Customer relationship management

Introducing of Principles
CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT
KNOWLEDGE MANAGEMENT
•‫دانش‬ ‫مدیریت‬،‫مدیریت‬ ‫الینفک‬ ‫جزء‬‫ارتباط‬‫است‬ ‫مشتری‬ ‫با‬.
•‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هایی‬ ‫فرایند‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬:
•‫دانش‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ، ‫کسب‬.
•‫هدف‬:‫ایجاد‬‫بهروری‬،‫جدید‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬،
‫بردن‬ ‫باال‬‫پذیری‬ ‫رقابت‬ ‫قابلیت‬
KNOWLEDGE MANAGEMENT
•‫مدیریت‬‫دانش‬‫باعث‬‫تعامل‬‫میان‬‫فناوری‬‫و‬‫افراد‬‫میشود‬‫و‬‫به‬‫آنها‬‫شکل‬‫می‬‫دهد‬.
•‫استراتژی‬‫مدیریت‬‫دانش‬:
•‫اثر‬‫بخشی‬‫سازمان‬‫را‬‫بهبود‬‫می‬‫بخشد‬‫و‬‫در‬‫عین‬‫حال‬‫موجب‬
‫ارتقاء‬‫فرصت‬‫های‬‫سازمان‬‫می‬‫گردد‬.
KNOWLEDGE MANAGEMENT
•‫سه‬‫نوع‬‫دانش‬:
•‫دانش‬‫برای‬‫مشتری‬:‫شامل‬‫اطالعاتی‬‫در‬‫مورد‬‫محصوالت‬،‫بازار‬‫ها‬‫و‬
‫تامین‬‫کنندگان‬
•‫دانش‬‫از‬‫مشتری‬:‫در‬‫جهت‬‫خلق‬‫نوآوری‬‫در‬‫خدمت‬‫و‬‫محصول‬،‫تولید‬
‫انبوه‬‫و‬‫بهبود‬‫مستمر‬
•‫دانش‬‫درباره‬‫مشتری‬:‫توانایی‬‫مالی‬،‫فعالیت‬‫خرید‬،‫خواسته‬‫آتی‬‫و‬‫آینده‬
•‫نگری‬‫در‬‫فرآیند‬‫ها‬‫پشتیبانی‬‫و‬‫خدمت‬‫در‬‫فرآیند‬‫آنالیز‬CRM‫تجزیه‬‫و‬
•‫تحلیل‬‫می‬‫شود‬.
CRM
•CRM‫یا‬‫مدیریت‬‫روابط‬‫مشتری‬‫یک‬‫مقوله‬‫است‬‫که‬‫به‬‫اعما‬‫ل‬
‫استراتژی‬‫ها‬‫و‬‫تکنولوژی‬‫هایی‬‫که‬‫کمپانی‬‫ها‬‫برای‬‫مدیریت‬،
‫تحلیل‬‫عکس‬‫العمل‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫مشتریان‬‫در‬‫حول‬‫طول‬‫عمر‬
‫مشتریان‬‫با‬‫هدف‬‫افزایش‬‫روابط‬‫کاری‬‫با‬‫مشتریان‬‫که‬‫باعث‬‫بقاء‬
‫آن‬‫ها‬‫و‬‫افزایش‬‫فروش‬‫می‬‫شود‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬،‫رجوع‬‫می‬‫کند‬.
•CRM‫تعهد‬،‫کمپانی‬‫کنترل‬‫و‬‫امنیت‬‫را‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬‫و‬
‫اطالعات‬‫و‬‫دیتا‬‫بیس‬‫کمپانی‬‫را‬‫حفظ‬‫و‬‫نگه‬‫داری‬‫می‬‫کند‬.
CRM
•CRM‫کلیه‬‫ی‬‫فرآیند‬‫ها‬‫و‬‫فناوری‬‫هایی‬‫که‬‫شرکت‬‫یا‬‫ساز‬‫مان‬
‫برای‬‫شناسایی‬،‫انتخاب‬،‫ترغیب‬،‫گسترش‬،‫حفظ‬‫و‬‫خدمت‬‫به‬
‫مشتری‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫گیرد‬.
•CRM‫افزایش‬‫قدرت‬‫مدیران‬‫برای‬‫باال‬‫بردن‬‫فروش‬،‫ارائه‬‫ی‬
‫خدمات‬‫و‬‫توسعه‬‫ی‬‫شرکت‬‫است‬.
•CRM‫مدیریت‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬‫به‬‫شیوه‬‫ی‬‫الکترونیک‬‫ی‬
‫می‬‫باشد‬.
‫الکترونیکی‬ ‫ی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬
CRM
•CRM‫نیاز‬‫مشتری‬‫را‬‫با‬‫محصوالت‬‫منطبق‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫تنها‬‫یک‬‫ن‬‫رم‬
‫افزار‬‫نیست‬،‫بلکه‬‫فلسفه‬‫ای‬‫است‬‫راهبردی‬‫که‬‫سعی‬‫دارد‬‫اطالع‬‫ات‬‫را‬
‫در‬‫اختیار‬‫تمامی‬‫بخش‬‫های‬‫سازمان‬‫قرار‬‫دهد‬‫و‬‫مانع‬‫از‬‫تکرار‬‫بیهوده‬
‫ی‬‫کار‬‫شود‬.
•‫عامل‬‫موفقیت‬CRM‫قابل‬‫دسترس‬‫بودن‬‫و‬‫سطح‬‫کیفیت‬‫اطالعات‬
‫مشتریان‬(‫مانند‬،‫نیازها‬،‫شکایات‬‫انتقادات‬‫و‬‫مشکالت‬)‫می‬‫باشد‬.
CRM
‫سیستم‬‫های‬CRM‫طراحی‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫اطالعات‬‫مشتریان‬‫را‬
‫در‬‫زمینه‬‫های‬‫مختلف‬‫یا‬‫راه‬‫هایی‬‫برای‬‫ارتباط‬‫بین‬‫مشتری‬‫و‬
‫کمپانی‬(‫شامل‬‫وب‬‫سایت‬،‫تلفن‬،‫چت‬‫زنده‬‫یا‬‫نامه‬‫و‬‫شبکه‬‫ه‬‫ای‬
‫اجتماعی‬)‫گردآوری‬‫کنند‬.‫همچنین‬‫این‬‫سیستم‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬
‫اطالعاتی‬‫از‬‫قبیل‬‫اولویت‬‫های‬‫خرید‬‫و‬‫نگرانی‬‫هایی‬‫درباره‬‫ی‬
‫خرید‬‫و‬‫سابقه‬‫ی‬‫خرید‬‫مشتریان‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫مشتریان‬‫بگذ‬‫ارند‬.
Customer relationship management
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وظایف‬CRM
‫نرم‬‫افزار‬CRM‫اطالعات‬‫و‬‫اسناد‬‫مربوط‬‫به‬‫مشتری‬‫را‬‫در‬‫یک‬‫سیستم‬‫دیتابیس‬‫جمع‬‫آوری‬
‫می‬،‫کند‬‫پس‬‫بنابراین‬‫کارکنان‬‫آن‬‫کمپانی‬‫می‬‫توانند‬‫به‬‫راحتی‬‫به‬‫آن‬‫اطالعات‬‫دسترسی‬‫پیدا‬‫ک‬‫نند‬‫و‬‫آن‬
‫را‬‫مدیریت‬‫کنند‬.
