –– lliinngguuaaggeemm rreebbuussccaaddaa,, ccuullttaa..JJooggoo ddee ppaallaavvrraass .. • CCoonncceeppttiissmmoo –– pprreeddoommíínniioo nnaa pprroossaa –– aappeelloo aaoo rraacciiooccíínniioo-- jjooggoo ddee ccoonncceeiittooss ,,ddee iiddeeiiaass ..
 29. 29. AAuuttoorreess • GGRREEGGÓÓRRIIOO DDEE MMAATTOOSS GGUUEERRRRAA BBooccaa ddoo iinnffeerrnnoo • PPrriimmeeiirroo ppooeettaa bbrraassiilleeiirroo nnaasscceeuu eemm SSaallvvaaddoorr,, 11663366.. PPeerrtteenncceeuu aa uummaa ffaammíílliiaa ddee ppoosssseess.. CCaassoouu ccoomm DDoonnaa MMiicchhaaeellllaa ddee AAnnddrraaddee.. LLeevvoouu uummaa vviiddaa ddeessrreeggrraaddaa ee bbooêêmmiiaa,, iimmpprroovviissaannddoo vveerrssooss,, ttooccaannddoo vviioollaa,, ddeebboocchhaannddoo ddee mmeemmbbrrooss ddaa pprróópprriiaa aarrqquuiiddiioocceessee eemm qquuee ttrraabbaallhhaa ee ddee ppoollííttiiccooss..
 30. 30. Poesia rreelliiggiioossaa -- llíírriiccoo aammoorroossaa –– ssaattíírriiccaa • PPooeessiiaa rreelliiggiioossaa –– oo hhoommeemm tteemmeennttee aajjooeellhhaaddoo ddiiaannttee ddee DDeeuuss ppeeddiinnddoo ppeerrddããoo .. • PPooeessiiaa llíírriiccoo--aammoorroossaa -- oorraa ggrraacciioossaa,, oorraa eerróóttiiccaa lliiggaaddaa àà ppaassssaaggeemm ddoo tteemmppoo ee àà bbrreevviiddaaddee ddaa vviiddaa ..AA nnooççããoo ddee ppeeccaaddoo eessttáá pprreesseennttee nnoo qquueessttiioonnaammeennttoo ddaa bbeelleezzaa hhuummaannaa ((eellaa iinndduuzz aaoo ppeeccaaddoo ))..AA mmuullhheerr mmiissttuurraa--ssee nnaa iimmaaggeemm aammbbíígguuaa ddaa bbeelleezzaa ddoo aannjjoo ee ddaa tteennttaaççããoo ddoo ddeemmôônniioo ,,ccoonnfflliittuuaannddoo oo eeuu ––llíírriiccoo.. • PPooeessiiaa ssaattíírriiccaa :: iirroonniizzaa ooss aassppeeccttooss ddaa vviiddaa ccoolloonniiaall,, pprriinncciippaallmmeennttee ooss ppoorrttuugguueesseess .. ((bbooccaa ddoo iinnffeerrnnoo ))
 31. 31. PPooeessiiaa rreelliiggiioossaa:: AA CCrriissttoo SSeennhhoorr NNoossssoo CCrruucciiffiiccaaddoo eessttaannddoo oo ppooeettaa nnaa úúllttiimmaa hhoorraa ddee vviiddaa -- GGrreeggóórriioo ddee MMaattttooss GGuueerrrraa MMeeuu DDeeuuss,, qquuee eessttaaiiss ppeennddeennttee eemm uumm mmaaddeeiirroo,, EEmm ccuujjaa lleeii pprrootteessttoo ddee vviivveerr,, EEmm ccuujjaa ssaannttaa lleeii hheeii ddee mmoorrrreerr AAnniimmoossoo,, ccoonnssttaannttee,, ffiirrmmee,, ee iinntteeiirroo.. NNeessttee llaannccee,, ppoorr sseerr oo ddeerrrraaddeeiirroo,, PPooiiss vveejjoo aa mmiinnhhaa vviiddaa aannooiitteecceerr,, ÉÉ,, mmeeuu JJeessuuss,, aa hhoorraa ddee ssee vveerr AA bbrraanndduurraa ddee uumm PPaaii mmaannssoo CCoorrddeeiirroo.. MMuuii ggrraannddee éé vvoossssoo aammoorr,, ee mmeeuu ddeelliittoo,, PPoorréémm ppooddee tteerr ffiimm ttooddoo oo ppeeccaarr,, EE nnããoo oo vvoossssoo aammoorr,, qquuee éé iinnffiinniittoo.. EEssttaa rraazzããoo mmee oobbrriiggaa aa ccoonnffiiaarr,, QQuuee ppoorr mmaaiiss qquuee ppeeqquueeii,, nneessttee ccoonnfflliittoo EEssppeerroo eemm vvoossssoo aammoorr ddee mmee ssaallvvaarr..
 32. 32. Poesia LLíírriiccoo--aammoorroossaa • AA mmeessmmaa DD.. ÂÂnnggeellaa GGrreeggóórriioo ddee MMaattttooss gguueerrrraa AAnnjjoo nnoo nnoommee,, AAnnggéélliiccaa nnaa ccaarraa,, IIssssoo éé sseerr fflloorr,, ee AAnnjjoo jjuunnttaammeennttee,, SSeerr AAnnggéélliiccaa fflloorr,, ee AAnnjjoo fflloorreennttee,, EEmm qquueemm,, sseennããoo eemm vvóóss ssee uunniiffoorrmmaarraa?? QQuueemm vveerriiaa uummaa fflloorr,, qquuee aa nnããoo ccoorrttaarraa DDee vveerrddee ppéé,, ddee rraammaa fflloorreesscceennttee?? EE qquueemm uumm AAnnjjoo vviirraa ttããoo lluuzzeennttee,, QQuuee ppoorr sseeuu DDeeuuss,, oo nnããoo iiddoollaattrraarraa?? SSee ccoommoo AAnnjjoo ssooiiss ddooss mmeeuuss aallttaarreess,, FFôôrreeiiss oo mmeeuu ccuussttóóddiioo,, ee mmiinnhhaa gguuaarrddaa LLiivvrraarraa eeuu ddee ddiiaabbóólliiccooss aazzaarreess.. MMaass vveejjoo,, qquuee ttããoo bbeellaa,, ee ttããoo ggaallhhaarrddaa,, PPoossttoo qquuee ooss AAnnjjooss nnuunnccaa ddããoo ppeessaarreess,, SSooiiss AAnnjjoo,, qquuee mmee tteennttaa,, ee nnããoo mmee gguuaarrddaa
 33. 33. PPooeessiiaa SSaattíírriiccaa • JJuuíízzoo aannaattôômmiiccoo ddaa BBaahhiiaa {{ffrraaggmmeennttoo}} EE nnooss ffrraaddeess hháá mmaannqquueeiirraass ??......FFrreeiirraass EEmm qquuee ooccuuppaamm ooss sseerrõõeess??...... SSeerrmmõõeess NNããoo ssee ooccuuppaamm eemm ddiissppuuttaass ??......PPuuttaass.. CCoomm ppaallaavvrraass ddiissssoolluuttaass MMee ccoonncclluuoo nnaa vveerrddaaddee,, QQuuee aass lliiddaass ttooddaass ddee uumm ffrraaddee SSããoo ffrreeiirraass ,,sseerrmmõõeess ee ppuuttaass ..
 34. 34. DDeeffiinniiççããoo ddee aammoorr OO aammoorr éé ffiinnaallmmeennttee uumm eemmbbaarraaççoo ddee ppeerrnnaass,, uummaa uunniiããoo ddee bbaarrrriiggaass,, uumm bbrreevvee ttrreemmoorr ddee aarrttéérriiaass UUmmaa ccoonnffuussããoo ddee bbooccaass,, uummaa bbaattaallhhaa ddee vveeiiaass,, uumm rreebboolliiççoo ddee aannccaass,, qquueemm ddiizz oouuttrraa ccooiissaa éé bbeessttaa GGrreeggóórriioo ddee MMaattooss
 35. 35. • A Uma que lhe cchhaammoouu PPiiccaa--FFlloorr SSee PPiiccaa--fflloorr mmee cchhaammaaiiss PPiiccaa--fflloorr aacceeiittoo sseerr mmaass rreessttaa aaggoorraa ssaabbeerr ssee nnoo nnoommee qquuee mmee ddaaiiss mmeetteeiiss aa fflloorr qquuee gguuaarrddaaiiss nnoo ppaassssaarriinnhhoo mmeellhhoorr.. SSee mmee ddaaiiss eessttee ffaavvoorr sseennddoo ssóó ddee mmiimm oo PPiiccaa ee oo mmaaiiss vvoossssoo,, ccllaarroo ffiiccaa qquuee ffiiccoo eennttããoo PPiiccaa--fflloorr.. ((HHáá uummaa ccllaarraa aalluussããoo ddee eelleemmeennttooss rreellaacciioonnaaddooss ccoomm aa sseexxuuaalliiddaaddee,,aa iimmaaggeemm ddaa fflloorr pprreesseennttee ffaazz aalluussããoo àà ggeenniittáálliiaa ffeemmiinniinnaa))
 36. 36. PADRE AANNTTÔÔNNIIOO VVIIEEIIRRAA ((**11660088--++11669977 )) • PPaaddrree AAnnttôônniioo VViieeiirraa nnaasscceeuu eemm LLiissbbooaa ee mmoorrrreeuu eemm SSaallvvaaddoorr ((BBAA)).. CCoomm sseettee aannooss vveeiioo ppaarraa oo BBrraassiill,, iinnggrreessssaannddoo mmaaiiss ttaarrddee nnaa CCoommppaannhhiiaa ddee JJeessuuss ..
 37. 37. OObbrraa • SSeerrmmõõeess:: rreepprreesseennttaamm aa ppaarrttee mmaaiiss iimmppoorrttaannttee ddee sseeuuss eessccrriittooss.. SSããoo cceerrccaa ddee dduuzzeennttooss sseerrmmõõeess,, ddooss qquuaaiiss ssee ddeessttaaccaamm:: • SSeerrmmããoo ddaa SSeexxaaggééssiimmaa -- ttrraattaa ddaa aarrttee ddee pprreeggaarr.. AAoo aannaalliissaarr ““ppoorr qquuee nnããoo ffrruuttiiffiiccaavvaa aa ppaallaavvrraa ddee DDeeuuss nnaa tteerrrraa””vviissaavvaa aa sseeuuss aaddvveerrssáárriiooss ccaattóólliiccooss .. • SSeerrmmããoo ppeelloo bboomm ssuucceessssoo ddaass aarrmmaass ddee PPoorrttuuggaall ccoonnttrraa aass ddee HHoollaannddaa -- oo tteemmaa éé aa iinnvvaassããoo hhoollaannddeessaa ddee 11664400.. • SSeerrmmããoo ddee SSaannttoo AAnnttôônniioo,, ttaammbbéémm cchhaammaaddoo ddee SSeerrmmããoo aaooss ppeeiixxeess,, pprreeggaaddoo eemm SSããoo LLuuííss ddoo MMaarraannhhããoo,, eemm 11665544,, vveerrssaavvaa ssoobbrree ooss ccoolloonnooss qquuee aapprriissiioonnaavvaamm ÍÍnnddiiooss..
