Anúncio

ارائه ابزار.pptx

5 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

ارائه ابزار.pptx

 1. / ‫افزار‬ ‫نرم‬ Apache Airflow ‫به‬ ،‫است‬ ‫اپاچی‬ ‫بنیاد‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫کاری‬ ‫جریان‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫عنوان‬ . ‫چیست؟‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫اما‬ ! ‫و‬ ‫شده‬ ‫زمانبندی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ . ‫چیست؟‬ ‫یال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تسک‬ ‫بیانگر‬ ‫ان‬ ‫های‬ ‫نود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرافی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫تسک‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫بیانگر‬ ،‫آن‬ ‫های‬ . ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ Apache Airflow ‫های‬ ‫جریان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نمود‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫کاری‬ .
 2. / ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ : • ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ Airflow ‫کنار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫گرافیکی‬ ‫محیط‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫است‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ . • ‫ببرید‬ ‫پیش‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫موازی‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫تسک‬ ‫میتوان‬ • ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫شود‬ ‫مواجه‬ ‫مشکلی‬ ‫با‬ ‫تسکی‬ ‫اجرا‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫نمود‬ ‫مدیریت‬ . • ‫برنامه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دائما‬ ،‫روزمره‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ‫بود‬ ‫نویسی‬ . ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیچیدگی‬ ‫با‬ ‫شخص‬ ‫درگیری‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫نماید‬ ‫جلوگیری‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫جزئیات‬ . • ‫کاری‬ ‫های‬ ‫جریان‬ ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چرا؟‬
 3. 4 Languages python TypeScript Shell JavaScript Html Dockerfile Other Languages % python 95.3 TypeScript 2.1 Shell 0.8 JavaScript 0.6 Html 0.6 Dockerfile 0.3 Other 0.3
 4. Airflow ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ / POSIX ‫شود‬ ‫اجرا‬ . ‫اخیر‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫توسعه‬ ‫برای‬ MacOS ‫شود‬‫می‬ ‫تست‬ . Airflow ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ WSL2 (Windows Subsystem for Linux/) ‫اجرا‬ ‫لینوکس‬ ‫کانتینرهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ . ‫مورد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نیاز‬
 5. ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫موارد‬ / SQLite ‫های‬ ‫تست‬ ‫در‬ airflow ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ . ‫گیت‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫هاب‬ SQLite ‫برای‬ local ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ .
 6. ‫مدنظر‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ / ‫نصب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫راهنمایی‬ ‫برای‬ Airflow ‫یا‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ، ‫رسمی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مستندات‬ ‫از‬ ،‫تر‬ ‫کامل‬ ‫آموزش‬ Airflow ‫میتوان‬ ‫گرفت‬ ‫کمک‬ . ‫های‬‫روش‬ ‫ترین‬‫رایج‬ ‫نصب‬ Airflow : • PyPI  ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ pip ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ • Docker Images  ‫ابزار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ docker • ‫در‬ ‫ها‬‫تگ‬ GitHub
 7. ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬ ‫ورژن‬
 8. 9 +400 organizations are using Apache Airflow https://github.com/apache/airflow/blob/main/INTHEWILD.md
 9. ‫نصب‬ / • ‫نصب‬ Pip • ‫نصب‬ Airflow ‫اوبونتو‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ Airflow ‫از‬ sqlite ،‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ PostgreSQL ‫یا‬ MySQL ‫استفاده‬ ‫کنید‬ .
 10. 11 ‫مثال‬ - 1
 11. 12 ‫خروجی‬ _ ‫گراف‬
 12. ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫اول‬ ‫تسک‬ ‫ابتدا‬ ‫اول‬ ‫تسک‬ ‫موفقیت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دوم‬ ‫تسک‬ ‫سپس‬ ‫در‬ ‫مستقال‬ ‫چهارم‬ ‫و‬ ‫سوم‬ ‫های‬ ‫تسک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫تسک‬ ‫موفقیت‬ ‫صورت‬ task1 task2 task3 task4 ‫مثال‬ - 2
 13. ‫نام‬ ‫با‬ ‫پایتونی‬ ‫فایل‬ simple_bash.py ‫با‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫زیر‬ ‫محتوای‬ :
 14. 15 ‫خروجی‬ _ ‫گراف‬
 15. • ‫مهندسان‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫مدل‬ ‫نیست‬ ‫گویا‬ ‫کار‬ ‫تازه‬ . • ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بندی‬‫زمان‬ ‫تغییر‬ ‫نام‬ DAG ‫دارد‬ / • ‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بومی‬ ‫ویندوز‬ ‫از‬ ‫کند‬ . ‫معایب‬
 16. ‫آپاچی‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫معایب‬ ‫وجود‬ ‫با‬ Airflow ، ‫پردازش‬ ‫ورک‬‫فریم‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ‫خطوط‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫ای‬‫دسته‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ETL ‫است‬ . ‫زیادی‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ Airflow ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫مزایایی‬ ‫کنند‬‫می‬ . ‫نتیجه‬ ‫گیری‬
 17. Thanks! 18
 18. ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫همراهی‬
Anúncio