/. 

 

CAPITUL PRIMER
Constituciõ, denominacié 1 regim juridicí

Article 1erã- A 1' ampar de 1' artl 22 de la Constituci...
É*

 
  
 

K

e@ÉÊE<”ãÊ%
#V há
as

  

nes, en el control i en la gestiâ del Centre, i a taéâí

-J HL
proposar candi...
e* “#253
_ v à? ? _A É; 
socies que i esisteixinã os “
Éã É
L'Assemblaa General es reunirá en les ocasiona segueiãàz . Êm...
el seu cas, l'inForme dels membros del Consell Escolaââ

à a
P) aPrUVar l'estat de comptes, aíxi com el pressupost ñâr V...
çüâíág
*Sã* 
§% , abbeâããs

m. 

Cas de produirse vacants durant el mandat, aquestes árán
se
per la Junta Directiva, fin...
ímüãlv

i confecciona també el balenç economic i porta la Compgggãlitatiêã

 
 
 

'l 'R . :v “S”, 

ssociacio. Ç; 
%
...
_e) Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva i segàgág
per a Formar part dels organs celílegiats del Centreiágg
~
...
@E

m

 m

 

t. ,__

  
 
 

2:¡

«e M,  w m5 ga: 
;sie  à» "

. y. . uux . 

 
  
 

É . 

e. 

à
É"

a

'e

@m...
,, .

A f

'vímnwmvwr '¡Vw]u)k)f'f_h[@¡

Q. .
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Estatus ampa

410 visualizações

Publicada em

estatuts

Publicada em: Serviços
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
410
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
186
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Estatus ampa

