O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Internet engineering

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Internet engineering

Baixar para ler offline

Over the past few decades, large commercial organizations in various fields have collected data from different sectors and in various forms and tried to connect the data set and make business value decisions based on it. Large amount of data. What is important in big data is how organizations handle and use big data.

Over the past few decades, large commercial organizations in various fields have collected data from different sectors and in various forms and tried to connect the data set and make business value decisions based on it. Large amount of data. What is important in big data is how organizations handle and use big data.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Internet engineering (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Internet engineering

 1. 1. ‫توسط‬ ‫آهنگری‬ ‫مجتبی‬-951215271007 ‫استاد‬ ‫تبار‬ ‫یعقوبی‬ ‫داوود‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫خرداد‬99 ‫الرحمن‬ ‫اهلل‬ ‫بسم‬‫الرحیم‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬‫صدرالمتالهین‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫گروه‬ ‫عنوان‬ ‫کاربرد‬BIG DATA
 2. 2. ‫فهرست‬ ‫چکیده‬ ‫مقدمه‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫مرجع‬ ‫معماری‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫کاربردهای‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تحلیل‬ ‫انواع‬BIG DATA ‫آینده‬BIG DATA ‫گیری‬ ‫نتیجه‬
 3. 3. ‫در‬‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫سازمان‬ ،‫گذشته‬ ‫ی‬‫دهه‬ ‫چند‬ ‫طول‬ ‫تا‬ ‫اند‬‫نموده‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫متعدد‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫نمایند‬ ‫اتخاذ‬ ‫تجاری‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫تصمیمات‬ ‫آنها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارتباط‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دادگان‬‫مجموعه‬. ‫بزرگی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫ناتوانی‬ ،‫امر‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫مانع‬ ‫هستند‬ ‫ساختار‬ ‫بدون‬ ‫دیگر‬ ‫بخشی‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫دارای‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ‫است‬.‫های‬‫گام‬ ‫دادگان‬‫مجموعه‬ ‫پردازش‬ ‫ناتوانی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫بلند‬ ‫بزرگ‬‫نماید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کاوش‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫رفع‬ ‫را‬. ‫هایی‬‫شرکت‬‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫فرصت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روند‬ ‫این‬ ،‫هستند‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫انبار‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫های‬‫داده‬ ‫ی‬‫پیشینه‬ ‫کاوش‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫اند‬‫دیده‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ها‬‫دهه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫جمع‬ ‫های‬‫داده‬ ‫کاوش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیدی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫بیفزایند‬ ‫استراتژیک‬ ‫و‬ ‫تاکتیکی‬ ‫های‬‫ارزش‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ،‫آورند‬‫می‬.‫ما‬ ،‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهیم‬ ‫را‬ ‫کلی‬ ‫های‬‫نمونه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫اهداف‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پردازند‬‫می‬.‫در‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬ ‫ما‬ ‫و‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ،‫ارتباطات‬ ،‫تولید‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫فروشی‬‫خرده‬ ،‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫های‬‫زمینه‬ ‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫ارائه‬ ‫سالمتی‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬. ‫چکیده‬ 3
 4. 4. ‫مقدمه‬ ‫روبر‬ ‫ثابت‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫رقابتی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫با‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫تمام‬‫و‬ ‫افزا‬ ‫عملیاتی‬ ‫راهکارهای‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سودآوری‬ ‫تا‬ ‫هستند‬‫یش‬ ‫برسانند‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خطر‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬.‫های‬‫سال‬ ‫در‬ ‫متع‬ ‫کاربردهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬‫گسترده‬ ‫توجه‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کالن‬ ‫های‬‫تحلیل‬ ،‫گذشته‬‫در‬ ‫و‬ ‫دد‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬‫حوزه‬.