แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต

tassanee chaicharoen
tassanee chaicharoenรับราชการครู em สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 8 ชั่วโมง
ครูประจําวิชา นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
วันที่ ................. เดือน..............................พ.ศ................
1. สาระสําคัญ
การดําเนินชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆซึ่งอาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การดําเนินชีวิต ซึ่งการดําเนินชีวิตที่ดีต้องรู้จักวางแผนการออกกําลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และสามารถช่วยให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ตลอดจนสามารถดูแลตนเองทั้งขณะเจ็บป่วยและยามปกติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้าง
แนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ ช่วยลดความสูญเสียและอันตราย จากความเจ็บป่วย พิการ หรือตาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ด้านความรู้
1. วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกายและการพักผ่อนได้
2. บอกความสําคัญของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
3. เลือกดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม
4. การตัดสินใจในการปฏิบัติตนในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญอันตราย
2.2 ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1. อ่านบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
2. คิดตรึกตรองถึงผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
3. นําเสนอถึงปัญหาต่างๆและมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
3. สาระการเรียนรู้
* การวางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
* การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ และการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
* วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
เทคนิคจิกซอว์
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นจัดกลุ่มผู้เรียน
3. ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาหรือเรียนรู้
4. ขั้นสมาชิกกลุ่มเชี่ยวชาญเสนอความรู้
5. ขั้นทดสอบความรู้
6. ขั้นมอบรางวัล
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
ชั่วโมงเรียนที่ 1-2
1. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวว่ามี
วิธีการอย่างไร
3. นักเรียนศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใน Blog
http://krutassanee2013.wordpress.com
4. นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 3 คนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเสริมสร้างสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง และเขียนผังมโนทัศน์ตามเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
ในชั้นเรียน
5. นักเรียนตัวแทนกลุ่ม 3 - 4 กลุ่ม ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนถึงผลการแสดงความ
คิดเห็นของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมกันสรุปถึงวิธีการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายส่งผลดีต่อสุขภาพ
ชั่วโมงเรียนที่ 3-8
1. นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม เพื่อเลือกหัวข้อเรื่องสําหรับศึกษาค้นคว้า เพื่อจัดทําเป็นโครงงาน
สุขศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- นักเรียนกําหนดจุดประสงค์ในการจัดทําโครงการเรื่องที่นักเรียนสนใจ
- นักเรียนตั้งสมมติฐานหรือคําตอบชั่วคราวในการทําโครงงาน
- นักเรียนในกลุ่มร่วมกันกําหนดวิธีการศึกษาตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกไว้
- นักเรียนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของกลุ่ม
- นักเรียนในกลุ่มนําข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มมาเสนอภายในกลุ่มของนักเรียนแล้วร่วมกันสรุป
ข้อมูลให้ได้เนื้อหาสาระที่ถูกต้อง
- นักเรียนร่วมกันเขียนรายงานโครงงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- นักเรียนทุกกลุ่มเตรียมตัวนําเสนอผลการจัดทําโครงงานและรายงานโครงงานที่ได้เลือกไว้ โดยครู
คอยดูแลให้คําแนะนําถึงรายละเอียดในการนําเสนอผลการจัดทําโครงงานที่ยังขาด/ไม่สมบูรณ์/ไม่ถูกต้อง
2. นักเรียนและครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการดําเนินงานโครงงานสุขศึกษาพร้อมทั้ง
ช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
ชั่วโมงเรียนที่ 9-12
1. นักเรียนทุกกลุ่มนําเสนอโครงงานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนๆและครูซักถาม
ข้อสงสัย
2. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันสรุปถึงเนื้อหาสาระ และผลงานที่เพื่อนๆนําเสนอพร้อมทั้งลง
ความคิดเห็นถึงกลุ่มที่ทํางานได้ดีที่สุด
3. ครูชมเชยกลุ่มที่เพื่อนๆยกย่องและให้กําลังใจทุกคนในการทํางานร่วมกัน
4. ทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งเฉลยคําตอบ
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
1. แนวทางการจัดทําโครงงานสุขศึกษา
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. http://krutassanee2013.wordpress.com
7. การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดผลประเมินผล
1.1. ตรวจชิ้นงานกลุ่มของนักเรียน
1.2 สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
2.1 แบบบันทึกคะแนนผลงานกลุ่ม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
3.1 ผลงานนักเรียนในการจัดทําโครงงาน
3.1.1 สาระของโครงงาน
ระดับ 1. ชื่อขาดความสัมพันธ์กับเนื้อหาใช้คําถามได้ค่อนข้างดีและ
ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบได้จากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง
2. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้
คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ
ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
3. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้
คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ
ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็นโครงงาน
ที่สร้างสรรค์
4. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้
คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ
ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็นโครงงาน
ที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างได้ดี
3.1.2 วิธีการนําเสนอผลงาน
ระดับ 1. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยและขาดความ
พร้อมในการนําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่พอใช้
2. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ
นําเสนอค่อนข้างดีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึง
ความมั่นใจพูดจาชัดเจนฉาดฉานเฉพาะหน้าได้
3. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ
นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจ
พูดจาชัดเจนฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้
4. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการนําเสนอ
มีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจพูดจาชัดเจน
ฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
เป็นอย่างดี
3. 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2.1 มีวินัย ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง และรับผิดชอบในการทํางาน
ระดับ 1. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ตรงต่อเวลา อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง
2. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์พอใช้
3. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดี
4. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3.2.2 ใฝ่เรียนรู้
ระดับ 1. ไม่ตั้งใจเรียน
2. ตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน
3. ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4. ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม )
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
............../.............................../.......................
10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
( นายมุณี สุระสาย )
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
................/....................................../.............

