แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา

tassanee chaicharoen
tassanee chaicharoenรับราชการครู em สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 6 ชั่วโมง
ครูประจําวิชา นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
วันที่ ................. เดือน..............................พ.ศ................
1. สาระสําคัญ
ครอบครัวเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตและเป็นสิ่งสําคัญในการฝึกฝนบุคคลที่อยู่ในครอบครัว
ให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคลที่มีวัยที่แตกต่างกันทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น
วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ซึ่งในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของวัยอันมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจําเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นไปอย่างมีความสุข
ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งในครอบครัว ลดน้อยลง สามารถแก้ไข
ได้โดยการไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อครอบครัวและตัวบุคคล
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ด้านความรู้
1. อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัยต่างๆได้
2. เข้าใจในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
3. หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้
4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.2 ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1. อ่านบทความเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
2. วิเคราะห์และเชื่อมโยงของรายละเอียดในเนื้อหา
3. ใช้ภาษาเขียนเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
* ใฝ่เรียนรู้ , มุ่งมั่นในการทํางาน , มีจิตสาธารณะ
3. สาระการเรียนรู้
* การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย
( วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ )
* สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
* แนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
1. ขั้นนํา
2. ขั้นแสดงความคิดเห็น
3. ขั้นทําความเข้าใจ
4. ขั้นวางแผนและแก้ไขปัญหา
5. ขั้นรายงานผล
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
ชั่วโมงเรียนที่ 1-2
1. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา
2. ครูนํานักเรียนสนทนาถึงบุคคลในครอบครัวที่มีอายุอยู่ในวัยที่แตกต่างกัน
และพฤติกรรมของบุคคลวัยดังกล่าว ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
3. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัยวัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น
วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยครูนําเสนอความรู้ไว้ที่ Blog http://krutassanee2013.wordpress.com
พร้อมทั้งบันทึกความรู้ของตนเองลงใน Blog http://krutassanee2013.wordpress.com
4. นักเรียนเข้ากลุ่ม 6 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์พฤติกรรม
ของบุคคลในบ้านว่ามีพฤติกรรมตรงกับข้อมูลที่นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องใดบ้าง ลงในใบงานที่ 1 เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของช่วงวัย
5. ครูซักถามนักเรียนถึงพฤติกรรมของบุคคลในบ้านที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับข้อมูล
ที่นักเรียนได้ศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ชั่วโมงเรียนที่ 3-4
1. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง ปัญหาในครอบครัว ที่ Blog
http://krutassanee2013.wordpress.com และพิจารณาถึงสาเหตุความขัดแย้งเมื่อเกิดขึ้นภายใน
ครอบครัว นักเรียนจะทําอย่างไร และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองลงใน Blog
2. นักเรียนศึกษาเรื่อง แนวการป้องกันแก้ไขความขัดแย้งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น
ภายในครอบครัว ที่ Blog http://krutassanee2013.wordpress.com พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น
ของตนเองลงใน Blog
3. นักเรียนสรุปถึงรายละเอียดความขัดแย้งภายในครอบครัว (ปัญหา,สาเหตุ,ผลที่
เกิด วิธีการปฏิบัติตนเพื่อดูแลและหลีกเลี่ยง) ลงในใบงานที่ 2 เรื่อง การแก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัว พร้อมทั้งครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท้ายชั่วโมงเรียน
ชั่วโมงเรียนที่ 5-6
1. ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาดังนี้
 การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในแต่ละวัย
 สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
 แนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
2. นักเรียนทุกคนนําเสนอความรู้ของตนเอง ตามเนื้อหาที่นักเรียนเรียนรู้พร้อมทั้ง
ร่วมสรุปลงกระดานดําลงในใบงานที่ 3 ผังมโนทัศน์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
3. ทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งเฉลยคําตอบ
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
1. ใบงานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
2. ใบความรู้แนวทางการเขียนผังมโนทัศน์
3. ห้องสมุดประจําโรงเรียน
4. ห้องคอมพิวเตอร์
5. หนังสือเรียนสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7. การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดผลประเมินผล
1.1. ตรวจชิ้นงานของนักเรียน และงานกลุ่มของนักเรียน
1.2 ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1.3 สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
2.1 แบบบันทึกคะแนนผลงานรายบุคคล และงานกลุ่ม
2.2 แบบบันทึกคะแนนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
3.1 ชิ้นงานรายบุคคล
ระดับ 1. แยกแยะเนื้อหาไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น
2. แยกแยะเนื้อหาค่อนข้างชัดเจน
3. แยกแยะเนื้อหาชัดเจน ค่อนข้างตรงประเด็น
4. แยกแยะเนื้อหาชัดเจน ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่
3.2 ชิ้นงานกลุ่ม
ระดับ 1. รวบรวมเนื้อหาไม่ครบถ้วน ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
2. รวบรวมเนื้อหาได้ครบถ้วน มีความเชื่อมโยงกัน
3. อธิบายข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
มีผลต่อเนื่องกัน
4. อธิบายข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
มีผลต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
3.3 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับ 1. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน
2. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน
แต่มีแนวโน้มที่ดี
3. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน
แต่ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา
4. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน
เนื้อหามีความสมบูรณ์
3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.4.1 มีจิตสาธารณะ
ระดับ 1. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีเงื่อนไข และ
สิ่งตอบแทน
2. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีเงื่อนไข และ
สิ่งตอบแทนในบางครั้ง บางคราว
3. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นอย่างดี
4. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีมาก
8. กิจกรรมเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม )
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
...................../................................./.......................
10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
( นายมุณี สุระสาย )
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
................/....................................../.............