 38. 38. AARRCCAADDIISSMMOO--11776688--11880088
 39. 39. • AArrccaaddiissmmoo Þ AArrccááddiiaa –– rreeggiiããoo ddaa GGrréécciiaa –– IInnssppiirraaççããoo ppaarraa ooss ppooeettaass .. AAbbaannddoonnaa aass pprreeooccuuppaaççõõeess rreelliiggiioossaass ee aa lliinngguuaaggeemm rreebbuussccaaddaa ddoo BBaarrrrooccoo,,vvaalloorriizzaa aa rraazzããoo ee aa ssiimmpplliicciiddaaddee ddaass ccooiissaass ,, aaoo pprrooppoorr ccoommoo iiddeeaall aa vviiddaa ppaassttoorriill ,, ddeesslliiggoouu--ssee ddaa rreeaalliiddaaddee qquuee pprreesseenncciiaavvaa aa eexxppaannssããoo ddaa RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall .. PPooeessiiaa Þ aarrttiiffiicciiaall ,, ddiissttaannttee ddaa rreeaalliiddaaddee
 40. 40. • Arte ligada aaoo IIlluummiinniissmmoo((vvaalloorriizzaa aa rraazzããoo ccoommoo aaggeennttee pprrooppuullssoorr ddoo pprrooggrreessssoo ssoocciiaall ccuullttuurraall )) • RRaacciioonnaalliissmmoo • BBuussccaa ddaa ssiimmpplliicciiddaaddee • IImmiittaaççããoo ddooss cclláássssiiccooss • RReettoorrnnoo àà nnaattuurreezzaa • BBuuccoolliissmmoo –– ((ppaaiissaaggeennss ccaammppeessttrreess )) • PPaassttoorraalliissmmoo..((ccuuiiddaarr ddoo rreebbaannhhoo,,ccaannttaarr ee aammaarr )) • AAuussêênncciiaa ddee ssuubbjjeettiivviiddaaddee ((nnããoo éé aa eexxpprreessssããoo ddoo eeuu ))
 41. 41. Arcadismo BBrraassiilleeiirroo • DDeeccoorrrrêênncciiaa ddaa aattiivviiddaaddee mmiinneerraaddoorraa • RReellaaççããoo ccoomm aa IInnccoonnffiiddêênncciiaa MMiinneeiirraa
 42. 42. MMoommeennttoo hhiissttóórriiccoo • RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall • IIlluummiinniissmmoo:: ssééccuulloo ddaass lluuzzeess • RReevvoolluuççããoo FFrraanncceessaa • FFoorrttaalleecciimmeennttoo ddaa bbuurrgguueessiiaa • UUrrbbaanniizzaaççããoo • UUnniiããoo ddaa RRaazzããoo,, ddaa CCiiêênncciiaa ee ddoo PPrrooggrreessssoo
 43. 43. CCaarraacctteerrííssttiiccaass • IImmiittaaççããoo -- oo áárrccaaddee vvoollttaavvaa--ssee àà iimmiittaaççããoo ee aaoo rreettoorrnnoo ddaa aannttiigguuiiddaaddee cclláássssiiccaa,, uuttiilliizzaannddoo aa ppeerrssoonnaaggeennss ddaa mmiittoollooggiiaa ggrreeggaa;; • BBuuccoolliissmmoo ee ppaassttoorraalliissmmoo ::--PPaarraa ooss áárrccaaddeess aa ppuurreezzaa ee aa bbeelleezzaa eessttããoo nnaa nnaattuurreezzaa((ddaaíí aa pprreeffeerrêênncciiaa ppoorr tteemmaass ppaassttoorriiss ee cceennaass ddaa vviiddaa ccaammppeessttrree )) ee aa cciiddaaddee éé aa rreepprreesseennttaaççããoo ddooss pprroobblleemmaass .. PPoorr iissssoo ssuuggeerree--ssee oo ffuuggeerree uurrbbeemm ee bbuussccaarr aa vviiddaa ssiimmpplleess ddoo ccaammppoo.. OO eeuu--llíírriiccoo ddoo ppooeettaa ““éé uumm ppaassttoorr ee aa mmuullhheerr aammaaddaa uummaa ppaassttoorraa””;; • IInnuuttiilliiaa ttrruunnccaatt -- ooppoonnddoo--ssee aaooss eexxaaggeerrooss bbaarrrrooccooss,,ooss áárrccaaddeess bbuussccaamm aa ssiimmpplliicciiddaaddee ee oo eeqquuiillííbbrriioo aattrraavvééss ddee vveerrssooss bbrraannccooss,, vvooccaabbuulláárriioo ssiimmpplleess;; • CCaarrppee ddiieemm :: éé aapprroovveeiittaarr oo pprreesseennttee ccoomm ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee jjáá qquuee oo ““tteemmppoo nnããoo ppaarraa””;; • UUssoo ddee ppsseeuuddôônniimmooss ..
 44. 44. ARCADISMO NNOO BBRRAASSIILL • IInniicciiaa eemm 11776688 ccoomm OObbrraass ppooééttiiccaass ddee CCllááuuddiioo MMaannuueell ddaa CCoossttaa ;; • PPoorrttuuggaall ppaassssaa aa ddeeppeennddeerr mmaaiiss ddaass rriiqquueezzaass ddoo BBrraassiill .. AA ddeessccoobbeerrttaa ddoo oouurroo ee ddiiaammaannttee eemm VViillaa RRiiccaa,, MMiinnaass GGeerraaiiss ffaazz ccoomm qquuee eessttaa sseejjaa aa rreeggiiããoo ddee ddeessttaaqquuee eeccoonnôômmiiccoo,,ppoollííttiiccoo ee ccuullttuurraall ddoo ppaaííss .. DDeevviiddoo aaooss aallttooss iimmppoossttooss ssoobbrree oo mmiinnéérriioo ee oouuttrraass mmeerrccaaddoorriiaass ooss bbrraassiilleeiirrooss ccoommeeççaamm aa mmaanniiffeessttaarr ddeesseejjooss ddee iinnddeeppeennddêênncciiaa ,,qquuee ccuullmmiinnaarráá ccoomm aa IInnccoonnffiiddêênncciiaa MMiinneeiirraa lliiddeerraaddaa ppoorr TTiirraaddeenntteess..
 45. 45. AAuuttoorreess • OOss pprriinncciippaaiiss ppooeettaass áárrccaaddeess qquuee ppaarrttiicciippaarraamm ddoo mmoovviimmeennttoo ffoorraamm pprreessooss ,,mmoorrttooss oouu ddeeppoorrttaaddooss..
 46. 46. Cláudio MMaannuueell ddaa CCoossttaa • PPaarrttiicciippoouu ddoo mmoovviimmeennttoo ddaa CCoonnjjuurraaççããoo MMiinneeiirraa ee ppoorr iissssoo ffooii pprreessoo ee ssuuiicciiddoouu--ssee.. • EEssccrreevviiaa ssoobb oo ppsseeuuddôônniimmoo ddee GGllaauucceessttee SSaattúúrrnniioo;; • SSuuaa mmuussaa eerraa NNiissee..
 47. 47. Tomás AAnnttôônniioo GGoonnzzaaggaa • NNaasscceeuu eemm PPoorrttuuggaall vveeiioo ppaarraa oo BBrraassiill ccoomm 88 aannooss .. EEmm 11776611,, ppaarrttiiuu ppaarraa PPoorrttuuggaall ,,oonnddee ccuurrssoouu aa ffaaccuullddaaddee ddee DDiirreeiittoo..VVoollttoouu aaoo BBrraassiill ee ppaarrttiicciippoouu ddoo mmoovviimmeennttoo ddaa CCoonnjjuurraaççããoo MMiinneeiirraa AAooss 4400 aannooss ccoonnhheecceeuu MMaarriiaa DDoorroottééiiaa JJooaaqquuiinnaa ddee SSeeiixxaass BBrraannddããoo ddee 1177 aannooss,, ffooii aammoorr aa pprriimmeeiirraa vviissttaa,, ee ccoorrrreessppoonnddiiddoo.. MMaarriiaa DDoorroottééiiaa ffooii iimmoorrttaalliizzaaddaa ccoomm oo ppsseeuuddôônniimmoo ddee MMaarríílliiaa ..AA ffeelliicciiddaaddee nnããoo dduurroouu mmuuiittoo ,, ppooiiss GGoonnzzaaggaa eennvvoollvviiddoo nnaa IInnccoonnffiiddêênncciiaa MMiinneeiirraa éé pprreessoo ee eennvviiaaddoo àà ffoorrttaalleezzaa ddaa IIllhhaa ddaass CCoobbrraass ee,, eemm mmaaiioo ddee 11779922 ffooii eennvviiaaddoo ppaarraa MMooççaammbbiiqquuee oonnddee rreeffaazz ssuuaa vviiddaa ,, ccaassaannddoo--ssee ccoomm JJuulliiaannaa ddee SSoouussaa MMaassccaarreennhhaass ..SSeeuu ppsseeuuddôônniimmoo éé DDiirrcceeuu ee ssuuaa mmuussaa éé MMaarríílliiaa ..
 48. 48. OObbrraa • MMaarríílliiaa ddee DDiirrcceeuu –– AA oobbrraa ssee ddiivviiddee eemm dduuaass ppaarrtteess :: • 11ª ppaarrttee :: ccoonnttéémm ppooeemmaass eessccrriittooss nnaa ééppooccaa aanntteerriioorr àà pprriissããoo ddee GGoonnzzaaggaa .. NNeellaa oo ppaassttoorr DDiirrcceeuu cceelleebbrraa aa bbeelleezzaa ddee MMaarríílliiaa .. ppooddeemmooss ppeerrcceebbeerr aa ccoonnffiissssããoo aammoorroossaa ee aa aannssiieeddaaddee ddee uumm qquuaarreennttããoo aappaaiixxoonnaaddoo ppoorr uummaa aaddoolleesscceennttee ;;aa nneecceessssiiddaaddee ddee mmoossttrraarr qquuee mmeerreeccee ssuuaa aammaaddaa ;;ee ooss pprroojjeettooss ddee uummaa ssoosssseeggaaddaa vviiddaa ffuuttuurraa ,,rrooddeeaaddoo ddee ffiillhhooss ee bbeemm ccuuiiddaaddoo ppoorr ssuuaa bbeellaa MMaarríílliiaa • 22ª ppaarrttee EEssccrriittaa nnaa pprriissããoo ddaa IIllhhaa ddaass ccoobbrraass ooss ppooeemmaass eexxpprriimmeemm aa ssoolliiddããoo ddee DDiirrcceeuu ,,ssaauuddoossoo ddee MMaarríílliiaa HHáá uumm ttoomm ccoonnffeessssiioonnaall ee ppeessssiimmiissttaa ((ssooffrree ppoorr aammoorr )) • FFrraaggmmeennttoo ddee MMaarríílliiaa ddee DDiirrcceeuu • LLiirraa II EEuu,, MMaarríílliiaa,, nnããoo ssoouu aallgguumm vvaaqquueeiirroo,, qquuee vviivvaa ddee gguuaarrddaarr aallhheeiioo ggaaddoo,, ddee ttoossccoo ttrraattoo,, ddee eexxpprreessssõõeess ggrroosssseeiirroo,, ddooss ffrriiooss ggeellooss ee ddooss ssóóiiss qquueeiimmaaddoo.. TTeennhhoo pprróópprriioo ccaassaall ee nneellee aassssiissttoo;; ddáá--mmee vviinnhhoo,, lleegguummee,, ffrruuttaa,, aazzeeiittee;; ddaass bbrraannccaass oovveellhhiinnhhaass ttiirroo oo lleeiittee,, ee mmaaiiss aass ffiinnaass llããss,, ddee qquuee mmee vviissttoo.. GGrraaççaass,, MMaarríílliiaa bbeellaa.. ggrraaççaass àà mmiinnhhaa EEssttrreellaa!!