Recomendados

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
198 visualizações8 slides
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
5.9K visualizações13 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา por
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเราแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเราtassanee chaicharoen
450 visualizações4 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา por
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาtassanee chaicharoen
258 visualizações7 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2 por
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2แผนการเรียนรู้ที่ 1_2
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2tassanee chaicharoen
512 visualizações3 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2 por
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2แผนการเรียนรู้ที่ 2_2
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2tassanee chaicharoen
1.1K visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

สุขภาพ por
สุขภาพสุขภาพ
สุขภาพวิทวัส รัตนวิรุฬห์
1.2K visualizações31 slides
นวัตกรรมสุขศึกษา por
นวัตกรรมสุขศึกษานวัตกรรมสุขศึกษา
นวัตกรรมสุขศึกษาkrusupkij
9.5K visualizações21 slides
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข por
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขHathaichon Nonruongrit
9.5K visualizações18 slides
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา por
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาโครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาnammint
11.1K visualizações27 slides
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2 por
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2sarawut chaicharoen
532 visualizações4 slides
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2 por
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2sarawut chaicharoen
1.1K visualizações4 slides

Mais procurados(20)

นวัตกรรมสุขศึกษา por krusupkij
นวัตกรรมสุขศึกษานวัตกรรมสุขศึกษา
นวัตกรรมสุขศึกษา
krusupkij9.5K visualizações
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข por Hathaichon Nonruongrit
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
Hathaichon Nonruongrit9.5K visualizações
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา por nammint
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาโครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
nammint11.1K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2
sarawut chaicharoen532 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.1K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
sarawut chaicharoen5.6K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
sarawut chaicharoen1K visualizações
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด por tassanee chaicharoen
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียดแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด
tassanee chaicharoen13.1K visualizações
03+heap4+dltv54+แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 3 ประถม 4-6 por Prachoom Rangkasikorn
03+heap4+dltv54+แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1  3 ประถม 4-603+heap4+dltv54+แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1  3 ประถม 4-6
03+heap4+dltv54+แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 3 ประถม 4-6
Prachoom Rangkasikorn1.8K visualizações
หน่วยการเรียนรู้ por nitirot
หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
nitirot3.9K visualizações
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้ por tassanee chaicharoen
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้
tassanee chaicharoen3.7K visualizações
06+heap4+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 4 6 เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ... por Prachoom Rangkasikorn
06+heap4+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 4 6 เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ...06+heap4+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 4 6 เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ...
06+heap4+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 4 6 เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ...
Prachoom Rangkasikorn124 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.2K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.4K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.2K visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 4 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 4แผนการเรียนรู้ที่ 4
แผนการเรียนรู้ที่ 4
tassanee chaicharoen897 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
sarawut chaicharoen511 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 สุข ม.2
sarawut chaicharoen957 visualizações
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา por Boonlert Aroonpiboon
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Boonlert Aroonpiboon49.6K visualizações