Recomendados

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา por
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาtassanee chaicharoen
258 visualizações7 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
198 visualizações8 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต por
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิตแผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิตtassanee chaicharoen
313 visualizações4 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2 por
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2แผนการเรียนรู้ที่ 3_2
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2tassanee chaicharoen
421 visualizações3 slides
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2 por
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2แผนการเรียนรู้ที่ 1_2
แผนการเรียนรู้ที่ 1_2tassanee chaicharoen
512 visualizações3 slides
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
5.9K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

สุขภาพ por
สุขภาพสุขภาพ
สุขภาพวิทวัส รัตนวิรุฬห์
1.2K visualizações31 slides
นวัตกรรมสุขศึกษา por
นวัตกรรมสุขศึกษานวัตกรรมสุขศึกษา
นวัตกรรมสุขศึกษาkrusupkij
9.5K visualizações21 slides
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2 por
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2sarawut chaicharoen
5.6K visualizações4 slides
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข por
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขHathaichon Nonruongrit
9.5K visualizações18 slides
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา por
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาโครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาnammint
11.1K visualizações27 slides
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2 por
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2sarawut chaicharoen
534 visualizações4 slides

Mais procurados(20)

นวัตกรรมสุขศึกษา por krusupkij
นวัตกรรมสุขศึกษานวัตกรรมสุขศึกษา
นวัตกรรมสุขศึกษา
krusupkij9.5K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
sarawut chaicharoen5.6K visualizações
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข por Hathaichon Nonruongrit
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
Hathaichon Nonruongrit9.5K visualizações
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา por nammint
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษาโครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
โครงงานสื่อการสอนวิชาสุขศึกษา
nammint11.1K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สุข ม.2
sarawut chaicharoen534 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
sarawut chaicharoen1K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.2K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.4K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.1K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
sarawut chaicharoen511 visualizações
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด por tassanee chaicharoen
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียดแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความเครียด
tassanee chaicharoen13.1K visualizações
ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เวิชาสุขศึกษา ม.2 por sarawut chaicharoen
ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เวิชาสุขศึกษา ม.2ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เวิชาสุขศึกษา ม.2
ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เวิชาสุขศึกษา ม.2
sarawut chaicharoen1.4K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
sarawut chaicharoen533 visualizações
หน่วยการเรียนรู้ por nitirot
หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
nitirot3.9K visualizações
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้ por tassanee chaicharoen
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาลงสู่หน่วยการเรียนรู้
tassanee chaicharoen3.7K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.7K visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 4 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 4แผนการเรียนรู้ที่ 4
แผนการเรียนรู้ที่ 4
tassanee chaicharoen897 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สุข ม.2 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สุข ม.2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สุข ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สุข ม.2
sarawut chaicharoen1.2K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 por sarawut chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
sarawut chaicharoen1.5K visualizações