 49. 49. PPooeessiiaa ssaattíírriiccaa • CCaarrttaass cchhiilleennaass :: PPooeemmaass ssaattíírriiccooss eemm ffoorrmmaa ddee ccaarrttaass qquuee cciirrccuullaamm eemm VViillaa RRiiccaa ààss vvééssppeerraass ddaa IInnccoonnffiiddêênncciiaa.. EErraamm aassssiinnaaddaass ppoorr CCrriittiilloo ee eennddeerraaççaaddaass aa DDoorrootteeuu ..DDeeppooiiss ddee mmuuiittoo tteemmppoo ddeessccoobbrriiuu--ssee qquuee CCrriittiilloo éé TToommááss AAnnttôônniioo GGoonnzzaaggaa ee DDoorrootteeuu éé CCllááuuddiioo MMaannuueell ddaa CCoossttaa .. CCrriittiilloo mmoorraaddoorr ddee SSaannttiiaaggoo ddoo CChhiillee ((nnaa vveerrddaaddee VViillaa RRiiccaa)) nnaarrrraa ooss ddeessmmaannddooss ee aarrbbiittrraarriieeddaaddeess ddee uumm ggoovveerrnnaaddoorr cchhiilleennoo ,, FFaannffaarrrrããoo MMiinnééssiioo (( nnaa rreeaalliiddaaddee ggoovveerrnnaaddoorr ddee MMiinnaass ggeerraaiiss ,, LLuuiiss CCuunnhhaa ddee MMeenneezzeess ..
 50. 50. BBaassíílliioo ddaa GGaammaa-- • SSuuaa oobbrraa mmaaiiss iimmppoorrttaannttee éé oo ppooeemmaa ééppiiccoo OO UUrraagguuaaii ,,ddiivviiddiiddoo eemm ccaannttooss,,55 ppaarrtteess qquuee rreellaattaa aa lluuttaa eennttrree bbrraannccooss ee íínnddiiooss .. OO tteemmaa éé lluuttaa mmoovviiddaa ppeellooss eessppaannhhóóiiss ee ppoorrttuugguueesseess ccoonnttrraa ooss SSeettee PPoovvooss ddaass MMiissssõõeess ddoo UUrruugguuaaii((íínnddiiooss ee jjeessuuííttaass ))ddoo aattuuaall RRiioo GGrraannddee ddoo SSuull qquuee nnããoo qquueerriiaamm aacceeiittaarr oo TTrraattaaddoo ddee MMaaddrrii.. NNeessssee ttrraattaaddoo ,,PPoorrttuuggaall ddeevveerriiaa eennttrreeggaarr ppaarraa aa EEssppaannhhaa aa ccoollôônniiaa ddoo SSaannttííssssiimmoo SSaaccrraammeennttoo llooccaalliizzaaddaa nnoo UUrruugguuaaii ee rreecceebbeerr ddeellaa ooss SSeettee PPoovvooss .. AA ssaannggrreennttaa gguueerrrraa ffooii rreeaallmmeennttee uumm ffaattoo hhiissttóórriiccoo.. NNoo ppooeemmaa ddeessttaaccaamm--ssee ooss íínnddiiooss CCaaccaammbboo ee SSeeppéé qquuee mmoorrrreemm ..OOuuttrrooss ppeerrssoonnaaggeennss :: PPaaddrree BBaallddaa ee TTeeddeeuu ((vviillõõeess ddaa hhiissttóórriiaa,, oo pprriimmeeiirroo eennvveenneennaa CCaaccaammbboo)) ;;LLiinnddooiiaa ((mmuullhheerr ddee CCaaccaammbboo,,ppaarraa nnããoo ccaassaarr ccoomm oo ffiillhhoo ddoo ppaaddrree BBaallddaa ,,iissoollaa--ssee nnaa fflloorreessttaa ee ddeeiixxaa--ssee ppiiccaarr ppoorr uummaa ccoobbrraa vveenneennoossaa;; CCoommaannddaannttee AAnnddrraaddee ((hheerróóii ddoo ppooeemmaa));;ssoollddaaddooss ee íínnddiiooss ..
 51. 51. AA mmoorrttee ddee LLiinnddooiiaa (...)Lá reclinada, como que dormia, Na branda relva e nas mimosas flores, Tinha a face na mão, e a mão no tronco De um fúnebre cipreste, que espalhava Melancólica sombra. Mais de perto Descobrem que se enrola no seu corpo Verde serpente, e lhe passeia e cinge Pescoço e braços, e lhe lambe o seio. (...)
 52. 52. Frei JJoosséé ddee SSaannttaa RRiittaa DDuurrããoo • CCaarraammuurruu -- ppooeemmaa ééppiiccoo ddoo ddeessccoobbrriimmeennttoo ddaa BBaahhiiaa • hheerróóii:: oo ppoorrttuugguuêêss DDiiooggoo ÁÁllvvaarreess CCoorrrreeiiaa,, vvííttiimmaa ddee nnaauuffrráággiioo nnoo lliittoorraall ddaa BBaahhiiaa;; ffiiccoouu ccoonnhheecciiddoo ppoorr CCaarraammuurruu,, ppoorr ppoossssuuiirr uummaa aarrmmaa ddee ffooggoo.. • aarrgguummeennttoo:: aass ffaaççaannhhaass ddee DDiiooggoo ÁÁllvvaarreess CCoorrrreeiiaa eennttrree ooss íínnddiiooss ee sseeuuss aammoorreess ccoomm PPaarraagguuaaççuu ((ccoomm qquueemm ssee ccaassaa ee vviiaajjaa ppaarraa PPaarriiss)) ee MMooeemmaa ((qquuee mmoorrrree aaoo tteennttaarr aaccoommppaannhhaarr oo nnaavviioo eemm qquuee vviiaajjaavvaa DDiiooggoo)).. • mmaarrccaass áárrccaaddeess:: eexxaallttaaççããoo ddaa nnaattuurreezzaa,, oo íínnddiioo vviissttoo ccoommoo bboomm sseellvvaaggeemm.. • eessttrruuttuurraa:: 66..667722 vveerrssooss ddiissttrriibbuuííddooss eemm 1100 CCaannttooss ddee vveerrssooss ddeeccaassssííllaabbooss ..
 53. 53. AA mmoorrttee ddee MMooeemmaa
 54. 54. RROOMMAANNTTIISSMMOO --11883366 aa 11888811 AA aarrttee ddaa bbuurrgguueessiiaa eemm aasscceennssããoo • NNaass aarrtteess pplláássttiiccaass:: • EEmm 11883366 EEuuggéénnee DDeellaaccrrooiixx ppiinnttaa aa tteellaa ““AA lliibbeerrddaaddee gguuiiaannddoo oo ppoovvoo ”” ,,qquuee ffaazz mmeennççããoo aa RReevvoolluuççããoo FFrraanncceessaa..
 55. 55. LLIITTEERRAATTUURRAA • SSuurrggee ccoomm oo rroommaannccee ““WWeerrtthheerr”” ddee GGooeetthhee ((AAlleemmaannhhaa)) eemm 11777744-- llaannççaa aa mmooddaa ddee ssee mmoorrrreerr ppoorr aammoorr ..
 56. 56. OO RRoommaannttiissmmoo ssuurrggee ccoomm :: • AAsscceennssããoo ddaa bbuurrgguueessiiaa :: • CCoomm aa RReevvoolluuççããoo MMeerrccaannttiill ccrreessccee oo nnúúmmeerroo ddee ccoommeerrcciiaanntteess rriiccooss qquuee qquueessttiioonnaavvaamm oo ddoommíínniioo ddaa nnoobbrreezzaa.. • RReevvoolluuççããoo FFrraanncceessaa((11778899)) :: • BBuurrgguueessiiaa nnoo ppooddeerr;; • CClleerroo ee nnoobbrreezzaa nnããoo ppaaggaavvaamm iimmppoossttooss;; • RReevv.. FFrraanncceessaa :: pprrooppoorrcciioonnaa aa iimmppllaannttaaççããoo ddoo ccaappiittaalliissmmoo
 57. 57. • Revolução IInndduussttrriiaall :: IInndduussttrriiaass ttêêxxtteeiiss • LLiivvrree ccoonnccoorrrrêênncciiaa;; • LLiibbeerraalliissmmoo jjuurrííddiiccoo ,, ffiilloossóóffiiccoo,, ssoocciiaall;; • DDeemmooccrraattiizzaaççããoo ddaa vviiddaa ppoollííttiiccaa –– ppaarrttiicciippaaççããoo ddaa bbuurrgguueessiiaa ;; • ß • CCrriiaaççããoo ddee eessccoollaass(( aanntteess eerraa ssóó ppaarraa nnoobbrreess)) • AAllffaabbeettiizzaaççããoo ggeerraall ;; • IImmpprreennssaa –– GGuutteemmbbeerrgg -- ffaacciilliittoouu ee bbaarraatteeoouu aa iimmpprreessssããoo ddee lliivvrrooss –– ffoollhheettiinnss
 58. 58. ß •NNoovvoo ppúúbblliiccoo lleeiittoorr ;; ß •RROOMMAANNTTIISSMMOO:: AArrttee ddaa bbuurrgguueessiiaa eemm aasscceennssããoo
 59. 59. CCaarraacctteerrííssttiiccaass:: • SSUUBBJJEETTIIVVIISSMMOO-- SSEENNTTIIMMEENNTTAALLIISSMMOO –– ÉÉ aa ssuuppeerrvvaalloorriizzaaççããoo ddaass eemmooççõõeess ppeessssooaaiiss pprriinncciippaallmmeennttee oo aammoorr .. • CCUULLTTOO AA NNAATTUURREEZZAA -- OO rroommâânnttiiccoo pprroojjeettaa nnaa nnaattuurreezzaa sseeuuss eessttaaddooss ddee eessppíírriittoo,, hhaavveennddoo ppeerrffeeiittaa uunniiããoo eennttrree aa nnaattuurreezzaa ee ooss sseennttiimmeennttooss ddoo ppooeettaa..AA nnaattuurreezzaa ssiimmbboolliizzaa aa ppááttrriiaa ddoo eessccrriittoorr ee eellee aa iiddeeaalliizzaa.. • NNAACCIIOONNAAIISSMMOO --OO rroommâânnttiiccoo iinnssppiirraa--ssee eemm tteemmaass nnaacciioonnaaiiss.. NNoo BBrraassiill,, aaoo vvaalloorriizzaarr aass rraaíízzeess ddoo nnoossssoo ppoovvoo,, vvoollttaa--ssee ppaarraa oo íínnddiioo,, ppaarraa oo mmaarr,, mmoonnttaannhhaass,, fflloorreessttaass,, rruuíínnaass,, nnooiittee,, lluuaa ee ppaaiissaaggeennss eexxuubbeerraanntteess.. • IIDDEEAALLIIZZAACCÃÃOO -- AA mmuullhheerr-- éé iiddeeaalliizzaaddaa vviissttaa ccoommoo aannjjoo ,, vviirrggeemm,, iinnaacceessssíívveell ,,ffeemmiinniinnaa,, ccaarriinnhhoossaa,, ffiieell ,,aalleeggrree,, ffoorrmmoossaa,, ddiissppuuttaaddaa.. PPááttrriiaa –– sseemmpprree ppeerrffeeiittaa –– NNaacciioonnaalliissmmoo uuffaanniissttaa .. ÍÍnnddiioo –– ttrraattaaddoo ccoommoo hheerróóii ,, cchheeiioo ddee vviirrttuuddeess
 60. 60. • LLIIBBEERRDDAADDEE DDEE CCRRIIAAÇÇÃÃOO -- nnããoo ssee pprreeooccuuppaavvaamm ccoomm rreeggrraass ee ffoorrmmaass,, ccoomm ppeerrffeeiiççõõeess ddeessssaa ffoorrmmaa ,,ddeesseennvvoollvvee--ssee oo tteeaattrroo ee oo ggêênneerroo nnaarrrraattiivvoo .. • TTEEMMAASS -- aammoorr,, ppááttrriiaa,, rreelliiggiiããoo,, iinnffâânncciiaa.. VVaalloorriizzaa--ssee aa ccuullttuurraa ppooppuullaarr ee aa lliitteerraattuurraa éé uussaaddaa ccoommoo aarrmmaa ddee aaççããoo ppoollííttiiccaa ee ssoocciiaall.. • BBYYRROONNIISSMMOO -- rreellaacciioonnaaddoo aaoo ppooeettaa iinnggllêêss LLoorrdd BByyrroonn,, ccuullttiivvaaddoo ppeellooss rroommâânnttiiccooss ddaa 22ª ggeerraaççããoo .. CCaarraacctteerriizzaa--ssee ppeellaa bbooeemmiiaa,, vvoollttaaddaa ppaarraa oo vvíícciioo,,ppaarraa ooss pprraazzeerreess ddaa bbeebbiiddaa,, ffuummoo ,, sseexxoo,,.. TTeemm uummaa ffoorrmmaa ppaarrttiiccuullaarr ddee vveerr oo mmuunnddoo ,, aalléémm ddoo nnaarrcciissiissmmoo,, ppeessssiimmiissmmoo,, aannggúússttiiaa ee ssaattaanniissmmoo .. • CCOONNDDOORREEIIRRIISSMMOO-- CCoorrrreennttee ddee ppooeessiiaa ppoollííttiiccoo --ssoocciiaall ddooss ppooeettaass ddaa 33ª ggeerraaççããoo rroommâânnttiiccaa nnoo BBrraassiill.. IInnfflluueenncciiaaddooss ppeelloo eessccrriittoorr ffrraannccêêss VViiccttoorr HHuuggoo ,, ooss ppooeettaass ddeeffeennddiiaamm aa jjuussttiiççaa ssoocciiaall ee aa lliibbeerrddaaddee .. NNaa EEuurrooppaa ddeeffeennddiiaamm aa ccllaassssee ooppeerráárriiaa,,ddeennuunncciiaannddoo eexxpplloorraaççõõeess;; nnoo BBrraassiill,,lluuttaavvaamm ppeelloo ffiimm ddaa eessccrraavviiddããoo ee PPrrooccllaammaaççããoo ddaa RReeppúúbblliiccaa ..