‫از‬‫دیگر‬‫کاربردهای‬‫این‬‫نرم‬‫افزار‬‫ثبت‬‫عکس‬‫العمل‬‫های‬‫گوناگون‬‫مشتری‬(‫به‬‫وسیله‬‫ی‬‫نامه‬‫ها‬،
‫تماس‬‫تلفنی‬،‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫یا‬‫بقیه‬‫ی‬‫راه‬‫های‬‫ارتباطی‬)،‫خودکار‬‫کردن‬‫فرآیند‬‫های‬‫مختلف‬
‫کاری‬(‫مانند‬‫وظایف‬،‫تقویم‬‫ها‬‫و‬‫هشدارها‬)،‫قابلیت‬‫پیگیری‬‫کردن‬‫عملکرد‬‫به‬‫مدیران‬‫و‬‫بهره‬‫وری‬
‫براساس‬‫اطالعاتی‬‫که‬‫از‬‫طریق‬‫سیستم‬‫ایجاد‬‫شده‬‫اند‬‫می‬‫باشد‬.
‫نرم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫افزار‬CRM
•‫اتوماسیون‬‫بازاریابی‬:‫بازاریابی‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫و‬‫ایمیل‬‫مشتری‬‫ان‬.
•‫ابزار‬‫های‬CRM‫به‬‫وسیله‬‫ی‬‫گنجایش‬‫های‬‫اتوماسیون‬‫بازاریابی‬،‫به‬‫منظور‬
‫افزایش‬‫تاثیرات‬‫بازاریابی‬،‫وظایف‬‫تکراری‬‫را‬‫خودکار‬‫می‬‫کنند‬.
•‫اتوماسیون‬‫نیروهای‬‫فروش‬:‫به‬‫معنی‬‫جلوگیری‬‫از‬‫اثرات‬‫دوگانه‬‫ی‬‫بین‬‫مسئول‬‫ف‬‫روش‬
‫و‬‫مشتری‬.
•‫اتوماسیون‬‫مرکز‬‫ارتباطات‬:‫برای‬‫کاهش‬‫ابعاد‬‫خسته‬‫کننده‬‫برای‬‫مسئول‬‫ارتباط‬‫ات‬.
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫متداول‬ ‫خصوصیات‬CRM
•‫مرکز‬‫ارتباطات‬‫ممکن‬‫است‬‫شامل‬‫صداهای‬‫از‬‫پیش‬‫ضبط‬‫شده‬‫ای‬‫باشد‬‫که‬‫به‬‫حل‬
‫مشکالت‬‫مشتریان‬‫و‬‫انتشار‬‫اطالعات‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬.
•‫این‬‫ویژگی‬CRM‫باعث‬‫صرفه‬‫جویی‬‫در‬‫وقت‬‫مسئول‬‫از‬‫طریق‬‫کاهش‬‫تماس‬‫های‬
‫تلفنی‬‫و‬‫چک‬‫کردن‬‫ایمیل‬‫ها‬‫می‬‫شود‬.
•‫خدماتی‬‫براساس‬‫موقعیت‬‫مشتریان‬:‫بعضی‬‫سیستم‬‫های‬CRM‫شامل‬‫تکنولوژی‬
‫می‬‫شوند‬‫که‬‫می‬‫توانند‬‫کمپین‬‫هایی‬‫را‬‫براساس‬‫بازاریابی‬‫جغرافیایی‬‫ایجاد‬‫کن‬‫ند‬‫که‬‫این‬
‫سیستم‬‫براساس‬‫موقعیت‬‫جغرافیایی‬‫مشتریان‬‫می‬‫باشد‬.
‫اهداف‬‫اجرایی‬CRM
•‫تشویق‬‫مشتریان‬‫دیگر‬‫شرکت‬‫ها‬‫یا‬‫مشتریان‬‫بالقوه‬‫به‬‫اولین‬‫خر‬‫ید‬‫از‬
‫شرکت‬.
•‫تشویق‬‫مشتریانی‬‫که‬‫اولین‬‫خرید‬‫را‬‫از‬‫شرکت‬‫می‬‫کنند‬.
•‫تبدیل‬‫مشتریان‬‫موقت‬‫به‬‫دائم‬‫یا‬‫مشتریان‬‫وفادار‬.
•‫ارائه‬‫ی‬‫خدمات‬‫با‬‫مطلوبیت‬‫باال‬‫برای‬‫مشتریان‬‫وفادار‬‫به‬‫نحوی‬‫که‬‫ب‬‫ه‬
‫تبلیغ‬‫برای‬‫شرکت‬‫تبدیل‬‫شوند‬.