Similar a แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา

วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา por
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเราวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเราtassanee chaicharoen
728 visualizações1 slide
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา por
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเราวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเราtassanee chaicharoen
333 visualizações1 slide
Isstrain por
IsstrainIsstrain
IsstrainTung' Jitrapon
403 visualizações25 slides
พัฒนาการของมนุษย์ por
พัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์khuwawa2513
23.7K visualizações60 slides
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องวัยผู้ใหญ่ por
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องวัยผู้ใหญ่แผนจัดการเรียนรู้เรื่องวัยผู้ใหญ่
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องวัยผู้ใหญ่tassanee chaicharoen
3.5K visualizações8 slides
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘ por
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘นันทนา วงศ์สมิตกุล
13.9K visualizações10 slides

Similar a แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา(20)

วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา por tassanee chaicharoen
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเราวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา
tassanee chaicharoen728 visualizações
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา por tassanee chaicharoen
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเราวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของเรา
tassanee chaicharoen333 visualizações
Isstrain por Tung' Jitrapon
IsstrainIsstrain
Isstrain
Tung' Jitrapon403 visualizações
พัฒนาการของมนุษย์ por khuwawa2513
พัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์
khuwawa251323.7K visualizações
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องวัยผู้ใหญ่ por tassanee chaicharoen
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องวัยผู้ใหญ่แผนจัดการเรียนรู้เรื่องวัยผู้ใหญ่
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องวัยผู้ใหญ่
tassanee chaicharoen3.5K visualizações
วิจัยบทที่ 1 5 por Kongkrit Pimpa
วิจัยบทที่ 1 5วิจัยบทที่ 1 5
วิจัยบทที่ 1 5
Kongkrit Pimpa5K visualizações
กำหนดการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษาป.4 por Ummara Kijruangsri
กำหนดการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษาป.4กำหนดการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษาป.4
กำหนดการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษาป.4
Ummara Kijruangsri2.6K visualizações
อนุบาลศศิมา por hihowryou
อนุบาลศศิมาอนุบาลศศิมา
อนุบาลศศิมา
hihowryou111 visualizações
Psychology1 por New Born
Psychology1Psychology1
Psychology1
New Born240 visualizações
Psychology1 por Rorsed Mardra
Psychology1Psychology1
Psychology1
Rorsed Mardra204 visualizações
ส่วนหน้า ตอนที่ 2 por supap6259
ส่วนหน้า ตอนที่ 2ส่วนหน้า ตอนที่ 2
ส่วนหน้า ตอนที่ 2
supap6259919 visualizações
พ่อแม่แบบอย่าง por directorcherdsak
พ่อแม่แบบอย่างพ่อแม่แบบอย่าง
พ่อแม่แบบอย่าง
directorcherdsak1.7K visualizações
จุลสารโครงงานสุขภาพ por tassanee chaicharoen
จุลสารโครงงานสุขภาพจุลสารโครงงานสุขภาพ
จุลสารโครงงานสุขภาพ
tassanee chaicharoen6.4K visualizações
2562 final-project 40 por ssuserceb50d
2562 final-project 402562 final-project 40
2562 final-project 40
ssuserceb50d9 visualizações
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น por Aon Narinchoti
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้นหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น
Aon Narinchoti14.2K visualizações
สุขฯ ม.2 หน่วย 1 por supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 1สุขฯ ม.2 หน่วย 1
สุขฯ ม.2 หน่วย 1
supap625945.2K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิง por kkkkon
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิง
kkkkon6.3K visualizações

Mais de tassanee chaicharoen

วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ por
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
769 visualizações1 slide
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ por
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
573 visualizações2 slides
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน por
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนบทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนtassanee chaicharoen
305 visualizações1 slide
โภชนาการสุภาพร por
โภชนาการสุภาพรโภชนาการสุภาพร
โภชนาการสุภาพรtassanee chaicharoen
232 visualizações8 slides
โภชนาการพัชรินทร์ por
โภชนาการพัชรินทร์โภชนาการพัชรินทร์
โภชนาการพัชรินทร์tassanee chaicharoen
391 visualizações8 slides
โภชนาการตติยา por
โภชนาการตติยาโภชนาการตติยา
โภชนาการตติยาtassanee chaicharoen
398 visualizações11 slides