 61. 61. RRoommaannttiissmmoo nnoo BBrraassiill • IInníícciioo-- 11883366-- SSuussppiirrooss ppooééttiiccooss ee ssaauuddaaddeess-- GGoonnççaallvveess ddee MMaaggaallhhããeess.. • AArrttee iiddeennttiiffiiccaaddaa ccoomm aa iinnddeeppeennddêênncciiaa qquuee ssee ccoonnccrreettiizzaa eemm 11882222 • 11880088 cchheeggaaddaa ddaa ffaammíílliiaa rreeaall nnoo RRiioo ddee JJaanneeiirroo qquuee ppaassssoouu ppoorr uumm pprroocceessssoo ddee uurrbbaanniizzaaççããoo,, ccrriiaannddoo uumm cclliimmaa pprrooppíícciioo ppaarraa aass nnoovvaass iiddeeiiaass eennttrraarreemm nnaa ccoollôônniiaa..
 62. 62. • u Nacionalismo uffaanniissttaa –– éé aa ccoonnvviiccççããoo ddee qquuee ttuuddoo qquuee éé nnaacciioonnaall éé mmeellhhoorr ddaaqquuiilloo qquuee eexxiissttee eemm oouuttrrooss ppaaíísseess.. • IInnddiiaanniissmmoo ––rreeaaffiirrmmaaççããoo ddoo iinnssttiinnttoo nnaacciioonnaalliissttaa ;;vvaalloorriizzaaççããoo ddoo íínnddiioo;; • RReeggiioonnaalliissmmoo-- aaffiirrmmaaççããoo ddaass ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess ddee ttooddaass aass rreeggiiõõeess ppaarraa ttoorrnnaarr ttooddoo oo BBrraassiill lliitteerráárriioo ;; • CCuullttoo àà nnaattuurreezzaa -- nnaattuurreezzaa eexxuubbeerraannttee ccoommppeennssaa aa ppoobbrreezzaa ee ssiimmbboolliizzaa aass ppootteenncciiaalliiddaaddeess ddoo BBrraassiill ..
 63. 63. PPooeessiiaa rroommâânnttiiccaa bbrraassiilleeiirraa • DDiivviiddee--ssee eemm ttrrêêss ggeerraaççõõeess:: • PPrriimmeeiirraa ggeerraaççããoo –– NNaacciioonnaalliissttaa oouu iinnddiiaanniissttaa :: • TTeemmaass –– NNaattuurreezzaa;; ssaauuddaaddee ddaa ppááttrriiaa;;íínnddiioo;; aammoorr.. • AAuuttoorreess-- GGoonnççaallvveess DDiiaass –– GGoonnççaallvveess ddee MMaaggaallhhããeess
 64. 64. GGoonnççaallvveess DDiiaass :: • PPooeessiiaa llíírriiccaa-- rreevveellaa oo ffrruussttrraaddoo aammoorr ppoorr AAnnaa AAmméélliiaa ((pprrooiibbiiddaa ddee ccaassaarr ppoorr eellee tteerr aa mmããee nneeggrraa//íínnddiiaa)) • SSee,,ssee mmoorrrree ddee aammoorr;; • AAiinnddaa uummaa vveezz aaddeeuuss;; • NNããoo mmee ddeeiixxeess ;;
 65. 65. • AAiinnddaa uummaa vveezz aaddeeuuss EEnnffiimm ttee vveejjoo!! —— eennffiimm ppoossssoo,, CCuurrvvaaddoo aa tteeuuss ppééss,, ddiizzeerr--ttee,, QQuuee nnããoo cceesssseeii ddee qquueerreerr--ttee,, PPeessaarr ddee qquuaannttoo ssooffrrii.. MMuuiittoo ppeenneeii!! CCrruuaass âânnssiiaass,, DDooss tteeuuss oollhhooss aaffaassttaaddoo,, HHoouuvveerraamm--mmee aaccaabbrruunnhhaaddoo AA nnããoo lleemmbbrraarr--mmee ddee ttii!! IIII DDuumm mmuunnddoo aa oouuttrroo iimmppeelliiddoo,, DDeerrrraammeeii ooss mmeeuuss llaammeennttooss NNaass ssuurrddaass aassaass ddooss vveennttooss,, DDoo mmaarr nnaa ccrreessppaa cceerrvviizz!! BBaallddããoo,, lluuddííbbrriioo ddaa ssoorrttee EEmm tteerrrraa eessttrraannhhaa,, eennttrree ggeennttee,, QQuuee aallhheeiiooss mmaalleess nnããoo sseennttee,, NNeemm ssee ccoonnddóóii ddoo iinnffeelliizz!! ((......))
 66. 66. Se ssee mmoorrrree ddee aammoorr –– GGoonnççaallvveess DDiiaass SSee ssee mmoorrrree ddee aammoorr!! -- NNããoo,, nnããoo ssee mmoorrrree,, QQuuaannddoo éé ffaasscciinnaaççããoo qquuee nnooss ssuurrpprreeeennddee DDee rruuiiddoossoo ssaarraauu eennttrree ooss ffeesstteejjooss;; QQuuaannddoo lluuzzeess,, ccaalloorr,, oorrqquueessttrraa ee fflloorreess AAssssoommooss ddee pprraazzeerr nnooss rraaiiaamm nn’’aallmmaa,, QQuuee eemmbbeelleezzaaddaa ee ssoollttaa eemm ttaall aammbbiieennttee NNoo qquuee oouuvvee ee nnoo qquuee vvêê pprraazzeerr aallccaannççaa!! SSiimmppááttiiccaass ffeeiiççõõeess,, cciinnttuurraa bbrreevvee,, GGrraacciioossaa ppoossttuurraa,, ppoorrttee aaiirroossoo,, UUmmaa ffiittaa,, uummaa fflloorr eennttrree ooss ccaabbeellooss,, UUmm qquuêê mmaall ddeeffiinniiddoo,, aaccaassoo ppooddeemm NNuumm eennggaannoo dd’’aammoorr aarrrreebbeennttaarr--nnooss.. MMaass iissssoo aammoorr nnããoo éé;; iissssoo éé ddeellíírriioo DDeevvaanneeiioo,, iilluussããoo,, qquuee ssee eessvvaaeeccee AAoo ssoomm ffiinnaall ddaa oorrqquueessttrraa,, aaoo ddeerrrraaddeeiirroo CCllaarrããoo,, qquuee aass lluuzzeess aaoo mmoorrrreerr ddeessppeeddeemm:: SSee oouuttrroo nnoommee llhhee ddããoo,, ssee aammoorr oo cchhaammaamm,, DD’’aammoorr iigguuaall nniinngguuéémm ssuuccuummbbee àà ppeerrddaa.. AAmmoorr éé vviiddaa;; éé tteerr ccoonnssttaanntteemmeennttee AAllmmaa,, sseennttiiddooss,, ccoorraaççããoo -- aabbeerrttooss AAoo ggrraannddee,, aaoo bbeelloo,, éé sseerr ccaappaazz dd’’eexxttrreemmooss,, DD’’aallttaass vviirrttuuddeess,, ttéé ccaappaazz ddee ccrriimmeess!! CCoommpprreeeennddeerr oo iinnffiinniittoo,, aa iimmeennssiiddaaddee EE aa nnaattuurreezzaa ee DDeeuuss;; ggoossttaarr ddooss ccaammppooss,, DD’’aavveess,, fflloorreess,,mmuurrmmúúrriiooss ssoolliittáárriiooss;; BBuussccaarr ttrriisstteezzaa,, aa ssoolleeddaaddee,, oo eerrmmoo,, EE tteerr oo ccoorraaççããoo eemm rriissoo ee ffeessttaa;; EE àà bbrraannddaa ffeessttaa,, aaoo rriissoo ddaa nnoossssaa aallmmaa ffoonntteess ddee pprraannttoo iinntteerrccaallaarr sseemm ccuussttoo;; CCoonnhheecceerr oo pprraazzeerr ee aa ddeessvveennttuurraa NNoo mmeessmmoo tteemmppoo,, ee sseerr nnoo mmeessmmoo ppoonnttoo OO ddiittoossoo,, oo mmiisséérrrriimmoo ddooss eenntteess;; IIssssoo éé aammoorr,, ee ddeessssee aammoorr ssee mmoorrrree!![[......}}
 67. 67. PPooeessiiaa NNaacciioonnaalliissttaa • IIddeeaalliizzaaççããoo ddaa ppááttrriiaa,, nnaattuurreezzaa ppeerrffeeiittaa,, uuffaanniissmmoo ;; • CCaannççããoo ddoo eexxíílliioo
 68. 68. Canção do Exílio “Minha terra tem palmeiras, Onde canta o Sabiá; As aves que aqui gorjeiam, Não gorjeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas, Nossas várzeas têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, Mais prazer encontro eu lá; Minha terra tem palmeiras, Onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, Que tal não encontro eu cá; Em cismar - sozinho, à noite- Mais prazer encontro eu lá; Minha terra tem palmeiras, Onde canta o Sabiá. Não permita Deus que eu morra, Sem que eu volte para lá; Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá; Sem qu’inda aviste as palmeiras, Onde canta o sabiá.” GONÇALVES DIAS, Antônio. .