‫اگر‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫داشته‬ ‫چشمگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫گذشته‬ ‫ی‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫مسائل‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫برانگیزی‬‫چالش‬ ‫مشکالت‬ ‫همچنان‬‫یچیده‬ ‫شوند‬ ‫یافته‬ ‫هایی‬‫حل‬‫راه‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫بازار‬ ‫در‬. ‫های‬‫روش‬‫در‬ ‫مختلفی‬‫کاوی‬‫داده‬ ،‫آماری‬ ‫تحلیل‬ ،‫مدلسازی‬‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ، ‫مشتری‬ ‫رفتارهای‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫رویدادهای‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫برای‬‫مورد‬ ‫فعا‬ ‫اقدامات‬ ،‫موارد‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬‫ای‬‫النه‬ ‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اهداف‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬ ‫برای‬. ‫مطرح‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫بر‬ ‫باالیی‬ ‫سطح‬ ‫بررسی‬ ‫ما‬ ،‫زیر‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫در‬‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫ارائه‬ ‫مختلف‬ ‫صنایع‬‫کنیم‬‫می‬ ‫بحث‬‫کالن‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫در‬ ‫ها‬‫چالش‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫داده‬‫آنها‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬. 4
 5. 5. ‫مرجع‬ ‫معماری‬‫ها‬‫داده‬ ‫کالن‬ ‫شکل‬1‫سطح‬ ‫معماری‬ ‫چارچوب‬‫از‬ ‫باالیی‬‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کالن‬ ‫معمولی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫اجزای‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬: ،‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ،‫ها‬‫داده‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬‫تبدیل‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫زیرساختی‬ ،‫مختلف‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ،‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫تحلیلی‬ ‫موتورهای‬ ‫اجرای‬ ‫فرآیندها‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫دهی‬‫گزارش‬ ‫ابزار‬ ‫مجموعه‬. 5
 6. 6. ‫شکل‬2‫شرکت‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫داده‬‫کالن‬ ‫تحلیل‬ ‫بستر‬TERADATA‫و‬ ‫است‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫واحد‬ ‫داده‬ ‫معماری‬ ‫بستر‬[2]‫دارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫قابلیت‬ ‫و‬: ،‫ساختار‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫ضبط‬‫ی‬‫ساخت‬‫نیمه‬‫یا‬ ،‫افته‬ ‫هستند‬ ‫ساختار‬ ‫بدون‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫حجم‬ ‫پردازش‬ ‫توانایی‬HADOOP‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کشف‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ذخایر‬ ‫ادغام‬. ‫تحلیل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هایی‬‫دسته‬ ‫در‬ ‫آماده‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫تحلیلی‬ ‫توابع‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫مسی‬‫تحلیل‬ ،‫ر‬ ‫و‬ ،‫ای‬‫رابطه‬ ‫تحلیل‬ ،‫متن‬ ‫تحلیل‬ ،‫بینی‬‫پیش‬ ‫تحلیل‬ ،‫آماری‬ ‫تحلیل‬ ،‫خوشه‬‫گ‬ ‫تحلیل‬‫راف‬. ‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫مقیاس‬. 6
 7. 7. 1(‫صنعت‬ ‫و‬ ‫بانکداری‬ 2(‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫صنعت‬ 3(‫تولید‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ 4(‫مخابرات‬ 5(‫سالمت‬ ‫حوزه‬ 6(‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ‫حوزه‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫کاربردهای‬ 7
 8. 8. 1)‫کاربردهای‬‫داده‬‫کالن‬‫مالی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫بانکداری‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بانکداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫صنایع‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫مقادیر‬‫طر‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫این‬ ،‫هستند‬‫یق‬ ‫انداز‬‫پس‬ ‫های‬‫حساب‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ،‫شوند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫سرویس‬/‫هم‬ ‫بانکداری‬ ،‫حسابرسی‬،‫راه‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫و‬ ،‫بیمه‬ ،‫ها‬‫وام‬ ،‫بدهی‬ ‫و‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬‫کارت‬‫ها‬‫سرویس‬ ‫این‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫صنایع‬ ‫این‬ ‫توسط‬.‫ساختار‬ ‫با‬ ‫های‬‫داده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬‫داده‬ ‫این‬ ‫اکثر‬ (‫یافته‬‫ساخت‬)‫هستند‬. ‫همانطور‬‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬3‫ا‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫ز‬: ‫شده؛‬ ‫ثبت‬ ‫های‬‫چت‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫تعامالت‬ ‫ها‬‫ُست‬‫پ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫توییت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬/‫فیدهای‬FACEBOOK‫؛‬‫و‬ ‫نیمه‬ ‫های‬‫داده‬-‫طریق‬ ‫از‬ ‫یافته‬‫ساخت‬LOG‫ها‬‫مشتری‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬. 8