 1. 1. /. CAPITUL PRIMER Constituciõ, denominacié 1 regim juridicí Article 1erã- A 1' ampar de 1' artl 22 de la Constituciá Espanyola, i per un miller complíment del mamament del seu art? 27 i cancer- dants aixi cem de l'art. 15 de l'Estatut d' Autonomia de Catalunya, i tambá d'acord amb el que dispusa l'art.5 de la llei Urgáníca re- guladora del dret d l'Educaciã, 1 el Decret 2U2/B7 del Departament d'Eesenyament de la Generalitat de Catalunya, as constitueix a És- plugues de LLebregat une lesecíacié de Pares d'Alumnes amb le dene- : _; minaciõ de A; p;n; del ca1;1egi Public Felch 1 Torrasá Article 2n. - Aquesta lssaciacié, que tê plena capacitet jurídica i d'ehrar pel compliment dels seus fins, es regeix pela presents Es- tatute i pela acorde valídement adeptats al si dels seus orgens de gaveta i, ea tet cas, es regeix tambã per la nermatíva reguladora de les assecíaciens de pares de alumnes í de les asseciaciens en general, estatal e autonómiques, segans les saves respectivas cem- . ›--"'“--. g_ . .r _ _ . fÇ& gLg#qe§enc1es. . '- x -as/ “W CAPITDL SEGON Ambit, dnmicili i fins Ãrticle 3:3- L'Assaciaci6 tindrá el seu domícili social a Eselugues de LLebregat, C/ de Sant kntaei ma. Claret S/ N: Tanmateix, tant aqeest com altres possibles domicilis pedrán ser modificate per acord de l'Rssemb1ea General i amb la ccrrespcnent ccmenicaciõ e l'RdministraciõÍ» Article Arti- Aquesta Aseeciaciõ iniciará les saves activítets el día seguent de la seva iñscripciõ, constituint-se per temps indefi- nit. ARTICLE 5é. - L'ambit territorial de 1'Aseocíaciá ee el del municipi d'Esplugues de LLobregat2 Article 6ê. - Son Fins de 1'Associaci5 els seguents: a) Promoure la intervenció dels pares i, en el seu cas, dels alum-
 2. 2. É* K e@ÉÊE<”ãÊ% #V há as nes, en el control i en la gestiâ del Centre, i a taéâí -J HL proposar candidato al Consell Escolar en representacãã dale pa  . ç G9 “ ' -~* ras i tutors. ee $s êzãã Ógff Wit? 1 DWXQÊ b) Donar suport i assistencia als pares i tutors membresaaêmãü - ssociaciá i, ea general, a tots els components de la comunitet escolar i als seus organs de govern i de participaciõ, en tet - ello convenient per a l'educaci6 dels seus fills o pupilsã c) Cooperar en les activitats educativas del Centre informent i esceltant al Coosell Escolar pel que fa a 1'establiment de cri- teris per a la participaciê en activitate culturals, esportivas i recreativas, aixi com en les accions assistenciais que as pu- guin prestarã d) Presenter i proposar al Comsell Escolar programas d'activitats complementaries, visitas, viatges, menjadors i cclonies, aixi_com participar em le seva reailtzeciã. e) Programar i realitzar activitata propiee de l'Aséocieciã, aixi com rganitzar l'adquisiciõ colílectiva i en el seu cas, la distri buciã dels mitjans necessario per a 1'aducaciã que estiguin e ca- rrec dels pares, sense parjudici de continuar exigint la total gre tuitat de l'EnsenyamentÍ f) Informar ele membros de l'Associaciã de les activitate i afers de la mateixa i del Centre, impulsant el pla exercici dels drets i el complimeat dels deuras. É g) Fer de nexe entre el Centre d'Ensenyament i el seu entorn, Faci- litant la coltlaboraciá del centre en 1'ambit social, culturel, eca- nemic i laboral del seu ambití h) Realitzar activitats culturls i de formacié, organitzant-na tag bé d'altres activitats fisico-espertivesñ CÁPITUL TERCER ürgans de representaciá, govern i administraciâ Article 7á; - sén organs de govern de 1'Rsscciacié, l'Rssemblea sa; neral i la Junta Directivai n Article 8éÉ- L'Assemblea General constitueix l'organ subirá de 1'A- aanaãn_: l . ... .¡. .!_ n_____¡_ ___v_ o -a. . . . . . . .
 3. 3. e* “#253 _ v à? ? _A É; socies que i esisteixinã os “ Éã É L'Assemblaa General es reunirá en les ocasiona segueiãàz . Êm “àíê 1%- Amb caracter obligatori, i en sessié ordinaria, úne4yegade_®$§? _r N: v x» a l'any durant el primer trimestre de Cure í tractará, efmgãmàâep ele seguents temas: e) Examinar la memoria anyal que presenti la junta Directiva i, en el seu cas, l'informe dels membros del Consell Escolar parta- nyents a l'Aseociaei6í b) Examen del balanç economic de l'Associaciá i de l'estat de oomptes, previ dictamen dels censors establerts a l'article 15 d'aqoets Estatuto; c) L'examem dal pressupost per 1'exercici economic pel qual ea 'fa la convocatoria. d) üuansevol altre punt que la Junte Directiva inclogui en l'or- dra del Dia, d. %fici e a instancia del 10% dels Associate, sempre qoe ea aqueet ultim cas, eo demani amb 10 dies, almenys, d'aote- laciâ a la data de l'AssembleaÊ . za- Amb caracter extraordineri, sempre que bo acordi la Junta Di- reçtiva o així ho demani per eecrit un 20% dels