 69. 69. PPooeessiiaa IInnddiiaanniissttaa • IIddeeaalliizzaaççããoo ddoo íínnddiioo vviissttoo ccoommoo hheerróóii ;; • CCaannççããoo ddoo eexxíílliioo;; • CCaannççããoo ddoo TTaammooiioo;; • II--JJuuccaa PPiirraammaa ;;
 70. 70. II-- JJuuccaa PPiirraammaa ((......))MMeeuu ccaannttoo ddee mmoorrttee,, GGuueerrrreeiirrooss,, oouuvvii:: SSoouu ffiillhhoo ddaass sseellvvaass,, NNaass sseellvvaass ccrreessccii;; GGuueerrrreeiirrooss,, ddeesscceennddoo DDaa ttrriibboo ttuuppii.. DDaa ttrriibboo ppuujjaannttee,, QQuuee aaggoorraa aannddaa eerrrraannttee PPoorr ffaaddoo iinnccoonnssttaannttee,, GGuueerrrreeiirrooss,, nnaassccii;; SSoouu bbrraavvoo,, ssoouu ffoorrttee,, SSoouu ffiillhhoo ddoo NNoorrttee;; MMeeuu ccaannttoo ddee mmoorrttee,, GGuueerrrreeiirrooss,, oouuvvii.. ((......))
 71. 71. SSeegguunnddaa ggeerraaççããoo • CChhaammaaddaa ddee ggeerraaççããoo BByyrroonniiaannaa,,MMaall ––ddoo –– ssééccuulloo,, uullttrraa-- rroommaannttiissmmoo ;; • TTeemmaass:: • NNeeggaattiivviissmmoo • PPeessssiimmiissmmoo;; • DDúúvviiddaa;; • DDeessiilluussããoo;; • ttééddiioo;; • MMoorrttee;; • AAmmoorr iimmppoossssíívveell;; • IInnffâânncciiaa ..
 72. 72. PPrriinncciippaaiiss aauuttoorreess :: • ÁÁllvvaarreess ddee AAzzeevveeddoo;; • CCaassiimmiirroo ddee AAbbrreeuu;; • FFaagguunnddeess VVaarreellaa;;
 73. 73. ÁÁllvvaarreess ddee AAzzeevveeddoo • NNooiittee nnaa ttaavveerrnnaa –– ccoonnttooss -- jjoovveennss bbêêbbaaddooss ,, vviicciiaaddooss rreellaattaamm hhiissttóórriiaass ddoo ppaassssaaddoo ddee ccaaddaa uumm .. HHáá aa pprreesseennççaa ddee elementos romanescos e satânicos que a condimentam (violência, corrupção, incesto, adultério, necrofilia, traição, antropofagia, assassinatos por vingança ou amor), a obra impõe-se pela estrutura: um narrador em terceira pessoa introduz o cenário, as personagens, a situação, e praticamente desaparece, dando lugar a outros narradores - as próprias personagens, que em primeira pessoa contam, uma a uma, episódios de suas vidas aventureiras. • SSoollffiieerrii ee aa NNeeccrrooffiilliiaa • BBeerrttrraann ee aa AAnnttrrooppooffaaggiiaa • GGeennnnaarroo ee aa TTrraaiiççããoo ddaass TTrraaiiççõõeess • CCllaauuddiiuuss HHeerrmmaannnn ee aa PPaaiixxããoo ddee MMoorrttee • JJoohhaannnn ee oo IInncceessttoo
 74. 74. • MMaaccáárriioo –– ddrraammaa • LLiirraa ddooss vviinnttee aannooss –– ppooeessiiaa • AAllgguummaass ppooeessiiaass ddee ÁÁllvvaarreess ddee AAzzeevveeddoo :: SSee EEuu MMoorrrreessssee AAmmaannhhãã!! SSee eeuu mmoorrrreessssee aammaannhhãã,, vviirriiaa aaoo mmeennooss FFeecchhaarr mmeeuuss oollhhooss mmiinnhhaa ttrriissttee iirrmmãã;; MMiinnhhaa mmããee ddee ssaauuddaaddeess mmoorrrreerriiaa SSee eeuu mmoorrrreessssee aammaannhhãã!! QQuuaannttaa ggllóórriiaa pprreessssiinnttoo eemm mmeeuu ffuuttuurroo!! QQuuee aauurroorraa ddee ppoorrvviirr ee qquuee mmaannhhãã!! EEuu ppeerrddeerraa cchhoorraannddoo eessssaass ccoorrooaass SSee eeuu mmoorrrreessssee aammaannhhãã!! QQuuee ssooll!! qquuee ccééuu aazzuull!! qquuee ddooccee nn''aallvvaa AAccoorrddaa aa nnaattuurreezzaa mmaaiiss lloouuççãã!! NNããoo mmee bbaatteerraa ttaannttoo aammoorr nnoo ppeeiittoo SSee eeuu mmoorrrreessssee aammaannhhãã!! MMaass eessssaa ddoorr ddaa vviiddaa qquuee ddeevvoorraa AA âânnssiiaa ddee ggllóórriiaa,, oo ddoolloorriiddoo aaffãã...... AA ddoorr nnoo ppeeiittoo eemmuuddeecceerraa aaoo mmeennooss SSee eeuu mmoorrrreessssee aammaannhhãã!!
 75. 75. • LLEEMMBBRRAANNÇÇAA DDEE MMOORRRREERR QQuuaannddoo eemm mmeeuu ppeeiittoo rreebbeennttaarr--ssee aa ffiibbrraa,, QQuuee oo eessppíírriittoo eennllaaççaa àà ddoorr vviivveennttee,, NNããoo ddeerrrraammeemm ppoorr mmiimm nneennhhuummaa lláággrriimmaa EEmm ppáállppeebbrraa ddeemmeennttee.. ((......))DDeessccaannsseemm oo mmeeuu lleeiittoo ssoolliittáárriioo NNaa fflloorreessttaa ddooss hhoommeennss eessqquueecciiddaa,, ÀÀ ssoommbbrraa ddee uummaa ccrruuzz,, ee eessccrreevvaamm nneellaa:: FFooii ppooeettaa -- ssoonnhhoouu -- ee aammoouu nnaa vviiddaa.. ((......))SSoommbbrraass ddoo vvaallee,, nnooiitteess ddaa mmoonnttaannhhaa QQuuee mmiinnhhaa aallmmaa ccaannttoouu ee aammaavvaa ttaannttoo,, PPrrootteeggeeii oo mmeeuu ccoorrppoo aabbaannddoonnaaddoo,, EE nnoo ssiillêênncciioo ddeerrrraammaaii--llhhee ccaannttoo!!
 76. 76. • PPáálliiddaa àà LLuuzz PPáálliiddaa àà lluuzz ddaa llââmmppaaddaa ssoommbbrriiaa,, SSoobbrree oo lleeiittoo ddee fflloorreess rreecclliinnaaddaa,, CCoommoo aa lluuaa ppoorr nnooiittee eemmbbaallssaammaaddaa,, EEnnttrree aass nnuuvveennss ddoo aammoorr eellaa ddoorrmmiiaa!! EErraa aa vviirrggeemm ddoo mmaarr,, nnaa eessccuummaa ffrriiaa PPeellaa mmaarréé ddaass áágguuaass eemmbbaallaaddaa!! EErraa uumm aannjjoo eennttrree nnuuvveennss dd''aallvvoorraaddaa QQuuee eemm ssoonnhhooss ssee bbaannhhaavvaa ee ssee eessqquueecciiaa!! EErraa mmaaiiss bbeellaa!! oo sseeiioo ppaallppiittaannddoo NNeeggrrooss oollhhooss aass ppáállppeebbrraass aabbrriinnddoo FFoorrmmaass nnuuaass nnoo lleeiittoo rreessvvaallaannddoo NNããoo ttee rriiaass ddee mmiimm,, mmeeuu aannjjoo lliinnddoo!! PPoorr ttii -- aass nnooiitteess eeuu vveelleeii cchhoorraannddoo,, PPoorr ttii -- nnooss ssoonnhhooss mmoorrrreerreeii ssoorrrriinnddoo!!
 77. 77. É eellaa!! ÉÉ eellaa!! ÉÉ eellaa!! ÉÉ eellaa!! ÉÉ eellaa!! éé eellaa!! —— mmuurrmmuurreeii ttrreemmeennddoo,, ee oo eeccoo aaoo lloonnggee mmuurrmmuurroouu —— éé eellaa!! EEuu aa vvii...... mmiinnhhaa ffaaddaa aaéérreeaa ee ppuurraa —— aa mmiinnhhaa llaavvaaddeeiirraa nnaa jjaanneellaa.. DDeessssaass áágguuaass ffuurrttaaddaass oonnddee eeuu mmoorroo eeuu aa vveejjoo eesstteennddeennddoo nnoo tteellhhaaddoo ooss vveessttiiddooss ddee cchhiittaa,, aass ssaaiiaass bbrraannccaass;; eeuu aa vveejjoo ee ssuussppiirroo eennaammoorraaddoo!! EEssttaa nnooiittee eeuu oouusseeii mmaaiiss aattrreevviiddoo,, nnaass tteellhhaass qquuee eessttaallaavvaamm nnooss mmeeuuss ppaassssooss,, iirr eessppiiaarr sseeuu vveennttuurroossoo ssoonnoo,, vvêê--llaa mmaaiiss bbeellaa ddee MMoorrffeeuu nnooss bbrraaççooss!! CCoommoo ddoorrmmiiaa!! qquuee pprrooffuunnddoo ssoonnoo!!...... TTiinnhhaa nnaa mmããoo oo ffeerrrroo ddoo eennggoommaaddoo...... CCoommoo rroonnccaavvaa mmaavviioossaa ee ppuurraa!!...... QQuuaassee ccaaíí nnaa rruuaa ddeessmmaaiiaaddoo!! AAffaasstteeii aa jjaanneellaa,, eennttrreeii mmeeddrroossoo...... PPaallppiittaavvaa--llhhee oo sseeiioo aaddoorrmmeecciiddoo...... FFuuii bbeeiijjáá--llaa...... rroouubbeeii ddoo sseeiioo ddeellaa uumm bbiillhheettee qquuee eessttaavvaa aallii mmeettiiddoo...... OOhh!! ddeecceerrttoo...... ((ppeennsseeii)) éé ddooccee ppáággiinnaa oonnddee aa aallmmaa ddeerrrraammoouu ggeennttiiss aammoorreess;; ssããoo vveerrssooss ddeellaa...... qquuee aammaannhhãã ddeecceerrttoo eellaa mmee eennvviiaarráá cchheeiiooss ddee fflloorreess...... ÉÉ eellaa!! éé eellaa!! —— rreeppeettii ttrreemmeennddoo;; mmaass ccaannttoouu nneessssee iinnssttaannttee uummaa ccoorruujjaa...... AAbbrrii cciioossoo aa ppáággiinnaa sseeccrreettaa...... OOhh!! mmeeuu DDeeuuss!! eerraa uumm rrooll ddee rroouuppaa ssuujjaa!!