 9. 9. ‫متعدد‬ ‫مطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بررسی‬‫نشان‬‫ه‬‫سرویس‬ ‫صنعت‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫می‬‫ای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫قربانی‬ ،‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫بانکداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬‫موارد‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫کالهبرداری‬.‫گس‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫کالهبرداری‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫ترده‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ،‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫بانکداری‬ ‫صنعت‬ ‫در‬: ‫بانکی‬ ‫آنالین‬ ‫کالهبرداری‬:‫کالهب‬ ‫شامل‬ ‫کالهبرداری‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫ردارانی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قربانیان‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫های‬‫حساب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بانکی‬ ‫وجوه‬ ‫تا‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫تراکنش‬‫ها‬ ‫نمایند‬ ‫خارج‬. ‫کارت‬ ‫در‬ ‫کالهبرداری‬:‫کالهبردارانی‬ ‫شامل‬ ‫کالهبرداری‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫تقلبی‬ ‫های‬‫تراکتش‬ ‫و‬ ‫ربوده‬ ‫را‬ ‫بانکی‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬‫را‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬. ‫بانکی‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫کالهبرداری‬:‫شامل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫شون‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫بانک‬ ‫کارکنان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫کالهبرداری‬‫د‬. ‫پولشویی‬:‫بانک‬ ‫با‬ ‫عمدتا‬ ‫هایی‬‫تراکنش‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ُرمی‬‫ج‬‫های‬ ‫ر‬ ‫غیرقانونی‬ ‫های‬‫ثروت‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫خارجی‬‫ا‬ ‫کنند‬ ‫پنهان‬. 1_1)‫کالهبرداری‬ ‫تشخیص‬ 9
 10. 10. ‫پولشویی‬ ‫و‬ ‫کالهبرداری‬ ‫تشخیص‬ 10
 11. 11. 1_3)‫خطر‬ ‫تحلیل‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بانک‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫روش‬ ‫دارند‬ ‫آن‬ ‫کاهش‬.‫ب‬ ‫بازاری‬ ‫مختلف‬ ‫نیروهای‬‫ا‬ ‫درک‬ ‫و‬ ،‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫خطرها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫احتمالی‬ ‫ضررهای‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ممکن‬ ‫شرایط‬. ‫م‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫خطرها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫الی‬ ‫بینی‬‫پیش‬‫های‬‫حساب‬ ‫و‬ ‫وام‬ ‫دادن‬ ‫اعتبار‬ ‫مهمی‬ ‫های‬‫حوزه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نیز‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫گستردگی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ،‫آنها‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ضررهای‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫حساب‬ ‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫مسائل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬‫رها‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬‫است‬.‫د‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫ست‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫ها‬‫بانک‬ ،‫ها‬‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫متعل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫مشتریانی‬‫به‬ ‫ق‬ ‫کم‬ ‫ی‬‫دسته‬-‫پرداخ‬ ‫مبالغ‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫خطر‬‫ت‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫دهند‬ ‫پیشنهاد‬. 11
 12. 12. ‫مانند‬ ‫بزرگ‬ ‫فروشان‬‫خرده‬ ‫اکثر‬Costco،Wal-Mart، Target،‫و‬Amazon‫مختلف‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کالن‬ ‫از‬ ،‫محصوالت‬ ‫ی‬‫توصیه‬ ،‫اموال‬ ‫مدیریت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫ردیابی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫مشتریان‬ ‫شناسی‬‫جمعیت‬ ‫ردیابی‬‫و‬ ‫استفاد‬ ‫محصوالت‬ ‫یادآوری‬ ‫منفی‬ ‫تاثیرات‬ ‫مدیریت‬‫ه‬ ‫کنند‬‫می‬. ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫فروشان‬‫خرده‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سرویس‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫مشتری‬‫ی‬ ‫اند‬‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫مشتریان‬ ‫وفاداری‬. 2)‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫کاربرد‬ 12
