CCRRÔÔNNIICCAA 
““AASS VVÁÁRRIIAASS LLIINNGGUUAAGGEENNSS”” 
LLUUÍÍSS FFEERRNNAANNDDOO VVEERRÍÍSSSSIIMMOO 
Rio de Janeiro, ...
IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 
EEssttee ttrraabbaallhhoo tteemm ppoorr 
oobbjjeettiivvoo ffaazzeerr uummaa rreelleeiittuurraa ddaa ...
CRÔNICA 
AS VÁRIAS LINGUAGENS 
LUÍS FERNANDO 
VERÍSSIMO
EQUIPE –– TTUURRMMAA 11000011 
 AALLAANNAA 
 BBEEAATTRRIIZZ 
 EEMMIILLYY 
 IISSAABBEELLAA
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO

404 visualizações

Publicada em

RELEITURA DE CRÔNICA

Publicada em: Educação
0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
404
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

RELEITURA DA CRÔNICA - AS VÁRIAS LINGUAGENS - LUIS FERNANDO VERÍSSIMO

  1. 1. CCRRÔÔNNIICCAA ““AASS VVÁÁRRIIAASS LLIINNGGUUAAGGEENNSS”” LLUUÍÍSS FFEERRNNAANNDDOO VVEERRÍÍSSSSIIMMOO Rio de Janeiro, outubro de 2014
  2. 2. IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO EEssttee ttrraabbaallhhoo tteemm ppoorr oobbjjeettiivvoo ffaazzeerr uummaa rreelleeiittuurraa ddaa ccrrôônniiccaa ““AAss vváárriiaass lliinngguuaaggeennss””,, ddee LLuuííss FFeerrnnaannddoo VVeerrííssssiimmoo,, ccoonnffoorrmmee ssuuggeessttããoo ddee ttaarreeffaa ffeeiittaa ppeellaa pprrooffeessssoorraa ddee LLiitteerraattuurraa -- AAnnggeellaa TTeelllleess..
  3. 3. CRÔNICA AS VÁRIAS LINGUAGENS LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO
  4. 4. EQUIPE –– TTUURRMMAA 11000011  AALLAANNAA  BBEEAATTRRIIZZ  EEMMIILLYY  IISSAABBEELLAA

×