 78. 78. CCaassiimmiirroo ddee AAbbrreeuu • PPooeettaa ddaa iinnffâânncciiaa MMeeuuss ooiittoo aannooss OOhh !! QQuuee ssaauuddaaddeess qquuee tteennhhoo DDaa aauurroorraa ddaa mmiinnhhaa vviiddaa,, DDaa mmiinnhhaa iinnffâânncciiaa qquueerriiddaa QQuuee ooss aannooss nnããoo ttrraazzeemm mmaaiiss!! QQuuee aammoorr,, qquuee ssoonnhhooss,, qquuee fflloorreess,, NNaaqquueellaass ttaarrddeess ffaagguueeiirraass,, ÀÀ ssoommbbrraa ddaass bbaannaanneeiirraass,, DDeebbaaiixxoo ddooss llaarraannjjaaiiss!! CCoommoo ssããoo bbeellooss ooss ddiiaass DDoo ddeessppoonnttaarr ddaa eexxiissttêênncciiaa!! -- RReessppiirraa aa aallmmaa iinnooccêênncciiaa CCoommoo ppeerrffuummeess aa fflloorr;; OO mmaarr éé -- llaaggoo sseerreennoo,, OO ccééuu -- uumm mmaannttoo aazzuullaaddoo,, OO mmuunnddoo -- uumm ssoonnhhoo ddoouurraaddoo,, AA vviiddaa -- uumm hhiinnoo dd''aammoorr!! ((......))
 79. 79. • Inquietações amorosas ddoo aaddoolleesscceennttee((mmeeddoo ddoo aammoorr)) AAMMOORR EE MMEEDDOO CCaasseemmiirroo ddee AAbbrreeuu QQuuaannddoo eeuu ttee vveejjoo ee mmee ddeessvviioo ccaauuttoo DDaa lluuzz ddee ffooggoo qquuee ttee cceerrccaa,, oohh!! bbeellaa,, CCoonnttiiggoo ddiizzeess,, ssuussppiirraannddoo aammoorreess:: ""MMeeuu DDeeuuss!! qquuee ggeelloo,, qquuee ffrriieezzaa aaqquueellaa!!"" CCoommoo ttee eennggaannaass!! mmeeuu aammoorr,, éé cchhaammaa QQuuee ssee aalliimmeennttaa nnoo vvoorraazz sseeggrreeddoo,, EE ssee ttee ffuujjoo éé qquuee ttee aaddoorroo lloouuccoo...... ÉÉss bbeellaa -- eeuu mmooççoo;; tteennss aammoorr,, eeuu --mmeeddoo...... TTeennhhoo mmeeddoo ddee mmiimm,, ddee ttii,, ddee ttuuddoo,, DDaa lluuzz,, ddaa ssoommbbrraa,, ddoo ssiillêênncciioo oouu vvoozzeess.. DDaass ffoollhhaass sseeccaass,, ddoo cchhoorraarr ddaass ffoonntteess,, DDaass hhoorraass lloonnggaass aa ccoorrrreerr vveelloozzeess.. OO vvééuu ddaa nnooiittee mmee aattoorrmmeennttaa eemm ddoorreess AA lluuzz ddaa aauurroorraa mmee iinnttuummeessccee ooss sseeiiooss,, EE aaoo vveennttoo ffrreessccoo ddoo ccaaiirr ddaass ttaarrddeess,, EEuu mmee eessttrreemmeeccee ddee ccrruuééiiss rreecceeiiooss..
 80. 80. FFaagguunnddeess VVaarreellaa • CCaassoouu ccoomm uummaa pprroossttiittuuttaa –– sseeuu ffiillhhoo mmoorrrreeuu ccoomm 33 mmeesseess ;; • PPooeemmaa CCâânnttiiccoo ddoo CCaallvváárriioo eessccrriittoo ppoorr ooccaassiiããoo ddaa mmoorrttee ddee sseeuu ffiillhhoo CCâânnttiiccoo ddoo CCaallvváárriioo EErraass nnoo vviiddaa aa ppoommbbaa pprreeddiilleettoo QQuuee ssoobbrree uumm mmaarr ddee aannggúússttiiaass ccoonndduuzziiaa QQuuee eennttrree aass nnéévvooaass ddoo iinnvveerrnnoo cciinnttiillaavvaa AAppoonnttaannddoo oo ccaammiinnhhoo aaoo ppeegguurreeiirroo.. EErraass aa mmeessssee ddee uumm ddoouurraaddoo eessttiioo.. EErraass oo iiddíílliioo ddee uumm aammoorr ssuubblliimmee.. EErraass oo ggllóórriiaa,, oo iinnssppiirraaççããoo,, aa ppááttrriiaa.. oo ppoorrvviirr ddee tteeuu ppaaii!!__ AAhh!! nnoo eennttaannttoo,, PPoommbbaa,,__ vvaarroouu--ttee aa fflleecchhaa ddoo ddeessttiinnoo!! AAssttrroo,, —— eennggoolliiuu--ttee oo tteemmppoorraall ddoo nnoorrttee!! TTeettoo,, —— ccaaííssttee!! —— CCrreennççaa jjáá nnããoo vviivveess!! CCoorrrreeii,, ccoorrrreeii,, oohh!! lláá pprriimmooss ssaauuddoossooss,, LLeeggaaddoo aacceerrbboo ddaa vveennttuurraa eexxttiinnttaa,, DDúúbbiiooss aarrcchhootteess qquuee aa ttrreemmeerr ccllaarreeiiaamm AA lloouussaa ffrriiaa ddee uumm ssoonnhhaarr qquuee éé mmoorrttoo!!
 81. 81. TTeerrcceeiirraa ggeerraaççããoo • CCoonnddoorreeiirraa oouu ssoocciiaall • CCaauussaass ssoocciiaaiiss ee hhuummaanniittáárriiaass ((lluuttaa aabboolliicciioonniissttaa )) • AAmmoorr sseennssuuaall • CCaassttrroo AAllvveess
 82. 82. • OO nnaavviioo nneeggrreeiirroo ,,uumm ddooss mmaaiiss ccoonnhheecciiddooss ppooeemmaass ddee CCaassttrroo AAllvveess ..NNeessttee tteexxttoo oo ““ppooeettaa ddooss eessccrraavvooss ””ddeennuunncciiaa ooss ssooffrriimmeennttooss aa qquuee eerraamm ssuubbmmeettiiddooss ooss nneeggrrooss ,,aaoo sseerreemm ttrraannssppoorrttaaddooss ddaa ÁÁffrriiccaa ppaarraa oo BBrraassiill,,aattuullhhaaddooss eemm nnaavviiooss iimmuunnddooss ,,vviiaajjaannddoo ààss vveezzeess dduurraannttee ddooiiss oouu ttrrêêss mmeesseess ..MMuuiittooss mmoorrrriiaamm aa ccaammiinnhhoo ddoo BBrraassiill.. CCaassttrroo AAllvveess eerraa uumm hháábbiill ddeeccllaammaaddoorr ,,lleeuu eessttee ppooeemmaa ppeellaa pprriimmeeiirraa vveezz eemm 77 ddee sseetteemmbbrroo ddee 11886688,,nnuummaa ccoommeemmoorraaççããoo ddaa IInnddeeppeennddêênncciiaa ddoo ppaaííss .. OO tteexxttoo ddiivviiddee--ssee eemm sseeiiss ppaarrtteess oouu ccaannttooss :: NNaavviioo NNeeggrreeiirroo CCaassttrroo AAllvveess 11ª EEssttaammooss eemm pplleennoo mmaarr...... DDoouuddoo nnoo eessppaaççoo BBrriinnccaa oo lluuaarr —— ddoouurraaddaa bboorrbboolleettaa;; EE aass vvaaggaass aappóóss eellee ccoorrrreemm...... ccaannssaamm CCoommoo ttuurrbbaa ddee iinnffaanntteess iinnqquuiieettaa.. ...................................................................................................................................................................... 55ª SSeennhhoorr DDeeuuss ddooss ddeessggrraaççaaddooss!! DDiizzeeii--mmee vvóóss,, SSeennhhoorr DDeeuuss!! SSee éé lloouuccuurraa...... ssee éé vveerrddaaddee TTaannttoo hhoorrrroorr ppeerraannttee ooss ccééuuss??!! ÓÓ mmaarr!! ppoorr qquuee nnããoo aappaaggaass CCoo''aa eessppoonnjjaa ddee ttuuaass vvaaggaass DDee tteeuu mmaannttoo eessttee bboorrrrããoo??...... AAssttrrooss!! nnooiitteess!! tteemmppeessttaaddeess!! RRoollaaii ddaass iimmeennssiiddaaddeess!! VVaarrrreeii ooss mmaarreess,, ttuuffããoo!!
 83. 83. • AAmmoorr sseennssuuaall BBooaa nnooiittee CCaassttrroo AAllvveess BBooaa nnooiittee,, MMaarriiaa!! EEuu vvoouu,,mmee eemmbboorraa.. AA lluuaa nnaass jjaanneellaass bbaattee eemm cchheeiioo.. BBooaa nnooiittee,, MMaarriiaa!! ÉÉ ttaarrddee...... éé ttaarrddee.. .. NNããoo mmee aappeerrtteess aassssiimm ccoonnttrraa tteeuu sseeiioo.. BBooaa nnooiittee!! ...... EE ttuu ddiizzeess -- BBooaa nnooiittee.. MMaass nnããoo ddiiggaass aassssiimm ppoorr eennttrree bbeeiijjooss...... MMaass nnããoo mmoo ddiiggaass ddeessccoobbrriinnddoo oo ppeeiittoo,, -- MMaarr ddee aammoorr oonnddee vvaaggaamm mmeeuuss ddeesseejjooss!! ((......)) ÉÉ nnooiittee aaiinnddaa!! BBrriillhhaa nnaa ccaammbbrraaiiaa -- DDeessmmaanncchhaaddoo oo rroouuppããoo,, aa eessppáádduuaa nnuuaa OO gglloobboo ddee tteeuu ppeeiittoo eennttrree ooss aarrmmiinnhhooss CCoommoo eennttrree aass nnéévvooaass ssee bbaalloouuççaa aa lluuaa.. .. .. ((......)) AA ffrroouuxxaa lluuzz ddaa aallaabbaassttrriinnaa llââmmppaaddaa LLaammbbee vvoolluuppttuuoossaa ooss tteeuuss ccoonnttoorrnnooss...... OOhh!! DDeeiixxaa--mmee aaqquueecceerr tteeuuss ppééss ddiivviinnooss AAoo ddoouuddoo aaffaaggoo ddee mmeeuuss lláábbiiooss mmoorrnnooss.. ((......))
