O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Тенденції 2018 року в ОРДЛО. Огляд основних подій

141 visualizações

Publicada em

Найнебезпечніша тенденція, яку зафіксували дослідники в 2018 році - рух до інтеграції непідконтрольних районів Донбасу до російського простору

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Тенденції 2018 року в ОРДЛО. Огляд основних подій

  1. 1. 1 Тенденції 2018 року в ОРДЛО. Огляд основних подій Мемо Громадська організація «Донецький інститут інформації» Огляд підготувала аналітична група ДІІ Редактор: Віталій Сизов Київ Грудень 2018
  2. 2. 2 Вступ Вже чотири роки окремі райони Донбасу внаслідок російської агресії не знаходяться в українському державному просторі. Гро- мадяни України, що мешкають на цих тери- торіях, вимушені існувати та будувати своє життя за умов, на які вони не здатні відкрито впливати. Суспільно-політичні процеси та потреби повсякденного життя цих людей вимагають уваги органів української державної влади та детального вивчення задля майбутньої швидкої та безболісної реінтеграції терито- рій до українського гуманітарного простору, подолання стереотипів та інформування ши- рокої української громадськості щодо про- цесів на непідконтрольній території, про їхні причини та наслідки без політично або пар- тійно обумовленої пропаганди. Це дозволить сформувати адекватну дер- жавну політику, яка буде сприяти збережен- ню зв’язків з мешканцями непідконтрольних територій та їх поверненню до єдиного укра- їнського політичного, інформаційного, куль- турного, економічного простору. Задля цього аналітична група громадської організації «Донецький інститут інформації» від самого початку російської агресії в 2014 році фокусується на зборі та опрацюванні по- дібної інформації і готує відповідні аналітичні документи для представників органів влади та ключових політичних акторів в Україні, які вільно розповсюджуються на публічних ре- сурсах. Основні висновки: Найнебезпечніша тенденція, яку зафіксу- вали дослідники в 2018 році — рух до ін- теграції непідконтрольних районів Донбасу до російського простору. З боку російської влади було здійснено кілька кроків в цьо- му напрямку. Так, спеціалізовані російськи проксі-компанії-монополісти поглиблюють економічний вплив на непідконтрольній те- риторії та посилюють вплив на виконавчу владу, перетворюючи всю територію, а також населення в один великий холдинг, ресурси якого експлуатуються в інтересах представ- ників умовної «метрополії» — Російської Федерації. Головними тенденціями в 2018 році на території ОРДЛО стали: делегування функції адмініструван- ня цих територій представникам російського бізнесу («експлуата- ційний колоніалізм»), завершення процесу зміни влади, придушення спроб місцевих лідерів вести само- стійну економічну політику та нама- гань опосередковано впливати на російську політику (про намагання лідерів ОРДЛО стати фактором ро- сійської політики ми писали в ог- ляді за 2017 рік); подальша інтеграція територій, економіки та суспільної сфери до російського простору; тимчасове призупинення політич- ної та військової експансії; втома місцевого населення від не- визначеного статусу; Перший звіт «Тенденції 2017 року в ОРДО. Огляд основних подій» доступний за поси- ланням1 . 1 Тенденції 2017 року в ОРДО. Огляд основних подій http://dii.dn.ua/analytics/133-tendencii-2017-roku-v-ordo-oglyad-osnovnykh-podiy
  3. 3. 3 2 О личной армии Захарченко, «народной милиции ДНР» https://www.youtube.com/watch?v=h3rzrdK4kP4&t=382s 3 В «ДНР» ЗАМЕНИЛИ НЕСКОЛЬКО «МИНИСТРОВ» http://novosti.dn.ua/news/287023-v-dnr-zamenyly-neskolko-mynystrov 4 «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДНР» АНАНЧЕНКО ПОЛУЧИЛО БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ http://novosti.dn.ua/news/286978-pravytelstvo-dnr-ananchenko-poluchylo-bolshe-polnomochyy 5 ЛНР также ввела санкции против Курченко https://www.rbc.ua/rus/news/lnr-vvela-sanktsii-protiv-kurchenko-1442833613.html 6 «ДНР» ПЕРЕДАЛА КОМБИНАТ В ДОКУЧАЕВСКЕ КОМПАНИИ, КОТОРУЮ СВЯЗЫВАЮТ С КУРЧЕНКО http://novosti.dn.ua/news/285682-dnr-peredala-kombynat-v-dokuchaevske-kompanyy- kotoruyu-svyazyvayut-s-kurchenko 7 Компания Курченко стала единственным поставщиком угля из Донбасса https://www.rbc.ru/business/22/03/2018/5ab240569a7947e39a8159bc?from=main 8 Расследование РБК: Что делает в России украинский олигарх Курченко https://www.rbc.ru/investigation/business/23/09/2014/54233988cbb20f377f0db6aa Зміна влади У 2018 році відбулося завершення процесу повної зміни самопроголошеного керівни- цтва в Луганську та Донецьку, яке розпо- чалось з кінця листопада 2017 року, коли внаслідок військового путчу організацію «Луганська народна республіка» очолив Ле- онід Пасічник замість Ігоря Плотницького2 . 