แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา

tassanee chaicharoen
tassanee chaicharoenรับราชการครู em สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14 ชั่วโมง
ครูประจําวิชา นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
วันที่ ................. เดือน..............................พ.ศ................
1. สาระสําคัญ
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนั้นการปฏิบัติตนเองให้สามารถดําเนินชีวิตในช่วงวัย
ให้มีความสุข จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาทักษะที่สําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การเรียนรู้
เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว รวมทั้งเข้าใจถึงปัญหา
ผลกระทบ จากจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ย อิทธิพลของสื่อที่มีผล
ต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้อย่างมีสติ
และเหตุผล อันนําพาไปสู่การดูแลสุขภาพกายที่ดีส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ด้านความรู้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ได้
2. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพ
4. ยอมรับความแตกต่างทางอารมณ์ในแต่ละบุคคล
5. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.2 ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1. คัดสรรสื่อเพื่อหาข้อมูล
2. จับประเด็น
3. สรุป แสดงความคิดเห็น
2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
3. สาระการเรียนรู้
* อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
* องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
- อนามัยแม่และเด็ก - การวางแผนครอบครัว
* ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
- แอลกอฮอล์ , สารเสพติด , บุหรี่ , สภาพแวดล้อม , การติดเชื้อ , โรคที่เกิดจาก
ภาวะการตั้งครรภ์
* ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง
* วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
* อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง (คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท
อินเทอร์เน็ต เกม ฯ)
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์
1.สร้างมโนทัศน์ของตนเอง
2. เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับข้อมูลใหม่
3. สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
4. สะท้อนความคิดกับบุคคลอื่น
5. ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่
6. รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ความรู้
7. นําเสนอความรู้
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
ชั่วโมงเรียนที่ 1-2
1. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ เพศศึกษา
2. สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียนถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่มีอิทธิพลจากสังคม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สังคมไทยกับวัยรุ่น
 สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
 คิดกันไว้ (เอดส์) (สภาพแวดล้อม)
อนามัยเจริญพันธุ์
 อนามัยเจริญพันธุ์
 ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 การวางแผนครอบครัว
ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 กรณีศึกษา ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
อิทธิพลของสื่อที่มีต่อวัยรุ่น
 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อวัยรุ่น
 ปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่น
3. นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สนทนา ที่ Blog
http://krutassanee2013.wordpress.com และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมจากการเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุ่น พร้อมทั้งนําเสนอความรู้จากการค้นคว้าผ่าน Blog http://krutassanee2013.wordpress.com
ชั่วโมงเรียนที่ 3
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มๆละ 3 คน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันแยกแยะเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนในชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา โดยมี
กรอบเนื้อหาดังนี้
 อนามัยแม่และเด็ก
 การวางแผนครอบครัว
 โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์
 แอลกอฮอล์
 สารเสพติด
 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
 การใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น
 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อวัยรุ่น
3. อธิบายวิธีการค้นคว้า หาความรู้จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจากสื่อต่างๆที่
นักเรียนสนใจ
4. มอบหมายงานให้นักเรียนค้นหาเนื้อหาตามที่ตนเองได้รับที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กลุ่มละ 1 เรื่อง จาก Blog http://krutassanee2013.wordpress.com และจากแหล่งสื่อต่างๆบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้เวลาพักกลางวัน
5. เมื่อนักเรียนศึกษา ค้นคว้าแล้ว ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน ร่วมมือกันทําใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น และนัดหมายการนําผลงานจากการค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดมาส่งครูใน
ชั่วโมงเรียนต่อไป
ชั่วโมงเรียนที่ 4-6
1. นํานักเรียนค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยภายใน
กลุ่มดําเนินการแบ่งเนื้อหาให้ทุกคนมีหน้าที่ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเป็นของตนเอง
2. นักเรียนในกลุ่มนําข้อมูลที่ได้รับมอบหมายมาสนทนาแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม
ของตนเอง
3. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปถึงเนื้อหาที่จะนําไปจัดทําเป็นข้อมูลในการบรรยาย
สรุปให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง
ชั่วโมงเรียนที่ 7-8
1. นักเรียนนําข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มาร่วมกันพิจารณา
แยกแยะองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้สรุปไว้เมื่อชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา
2. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันหาเหตุของการเกิดประเด็นความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการบรรยายให้เพื่อนๆในชั้นทราบถึงที่มาของเนื้อหาที่นักเรียนนําเสนอ
3. ครูอธิบายวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน
4. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปถึงเหตุและเนื้อหาที่จะนําเสนอในรูปแบบโครงงานต่อเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน
ชั่วโมงเรียนที่ 9-11
1. นํานักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเก็บเนื้อหาเพิ่มเติม
2. นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้
3. นักเรียนสรุปเนื้อหาทั้งหมดพร้อมทั้งเตรียมข้อมูลในการนําเสนอผลงานรูปแบบโครงงาน
ต่อเพื่อนในชั้นเรียน และนําผลงานส่งครู
ชั่วโมงเรียนที่ 12-14
1. นักเรียนทุกกลุ่มนําเสนอโครงงานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนๆและครูซักถาม
ข้อสงสัย
2. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันสรุปถึงเนื้อหาสาระ และผลงานที่เพื่อนๆนําเสนอพร้อมทั้งลง
ความคิดเห็นถึงกลุ่มที่ทํางานได้ดีที่สุด
3. ครูชมเชยกลุ่มที่เพื่อนๆยกย่องและให้กําลังใจทุกคนในการทํางานร่วมกัน
4. ทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งเฉลยคําตอบ
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารชุดส่งเสริมความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง อารมณ์และความเครียด
2. ใบงาน เรื่อง อารมณ์และความเครียด
3. บทความอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เรื่อง อารมณ์และความเครียด
4. ความรู้เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์
5. ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่องการวางแผนครอบครัว
6. กรณีศึกษา เรื่อง ปัญหากับความรุนแรง
7. ใบงาน เรื่อง ทําอย่างไรเมื่อเผชิญกับความรุนแรง
8. ใบกิจกรรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น
9. ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
10. รูปแบบการจัดทําโครงงาน
แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุดประจําโรงเรียน
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
1. หนังสือเรื่องปริศนา 100 คําถามร่างกายของเรา
2. หนังสือเรื่องวิถีบาปของชายหญิง
3. หนังสือเรื่องผู้ชายครับ ผู้หญิงค่ะ
4. หนังสือชุดร่างกายสุดอัศจรรย์ – ชีวิต
5. หนังสือชุดร่างกายสุดอัศจรรย์ – โครงสร้าง
6. หนังสือเรื่องนวดราชสํานัก
7. หนังสือกายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพ
8. http://krutassanee2013.wordpress.com
7. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ เพศศึกษา
1. วิธีการวัดผลประเมินผล
1.1. ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1.2 ตรวจชิ้นงานโครงงานของนักเรียน
1.3 ประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1.4 สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
2.1 แบบบันทึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2.2 แบบบันทึกคะแนนโครงงานนักเรียน
2.3 แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
3.1 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ระดับ 1. ขาดความสนใจในการค้นคว้าความรู้
2. ค้นคว้าความรู้โดยอาศัยให้เพื่อนช่วยเหลือ
3. ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจ
4. ค้นคว้าความรู้อย่างตั้งใจ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
3.2 ผลงานนักเรียนในการจัดทําโครงงาน
3.2.1 สาระของโครงงาน
ระดับ 1. ชื่อขาดความสัมพันธ์กับเนื้อหาใช้คําถามได้ค่อนข้างดีและ
ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบได้จากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง
2. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้
คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ
ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
3. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้
คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ
ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็นโครงงาน
ที่สร้างสรรค์
4. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้
คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ
ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็นโครงงาน
ที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างได้ดี
3.2.2 วิธีการนําเสนอผลงาน
ระดับ 1. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยและขาดความ
พร้อมในการนําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่พอใช้
2. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ
นําเสนอค่อนข้างดีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึง
ความมั่นใจพูดจาชัดเจนฉาดฉานเฉพาะหน้าได้
3. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ
นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจ
พูดจาชัดเจนฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้
4. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ
นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจ
พูดจาชัดเจนฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
3.3 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับ 1. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน
2. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน
แต่มีแนวโน้มที่ดี
3. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน
แต่ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา
4. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน
เนื้อหามีความสมบูรณ์
3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.4.1 มีวินัย ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง และรับผิดชอบในการทํางาน
ระดับ 1. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ตรงต่อเวลา อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง
2. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์พอใช้
3. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดี
4. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3.4.2 ใฝ่เรียนรู้
ระดับ 1. ไม่ตั้งใจเรียน
2. ตั้งใจและเอาใจใส่ใน การเรียน
3. ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4. ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม )
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
....................../....................................../.......................
10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
( นายมุณี สุระสาย )
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
................/....................................../.............