 13. 13. 2_2)‫گرایشات‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬: ،‫مکان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫های‬‫مشتری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اطالعات‬ ‫فروشان‬‫خرده‬ ‫کن‬‫می‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫خود‬ ‫معامالت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫تراکنش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫سن‬ ‫و‬ ،‫جنسیت‬‫ند‬. ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫خرید‬ ‫الگوهای‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫فروشی‬‫خرده‬ ‫های‬‫داده‬ ‫کاوش‬ ‫مشت‬ ‫نیازهای‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫نوبه‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫آنها‬ ‫گرایشات‬‫برای‬ ‫ری‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫مشتریان‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تبلیغ‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫درآمد‬/‫نماید‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سود‬[12.]‫چند‬ ‫تحلیل‬-‫سازی‬‫بصری‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ُعدی‬‫ب‬ ‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫دادگان‬‫مجموعه‬‫به‬ ‫ند‬ ‫تدارکات‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬/‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫شرکت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کاالهای‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬. 2_1)‫پیشنهاد‬‫محصوالت‬: ‫اف‬ ‫برای‬ ‫فروشی‬‫خرده‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫که‬ ‫ای‬‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫زایش‬ ،‫است‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬‫این‬ ‫د‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫محصوالتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫محصوالت‬‫ح‬ ‫ر‬‫ال‬ ‫خری‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫آنها‬ ‫خرید‬ ‫مشغول‬ ‫حاضر‬‫محص‬ ‫د‬‫والت‬ ‫باشد‬ ‫نیز‬ ‫پیشنهادی‬.‫ک‬ ‫است‬ ‫الکترونیکی‬ ‫فروشی‬‫خرده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ‫مورد‬ ‫این‬‫در‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫محصوالت‬ ‫ی‬‫کننده‬‫توصیه‬ ‫موتورهای‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫پایانی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ،‫آن‬‫پرداز‬،‫ند‬ ‫شده‬ ‫فروخته‬ ‫کاالهای‬ ‫میان‬ ‫متقابل‬ ‫ارجاعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫موتورها‬ ‫این‬‫مش‬ ‫به‬‫تریان‬ ‫ق‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫دیگری‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاالها‬ ‫همان‬ ‫خرید‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫مختلف‬‫خر‬ ‫صد‬‫ید‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مشابهی‬ ‫کاالهای‬. 13
 14. 14. 3_1)‫پیشگیرانه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫مونتاژ‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫حسگرها‬ ،‫تولید‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫خودکار‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫سرع‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫خرابی‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫ت‬ ‫کاهش‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ،‫کند‬‫نمی‬ ‫کار‬ ‫تولید‬ ‫خط‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫تعمیر‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫یابد‬. ‫داش‬ ‫بستگی‬ ‫متعدد‬ ‫پارامتر‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫خرابی‬ ‫اصلی‬ ‫علت‬‫باشد‬ ‫ته‬ ‫مونتاژ‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫ها‬‫زیرسیستم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫پخش‬ ‫کوچکتری‬ ‫های‬‫زیرسیستم‬ ‫در‬ ‫که‬‫متصل‬ ‫هستند‬.‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ساختاری‬ ‫بدون‬ ‫های‬‫داده‬ ‫همگی‬ ‫حسگر‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ی‬‫کارخانه‬ ‫سطح‬.‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫سوابق‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫یافته‬‫ساخت‬‫نیمه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫زیرسیستم‬. ‫تعم‬ ‫سوابق‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ظرفیت‬ ‫حداکثر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫وری‬‫بهره‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مستنداتی‬‫و‬ ‫یر‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫حسگرها‬ ‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬. 3)‫تولید‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کالن‬ ‫کاربردهای‬ ‫خالص‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫رقابتی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫تجاری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫نهایی‬.‫همی‬ ‫تولیدکنندگان‬‫شه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ها‬‫کارخانه‬ ‫اجرای‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫نتیجه‬ ‫یابند‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫نهایی‬ ‫های‬‫هزینه‬.،‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حوزه‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کالن‬ ‫های‬‫تحلیل‬‫گیرن‬‫د‬. 14