31 серпня в Донецьку внаслідок керова- ного вибуху було вбито лідера організації «Донецька народна республіка» Олександра Захарченка. Тимчасово виконуючим обов’язки голови «ДНР» було призначено Дениса Пушиліна. Було введено посаду прем’єра та на неї при- значено Олександра Ананченка — колиш- нього представника південно-осетинської компанії «Внешторгсервис», яка в інтересах Російської Федерації адмініструє економічну діяльність великих підприємств Донбасу3 . Південна Осетія — самопроголошена, не- визнана міжнародним співтовариством рес- публіка. Проте її визнає Росія, що дозволяє використовувати її як посередника задля розрахунків та економічної діяльності між Росією та підконтрольними їй районами Донбасу. 11 листопада 2018 року на непідконтроль- ній території Донбасу відбулась імітація ви- борів внаслідок яких керівником «ДНР» став Денис Пушилін, а «ЛНР» — Леонід Пасічник. Після «виборів» повноваження «прем’є- ра «ДНР» були розширені4 . Посада голо- ви «ДНР» набуває все більш символіч- ного значення. Така ситуація потенційно може призвести до конфлікту інтересів між «прем’єром» та головою цієї організації за сфери впливу. Протягом 2015 року колишні лідери «ДНР» і «ЛНР» Захарченко та Плотницький мали тривалий конфлікт з бізнесменом Сергієм Курченком через боротьбу за вплив на ринку паливно-мастильних матеріалів5 . За інфор- мацією російських медіа та деяких польових командирів «ДНР» Курченко фактично воло- діє компанією «Внешторгсервис». Економічна експансія «Внешторгсервиса» Після загибелі Олександра Захарченка ком- панія «Внешторгсервис» взяла під контроль Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат, одне з небагатьох великих підприємств не- підконтрольних районів Донбасу, що до того часу ще не контролювалося компанією6 . Ще раніше, у березні 2018 року, стало відо- мо, що російська компанія «Газ-Альянс» от- римала від влади Російської Федерації екс- клюзивне право постачати в Росію вугілля з непідконтрольних районів Донбасу7 . Обидві компанії медіа пов’язують із ім’ям українського бізнесмена Сергія Курченка, наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича. Зараз обидва переховуються на території Російської Феде- рації від органів української влади8 . Протягом року була закінчена концентрація управління всією великою промисловістю на
  4. 4. 4 непідконтрольній території в руках фактично одного холдингу. Такі дії обумовлені специ- фікою великих промислових підприємств Донбасу, які можуть приносити максималь- ний прибуток лише за рахунок глибокої ін- теграції. Бажання попереднього керівництва ор- ганізації «ДНР» зберегти вплив на частину підприємств «розривало» виробничий лан- цюг та погіршувало керованість виробничи- ми процесами9 . Призупинення політичної та військової експансії В цілому в 2018 році лінія фронту була від- носно стабільною. Незважаючи на невщуха- ючий процес обстрілів та жертви, великого військового загострення, яке б призвело до суттєвої зміни лінії розмежування, не було. В 2018 році ідея подальшої експансії угру- повань сепаратистів на підконтрольну укра- їнському уряду територію та побудови ква- зідержавних утворень у вигляді «Малоросії» або «Новоросії» зникла з публічного просто- ру ОРДЛО. Натомість нова адміністрація «ДНР» у своїй риториці апелює до ідеї встановлення стій- кого миру, але через інтеграцію до росій- ського простору. Причому — не формально, а за фактом. Інтеграція у російський простір Для розуміння інтеграційних процесів на- ведемо декілька прикладів. Так, навчальний заклад в Донецьку, який діє в приміщеннях Донецького національного медичного уні- верситету на території, підконтрольній угру- пованню «ДНР», пройшов акредитацію в Ро- сії. Відповідний наказ був опублікований на сайті Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки (Рособрнадзора). Відзначається, що результати акредитаці- йної експертизи показали, що у відношенні основної освітньої програми університету за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педі- атрія», «Стоматологія» (укрупнена група про- фесій — «Клінічна медицина») відповідають державним освітнім стандартам Росії10 . Органи самопроголошеної влади «ДНР» визнали рішення російських судів щодо ак- тів громадянського стану11 . У грудні Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про намір спрости- ти набуття російського громадянства для громадян України. Голова Держдуми Росії Вячеслав Володін доручив профільним ко- мітетам російського парламенту підготувати необхідні зміни до законодавства.12 