O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การวิเคราะห์ผู้เรียนตามพฤติกรรมลีลาการเรียนรู้

วิเคราะห์ผู้เรียนตามพฤติกรรมลีลาการเรียนรู้เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน

  • Entre para ver os comentários

การวิเคราะห์ผู้เรียนตามพฤติกรรมลีลาการเรียนรู้

  1. 1. แบบวิเคราะหพฤติกรรมลีลาการเรียนรูตามบุคลิกภาพของนักเรียน ชื่อ.........................................................................ชั้น................................เลขที่........................ คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน ความคิดเห็น ที่ พฤติกรรม สรุป ใช ไมใช 1 สนใจการเรียนรูคนเดียว ................ ................ 2 ชอบทํางานที่เปนของตนเอง ................ ................ 3 สรุปความรูไดดวยตนเอง ................ ................ 4 มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ................ ................ 5 ชอบเรียนในหัวขอที่เปนปญหาทําใหตนเองมีโอกาส คิดหาคําตอบได ................ ................ 6 ชอบทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน ................ ................ 7 เมื่อตองการทํากิจกรรมในหองเรียนมีความรูสึกอึดอัด ................ ................ 8 ฟงครูพูดนานๆจะรูสึกเบื่อหนาย ................ ................ 9 มีความสุข เมื่อศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ................ ................ 10 ไมชอบกฎ ขอบังคับของหองเรียน ทําใหไมอยาก เรียน ................ ................ 11 ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น ................ ................ 12 ชอบชวยเหลือเพื่อนขณะทํากิจกรรม ................ ................ 13 ไมอิจฉาความสามารถของผูอื่น ................ ................ 14 ชวยกันแกปญหากิจกรรมการเรียน ................ ................ 15 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่นในการทํากิจกรรม ................ ................ 16 จะทํางานไดดมาก หากครูมตัวอยางใหดู ี ี ................ ................ 17 ลอกเลียนแบบงานของครูและเพื่อนไดดี ................ ................ 18 ทํางานตามขั้นตอนไดดเี มื่อครูมีแบบฝกหัดใหดู ................ ................ 19 มองวาครูและเพื่อนเปนแหลงความรูและเปนผูให ความชวยเหลือ ................ ................ 20 ไมกระตือรือรนในการเรียนและจะเรียนเฉพาะที่ครู สอนเทานั้น ................ ................ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. 2. ความคิดเห็น ที่ พฤติกรรม สรุป ใช ไมใช 21 เรียนเนื้อหาเพือสอบใหไดคะแนนสูงกวาเพื่อน ่ ................ ................ 22 ชอบแขงขันทาทายกับผูอื่นเพื่อหวังรางวัลหรือคํา ................ ................ ชมเชยจากทุกคน 23 ชอบเปนผูนํากลุมในการอภิปรายหรือเปนผูนํา ................ ................ โครงการ 24 ชอบถามในชั้นเรียนเพื่อหาคําตอบ ................ ................ 25 ชอบคนหาคําตอบ โดยมีเงือนไข กําหนดเวลา ่ ................ ................ 26 มีความสุขในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ................ ................ 27 มีความสุขมากหากครูใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  ................ ................ 28 ชอบแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในการทํางานกลุม ................ ............... 29 ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายภายในกลุมดวยความเต็มใจ ................ ................ 30 ชอบครูที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและ สังเคราะหเนื้อหาไดดี ................ ................ สรุปลีลาการเรียนรู มากที่สุดประเภท.......................................... ลงชื่อ.............................................ครูประจําวิชา ( ....................................... ) ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. 3. การแปลความหมาย แบบวิเคราะหพฤติกรรมลีลาการเรียนรูตามบุคลิกภาพของนักเรียน นักเรียนตอบ ใช ได 1 คะแนน นักเรียนตอบ ไมใช ได 0 คะแนน รวมคะแนนในแตละขอลงในชองสรุป ดูคะแนนวาชองใดของนักเรียนไดคะแนนมากที่สุด แสดงวานักเรียนมีลีลา การเรียนรูประเภทนั้นๆ - คะแนนในขอที่ 1 - 5 มีคะแนนมากที่สุด หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบพึงตนเอง ่ - คะแนนในขอที่ 6 - 10 มีคะแนนมากที่สด ุ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบหลบหนี - คะแนนในขอที่ 11 - 15 มีคะแนนมากทีสุด ่ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบรวมมือ(พึ่งกลุม) - คะแนนในขอที่ 16 - 20 มีคะแนนมากทีสุด ่ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบพึงพา(พึ่งผูอื่น) ่ - คะแนนในขอที่ 21 - 25 มีคะแนนมากที่สด ุ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบแขงขัน - คะแนนในขอที่ 26 - 30 มีคะแนนมากทีสุด ่ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบมีสวนรวม ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. 4. บันทึกสรุปพฤติกรรมลีลาการเรียนรูทางบุคลิกภาพของนักเรียน โรงเรียน............................... วิชา.............................. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา ................ Learning Styles ที่ ชื่อ - สกุล อิสระ/ หลบ รวมมือ/ พึ่งผูอื่น แขงขัน มีสวน พึ่งตนเอง หนี ทํางานกลุม รวม ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. 5. ขอมูลสารสนเทศการวิเคราะหการเรียนรูตามทางบุคลิกภาพของนักเรียน โรงเรียนวัดพวงนิมิต วิชา สุขศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา ..................... จํานวน......................................คน ลีลา จํานวน / คน สรุปลีลา(รอยละ) หมายเหตุ Learning Styles ชาย หญิง Learning Styles อิสระ/พึ่งตนเอง แบบหลบหนี แบบรวมมือ แบบพึงผูอื่น ่ แบบแขงขัน แบบมีสวนรวม รวมนักเรียนทังชั้นเรียน ้ ลงชื่อ........................................................ครูผูสอน ( .................................... ) ผูวิเคราะหขอมูล ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×