‫فروشنده‬ ‫چهار‬‫های‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬CRM
‫شرکت‬‫فروشندگان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬CRM‫کنند‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫را‬:
•Microsoft
•Salesforce.com
•SAP
•Oracle
‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫ی‬ ‫بقیه‬‫سیستم‬ ،‫های‬CRM‫ای‬‫مهیا‬ ‫را‬‫بین‬ ‫متداول‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬
‫متوسط‬ ‫یا‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫است‬.
‫چالش‬‫های‬CRM
•‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پیشرفت‬ ‫تمامی‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫ی‬CRM‫بدون‬‫مدیریتی‬
‫مناسب‬،‫های‬ ‫سیستم‬CRM‫می‬ ‫فقط‬‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کمی‬ ‫توانند‬
‫ارتباطات‬ ‫مرکز‬،‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کافی‬.
•‫ی‬ ‫مجموعه‬، ‫اطالعات‬‫و‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬
‫باشد‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬.‫بنابراین‬‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫کاربران‬
‫پی‬ ‫دسترسی‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫کنند‬ ‫دا‬.
‫های‬ ‫چالش‬CRM
‫مطالعات‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫مشتریان‬‫به‬‫طور‬‫فزاینده‬‫ای‬‫از‬‫مرکز‬‫ارتباطا‬‫ت‬
‫ناراضیند‬.‫مشتریان‬‫راه‬‫های‬‫چندگانه‬‫ای‬‫از‬‫ارتباط‬‫با‬‫کمپانی‬‫را‬‫تقاض‬‫ا‬‫دارند‬
‫و‬‫انتظار‬‫دارند‬‫که‬‫راه‬‫های‬‫ارتباط‬(‫که‬‫متداول‬‫ترینشان‬‫وب‬‫چت‬،‫نرم‬
‫افزارهای‬‫موبایل‬‫و‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫است‬)‫از‬‫افشا‬‫اطالعات‬‫آن‬‫ها‬
‫جلوگیری‬‫کند‬.
‫از‬‫چالش‬‫های‬‫اصلی‬‫سیستم‬CRM‫ارائه‬‫ی‬‫یک‬‫خط‬‫ارتباطی‬‫با‬‫مشتری‬
‫است‬‫که‬‫قابل‬‫اطمینان‬‫و‬‫همیشگی‬‫باشد‬.
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬CRM
•‫اول‬ ‫اصل‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫خرید‬‫نیست‬.
•CRM‫سازمان‬ ‫راهبردهای‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫همخوان‬ ‫و‬ ‫همسو‬ ‫باید‬‫باشد‬.
•‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پیش‬CRM‫راهبرد‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫باید‬CRM
‫تعریف‬‫شود‬.
•‫کمک‬ ‫به‬CRM‫بزرگ‬ ‫ی‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫به‬ ‫هستند‬ ‫جغرافیایی‬‫بگذاریم‬ ‫اشتراک‬.
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬CRM
•‫اصل‬‫دوم‬‫باید‬‫با‬‫اولویت‬‫های‬‫تجاری‬‫منطبق‬‫شود‬.
•CRM‫برای‬‫انطباق‬‫و‬‫تغییر‬‫سریع‬‫با‬‫سایر‬‫راهبردها‬‫و‬‫نیازهای‬‫مشتری‬‫بای‬‫د‬‫دارای‬
‫معماری‬‫و‬‫ساختار‬‫پایه‬‫متناسب‬‫باشد‬.
•‫خدمات‬‫به‬‫مشتریان‬‫کلیدی‬‫ترین‬‫عاملی‬‫است‬‫که‬‫تفاوت‬‫بین‬‫سازمان‬‫ها‬‫را‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬.
•‫خدمات‬‫مطلوب‬‫به‬‫مشتریان‬‫نیازمند‬‫یک‬‫برنامه‬‫ی‬CRM‫سریع‬‫و‬‫انعطاف‬‫پذیر‬
‫است‬.