Mais de tassanee chaicharoen(20)

วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen769 visualizações
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen573 visualizações
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน por tassanee chaicharoen
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนบทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
tassanee chaicharoen305 visualizações
โภชนาการสุภาพร por tassanee chaicharoen
โภชนาการสุภาพรโภชนาการสุภาพร
โภชนาการสุภาพร
tassanee chaicharoen232 visualizações
โภชนาการพัชรินทร์ por tassanee chaicharoen
โภชนาการพัชรินทร์โภชนาการพัชรินทร์
โภชนาการพัชรินทร์
tassanee chaicharoen391 visualizações
โภชนาการตติยา por tassanee chaicharoen
โภชนาการตติยาโภชนาการตติยา
โภชนาการตติยา
tassanee chaicharoen398 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen629 visualizações
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ
tassanee chaicharoen575 visualizações
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา por tassanee chaicharoen
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหาใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
tassanee chaicharoen325 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ por tassanee chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
tassanee chaicharoen292 visualizações
แบบทดสอบความรู้ por tassanee chaicharoen
แบบทดสอบความรู้แบบทดสอบความรู้
แบบทดสอบความรู้
tassanee chaicharoen470 visualizações
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1 por tassanee chaicharoen
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1
ใบกิจกรรมนักเรียนที่ 1
tassanee chaicharoen510 visualizações
ใบงานที่ 5.2 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 5.2ใบงานที่ 5.2
ใบงานที่ 5.2
tassanee chaicharoen406 visualizações
ใบงานที่ 2.1 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 2.1ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.1
tassanee chaicharoen435 visualizações
ใบงานที่ 1.2 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 1.2ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.2
tassanee chaicharoen2.7K visualizações
ใบงานที่ 1.1 por tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 1.1ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.1
tassanee chaicharoen1.4K visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 9 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 9แผนการเรียนรู้ที่ 9
แผนการเรียนรู้ที่ 9
tassanee chaicharoen681 visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 8 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 8แผนการเรียนรู้ที่ 8
แผนการเรียนรู้ที่ 8
tassanee chaicharoen823 visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 7 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 7แผนการเรียนรู้ที่ 7
แผนการเรียนรู้ที่ 7
tassanee chaicharoen2.8K visualizações
แผนการเรียนรู้ที่ 6 por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 6แผนการเรียนรู้ที่ 6
แผนการเรียนรู้ที่ 6
tassanee chaicharoen554 visualizações