Similar a แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต

เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย11 por
เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย11เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย11
เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย11wichien wongwan
2.1K visualizações57 slides
ทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดที่ 1 por
ทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดที่ 1ทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดที่ 1
ทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดที่ 1sonsukda
6.9K visualizações37 slides
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23 por
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23 การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23 Phet103
1.9K visualizações37 slides
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23 por
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23Phet103
6K visualizações36 slides
จุลสารโครงงานสุขภาพ por
จุลสารโครงงานสุขภาพจุลสารโครงงานสุขภาพ
จุลสารโครงงานสุขภาพtassanee chaicharoen
6.4K visualizações2 slides
สุขศึกษาและพลศึกษา ปลาย por
สุขศึกษาและพลศึกษา ปลายสุขศึกษาและพลศึกษา ปลาย
สุขศึกษาและพลศึกษา ปลายกลุ่มงาน วิชาการ
516 visualizações8 slides

Similar a แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต(20)

เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย11 por wichien wongwan
เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย11เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย11
เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย11
wichien wongwan2.1K visualizações
ทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดที่ 1 por sonsukda
ทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดที่ 1ทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดที่ 1
ทดสอบสมรรถภาพทางกายชุดที่ 1
sonsukda6.9K visualizações
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23 por Phet103
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23 การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23
Phet1031.9K visualizações
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23 por Phet103
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23
การดูแลสุขภาพ ธนภรณ์ ม.1 ห้อง 3 เลขที่ 23
Phet1036K visualizações
จุลสารโครงงานสุขภาพ por tassanee chaicharoen
จุลสารโครงงานสุขภาพจุลสารโครงงานสุขภาพ
จุลสารโครงงานสุขภาพ
tassanee chaicharoen6.4K visualizações
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ชุดที่ 2 por sonsukda
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ชุดที่ 2การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ชุดที่ 2
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ชุดที่ 2
sonsukda22.3K visualizações
แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง por teeradejmwk
แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
teeradejmwk11.1K visualizações
บทที่ 3 por NUCHITAJUMGUDRUNG
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
NUCHITAJUMGUDRUNG79 visualizações
4.วิเคราะห์โครงสร้างการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาม.4 por Kruthai Kidsdee
4.วิเคราะห์โครงสร้างการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาม.44.วิเคราะห์โครงสร้างการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาม.4
4.วิเคราะห์โครงสร้างการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาม.4
Kruthai Kidsdee3.5K visualizações
56540121 por Kopp Ctn-Dm
5654012156540121
56540121
Kopp Ctn-Dm408 visualizações
Pdทฤษฎีการส่มเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ por Nan Natni
Pdทฤษฎีการส่มเสริมสุขภาพของเพนเดอร์Pdทฤษฎีการส่มเสริมสุขภาพของเพนเดอร์
Pdทฤษฎีการส่มเสริมสุขภาพของเพนเดอร์
Nan Natni14K visualizações
ส่วนหน้า ตอนที่ 2 por supap6259
ส่วนหน้า ตอนที่ 2ส่วนหน้า ตอนที่ 2
ส่วนหน้า ตอนที่ 2
supap6259919 visualizações
Pb por Tar Bt
PbPb
Pb
Tar Bt540 visualizações
ข้อสอบ o-net 49 por semind_9488
ข้อสอบ o-net 49ข้อสอบ o-net 49
ข้อสอบ o-net 49
semind_9488613 visualizações
09+heap2+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3 por Prachoom Rangkasikorn
09+heap2+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 309+heap2+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3
09+heap2+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3
Prachoom Rangkasikorn34 visualizações
07+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3 por Prachoom Rangkasikorn
07+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 307+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3
07+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3
Prachoom Rangkasikorn34 visualizações
09+heap3+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3 por Prachoom Rangkasikorn
09+heap3+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 309+heap3+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3
09+heap3+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1 3
Prachoom Rangkasikorn34 visualizações