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬CRM
•‫سوم‬ ‫اصل‬‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫منافع‬‫آورد‬.
•‫اجرای‬ ‫از‬ ‫قبل‬CRM‫تعریف‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫معیارهای‬ ‫باید‬‫شود‬.
•‫س‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫معیارهای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬‫ازمان‬
‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫صحیح‬ ‫شکلی‬ ‫به‬‫کرد‬.
•CRM‫هزی‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫درآمد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خدمت‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫ی‬ ‫ارائه‬ ‫باعث‬‫ی‬ ‫نه‬
‫می‬ ‫کمتر‬‫شود‬.
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬CRM
•‫چهارم‬ ‫اصل‬‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مالکیت‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬‫باشیم‬.
•‫اجرای‬ ‫ی‬ ‫دوره‬CRM‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫اغلب‬ ‫در‬3‫ساله‬‫است‬.
•‫خواهد‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آن‬ ‫ازاجرای‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬‫بود‬.
•60%‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬CRM‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫در‬‫شود‬.
•‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫نتایج‬ ‫ی‬ ‫مشاهده‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬‫این‬ ، ‫گیری‬‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫ریسک‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫شمار‬
‫رود‬ ‫می‬.
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬CRM
•‫اجرای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫باید‬CRM‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مالکیت‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬‫داشت‬.
•‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫شفافی‬ ‫چارچوب‬ ‫باید‬‫گردد‬.
•‫بتوان‬ ‫اگر‬CRM‫کرد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫خاص‬‫هزینه‬ ،‫مالکیت‬ ‫کل‬ ‫ی‬
‫خواهد‬ ‫کاهش‬‫یافت‬.
•CRM‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬75%‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬
‫را‬ ‫صنعت‬‫سازد‬ ‫برآورده‬.
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬CRM
•‫پنجم‬ ‫اصل‬‫است‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫تجارت‬.
•‫هر‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫سازمانی‬، ‫است‬‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫معیارهای‬ ‫پس‬CRM‫نیز‬
‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬‫هستند‬.
•CRM‫دیگر‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬‫است‬.
•‫دیگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ازجریان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬‫ر‬
‫تفاوت‬‫دارد‬.
•‫موفقیت‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫هرسازمان‬CRM‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫معیارهایی‬
‫سازمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬‫دارد‬.
‫از‬ ‫نیز‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫چرا‬CRM‫استفاده‬‫کنند؟‬
•CRM‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫مشتریان‬‫را‬‫بشناسیم‬.
•‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫تیم‬‫شما‬‫وقتی‬‫در‬‫دفتر‬‫کار‬‫یا‬‫جاده‬‫هستند‬‫بتوانند‬‫تمامی‬‫تعامالت‬‫بین‬‫مش‬‫تری‬‫و‬
‫شرکت‬‫را‬‫ببینند‬‫یا‬‫ذخیره‬‫کنند‬.
•‫شناخت‬‫بهتر‬‫مشتری‬‫به‬‫وسیله‬‫ی‬‫مدیریت‬‫ارتباط‬‫اتفاق‬‫می‬‫افتد‬.
•CRM‫کمک‬‫میکند‬‫که‬‫ایمیل‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫طور‬‫موثرمدیریت‬‫کنیم‬.
•‫یک‬CRM‫مناسب‬‫و‬‫عالی‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫به‬‫شما‬‫میدهد‬‫که‬‫ایمیل‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫راحتی‬‫به‬‫واسطه‬‫ی‬
‫یکپارچگی‬‫و‬‫در‬‫قالب‬‫های‬‫ساده‬‫و‬‫جمع‬‫آوری‬‫ایمیل‬،‫ها‬‫برای‬‫اهداف‬‫بازاریابی‬‫تبدیل‬‫کنید‬.