Recomendados

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
198 visualizações8 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา por
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเราแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเราtassanee chaicharoen
451 visualizações4 slides
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
5.9K visualizações13 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต por
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิตแผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิตtassanee chaicharoen
313 visualizações4 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2 por
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2แผนการเรียนรู้ที่ 1_2
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2tassanee chaicharoen
512 visualizações3 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2 por
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2แผนการเรียนรู้ที่ 3_2
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2tassanee chaicharoen
421 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

สุขภาพ por
สุขภาพสุขภาพ
สุขภาพวิทวัส รัตนวิรุฬห์
1.2K visualizações31 slides
นวัตกรรมสุขศึกษา por
นวัตกรรมสุขศึกษานวัตกรรมสุขศึกษา
นวัตกรรมสุขศึกษาkrusupkij
9.5K visualizações21 slides
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข por
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขHathaichon Nonruongrit
9.5K visualizações18 slides
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา por
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาโครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาnammint
11.1K visualizações27 slides
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 4 por
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 4ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 4
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 4โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
481 visualizações10 slides
หน่วยการเรียนรู้ por
หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้nitirot
3.9K visualizações8 slides

Mais procurados(20)

นวัตกรรมสุขศึกษา por krusupkij
นวัตกรรมสุขศึกษานวัตกรรมสุขศึกษา
นวัตกรรมสุขศึกษา
krusupkij9.5K visualizações
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข por Hathaichon Nonruongrit
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
Hathaichon Nonruongrit9.5K visualizações
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา por nammint
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาโครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
nammint11.1K visualizações
หน่วยการเรียนรู้ por nitirot
หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
nitirot3.9K visualizações
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด por tassanee chaicharoen
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียดแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด
tassanee chaicharoen13.1K visualizações
06+heap4+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 4 6 เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ... por Prachoom Rangkasikorn
06+heap4+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 4 6 เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ...06+heap4+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 4 6 เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ...
06+heap4+dltv54+แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 4 6 เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ...
Prachoom Rangkasikorn124 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2
sarawut chaicharoen535 visualizações
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้ por tassanee chaicharoen
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้
tassanee chaicharoen3.7K visualizações
03+heap4+dltv54+แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 3 ประถม 4-6 por Prachoom Rangkasikorn
03+heap4+dltv54+แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1  3 ประถม 4-603+heap4+dltv54+แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1  3 ประถม 4-6
03+heap4+dltv54+แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 3 ประถม 4-6
Prachoom Rangkasikorn1.8K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
sarawut chaicharoen1K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.1K visualizações
5 por Jittiporn Zaa
55
5
Jittiporn Zaa1.3K visualizações
ความต้องการด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ1 por Aom Chamchoi
ความต้องการด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ1ความต้องการด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ1
ความต้องการด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ1
Aom Chamchoi688 visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 4 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 4แผนการเรียนรู้ที่ 4
แผนการเรียนรู้ที่ 4
tassanee chaicharoen897 visualizações
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา por Boonlert Aroonpiboon
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Boonlert Aroonpiboon49.7K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.2K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.4K visualizações

Similar a แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา

แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา por
แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาtassanee chaicharoen
9.2K visualizações8 slides
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012 por
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012tassanee chaicharoen
551 visualizações10 slides
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา por
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาtassanee chaicharoen
1.9K visualizações10 slides
โครงงานคอมพร อมตกแต ง por
โครงงานคอมพร อมตกแต งโครงงานคอมพร อมตกแต ง
โครงงานคอมพร อมตกแต งSittikorn Thipnava
370 visualizações5 slides
R บทที่ 1 por
R บทที่ 1R บทที่ 1
R บทที่ 1khuwawa
1.6K visualizações7 slides
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 por
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554Nattapon
1.3K visualizações15 slides

Similar a แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา(20)

แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
tassanee chaicharoen9.2K visualizações
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012 por tassanee chaicharoen
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012
tassanee chaicharoen551 visualizações
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา por tassanee chaicharoen
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
tassanee chaicharoen1.9K visualizações
โครงงานคอมพร อมตกแต ง por Sittikorn Thipnava
โครงงานคอมพร อมตกแต งโครงงานคอมพร อมตกแต ง
โครงงานคอมพร อมตกแต ง
Sittikorn Thipnava370 visualizações
R บทที่ 1 por khuwawa
R บทที่ 1R บทที่ 1
R บทที่ 1
khuwawa1.6K visualizações
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 por Nattapon
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
Nattapon1.3K visualizações
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ... por Kroo Keng
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...
Kroo Keng652 visualizações
Report1 5 por kruwaeo
Report1 5Report1 5
Report1 5
kruwaeo2.3K visualizações
02 por alachiscake
0202
02
alachiscake38 visualizações
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 por Nattapon
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
Nattapon15.7K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว... por Kobwit Piriyawat
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
Kobwit Piriyawat126.7K visualizações
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน por Natmol Thedsanabun
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Natmol Thedsanabun1K visualizações
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน por Natmol Thedsanabun
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Natmol Thedsanabun5.3K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4 por dechathon
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
dechathon1.6K visualizações
Slideshare por paewwaew
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew248 visualizações
แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา
แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา
tassanee chaicharoen691 visualizações
ใบงานท 2-8 por noeiinoii
ใบงานท  2-8ใบงานท  2-8
ใบงานท 2-8
noeiinoii309 visualizações

Mais de tassanee chaicharoen

วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ por
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
769 visualizações1 slide
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ por
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
573 visualizações2 slides
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน por
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนบทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนtassanee chaicharoen
305 visualizações1 slide
โภชนาการสุภาพร por
โภชนาการสุภาพรโภชนาการสุภาพร
โภชนาการสุภาพรtassanee chaicharoen
232 visualizações8 slides
โภชนาการพัชรินทร์ por
โภชนาการพัชรินทร์โภชนาการพัชรินทร์
โภชนาการพัชรินทร์tassanee chaicharoen
391 visualizações8 slides
โภชนาการตติยา por
โภชนาการตติยาโภชนาการตติยา
โภชนาการตติยาtassanee chaicharoen
398 visualizações11 slides

Mais de tassanee chaicharoen(20)

วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen769 visualizações
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen573 visualizações
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน por tassanee chaicharoen
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนบทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
tassanee chaicharoen305 visualizações
โภชนาการสุภาพร por tassanee chaicharoen
โภชนาการสุภาพรโภชนาการสุภาพร
โภชนาการสุภาพร
tassanee chaicharoen232 visualizações
โภชนาการพัชรินทร์ por tassanee chaicharoen
โภชนาการพัชรินทร์โภชนาการพัชรินทร์
โภชนาการพัชรินทร์
tassanee chaicharoen391 visualizações
โภชนาการตติยา por tassanee chaicharoen
โภชนาการตติยาโภชนาการตติยา
โภชนาการตติยา
tassanee chaicharoen398 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen629 visualizações
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ
tassanee chaicharoen575 visualizações
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา por tassanee chaicharoen
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหาใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
tassanee chaicharoen327 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen292 visualizações
แบบทดสอบความรู้ por tassanee chaicharoen
แบบทดสอบความรู้แบบทดสอบความรู้
แบบทดสอบความรู้
tassanee chaicharoen470 visualizações
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1 por tassanee chaicharoen
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1
tassanee chaicharoen510 visualizações
ใบงานที่ 5.2 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 5.2ใบงานที่ 5.2
ใบงานที่ 5.2
tassanee chaicharoen406 visualizações
ใบงานที่ 2.1 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 2.1ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.1
tassanee chaicharoen435 visualizações
ใบงานที่ 1.2 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 1.2ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.2
tassanee chaicharoen2.7K visualizações
ใบงานที่ 1.1 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 1.1ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.1
tassanee chaicharoen1.4K visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 9 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 9แผนการเรียนรู้ที่ 9
แผนการเรียนรู้ที่ 9
tassanee chaicharoen681 visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 8 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 8แผนการเรียนรู้ที่ 8
แผนการเรียนรู้ที่ 8
tassanee chaicharoen824 visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 7 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 7แผนการเรียนรู้ที่ 7
แผนการเรียนรู้ที่ 7
tassanee chaicharoen2.8K visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 6 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 6แผนการเรียนรู้ที่ 6
แผนการเรียนรู้ที่ 6
tassanee chaicharoen554 visualizações