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา

 • 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 6 ชั่วโมง ครูประจําวิชา นางทัศนีย์ ไชยเจริญ วันที่ ................. เดือน..............................พ.ศ................ 1. สาระสําคัญ ครอบครัวเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตและเป็นสิ่งสําคัญในการฝึกฝนบุคคลที่อยู่ในครอบครัว ให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคลที่มีวัยที่แตกต่างกันทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ซึ่งในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของวัยอันมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจําเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นไปอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งในครอบครัว ลดน้อยลง สามารถแก้ไข ได้โดยการไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อครอบครัวและตัวบุคคล 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 ด้านความรู้ 1. อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัยต่างๆได้ 2. เข้าใจในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 3. หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ 4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.2 ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 1. อ่านบทความเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว 2. วิเคราะห์และเชื่อมโยงของรายละเอียดในเนื้อหา 3. ใช้ภาษาเขียนเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ * ใฝ่เรียนรู้ , มุ่งมั่นในการทํางาน , มีจิตสาธารณะ 3. สาระการเรียนรู้ * การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย ( วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ ) * สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว * แนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1. ขั้นนํา 2. ขั้นแสดงความคิดเห็น 3. ขั้นทําความเข้าใจ 4. ขั้นวางแผนและแก้ไขปัญหา 5. ขั้นรายงานผล
 • 2. 5. วิธีดําเนินกิจกรรม ชั่วโมงเรียนที่ 1-2 1. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา 2. ครูนํานักเรียนสนทนาถึงบุคคลในครอบครัวที่มีอายุอยู่ในวัยที่แตกต่างกัน และพฤติกรรมของบุคคลวัยดังกล่าว ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 3. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัยวัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยครูนําเสนอความรู้ไว้ที่ Blog http://krutassanee2013.wordpress.com พร้อมทั้งบันทึกความรู้ของตนเองลงใน Blog http://krutassanee2013.wordpress.com 4. นักเรียนเข้ากลุ่ม 6 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์พฤติกรรม ของบุคคลในบ้านว่ามีพฤติกรรมตรงกับข้อมูลที่นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องใดบ้าง ลงในใบงานที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของช่วงวัย 5. ครูซักถามนักเรียนถึงพฤติกรรมของบุคคลในบ้านที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับข้อมูล ที่นักเรียนได้ศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ชั่วโมงเรียนที่ 3-4 1. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง ปัญหาในครอบครัว ที่ Blog http://krutassanee2013.wordpress.com และพิจารณาถึงสาเหตุความขัดแย้งเมื่อเกิดขึ้นภายใน ครอบครัว นักเรียนจะทําอย่างไร และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นของ ตนเองลงใน Blog 2. นักเรียนศึกษาเรื่อง แนวการป้องกันแก้ไขความขัดแย้งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ภายในครอบครัว ที่ Blog http://krutassanee2013.wordpress.com พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ของตนเองลงใน Blog 3. นักเรียนสรุปถึงรายละเอียดความขัดแย้งภายในครอบครัว (ปัญหา,สาเหตุ,ผลที่ เกิด วิธีการปฏิบัติตนเพื่อดูแลและหลีกเลี่ยง) ลงในใบงานที่ 2 เรื่อง การแก้ไขความขัดแย้งใน ครอบครัว พร้อมทั้งครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท้ายชั่วโมงเรียน ชั่วโมงเรียนที่ 5-6 1. ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาดังนี้  การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาในแต่ละวัย  สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว  แนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 2. นักเรียนทุกคนนําเสนอความรู้ของตนเอง ตามเนื้อหาที่นักเรียนเรียนรู้พร้อมทั้ง ร่วมสรุปลงกระดานดําลงในใบงานที่ 3 ผังมโนทัศน์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 3. ทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งเฉลยคําตอบ 6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 1. ใบงานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 2. ใบความรู้แนวทางการเขียนผังมโนทัศน์ 3. ห้องสมุดประจําโรงเรียน 4. ห้องคอมพิวเตอร์ 5. หนังสือเรียนสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • 3. 7. การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัดผลประเมินผล 1.1. ตรวจชิ้นงานของนักเรียน และงานกลุ่มของนักเรียน 1.2 ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 1.3 สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 2.1 แบบบันทึกคะแนนผลงานรายบุคคล และงานกลุ่ม 2.2 แบบบันทึกคะแนนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 3.1 ชิ้นงานรายบุคคล ระดับ 1. แยกแยะเนื้อหาไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น 2. แยกแยะเนื้อหาค่อนข้างชัดเจน 3. แยกแยะเนื้อหาชัดเจน ค่อนข้างตรงประเด็น 4. แยกแยะเนื้อหาชัดเจน ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่ 3.2 ชิ้นงานกลุ่ม ระดับ 1. รวบรวมเนื้อหาไม่ครบถ้วน ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 2. รวบรวมเนื้อหาได้ครบถ้วน มีความเชื่อมโยงกัน 3. อธิบายข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ มีผลต่อเนื่องกัน 4. อธิบายข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ มีผลต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 3.3 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ 1. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน 2. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน แต่มีแนวโน้มที่ดี 3. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน แต่ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน เนื้อหามีความสมบูรณ์ 3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.4.1 มีจิตสาธารณะ ระดับ 1. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีเงื่อนไข และ สิ่งตอบแทน 2. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีเงื่อนไข และ สิ่งตอบแทนในบางครั้ง บางคราว 3. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นอย่างดี 4. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีมาก
 • 4. 8. กิจกรรมเสนอแนะ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 9. ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ลงชื่อ......................................................... ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ...................../................................./....................... 10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... ( นายมุณี สุระสาย ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ................/....................................../.............