‫از‬ ‫نیز‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫چرا‬CRM‫کنند؟‬ ‫استفاده‬
•CRM‫باعث‬‫کاهش‬‫اتالف‬‫زمان‬‫می‬‫شود‬.
•‫بهره‬‫وری‬‫بیشتر‬‫با‬‫مدیریت‬‫بازاریابی‬‫گروهی‬‫سبب‬‫مدیریت‬‫هدفمند‬‫و‬‫یافتن‬‫فرصت‬‫های‬‫مناسب‬
‫می‬‫شود‬.
•CRM‫باعث‬‫افزایش‬‫قدرت‬‫تجارت‬‫می‬‫شود‬.
•‫شاید‬‫شما‬‫فکر‬‫کنید‬‫که‬‫خدماتی‬‫همچون‬‫پیگیری‬‫تولید‬‫و‬‫فرآیند‬‫هایی‬‫همچون‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫داده‬‫ه‬‫ا‬‫و‬
‫اطالعات‬،‫مسائلی‬‫هستند‬‫که‬‫فقط‬‫کمپانی‬‫های‬‫بزرگ‬‫با‬‫تعداد‬‫زیادی‬‫کارمند‬‫می‬‫توانند‬‫آن‬‫را‬‫انجام‬‫د‬‫هند‬،‫اما‬
CRM‫میتواند‬‫قدرت‬‫یک‬‫شرکت‬‫بزرگ‬‫را‬‫به‬‫شما‬‫بدهد‬.
•
•‫مطالعات‬‫اخیر‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫از‬CRM‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬،‫فروش‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫اندازه‬
29%‫افزایش‬‫داده‬‫اند‬.
‫گرایی‬ ‫رفاه‬ ‫گرایی‬ ‫مشتری‬ ‫بازارگرایی‬ ‫محصول‬‫گرایی‬ ‫بازاریابی‬ ‫ادوار‬
‫شاخصها‬
‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫زیاد‬ ‫کم‬ ‫خواست‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫مشتری‬
‫زیاد‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬
‫فروش‬
‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫سازمان‬ ‫بقای‬
‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫سازمان‬ ‫بقای‬
‫به‬ ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫مشتری‬
‫اجتناب‬ ‫دشمن‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ناپذیر‬
‫به‬ ‫اعتبار‬ ‫نقش‬
‫مشتریان‬
‫کمال‬ ‫و‬ ‫تمام‬ ‫برآوردن‬
‫مشتری‬ ‫خواست‬ ‫و‬ ‫نیاز‬
‫کمال‬ ‫و‬ ‫تمام‬ ‫برآوردن‬
‫مشتری‬ ‫خواست‬ ‫و‬ ‫نیاز‬
‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫برآوردن‬
‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫و‬
‫هزینه‬ ‫کاهش‬
‫به‬ ‫توجه‬ ‫علت‬
‫تکنولوژی‬
‫از‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سازمانهایی‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬CRM‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬:
• Ikco
• Keshavarzi Bank
IKCO
Customer relationship management
Customer relationship management
Customer relationship management
Customer relationship management
Customer relationship management
Customer relationship management
Customer relationship management
Customer relationship management
1 de 36

Recomendados

strategic cost leadership management por
 strategic cost leadership management strategic cost leadership management
strategic cost leadership managementAli Reza Bakhshi
85 visualizações18 slides
Actors por
ActorsActors
Actorshabeeb ziad
107 visualizações3 slides
M.MAHMOUD CV ENGLISH por
M.MAHMOUD CV ENGLISHM.MAHMOUD CV ENGLISH
M.MAHMOUD CV ENGLISHMahmoud Abd Elmohsen Fayed
42 visualizações1 slide
REDHAT GROUP PRESENTATION por
REDHAT GROUP PRESENTATIONREDHAT GROUP PRESENTATION
REDHAT GROUP PRESENTATIONJustin Hodges
198 visualizações8 slides
Delitos informaticos por
Delitos informaticosDelitos informaticos
Delitos informaticosRosa Agrazal
202 visualizações5 slides
The Caribbean House por
The Caribbean HouseThe Caribbean House
The Caribbean HouseSarah Durette
162 visualizações59 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Customer relationship management

CRM por
CRMCRM
CRMFarnaz Alemi
575 visualizações29 slides
Introduction to CRM por
Introduction to CRMIntroduction to CRM
Introduction to CRMVahid Farahmandian
72 visualizações15 slides
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن por
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنجایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنMojtaba Abbasian Ardakani
3.3K visualizações57 slides
پروپزال por