Associate, i sem- pre que s'hagi de tractar: *= H:ñ§q) La modificaoió dels presents Estatuto. Íʧ§La dñssoluciá de l'Aasociaci6. ldíticle 9ê; - Les Assemblees Generals, serán convocadas per la Junta "Directiva, i en el seu nom, pel President. En la convocatoria, que es Pará amb une antelació minima de 15 dies per a les Bssembleas Gg nerals Drdinaries rã l'UrdIe del Dia i de 2 dies per a les extraordinaries, es detallâ É Les Aesembleas Generals quederán walidameat constituídos en primera convocatoria, sigui quin sigui el nombre de socis, mitja hora más (35 tardl Els acorde serán presos per majoria simple, llevat dels suposits de modificaciõ d'Estatuts o a la disaoluciá de l'Associació, que requg rirán una majoría de dos tersos dels assistentsí De totes les reuniôns, i en el termini de quinze diee des da la seva celebraciõ, se n'aixecarã acta que reflectirá els acorde adoptatsl . F nF+3nÍa 1mm _ Pnnunannu n 'lln____. l_w_- n n
 4. 4. el seu cas, l'inForme dels membros del Consell Escolaââ à a P) aPrUVar l'estat de comptes, aíxi com el pressupost ñâr V cici seguenti dga' socidã d) Elegir els membros de la Junta Directiva i els Censors de Comtesí s) Decidir en darrer termo les questions de disciplina dels socisí P) Decidir les personas que propose 1'Associaciá per als organs de representaciõ i gowern del Centre i, si es el cas, per als organig mas de participaciá d'ambit superior: g) Acordar la modificaciá d'Estatuts o aprovar la diseoiuciõ de - l'Associaciâà h) Acordar la federacié de l'Asseciaciõ amb altres de finalitats anãlogues o, en el seu cas, ratificar la decisiá presa al respecte per la Junta Directivaã i) üuansevol altre funciõ que afecti substancialmeot a la vida de l'Aeeociaci6Ê : nani icle 116.- La Junta Directiva es l'organ de gestiâ, representaciõ / QP' tmn_ ínistraciã de 1'lssociaciá i actuará com a organ executiu de - A -as "aí : í¡ C%Éçâ'ÇÊàemblea Generalí É __ , . ; Em 4' . ; unta Directiua será formada per cinq membros i, en tot cas, es , ãbrirán els carrecs de President, Vice-president, Tresorer i Secre- Mh tari; _ A M3 Les eleccione para la Junta Directiva as celebrarán en el primer tri- mestre de Cure, en Assemblea General Drdinaria, llevat de dimissiá o revocaciõ en que s'an podrá convocar una d'extraordinaria a l'efec- teã Podrán ser electors i elegiblee tots els socis de l'Associació, po- dent-se presentar les candidaturas en tot moment abans de les vota- cioneh Les votaciones es celebrarán en un sol acte i mitjantsat Uot secret lliure i directa; V La mesa electoral, que será proposada per la Junta Directiva i apro- veda per l'Assamblea General, fará el recompte de uots sense soluciâ de continuitat, un cop acabat l'horari electoral. Tots els socis que ho desitjin, podrán ser-hi al recomptá. Article 12é. - El mendat de la Junte Directiva será de dos anys i po- drán ser reelegits els seus membros.
 5. 5. çüâíág *Sã* §% , abbeâããs m. Cas de produirse vacants durant el mandat, aquestes árán se per la Junta Directiva, fins que as procedeixi a 1' cm' em lagp: para Aassemblee, Éã * Ela membros de la Junta Directiva podrán ser revocatgüàn A samgr - ' e ~ General convocada a l'efecteâ i será preceptiu el vot faüãáãâàejb la reuocaciê, de la majoria dels assistente. Article 13ã. - Les funciona de la Junta Directiva son: a)anelitzar periodicament i conjunta amb els membros del Consell Escolar en representaciá dels pares, la situació general del centre, i fer propostas per els seu millor funcionamsnt i increment de la qualitat da l'EnsanyamentÍ b) La representaciá i gestiã econômica i administrativa de l'Associg f C190 C5 L'organitzaci6 dels serveis i activitats i ediciá de publicacions aixi com la creació de grope de treball i comissions per aasolir mi- llor els seus objetiusí d) La convecatoria d'Assembleas Generals en la qual hi constará la data, lloc, hora_i ordre del diaâ ) La confecciá de pressupostos i balansos eixi com la memoria anyaf. . . Í C599" fã Complir i fer complir els presents estatuto i executar els acorde Úà Íʧ7,A§a'les Assemblees Generalsí àQx*_wxÍ@f 5: vsmffyb) Eecidir sobre la federacñê de l'Associació amb altres de finali- tats enalogues, proposant la save retificaciá e l'Assemblea Generalí n) Quentes altres compstencies li otorgui l'Assemblea General. ÉS Article 14é¡- Les funcione especifiques dels carrecs, amb caracter plé, son ele seguents: : B El President ostenta la representaciõ de la Junta Directiva i de 1' Associaciô, convoca les reunions de la Junta Directiva i an el nom d'aquesta, les Assembleas Generals, i ordena ele pagamento juntement amb el treserer. El secreteri tá cura dels llibres i dels documents de l'Associaciá, de portar el llibre de registre de socis, redactar les actas de les Assembleee Generals i, si s'escau, les de la Junta Directiva; expe- deíx certíficacions i comunica a l'administraciã, ensems amb el Pre- sident, els acorde o actas que calgui comunicar; 1 El Vice-president supleix el president en cas de absencia, melaltia o d'altres, i actua amb las dalegacions que li confsreixii El tresorer te cura dels bens de l'Associaci6, controla el cobrement de les quotes i realitza els Daoamentn nnninn+sman+ amh na DRñn: ÁA_L