 84. 84. PPrroossaa rroommâânnttiiccaa • CCoomm oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddaass cciiddaaddeess ,,ddaa eedduuccaaççããoo aattiinnggiinnddoo oo mmaaiioorr nnúúmmeerroo ddee ppeessssooaass ,,ssuurrggiimmeennttoo ddee ffoollhheettiinnss ((hhiissttóórriiaass sseennttiimmeennttaaiiss ppuubblliiccaaddaass eemm ccaappííttuullooss ddee jjoorrnnaaiiss )) aa pprroossaa ggaannhhoouu cceennáárriioo nnaacciioonnaall ..OO rroommaannccee ssuurrggee ppaarraa rreettrraattaarr oo BBrraassiill ddee ttooddaass aass rreeggiiõõeess ffiixxaannddoo ooss vvaalloorreess ee aa ccuullttuurraa ..AAssssiimm eennccoonnttrraarreemmooss :: • RRoommaannccee hhiissttóórriiccoo;; • RRoommaannccee rreeggiioonnaalliissttaa;; • RRoommaannccee iinnddiiaanniissttaa ;; • RRoommaannccee uurrbbaannoo ;; • RRoommaannccee ddee ccoossttuummeess .. OO pprriimmeeiirroo rroommaannccee RRoommâânnttiiccoo ddee vvaalloorr lliitteerráárriioo ffooii AA MMoorreenniinnhhaa ((11884444)),,rroommaannccee uurrbbaannoo eessccrriittoo ppoorr JJooaaqquuiimm MMaannuueell ddee MMaacceeddoo ..
 85. 85. ROMANCES HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS • SSeemm ggrraannddee vvaalloorr hhiissttóórriiccoo oouu lliitteerráárriioo,, ooss rroommaanncceess hhiissttóórriiccooss pprreessttaamm--ssee aappeennaass ccoommoo rreeggiissttrroo ddee pprroodduuççããoo:: EExx::AAss mmiinnaass ddee pprraattaa ((rreettrraattaa oo iinníícciioo ddaa pprrooccuurraa ppoorr mmeettaaiiss)) ee AA gguueerrrraa ddooss mmaassccaatteess ((rreeccoonnssttiittuuii aa bbrriiggaa eennttrree OOlliinnddaa ee RReecciiffee)),, ddee JJoosséé ddee AAlleennccaarr
 86. 86. RRoommaannccee uurrbbaannoo • TTrraaççaamm ppeerrffiiss ffeemmiinniinnooss aappoonnttaannddoo aassppeeccttooss ddaa vviiddaa uurrbbaannaa ee ccoossttuummeess ddaa aallttaa ssoocciieeddaaddee ..AAss hhiissttóórriiaass ggiirraamm eemm ttoorrnnoo ddoo aammoorr pprroobblleemmááttiiccoo ((ddeessiigguuaallddaaddeess ssoocciiaaiiss ,,eeccoonnôômmiiccaass,, iinnttrriiggaass))mmaass hháá sseemmpprree uumm ffiinnaall ffeelliizz.. GGrraannddee pprroodduuttoorr ddeessssee rroommaannccee ffooii JJoosséé ddee AAlleennccaarr
 87. 87. RROOMMAANNCCEESS • AARRpprrEEeessGGeennIttIaaOO aassNN ccAaAarraaLLccItIteeSSrrííssTTttiiccAAaassSS ddaass ddiivveerrssaass rreeggiiõõeess ddoo ppaaííss ..ÉÉ uummaa tteennttaattiivvaa ddee eennffooccaarr oo mmeeiioo rruurraall ee aass rreeggiiõõeess bbrraassiilleeiirraass.. • AAss qquuaattrroo oobbrraass rreeggiioonnaalliissttaass ddee JJoosséé ddee AAlleennccaarr -- OO GGaaúúcchhoo,, TTiill,, OO ttrroonnccoo ddoo IIppêê ee OO SSeerrttaanneejjoo ssããoo aa CCeerrttaammeennttee eemm OO.. • TTaammbbéémm ssããoo rreeggiioonnaalliissttaass aass oobbrraass :: • IInnooccêênncciiaa((11887722)) –– VViissccoonnddee ddee TTaauunnaayy ((rreettrraattaa aa rreeggiiããoo ddee MMaattoo GGrroossssoo )) ;; • OO sseemmiinnaarriissttaa ((11887722)) • AA eessccrraavvaa IIssaauurraa ((11887755)) ,,aammbbooss ddee BBeerrnnaarrddoo GGuuiimmaarrããeess qquuee rreettrraattaamm aa vviiddaa nnaass ffaazzeennddaass
 88. 88. ROMANCES IINNDDIIAANNIISSTTAASS • IIddeeaalliizzaaççããoo ddoo íínnddiioo qquuee éé ccaarraacctteerriizzaaddoo ccoommoo hheerróóii ee eemm ppeerrffeeiittaa ccoommuunnhhããoo ccoomm aa nnaattuurreezzaa .. • OO GGuuaarraannii ((PPeerrii ee CCeeccii)) • IIrraacceemmaa(( LLeennddaa ddoo CCeeaarráá )) • UUbbiirraajjaarraa
 89. 89. • AA mmoorreenniinnhhaa –– JJooaaqquuiimm MMaannuueell ddee MMaacceeddoo;; OObbrraa qquuee ddáá iinníícciioo aa pprroossaa rroommâânnttiiccaa(( AAuugguussttoo ,, CCaarroolliinnaa)) • SSeennhhoorraa-- JJoosséé ddee AAlleennccaarr ;;((AAuurréélliiaa CCaammaarrggoo,,FFeerrnnaaddoo SSeeiixxaass • LLuuccííoollaa –– JJoosséé ddee AAlleennccaarr ..
 90. 90. RROOMMAANNCCEESS DDEE CCOOSSTTUUMMEESS • DDeessttrruuiiççããoo ddoo RRoommaannttiissmmoo;; • IIrroonniizzaa ooss ccoossttuummeess rroommâânnttiiccooss;; • SSiittuuaaççõõeess ccôômmiiccaass,,pprreeddoommíínniioo ddoo hhuummoorr(( RRoommaannccee ppiiccaarreessccoo)) • PPeerrssoonnaaggeennss ccaarriiccaattuurriizzaaddooss ;; • RReettrraattaa ooss hháábbiittooss,,aa mmooddaa,,oo ffoollcclloorree,, aa rreelliiggiioossiiddaaddee ddaass ccllaasssseess ppooppuullaarreess ddoo iinniicciioo ddoo ssééccuulloo XXIIXX nnoo RRiioo ddee JJaanneeiirroo .. TTaammbbéémm cchhaammaaddoo ddee RRoommaannccee ddee TTrraannssiiççããoo .. • OObbrraa:: MMeemmóórriiaass ddee uumm ssaarrggeennttoo ddee mmiillíícciiaass –– MMaannuueell AAnnttôônniioo ddee AAllmmeeiiddaa ((LLeeoonnaarrddoo PPaattaaccaa ,, MMaarriiaa ddaa HHoorrttaalliiççaa,, LLeeoonnaarrddiinnhhoo ,, LLuuiizziinnhhaa))
 91. 91. RREEAALLIISSMMOO • OO RReeaalliissmmoo éé uummaa rreeaaççããoo ccoonnttrraa oo RRoommaannttiissmmoo:: OO RRoommaannttiissmmoo eerraa aa aappootteeoossee ddoo sseennttiimmeennttoo;; -- oo RReeaalliissmmoo éé aa aannaattoommiiaa ddoo ccaarráátteerr.. ÉÉ aa ccrrííttiiccaa ddoo hhoommeemm.. • 11885577 éé ppuubblliiccaaddoo nnaa FFrraannççaa oo rroommaannccee ""MMaaddaammee BBoovvaarryy"",, ddee GGuussttaavvee FFllaauubbeerrtt,,pprriimmeeiirroo rroommaannccee rreeaalliissttaa ddaa lliitteerraattuurraa uunniivveerrssaall.. • NNoo BBrraassiill,, ccoonnssiiddeerraa--ssee 11888811 oo aannoo iinniicciiaall ddoo RReeaalliissmmoo bbrraassiilleeiirroo,, ccoomm aa ppuubblliiccaaççããoo ddee ""MMeemmóórriiaass PPóóssttuummaass ddee BBrrááss CCuubbaass"",, ddee MMaacchhaaddoo ddee AAssssiiss ((pprriimmeeiirroo rroommaannccee rreeaalliissttaa ddoo BBrraassiill ..
 92. 92. CCOONNTTEEXXTTOO HHIISSTTÓÓRRIICCOO nnoo BBrraassiill • CCrriissee ddaa MMoonnaarrqquuiiaa • IIddeeaall aabboolliicciioonniissttaa
 93. 93. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS • BBuussccaa ddaa vveerrddaaddee:: ((vveerroossssiimmiillhhaannççaa)) pprrooccuurraa ccoorrrriiggiirr aa ssoocciieeddaaddee ddee ssuuaa ééppooccaa ,,oo eessccrriittoorr bbaasseeiiaa--ssee nnoo rreeaall aaffaassttaannddoo aa ccrriiaaççããoo lliitteerráárriiaa ddee sseeuuss sseennttiimmeennttooss iinnddiivviidduuaaiiss ;; • OObbjjeettiivviiddaaddee :: ooss ffaattooss ssããoo ttrraattaaddooss ccoomm oobbjjeettiivviiddaaddee.. OO ccoottiiddiiaannoo ssuubbssttiittuuii aa ffaannttaassiiaa;; • PPeerrssoonnaaggeennss :: ssããoo ttiippooss ccoonnccrreettooss,,rreeaaiiss,,aapprrooxxiimmaaddooss oo mmaaiiss ppoossssíívveell ddoo hhoommeemm ccoommuumm ,,;; • PPrreeooccuuppaaççããoo ccoomm ddeettaallhheess:: rreettrraattaa ffiieellmmeennttee aa rreeaalliiddaaddee ddaa ééppooccaa pprreennddeennddoo--ssee aa mmiinnúúcciiaass nnaa ccaarraacctteerriizzaaççããoo ddooss ppeerrssoonnaaggeennss ee aammbbiieenntteess (( aaççããoo ffiiccaa eemm sseegguunnddoo ppllaannoo )) ;; • NNaarrrraattiivvaa lleennttaa :: DDeeccoorrrreennttee ddaa ddeessccrriiççããoo mmiinnuucciioossaa ,,ddaa oobbsseerrvvaaççããoo ddaa nnaattuurreezzaa ppssiiccoollóóggiiccaa ddooss ppeerrssoonnaaggeennss ;; • DDeennúúnncciiaa ddaass iinnjjuussttiiççaass ssoocciiaaiiss :: mmoossttrraamm oo pprreeccoonncceeiittoo ,,aa aammbbiiççããoo,,aa eexxpplloorraaççããoo ddaass ccllaasssseess mmeennooss ffaavvoorreecciiddaass ;; • VViissããoo ffííssiiccaa ddoo aammoorr :: aa mmuullhheerr éé vviissttaa ccoommoo oobbjjeettoo ddee pprraazzeerr ,, éé ccoommuumm aa tteemmááttiiccaa ddoo aadduullttéérriioo ee ddooss ccrriimmeess ppaassssiioonnaaiiss ;; • GGeerraallmmeennttee tteemm ffiinnaall ttrráággiiccoo.. • PPrriinncciippaall aauuttoorr :: MMaacchhaaddoo ddee AAssssiiss • 22ª ffaassee RReeaalliissttaa :: MMeemmóórriiaass ppóóssttuummaass ddee BBrrááss CCuubbaass ,,QQuuiinnccaass BBoorrbbaa,, DDoomm CCaassmmuurrrroo,, ccoonnttooss-- AA ccaarrttoommaannttee .. • CCaarraacctteerrííssttiiccaass :: HHuummoorr,, iirroonniiaa-- aannáálliissee ppssiiccoollóóggiiccaa-- ppeessssiimmiissmmoo,,iinntteerreessssee,, eeggooííssmmoo-- aammbbiiggüüiiddaaddee,, aadduullttéérriioo,,lloouuccuurraa –– iinntteerrffeerrêênncciiaa ddoo nnaarrrraaddoorr ..