پروپزالپروپزال
پروپزالEbtekar Kish
631 visualizações31 slides
Biz dev presentation 2 por
Biz dev presentation 2Biz dev presentation 2
Biz dev presentation 2Mohammad Emaminejad
74 visualizações28 slides
BPM and Sales por
BPM and Sales BPM and Sales
BPM and Sales Khorasan home of Industrial, mine and trade
75 visualizações35 slides

Similar a Customer relationship management(20)

CRM por Farnaz Alemi
CRMCRM
CRM
Farnaz Alemi575 visualizações
Introduction to CRM por Vahid Farahmandian
Introduction to CRMIntroduction to CRM
Introduction to CRM
Vahid Farahmandian72 visualizações
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن por Mojtaba Abbasian Ardakani
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنجایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
Mojtaba Abbasian Ardakani3.3K visualizações
پروپزال por Ebtekar Kish
پروپزالپروپزال
پروپزال
Ebtekar Kish631 visualizações
مدیریت بر پایه وفاداری por Dr Peshevar
مدیریت بر پایه وفاداریمدیریت بر پایه وفاداری
مدیریت بر پایه وفاداری
Dr Peshevar532 visualizações
Education ofowj s1_final por MyAmoot
Education ofowj s1_finalEducation ofowj s1_final
Education ofowj s1_final
MyAmoot14 visualizações
پلن برنامه استراتژیک شرکت آمیزه های پلیمری ابهر por SAEED MOGHADDAM
پلن برنامه استراتژیک شرکت آمیزه های پلیمری ابهرپلن برنامه استراتژیک شرکت آمیزه های پلیمری ابهر
پلن برنامه استراتژیک شرکت آمیزه های پلیمری ابهر
SAEED MOGHADDAM248 visualizações
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - CRM por Nomatec Co. - نوماتک
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - CRMنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - CRM
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - CRM
Nomatec Co. - نوماتک597 visualizações
مزایای راهکار نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری نوماتک por Nomatec Co. - نوماتک
مزایای راهکار نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری نوماتکمزایای راهکار نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری نوماتک
مزایای راهکار نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری نوماتک
Nomatec Co. - نوماتک549 visualizações
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 visualizações
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانیسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی
Yashar Gorgani319 visualizações
Crm 9110 final por ali khooyeh
Crm 9110 finalCrm 9110 final
Crm 9110 final
ali khooyeh659 visualizações
Pdn tech-target market por pdnsoftco
Pdn tech-target marketPdn tech-target market
Pdn tech-target market
pdnsoftco422 visualizações
Rasis stragey-web 950126 por Dr. Mostafa Morshedi
Rasis stragey-web 950126Rasis stragey-web 950126
Rasis stragey-web 950126
Dr. Mostafa Morshedi958 visualizações
راهکار برنامه ریزی و مدیریت تولید - PLM por Nomatec Co. - نوماتک
راهکار برنامه ریزی و مدیریت تولید - PLMراهکار برنامه ریزی و مدیریت تولید - PLM
راهکار برنامه ریزی و مدیریت تولید - PLM
Nomatec Co. - نوماتک1.3K visualizações
کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش por Mohammad Reza Kamalifard
کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروشکاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش
کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش
Mohammad Reza Kamalifard3.7K visualizações
تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتری por majid Aghaabdollahiyan
تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریتجزیه و تحلیل اطلاعات مشتری
تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتری
majid Aghaabdollahiyan723 visualizações

Customer relationship management