Міністр іноземних справ Росії Сергій Лав- ров заявив, що громадяни України, що меш- кають за межами Росії мають право отриму- вати російське громадянство13 . Настрої населення Соціологічні дослідження, проведені на непідконтрольній території, демонструють високий рівень фрустрації і невизначеності. Опитування, проведене організацією GfK 9 За что на самом деле борется РФ на Донбассе? https://www.youtube.com/watch?v=FhpCaach32s&t=208s 10 ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ «ДНР» УНИВЕРСИТЕТ ПРОШЕЛ АККРЕДИТАЦИЮ В РОССИИ http://novosti.dn.ua/news/285616-podkontrolnyy-dnr-unyversytet-proshel-akkredytacyyu-v-rossyy 11 Пушилин подписал указ о признании ДНР решений, вынесенных судами РФ по актам гражданского состояния https://dan-news.info/obschestvo/pushilin-podpisal-ukaz-o-priznanii-dnr- reshenij-vynesennyx-sudami-rf-po-aktam-grazhdanskogo-sostoyaniya.html 12 Володин поручил депутатам упростить получение украинцами гражданства РФ https://www.kommersant.ru/doc/3820125 13 В КРЕМЛЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ВОПРОС РОССИЙСКИХ ПАСПОРТОВ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ НА ДОНБАССЕ http://novosti.dn.ua/news/287177-v-kremle-prokommentyrovaly-vopros- rossyyskykh-pasportov-dlya-ukrayncev
  5. 5. 5 Ukraine на території непідконтрольних укра- їнській владі районів у 2018 році, демонструє зростання рівня підтримки ідеї повернення під українську владу з децентралізованим статусом, на фоні зниження кількості ра- дикальних противників реінтеграції. Проте знижується і кількість людей для яких реін- теграція є вкрай бажаною. Це свідчить про втому людей та бажання закінчити проти- стояння14 . Фокус-групове дослідження Українського інституту майбутнього свідчить, що певну кількість людей турбує не визнаний статус території, де вони мешкають і вони воліли би визнання в якості частини України, або навіть Росії, насамперед, виходячи з бажан- ня позбутися невизначеності, а не виходячи з особистих симпатій до сторін військового конфлікту. Фокус-групове дослідження фонду «Де- мократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва фіксує прагнення до відновлення «довоєн- ної» соціально-економічної реальності, що передбачає існування цих територій в укра- їнському просторі15 . Висновки та рекомендації 1. Адміністрації Президента України: слід запропонувати мешканцям непідконтроль- них територій зрозумілу картину їхнього майбутнього після звільнення непідкон- трольних територій на базі поваги до за- гальнолюдських цінностей, прав людини та принципу особистої відповідальності за дії під час окупації. 2. Кабінету Міністрів України: розробити програми для стимуляції повернення ча- стини бізнесу до українського економічного простору та стимуляції трудових ресурсів до переміщення на підконтрольну територію або до легальної праці в країнах Європей- ського союзу. 3. Міністерству інформаційної політики: проведення масової роз’яснювальної роботи: а) серед населення України про реінтеграцію тимчасово окупованої території та її населен- ня, про можливі шляхи подолання наслідків конфлікту, б) серед населення східних облас- тей про ефективні результати гуманітарного співробітництва з країнами заходу, про спо- соби захисту населення під час збройного конфлікту та заходи з розбудови миру, які впроваджуються Урядом України. 4. Міністерству з питань тимчасово оку- пованих територій та ВПО: а) провести пу- блічний звіт для медіа, представників гро- мадянського суспільства про реалізацію Плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої по- літики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повно- важення, затвердженого Кабінетом міністрів України Розпорядженням від 11 січня 2017 р. № 8-р»16 , б) внести оновлення в План з ура- хуванням ризиків, помилок та нових даних. 5. Донецькій та Луганській військо- во-цивільним адміністраціям: активізува- ти проведення культурно-масових заходів на території Донбасу та сусідніх регіонів для мешканців непідконтрольної території та особливо молоді (фестивалі, концерти, май- стер-класи, конкурси тощо). 14 Як реформа децентралізації дозволить реінтегрувати Донбас https://www.pravda.com.ua/columns/2018/10/6/7194302/ 15 Чим живуть тимчасово неконтрольовані території Донбасу? Особливості горизонтальної комунікації мешканців розділеного регіону https://dif.org.ua/article/chim-zhivut-timchasovo- nekontrolovani-teritorii-donbasu-osoblivosti-gorizontalnoi-komunikatsii-meshkantsiv-rozdilenogo-regionu 16 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 березня 2018 р. № 218-р Київ https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-

×