Mais de tassanee chaicharoen

วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ por
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
769 visualizações1 slide
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ por
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
573 visualizações2 slides
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน por
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนบทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนtassanee chaicharoen
305 visualizações1 slide
โภชนาการสุภาพร por
โภชนาการสุภาพรโภชนาการสุภาพร
โภชนาการสุภาพรtassanee chaicharoen
232 visualizações8 slides
โภชนาการพัชรินทร์ por
โภชนาการพัชรินทร์โภชนาการพัชรินทร์
โภชนาการพัชรินทร์tassanee chaicharoen
391 visualizações8 slides
โภชนาการตติยา por
โภชนาการตติยาโภชนาการตติยา
โภชนาการตติยาtassanee chaicharoen
398 visualizações11 slides

Mais de tassanee chaicharoen(20)

วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen769 visualizações
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen573 visualizações
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน por tassanee chaicharoen
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนบทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
tassanee chaicharoen305 visualizações
โภชนาการสุภาพร por tassanee chaicharoen
โภชนาการสุภาพรโภชนาการสุภาพร
โภชนาการสุภาพร
tassanee chaicharoen232 visualizações
โภชนาการพัชรินทร์ por tassanee chaicharoen
โภชนาการพัชรินทร์โภชนาการพัชรินทร์
โภชนาการพัชรินทร์
tassanee chaicharoen391 visualizações
โภชนาการตติยา por tassanee chaicharoen
โภชนาการตติยาโภชนาการตติยา
โภชนาการตติยา
tassanee chaicharoen398 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen629 visualizações
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ
tassanee chaicharoen575 visualizações
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา por tassanee chaicharoen
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหาใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
tassanee chaicharoen325 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen292 visualizações
แบบทดสอบความรู้ por tassanee chaicharoen
แบบทดสอบความรู้แบบทดสอบความรู้
แบบทดสอบความรู้
tassanee chaicharoen470 visualizações
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1 por tassanee chaicharoen
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1
tassanee chaicharoen510 visualizações
ใบงานที่ 5.2 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 5.2ใบงานที่ 5.2
ใบงานที่ 5.2
tassanee chaicharoen406 visualizações
ใบงานที่ 2.1 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 2.1ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.1
tassanee chaicharoen435 visualizações
ใบงานที่ 1.2 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 1.2ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.2
tassanee chaicharoen2.7K visualizações
ใบงานที่ 1.1 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 1.1ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.1
tassanee chaicharoen1.4K visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 9 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 9แผนการเรียนรู้ที่ 9
แผนการเรียนรู้ที่ 9
tassanee chaicharoen681 visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 8 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 8แผนการเรียนรู้ที่ 8
แผนการเรียนรู้ที่ 8
tassanee chaicharoen823 visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 7 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 7แผนการเรียนรู้ที่ 7
แผนการเรียนรู้ที่ 7
tassanee chaicharoen2.8K visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 6 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 6แผนการเรียนรู้ที่ 6
แผนการเรียนรู้ที่ 6
tassanee chaicharoen554 visualizações

แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต

 • 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 8 ชั่วโมง ครูประจําวิชา นางทัศนีย์ ไชยเจริญ วันที่ ................. เดือน..............................พ.ศ................ 1. สาระสําคัญ การดําเนินชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆซึ่งอาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ การดําเนินชีวิต ซึ่งการดําเนินชีวิตที่ดีต้องรู้จักวางแผนการออกกําลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และสามารถช่วยให้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี ตลอดจนสามารถดูแลตนเองทั้งขณะเจ็บป่วยและยามปกติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้าง แนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ ช่วยลดความสูญเสียและอันตราย จากความเจ็บป่วย พิการ หรือตาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 ด้านความรู้ 1. วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกายและการพักผ่อนได้ 2. บอกความสําคัญของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 3. เลือกดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 4. การตัดสินใจในการปฏิบัติตนในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญอันตราย 2.2 ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 1. อ่านบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 2. คิดตรึกตรองถึงผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 3. นําเสนอถึงปัญหาต่างๆและมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ 3. สาระการเรียนรู้ * การวางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริม สมรรถภาพทางกาย * การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ และการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ * วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคจิกซอว์ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นจัดกลุ่มผู้เรียน 3. ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาหรือเรียนรู้ 4. ขั้นสมาชิกกลุ่มเชี่ยวชาญเสนอความรู้ 5. ขั้นทดสอบความรู้ 6. ขั้นมอบรางวัล
 • 2. 5. วิธีดําเนินกิจกรรม ชั่วโมงเรียนที่ 1-2 1. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต 2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวว่ามี วิธีการอย่างไร 3. นักเรียนศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใน Blog http://krutassanee2013.wordpress.com 4. นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 3 คนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเสริมสร้างสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง และเขียนผังมโนทัศน์ตามเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ในชั้นเรียน 5. นักเรียนตัวแทนกลุ่ม 3 - 4 กลุ่ม ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนถึงผลการแสดงความ คิดเห็นของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมกันสรุปถึงวิธีการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายส่งผลดีต่อสุขภาพ ชั่วโมงเรียนที่ 3-8 1. นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม เพื่อเลือกหัวข้อเรื่องสําหรับศึกษาค้นคว้า เพื่อจัดทําเป็นโครงงาน สุขศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - นักเรียนกําหนดจุดประสงค์ในการจัดทําโครงการเรื่องที่นักเรียนสนใจ - นักเรียนตั้งสมมติฐานหรือคําตอบชั่วคราวในการทําโครงงาน - นักเรียนในกลุ่มร่วมกันกําหนดวิธีการศึกษาตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกไว้ - นักเรียนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของกลุ่ม - นักเรียนในกลุ่มนําข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มมาเสนอภายในกลุ่มของนักเรียนแล้วร่วมกันสรุป ข้อมูลให้ได้เนื้อหาสาระที่ถูกต้อง - นักเรียนร่วมกันเขียนรายงานโครงงานตามที่ได้รับมอบหมาย - นักเรียนทุกกลุ่มเตรียมตัวนําเสนอผลการจัดทําโครงงานและรายงานโครงงานที่ได้เลือกไว้ โดยครู คอยดูแลให้คําแนะนําถึงรายละเอียดในการนําเสนอผลการจัดทําโครงงานที่ยังขาด/ไม่สมบูรณ์/ไม่ถูกต้อง 2. นักเรียนและครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการดําเนินงานโครงงานสุขศึกษาพร้อมทั้ง ช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ ชั่วโมงเรียนที่ 9-12 1. นักเรียนทุกกลุ่มนําเสนอโครงงานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนๆและครูซักถาม ข้อสงสัย 2. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันสรุปถึงเนื้อหาสาระ และผลงานที่เพื่อนๆนําเสนอพร้อมทั้งลง ความคิดเห็นถึงกลุ่มที่ทํางานได้ดีที่สุด 3. ครูชมเชยกลุ่มที่เพื่อนๆยกย่องและให้กําลังใจทุกคนในการทํางานร่วมกัน 4. ทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งเฉลยคําตอบ 6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 1. แนวทางการจัดทําโครงงานสุขศึกษา 2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3. http://krutassanee2013.wordpress.com
 • 3. 7. การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัดผลประเมินผล 1.1. ตรวจชิ้นงานกลุ่มของนักเรียน 1.2 สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 2.1 แบบบันทึกคะแนนผลงานกลุ่ม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 3.1 ผลงานนักเรียนในการจัดทําโครงงาน 3.1.1 สาระของโครงงาน ระดับ 1. ชื่อขาดความสัมพันธ์กับเนื้อหาใช้คําถามได้ค่อนข้างดีและ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบได้จากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง 2. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 3. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็นโครงงาน ที่สร้างสรรค์ 4. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็นโครงงาน ที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างได้ดี 3.1.2 วิธีการนําเสนอผลงาน ระดับ 1. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยและขาดความ พร้อมในการนําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่พอใช้ 2. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ นําเสนอค่อนข้างดีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึง ความมั่นใจพูดจาชัดเจนฉาดฉานเฉพาะหน้าได้ 3. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจ พูดจาชัดเจนฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ 4. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการนําเสนอ มีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจพูดจาชัดเจน ฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นอย่างดี
 • 4. 3. 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.2.1 มีวินัย ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง และรับผิดชอบในการทํางาน ระดับ 1. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลา อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 2. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 3. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดี 4. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3.2.2 ใฝ่เรียนรู้ ระดับ 1. ไม่ตั้งใจเรียน 2. ตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน 3. ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียน 4. ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 8. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 9. ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชื่อ......................................................... ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ............../.............................../....................... 10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ลงชื่อ......................................................... ( นายมุณี สุระสาย ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ................/....................................../.............