 6. 6. ímüãlv i confecciona també el balenç economic i porta la Compgggãlitatiêã 'l 'R . :v “S”, ssociacio. Ç; % 9% Article 155.- Ele Censors de Comptes son aquells sociãêçe img, . ciá encarregats d'examinar i dictaminar l'estat de comÊtʧmi; pi§Êlang economic de l'Associaciõ, inmedñatament abans de la presentãgigyper e la aprevacíõ a l'Assemblea Generalã Son escollits per l'Assemblea General i el seu mandat será de dos anyst El carrec de Censor de Comptes es incompatible amb quansevol carrec de la Junta Directiva; CAPITDL QUART Admiesiõ i perdoa de la qualitat de eoci Ele seus drets i els seus deures Article 165.- Podrán ser socís de l'Associaciõ tate els pares, mares i en el seu cas, tutors i tutores d'alumnes del Centreã Per a la formelitzaciâ de l'ingres, l'interesat haurá nomãs de soli- citar-ho a le Junte Directiva, en escrit a l'efecteÍ W 'LF“x N ; Êgriicle 17áÍ- Es perdrá la condiciõ de eoci per quensevol d'aquets m_ - "à &= mñç 'ãiuse ' s « _ ? $109 i . . X / ;§ÊfPer deixar de reunir les condiciona indicadas a l'article 16éÉ Ê: ;w§§fÊbÕ per renuncia formalitzade per escrit devent de la Junta directiva: c) Per impagament de les quotes o per incompliment greo de les obli- gacions estatutarias. V i En equets darrer suposit, llevat del cas d'impagament de quotes en que decidirá la Junta Directiva, la decisiõ será presa per l'Asssem- blea General, previa audiencia de l'intereset, e proposta de la Junta Directiva: ' Article 1aéí- Son drets dels socio: a) Usar tots els serveis i presndre part en totes les activitats que organitxi l'Associaciõ. b) Solicitar de la Junta, Directiua la convocatoria de l'Assemb1ea General Extraordinaria, promovent les signatures precisas per a la seve convocatoriaí c) Exercir el dret de veu i vot a les Assemblees Generals i formular propostas per a ser incloses en l'ordre del diaã d) tenir un exemplar d'aquestes estatuto i ser informat periodicament de les activitats de l'Associaci6)
 7. 7. _e) Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva i segàgág per a Formar part dels organs celílegiats del Centreiágg ~ - Q? Article 19êÃ- Sen deures dels secie: ?Ê '77' QE a) cumplir els preseats Estatuts aixi com els acorde vâífdqgã¡ deptats pele organs de govern de 1'AssociaciâÊ b) pagar les quetes acordadas en Assembleaí c) mantenir une conducta en linea amb els objective de 1'Asseciaci5ã CAPITUL CINQUE Petrimeni Funcional i recbrses Article ZDÉÍ- L'Associaciá manca de patrimcni fundacienalí ÉÊ Article 2165- L'Asseciaciã preveu tenir um presupest anyal d'un miliõ de pessetesi Article 22áÍ- Els recursas economica previstos per 1'Asseciaciá sen ele segsents: s) lee quebes erdineries e extreerdineries que acerdi l'Assemblea Generalí b) Les subeccions pebliqeee e privadas que rehi, aixi com altres domatius e llegatsí c) Els ingressos que ebtingui de les eeves ectivitatsi _ d) Ele productes dels bens i drets que ccrrespsngmin en prepietat a l'AssmciaciÔí LJ ARTÍCLE 23á§- Els Fans de 1'Asseciaciã sería dipositate en en meteix compte bencari, el qual será abert amb les signatures auteritzedes ' de Presideet, ,treserer i secretari; caldrá la signature indistiáta ” üñãekdes d'e1ls, i sempre la del treserer, per a treure dinersã CAPITDL SISE Dissoluciá de 1'Asseciaciá Article Zdêí- En cas de dissoldreã aquesta essacieciõ es formará une cemissiá liquidadera, elegida per l'Assemblea General, la qual practicerá les necessarias operacions de liquidaciã i destinará el remanent de le mateixa, si existia, a l'entitat pública que dedicada al camp de 1'enssnyament, hagues decidit l'Assemblea Generelí
 8. 8. @E m m t. ,__ 2:¡ «e M, w m5 ga: ;sie à» " . y. . uu x . É . e. à É" a 'e @mare m a# 1 7;, Mais ›v. _Im z@wV§ $› i e ! SE “É” 's ; e 1*? d a , . ufx v; gwzgr* F m W “é 'ru ¡gí mg” 2: (3 @já ; g 'É s _Êsfãm @e *a A . *ea p( (m @$925 ' ; se a» “L 'a ; PF . ui à? @a  w à? c; 1 sszwí-fniüânãzamsz_ 'tw W t* “ 'Éh 4. g_ à» ? Sã É É: a t4, «w . .e , a ea 'Tam Wu Eis» É¡ xküm 3% 6.123; »Ps m' _ w a 1' @é s' à? , ã @mm-sam ? v » ' @ñ M? , r , , e “e ; as g. sem ã miàmeãànü @as É. , site: : QM *i J fm* m g "Es É " m . , á; n m : a , a “w : #3 &ãmààmvmw 'J
 9. 9. ,, . A f 'vímnwmvwr '¡Vw]u)k)f'f_h[@¡ Q. .

×