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา

 • 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14 ชั่วโมง ครูประจําวิชา นางทัศนีย์ ไชยเจริญ วันที่ ................. เดือน..............................พ.ศ................ 1. สาระสําคัญ วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนั้นการปฏิบัติตนเองให้สามารถดําเนินชีวิตในช่วงวัย ให้มีความสุข จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาทักษะที่สําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การเรียนรู้ เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว รวมทั้งเข้าใจถึงปัญหา ผลกระทบ จากจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ย อิทธิพลของสื่อที่มีผล ต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้อย่างมีสติ และเหตุผล อันนําพาไปสู่การดูแลสุขภาพกายที่ดีส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 ด้านความรู้ 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ได้ 2. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง 3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพ 4. ยอมรับความแตกต่างทางอารมณ์ในแต่ละบุคคล 5. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2.2 ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 1. คัดสรรสื่อเพื่อหาข้อมูล 2. จับประเด็น 3. สรุป แสดงความคิดเห็น 2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ 3. สาระการเรียนรู้ * อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น * องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ - อนามัยแม่และเด็ก - การวางแผนครอบครัว * ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ - แอลกอฮอล์ , สารเสพติด , บุหรี่ , สภาพแวดล้อม , การติดเชื้อ , โรคที่เกิดจาก ภาวะการตั้งครรภ์ * ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง * วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง * อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง (คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯ)
 • 2. 4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์ 1.สร้างมโนทัศน์ของตนเอง 2. เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับข้อมูลใหม่ 3. สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4. สะท้อนความคิดกับบุคคลอื่น 5. ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ 6. รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ความรู้ 7. นําเสนอความรู้ 5. วิธีดําเนินกิจกรรม ชั่วโมงเรียนที่ 1-2 1. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ เพศศึกษา 2. สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียนถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่มีอิทธิพลจากสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ สังคมไทยกับวัยรุ่น  สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  คิดกันไว้ (เอดส์) (สภาพแวดล้อม) อนามัยเจริญพันธุ์  อนามัยเจริญพันธุ์  ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  การวางแผนครอบครัว ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  กรณีศึกษา ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อิทธิพลของสื่อที่มีต่อวัยรุ่น  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อวัยรุ่น  ปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่น 3. นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สนทนา ที่ Blog http://krutassanee2013.wordpress.com และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมจากการเปลี่ยนแปลงของ วัยรุ่น พร้อมทั้งนําเสนอความรู้จากการค้นคว้าผ่าน Blog http://krutassanee2013.wordpress.com ชั่วโมงเรียนที่ 3 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มๆละ 3 คน 2. ครูและนักเรียนร่วมกันแยกแยะเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนในชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา โดยมี กรอบเนื้อหาดังนี้  อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว  โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์
 • 3.  แอลกอฮอล์  สารเสพติด  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  การใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อวัยรุ่น 3. อธิบายวิธีการค้นคว้า หาความรู้จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจากสื่อต่างๆที่ นักเรียนสนใจ 4. มอบหมายงานให้นักเรียนค้นหาเนื้อหาตามที่ตนเองได้รับที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 1 เรื่อง จาก Blog http://krutassanee2013.wordpress.com และจากแหล่งสื่อต่างๆบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยใช้เวลาพักกลางวัน 5. เมื่อนักเรียนศึกษา ค้นคว้าแล้ว ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน ร่วมมือกันทําใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น และนัดหมายการนําผลงานจากการค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดมาส่งครูใน ชั่วโมงเรียนต่อไป ชั่วโมงเรียนที่ 4-6 1. นํานักเรียนค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยภายใน กลุ่มดําเนินการแบ่งเนื้อหาให้ทุกคนมีหน้าที่ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเป็นของตนเอง 2. นักเรียนในกลุ่มนําข้อมูลที่ได้รับมอบหมายมาสนทนาแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม ของตนเอง 3. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปถึงเนื้อหาที่จะนําไปจัดทําเป็นข้อมูลในการบรรยาย สรุปให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง ชั่วโมงเรียนที่ 7-8 1. นักเรียนนําข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มาร่วมกันพิจารณา แยกแยะองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้สรุปไว้เมื่อชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา 2. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันหาเหตุของการเกิดประเด็นความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษา เพื่อเป็น แนวทางในการบรรยายให้เพื่อนๆในชั้นทราบถึงที่มาของเนื้อหาที่นักเรียนนําเสนอ 3. ครูอธิบายวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 4. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปถึงเหตุและเนื้อหาที่จะนําเสนอในรูปแบบโครงงานต่อเพื่อน ร่วมชั้นเรียน ชั่วโมงเรียนที่ 9-11 1. นํานักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเก็บเนื้อหาเพิ่มเติม 2. นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ 3. นักเรียนสรุปเนื้อหาทั้งหมดพร้อมทั้งเตรียมข้อมูลในการนําเสนอผลงานรูปแบบโครงงาน ต่อเพื่อนในชั้นเรียน และนําผลงานส่งครู ชั่วโมงเรียนที่ 12-14 1. นักเรียนทุกกลุ่มนําเสนอโครงงานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนๆและครูซักถาม ข้อสงสัย