 15. 15. 3_2)‫بینی‬‫پیش‬‫تقاضا‬ ‫روز‬ ‫سفارشات‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬-‫به‬-‫هستند‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫روز‬، ،‫هستند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫صنعت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫مهمترین‬‫ا‬ ‫این‬‫که‬ ‫ست‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫از‬.‫زمانبن‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫که‬ ‫وقتی‬‫به‬ ‫دی‬ ‫دس‬ ‫به‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫آنگاه‬ ،‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬‫ب‬ ‫آوردن‬ ‫ت‬‫ه‬ ‫ح‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ،‫انبار‬ ‫مدیریت‬ ،‫تولید‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ،‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫موقع‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫مل‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کمک‬.‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تقاضا‬ ‫تخمین‬ ‫اگر‬ ،‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬‫ه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫مواجه‬ ‫ای‬‫نرفته‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سازنده‬ ‫آنگاه‬ ،‫شود‬‫توان‬‫می‬‫د‬ ‫تقاض‬ ‫تخمین‬ ‫اگر‬ ‫همچنین‬ ،‫نماید‬ ‫وارد‬ ‫وی‬ ‫به‬ ‫شدیدی‬ ‫مالی‬ ‫خسارت‬ ‫و‬ ‫تخلیه‬‫بی‬ ‫ا‬‫از‬ ‫ش‬ ‫فروش‬ ‫های‬‫فرصت‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آنگاه‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫حد‬‫زیادی‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬.‫روی‬ ‫بر‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫نیازمند‬ ‫تقاضا‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ،‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬.‫یک‬ ‫موثر‬ ‫اجرای‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫جامع‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫سودآوری‬ ‫حداکثر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬. ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشهور‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫زمانی‬ ‫های‬‫سری‬‫تق‬ ‫بینی‬‫اضاها‬ ‫فروش‬ ‫سوابق‬ ‫های‬‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫آینده‬ ‫در‬‫باشد‬‫می‬. ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نیازهای‬ ‫مانند‬ ‫عواملی‬ ‫با‬ ‫محیط‬ ‫که‬ ‫وقتی‬‫ب‬ ‫رقابت‬‫صورت‬ ‫ه‬ ‫آ‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫تواند‬‫نمی‬ ‫زمانی‬ ‫های‬‫سری‬ ‫ی‬‫ساده‬ ‫روش‬ ،‫است‬ ‫پویا‬‫د‬ ‫ینده‬‫اشته‬ ‫باشد‬. 15
 16. 16. ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫چارچوب‬ ‫مخابرات‬ 4)‫مخابرات‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬‫کالن‬ ‫جها‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫گسترش‬ ‫با‬،‫ن‬ ‫ی‬‫ارائه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫مخابرات‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ،‫ویدئو‬ ،‫صدا‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫مختلف‬ ‫بازارهای‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬.‫ی‬‫توسعه‬ ‫با‬ ‫کشورهای‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فناوری‬ ‫رش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫بازار‬ ،‫مختلف‬‫د‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫مختلف‬ ‫کنندگان‬‫فراهم‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫رقابت‬ ‫شدت‬. 16
 17. 17. 5)‫سالمتی‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬‫کالن‬ ‫کاربردهای‬ ‫سالم‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫ها‬‫داده‬‫کالن‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫دست‬ ‫به‬ ‫تی‬‫آورده‬ ‫ی‬‫داده‬‫مجموعه‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫مشخصات‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اهمیت‬ ‫این‬ ‫علت‬ ،‫است‬‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫نیاز‬ ،‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬ ،‫افراد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬‫پرونده‬‫پشتیب‬ ‫به‬‫اخذ‬ ‫از‬ ‫انی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫مربوط‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ،‫بحرانی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫تصمیمات‬. ‫زیر‬ ‫شکل‬‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬‫کالن‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫معمول‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫داد‬ ‫نمایش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫معمولی‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫سالمتی‬‫اس‬ ‫شده‬ ‫ه‬‫ت‬. ‫س‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫مقدار‬‫شامل‬ ‫المتی‬ ‫مک‬ ،‫دکترها‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ،‫آزمایشگاهی‬ ‫های‬‫پرونده‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫بالینی‬ ‫های‬‫داده‬‫پزشک‬ ‫اتبات‬،‫ی‬ ‫پزشکی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬‫پرونده‬(EMR‫ها‬)‫باشند‬‫می‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫و‬ ،‫ها‬‫درخواست‬ ،.‫های‬‫تحلیل‬ ‫ک‬ ‫افزایش‬ ،‫نتایج‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫حفظ‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫این‬ ‫رو‬ ‫بر‬ ‫پیشرفته‬‫حف‬ ‫و‬ ،‫ارایی‬‫ظ‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ممکن‬ ‫سطح‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫ها‬‫هزینه‬.‫همچنین‬ ‫ها‬‫تحلیل‬ ‫این‬‫برای‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫داروها‬ ‫جانبی‬ ‫عوارض‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫تحقیقات‬ ‫انجام‬‫ک‬ ‫گیرند‬‫می‬‫ه‬ ‫بخشد‬‫می‬ ‫سرعت‬ ‫مضر‬ ‫داروهای‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫و‬ ‫صالحیت‬ ‫رد‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬. 17