 94. 94. NNAATTUURRAALLIISSMMOO • PPrriimmeeiirroo rroommaannccee nnaattuurraalliissttaa éé ""TThhéérrèèssee RRaaqquuiinn"",, ddee ÉÉmmiillee ZZoollaa-- 11886677.. • NNoo BBrraassiill,, ccoonnssiiddeerraa--ssee 11888811 oo aannoo iinniicciiaall ddoo RReeaalliissmmoo ccoomm aa ppuubblliiccaaççããoo ddee ""OO MMuullaattoo"",, ddee AAlluuííssiioo AAzzeevveeddoo ((pprriimmeeiirroo rroommaannccee nnaattuurraalliissttaa bbrraassiilleeiirroo));; • OO nnaattuurraalliissmmoo eennffaattiizzaavvaa oo aassppeeccttoo mmaatteerriiaalliissttaa ddaa eexxiissttêênncciiaa hhuummaannaa ,,oo hhoommeemm eerraa uumm pprroodduuttoo bbiioollóóggiiccoo ,,ccuujjoo ccoommppoorrttaammeennttoo eerraa rreessuullttaaddoo ddoo aammbbiieennttee ssoocciiaall ee ddaa hheerreeddiittaarriieeddaaddee .. SSeennddoo aassssiimm,, ddaaddaass cceerrttaass cciirrccuunnssttâânncciiaass ,,oo hhoommeemm tteerriiaa sseemmpprree aass mmeessmmaass rreeaaççõõeess iinnssttiinnttiivvaass ee iinnccoonnttrroolláávveeiiss ..
 95. 95. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDOO NNAATTUURRAALLIISSMMOO • AAnnaalliissaa--ssee oo hhoommeemm nnaattuurraall,, mmoovviiddoo ppoorr sseeuuss iinnssttiinnttooss bbáássiiccooss ((lluuttaa ppeellaa ssoobbrreevviivvêênncciiaa,,iimmppeerraattiivvoo ddaa sseexxuuaalliiddaaddee eettcc;;)) • DDeetteerrmmiinniissmmoo -- AAss ppeerrssoonnaaggeennss ssããoo ddeetteerrmmiinnaaddaass ppeelloo mmeeiioo eemm qquuee vviivveemm ,, ppeelloo mmoommeennttoo hhiissttóórriiccoo ((ééppooccaa )) ee ppeellaa ccrrííttiiccaa ssoocciiaall eexxppllíícciittaa;; • OO aauuttoorr ddeemmoonnssttrraa uummaa ooppiinniiããoo aa rreessppeeiittoo ddee uumm ddaaddoo ssoocciiaall oouu aassppeeccttoo ppssiiccoollóóggiiccoo.. • rreettrraattaa oo ccoolleettiivvoo • ccrrííttiiccaa aaoo cclleerroo ee aa mmoonnaarrqquuiiaa .. • OObbrraass :: • AAlluuííssiioo ddee AAzzeevveeddoo –– • OO mmuullaattoo • OO ccoorrttiiççoo
 96. 96. PPAARRNNAASSIIAANNIISSMMOO • OOrriiggiinnoouu--ssee eemm PPaarriiss eemm 11886666..OO mmoovviimmeennttoo rreettiirraa oo sseeuu nnoommee ddoo mmoonnttee PPaarrnnaassssuuss ,,ssiittuuaaddoo nnaa rreeggiiããoo ddaa GGrréécciiaa ((ddaaíí oo ggoossttoo ppeellaa AAnnttiigguuiiddaaddee cclláássssiiccaa)).. • NNoo BBrraassiill oo lliivvrroo FFaannffaarrrraass ddee TTeeóóffiilloo DDiiaass,,eemm 11882222 mmaarrccaa oo iinníícciioo ddoo mmoovviimmeennttoo ;;
 97. 97. CCaarraacctteerrííssttiiccaass • IImmppeessssooaalliiddaaddee ee oobbjjeettiivviiddaaddee :: EEvviittaamm ccoonnffiissssõõeess sseennttiimmeennttaaiiss ee ffaazzeemm ddeessccrriiççõõeess oobbjjeettiivvaass ddee cceennaass ee ccooiissaass ,,nnuummaa ppooeessiiaa rreettrraattiissttaa..VVaassooss ,,eessttááttuuaass ,,eennttrree oouuttrrooss,, sseerrvveemm ccoommoo tteemmaa ppaarraa sseeuuss ppooeemmaass .. • VViissããoo ccaarrnnaall ddaa mmuullhheerr:: AAoo ccoonnttrráárriioo ddooss rroommâânnttiiccooss ,,qquuee ddeessccrreevviiaamm aa mmuullhheerr iiddeeaalliizzaaddaa ccoommoo vviirrggeemm,, aannjjoo ,,iinnaacceessssíívveell ,,ooss ppaarrnnaassiiaannooss vviiaamm--nnaa ccoommoo ffêêmmeeaa ddeesseejjaaddaa ee ssaaddiiaa .. • AArrttee ppeellaa aarrttee PPaarraa ooss ppaarrnnaassiiaannooss aa VVeerrddaaddee eerraa iigguuaall aa BBeelleezzaa ,,ee aa BBeelleezzaa rreessiiddiiaa nnaa FFoorrmmaa ..PPoorrttaannttoo aa aarrttee nnããoo tteerriiaa oouuttrraa ffiinnaalliiddaaddee aalléémm ddaa ccrriiaaççããoo ddaa BBeelleezzaa ,, nnããoo tteerriiaa nneennhhuumm ccoommpprroommiissssoo eemm ffuunnççããoo ddee ssoocciieeddaaddee,, rreelliiggiiããoo ,,mmoorraall ((oouu sseejjaa,,ddee ddeennuunncciiaarr ooss pprroobblleemmaass ddaa ééppooccaa ,,ccoommoo ppoorr eexx.. nnoo RReeaalliissmmoo,, sseeuu úúnniiccoo oobbjjeettiivvoo eerraa ccoomm aa pprróópprriiaa aarrttee .. • CCuullttoo ddaa ffoorrmmaa -- ffoorrmmaa ppeerrffeeiittaa nnoo qquuee ddeeccoorrrree:: • PPrreeddoommiinnâânncciiaa ddaa ffoorrmmaa ssoobbrree oo ccoonntteeúúddoo .. • OO ppooeettaa pprreecciissaavvaa ““ttrraabbaallhhaarr”” aa ppaallaavvrraa ccoommoo uumm oouurriivveess,, eessccuullttoorr,,ppiinnttoorr.. • RReettoorrnnoo aa mmooddeellooss cclláássssiiccooss ggrreeccoo--llaattiinnooss ee aalluussããoo àà mmiittoollooggiiaa .. • PPrreeddiilleeççããoo ppeelloo ssoonneettoo;;aabbaannddoonnoo ddoo vveerrssoo bbrraannccoo..
 98. 98. PPooeettaass • OOllaavvoo BBiillaacc (( 11886655--11991188))--SSaarrççaass ddee ffooggoo;; • RRaaiimmuunnddoo CCoorrrreeiiaa ((11885599--11991111)) SSuuaa ppooeessiiaa rreevveellaa uumm ttoomm mmeellaannccóólliiccoo..BBuussccaa aa eexxpplliiccaaççããoo ppaarraa aa aannggúússttiiaa,,aa ddeessiilluussããoo,,oo ppeessssiimmiissmmoo ee aa ddoorr.. AAllbbeerrttoo ddee OOlliivveeiirraa ((11885599 --11993377))
 99. 99. PPooeemmaass PPaarrnnaassiiaannooss VVaassoo ggrreeggoo EEssttaa ddee ááuurreeooss rreelleevvooss,, ttrraabbaallhhaaddaa DDee ddiivvaass mmããooss,, bbrriillhhaannttee ccooppaa,, uumm ddiiaa,, JJáá ddee aaooss ddeeuusseess sseerrvviirr ccoommoo ccaannssaaddaa,, VViinnddaa ddoo OOlliimmppoo,, aa uumm nnoovvoo ddeeuuss sseerrvviiaa.. EErraa oo ppooeettaa ddee TTeeooss qquuee aa ssuussppeennddiiaa EEnnttããoo,, ee,, oorraa rreepplleettaa oorraa eessvvaazzaaddaa,, AA ttaaççaa aammiiggaa aaooss ddeeddooss sseeuuss ttiinniiaa,, TTooddaa ddee rrooxxaass ppééttaallaass ccoollmmaaddaa.. DDeeppooiiss...... MMaass oo llaavvoorr ddaa ttaaççaa aaddmmiirraa,, TTooccaa--aa,,ee ddoo oouuvviiddoo aapprrooxxiimmaannddoo--aa ààss bboorrddaass FFiinnaass hhááss ddee llhhee oouuvviirr,, ccaannoorraa ee ddooccee,, IIggnnoottaa vvoozz,, qquuaall ssee ddaa aannttiiggaa lliirraa FFoossssee aa eennccaannttaaddaa mmúússiiccaa ddaass ccoorrddaass,, QQuuaall ssee eessssaa vvoozz ddee AAnnaaccrreeoonnttee ffoossssee.. AAllbbeerrttoo ddee OOlliivveeiirraa PPlleennaa nnuuddeezz EEuu aammoo aass ggrreeggooss ttiippooss ddee eessccuullttuurraa ;; PPaaggããss nnuuaass nnoo mmáárrmmoorree eennttaallhhaaddaass ;; NNããoo eessssaass pprroodduuççõõeess qquuee aa eessttuuffaa eessccuurraa DDaass mmooddaass ccrriiaa ,, ttoorrttaass ee eennffeezzaaddaass .. QQuueerroo eemm pplleennoo eesspplleennddoorr ,, vviiççoo ee ffrreessccuurraa OOss ccoorrppooss nnuuss ;; aass lliinnhhaass oonndduullaaddaass LLiivvrreess ddaa ccaarrnnee eexxuubbeerraannttee ee ppuurraa TTooddaass aass ssaalliiêênncciiaass ddeessttaaccaaddaass ...... NNããoo qquueerroo,, aa VVêênnuuss ooppuulleennttaa ee bbeellaa DDee lluuxxuurriiaanntteess ffoorrmmaass ,, eennttrreevvêê--llaa DDee ttrraannssppaarreennttee ttúúnniiccaa aattrraavvééss :: QQuueerroo vvêê--llaa sseemm ppeejjoo,, sseemm rreecceeiiooss ,, OOss bbrraaççooss nnuuss,, oo ddoorrssoo nnuu ,, ooss sseeiiooss NNuuss ...... ttooddaa nnuuaa ,, ddaa ccaabbeeççaa aaooss ppééss !! RRaaiimmuunnddoo CCoorrrreeiiaa
 100. 100. SSiimmbboolliissmmoo

×