 • 4. 2. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันสรุปถึงเนื้อหาสาระ และผลงานที่เพื่อนๆนําเสนอพร้อมทั้งลง ความคิดเห็นถึงกลุ่มที่ทํางานได้ดีที่สุด 3. ครูชมเชยกลุ่มที่เพื่อนๆยกย่องและให้กําลังใจทุกคนในการทํางานร่วมกัน 4. ทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งเฉลยคําตอบ 6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 1. เอกสารชุดส่งเสริมความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง อารมณ์และความเครียด 2. ใบงาน เรื่อง อารมณ์และความเครียด 3. บทความอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เรื่อง อารมณ์และความเครียด 4. ความรู้เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์ 5. ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่องการวางแผนครอบครัว 6. กรณีศึกษา เรื่อง ปัญหากับความรุนแรง 7. ใบงาน เรื่อง ทําอย่างไรเมื่อเผชิญกับความรุนแรง 8. ใบกิจกรรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น 9. ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 10. รูปแบบการจัดทําโครงงาน แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องสมุดประจําโรงเรียน 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 1. หนังสือเรื่องปริศนา 100 คําถามร่างกายของเรา 2. หนังสือเรื่องวิถีบาปของชายหญิง 3. หนังสือเรื่องผู้ชายครับ ผู้หญิงค่ะ 4. หนังสือชุดร่างกายสุดอัศจรรย์ – ชีวิต 5. หนังสือชุดร่างกายสุดอัศจรรย์ – โครงสร้าง 6. หนังสือเรื่องนวดราชสํานัก 7. หนังสือกายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพ 8. http://krutassanee2013.wordpress.com 7. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ เพศศึกษา 1. วิธีการวัดผลประเมินผล 1.1. ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 1.2 ตรวจชิ้นงานโครงงานของนักเรียน 1.3 ประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 1.4 สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 2.1 แบบบันทึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2.2 แบบบันทึกคะแนนโครงงานนักเรียน 2.3 แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • 5. 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 3.1 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ระดับ 1. ขาดความสนใจในการค้นคว้าความรู้ 2. ค้นคว้าความรู้โดยอาศัยให้เพื่อนช่วยเหลือ 3. ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจ 4. ค้นคว้าความรู้อย่างตั้งใจ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง 3.2 ผลงานนักเรียนในการจัดทําโครงงาน 3.2.1 สาระของโครงงาน ระดับ 1. ชื่อขาดความสัมพันธ์กับเนื้อหาใช้คําถามได้ค่อนข้างดีและ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบได้จากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง 2. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 3. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็นโครงงาน ที่สร้างสรรค์ 4. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็นโครงงาน ที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างได้ดี 3.2.2 วิธีการนําเสนอผลงาน ระดับ 1. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยและขาดความ พร้อมในการนําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่พอใช้ 2. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ นําเสนอค่อนข้างดีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึง ความมั่นใจพูดจาชัดเจนฉาดฉานเฉพาะหน้าได้ 3. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจ พูดจาชัดเจนฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ 4. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจ พูดจาชัดเจนฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • 6. 3.3 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ 1. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน 2. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน แต่มีแนวโน้มที่ดี 3. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน แต่ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน เนื้อหามีความสมบูรณ์ 3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.4.1 มีวินัย ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง และรับผิดชอบในการทํางาน ระดับ 1. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลา อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 2. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 3. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดี 4. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3.4.2 ใฝ่เรียนรู้ ระดับ 1. ไม่ตั้งใจเรียน 2. ตั้งใจและเอาใจใส่ใน การเรียน 3. ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียน 4. ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 8. กิจกรรมเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 9. ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชื่อ......................................................... ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ....................../....................................../.......................
 • 7. 10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชื่อ......................................................... ( นายมุณี สุระสาย ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ................/....................................../.............