 18. 18. ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ویژگی‬ ‫سه‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫برای‬(3V)‫گفته‬‫داده‬‫کالن‬ ‫گویند‬‫می‬ ‫حاال‬ ‫اما‬ ‫شد؛‬‫می‬ ‫دارای‬5‫است‬ ‫زیر‬ ‫ویژگی‬:. 18
 19. 19. ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫تحلیل‬ ‫انواع‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وکاری‬‫کسب‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ،‫دیتا‬ ‫بیگ‬ ‫تحلیل‬ ‫هدف‬‫کند‬ ‫است‬ ‫وابسته‬.‫ی‬ ‫مدل‬ ،‫روند‬ ،‫الگو‬ ،‫گزارش‬ ‫باید‬ ‫تحلیل‬ ‫هر‬ ‫خروجی‬ ‫هرحال‬‫به‬ ‫اما‬‫ا‬ ‫باشد‬ ‫بینی‬‫پیش‬. 19
 20. 20. ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫انسانی‬ ‫هر‬ ‫گویند‬‫می‬ ‫داده‬ ‫علوم‬ ‫متخصصین‬ ‫دسترس‬ ‫دیجیتال‬ ‫لوازم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫زندگی‬ ‫پیشرفته‬ ‫شهری‬‫دارد‬ ‫ی‬ ‫حدود‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬ ‫در‬1/5‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫داده‬ ‫مگابایت‬.‫هر‬ ‫رقم‬ ‫این‬ ‫ذخیره‬ ‫بیشتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫بزرگتر‬ ‫روز‬ ‫شود‬‫می‬.‫بیگ‬‫نیست‬ ‫عجیبی‬ ‫چیز‬ ‫دقیقش‬ ‫معنای‬ ‫در‬ ‫دیتا‬.‫وا‬ ‫در‬‫ما‬ ‫قع‬ ‫ا‬ ‫توان‬‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬‫داده‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دانستیم‬‫می‬ ‫ها‬‫انسان‬‫رتباط‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫بستری‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫اما‬ ،‫کرد‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫ها‬‫پدیده‬ ‫نداشتیم‬. ‫شد‬ ‫فراهم‬ ‫بستر‬ ‫این‬ ‫ها‬‫فناوری‬ ‫سایر‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫لطف‬ ‫به‬‫در‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫بیشتر‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫نزدیک‬ ‫ای‬‫آینده‬‫حجم‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫گیری‬‫چشم‬ ‫افزایش‬ ‫داده‬ ‫تولید‬. ‫محور‬‫داده‬ ‫فرایندهای‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ناچارند‬ ‫وکارها‬‫کسب‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زودتر‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫موفق‬ ‫هایی‬‫آن‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫شکی‬ ‫بروند‬ ‫شوند‬ ‫عرصه‬ ‫این‬ ‫وارد‬. ‫آینده‬BIG DATA 20
 21. 21. ‫حج‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫مقادیر‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫اکثر‬‫م‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫حجم‬ ،‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫ها‬‫سال‬.‫تجا‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫بسته‬‫رت‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫روش‬ ،‫دارد‬ ‫سروکار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ور‬‫بهره‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ،‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫ها‬‫داده‬‫ی‬ ‫ر‬ ‫کل‬ ‫فروش‬ ‫تا‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬‫ا‬ ‫دهند‬ ‫افزایش‬. ‫مختلفی‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫حوزه‬ ‫چندین‬ ‫تا‬ ‫کردیم‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬‫را‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫های‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کالن‬ ‫کاربردهای‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫ارائه‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ها‬‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موثری‬.‫شناسایی‬ ‫تمرکز‬ ‫مسیر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫حل‬‫راه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫حوزه‬ ‫باشد‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫مطالعاتی‬.‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫ها‬‫شرکت‬‫بر‬ ‫داده‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫روی‬-‫برای‬ ‫که‬ ‫اند‬‫برده‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫دانسته‬ ‫محور‬ ‫کل‬ ‫جزء‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کالن‬ ‫استراتژی‬ ،‫رقابت‬ ‫میدان‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬‫یدی‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 21
 22. 22. www.novin.com www.learnfiles.com www.ebooksword.ir ‫منابع‬ 22

×